Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samt de förtroendevalda revisorerna inbjuds efter sammanträdet till julbord kl på Nimbus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samt de förtroendevalda revisorerna inbjuds efter sammanträdet till julbord kl 19.30 på Nimbus."

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter 1 (2) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 13 december 2012 kl i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande ärenden: Förmöten: Öckeröalliansen i Lejonet, kommunhuset, KL Socialdemokraterna i Fjärholmen, kommunhuset, KL Miljöpartiet i Risö, kommunhuset, KL17.30 Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samt de förtroendevalda revisorerna inbjuds efter sammanträdet till julbord kl på Nimbus. ( Udelning sker av årets byggnadsvårdspris samt utmärkelsen för förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet) OBS!! Ni som inte avser att delta i sammankomsten på Nimbus ombeds meddela detta till medborgarkontoret, telefon , senast måndagen den 10 december 1. Upprop 2. Val av protokollsjusterare jämte fastställande av tid och plats för protokollets justering (förslag: senast onsdagen den 19 december 2012 kl i kommunhuset). 3. Avsägelser från uppdrag samt valärenden 4. Antagande av förslag till ny VA-taxa 5. Bordlagt ärende om besvarande av motion om inrättande av en Whistleblowerfunktion 6. Besvarande av motion om medborgardialog 7. Kapitaltillskott till Öckerö Rederi AB 8. Anslag för kostnadstäckning för ytterligare en avdelning på Öckerö förskola 9. Fastställande av sammanträdesdagar för Anmälan av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

2 2(2) 11. Medborgarförslag om införande av förbud mot användande av dubbdäck Öckerö den 5 december 2012 Bengt Olausson Ordförande Lars G Andersson Sekreterare Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds av Radio Öckerö på 94.1 Mhz. Ljudsändningar via webben är tillgängliga från kommunens hemsida

3

4

5

6 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Lisette Larsson, Robert Svensson Ärende: Va-taxa 2013 Diarienummer: 0406/12 Va-taxa 2013 Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta VA-taxa VA-verksamheten inrättas som egen balansräkningsenhet. Förvaltningen får i uppdrag att som underlag för budget 2015 utarbeta en långsiktig förnyelseplan av VA-anläggningen. Förvaltningen får i uppdrag att som underlag för budget 2014 utarbeta en plan för ökad dricksvattensäkerhet. Bakgrund Va-enheten har i uppdrag att utarbeta en ny va-taxa för Öckerö kommun. I samband med detta skall en genomlysning av verksamhetens intäkter och kostnader genomföras. Externa kompetenser har nyttjats för genomlysning och utarbetande av taxeförslag. Prognosen för 2012 visar på ett ackumulerat underskott i verksamheten om ca 4 mnkr. Detta har använts för utredningens kalkyler tillsammans med en internränta om 2,9%. Allmänt Vatten- och avloppsverksamheten är hårt styrd av olika lagstiftningar. Dricksvatten är livsmedel och är underordnad bland annat livsmedelslagstiftningen. Avloppsverksamheten är klassad som miljöfarlig och är underordnad miljöbalken. Förhållandet mellan konsument och VA-verksamheten styrs av vattentjänstlagen. Lagstiftningen gäller verksamheten som helhet inklusive både verk och ledningsnät. Lagstiftningen är till för att skydda konsument och miljö. VA-verksamheten är skyldig att leverera ett tjänligt vatten fram till tappkran hos konsument. Även gränsvärden för utsläpp av renat avloppsvatten ska hållas. Gränsvärdena har VA-verksamheten fått genom tillstånd eller föreläggande från Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

7 Länsstyrelsen och Miljöavdelningen. Krav och villkor på utformning, drift och underhåll mm av anläggningarna finns också i lagstiftning, tillstånd och förelägganden. Enligt VA-lagen skall VA-kollektivet bära sina egna kostnader. Eventuella över- och underskott skall balanseras över en treårsperiod. VA-kollektivet får inte finansiera skattekollektivet. Däremot får skattekollektivet finansiera VA-kollektivet. I den mån obalans föreligger mellan kostnader och intäkter skall detta justeras med förändrad VA-taxa alternativt med skattemedel. VA-verksamheten måste fortlöpande se över sina kostnader. I samband med arbetet att ta fram en ny VA-taxa har en genomlysning av verksamhetens effektivitet, kostnader och intäkter genomförts av extern kompetens. Genomlysningen visar på att verksamhetens kostnader är förhållandevis höga men att det finns naturliga förklaringar till detta. Exempel på detta är att verksamheten bedrivs på tio öar, geotekniska förhållanden och nivåskillnader. Effektiviteten bedöms som god. Kostnaderna VA-taxan justeras årligen med konsumentprisindex, KPI. Sedan 2010 föreligger dock en obalans när det gäller intäkter och kostnader. Dessa härrör från omläggningen av vattenledningen mellan Lilla Varholmen och Björkö samt periodisering av anläggningsavgiften i enlighet med ny VA-lagstiftning. Det underskott som uppstod som en följd av omläggningen av vattenledningen har inte kunnat återställas. Det har istället ökat med anledning av nya regler för periodisering och minskat antal nyanläggningar. VA-anläggningen byggdes ut på 50- och 60-talet. Det gör att underhålls- och förnyelsebehovet successivt ökar vilket resulterar i ökade kapitalkostnader. En stor del av VA-verksamhetens kostnader är inte möjliga att minska eftersom de är knutna till ambitionsnivån som grundar sig på lagstiftningen. Driftkostnader för avloppsverk och ledningsnät är knutna till kraven på dricksvattnet som livsmedel och gränsvärden för utsläpp av renat avlopp. Kostnader som inte går att styra över är akut underhåll av övervakningsinstrument, pumpar, annan maskinutrustning och ledningsnät (t ex vattenläckor och avloppsstopp) samt befintliga kapitalkostnader. Besparingar får effekter på planerat underhåll och förnyelse, kontroll av återströmningsskydd på vattenledningar samt att takten på den planerade förnyelsen av ledningsnätet minskar, från en idag förhållandevis låg nivå. Det får i sin tur till följd att kostnaderna för akut underhåll ökar. Ledningsnätet åldras och kommunen riskerar att skjuta ett berg av reinvesteringar framför sig. VA-verksamheten har i sina tillstånd och förelägganden för avloppsverken villkor att minska mängden så kallat tillskottsvatten, d v s mängden regnvatten som kommer in i avloppsledningsnätet. Detta belastar sedan avloppsreningsverken med mycket höga flöden inkommande vatten. Tillskottsvattnet kostar VA-verksamheten stora summor eftersom man måste pumpa och rena onödigt stora vattenvolymer. Vid stora regnvattenflöden kan inte avloppsledningarna ta hand om detta vilket medför

8 att orenat avloppsvatten släpps ut i vattendragen, så kallad bräddning. På samma sätt finns krav på att minska utläckage av dricksvatten från vattenledningar. Planering av ledningsnätets förnyelse behöver göras för att investeringar och driftinsatser ska göras på rätt plats och i rätt tid. Det är ett instrument för långsiktig planering och ger möjlighet att använda de ekonomiska resurserna klokt. Större delen av förnyelseplaneringen utförs av konsulter genom databeräkningar, tvfilmning av ledningar, sammanställning av driftstörningar osv. Om ingen förnyelseplanering görs finns risk att felaktiga fördyrande beslut tas i samband med investeringar och beslut om driftåtgärder. Konsulter behöver också anlitas för utredningar gällande dricksvattensäkerhet. Dessa utredningar behöver utföras för att uppfylla lagens krav. Som exempel kan nämnas kontroll av återströmningsskydd i fastigheter, risk- och sårbarhetsanalyser för intrång i till exempel anläggningar och ledningar. Ett åldrande ledningsnät kommer att medföra fler vattenläckor och fler problem som källaröversvämningar orsakade av avloppsstopp och överbelastade avloppsledningar. VA-kunderna får en försämrad service med fler avbrott i vattenleveransen och större risk att drabbas av översvämningar. Om ledningsnätet inte förnyas och systematisk läcksökning inte genomförs kommer behovet av dricksvatten öka så mycket att det på sikt krävs ökat inköp för att säkerställa leveransen. Eftersom det finns krav på balans- och resultaträkningar för att hantera eget kapital och räntekostnader bör kommunen överväga att inrätta Va-verksamheten som en balansräkningsenhet med sluten redovisning inom kommunen. Överväganden VA-verksamheten har dels behov av att återställa tidigare års underskott dels öka kommande års intäkter. Taxeutvecklingen från 2013 beror därmed i stor utsträckning på hur mycket av tidigare års underskott som kan återställas redan 2012 och i vilken takt eventuellt resterande delar skall återställas. Underskottet kan återställas genom att nyttja investeringsfonden eller genom skattefinansiering eller genom att under en period öka taxorna mer än kostnadsutvecklingen och därmed skapa ett överskott, se nedan inrättades en investeringsfond bestående av VA-verksamhetens överskott från tidigare år. Investeringsfonden har använts till bl.a. slamsilo och ny ventilationsanläggning på ARV Pinan 2010 och består idag av ca 6,4 mnkr. Fonden nyttjas för att täcka VA-kollektivets kapitalkostnader för dessa investeringar. Dessa resurser skulle kunna användas för att återställa nuvarande underskott och för att i övrigt mildra taxeutvecklingen. Beroende på hur mycket av investeringsfonden som nyttjas drabbas VA-kollektivet med ökade kapitalkostnader. Kommunens revisorer rekommenderar att investeringsfonden inte nyttjas.

9 Ett andra alternativ är att nyttja skattemedel för att återställa underskottet. Det skulle innebära att taxeutvecklingen endast blir beroende av VA-verksamhetens framtida kostnadsutveckling och effekterna av nya periodiseringsregler. Ett tredje alternativ är att låta VA-taxan öka förhållandevis mycket de första åren för att kunna återställa underskottet fram till förslagsvis Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Lisette Larsson VA-chef

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Anna Dannje Brocker, Lars-Gunnar Andersson Ärende: Tipskanal för whistleblowers i Öckerö kommun Diarienummer: 0214/11 Remissvar, Motion Kf 114 Dnr214/11 10 Ärende Miljöpartiet de gröna i Öckerö har via Nicklas Attefjord och Anton Abrahamsson i en motion föreslagit kommunfullmäktige att besluta om införande av en whistleblowerfunktion för kommunanställda och förtroendevalda. Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera motionen till kommunchefen. Bakgrund Syftet med en whistleblowerfunktion är att ta emot anmälningar om allvarliga oegentligheter. Motionärerna anför att det finns en kultur där lagar och regler om upphandling inte alltid efterlevs. Man anser att det i en liten kommun med korta geografiska och sociala avstånd bör finnas möjligheter att lämna tips utan att behöva skylta med sitt namn. Personalenheten har inhämtat information om olika vägar som används när anställda i offentlig verksamhet inte får gehör för kritiska synpunkter eller befarar repressalier eller att tvingas bort från arbetet. I Sverige är det ganska vanligt att media fyller denna funktion, men det blir allt vanligare att företag instiftar sådana kanaler för mutor och korruption. I Danmark och Norge förekommer tipskanaler där anställda vid offentliga verksamheter kan rapportera. Frågan om inrättande av sådana s.k. whistleblowerfunktioner har tagits upp i några kommuner, Göteborg är en av de mycket få kommuner i landet som infört en sådan tipsfunktion. De verksamheter som avses i dessa sammanhang är de som är mest känsliga för påtryckningar. Det handlar t.ex. om de områden som är i kontakt med fastighetsoch byggsektorn samt upphandlingar, entreprenader och avtalsförhandlingar. Inom vård- och omsorgsområdena däremot, finns lagstiftning i form av Lex Maria och Lex Sarah med regler om anmälningsskyldighet och former för det. I kommunstyrelsens och kommunrevisorernas uppdrag ingår att vid tillsynen över och revision av kommunens verksamheter, granska styr- och kontrollsystem samt Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

27 att föreslå förbättringar som bland annat har till syfte att motverka korruption. För enskilda anställda och förtroendevalda finns redan i dag möjligheter att anonymt eller öppet anmäla oegentligheter till kommunstyrelsen, till kommunrevisorerna eller till media med användande av det grundlagsskyddade meddelarskyddet. Personalenheten har tagit del av en uppsats om whistleblowermottagningen i Göteborg som publicerats vid institutionen för statsvetenskap vid Lunds universitet. Där förs bland annat ett resonemang om enskildas ställning i samband med uppgiftslämnande och vilken förändring som kan komma av en eventuell framtida förstärkt lagstiftning om meddelarfrihet. Oavsett om lagstiftningen skulle förstärkas eller ej så bör man beakta att en whistleblowerfunktion är en officiell kanal med de konsekvenser en sådan medför både avseende anmälare och anmäld. Personalenheten är av den uppfattningen att kommunens goda funktion i dessa sammanhang bäst främjas av arbetsplatser som präglas av öppenhet och förtroende mellan medarbetare och chefer. En särskild whistleblowerfunktion riskerar att få en motsatt verkan. Med en god kunskap hos alla medarbetare om reglerna för offentlig upphandling, jäv och redovisning samt en inblick i hur mätning av måluppfyllelsen sker, finns förutsättningar för ett kontinuerligt arbete med värdegrunden och för ett öppet klimat med väl fungerande kontrollmekanismer. Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutade (Kf 7) om tillägg i kommunens styroch ledningsmodell, Öckerö modellen, som avser begreppet Intern Styrning och kontroll (ISK). Personalenheten utgår i från att förvaltnings- och nämndsorganisationen på ett verkningsfullt sätt integrerar ISK i den ordinarie verksamheten. ISK bör definieras som en process, där såväl den politiska som den professionella ledningen och dess personal samverkar. Processen skall utformas för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt hög efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer. Med detta som grund och motiv gör personalenheten bedömningen att införlivande av ISK och riskanalys i hög grad borde säkerställa gällande uppdrag och regelverk. Personalenhetens beslutsförslag är att inte införa en whistleblowerfunktion.

28

29

30

31 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Ann-Britt Norlander Ärende: Besvarande av motion om Medborgardialog Diarienummer: KS 0081/12 Besvarande av motion om Medborgardialog Kvalitetsansvarigs förslag till kommunstyrelsen En beredning besående av en representant per parti samt kommunens informatör tillsätts för att ta fram förslag på hur Öckerö kommun ska arbeta med medborgardialog. I uppdraget ingår också att undersöka anslutning till SKL:s nätverk om medborgardialog. Sammanfattning Niklas Attefjord (MP) har inkommit med en motion som föreslår att kommunfullmäktige tillsätter en beredning för att jobba med Medborgardialog. Bakgrund Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för besvarande. Inledande möte för besvarande närvarades av kvalitetsansvarig Ann-Britt Norlander, informationschef Karin Zachau och informatör Robert Lindberg. Ärende Det är av vikt att politiker deltar aktivt i dessa diskussioner, då de är medborgarnas representanter. Beredningen leds av kommunens informatör, eftersom han har kontakt med öråden samt ansvar för kommunens hemsida. Ann-Britt Norlander Kvalitetsansvarig Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

32

33

34 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Jarl Gustavsson Ärende: Kapitaltillskott till Öckerö Rederi AB Diarienummer: 0185/12 Kapitaltillskott till Öckerö Rederi AB Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra sitt beslut (dnr 89/10 30) gällande Öckerö Rederi AB:s aktiekapital, som fastställdes till 2 mkr och där ökningen från 100 tkr skulle ske genom nyemission av aktier. I stället föreslås att 1,9 mkr redovisas som ovillkorat ägartillskott. Ägartillskottet skall redovisas som bundet eget kapital genom ökning av reservfonden. Bakgrund/ärende se bifogade dokument Jarl Gustavsson ekonomichef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

35 Kapitaltillskott till Öckerö Rederi AB Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2010 att öka Öckerö Rederi AB:s aktiekapital med 1,9 mkr, vilket skulle ske genom nyemission av aktier. Det totala aktiekapitalet skulle uppgå till 2,0 mkr. Ärendet har aldrig verkställts hos Bolagsverket. I årsredovisningen för 2010 redovisas en pågående nyemission. Ärendet Under 2011 har ÖRAB:s styrelse väckt frågan om det lämpliga i att tillföra beloppet, 1,9 mkr, som aktiekapital. Anledningen är styrelsens ansvar att upprätta s.k. kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. I detta fall skulle kontrollbalansräkning upprättas vid underskott överstigande 1,0 mkr. Underlåter styrelsen att upprätta kontrollbalansräkning i denna situation kan styrelsen bli personlig ansvarig för bolagets skulder vid eventuell konkurs. Aktiebolagslagens regler gäller. I den utredning som ÖRAB låtit Ernst & Young AB göra föreslås att 1,9 mkr tillförs ÖRAB som ägartillskott (ovillkorat). Detta skulle innebära att fritt eget kapital ökar med 1,9 mkr och aktiekapitalet förblir 100 tkr. Behovet av kontrollbalansräkning uppträder i denna situation först vid ett underskott då hela ägartillskottet och halva aktiekapitalet är förbrukat. Ett ägartillskott/kapital kan bli föremål för utdelning till ägaren. Kommunfullmäktiges beslut om 2 mkr i aktiekapital genom nyemission innebär att kapitalet är bundet, d.v.s. inte får delas ut. Ett alternativ är att tillskottet redovisas som reservfond, vilket innebär att det bundna kapitalet ökar med 1,9 mkr medan aktiekapitalet förblir oförändrat 100 tkr. Detta alternativ är en markering av att tillskottet inte är att betrakta som fritt eget kapital, vilket kan vara föremål för utdelning till ägaren. Villkoren för kontrollbalansräkning är de samma som för alternativet med ovillkorat ägartillskott ovan. Synpunkt/förslag Undertecknad föreslår att kommunfullmäktige ändrar sitt beslut från 2010 och istället beslutar tillskjuta 1,9 mkr via ovillkorat ägartillskott, som redovisas som bundet eget kapital genom en ökning av reservfonden. Fördelen är en förenklad administration jämfört med alternativet med nyemission och dessutom ökar marginalen vid en eventuell förlust innan en kontrollbalansräkning behöver upprättas av styrelsen. Konsekvens: bolagsordningen behöver ändras. Idag gäller att aktiekapitalet skall vara lägst 2 mkr och högst 8 mkr. Godkänns förslaget bör skrivningen vara lägst 100 tkr. Jarl Gustavsson/ekonomichef

36 PM rörande kapitaltillskott för Öckerö Rederi AB (ÖRAB) Fråga har väckts om kapitaltillskott för ÖRAB. Kommunfullmäktige beslutade 2010 att genom en nyemission tillföra ett aktiekapital på 1,9 mkr så att det totala aktiekapitalet skulle bli 2,0 mkr. Ansökan har ingivits till Bolagsverket om nyemiss ion men denna har senare återtagits efterson frågan om över/reservfond väckts vilket är tillåtet enligt aktiebolagslagen. Ernst &Young har på uppdrag från ÖRAB gjort en utredning om lämpligaste sättet att skapa ett kapitaltillskott och rapport redovisar flera möjligheter. Nyemission enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut. Aktiekapitalet tillförs de 1,9 mkr som fullmäktige anslagit. Kontrollbalansräkning skall då genomföras om mer än 1,0 mkr av aktiekapitalet förbrukats. Nyemission där delar av kapitalet tillförs aktiekapitalet respektive överkursfond. Ernst &Young lägger som alternativ att aktiekapitalet ökas med kr och en överkursfond på 1,899 mnkr. Kontrollbalansräkning skulle då behövas upprättas när hela överkursfonden och halva aktiekapitalet förbrukats. Villkorade och ovillkorade ägartillskott Om tillskott redovisas som ägartillskott innebär detta att eget fritt kapital ökar med 1,9 mnkr och behov av kontrollbalansräkning uppstår först när hela ägartillskottet och halva aktiekapitalet förbrukats. Tillskott genom konvertering till reservfond. Med reservfond innebär tillskottet att det bundna kapitalet ökar med 1,9 mnkr och att aktiekapitalet blir oförändrat. Kontrollbalansräkning krävs först på samma villkor som vid villkorade eller ovillkorade ägartillskott ovan. Ernst &Young rekommendation. Ernst &Young föreslår ett villkorat ägartillskott för att långsiktigt stärka bolagets finansiella styrka. Man påtalar dock om ägaren vill ha ett mer bundet kapital så bör reservfond väljas. Som VD avstår jag från att lägga något eget förslag då detta helt är en ägarfråga. Öckerö Öckerö Rederi AB Stig Odlöw VD

37

38

39

40 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Sofie Brolin Ärende: Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Diarienummer: 0029/12 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till och med Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Rapportering t o m visar att Socialnämnden har tre ärenden att anmäla gällande plats på särskilt boende. Ärendena avser beviljad insatser datum , , samt Socialnämnden överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. Ärende Kommuner är skyldiga att anmäla till Socialstyrelsen om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Om Socialstyrelsen bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har Socialstyrelsen en skyldighet att ansöka hos Förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. Rapportering skall ske kvartalsvis till Socialstyrelsen, Kommunens revisorer och Kommunfullmäktige. Rapport till Socialstyrelsen och revisorer sker efter fastställda rutiner. I rapportering till Kommunfullmäktige skall, enligt gällande lagstiftning, person som beslutet avser inte kunna identifieras då det inte är meningen att man i Kommunfullmäktige skall skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Rapportering t o m visar att Socialnämnden har tre ärenden att anmäla där den beviljade insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter beslut. Det första ärendet avser beviljad insats gällande plats på demensboende. Den enskilde bor idag på korttidsplats på särskilt boende. Det andra ärendet avser beviljad insats gällande plats på demensboende. Den enskilde bor idag på växelboende i annan kommun. Det tredje ärendet avser beviljad insats för särskild boende gällande plats i gruppbostad. Den enskilde bor idag på ett gruppboende i annan kommun. Sofie Brolin nämndsekreterare Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

41

Öckerö 2012-10-12 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad

Öckerö 2012-10-12 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Öckerö 2012-10-12 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robin Sjöström Ärende: Planbesked för bostäder på fastigheten Heden 1:447, Tångenvägen, Öckerö Bostads AB Diarienummer:

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar

Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP), Olof Olsson (MP), Birgitta Ljung (MP) och Marianne Broman (MP) remissvar 5 augusti 2014 KFN-2014.202.119 1 (3) HANDLÄGGARE Annika Press 08-535 31 706 annika.press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Whistleblower-funktion i kommunen - motion väckt av Marica Lindblad (MP),

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-08-14 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl.16.00 Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 15 december 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 15 december 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 15 december 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. kl. 17.00 paus för samvaro kl. 17.40 musikunderhållning kl.

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-08-16 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 21 augusti 2012 kl 16.00 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT/ STRATEGIGRUPPEN

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT/ STRATEGIGRUPPEN KALLELSE/Underrättelse 1(1) 2014-06-12 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT/ STRATEGIGRUPPEN Tid Tisdagen den 17 juni 2014, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Mötet med Strategigruppen avser

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2012-01-17 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen.

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-03-05 `0 Blad 2 Ks 23 Dnr 53/2012-107 Kapitaltäckningsgaranti Arboga Energi AB Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 1 Information om Medborgarundersökning 2014... 3 2 Flytt av Tivoliverkets

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 306 Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS 2014-382 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96)

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96) Kallelse Kommunfullmäktige Nr 9 Tid: 2015-12-14, kl 19:00 OBS! Mötet startar 19.00 Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Justering av Utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2014-05-13 32 (44) Plats och tid Kommunhuset Tierp, rådrummet kl. 1300-16.30 ande Se sid. 33 Övriga närvarande Susanne Ivarsson, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Christina Larsson

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare.

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare. 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15 Ledamöter Kristina Svensson Lotta Husberg

Läs mer

4 Information av kommunrevisionen

4 Information av kommunrevisionen STRÖMSUNDS KOMMUN KUNGÖRELSE 2 Kommunfullmäktige 2011-04-13 Plats och tid Onsdagen den 27 april 2011, klockan 13.00, i Virveln på Folkets Hus, Strömsund Klockan 13.00 Ekonomichefen informerar om årsredovisning

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016

Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Bengt Ehlin 2016-04-21 SCN-2016-0158 Socialnämnden Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-20 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 20 november 2014, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av protokolljusterare och tid och plats för

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS. Varbergs kommun Norrgatan

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS. Varbergs kommun Norrgatan 2017-05-08 1 (11) Serviceförvaltningen Beslutsorgan Servicenämndens arbetsutskott Tid Måndagen den 15 maj, kl. 8.30 Plats Kärrsnäppan Ärenden 1. Val av justerare 2. Anmälan av eventuella övriga ärenden

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Sammanträdesdatum OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb NR ÄRENDE DNR. 2 Föregående mötesprotokoll TN 16/53

Sammanträdesdatum OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb NR ÄRENDE DNR. 2 Föregående mötesprotokoll TN 16/53 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-22 PLATS OCH TID Kils Golfklubb, torsdag 22 september 2016, 15.00 OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Godkännande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB 2015-05-21 Ärendeförteckning 10 Sammanträdets öppnande... 2 10a Val av protokollsjusterare... 2 10b Godkännande av dagordning... 2 10c Godkännande av föregående protokoll... 2 10d Styrelselogg... 2 11

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Föredragningslista

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Föredragningslista Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid Onsdagen den 26 mars 2014, kl 18.00 Plats Sessionssalen, kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Anders Forsström ordförande Maud

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-11-26. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering. 6 Ny motion om särskilda boenden för äldre KS 15/428

Sammanträdesdatum 2015-11-26. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering. 6 Ny motion om särskilda boenden för äldre KS 15/428 KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-26 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 26 november 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 340-344 2 340 Handlingsplan för att ha ekonomi och verksamhet i balans 2016...6 341 Utredning av socialnämndens prognostiserade underskott...7 342 Avveckling av Mjörngatans serviceboende...8

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL)

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-05-14 1 Agenda Varför lägga

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c)

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Kommunstyrelsens tekniska utskott 2013-10-15 1 Plats och tid Kommunhusets sessionssal, tisdag 2013-10-15, kl. 09.00-11.25 Beslutande Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Övriga deltagare

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) 57-66 Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) 57-66 Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30- ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2016-09-21 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.55 med ajournering klockan 08.45 08.50 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Utredning av VA-taxan i Kristianstads kommun. Brukningsavgifter och ekonomi i balans. Syfte. Bakgrund om finansiering av VA

Utredning av VA-taxan i Kristianstads kommun. Brukningsavgifter och ekonomi i balans. Syfte. Bakgrund om finansiering av VA Uppdragsnr: 10146935 1 (6) PM Utredning av VA-taxan i Kristianstads kommun Brukningsavgifter och ekonomi i balans Syfte WSP har på uppdrag av Kristianstads kommun analyserat de ekonomiska konsekvenserna

Läs mer