Roger Andersson (S) Johan Elgemark (C) Johan Elgemark (C) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Roger Andersson (S) Johan Elgemark (C) Johan Elgemark (C) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden (17) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 08:00-12:00 Beslutande Malin Thydén-Kärrman (S) ordförande Johan Elgemark (C) Bengt-Åke Torhall (FP) Carl Larsson (M) Elisabeth Falkhaven (MP) Ray Alexén (KV) Roger Andersson (S) Övriga deltagare Gunnel Lindgren (KV) Abdiasiis Dahir (S) Ann-Kristin Wendpapp (S) 9-21 Mats Andresen, samhällsbyggnadschef Stefan Andersson, bygg- och miljöchef 8-14 Anita Zukanovic, park-, gatu- och lokalvårdschef 8-17 Tony Ortenlöf, byggnadsinspektör Bitte Rosén-Nilsson, miljöstrateg 15 Sara Lindberg, ekonom 8-14 Cecilia Emanuelsson, planarkitekt 8-9, Pernilla Jacobsson, konsult planarkitekt 8-9, Jennie Johansson, nämndsekreterare Susanne Ohlsson, nämndsekreterare Utses att justera Justeringens tid Johan Elgemark (C) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 8-21 Ordförande Justerande Susanne Ohlsson Malin Thydén-Kärrman (S) Johan Elgemark (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Datum för anslags nedtagande Underskrift Susanne Ohlsson

2 Samhällsbyggnadsnämnden (17) 8 Godkännande av ärendelista och val av justerare Ärendelista sida 8 Godkännande av ärendelista och val av justerare 2 9 Meddelande och information Redovisning delegeringsbeslut Redovisning Aktivitetsplan Bokslut Medel till Brottsförebyggande rådet 8 14 Internkontrollplan 2015 Samhällsbyggnadsnämnden 9 15 Förberedelse kommunalt partnerskap som internationellt projekt Revidering av handikappolitiska programmet Remiss Funktionellt prioriterat vägnät Ekonomisk kompensation Bosgårdsfallet Ansökan om att på egen hand tömma avloppsbrunn till gödseltank Ändring av detaljplan - Skogsgård 1:10 - Godkännande av samrådsredogörelse Begäran om svar kring skogsinnehav 17 Ärendelistan har varit utsänd och samhällsbyggnadsnämnden beslutar arbeta efter den. Johan Elgemark (C) väljs till justerare.

3 Samhällsbyggnadsnämnden (17) 9 Meddelande och information 2015 Dnr 2015 SBN0004 Meddelande - Information Presentation av bygg- och miljöenheten Plan-processen Utdelning av Ipad och genomgång av Meetings Ansökan om pengar för strandskyddsplan/lis-plan Presentation av ny nämndsekreterare Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Susanne Ohlsson) Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

4 Samhällsbyggnadsnämnden (17) 10 Redovisning delegeringsbeslut 2015 Dnr 2015 SBN0005 Samhällsbyggnadskontoret redovisar följande delegeringsbeslut: Delegeringsbeslut miljö- och hälsoskydd Delegeringsbeslut plan och bygg Beslut Personal/Anställningar december och januari Beviljade parkeringstillstånd, tillståndsnr Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Susanne Ohlsson) Lista Delegeringsbeslut miljö- och hälsoskydd Lista Delegeringsbeslut plan och bygg Lista Beslut Personal/Anställningar december och januari Lista Beviljade parkeringstillstånd, tillståndsnr Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av redovisningen av delegeringsbeslut.

5 Samhällsbyggnadsnämnden (17) 11 Redovisning Aktivitetsplan 2015 Dnr 2015 SBN0006 Aktivitetsplanen beskriver de projekt/arbetsuppgifter som samhällsbyggnadskontoret arbetar med under året och när på året dessa aktiviteter ska utföras. Aktivitetsplanen är ett av nämndens styrinstrument för verksamheten. Tidigare har aktivitetsplanen redovisas vid varje sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att detta ändras till att den redovisas varje halvår. Anledningen är att de projekt/arbetsuppgifter som finns med i aktivitetsplanen och de projektplaner för VA- och renhållningsenheten samt park och gatuenheten som tillhör aktivitetsplanen är så pass stora att det inte blir några stora ändringar från månad till månad. Man ser utvecklingen bättre om aktivitetsplanerna inte redovisas varje månad. Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Susanne Ohlsson) Aktivitetsplan februari 2015 VA- och renhållningsprojekt 2015 Park- och gatuprojekt 2015 Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av aktivitetsplanen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att aktivitetsplanen i fortsättningen ska redovisas en gång i halvåret.

6 Samhällsbyggnadsnämnden (17) 12 Bokslut 2014 Dnr 2014 SBN0001 Nämndens budget uppgår till tkr och uppvisar en positiv avvikelse mot budget på tkr innan avsättning deponi. Efter avsättning till deponi är det en positiv avvikelse på 383 tkr. Nämndens investeringsbudget uppgår till tkr och uppvisar en positiv avvikelse mot budget på tkr. Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Sara Lindberg) Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 3 ( ) Bokslut 2014 Samhällsbyggnadsnämnden Blankett 2 Konsekvensbeskrivning/Handlingsplan Blankett 3 Ombudgetering Blankett 4 Resultatbalansering Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat bokslut för På grund av att byggnadskonjunkturen varit låg, överdebitering av hyra samt obetald faktura av gäldenären från kronofogden önskar samhällsbyggnadsnämnden inte föra med sig underskottet till 2015 på Fysisk och teknisk planering på 599 tkr exklusive skogsfastigheter. Sammantaget är detta utanför nämndens kontroll. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att resultatbalansera den positiva avvikelsen på skogsfastigheter på 101 tkr eftersom det ligger en planerad intäkt på 300 tkr för Enligt skogsvårdsplanen återstår det röjning vilket inte genererar några intäkter utan snarare kostnader. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att resultatbalansera den positiva avvikelsen på Gator, vägar, parkering och parker på 250 tkr. Pengarna ska användas för till underhåll av lekplatser som ska utföras 2015, däribland byte av sand och målning. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att inte resultatbalansera den negativa avvikelsen på Vattenförsörjning och avlopp på 171 tkr med hänseende till att avgiftsuttaget enligt lag ska ske enligt självkostnadsprincipen och inte får generera vinst. Budgeten är lagd att verksamheten skulle generera en positiv avvikelse på 191 tkr. Ser man på utfallet, intäkterna jämfört med kostnaderna visar verksamheten en positiv avvikelse på 20 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att investeringsmedlen ombudgeteras enligt blankett 3 samt att investeringsprojektet Insamlingskärl byter namn till Yta för materialbehandling.

7 Samhällsbyggnadsnämnden (17) Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har tagit del av information och lämnar inget förslag till beslut. Yrkande Elisabeth Falkhaven (MP): Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att investeringsmedlen för Gångväg runt sjön Torup (916tkr) ska ombudgeteras med 300tkr för 2015 och 616 tkr för 2016 samt att projektet byter namn till Gångväg Sjögårdssjön. Beslutsgång Ordförande frågar först om nämnden kan bifalla eller avslå Elisabeth Falkhavens yrkande om ombudgetering av investeringsanslaget Gångväg runt sjön Torup. Ordförande finner att nämnden bifaller Elisabeth Falkhavens yrkande. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat bokslut för På grund av att byggnadskonjunkturen varit låg, överdebitering av hyra samt obetald faktura av gäldenären från kronofogden önskar samhällsbyggnadsnämnden inte föra med sig underskottet till 2015 på Fysisk och teknisk planering på 599 tkr exklusive skogsfastigheter. Sammantaget är detta utanför nämndens kontroll. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att resultatbalansera den positiva avvikelsen på skogsfastigheter på 101 tkr eftersom det ligger en planerad intäkt på 300 tkr för Enligt skogsvårdsplanen återstår det röjning vilket inte genererar några intäkter utan snarare kostnader. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att resultatbalansera den positiva avvikelsen på Gator, vägar, parkering och parker på 250 tkr. Pengarna ska användas för till underhåll av lekplatser som ska utföras 2015, däribland byte av sand och målning. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att inte resultatbalansera den negativa avvikelsen på Vattenförsörjning och avlopp på 171 tkr med hänseende till att avgiftsuttaget enligt lag ska ske enligt självkostnadsprincipen och inte får generera vinst. Budgeten är lagd att verksamheten skulle generera en positiv avvikelse på 191 tkr. Ser man på utfallet, intäkterna jämfört med kostnaderna visar verksamheten en positiv avvikelse på 20 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att investeringsmedlen ombudgeteras enligt blankett 3 samt att investeringsprojektet Insamlingskärl byter namn till Yta för materialbehandling. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att investeringsmedlen för Gångväg runt sjön Torup (916tkr) ska ombudgeteras med 300tkr för 2015 och 616 tkr för 2016 samt att projektet byter namn till Gångväg Sjögårdssjön. Beslutet skickas till: Ekonomichefen

8 Samhällsbyggnadsnämnden (17) 13 Medel till Brottsförebyggande rådet Dnr 2015 SBN0016 Enligt ett beslut fattat under 2008 har lokala brottförebyggande rådet tilldelats en årlig budget på 50 tkr. Finansieringen av denna budget har skett genom att de fem ingående styrelserna/nämnderna; arbets- och näringslivsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen samt Region Hallands Hyltenämnd, har anslagit vardera kr. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att lokala brottsförebyggande rådet beviljas kr årligen under 2015, 2016, 2017 och Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Susanne Ohlsson) Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 4 ( ) Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beviljar Brottsförebyggande rådet i Hylte kommun kr per år för åren 2015, 2016, 2017 och Yrkande Ray Alexén (KV): Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. Samhällsbyggnadsnämnden beviljar Brottsförebyggande rådet i Hylte kommun kr per år för åren 2015, 2016, 2017 och Beslutet skickas till: Brottsförebyggande rådet i Hylte kommun Ekonomienheten

9 Samhällsbyggnadsnämnden (17) 14 Internkontrollplan 2015 Samhällsbyggnadsnämnden Dnr 2015 SBN0015 Enligt internkontrollreglementet, antaget av kommunfullmäktige , skall en intern kontrollplan upprätthållas av varje nämnd/ styrelse. Regler skall utformas lokalt för att säkerhetsställa att kommunens nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll för att bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalité. Samhällsbyggnadsnämnden skall senast i samband med årsbokslutets upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden ska också varje år anta en ny intern kontrollplan. Tjänsteskrivelse (Mats Andresen) Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 5 ( ) Uppföljning av intern kontrollplan 2014 Policy gatubelysning Förslag intern kontrollplan för 2015 Risk- o väsentlighetsanalys Internkontrollreglemente samt anvisningar Bilaga till Finans- och kvalitetsplan Arbetutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av uppföljningen av den interna kontrollplanen Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan för 2015, med tillägget att egenkontrollprogram kost ska vara kvar i internkontrollplanen. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av uppföljningen av den interna kontrollplanen Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan för 2015, med tillägget att egenkontrollprogram kost ska vara kvar i internkontrollplanen. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Kommunrevisorerna

10 Samhällsbyggnadsnämnden (17) 15 Förberedelse kommunalt partnerskap som internationellt projekt Dnr 2014 SBN0156 Projektet syftar till att ta de inledande kontakterna för ett trepartsamarbete med vänorten Piecki i Polen och Sombor i Serbien. Under förberedelsen ska ett samarbetsavtal undertecknas, projektplan tas fram och en styrgrupp utses. Syftet med förberedelsen är att förankra samarbetet och lägga en grund för fortsatt samarbete. Samarbeten inom programmet Kommunalt Partnerskap kan avse alla kommunala verksamhetsområden. Tanken med det förberedande projektet är att man tillsammans ska identifiera vilka områden man är intresserad att samarbeta kring och ett i förväg identifierat samarbetsområde som intresserar Hylte och Piecki är vattenfrågor. Målet med det svenska utvecklingsarbetet genom ICLD, International Center for Local Democracy, är att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling där även den svenska parten får nya verktyg och erfarenheter för att utveckla sin verksamhet. På ett mer övergripande plan är det ett gemensamt europeiskt intresse att alla bidrar till stabilitet, förståelse och good governance i de länder som är kandidater för EUmedlemskap eller som har andra samarbetsavtal med EU. Sveriges regering ställer medel till förfogande för att kommuner ska kunna bidra till dessa övergripande politiska mål. Serbien så väl som Bosnien Hercegovina och Ukraina har drabbats av konflikter vilka inverkat negativt på Europas utveckling. Att minska risken för sådana konflikter är en angelägenhet även för en kommun som Hylte. Bidraget från ICLD ger full kostnadsteckning för resa och uppehälle för 4 personer för alla tre parter. Deltagarna ska vara två politiker, den utsedda kontaktpersonen och eventuellt ytterligare en person. Deltagande i projektet medför inga kostnader för de medverkande på svensk sida, då även arbetstiden finansieras av ICLD. Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Bitte Rosén Nilsson) Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 6 ( ) Riktlinjer för programmet Kommunalt partnerskap Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till projektet och medverkar i form av representation från den politiska majoriteten och oppositionen vid resorna. Samhällsbyggnadsnämnden utser Elisabeth Falkhaven (MP) och ersättare Abdiasiis Dahir (S) från den politiska majoriteten och från oppositionen Johan Elgemark (C) och ersättare Carl Larsson (M) att representera kommunen vid resor och besök.

11 Samhällsbyggnadsnämnden (17) 16 Revidering av handikappolitiska programmet Dnr 2014 SBN0185 Enligt kommunens handikappolitiska program ska programmet revideras en gång varje mandatperiod och dess bilagor ska revideras vartannat år. Det handikappolitiska programmet antogs 2011 och bilagorna reviderades i november Själva programmet och bilaga 2 revideras av kommunfullmäktige, medan beslut om revideringen av bilaga 1 fastställs av kommunstyrelsen. Eftersom processen är ganska lång för att revidera ett program som berör samtliga av kommunens nämnder och styrelser har kommunala handikapprådet rekommenderat att samhällsbyggnadsnämnden kommer igång med revideringen så fort som möjligt. Ansvaret för det handikappolitiska programmet ligger under samhällsbyggnadsnämnden. Ärendegången kommer att vara att det handikappolitiska programmet skickas ut på remiss där nämnderna får komma in med förslag på revideringar i bilaga 1. Under tiden tittar samhällsbyggnadskontoret tillsammans med kommunledningskontoret på själva programmet samt bilaga 2. Efter att samtliga nämnder och styrelser har lämnat in sina förslag på ändringar sammanställer samhällsbyggnadskontoret dessa. Sammanställningen skickas till kommunala handikapprådet för yttrande. Därefter begär samhällsbyggnadsnämnden att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att programmet och deras bilagor revideras. Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Susanne Ohlsson) Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 7 ( ) Protokollsutdrag kommunala handikapprådet 40 ( ) Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka ut frågan på remiss till arbets- och näringslivsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och kommunala handikapprådet. Förslag på revideringar ska lämnas till samhällsbyggnadskontoret senast 20/4. Samhällsbyggnadsnämnden tar beslut om ändrade formuleringar för samhällsbyggnadsnämndens del efter att remissvar har behandlats. Beslutet skickas till: Arbets- och näringslivsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden

12 Samhällsbyggnadsnämnden (17) 17 Remiss Funktionellt prioriterat vägnät Dnr 2014 SBN0187 Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet. Dessa vägnät kallas för funktionellt prioriterat vägnät. Målet är att peka ut ett begränsat vägnät där prioriteringen i första hand är nationell och regional tillgänglighet. Övriga vägar har ett större fokus på lokal tillgänglighet (kommunal). Parallellt med utpekandet tar Trafikverket fram en handledning som beskriver ett gemensamt förhållningssätt till de prioriterade vägarna för att säkra tillgängligheten på ett samordnat och strategiskt sätt. Att enas kring ett prioriterat vägnät med fokus på tillgänglighet skapar ett flertal mervärden. Trafikverket och andra aktörer kommer att ha nytta av det prioriterade vägnätet i samhällsplanering och i arbeten som regionala hastighetsanalyser, revidering av regionala systemanalyser samt beskrivningar. Valet av prioriterade vägar är gjord i nära samarbete med region Halland. De utpekade vägarna som finns i Hylte kommun är: R. V 26 och väg 150. Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Anita Zukanovic) Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 8 ( ) Remiss Funktionellt prioriterat vägnät Yrkande Ray Alexén (KV): Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att godkänna förslaget från Trafikverket om funktionellt prioriterat vägnät. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

13 Samhällsbyggnadsnämnden (17) 18 Ekonomisk kompensation Bosgårdsfallet 2014 Dnr 2015 SBN0014 Ärendet utgår.

14 Samhällsbyggnadsnämnden (17) 19 Ansökan om att på egen hand tömma avloppsbrunn till gödseltank Dnr 2015 SBN0012 Ärendet utgår.

15 Samhällsbyggnadsnämnden (17) 20 Ändring av detaljplan - Skogsgård 1:10 - Godkännande av samrådsredogörelse Dnr 2012 SBN0139 Dnr ByggR:BME Detaljplanen för Skogsgård 1:10 beviljades plantillstånd av kommunstyrelsen ( 60) och följer därmed den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) som gällde fram till 31/ Planen handläggs med enkelt planförfarande. Syftet med planarbetet är att möjliggöra användning och utveckling av fastigheten Skogsgård 1:10 efter försäljning från kommunal skola till privat ändamål. Detta kräver att användning A Område för allmänt ändamål i gällande byggnadsplan ändras till nuvarande användning för bostad, kontor, handel och vandrarhem. Syftet är också att möjliggöra avstyckning av en fastighet för ett enbostadshus från Skogsgård 1:10. Efter antagande av detaljplanen (KF 145), överklagades denna, varvid Länsstyrelsen i Hallands län beslutade ( ) att upphäva antagandebeslutet på grund av fel i förfarandet, enligt ÄPBL 13:17. Även debiterade plankostnader överklagades och länsstyrelsen beslutade ( ) om återbetalning då exploatören med det antagna förslaget inte erhållit nytta av den plan han bekostat. En ny samrådshandling för Skogsgård 1:10 har nu tagits fram och samråtts enligt ÄPBL 5:11 och 5:15, under perioden 17 december januari 2015, efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden ( 129). Planförslaget har reviderats så att exploatören får den plannytta han önskar och kommunen får den styrning av bebyggelsens utformning som önskats. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådskretsen är vid enkelt planförfarande begränsad till de sakägare, boende, myndigheter och övriga som bedöms ha väsentligt intresse av planen. De synpunkter som kommit in under samrådet har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse och samhällsbyggnadskontoret föreslår att planförslaget, med utgångspunkt från inkomna synpunkter, revideras enligt följande: - Egenskapsbestämmelsen u (marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av ledningarna) på plankartan kompletteras enligt E.ons karta över befintliga ledningar, och i planbestämmelsen under rubrik Villkor för lov, ändras ledningar till VA-ledningar och elektriska starkströmsanläggningar. Efter planförslaget reviderats enligt ovan, föreslås sakägare, myndigheter m.fl. underrättas om planförslaget och ges tillfälle att under två veckor granska det och lämna synpunkter, enligt ÄPBL 5:15 och 5:18. Därefter sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande och beslut tas om eventuella justeringar inför antagande av detaljplanen.

16 Samhällsbyggnadsnämnden (17) Samrådsredogörelse, Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Stefan Andersson/Pernilla Jacobsson) Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 11 ( ) Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslås godkänna samrådsredogörelsen och ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att underrätta kända sakägare, myndigheter m.fl. om planförslaget. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har tagit del av informationen och lämnar inget förslag till beslut. Yrkande Elisabeth Falkhaven (MP): Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås godkänna samrådsredogörelsen och ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att underrätta kända sakägare, myndigheter m.fl. om planförslaget. Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadskontoret

17 Samhällsbyggnadsnämnden (17) 21 Extra ärende: Begäran om svar kring skogsinnehav Dnr 2015 SBN0038 Kommunrevisorerna har till samhällsbyggnadsnämnden kommit in med en begäran om svara på tre frågor gällande kommunens skogsbruk. Man önskar svar på följande frågor: 1. Vilken policy finns avseende det tätortsnära skogsinnehavet? 2. Finns aktuella skogsbruksplaner för kommunens skogsinnehav? 3. Vilka trakt direktiv har kommunen på uppdragstagarna? Revisorerna önskar svar senast 15 februari Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Tony Ortenlöf) Skrivelse från revisorerna Ärendebeskrivning (Mats Andersen/Tony Ortenlöf) Samhällsbyggnadsnämnden skickar ärendebeskrivningen som svar till revisorerna.

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2011-08-11 1 (27) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet i kommunhuset, kl. 09.00-11.30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 september 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Plats och tid Dialogen, Storuman 2013-04-24, kl. 09:00-15:30 Ajournering för lunch 12:00-13:00 ande Ledamöter Olle Wärnick (m), ordförande 24-44, 46-50 Runar Frohm (s),

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer