Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samt de förtroendevalda revisorerna inbjuds efter sammanträdet till julbord kl på Nimbus.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samt de förtroendevalda revisorerna inbjuds efter sammanträdet till julbord kl 19.30 på Nimbus."

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter 1 (2) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 13 december 2012 kl i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande ärenden: Förmöten: Öckeröalliansen i Lejonet, kommunhuset, KL Socialdemokraterna i Fjärholmen, kommunhuset, KL Miljöpartiet i Risö, kommunhuset, KL17.30 Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samt de förtroendevalda revisorerna inbjuds efter sammanträdet till julbord kl på Nimbus. ( Udelning sker av årets byggnadsvårdspris samt utmärkelsen för förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet) OBS!! Ni som inte avser att delta i sammankomsten på Nimbus ombeds meddela detta till medborgarkontoret, telefon , senast måndagen den 10 december 1. Upprop 2. Val av protokollsjusterare jämte fastställande av tid och plats för protokollets justering (förslag: senast onsdagen den 19 december 2012 kl i kommunhuset). 3. Avsägelser från uppdrag samt valärenden 4. Antagande av förslag till ny VA-taxa 5. Bordlagt ärende om besvarande av motion om inrättande av en Whistleblowerfunktion 6. Besvarande av motion om medborgardialog 7. Kapitaltillskott till Öckerö Rederi AB 8. Anslag för kostnadstäckning för ytterligare en avdelning på Öckerö förskola 9. Fastställande av sammanträdesdagar för Anmälan av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

2 2(2) 11. Medborgarförslag om införande av förbud mot användande av dubbdäck Öckerö den 5 december 2012 Bengt Olausson Ordförande Lars G Andersson Sekreterare Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds av Radio Öckerö på 94.1 Mhz. Ljudsändningar via webben är tillgängliga från kommunens hemsida

3

4

5

6 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Lisette Larsson, Robert Svensson Ärende: Va-taxa 2013 Diarienummer: 0406/12 Va-taxa 2013 Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta VA-taxa VA-verksamheten inrättas som egen balansräkningsenhet. Förvaltningen får i uppdrag att som underlag för budget 2015 utarbeta en långsiktig förnyelseplan av VA-anläggningen. Förvaltningen får i uppdrag att som underlag för budget 2014 utarbeta en plan för ökad dricksvattensäkerhet. Bakgrund Va-enheten har i uppdrag att utarbeta en ny va-taxa för Öckerö kommun. I samband med detta skall en genomlysning av verksamhetens intäkter och kostnader genomföras. Externa kompetenser har nyttjats för genomlysning och utarbetande av taxeförslag. Prognosen för 2012 visar på ett ackumulerat underskott i verksamheten om ca 4 mnkr. Detta har använts för utredningens kalkyler tillsammans med en internränta om 2,9%. Allmänt Vatten- och avloppsverksamheten är hårt styrd av olika lagstiftningar. Dricksvatten är livsmedel och är underordnad bland annat livsmedelslagstiftningen. Avloppsverksamheten är klassad som miljöfarlig och är underordnad miljöbalken. Förhållandet mellan konsument och VA-verksamheten styrs av vattentjänstlagen. Lagstiftningen gäller verksamheten som helhet inklusive både verk och ledningsnät. Lagstiftningen är till för att skydda konsument och miljö. VA-verksamheten är skyldig att leverera ett tjänligt vatten fram till tappkran hos konsument. Även gränsvärden för utsläpp av renat avloppsvatten ska hållas. Gränsvärdena har VA-verksamheten fått genom tillstånd eller föreläggande från Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

7 Länsstyrelsen och Miljöavdelningen. Krav och villkor på utformning, drift och underhåll mm av anläggningarna finns också i lagstiftning, tillstånd och förelägganden. Enligt VA-lagen skall VA-kollektivet bära sina egna kostnader. Eventuella över- och underskott skall balanseras över en treårsperiod. VA-kollektivet får inte finansiera skattekollektivet. Däremot får skattekollektivet finansiera VA-kollektivet. I den mån obalans föreligger mellan kostnader och intäkter skall detta justeras med förändrad VA-taxa alternativt med skattemedel. VA-verksamheten måste fortlöpande se över sina kostnader. I samband med arbetet att ta fram en ny VA-taxa har en genomlysning av verksamhetens effektivitet, kostnader och intäkter genomförts av extern kompetens. Genomlysningen visar på att verksamhetens kostnader är förhållandevis höga men att det finns naturliga förklaringar till detta. Exempel på detta är att verksamheten bedrivs på tio öar, geotekniska förhållanden och nivåskillnader. Effektiviteten bedöms som god. Kostnaderna VA-taxan justeras årligen med konsumentprisindex, KPI. Sedan 2010 föreligger dock en obalans när det gäller intäkter och kostnader. Dessa härrör från omläggningen av vattenledningen mellan Lilla Varholmen och Björkö samt periodisering av anläggningsavgiften i enlighet med ny VA-lagstiftning. Det underskott som uppstod som en följd av omläggningen av vattenledningen har inte kunnat återställas. Det har istället ökat med anledning av nya regler för periodisering och minskat antal nyanläggningar. VA-anläggningen byggdes ut på 50- och 60-talet. Det gör att underhålls- och förnyelsebehovet successivt ökar vilket resulterar i ökade kapitalkostnader. En stor del av VA-verksamhetens kostnader är inte möjliga att minska eftersom de är knutna till ambitionsnivån som grundar sig på lagstiftningen. Driftkostnader för avloppsverk och ledningsnät är knutna till kraven på dricksvattnet som livsmedel och gränsvärden för utsläpp av renat avlopp. Kostnader som inte går att styra över är akut underhåll av övervakningsinstrument, pumpar, annan maskinutrustning och ledningsnät (t ex vattenläckor och avloppsstopp) samt befintliga kapitalkostnader. Besparingar får effekter på planerat underhåll och förnyelse, kontroll av återströmningsskydd på vattenledningar samt att takten på den planerade förnyelsen av ledningsnätet minskar, från en idag förhållandevis låg nivå. Det får i sin tur till följd att kostnaderna för akut underhåll ökar. Ledningsnätet åldras och kommunen riskerar att skjuta ett berg av reinvesteringar framför sig. VA-verksamheten har i sina tillstånd och förelägganden för avloppsverken villkor att minska mängden så kallat tillskottsvatten, d v s mängden regnvatten som kommer in i avloppsledningsnätet. Detta belastar sedan avloppsreningsverken med mycket höga flöden inkommande vatten. Tillskottsvattnet kostar VA-verksamheten stora summor eftersom man måste pumpa och rena onödigt stora vattenvolymer. Vid stora regnvattenflöden kan inte avloppsledningarna ta hand om detta vilket medför

8 att orenat avloppsvatten släpps ut i vattendragen, så kallad bräddning. På samma sätt finns krav på att minska utläckage av dricksvatten från vattenledningar. Planering av ledningsnätets förnyelse behöver göras för att investeringar och driftinsatser ska göras på rätt plats och i rätt tid. Det är ett instrument för långsiktig planering och ger möjlighet att använda de ekonomiska resurserna klokt. Större delen av förnyelseplaneringen utförs av konsulter genom databeräkningar, tvfilmning av ledningar, sammanställning av driftstörningar osv. Om ingen förnyelseplanering görs finns risk att felaktiga fördyrande beslut tas i samband med investeringar och beslut om driftåtgärder. Konsulter behöver också anlitas för utredningar gällande dricksvattensäkerhet. Dessa utredningar behöver utföras för att uppfylla lagens krav. Som exempel kan nämnas kontroll av återströmningsskydd i fastigheter, risk- och sårbarhetsanalyser för intrång i till exempel anläggningar och ledningar. Ett åldrande ledningsnät kommer att medföra fler vattenläckor och fler problem som källaröversvämningar orsakade av avloppsstopp och överbelastade avloppsledningar. VA-kunderna får en försämrad service med fler avbrott i vattenleveransen och större risk att drabbas av översvämningar. Om ledningsnätet inte förnyas och systematisk läcksökning inte genomförs kommer behovet av dricksvatten öka så mycket att det på sikt krävs ökat inköp för att säkerställa leveransen. Eftersom det finns krav på balans- och resultaträkningar för att hantera eget kapital och räntekostnader bör kommunen överväga att inrätta Va-verksamheten som en balansräkningsenhet med sluten redovisning inom kommunen. Överväganden VA-verksamheten har dels behov av att återställa tidigare års underskott dels öka kommande års intäkter. Taxeutvecklingen från 2013 beror därmed i stor utsträckning på hur mycket av tidigare års underskott som kan återställas redan 2012 och i vilken takt eventuellt resterande delar skall återställas. Underskottet kan återställas genom att nyttja investeringsfonden eller genom skattefinansiering eller genom att under en period öka taxorna mer än kostnadsutvecklingen och därmed skapa ett överskott, se nedan inrättades en investeringsfond bestående av VA-verksamhetens överskott från tidigare år. Investeringsfonden har använts till bl.a. slamsilo och ny ventilationsanläggning på ARV Pinan 2010 och består idag av ca 6,4 mnkr. Fonden nyttjas för att täcka VA-kollektivets kapitalkostnader för dessa investeringar. Dessa resurser skulle kunna användas för att återställa nuvarande underskott och för att i övrigt mildra taxeutvecklingen. Beroende på hur mycket av investeringsfonden som nyttjas drabbas VA-kollektivet med ökade kapitalkostnader. Kommunens revisorer rekommenderar att investeringsfonden inte nyttjas.

9 Ett andra alternativ är att nyttja skattemedel för att återställa underskottet. Det skulle innebära att taxeutvecklingen endast blir beroende av VA-verksamhetens framtida kostnadsutveckling och effekterna av nya periodiseringsregler. Ett tredje alternativ är att låta VA-taxan öka förhållandevis mycket de första åren för att kunna återställa underskottet fram till förslagsvis Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Lisette Larsson VA-chef

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Anna Dannje Brocker, Lars-Gunnar Andersson Ärende: Tipskanal för whistleblowers i Öckerö kommun Diarienummer: 0214/11 Remissvar, Motion Kf 114 Dnr214/11 10 Ärende Miljöpartiet de gröna i Öckerö har via Nicklas Attefjord och Anton Abrahamsson i en motion föreslagit kommunfullmäktige att besluta om införande av en whistleblowerfunktion för kommunanställda och förtroendevalda. Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera motionen till kommunchefen. Bakgrund Syftet med en whistleblowerfunktion är att ta emot anmälningar om allvarliga oegentligheter. Motionärerna anför att det finns en kultur där lagar och regler om upphandling inte alltid efterlevs. Man anser att det i en liten kommun med korta geografiska och sociala avstånd bör finnas möjligheter att lämna tips utan att behöva skylta med sitt namn. Personalenheten har inhämtat information om olika vägar som används när anställda i offentlig verksamhet inte får gehör för kritiska synpunkter eller befarar repressalier eller att tvingas bort från arbetet. I Sverige är det ganska vanligt att media fyller denna funktion, men det blir allt vanligare att företag instiftar sådana kanaler för mutor och korruption. I Danmark och Norge förekommer tipskanaler där anställda vid offentliga verksamheter kan rapportera. Frågan om inrättande av sådana s.k. whistleblowerfunktioner har tagits upp i några kommuner, Göteborg är en av de mycket få kommuner i landet som infört en sådan tipsfunktion. De verksamheter som avses i dessa sammanhang är de som är mest känsliga för påtryckningar. Det handlar t.ex. om de områden som är i kontakt med fastighetsoch byggsektorn samt upphandlingar, entreprenader och avtalsförhandlingar. Inom vård- och omsorgsområdena däremot, finns lagstiftning i form av Lex Maria och Lex Sarah med regler om anmälningsskyldighet och former för det. I kommunstyrelsens och kommunrevisorernas uppdrag ingår att vid tillsynen över och revision av kommunens verksamheter, granska styr- och kontrollsystem samt Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

27 att föreslå förbättringar som bland annat har till syfte att motverka korruption. För enskilda anställda och förtroendevalda finns redan i dag möjligheter att anonymt eller öppet anmäla oegentligheter till kommunstyrelsen, till kommunrevisorerna eller till media med användande av det grundlagsskyddade meddelarskyddet. Personalenheten har tagit del av en uppsats om whistleblowermottagningen i Göteborg som publicerats vid institutionen för statsvetenskap vid Lunds universitet. Där förs bland annat ett resonemang om enskildas ställning i samband med uppgiftslämnande och vilken förändring som kan komma av en eventuell framtida förstärkt lagstiftning om meddelarfrihet. Oavsett om lagstiftningen skulle förstärkas eller ej så bör man beakta att en whistleblowerfunktion är en officiell kanal med de konsekvenser en sådan medför både avseende anmälare och anmäld. Personalenheten är av den uppfattningen att kommunens goda funktion i dessa sammanhang bäst främjas av arbetsplatser som präglas av öppenhet och förtroende mellan medarbetare och chefer. En särskild whistleblowerfunktion riskerar att få en motsatt verkan. Med en god kunskap hos alla medarbetare om reglerna för offentlig upphandling, jäv och redovisning samt en inblick i hur mätning av måluppfyllelsen sker, finns förutsättningar för ett kontinuerligt arbete med värdegrunden och för ett öppet klimat med väl fungerande kontrollmekanismer. Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutade (Kf 7) om tillägg i kommunens styroch ledningsmodell, Öckerö modellen, som avser begreppet Intern Styrning och kontroll (ISK). Personalenheten utgår i från att förvaltnings- och nämndsorganisationen på ett verkningsfullt sätt integrerar ISK i den ordinarie verksamheten. ISK bör definieras som en process, där såväl den politiska som den professionella ledningen och dess personal samverkar. Processen skall utformas för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt hög efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer. Med detta som grund och motiv gör personalenheten bedömningen att införlivande av ISK och riskanalys i hög grad borde säkerställa gällande uppdrag och regelverk. Personalenhetens beslutsförslag är att inte införa en whistleblowerfunktion.

28

29

30

31 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Ann-Britt Norlander Ärende: Besvarande av motion om Medborgardialog Diarienummer: KS 0081/12 Besvarande av motion om Medborgardialog Kvalitetsansvarigs förslag till kommunstyrelsen En beredning besående av en representant per parti samt kommunens informatör tillsätts för att ta fram förslag på hur Öckerö kommun ska arbeta med medborgardialog. I uppdraget ingår också att undersöka anslutning till SKL:s nätverk om medborgardialog. Sammanfattning Niklas Attefjord (MP) har inkommit med en motion som föreslår att kommunfullmäktige tillsätter en beredning för att jobba med Medborgardialog. Bakgrund Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för besvarande. Inledande möte för besvarande närvarades av kvalitetsansvarig Ann-Britt Norlander, informationschef Karin Zachau och informatör Robert Lindberg. Ärende Det är av vikt att politiker deltar aktivt i dessa diskussioner, då de är medborgarnas representanter. Beredningen leds av kommunens informatör, eftersom han har kontakt med öråden samt ansvar för kommunens hemsida. Ann-Britt Norlander Kvalitetsansvarig Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

32

33

34 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Jarl Gustavsson Ärende: Kapitaltillskott till Öckerö Rederi AB Diarienummer: 0185/12 Kapitaltillskott till Öckerö Rederi AB Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra sitt beslut (dnr 89/10 30) gällande Öckerö Rederi AB:s aktiekapital, som fastställdes till 2 mkr och där ökningen från 100 tkr skulle ske genom nyemission av aktier. I stället föreslås att 1,9 mkr redovisas som ovillkorat ägartillskott. Ägartillskottet skall redovisas som bundet eget kapital genom ökning av reservfonden. Bakgrund/ärende se bifogade dokument Jarl Gustavsson ekonomichef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

35 Kapitaltillskott till Öckerö Rederi AB Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2010 att öka Öckerö Rederi AB:s aktiekapital med 1,9 mkr, vilket skulle ske genom nyemission av aktier. Det totala aktiekapitalet skulle uppgå till 2,0 mkr. Ärendet har aldrig verkställts hos Bolagsverket. I årsredovisningen för 2010 redovisas en pågående nyemission. Ärendet Under 2011 har ÖRAB:s styrelse väckt frågan om det lämpliga i att tillföra beloppet, 1,9 mkr, som aktiekapital. Anledningen är styrelsens ansvar att upprätta s.k. kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. I detta fall skulle kontrollbalansräkning upprättas vid underskott överstigande 1,0 mkr. Underlåter styrelsen att upprätta kontrollbalansräkning i denna situation kan styrelsen bli personlig ansvarig för bolagets skulder vid eventuell konkurs. Aktiebolagslagens regler gäller. I den utredning som ÖRAB låtit Ernst & Young AB göra föreslås att 1,9 mkr tillförs ÖRAB som ägartillskott (ovillkorat). Detta skulle innebära att fritt eget kapital ökar med 1,9 mkr och aktiekapitalet förblir 100 tkr. Behovet av kontrollbalansräkning uppträder i denna situation först vid ett underskott då hela ägartillskottet och halva aktiekapitalet är förbrukat. Ett ägartillskott/kapital kan bli föremål för utdelning till ägaren. Kommunfullmäktiges beslut om 2 mkr i aktiekapital genom nyemission innebär att kapitalet är bundet, d.v.s. inte får delas ut. Ett alternativ är att tillskottet redovisas som reservfond, vilket innebär att det bundna kapitalet ökar med 1,9 mkr medan aktiekapitalet förblir oförändrat 100 tkr. Detta alternativ är en markering av att tillskottet inte är att betrakta som fritt eget kapital, vilket kan vara föremål för utdelning till ägaren. Villkoren för kontrollbalansräkning är de samma som för alternativet med ovillkorat ägartillskott ovan. Synpunkt/förslag Undertecknad föreslår att kommunfullmäktige ändrar sitt beslut från 2010 och istället beslutar tillskjuta 1,9 mkr via ovillkorat ägartillskott, som redovisas som bundet eget kapital genom en ökning av reservfonden. Fördelen är en förenklad administration jämfört med alternativet med nyemission och dessutom ökar marginalen vid en eventuell förlust innan en kontrollbalansräkning behöver upprättas av styrelsen. Konsekvens: bolagsordningen behöver ändras. Idag gäller att aktiekapitalet skall vara lägst 2 mkr och högst 8 mkr. Godkänns förslaget bör skrivningen vara lägst 100 tkr. Jarl Gustavsson/ekonomichef

36 PM rörande kapitaltillskott för Öckerö Rederi AB (ÖRAB) Fråga har väckts om kapitaltillskott för ÖRAB. Kommunfullmäktige beslutade 2010 att genom en nyemission tillföra ett aktiekapital på 1,9 mkr så att det totala aktiekapitalet skulle bli 2,0 mkr. Ansökan har ingivits till Bolagsverket om nyemiss ion men denna har senare återtagits efterson frågan om över/reservfond väckts vilket är tillåtet enligt aktiebolagslagen. Ernst &Young har på uppdrag från ÖRAB gjort en utredning om lämpligaste sättet att skapa ett kapitaltillskott och rapport redovisar flera möjligheter. Nyemission enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut. Aktiekapitalet tillförs de 1,9 mkr som fullmäktige anslagit. Kontrollbalansräkning skall då genomföras om mer än 1,0 mkr av aktiekapitalet förbrukats. Nyemission där delar av kapitalet tillförs aktiekapitalet respektive överkursfond. Ernst &Young lägger som alternativ att aktiekapitalet ökas med kr och en överkursfond på 1,899 mnkr. Kontrollbalansräkning skulle då behövas upprättas när hela överkursfonden och halva aktiekapitalet förbrukats. Villkorade och ovillkorade ägartillskott Om tillskott redovisas som ägartillskott innebär detta att eget fritt kapital ökar med 1,9 mnkr och behov av kontrollbalansräkning uppstår först när hela ägartillskottet och halva aktiekapitalet förbrukats. Tillskott genom konvertering till reservfond. Med reservfond innebär tillskottet att det bundna kapitalet ökar med 1,9 mnkr och att aktiekapitalet blir oförändrat. Kontrollbalansräkning krävs först på samma villkor som vid villkorade eller ovillkorade ägartillskott ovan. Ernst &Young rekommendation. Ernst &Young föreslår ett villkorat ägartillskott för att långsiktigt stärka bolagets finansiella styrka. Man påtalar dock om ägaren vill ha ett mer bundet kapital så bör reservfond väljas. Som VD avstår jag från att lägga något eget förslag då detta helt är en ägarfråga. Öckerö Öckerö Rederi AB Stig Odlöw VD

37

38

39

40 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Sofie Brolin Ärende: Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Diarienummer: 0029/12 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till och med Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Rapportering t o m visar att Socialnämnden har tre ärenden att anmäla gällande plats på särskilt boende. Ärendena avser beviljad insatser datum , , samt Socialnämnden överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. Ärende Kommuner är skyldiga att anmäla till Socialstyrelsen om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Om Socialstyrelsen bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har Socialstyrelsen en skyldighet att ansöka hos Förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. Rapportering skall ske kvartalsvis till Socialstyrelsen, Kommunens revisorer och Kommunfullmäktige. Rapport till Socialstyrelsen och revisorer sker efter fastställda rutiner. I rapportering till Kommunfullmäktige skall, enligt gällande lagstiftning, person som beslutet avser inte kunna identifieras då det inte är meningen att man i Kommunfullmäktige skall skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Rapportering t o m visar att Socialnämnden har tre ärenden att anmäla där den beviljade insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter beslut. Det första ärendet avser beviljad insats gällande plats på demensboende. Den enskilde bor idag på korttidsplats på särskilt boende. Det andra ärendet avser beviljad insats gällande plats på demensboende. Den enskilde bor idag på växelboende i annan kommun. Det tredje ärendet avser beviljad insats för särskild boende gällande plats i gruppbostad. Den enskilde bor idag på ett gruppboende i annan kommun. Sofie Brolin nämndsekreterare Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

41

Öckerö 2012-10-12 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad

Öckerö 2012-10-12 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Öckerö 2012-10-12 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robin Sjöström Ärende: Planbesked för bostäder på fastigheten Heden 1:447, Tångenvägen, Öckerö Bostads AB Diarienummer:

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar 5 augusti 2014 KFN-2014.202.119 1 (3) HANDLÄGGARE Annika Press 08-535 31 706 annika.press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP),

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen.

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-03-05 `0 Blad 2 Ks 23 Dnr 53/2012-107 Kapitaltäckningsgaranti Arboga Energi AB Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Kungörelse / Kallelse 1(5) 2014-04-01 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Plats: Furåsen Stigsvägen 2 Färgelanda Besök: VD Valbohem AB Ärenden: Ärende

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-05-14 1 Agenda Varför lägga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-12-15 254 Aktieägartillskott till Söderenergi AB Dm KS08/425 Sammanfattning av ärendet Styrelsen i Telge AB kommer att behandla frågan om att

Läs mer

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016.

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-08 Kommunstyrelsen Hans Tjulin VA-Ingenjör Telefon 08 555 014 75 hans.tjulin@nykvarn.se samt utökning av verksamhetsområde VA KS/2015:279 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2011-01-24. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 24 januari 2011, klockan 08.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2011-01-24. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 24 januari 2011, klockan 08. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 24 januari 2011, klockan 08.00 09-05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Erkki Visti (C) Övriga

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/Underrättelse 1(1) 2012-04-03 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 10 april 2012, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 5 oktober

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 5 oktober KALLELSE 1(5) Kommunstyrelsen 2011-09-20 Rev 2011-09-27 Rev 2011-09-28 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 5 oktober Kung Birger 1 och 2, Kommunhuset,

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare.

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare. 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15 Ledamöter Kristina Svensson Lotta Husberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-06-02. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 juni 2014 klockan 8.30 i kommunfullmäktigesalen, stadshuset

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-06-02. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 juni 2014 klockan 8.30 i kommunfullmäktigesalen, stadshuset KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-06-02 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 juni 2014 klockan 8.30 i kommunfullmäktigesalen, stadshuset 1. Val av justerare och tid för justering Anna Hjertqvist (-) och Monica Neptun

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer