4. Heat exchangers, steam, steam processes Värmeväxlare, ånga, ångprocesser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4. Heat exchangers, steam, steam processes Värmeväxlare, ånga, ångprocesser"

Transkript

1 4. Heat exchangers, steam, steam processes ärmeväxlare, ånga, ångprocesser 4.1 Heat exchangers Heat exchange processes will be discussed in more detail in Chapter 5. At this point it is sufficient to consider heat that transfers from a higher to a lower temperature across a separation wall or other physical boundary that has sufficient but finite heat transfer conductance Principles of operation and design In a heat exchanger (often abbreviated to HE, or HX) heat is transferred from one, hotter, material or material flow to another, cooler, one. In most applications it is operated under steady-state conditions, for heat exchange between fluid flows. The external (and sometimes also internal) walls of the apparatus are well insulated to avoid heat losses to the environment, except when used in air cooling systems. Also batch processes are widely used. Phase transitions are possible, for example in evaporators or condensers (see section 4.2) and in some applications also solids, as in a crystalliser. Fig. 4.1 shows two widely used HEs, being shell-and-tube HEs as used at power plants, refineries and chemical process plants, and plate-and-frame HEs as widely used in smaller process units and food industry. 4.1 ärmeväxlare ärmeöverföringsprocesser diskuteras i detalj i kapitel 5. Här är det tillräckligt att beakta värme som transporteras från ett varmare medium till ett kallare genom en åtskiljande vägg eller annat fysiskt gränsskikt med tillräcklig, men ändlig värmekonduktans Funktionsprincip och design I en värmeväxlare (eng. heat exchanger, med förkortningen HE eller HX, på svenska vv) överförs värme från ett varmt material eller materieflöde till ett annat, kallare sådant. I de flesta tillämpningar råder fortfarighetstillstånd för värmeöverföring mellan fluidflöden. Anläggningens externa (ibland även interna) väggar är välisolerade för att undvika värmeförluster till omgivningen, förutom vid luftkylning. Också satsvisa processer förekommer allmänt. Fasövergångar är möjliga, till exempel i förångare och kondensorer (se stycke 4.2), samt i vissa tillämpningar även solider, som i en kristallisator. Figur 4.1. beskriver två vanliga typer av värmeväxlare: shell-and-tube (tuboch mantel) som används vid kraftverk, raffinaderier och kemisk-tekniska anläggningar, samt plate-and-frame som används vid mindre processenheter och inom livsmedelsindustrin. Fig. 4.1 Typiska plattvärmeväxlare (t.v.) shell-and-tube (t.h.) plate-and-frame Typical shell-and-tube and plate-and-frame heat exchangers 4-1

2 4. ärmeväxlare, ånga, ångprocesser v.2009/13 Heat exchangers, steam, steam processes Typical every-day-life examples of HEs are found in cooking equipment, refrigerators, car and other vehicle radiators, air conditioning systems etc. In most cases the hot and cold streams are kept separated in so-called closed HEs; when the heat exchange effect is obtained by mixing the materials or streams it is referred to as open HEs. In the steam/water cycles of condensing power plants (one of the topics of this chapter) both types are usually found (ÇB98). This section addresses closed HEs. Common HE geometries as found in processes and laboratories are shown in Fig Note that in tube-and-shell HEs both the shell and the tube side can have several passes through the HE. In order to distinguish between these configurations names with 1-2, 3-6 etc. are used (W98). Typiska vardagliga exempel på vv hittas i matlagningstillbehör, kylskåp, fordonskylare, luftkonditionering m.m. I de flesta fall hålls de kalla och varma strömmarna åtskilda i så kallade slutna värmeväxlare. När värmeöverföringen åstadkoms genom blandning av strömmarna kallas det öppen värmeväxlare. I kondenserande kraftverks ånga-/vattencykler (en av rubrikerna i detta stycke) förekommer oftast båda modellerna (ÇB98). Detta stycke behandlar slutna värmeväxlare. I figur 4.2. visas några vanliga modeller av vv för olika laboratorie- och processtillämpningar. Notera att i tub- och mantelvärmeväxlare kan såväl mantelsom tubsidan ha olika många lopp genom vv:n. För att skilja dessa olika konfigurationer åt används benämningar som 1-2, 3-6 osv (W98). Fig. 4.2 ärmeväxlare: a) motström b) medström c) korsström d) tub- och mantel-värmeväxlare av 1-2 typ e) tub- och mantelvärmeväxlare av 2-4 typ Heat exchangers: (a) counterflow, (b) parallel flow, (c) crossflow, (d) 1 shell 2 tubes pass, (e) 2 shells 4 tubes pass (KJ05) Temperature distributions for three HE types are given in Fig. 4.3 (left-hand), with counter-flow coming the closest to a Temperaturfördelningar för tre värmeväxlarmodeller visas i figur 4.3 (t.v.). I motströmsfallet kommer man närmast en Fig. 4.3 (T.v.) Temperaturprofiler i (a) motström, (b) medström och (c) c) 1 mantel 2 tub lopp (1-2 tubmantelvärmeväxlare). (t.h.) a) ena fluiden återblandad, andra oblandad, b) båda fluiderna oblandade (eft) Temperature profiles in (a) counterflow,(b )parallel flow and (c) 2 shell 2 tubes pass HE, (Right) (a) One fluid mixed, one unmixed; (b) both fluids unmixed (KJ05) 4-2

3 constant temperature difference T which gives minimum losses when it comes to efficiency (or entropy production). As will be shown below this arrangement is a reference case for evaluating other designs and lay-outs. The worst case is a parallel flow arrangement; for shell and tubes units with several passes the temperature profile is more complicated. Often also crossflow arrangements are used, which reduces temperature differences (gradients) perpendicular to that flow. As shown in Fig. 4.3 (right-hand) one of the fluid flows may be well-mixed while the other is unmixed. This illustrates that very many different types and configurations are possible depending on cost, temperature and pressure levels, flow amounts, properties of the flows, easy of construction and maintenance, size, weight, footprint etc. Nonetheless the principle of operation is the same for all and similar design and effectiveness evaluation methods can be applied to all, as given below. One complication for all configurations is that the driving force for the heat transfer, the temperature difference T between the hot and cold flows changes with position inside the heat exchanger see Fig konstant temperaturskillnad T, vilket minimerar effektförlusterna (och entropigenereringen). iksom nedan kommer att visas, fungerar denna modell som referenspunkt vid evaluering av andra designer och layouter. Den sämsta modellen i detta avseende är den med parallellt flöde. För värmeväxlare av tuboch manteltyp med flera lopp är temperaturprofilen mera komplicerad. Ofta används också korsade strömmar, vilket minskar temperaturgradienter vinkelräta mot flödet. Det ena fluidflödet kan vara återblandat, medan det andra oblandat, vilket även visas i figur 4.3 (t.h). Detta visar att många olika typer och konfigurationer är möjliga, beroende på krav gällande kostnad, temperatur och tryck, flödesmängder och -egenskaper, enkelhet i konstruktion och underhåll, storlek, tyngd, footprint etc. Funktionsprincipen är emellertid densamma för alla och liknande metoder kan tillämpas för att evaluera design och verkningsgrad, vilket demonstreras nedan. En komplikation som alla konfigurationer har gemensamt, är att värmeöverföringens drivande kraft, temperaturskillnaden T mellan det varma och kalla flödet, varierar beroende på läget i värmeväxlaren se figur 4.4. Fig. 4.4 Temperaturprofilen i en motströmsvärmeväxlare Temperature profile in a counter-flow heat exchanger (KJ05) Note that is possible that the exit temperature T C,o of the cold stream is higher than the exit temperature T H,o of the hot stream. Also, it may be so that the temperature on one side is constant; being for example a stagnant material (like Notera att den kalla strömmens utloppstemperatur T C,o kan vara högre än den varma strömmens utloppstemperatur T H,o. Det är också möjligt att temperaturen på ena sidan är konstant, vilket är fallet med stagnanta material (som utsidan på 4-3

4 4. ärmeväxlare, ånga, ångprocesser v.2009/13 Heat exchangers, steam, steam processes the outside surface of a solar thermal unit for water heating) or a condensating or evaporating flow. en solvärmepanel) och kondenserande eller evaporerande flöden. Fig. 4.5 ärmeväxlare och systemgränser Heat exchanger and system boundaries (SEHB06) An energy balance describes the flows of heat and gives the temperatures of the flows. Fig. 4.5 gives a heat exchanger schematic with open system boundary around both streams. If energy losses to the environment are avoided, the energy balance for both the cold and the hot stream (noting that no work is done!) using enthalpy h to include p-effects ( flow work ) gives: Q H cold H m (h - h cold cold cold,out cold cold,in ) m En energibalans beskriver värmeflödena och ger strömmarnas temperaturer. Figur 4.5 beskriver schematiskt en värmeväxlare med öppna balansgränser runt de båda strömmarna. Om energiförluster till omgivningen undviks, ges energibalansen för både det kalla och varma flödet (taget i beaktande att inget arbete utförs!) enligt följande, då entalpin h används för att inkludera p-effekter (flödesarbete): - H hot hot (h - Q hot,in hot - h hot,out ) - H hot (4-1) Often, with specific heat c p constant over the temperature ranges considered it simplifies to H cold m cold (T - T The actual heat transfer process from the hot side to, through and from a separation wall to the cold side (to be discussed in more detail in Chapter 5) can be described by a simple, linear model expression: Q c p,cold cold,out cold,in ) m Om den specifika värmekapaciteten (äv. värmekapacitivitet) c p konstant över hela temperaturintervallet, förenklas detta till hot U A T c p,hot (T hot,in - T hot,out ) - H Själva värmeöverföringen från den varma sidan till, genom och från en skiljevägg till den kalla sidan (diskuteras i vidare detalj i kapitel 5) kan beskrivas med en simpel, linjär modell: hot (4-2) (4-3) Fig. 4.6 ärmeöverföringsresistanser i en enkel värmeväxlare Heat transfer resistance in a simple heat exchanger (KJ05) 4-4

5 for temperature difference T ( C or K), heat exchange area A (m 2 ) and overall heat transfer coefficient U (W/m 2 K). As illustrated by Fig. 4.6, U is a combination of several heat transfer resistances that act in series Heat exchanger dimensions; the MTD method Heat exchanger performance depends on how much heat exchange area A (in m 2 ) is needed to transfer a certain heat rate Q (J/s = W). For a small section dx of the tubing (with diameter D), the heat transfer δq equals see also Fig. 4.4 above: för temperaturskillnad T ( C eller K), värmeöverföringsyta (m 2 ) och värmegenomgångstal U (W/m 2 K). U är en kombination av flera olika värmemotstånd, vilket illustreras i figur ärmeväxlarens dimensioner: MTD ( log mean temperature difference ) metoden ärmeväxlarens prestanda beror på hur mycket överföringsyta A (m 2 ) som behövs för en viss värmeöverföringshastighet Q (J/s = W). För ett litet tubavsnitt dx (med diameter D) fås värmeöverföringen δq enligt se också figur 4.4 ovan: Q U (TH - TC ) da, with,for this geometry / med,för denna geometri da D dx while / medan T -T constant / konstant H C (4-4) The MTD (log mean temperature differrence) method for HE dimensioning is based on a suitable average value < T> for the temperature difference T, which varies with position along the heat transfer surface A. With an average value <U> for U this gives an averaging expression: MTD (dvs. logaritmisk medeltemperaturskillnad)-metoden för dimensionering av vv baserar sig på ett lämpligt medelvärde < T> för temperatur-skillnaden T, som varierar med positionen längs med värmeöveföringsytan A. Med medelvärdet <U> för U fås ett approximativt uttryck: Q U A T (4-5) With the assumption that U constant, linearisation may be used, with T 1 = (T H,i - T C,o ) at position 1 and T 2 = (T H,o -T C,i ) at position 2 as in Fig. 4.4: Om det kan antas att U konstant, kan en linearisering göras sådan att T 1 = (T H.i T C,o ) vid position 1 och T 2 = (T H.o T C,i ) vid position 2 i figur 4.4: T T this gives / detta ger H with/med δq U C T T(x) T T T H C da Q U A T defining the log-mean value T lm. For a single-pass counter-flow HE the design value U A then follows from U A =Q / T lm. However, in process practice most HEs are not of this ideal, simple type, having several shell passes and tube passes, as In Figs. 4-1 and 4-2. lm x δq " " Q with / med T T Q δq A U T T T lm C H T T T ln T vilket definierar det logaritmiska medelvärdet T lm. För motsrömsfallet med enkelt lopp gäller således att designvärdet U A ges enligt U A = Q / T lm. I verkliga processtillämpningar är ändå sällan så här simpla och ideala, utan såväl mantel- som tubsidan tenderar att (4-6) 4-5

6 4. ärmeväxlare, ånga, ångprocesser v.2009/13 Heat exchangers, steam, steam processes Fig. 4.7 F korrigeringsfaktorer för några värmeväxlare ( ) tub-mantel med 1 mantelopp och 2,4,6,... tublopp ( ) tub-mantel med 2 mantelopp och 2,4,6,8... tublopp F correction factors for several heat exchangers: ( )Shell-and-tube with 1 shell pass and 2,4,6, 8,... tubes passes, ( ) Shell-and-tube with 2 shell passes and 2,4,6,8, tubes pass (T06) For these designs a correction factor F is applied using the heat balance expression Q U A F T to the analysis given above for a singlepass counter-flow HE. The F correction factor that accounts for a less good performance compared to a simple counter-flow HE is found from design graphs as in Fig For an economically feasible design F > Condensers and evaporators The heat transfer that involves condensation, evaporation or other phase transitions may involve very large heat effects, as for example heat or enthalpy of condensation, H cond is typically quite large compared to enthalpy differences without phase change c p. T or c p.dt. This will receive more attention in Chapter 5, section 4. lm göra flera lopp genom värmeväxlaren, så som i figurerna 4.1 och 4.2. För denna typ av design används en korrigeringsfaktor F för värmebalansen ur ovanstående analys, så att uttrycket tar formen Q U A (4-7) F T lm Korrektionsfaktorer F, som beaktar en sämre prestanda jämfört med en enkel motströmsvärmeväxlare fås ur designgrafer som de i figur 4.7. För en ekonomiskt hållbar design gäller att F > 0, Kondensorer och förångare ärmeöverföring som medför kondensation, förångning eller andra fasövergångar kan innebära stora värmeeffekter, eftersom kondenseringsvärmet (eller -entalpin) H kond typiskt är ganska stor i jämförelse med entalpiförändringar utan fasövergång c p T eller c p dt. Mera uppmärksamhet kommer att fästas vid detta i kapitel 5, avsnitt

7 4.2.1 Condensers Kondensorer Condensers are used to liquify vapours; the condensation heat (or latent heat ) is absorbed by a coolant (often water). Usually shell-and-tube condensers are used ( plate-and-frame units may show vapor leakage), with four main types: Horizontal with condensation on the outside of the tubes ertical with condensation on the outside of the tubes Horizontal with condensation on the inside of the tubes ertical with condensation on the inside of the tubes Most used is the first of these; for condensation at a high pressure or temperature, or for corrosive vapor the last listed is used. (The other two are more typically used in evaporators.) Also used are socalled contact condensers where coolant and vapor are mixed and leave the condenser as a single stream. Fig. 4.8 (left-hand) gives an example of an industrial condenser. Kondensorer används för att kondensera ånga till vätska, så att kondenseringsvärmet (äv. latent värme) absorberas av ett kylmedium, ofta vatten. Shell-and-tube värmeväxlare används ofta (vid användning av plattvärmeväxlare kan läckage uppstå), i form av fyra huvud-typer: Horisontala med kondensering på tubernas yttre sida ertikala med kondensering på tubernas yttre sida Horisontala med kondensering på tubernas inre sida ertikala med kondensering på tubernas inre sida Den första av dessa förekommer mest allmänt, medan för kondensering under höga tryck eller temperaturer, eller av korrosiva gaser, används den sista. (De två återstående används främst i förångare.) Också förekommande är anläggningar där ångan och kylmediet kommer i direkt kontakt, dvs. de blandas och lämnar kondensorn i en och samma ström. Fig. 4.8 En ångkondensor ( ) och en återkokare för en distillationsprocess ( ) A steam condenser ( ) and a reboiler for a distillation process ( ) Evaporators Evaporators are used to concentrate a solution of a non-volatile solute and a volatile solvent (in most cases the solvent is water). One application is to produce a slurry of crystals in a saturated mother liquid. A very important application is as reboiler for partial evaporation of distillation column bottom liquid. Figur 4.8. (t.v.) ger ett exempel på en industriell kondensor Förångare/Evaporatorer Förångare används för att koncentrera ett icke-flyktigt ämne upplöst i ett flyktigt lösningsmedel, det senare oftast vatten. En tillämpning är produktion av ett slam av kristaller i en mättad moderlösning. En 4-7

8 4. ärmeväxlare, ånga, ångprocesser v.2009/13 Heat exchangers, steam, steam processes Most common are (low pressure) steam-heated vertical-tube evaporators, with the boiling liquid inside the tubes under a moderate vacuum. The boiling liquid may run upwards or downwards. To reduce equipment size, often a drum is added for vapor / liquid separation. Fig. 4.8 (right-hand) gives an example of an evaporator used as (partial) reboiler for the bottoms product of a continuous distillation process. mycket viktig tillämpning är återkokaren för partiell förångning av bottenvätskan i en destillationskolumn. Den vanligaste förångartypen är (lågtrycks-) ångvärmda förångare med vertikala tuber. Den kokande vätskan hålls i tuberna under ett moderat vakuum och kan rinna såväl uppåt som nedåt. För att minska apparatens storlek används ofta en separat trumma för att separera ånga från vätska. Figur 4.8. (t.h.) visar ett exempel på en förångare, som används som (partiell) återkokare för bottenprodukterna ur en destillationsprocess. 4.3 Heat exchanger efficiency, heat exchanger selection Irreversibility, effectiveness Referring to the discussion on irreversibility and entropy production in Chapter 3 the efficiency of a heat exchange process is briefly addressed here. 1st aw (of Thermodynamics) analysis leads to heat in = heat out (including heat losses to the environment) and can give information mainly on the need for performance of heat insulation. 4.3 ärmeväxlares prestanda, val av värmeväxlare Irreversibilitet, verkningsgrad För diskussionen om irreversibilitet och entropigenerering refereras läsaren till kapitel 3. Här berörs värmeväxlarens prestanda, eller effektivitet, endast ytligt. Av termodynamikens första huvudsats följer att värme in = värme ut (inkluderande värmeförluster till omgivningen), vilket i huvudsak ger information om behovet av värmeisoleringens prestanda.. Q 1. Q 2 T = T 1 T = T 2 Fig. 4.9 ärmeöverföring i en värmeväxlare Heat transfer in a heat exchanger In a simple steady-state heat transfer process heat is transported from medium 1 to medium 2 by conduction through a material separating them. Temperature T 1 > temperature T 2, and thermodynamic analysis gives: Q T S Energy balance / energibalansen Q Q Entropy balance / entropibalansen Q T T S Q Q gen T T T T T gen 4-8 I en simpel värmeöverföring i fortfarighetstillstånd transporteras värme från medium 1 till medium 2, via konduktion genom ett material som skiljer medierna åt. Då temperatur T 1 > temperatur T 2, ger en termodynamisk analys: (4-8)

9 This shows that Ṡ gen is large for large temperature differences (T 1 -T 2 ) and low temperatures T 1 and T 2 : for an energy efficient heat exchange large temperature differences and/or low temperatures should be avoided. Heat exhanger efficiency (2nd aw) analysis shows that the temperature difference between the flows (or with the flow, for only one medium flowing) should be as small as possible (but too small T requires much surface A!). This shows why counter-current heat exchangers perform much better than co-current heat exchangers. Ideally, the flows aquire each others temperature: the exergy losses will then be zero. (But there is no driving force for heat transfer then!) For this, the heat capacity rates ṁ c p for the the hot (H) and cold (C) streams should be equal: ṁ C c pc = ṁ H c ph (see eq. 4-2). This is also a requirement for a high effectiveness, ε, of the heat exchanger which depends on the ratio (ṁ C c pc ) / (ṁ H c ph ). The effectiveness of a given heat exchanger can be defined as (for cold stream C and hot stream H ) C C pc Detta visar att Ṡ gen är stor för stora temperaturskillnader (T 1 -T 2 ) och låga temperaturer. För en energieffektiv värmeöverföring bör således stora temperaturskillnader och/eller låga temperaturer undvikas. Analys av värmeväxlarens prestanda (andra huvudsatsen) visar att temperaturskillnaden mellan flödena (eller med flödet, för endast ett strömmande medium) bör vara så liten som möjligt (men ett för litet T kräver stor yta A!). Detta förklarar varför motströms-värmeväxlare presterar mycket bättre än medströmsmodellen. Under ideala förhållanden skulle flödena anta varandras temperaturer, utan exergiförluster. (Men då existerar ingen drivande kraft för värmeöverföringen!) För att detta ska ske måste värmekapacitetsflödena för de varma (H) och kalla (C) strömmarna vara sinsemellan lika: ṁ C c p,c = ṁ H c p,h (se ekv. 4-2). Detta är också ett krav för hög verkningsgrad ε för värmeväxlaren, vilket beror på förhållandet (ṁ C c p,c / ṁ H c p,h ). erkningsgraden för en värmeväxlare kan ges som (för en kall ström C och en varm ström H ) Q ε Q C T C T C C H H Q where / där max with heat capacity rates / med värmekapacitetsgrader C m c and / och C m c H H ph (4-9) which compares the actual heat transfer Q with the maximum possible, Q max, for the given geometry and material flows. Defining the minimum and maximum heat capacity rates C min and C max as C min{m c, m c } and min C pc H ph / vilket jämför den verkliga värmeöverföringen Q med det teoretiska maximet Q max för de givna materieflödena och geometrin. i definierar de minimala och maximala värmekapacitetsflödena som och Cmax max{m C cpc, m H cph } (4-10) This gives Q max C min (T H,in Detta ger - T C, in ) (4-11) since T is largest for small C = ṁ c p, which follows from the fact that the maximum possible temperature change in any of the fluid flows would be (T H,in T C,in ) see Fig (If the cold flow has the smaller heat capacity rate, C C < C H then maximum Q requires T c,out = T H,in ; if the eftersom T är störst för små C = ṁ c p, vilket följer av det faktum att den största möjliga temperaturförändringen i någondera fluiden är (T H.in T C.in ) se figur (Om den kalla strömmen har det mindre värmekapacitetsflödet, C C < C H så kräver ett maximalt Q att T C.ut = T H.in ; om varma 4-9

10 4. ärmeväxlare, ånga, ångprocesser v.2009/13 Heat exchangers, steam, steam processes Fig Temperaturprofiler i en motströmsvärmeväxlare Temperature profiles in a counterflow heat exchanger (T06) warmer flow has the smaller heat capacity strömmen har det mindre rate C C > C H then maximum Q requires värmekapacitetsflödet, C C > C H så kräver T H,out = T C,in.) ett maximalt Q att T H.ut = T C.in ). The so-called ε-ntu method relates Den så kallade ε-ntu metoden the effectiveness of a HE to the number of transfer units NTU of the heat transfer relaterar en värmeväxlares verkningsgrad till dess number of transfer units NTU och process and the ratio of the heat capacity förhållandet mellan värmekapacitetsflödena, rates C*, defined as: definierat som: U A Cmin NTU and / och C* Cmin Cmax (4-12) (A transfer unit can be visualised for a simple counter-flow HE as a distance (En transfer unit eller överföringsenhet kan, för en enkel motströms-värmeväxlare Fig erkningsgrad för medström ( ) och motström ( ) enkelrör och tub-mantelvärmeväxlare med ett ( ) och 2,4,6,8,... mantellopp ( ) samt tublopp i multiplier av 2. Effectiveness for parallel flow ( ) and counter flow ( ) single tube and typical shell-and-tube heat exchangers with ( ) one and ( ) 2,4,6,8, shell passes and a multiple of 2 tube passes (T06) 4-10

11 of the heat exchanger tubings where T C (x+ ) = T H (x) along axis x. It gives the distance between two points at thermal equilibrium (i.e. same temperature); the value for NTU tells into many of such distances the HE can be divided. Total heat exchange surface A π D NTU for round tubes.) For an existing heat exchanger the combination of geometry, flows and specific heats of the flows gives the effectiveness. Relations that give ε = f(ntu, C min, C*, geometry etc.) can be found in tables, but also diagrams can be used. Examples of these are given in Fig for parallel flow, counter-flow and several shell-and-tubes HEs. Alternatively, mathematical expressions can be used as as given in Table 4.1 for the cases in Fig (Similar relations for other configurations can be found in the literature.) visualiseras som ett avstånd i tubdelen där T C (x+ ) = T H (x) i x-axelns riktning. Detta ger avståndet mellan två punkter i termisk jämvikt (dvs samma temperatur). NTU värdet anger hur många sådana delar värmeväxlaren kan indelas i. För runda tuber gäller att A π D NTU.) För en existerande värmeväxlare fås verkningsgraden ur en kombination av geometri, flöden och specifika värmekapaciteter. Sambanden som ger ε = f(ntu, C min, C*, geometri etc.) hittas i tabeller, men även i diagram som de i figur 4.11 för medström, motström och flertalet tub- och mantelvärmeväxlare. Alternativt kan man använda sig av matematiska uttryck av den typ som finns i tabell 4.1, för fallen som beskrivs i figur (I litteraturen hittas även liknande uttryck för övriga konfigurationer.) Tab. 4.1 Uttryck for verkningsgrad, ε, för några värmeväxlare Effectiveness, ε, relations for several heat exchangers (KJ05) A comparison of the possible configurations shows that a counter-flow HE always has the highest effectiveness while a parallel flow HE always gives the lowest. En jämförelse av möjliga konfigurationer visar att en motströms vv alltid ger den högsta verkningsgraden, medan modeller med parallellt flöde alltid ger den lägsta. 4-11

12 4. ärmeväxlare, ånga, ångprocesser v.2009/13 Heat exchangers, steam, steam processes Heat exchanger selection The final choice for a certain design or purchase is based on three main things: The value U A; for a given value for the overall heat transfer coefficient U, the heat exchange area A determines the diameter d, length and number n of tubes needed The pressure drop of the flows through the device (which means an energy penalty) The economics of material costs, footprint, heat losses, etc. Note: fouling has an effect not only on U but also on operation and maintenance costs. As mentioned, the heat effects of phase transitions (boiling / condensing) can be quite large and for a pure substance take place at a constant temperature. As a result, values for U can be very high see Chapter al av värmeväxlare Det slutliga valet av värmeväxlardesign baserar sig i huvudsak på tre faktorer: ärdet U A: För ett givet värde på värmegenomgångstalet U, bestämmer värmeöverföringsytan A diametern d, längden och antalet tuber som krävs. Flödenas tryckfall över anläggningen (vilket innebär energiförluster) De ekonomiska aspektera av material, utrymme, värmeförluster etc. Observera att beläggningar på värmöverföringsytor inte bara påverkar U, utan också underhållskostnaderna. ärmeeffekterna vid fasövergångar (kokning/kondensering) kan som bekant vara ganska stora, och sker för rena ämnen vid konstant temperatur. Som en följd kan U-värdena bli väldigt höga se kapitel Power production Power and heat production technology Power production (which can also be referred to as electricity production) is typically accomplished in a thermal power plant that also generates heat. Dictated by the 2 nd aw of Thermodynamics in most cases this heat is lost and transferred to the environment as cooling heat. In Finland and in several other countries, however, much of this heat is recovered and used for industrial or residential heating purposes using district heating systems. While the conversion of fuel energy into power is typically less than 40% - for reasons explained in Chapter 3 - values above 80% can be achieved in so-called combined heat and power (CHP) systems. Note that besides district heating, also district cooling is a possibility 1 ; producing 4.4 Elproduktion Kraft- och värmeproduktionsteknologi Elproduktion, eller mera allmänt: kraftproduktion, utförs typiskt i ett värmekraftverk, som också genererar värme. Som en följd av termodynamikens andra huvudsats, går denna värme i de flesta fall förlorad till omgivningen som kylförluster. I Finland och flera andra länder tas dock denna värme tillvara, både för industriellt bruk och för fjärrvärme. Trots att omvandlingen av bränslens energi till elektricitet typiskt ligger under 40% - av orsaker som framgår i kapitel 3 kan värden över 80% uppnås i s.k. kraftvärmevärk (inte att förväxlas med värmekraftverk). Observera också att, förutom fjärrvärme, är också fjärrkyla en realiserbar möjlighet. 2 Produktion av el, värme och kyla går under namnet trigenerering. 1 See for example J. Söderman et al. Kylmä+ Design and operation of integrated cooling and heating systems in regions and buildings, ÅA Heat Engineering aboratory report Se t. ex. J. Söderman et al. Kylmä+ Design and operation of integrated cooling and heating systems in regions and buildings, ÅA Heat Engineering aboratory report

13 power, heating and cooling is known as tri-generation. Note that power production is known to and referred to by many as energy production : terminology that is in conflict with the aws of Thermodynamics. What is known as the energy crisis is in fact impossible since energy cannot be produced, consumed or destroyed. The problem referred to is in fact an entropy crisis : human activities in ineffícient processes result in excessive entropy production, for example by degrading the chemical energy in fuels to heat at the temperature of the ambient environment. Unfortunately, entropy and the 2nd aw of Thermodynamics are too complex for many, and exergy analysis and other methods based on the 2nd aw are only slowly gaining ground. Inefficient processes, especially those that contain a heat-to-power conversion step are still being designed, taken into use and improved (i.e. made somewhat less inefficient), although abolishment and replacement of these by advanced, less wasteful energy technologies should be the way to proceed. The most widely used methods for large-scale power (and heat) production are: Combustion of fuel (or waste) in a furnace production of steam in a boiler production of electricity in a steam turbine + generator Combustion of fuel in an engine a) production of electricity in a steam Observera att kraftproduktion ofta felaktigt kallas energiproduktion, en term som är i konflikt med de termodynamiska lagarna. Det som allmänt betecknas energikrisen är en omöjlighet, eftersom energi inte kan förstöras, produceras eller konsumeras. Problemet som avses är de facto en entropikris : mänsklig aktivitet i form av ineffektiva processer resulterar i en överdriven entropigenerering, till exempel genom att omvandla den kemiska energin i bränslen till värme, vid omgivningens temperatur. Tyvärr är koncepten entropi och termodynamikens andra huvudsats för komplicerade för många, och exergianalys och andra metoder baserade på andra huvudsatsen vinner terräng mycket långsamt. Ineffektiva processer, i synnerhet sådana som involverar konvertering av värme till el, blir fortfarande designade, tagna i bruk och förbättrade (dvs. de görs litet mindre ineffektiva), trots att avskaffning och ersättning med avancerad och effektiv teknologi borde vara vägen framåt. De vanligaste metoderna för effekt/kraft- (och värme-) produktion i stor skala är idag: Förbränning av bränsle (eller avfall) i förbränningsugn ångproduktion i en ångpanna elproduktion i ångturbin + generator Bränsleförbränning i en motor a) elproduktion i ångturbin + generator, eller b) fordon i rörelse Fig Energiomvandling i en jetmotor, en bränslecell och ett kondenskraftverk Energy conversion in a jet engine, a fuel cell and a condensing power plant 4-13

14 4. ärmeväxlare, ånga, ångprocesser v.2009/13 Heat exchangers, steam, steam processes turbine + generator, or b) motion of a vehicle Combustion of fuel in a gas turbine production of electricity in generator Nuclear (fission) reaction in a nuclear reactor steam production production of electricity in a steam turbine + generator Combustion (oxidation) of fuel in a fuel cell direct conversion of chemical energy into electricity A few of these are illustrated by Fig More recent and more efficicient technologies do not involve the use of a fuel (fossil or biomass) but rely on alternative energy sources that are more sustainable and are less hard hit by the 2nd aw of Thermodynamics: Height differences in (large) rivers or between lakes, or tidal water level differences production of electricity in a turbine + generator in a hydropower station Solar radiation energy conversion into heat ( hot water) and/or electricity, using a photovoltaic convertor Kinetic energy of wind production of electricity in a wind turbine A few of these are illustrated by Fig Bränsleförbränning i gasturbin elproduktion i generator Fission i en kärnreaktor ångproduktion elproduktion i ångturbin + generator Förbränning (oxidation) av ett bränsle i en bränslecell direkt konvertering av kemisk energi till elektricitet I figur 4.12 illustreras några av dessa. Nyare och effektivare teknologi innebär inte användning av bränslen, utan bygger på alternativa energikällor, som är mera hållbara och inte lika hårt utsatta av termodynamikens andra huvudsats: Höjdskillnader i (stora) floder eller mellan sjöar, eller tidvattnets nivåskillnader elproduktion i en turbin + generator i ett vattenkraftverk Strålningsenergi från solen omvandling till värme ( varmt vatten) och/eller el med solceller. indens kinetiska energi elproduktion i vindturbin Några av dessa illustreras i figur Fig attenkraft, vindenergi, solenergi Hydro-power, wind energy, solar energy. Sustainable should not be confused with renewable. For example, processing biomass into fuel is increasingly considered non-sustainable, although the energy crop or other raw material source may be renewable. For more detail on exergy analysis, more energy-efficient processing and sustainable, renewable energy see ÅA course Process engineering thermodynamics, and new course New energy technologies. Hållbar ska här inte förväxlas med förnybar. Exempelvis börjar förädlingen av biomassa till bränsle alltmer anses ohållbar, trots att energiskog och dylika råmaterialskällor må vara förnybara. För mera detaljerad inblick i exergianalys, energieffektiva processer, samt hållbar, förnybar energi: se ÅA kurs Process engineering thermodynamics, och nya kursen Nya energiteknologier. 4-14

15 Furnace sv: ugn Boiler sv: ångpanna Superheater sv: överhettare Steam sv: ånga Economiser sv: ekonomiser Flue gas sv: rökgas Air preheater sv: luftförvärmare Fuel sv: bränsle Boiler water sv: pannvatten Ambient air sv: uteluft Fig En kondenskraftverk och dess värmeväxlare A condensing power plant and its heat exchangers (after / efter ÖS96) Condensing power plant Around 70% of the currently generated electricity used worldwide is produced in fossil fuel-fired thermal power plants. In most cases these are coal-fired and make use of a steam cycle in what is known as a condensing power plant. This cycle is referred to as the Rankine cycle (see also Fig. 3.34) and the behaviour of water and steam in this cycle will be the subject of the next sections. A schematic lay-out of the flows in a condensing power plant pointing out especially the many heat exchange processes involved is shown in Fig A Rankine cycle is shown with some more detail in Fig. 4.15, where besides Kondenskraftverk För tillfället produceras omkring 70 % av världens elektricitet i värmekraftverk drivna med fossila bränslen. Oftast är dessa koleldade och använder sig av cirkulerande ånga, i så kallade kondenskraftverk. Denna cirkulation bär namnet Rankinecykeln (se också figur 3.34) och vattnets och ångans uppträdande i denna cykel kommer att behandlas i följande stycken. En schematisk layout över flödena i ett kondenskraftverk visas i figur 4.14 och framhäver framförallt de många värmeöverföringsprocesserna som ingår. En Rankinecykel visas i mera ingående detalj i figur 4.15 där, förutom Fig Rankine kretslopp och vatten/ångakupolen i T.s diagrammet Rankine cycle and water / steam dome in a T,s diagram (KJ05) 4-15

16 4. ärmeväxlare, ånga, ångprocesser v.2009/13 Heat exchangers, steam, steam processes furnace / boiler / steam generator a complex structure of several steam turbine expansion stages and, also, stepwise water heating is seen. Essential for calculations on energy inputs and outputs and dimensioning of the units (prior to a more detailed design) is an understanding of the thermodynamics of steam, liquid water and mixtures of these. That can be described by the liquid-vapor dome for water / steam as can be projected in p, (or T,s) diagrams (or listed in tables). värmepanna / boiler/ ångpanna, finns att betrakta en komplex struktur av expansionssteg i ångturbinen och stegvis vattenuppvärmning. En förståelse för ångans, vattnets och deras blandningars termodynamik är väsentlig för beräkningar med energiinput och -output, samt dimensionering av anläggningen (före en mera detaljerad design). Den kan beskrivas av vätske/gaskupolen (mättnadslinjen) för vatten/ånga, vilket kan projiceras i ett p,- (eller T,s-) diagram (eller listas i tabeller). 4.5 Steam properties; Steam processes Properties of water The vaporisation and condensation of water and steam in a cycling process can be analysed from its pure substance (H 2 O) properties as given in a p,v,t diagram, or more conventiently, p,v or p,t projections from this (see also section 3.3.1). For water a p,v,t; a p,v and a p,t diagram are given in Fig It shows the characteristic negative slope of the melting line (as a consequence of which ice floats on water, making life on earth as we know it possible!), the critical point at C, MPa and the triple point at C, kpa. (Below the triple point / triple line no liquid can exist) Condensation of a gas When cooled to low enough temperatures, gases condense into liquids. For analysing 4.5 Ångans egenskaper, ångprocesser attnets egenskaper Förångning och kondensering av vatten och ånga i omlopp kan analyseras utgående från det rena ämnets (H 2 O) egenskaper så som de ges i p,v,tdiagram, eller bekvämare i p,v- eller p,tprojiceringar av sådana (se också avsnitt 3.3.1). Ett p,v,t; ett p,v och ett p,t-diagram för vatten visas i figur Den åskådliggör den karakteristiska smältlinjens negativa lutning (som en följd av vilken is flyter på vatten och möjliggör liv på jorden!), den kritiska punkten vid +374,15 C, 22,12 MPa och trippelpunkten vid +0,01 C, 0,6113 kpa (under trippel punkten/-linjen kan ingen vätska existera) Gasers kondensering Under tillräckligt låga temperaturer kondenserar gaser till vätskor. För analys Fig p,v,t; p,t och p,v diagrammen för vatten p,v,t; p,t och p,v diagrams for water (KJ05) 4-16

17 Fig (a) (f) Nedkylning av en gas vid konstant tryck (a) (f) Cooling of a gas at constant pressure (KJ05) what happens when a gas (for example, steam) is cooled at constant pressure, consider steps (a) through (f) in Fig In this cooling process, liquid droplets start to form at point C in the T, v diagram where a so-called saturated vapour exists. Further cooling along CDE, the condensation line, gives a two-phase mixture (droplets in gas / bubbles in liquid, i.e. wet steam ) until at point E a socalled saturated liquid is obtained. The first droplet occurs in the gas at point C; the last bubble disappears from the liquid condensate at point E. The states along line C-A (and beyond A) are referred to as superheated vapour, while the states along line E-F (and beyond) are referred to as subcooled (or compressed) liquid, as illustrated by Fig (left-hand). av händelseförloppet när en gas (t.ex. ånga) kyls under konstant tryck, betrakta steg (a) till (f) i figur I den här kylprocessen börjar vätskedroppar formas vid punkt C i T,vdiagramet där en så kallad mättad ånga existerar. Ytterligare nedkylning längs kondenseringslinjen CDE ger en tvåfasblandning (droppar i gas/ bubblor i vätska, dvs. våt ånga ) fram till punkt E där så kallad mättad vätska fås. De första dropparna i gasen uppstår i punkten C; den sista bubblan försvinner i punkten E. Tillstånden längs linjen C-A (och förbi A) kallas överhettad ånga, medan tillstånden längs linjen E-F (och vidare) kallas underkyld (eller komprimerad) vätska, enligt vad som illustreras i figur 4.18 (t.v.). Fig Kondensering vid konstant tryck ( ) och två isobarer ( ) Condensation at constant pressure ( ) and two isobars ( ) (KJ05) For the given pressure, the temperature is constant for the line section C-D-E which is known as the saturation temperature or För ett givet tryck, är temperaturen konstant längs linjen C-D-E, vilket kallas mättningstemperatur eller helt enkelt 4-17

18 4. ärmeväxlare, ånga, ångprocesser v.2009/13 Heat exchangers, steam, steam processes simply boiling point for that pressure. Fig (right-hand) shows the isobar lines A- C-E-F for a given pressure, compared to similar isobar A -C -E -F for a higher pressure with a higher saturation temperature (or boiling point). Note also that with higher pressures the condensation line C -E is shorter than C-E, covering a smaller range for specific volume, v (v = 1/density, unit m 3 /kg), for lower values for v, i.e. higher densities. kokpunkt för det trycket. Figur 4.18 (t.h.) visar isobarerlinjerna A-C-E-F för ett givet tryck, jämfört med motsvarande isobar A - C -E -F för ett högre tryck med en högre mättningstemperatur (eller kokpunkt). Observera också att vid ett högre tryck är kondenseringslinjen C -E kortare än C-E, och täcker ett kortare intervall av den specifika volymen v (v = 1/densitet, enhet m 3 /kg), för lägre värden på v, dvs. högre densiteter. Fig ätske - ånga kupolen eller mättnadslinjen The liquid - vapour dome (KJ05) As shown in Fig. 4.19, connecting for different pressures the saturation points for the gas (C, C, C,...) gives the saturated vapour line; similarly the saturation points for the liquid (E, E, E,..) give the saturated liquid line. These lines come together at the critical point, on what is called the liquid-vapour dome. The region under this dome is referred to as the saturated liquid-vapour region. In Fig the critical point (the end of the boiling line in a p,t diagram) occurs as the top of the liquid-vapour dome. The isobar curve through this point is known as critical isobar, and the isotherm through the critical point in a p,v diagram is the critical isotherm - see Fig Som figur 4.19 visar, utgör ångans mättnadspunkter (C, C, C,...) för olika tryck ångans mättnadslinje, liksom mättnadspunkterna för vätskan (E, E, E,...) ger vätksans mättnadslinje. Dessa linjer kommer samman i den kritiska punkten och bildar en fullständig mättnadslinje (eng. liquid-vapour dome p.g.a sitt distinkta utseende). Under linjen förekommer mättad vätske-ångblanding. I figur 4.19 finns den kritiska punkten (ändan av vätske-gaslinjen i ett p,tdiagram) på toppen av mättnadslinjen. Isobaren genom denna punkt kallas kritisk isobar och motsvarande isoterm i ett p,vdiagram kallas kritiskt isoterm se figur Fig Kritiska isobaren ( ) och mättninglinjen i p,v diagrammet ( ) The critical isobar ( ) and the liquid-vapour dome in the p,v diagram ( ) (KJ05) 4-18

19 4.5.3 Mixture quality Under the liquid-vapour dome, a twophase mixture exists; the quality, x, of this mixture is defined as the mass fraction vapour (i.e. gas) in the gas/liquid mixture: " f" x m gas gas m liquid from german This is further explained in Fig (lefthand): the value for x at point B (or C) is equal to the ratio of the lengths of line sections AB/AD (or AC/AD). For point A (saturated liquid), x = 0; for point D (saturated gas) x = 1. m / m m m Blandningskvalitet Under mättnadslinjen förekommer en tvåfasblandning. Blandningens kvalitet x definieras som ångans (gasens) massfraktion i gas-vätskeblandningen: från tyskans mg m m g f " flüssig" ) (4-13) Detta förklaras ytterligare i figur 4.21 (t.v.): värdet för x i punkten B (eller C) är lika med förhållandet mellan linjeavsnittens längder AB/AD (eller AC/AD). För punkt A (mättad vätska) gäller således x = 0 och för punkt D (mättad gas) x = 1. Fig Blandningskvalitet x för vatten/ånga Mixture quality x for water/steam (KJ05) Note that x is a thermodynamic state property, like p, T, v, u, h, s etc. With specific volume v = /m (m 3 /kg) (equal to 1/density) it is found for x: Notera att x är en termodynamisk tillståndsstorhet, liksom p, T, v, u, h etc. För en specifik volym v = /m = 1/ρ (m 3 /kg) gäller för x: v m v m v total total total v Note the shorthand v fg for v g - v f, or v. For a system with total mass m of a substance with internal energy u = U/m, enthalpy h = H/m and entropy s = S/m the or with / eller med m m ( 1 x) v v ; f v,v g : v v ; v x v m m ( 1 x) v and f / och total m m v v v mtotal mtotal v v v v x v v v v v f x vg x v v Observera beteckningen v fg för v g v f och analogt för v. För ett system med den totala massan m av ett ämne med inre energi u = U/m, entalpi h = H/m och g f v v v fg (4-14) f 4-19

20 4. ärmeväxlare, ånga, ångprocesser v.2009/13 Heat exchangers, steam, steam processes value for the mixture in the two phase region can be calculated likewise: entropi s = S/m kan värdet för blandningen beräknas på liknande sätt: mg x m m or / eller : u (1- x) u u (1- x) u f g v v v v v v f x v v g x u x h v v x s v f u u u u u uf u u or / eller or or g f / eller / eller h h h h h hf h h g f s sf s s h (1- x) h h (1- x) h s (1- x) s s (1- x) s s s s s g f f f f x u x h x s g g g (4-15) Data for water/steam saturation points for a given pressure (i.e. boiling temperature), or vapour pressure for a given temperature can be found in Tables such as in Table 4.2. Data för vatten/ånga mättnadspunkter vid ett givet tryck (t.ex. koktemperatur), eller ångtryck för en given temperatur, påträffas i tabeller som tabell 4.2. Tab. 4.2 Mättningsdata för vatten / vattenånga Saturation data for water / steam (ÇB98) Alternatively, expressions can be used; saturation values for water/steam can be approximated within 1 % error in pressure p (kpa) or temperature T( C) using (ÖS96): Alternativt kan formler användas. Mättningsvärden för vatten/ånga kan approximeras med 1 % nogrannhet för tryck p (kpa) och temperatur T( C) med (ÖS96): p T sat sat ( T( C) ) ( kpa) 100 exp ( T( C) 230) ( C) ln (p ( kpa)) (4-16) The concept of mixture quality is of great use for energy balance calculations that involve the complete or partial condensa- Begreppet blandningskvalitet kommer väl till hands vid energibalansberäkningar som inkluderar fullständig eller partiell 4-20

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Why Steam Engine again??

Why Steam Engine again?? Småskalig ångteknik för värmeåtervinning inom Stålindustrin med modern ångmotor 1 Why Steam Engine again?? Rankine power cycles is more fuel flexible than any other power cycles but in the small scale

Läs mer

Sammanfattning hydraulik

Sammanfattning hydraulik Sammanfattning hydraulik Bernoullis ekvation Rörelsemängdsekvationen Energiekvation applikationer Rörströmning Friktionskoefficient, Moody s diagram Pumpsystem BERNOULLI S EQUATION 2 p V z H const. Quantity

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden?

Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden? Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden? Leif Gustavsson Energiting Sydost 2011 5 maj 2011 Linnéuniversitetet, Växjö Världens primärenergianvändning 2007 ( 500 Exajoul) Olja 34% Kol 26% Gas 21% Totalt

Läs mer

HYDRAULIK Rörströmning IV

HYDRAULIK Rörströmning IV HYDRAULIK Rörströmning IV Rolf Larsson, Tekn Vattenresurslära För VVR145, 31mars, 2014 NASA/ Astronaut Photography of Earth - Quick View 24 mar VVR015 Hydraulik/ Rörströmning IV 31 mar 2014 / 2 Innehåll

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Tentamen i Matematik 2: M0030M.

Tentamen i Matematik 2: M0030M. Tentamen i Matematik 2: M0030M. Datum: 203-0-5 Skrivtid: 09:00 4:00 Antal uppgifter: 2 ( 30 poäng ). Examinator: Norbert Euler Tel: 0920-492878 Tillåtna hjälpmedel: Inga Betygsgränser: 4p 9p = 3; 20p 24p

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

The underlined four questions shall be discussed, for the other questions the answer is enclosed here.

The underlined four questions shall be discussed, for the other questions the answer is enclosed here. Värme- och strömningsteknik Thermal and Flow Engineering Massöverföring & separationsteknik Mass transfer & separation technology Räkneövningar / Classroom exercises 2014-4 22.4.2014 10.15-12.00 (Ri) kurs-assistent

Läs mer

Bernoullis ekvation Rörelsemängdsekvationen Energiekvation applikationer Rörströmning Friktionskoefficient, Moody s diagram Pumpsystem.

Bernoullis ekvation Rörelsemängdsekvationen Energiekvation applikationer Rörströmning Friktionskoefficient, Moody s diagram Pumpsystem. 010-04-6 Sammanfattning Bernoullis ekvation Rörelsemängdsekvationen Energiekvation applikationer Rörströmning Friktionskoefficient, Moody s diagram Pumpsystem BERNOULLI S EQUATION p V z H const. g Quantity

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Mass transfer and separation technology Massöverföring och separationsteknik ( MÖF-ST ) , 7 sp

Mass transfer and separation technology Massöverföring och separationsteknik ( MÖF-ST ) , 7 sp Mass transfer and separation technology Massöverföring och separationsteknik ( MÖF-ST ) 404302, 7 sp 9. Separation processes - intro Ron Zevenhoven Åbo Akademi University Thermal and Flow Engineering Laboratory

Läs mer

Tentamen i Matematik 2: M0030M.

Tentamen i Matematik 2: M0030M. Tentamen i Matematik 2: M0030M. Datum: 2010-01-12 Skrivtid: 09:00 14:00 Antal uppgifter: 6 ( 30 poäng ). Jourhavande lärare: Norbert Euler Telefon: 0920-492878 Tillåtna hjälpmedel: Inga Till alla uppgifterna

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Räkneövningar / Classroom exercises (Ri) kurs-assistent / course assistent MSc ChemEng Evelina Koivisto

Räkneövningar / Classroom exercises (Ri) kurs-assistent / course assistent MSc ChemEng Evelina Koivisto The five underlined questions shall be discussed, for the four other questions the answer is enclosed. 1.1 Gammal tentfråga / old exam question 411 Värme- och strömningsteknik / Thermal and Flow Engineering

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Country report: Sweden

Country report: Sweden Country report: Sweden Anneli Petersson, PhD. Swedish Gas Centre Sweden Statistics for 2006 1.2 TWh produced per year 223 plants 138 municipal sewage treatment plants 60 landfills 3 Industrial wastewater

Läs mer

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 Grundläggande om geoenergi Byggnadens värmebehov Fastighetsgräns KÖPT ENERGI Användning Återvinning Behov Energiförlust

Läs mer

Termodynamik FL3. Fasomvandlingsprocesser. FASER hos ENHETLIGA ÄMNEN. FASEGENSKAPER hos ENHETLIGA ÄMNEN. Exempel: Koka vatten under konstant tryck:

Termodynamik FL3. Fasomvandlingsprocesser. FASER hos ENHETLIGA ÄMNEN. FASEGENSKAPER hos ENHETLIGA ÄMNEN. Exempel: Koka vatten under konstant tryck: Termodynamik FL3 FASEGENSKAPER hos ENHETLIGA ÄMNEN FASER hos ENHETLIGA ÄMNEN Enhetligt ämne: ämne med välbestämd och enhetlig kemisk sammansättning. (även luft och vätske-gasblandningar kan betraktas som

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter.

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter. GOLD SD 4-40 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Solutions to exam in SF1811 Optimization, June 3, 2014

Solutions to exam in SF1811 Optimization, June 3, 2014 Solutions to exam in SF1811 Optimization, June 3, 14 1.(a) The considered problem may be modelled as a minimum-cost network flow problem with six nodes F1, F, K1, K, K3, K4, here called 1,,3,4,5,6, and

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv

Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv Jämförelse mellan FCI-reglerna och de svenska reglerna för elitklass lydnad - ur ett tävlandeperspektiv Genomgången gjord av Niina Svartberg april 2009 Tävlingsupplägg (Layout of the competition) sid 5

Läs mer

Split- vs ventilationsaggregat

Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilation units 2011-07-30 Gällande energibesparingspotential. Existing energy potential Innehåll/Contents 2 Inledning/Introduction... 3 Förutsättningar/Conditions...

Läs mer

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating CompactAIR / CompactAIR CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating Typenschlüssel / Type Code Beteckning / Type code Compact AIR / CompactAIR

Läs mer

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Integrerat reversibelt värmepumpsystem 2 Integrerat reversibelt värmepumpsystem

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00

KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00 KTH MMK JH TENTAMEN I HYDRAULIK OCH PNEUMATIK allmän kurs 2006-12-18 kl 09.00 13.00 Svaren skall vara läsligt skrivna och så uppställda att lösningen går att följa. När du börjar på en ny uppgift - tag

Läs mer

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter SE/G.ELSD5080.0803 GOLD SD 50-80 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut,

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

2(x + 1) x f(x) = 3. Find the area of the surface generated by rotating the curve. y = x 3, 0 x 1,

2(x + 1) x f(x) = 3. Find the area of the surface generated by rotating the curve. y = x 3, 0 x 1, MÄLARDALEN UNIVERSITY School of Education, Culture and Communication Department of Applied Mathematics Examiner: Lars-Göran Larsson EXAMINATION IN MATHEMATICS MAA5 Single Variable Calculus, TEN Date: 06--0

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

NMR Nuclear Magnetic Resonance = Kärnmagnetisk resonans

NMR Nuclear Magnetic Resonance = Kärnmagnetisk resonans NMR Nuclear Magnetic Resonance = Kärnmagnetisk resonans Nuclear Magnetic Resonance Viktiga kärnor: 1 and 13 NMR används för strukturanalys av organiska föreningar Väteatomer med olika omgivning tar upp

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Innehåll 1.Förändringar i det Svenska energisystemet 2.Nuvarande förutsättningar 3.Internationella studier/erfarenheter

Läs mer

Gradientbaserad Optimering,

Gradientbaserad Optimering, Gradientbaserad Optimering, Produktfamiljer och Trinitas Hur att sätta upp ett optimeringsproblem? Vad är lämpliga designvariabler x? Tjockleksvariabler (sizing) Tvärsnittsarean hos stänger Längdmått hos

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

EVEH/V KBEH/V. Egenkonvektionselement Gravity Cooler

EVEH/V KBEH/V. Egenkonvektionselement Gravity Cooler EVEH/V KBEH/V Egenkonvektionselement Gravity Cooler EVEH/V KBEH/V Egenkonvektionselement Användningsområde Egenkonvektionselement används där låg luftcirkulation eller dragfri miljö är nödvändig eller

Läs mer

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions Multi-pressure bucket pump Bärbar fettpump hochdruck abschmierpumpe distributeur manuel de graisse Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions 11018-1 - 815850 R02/03 IMPORTANT:

Läs mer

Tentamen MMG610 Diskret Matematik, GU

Tentamen MMG610 Diskret Matematik, GU Tentamen MMG610 Diskret Matematik, GU 2017-01-04 kl. 08.30 12.30 Examinator: Peter Hegarty, Matematiska vetenskaper, Chalmers/GU Telefonvakt: Peter Hegarty, telefon: 0766 377 873 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel,

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Termodynamik FL6 TERMISKA RESERVOARER TERMODYNAMIKENS 2:A HUVUDSATS INTRODUCTION. Processer sker i en viss riktning, och inte i motsatt riktning.

Termodynamik FL6 TERMISKA RESERVOARER TERMODYNAMIKENS 2:A HUVUDSATS INTRODUCTION. Processer sker i en viss riktning, och inte i motsatt riktning. Termodynamik FL6 TERMODYNAMIKENS 2:A HUVUDSATS INTRODUCTION Värme överförd till en tråd genererar ingen elektricitet. En kopp varmt kaffe blir inte varmare i ett kallt rum. Dessa processer kan inte ske,

Läs mer

Varför ett nytt energisystem?

Varför ett nytt energisystem? Varför ett nytt energisystem? Bo Diczfalusy, Departementsråd F.d. Director of Sustainable Energy Technology and Policy, International Energy Agency, Paris Näringsdepartementet OECD/IEA 2012 ETP 2012 Choice

Läs mer

Calculate check digits according to the modulus-11 method

Calculate check digits according to the modulus-11 method 2016-12-01 Beräkning av kontrollsiffra 11-modulen Calculate check digits according to the modulus-11 method Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 www.bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Termodynamik FL4. 1:a HS ENERGIBALANS VÄRMEKAPACITET IDEALA GASER ENERGIBALANS FÖR SLUTNA SYSTEM

Termodynamik FL4. 1:a HS ENERGIBALANS VÄRMEKAPACITET IDEALA GASER ENERGIBALANS FÖR SLUTNA SYSTEM Termodynamik FL4 VÄRMEKAPACITET IDEALA GASER 1:a HS ENERGIBALANS ENERGIBALANS FÖR SLUTNA SYSTEM Energibalans när teckenkonventionen används: d.v.s. värme in och arbete ut är positiva; värme ut och arbete

Läs mer

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM Rastercell Digital Rastrering Hybridraster, Rastervinkel, Rotation av digitala bilder, AM/FM rastrering Sasan Gooran (VT 2007) Önskat mått * 2* rastertätheten = inläsningsupplösning originalets mått 2

Läs mer

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers.

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Erik Darpö TENTAMEN I MATEMATIK MAA150 Vektoralgebra TEN1 Datum: 9januari2015 Skrivtid:

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols.

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. ExcelLoad simulates the maximum forces that may appear during a transport no matter if the

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum:

Företagsnamn: Grundfos Skapad av: Magnus Johansson Tel: +46(0) Datum: Position Antal Beskrivning 1 HYDRO MULTI-E CRIE5-1 Art.nr.: 9913311 OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt GRUNDFOS Hydro Multi-E booster sets are designed for the transfer and pressure

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Lektion 2: Värmetransport TKP4100/TMT4206 Strömning och varmetransport/ varmeoverføring Metaller är kända för att kunna leda värme, samt att överföra värme från en hög temperatur till en lägre. En kombination

Läs mer

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans dynamic seating system TM Wheelbase aluminium Hjulkryss aluminium Back support upholstered,

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

PTG 2015 Övning 4. Problem 1

PTG 2015 Övning 4. Problem 1 PTG 015 Övning 4 1 Problem 1 En frys avger 10 W värme till ett rum vars temperatur är C. Frysens temperatur är 3 C. En isbricka som innehåller 0,5 kg flytande vatten vid 0 C placeras i frysen där den fryser

Läs mer

Massöverföring och separationsteknik

Massöverföring och separationsteknik Massöverföring och separationsteknik Värme - och strömningsteknik (MÖF-ST) 424302 Thermal and flow engineering Mass transfer and separation technology Tentamen exam 22-9-2010 4 frågor/questions, max totalpoäng/total

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Termodynamik FL7 ENTROPI. Inequalities

Termodynamik FL7 ENTROPI. Inequalities Termodynamik FL7 ENTROPI Varför är den termiska verkningsgraden hos värmemaskiner begränsad? Varför uppstår den maximala verkningsgraden hos reversibla processer? Varför går en del av energin till spillvärme?

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

Shower cabins / Steam cabins

Shower cabins / Steam cabins Installation manual for Shower cabins / Steam cabins Arrow Skandinavien AB Tel: +46 (0)31 330 00 10 www.arrowshower.com Models: 6030 6130 2 3 (SE) Lås upp brunnen. (UK) Unlock. 4 (SE) På karets undersida,

Läs mer

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Project funding and reporting, Thomas Prade & Mikael Lantz (2016) Grass for biogas - Arable land as carbon sink. Report 2016:280. Energiforsk,

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen ett presentationsverktyg för energianvändning och utsläpp av växthusgaser Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

GigaCom AB Säterigatan Göteborg

GigaCom AB Säterigatan Göteborg *LJD'XFW DEHONDQDOV\VWHP DY*LJD&RP/7' GigaDuct kabelkanalsystem för fiberoptiskt patchkablage är speciellt konstruerat och producerat för den Europeiska marknaden. Systemet är helt slutet och därför beröringsskyddat.

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Heavy Transport on Existing Lines: the Assessment of Bearing Capacity of Track-bed based on Track Stiffness Measurements and Theoretical Studies

Heavy Transport on Existing Lines: the Assessment of Bearing Capacity of Track-bed based on Track Stiffness Measurements and Theoretical Studies 19th Nordic Seminar on Railway Technology, 14-15 September 2016, JVTC, Luleå Heavy Transport on Existing Lines: the Assessment of Bearing Capacity of Track-bed based on Track Stiffness Measurements and

Läs mer

f(x) = x2 + 4x + 6 x 2 4 by utilizing the guidance given by asymptotes and stationary points.

f(x) = x2 + 4x + 6 x 2 4 by utilizing the guidance given by asymptotes and stationary points. MÄLARDALEN UNIVERSITY School of Education, Culture and Communication Department of Applied Mathematics Examiner: Lars-Göran Larsson EXAMINATION IN MATHEMATICS MAA5 Single Variable Calculus, TEN2 Date:

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Typografi, text & designperspektiv

Typografi, text & designperspektiv Typografi, text & designperspektiv Serif Hårstreck Stapel Heplx x-höjd Baslinje Grundstreck Serif Underhäng Inre form I dag Lite bakgrund Övergripande grunder inom typografi Text hantering Elva Synlig

Läs mer

Separation i Aspen. Grundläggande moduler Short-cut-metoder Rigorös destillation

Separation i Aspen. Grundläggande moduler Short-cut-metoder Rigorös destillation Separation i Aspen Grundläggande moduler Short-cut-metoder Rigorös destillation Enkel separation Kan utföras utan destillationsmodell Flashning Flash2 för modellering av flashning, indunstning, med V-L-

Läs mer

2. Förklara vad en egenfrekvens är. English: Explain what en eigenfrequency is.

2. Förklara vad en egenfrekvens är. English: Explain what en eigenfrequency is. Linköpings Universitet, Hållfasthetslära, IEI/IKP TENTAMEN i Mekaniska svängningar och utmattning, TMMI09 2007-10-16 kl 14-18 L Ö S N I N G A R ---- SOLUTIONS 1. Ange sambanden mellan vinkelfrekvens ω,

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 07 April 2015, 14:00-18:00. English Version

Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 07 April 2015, 14:00-18:00. English Version Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 07 April 2015, 14:00-18:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 2234765). Please answer in ENGLISH if you can. a. You are allowed to use: a calculator; formel -och tabellsamling

Läs mer

f(x) =, x 1 by utilizing the guidance given by asymptotes and stationary points. cos(x) sin 3 (x) e sin2 (x) dx,

f(x) =, x 1 by utilizing the guidance given by asymptotes and stationary points. cos(x) sin 3 (x) e sin2 (x) dx, MÄLARDALEN UNIVERSITY School of Education, Culture and Communication Department of Applied Mathematics Examiner: Lars-Göran Larsson EXAMINATION IN MATHEMATICS MAA151 Single Variable Calculus, TEN2 Date:

Läs mer