Samhällsbyggnadsnämnden (15) Carl Larsson (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-16 1 (15) Carl Larsson (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 61-74 ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden (15) Plats och tid Gästgivaregården i Torup, kl Beslutande Malin Thydén-Kärrman (S) ordförande Johan Elgemark (C) Bengt-Åke Torhall (FP) Carl Larsson (M) Elisabeth Falkhaven (MP) Ray Alexén (KV) Roger Andersson (S) Gunnel Lindgren (KV) Övriga deltagare Ann-Christin Wendpaap (S) Gunnel Lindgren (KV) Abdiasiis Dahir (S) Mats Andresen, samhällsbyggnadschef Stefan Andersson, miljöchef Tony Ortenlöf, plan- och byggchef Elisabet Lindeblad, kostchef Sara Lindberg, ekonom Cecilia Emanuelsson, planarkitekt 70 Jenny Johansson, nämndsekreterare Utses att justera Carl Larsson (M) Justeringens tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Jenny Johansson Malin Thydén-Kärrman (S) Carl Larsson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Jenny Johansson

2 Samhällsbyggnadsnämnden (15) 61 Godkännande av ärendelista och val av justerare Dnr 2015 SBN0056 Ärendelista 61 Godkännande av ärendelista och val av justerare 2 62 Meddelande och information Redovisning delegeringsbeslut Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015 Samhällsbyggnadsnämnden 5 65 Avskrivning av osäkra fordringar Uppföljning Internkontroll plan Ny delegeringsordning samhällsbyggnadsnämnden 8 68 Begäran om namnbyte till kommunala tillgänglighetsrådet 9 69 Förslag till bildande av område Järanäs by för allmänna vatten- och avloppstjänster Detaljplan för Västra Hylte 1:169 m. fl. - Beslut om samråd Remiss Motion ang förutsättningar för odlingslotter Remiss Motion om att dagcentralerna ska hållas öppna även på helgerna Remiss Skrivelse om gamla dansbanan i Unnaryd Extra ärende: Rekrytering Miljö- och hälsoskyddsinspektör 15 Ärendelistan har varit utsänd. Ett extra ärende (Rekrytering Miljö- och hälsoskyddsinspektör) tillkommer. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att arbeta efter den reviderade ärendelistan. Carl Larsson (M) väljs till justerare.

3 Samhällsbyggnadsnämnden (15) 62 Meddelande och information 2015 Dnr 2015 SBN0004 Meddelande Protokollsutdrag kommunfullmäktige 23/15 Uppföljning och redovisning av Hylte kommuns årsredovisning 2014 samt fråga om ansvarsfrihet Protokollsutdrag kommunstyrelsen Uppföljning och redovisning 2015 Hylte kommun 3 och 4 månader Information Återrapportering möte med revisorerna Föreläggande om att vidta åtgärder mot hög ljudnivå, mäta samt redovisa uppgifter, Landeryds skola Föreläggande om att vidta åtgärder samt redovisa uppgifter vid vuxenutbildning/sfi, Hyltebruk Sjölunda Dagcentral Specialkost på skolorna Beslut om föreläggande med förbud att släppa ut avloppsvatten från Skärshults campingområde Detaljplan Konsum Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Jenny Johansson) Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

4 Samhällsbyggnadsnämnden (15) 63 Redovisning delegeringsbeslut 2015 Dnr 2015 SBN0005 Samhällsbyggnadskontoret redovisar följande delegeringsbeslut: Delegeringsbeslut miljö- och hälsoskydd Delegeringsbeslut plan och bygg Beslut Personal/Anställningar maj 2015 Beviljade parkeringstillstånd, tillståndsnr Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Jenny Johansson) Lista Delegeringsbeslut miljö- och hälsoskydd Lista Delegeringsbeslut plan och bygg Lista Beslut Personal/Anställningar maj 2015 Lista Beviljade parkeringstillstånd, tillståndsnr Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av redovisningen av delegeringsbeslut.

5 Samhällsbyggnadsnämnden (15) 64 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015 Samhällsbyggnadsnämnden Dnr 2015 SBN0001 Efter fem månader redovisas av nämnden en positiv avvikelse med tkr innan avsättning och tkr efter avsättning. Vid årets slut prognostiseras en positiv avvikelse med 210 tkr innan avsättning och 14 tkr efter avsättning. Nämnden har en samlad investeringsvolym som uppgår till tkr Efter fem månader uppgår det totala utfallet till tkr. På grund av de åtgärder för en ekonomi i balans som Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit har verksamheterna lagt en prognos på tkr på det som är betalt och beställt. Dessutom har de lagt en indikation på behov av investeringsmedel under året. Avvikelser kommenteras i investeringstabellen. Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Sara Lindberg) Ärendebeskrivning(Mats Andresen/Sara Lindberg) Tabell över prognostiserade investeringar Tabell över prognostiserad nettokostnad per verksamhet Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

6 Samhällsbyggnadsnämnden (15) 65 Avskrivning av osäkra fordringar 2015 Dnr 2015 SBN0102 Ekonomienheten föreslår en bokföringsmässig avskrivning av 61 stycken osäkra fordringar avseende samhällsbyggnadsnämndens verksamhet på sammanlagt ,04 kronor. Detta innebär att fordringarna i praktiken kvarstår mot gäldenärerna men att de inte längre finns med i bokföringen. En bokföringsmässig avskrivning gör att värdet på kommunens fordringar i bokslutet blir mer rättvisande. Fordringar med avslutningsorsak, som till exempel ackordsuppgörelser, skuldsanering och döds- och konkursbon där kapital saknas, tas upp för information, inte beslut. Det handlar om 22 fordringar på sammanlagt ,76 kr. Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Jenny Johansson) Specifikation osäkra fordringar Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att göra en bokföringsmässig avskrivning av 61 stycken osäkra fordringar till en summa av ,04 kronor. Beslutet skickas till: Ekonomienheten

7 Samhällsbyggnadsnämnden (15) 66 Uppföljning Internkontroll plan 2015 Dnr 2015 SBN0101 Enligt internkontrollreglementet, antaget av kommunfullmäktige , skall en intern kontrollplan upprätthållas av varje nämnd/ styrelse. Regler skall utformas lokalt för att säkerhetsställa att kommunens nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll för att bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalité. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att följa upp internkontrollplanen två gånger under En uppföljning vid halvårsskiftet och en uppföljning i samband med årsbokslutet. Resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras till kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse (Mats Andresen) Uppföljning internkontrollplan 2015 Reglemente internkontroll samt anvisningar Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av uppföljningen av den interna kontrollplanen Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Kommunrevisorerna

8 Samhällsbyggnadsnämnden (15) 67 Ny delegeringsordning samhällsbyggnadsnämnden Dnr 2015 SBN0017 Vid varje ny mandatperiod ska delegationsordningen ses över och beslutas om på nytt. Dokumentet ska ses över regelbundet när förändringar sker i verksamheten. På samhällsbyggnadskontoret har det skett en omorganisation och bygg- och miljöenheten har delats upp i två separata enheter: plan- och byggenheten och miljöenheten. Därför behöver delegeringsordningen och delegater ändras så att de stämmer överens med den nya organisationen. Samhällsbyggnadskontoret lämnar också förslag på en del nya punkter gällande lovärenden, mark och exploatering, naturvård, livsmedel och alkoholärenden. Nämndsekreterargruppen har tillsammans tagit fram ett förslag till kommungemensamma delar gällande beslut som berör allmänt, ekonomi och personal i delegeringsordningen. En gemensam mall med den grafiska profilen ska användas. Inledningen i dokumentet är också gemensam. Syftet är att man ska känna igen att delegeringsordningen kommer från Hylte kommun. Det ska vara samma delegatnivå i kommunen som beslutar i de ärenden som är gemensamma i alla nämnder. Förändringarna har beretts i samråd med kommunledningsgruppen, samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp, kommunjurist med flera. Ärendet har varit uppe för information i samhällsbyggnadsnämnden Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Jenny Johansson) Förslag till delegeringsordning, daterad Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden antar förslag till ny delegeringsordning, daterad

9 Samhällsbyggnadsnämnden (15) 68 Begäran om namnbyte till kommunala tillgänglighetsrådet Dnr 2015 SBN0095 Socialstyrelsens terminologiråd har gått ut med rekommendationen att inte längre använda begreppet handikapp. Idag säger vi inte att människor är handikappade. Ordet funktionsnedsättning beskriver att en person har en nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder uppstår i mötet mellan en person med funktionsnedsättning och omgivningen, när det finns brister som begränsar en individs möjligheter att vara delaktig. Det betyder att samhället ska anpassas, göras tillgängligt, efter individernas behov och inte tvärtom. Samhället ska vara tillgängligt för alla. Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor. Mot bakgrund av detta har frågan om namnbyte väckts av kommunala handikapprådet. På sammanträdet 16 februari 2015 beslutade kommunala handikapprådet att begära nämndbyte till kommunala tillgänglighetsrådet. Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Jenny Johansson) Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Protokollsutdrag kommunala handikapprådet Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med kommunala handikapprådets förslag om att byta namn till kommunala tillgänglighetsrådet. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige

10 Samhällsbyggnadsnämnden (15) 69 Förslag till bildande av område Järanäs by för allmänna vatten- och avloppstjänster Dnr 2015 SBN0093 Dnr Ecos Fastighet: Järanäs 1:8 m.fl I Järanäs by, inom ett detaljplanelagt område finns 32 fastigheter, där många av dem har dåliga vatten- och avloppslösningar. Det finns ett behov av att lösa va-frågan i ett större sammanhang för att kunna utveckla området och skydda Bolmen som ytvattentäkt. Samhällsbyggnadskontoret har därför föreslagit att kommunfullmäktige ska fastställa verksamhetsområde för vatten och avlopp inom Järanäs detaljplaneområde, bilaga 1. Järanäs byförening bör då utses som huvudman. Ärendet väcktes i tillsynsnämnden, som beslutade att skicka det vidare till kommunstyrelsen för beredning inför kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansåg att ärendet hör hemma i samhällsbyggnadsnämnden, varför de remitterat det till nämnden för vidare hantering. Det har varit ett möte med de berörda fastighetsägarna i Järanäs. De har en egen gemensam lösning på sin vatten- och avloppssituation och kommer att bilda en ekonomisk förening. Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Stefan Andersson) Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 145/15 Bildande av VA-område Järanäs Ärendebeskrivning (Stefan Andersson) Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte gå vidare med ärendet, då de berörda fastighetsägarna har en egen gemensam lösning på sin vatten- och avloppssituation. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

11 Samhällsbyggnadsnämnden (15) 70 Detaljplan för Västra Hylte 1:169 m. fl. - Beslut om samråd Dnr 2015 SBN0096 Dnr ByggR: BME Planbesked beviljades av kommunstyrelsen 19 september och planarbetet drog igång under Stationshuset såldes av Trafikverket till en privat fastighetsägare, PdL&W fastigheter i Oskarström AB, men för att de ska kunna använda byggnaden krävs en ny detaljplan med ändrad användning. Syftet med detaljplanen är således att ändra användningen från nuvarande järnvägsändamål till lämpliga verksamheter som också är förenliga med omkringliggande järnvägsverksamhet. Syftet med detaljplanen är även att möjliggöra en fastighetsreglering där byggnaden och marken i direkt anslutning bildar en ny fastighet. Planförslaget är nu klart för att gå ut på samråd, vilket planeras pågå 23 juni juli Syftet med samrådet är att få ett bättre beslutsunderlag och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet omfattar sakägare, eventuella boende, myndigheter och övriga som bedöms ha väsentligt intresse av planen. När samrådet är genomfört sammanställs synpunkterna och samhällsbyggnads-nämnden tar ställning till hur man går vidare med planförslaget. Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Tony Ortenlöf/ Cecilia Emanuelsson) Samrådshandling, Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Samhällsbyggnadsnämnden godkänner planförslaget för samråd. Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadskontoret

12 Samhällsbyggnadsnämnden (15) 71 Remiss Motion ang förutsättningar för odlingslotter Dnr 2015 SBN0103 Centerpartiet har lämnat in en motion om att kommunfullmäktige ska ge samhällsbyggnadsnämnden och Hyltebostäder i uppdrag att inventera markområden lämpliga för odlingslotter i anslutning till kommunala hyreslägenheter i Hylte kommun. Inventeringen ska vara gjort så att eventuella odlingslotter kan börja förberedas för odling säsongen Svar ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 21 augusti Ärendet kommer upp som information på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i juni och för beslut på nämndens sammanträde i augusti. Samhällsbyggnadsnämnden diskuterar motionen och eftersom motionen är riktad mot kommunens bostadsfastigheter bör den hanteras av Hyltebostäder. Samhällsbyggnadsnämnden ser dock positivt på motionen och blir det aktuellt att anlägga kolonilotter där nämnden råder över marken bör frågan tas upp igen. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att svara på remissen utifrån diskussionen på nämnden.

13 Samhällsbyggnadsnämnden (15) 72 Remiss Motion om att dagcentralerna ska hållas öppna även på helgerna Dnr 2015 SBN0099 Kommunens Väl har lämnat in en motion om att kommunfullmäktige ska skjuta till pengar för att dagcentralerna i kommunens ska hålla öppet även på helgerna. Kommunstyrelsen arbetsutskott har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag på svar till motionen. Svar ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 21 augusti Ärendet kommer upp som information på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i juni och för beslut på nämndens sammanträde i augusti. Samhällsbyggnadsnämnden diskuterar vad förslaget kan kosta och vill ha en ekonomisk kalkyl från samhällsbyggnadskontoret där man redovisar kostnad för bemanning för att ha dagcentralen öppen även på helgerna. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att svara på remissen utifrån diskussionen på nämnden.

14 Samhällsbyggnadsnämnden (15) 73 Remiss Skrivelse om gamla dansbanan i Unnaryd Dnr 2015 SBN0100 Unnaryd-Jälluntofta hembygdsförening har skickat in en skrivelse om dansbanan i Unnaryd. Dansbanan och marken som dansbanan står på tillhör kommunen. Nu erbjuder sig hembygdsföreningen att hjälpa till med ansvar och underhåll av dansbanan, och vill i samverkan med kommunen montera ned och flytta den till den öppna platsen norr om hembygdsparken. Även där rör det sig om kommunal mark som föreningen delvis kunnat disponera genom åren som utställnings- och parkeringsplats. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att yttra sig om förutsättningarna för att montera ner dansbanan och överlåta ansvaret för dansbanan till Unnaryd-Jälluntofta hembygdsförening. Svar ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 21 augusti Ärendet kommer upp som information på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i juni och för beslut på nämndens sammanträde i augusti. Samhällsbyggnadskontoret har kontaktat Kulturmiljö Halland för att få deras syn på förutsättningarna för att montera ner och flytta dansbanan. Samhällsbyggnadsnämnden vill att kontoret inväntar svar från Kulturmiljö Halland innan remissvaret skrivs, även om det innebär att remissen inte kan besvaras inom utsatt tid. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att svara på remissen utifrån diskussionen på nämnden.

15 Samhällsbyggnadsnämnden (15) 74 Extra ärende: Rekrytering Miljö- och hälsoskyddsinspektör Dnr 2015 SBN0115 För att upprätthålla tillsynen i Hylte kommun behöver samhällsbyggnadskontoret rekrytera en miljö- och hälsoskyddsinspektör. Det ska vara en tidsbegränsad anställning på 6 månader, med start 1 september Tjänsteskrivelse (Mats Andresen) Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att anställa en miljöoch hälsoskyddsinspektör under 6 månader med start den 1 september Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadskontoret Personalenheten

Roger Andersson (S) Johan Elgemark (C) Johan Elgemark (C) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Roger Andersson (S) Johan Elgemark (C) Johan Elgemark (C) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10 1 (17) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 08:00-12:00 Beslutande Malin Thydén-Kärrman (S) ordförande Johan Elgemark (C) Bengt-Åke Torhall (FP) Carl

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S) Tillsynsnämnden 2015-04-22 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagare Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2011-08-11 1 (27) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet i kommunhuset, kl. 09.00-11.30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare Kommunfullmäktige 2015-03-26 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl. 18.30 20.15 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Anna Hedqvist, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212 Samhällsbyggnadsnämnden 189-212 2 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Saxebäcksvägen... 6 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Sundet m.fl.... 7 Redovisning av utförd

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nielas Persson (S) Marianne

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(26) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Datum och tid: 2015-04-14 kl 09.00 12.00 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2015-04-16 kl 13.00 Paragrafer:

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) till kl 11:10

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) till kl 11:10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-19 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Hyltebruk kl 8:30 12:45 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Desirée

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer