Serie X200 omriktare Kortmanual Se även bifogad engelsk manual på CD NCT108X

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Serie X200 omriktare Kortmanual Se även bifogad engelsk manual på CD NCT108X"

Transkript

1 Serie X omriktare Kortmanual Se även bifogad engelsk manual på CD NCT08X Enfas inmatning Trefas inmatning Trefas inmatning V klass V klass 4V klass Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. Manual Nr. NT30X Mars 7 - -

2 Säkerhetsmeddelanden För att nå bästa resultat med X seriens omriktare, läs denna manual noggrant och alla varningsrubrikerna som följer med omriktaren före installation och drift av densamma, och följ instruktionerna noggrant. Håll denna manual tillgänglig för en snabb referens. Definitioner och symboler En säkerhetsinstruktion (meddelande) inkluderar en Säkerhetssymbol och ett signalord eller fras t.ex. VARNING eller VARSAMHET. Varje signalord har följande mening: HÖG SPÄNNING: Denna symbol indikerar hög spänning. Den påkallar er uppmärksamhet till punkter eller verksamheter som kan vara farliga för Dig eller personer som manövrerar denna utrustning. Läs meddelandet och följ instruktionen noggrant. VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera i svåra eller fatala personskador. VARSAMHET: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera i ringa till måttlig personskada eller allvarlig skada på produkten. Situationen som beskrivs i VARSAMHET kan, om den inte undviks, leda till allvarliga följder. Viktiga mått och steg är beskrivna i VARSAMHET (och även i VARNING), så var säker på att du har observerat dem. Steg : Indikerar ett steg i en serie av steg som krävs för att nå ett mål. Antal steg visas i stegsymbolen. OBS: Noteringar, indikerar ett område eller ämne av en speciell förtjänst, påpekar antingen produktens förmåga eller gemensamma fel i driften eller i underhållet. TIPS: Tips ger en speciell instruktion som kan spara tid eller ge andra fördelar vid installation eller vid användande av produkten. Tips påkallar uppmärksamhet till en idé som kanske inte är helt klar för en användare första gången. Livsfarlig spänning HÖG SPÄNNING: Motorkontrollutrustningar och elektrisk utrustning är i allmänhet ansluten till livsfarlig spänning. Vid service på sådan utrustning kan komponenter med nämnda spänning exponeras när kåpor är demonterade. Stor varsamhet skall iakttagas som skydd mot elchock. Var isolerad och ha som vana att arbeta med en hand när dessa komponenter skall kontrolleras. Var alltid två personer om olyckan skulle vara framme. Koppla från spänningen när utrustning kontrolleras eller det utförs underhåll. Var säker på att utrustningen är riktigt jordad. i - -

3 Allmänna regler läs detta först! VARNING: Denna utrustning skall installeras, justeras och idriftsättas av kvalificerad personal bekanta med konstruktion och drift av utrustningen och tillhörande risker. Underlåtenhet att iaktta denna varsamhet kan resultera i personskada. VARNING: Användare har ansvar att försäkra sig om att all maskinell utrustning, som transmissioner och dylikt och som inte levererats av Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd., och övrigt material i processen är kapabelt att på ett säkert sätt kunna applicera en frekvens på 50% av den maximalt valda frekvensen till en AC motor. Underlåtenhet att göra så kan resultera i haveri på utrustningen eller personskador i enskilda fall. VARNING: För att skydda utrustningen, installera gärna en jordfelsbrytare av SI typ vilken klarar av höga strömtoppar. Det i omriktaren inbyggda jordfelsskyddet är inte avsett för personskydd. VARNING: RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK. KOPPLA BORT SPÄNNINGEN INNAN ARBETE UTFÖRS PÅ DENNA UTRUSTNING.. VARNING: Vänta minst fem (5) minuter efter att inkommande spänning kopplats bort innan service eller inspektion av utrustningen utförs. Om inte, finns det risk för elektrisk chock. VARSAMHET: Dessa instruktioner skall läsas och förstås innan arbete påbörjas på X utrustning. VARSAMHET: På goda grunder, frånkopplande utrustning och andra säkerhetsanordningar samt deras lokalisering är användarens ansvar och är inte villkorat av Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. VARSAMHET: Var noga med att ansluta ett termiskt överlastskydd i motorn (termistor eller motsv) och anslut till omriktaren X för att försäkra dig om att omriktaren stänger av motorn i händelse av överlast eller överhettning. HÖG SPÄNNING: Farlig spänning finns kvar till dess att power-led:n slocknat. Vänta åtminstone fem (5) minuter efter att inkommande spänning kopplats bort innan underhåll utförs. VARNING: Denna utrustning har en hög läckström och måste vara permanent jordad via två oberoende kablar

4 SS-EN / UL Uppmärksamhet, varningar och instruktioner Installation skall följa god elektrisk standard med rätt kabeldimensioner Varningarna och instruktionerna i denna sektion summerar de nödvändiga procedurerna för att försäkra sig om att omriktarinstallationen uppfyller Elsäkerhetsverkets och/eller Underwriters Laboratories riktlinjer. VARNING: Använd endast kopparkabel 60/70 C eller motsvarande. VARNING: Utrustning av öppen typ VARNING: Lämplig för användning i en krets som är kapabel att leverera cirka 5,0 rms symmetrisk ström, 40V max. För modeller med suffix S, N eller L. VARNING: Lämplig för användning I en krets som är kapabel att leverera cirka 5,0 rms symmetrisk ström, 480V maximum. För modeller med suffix H. VARNING: Het yta - risk för brännskador. VARNING: Installera utrustning i miljö med föroreningsgrad VARNING: Risk för elektrisk chock kondensatorurladdningstid minst 5 minuter. VARNING: Elektroniskt överlastskydd inbyggt i samtliga modeller

5 ! Varning: Var noga med att läsa X manualen med tilläggssidor, samt iakttag försiktighet och följ noga varningstexter vid inledningen av installation av denna produkt. Denna kortmanual är avsedd att användas av vana användare vid service på befintliga utrustningar Kraftanslutningar Omriktarmodell X-SFEF/NFU, -4SFEF/NFU L L N/L3 Bygel Bygel N/- P/+ PD/+ U/T V/T W/T3 Omriktarmodell X-5SFEF, -7SFEF/NFU till -0SFEF/NFU, -037LFU, 4HFEF/LFU till 075HFEF/LFU L L N/L3 Bygel Bygel U/T V/T W/T3 N/- P/+ PD/+! OBS: Kraftanslutningarna skiljer sig från de tidigare modellerna L, L. Var noggrann vid inkoppling av kraftkablarna

6 Kontrollkretsanslutningar Larmrelä AL AL AL0 Analog utgång Analoga ingångar Digitalingångar Transistorutgång AM H O OI L L PCS P4 CM Terminalnamn Beskrivning Data P4 +4V för digitala ingångar 4VDC matning, 30mA max. (OBS: Får inte användas som spänningsförsörjning till nätverk. Kortslut aldrig till terminal L),, 3, 4, 5 digitala (programmerbara 7VDC max. (Använd P4 eller ingångar) en extern referenskälla till anslutning L), 4.7kΩ ingångsimpedans. Transistorutgång NPN Ström 50mA max., Spänning 7VDC max. L (höger) 0V-potential för digitalingångar Summan av strömmen till ingångarna till 5. (OBS: får ej jordas) 50mA max för utgång CM Referenspotential för utgång AM Analog spänningsutgång 0 till 0VDC, ma max. L (vänster) 0V- potential för Summan av strömmen till OI, O börvärdesingångar och H OI Analog strömingång 4 till 9.6mA område 0mA nominellt. O Analog spänningsingång 0 till 9.6VDC område, 0VDC nominellt, VDC max., ingångsimpedans 0kΩ H +0V analog referens 0VDC nominellt, 0mA max. AL0 AL AL Relä, gemensam kontakt Reläkontakt normalt sluten under drift Reläkontakt normalt öppen under drift Bygel Kontaktdata Max resistiv last=50vac,.5a; 30VDC 3A; Max induktiv last=50vac, 0.A; 30VDC 0.7A Minimum last=5vdc ma, VAC 0mA OBS) Analoga ingångarna O och OI kan inte användas samtidigt

7 Kopplingsschema, basfunktioner Nedanstående kopplingsschema visar matnings- och motoranslutning för en normal motordrift. De valfria signalingångarna stöder de externa startkommandona FWD och REV samt en hastighetspotentiometer. Serie X Från 3-fas eller -fas kraftkälla (Se typetiketten på omriktaren för detaljer) R (L) S (L) U (T) V (T) Motor T (N/L3) W (T3) Koppling för PNP-modeller Ingångar : P4 AL Fram Back AL0 AL Larmkontakter, C 3 4 Reset 5 NPN-utgång Analog referens Ext. hastighetsreferens POT. Överkoppling L PCS H O CM Driftsignal Last Logikutgång gemensam + - Gemensam L - 7 -

8 Omriktarens panel Display Units (Hertz / Amperes) LEDs Parameter Display Run key Enable LED Run key RUN STOP RESET Hz A RUN PRG POWER ALARM Power LED Alarm LED Run/Stop LED Potentiometer Enable LED Potentiometer Stop/Reset key FUNC STR Program/Monitor LED Function key Up/Down keys Store key Run/Stop LED TÄND när omriktaren är PÅ och motorn utvecklar ett vridmoment, SLÄCKT när omriktaren är stoppad. Program/Monitor LED TÄND när omriktaren är klar för parameter- editering (programmeringsläge). SLÄCKT när displayen visar data (monitorläge). Run Key Enable LED TÄND när omriktaren är inställd för att startas via Run-knappen, SLÄCKT när den inte är aktiverad. Run Key Tryck på denna knapp för att starta motorn (Run Enable LED måste vara TÄND). Parameter F4, Keypad Run Key Routing, avgör huruvida Run-knappen ger startkommando i fram eller backriktning. Stop/Reset Key Tryck på denna knapp för att stanna motorn när den är i drift (retarderar efter inställd retardationsramp). Denna knapp används även för att återställa (reset) ett larm som löst ut. Potentiometer Tillåter en operatör att direkt ställa in hastigheten med panelens potentiometer när denna är aktiverad. (Görs med parameter A). Potentiometer Enable LED TÄND när panelens potentiometer är aktiverad för frekvensinställning. Parameter Display A 4-tecken, 7-segment display för parametrar och funktionskoder. Display Units, Hertz/Amperes En av dessa LED:ar kommer att vara TÄND för att indikera vilken parameter (frekvens eller ström) som visas i displayen. Power LED TÄND när omriktaren har spänning. Alarm LED TÄND när omriktaren är i tripläge (larmreläkontakten sluter). Function Key Denna knapp används för att navigera genom listan av parametrar och funktioner för inställning och visning av parametervärden. Up/Down keys Använd dessa knappar för att förflytta dig upp resp. ned i listan med parametrar och funktioner som visas i displayen. Samt för att öka resp. minska värden. Store key när enheten befinner sig i programmeringsläge och ett parameter- värde har ändrats, tryck på Str-knappen för att skriva det nya värdet till omriktarens EEPROM

9 Navigeringskarta för panelen Monitor Mode PRG LED=OFF Display Data Power down Program Mode PRG LED=ON Select parameter Edit parameter FUNC Select Function or Group Store as powerup default Increment/ decrement value FUNC FUNC Edit FUNC STR Write data to EEPROM Return to parameter list - 9 -

10 Start upp test Start upp testproceduren använder endast ett min. antal parameterinställningar för att köra motorn. Proceduren beskriver två alternativa metoder för att köra omriktaren: via omriktarens panel, eller via de logiska ingångarna. Kontrollera kraft- och motoranslutning (se schema sidan 5). Vid användning av logiska ingångar för test, förvissa dig om korrekt inkoppling av [PCS], [FW], [H], [O] och [L] (undre raden) enligt schema sidan 3. Ingång [RV] för backkörning (standard ingång []) är valbar. Steg Beskrivning Via panel Via logiska ingångar Val av källa för A= A=0 hastighetsinställning (Panelpotentiometer.) [H-O-L] ingång Val av källa för A=0 A=0 startkommando (Run knapp) [FW] ingång framåt (Run FW) 3 Val av källa för C=0 (förinställt) startkommando bakåt [RV] ingång 4 Inst. av motorns frekvens. A3=50 5 Inst. av motorns poltal H4 = 4 (default), ändra endast vid annat poltal 6 Ställ in displayen på frekvensvisning Gå till d, tryck på Func knappen, display visar 0.0 Koppla bort lasten från motorn 7 Utför Se till att spänningen Vrid panelens pot. till säkerhetskontroll mellan [O] [L] MIN position terminalerna = 0V 8 Kommando kör framåt Tryck på Run-knappen Aktivera [FW] terminal Vrid panelens 9 Öka hastighet potentiometer medurs. Öka spänningen till [O] (CW) 0 Sänka hastighet Vrid panelens potentiometer moturs. Sänk spänningen till [O] (CCW) Stoppa motor Tryck på stoppknappen Avaktivera [FW] terminalen Backkommando (valbart) Aktivera [RV] terminalen 3 Stoppa motor Avaktivera [RV] terminalen - 0 -

11 Felkoder X seriens omriktare trippar vid överström, överspänning, och underspänning. Motorn stängs av och rullar ut fritt tills den stannar. Tryck på Stop/Reset-knappen för att återställa omriktaren och ta bort larmet. Felkoder Felkod Namn Möjlig orsak(er) Överström vid konstant Omriktarens utgång kortsluten E-0 hastighet Motoraxeln låst Överström under För stor last E-0 retardation Motor felaktigt inkopplad Överström under OBS: X trippar vid en överström på E-03 acceleration % av märkströmmen. Överström under andra DC bromseffekten (A_54) satt för högt E-04 omständigheter Strömtransformator / störningsfel Det termiska motorskyddet har E-05 Överlastskydd registrerat överström DC bussens spänning har överskridit E-07 Överspänningsskydd den tillåtna, pga regenerering från motorn. Det inbyggda EEPROM- minnet har E-08 EEPROM fel registrerat störningar, hög temperatur, etc. DC bussens spänning har sjunkit tillräckligt lågt för att orsaka E-09 Underspänningsskydd styrkretsproblem Momentant spänningsbortfall Den inbyggda CPU:n har ett internt E- CPU fel fel E- Extern trip [EXT] insignal registrerad Med (USP) aktiv och en aktiv E-3 USP (återstartsspärr) driftsignal kan omriktaren lösa ut vid spänningssättning. Ett jordfel har registrerats mellan omriktare och motor. Denna funktion E-4 Jordfel skyddar omriktaren men utgör inget personskydd. Nätspänningen har överstigit det E-5 Nätöverspänning specificerade värdet i sek efter uppstart Övertemperatur i Omriktarens interna temperatur har E- kraftdelen överskridit den tillåtna E-30 Driftfel Se E-0~E-04 Termistorn mellan ingång, [5] och [L] E-35 Termistorfel har överstigit den kritiska temperaturen E-37 Säkert stopp Signal för säkert stopp har mottagits Kommunikationsfel på RS485 E-60 Kommunikationsfel MODBUS kommunikation Låg ingångsspänning har orsakat att Underspänning med omriktaren stängt av motorn och avstängning av motor försökt att återstarta den. Vid larm har detta inte lyckats. - -

12 Triporsaker Använd funktionskod d08 för att komma åt triporsakerna enligt tabell nedan. Använd upp- och nertangenterna för att skrolla igenom trip parametrarna. Step. Gå till d08 d08 Display. Tryck på Func-knappen 3. Tryck Upp/Ner knappen (om ett fel föreligger) Vid inget fel visas: _ Vid fel visas: E_xx (felkod) Utgångsfrekvens vid triptillfället: Motorström vid triptillfället: 0.3 DC bussens spänning vid triptillfället: 89.5 Ackumulerade drifttimmar vid triptillfället: 5 Ackumulerad tid spänningssatt vid triptillfället: 8 - -

13 Återställning till fabriksinställning Tryck FUNC, efter behov Tryck FUNC Action Display Funktion/Parameter b- - - Grupp b vald b Tryck/håll tills b085 Tryck. Om inställningen FUNC är, korrekt, hoppa över till nästa steg. 0 b gruppens första parameter Val av landskod för initialisering = Japan 0 = Europa 0 = USA För att ändra landskod, tryck el. STR för att lagra. Tryck FUNC b085 Landskod för initialisering vald Tryck b084 Initialiseringsfunktion vald Tryck FUNC = avaktivera initialisering Tryck 0 0 = aktivera initialisering Tryck STR b084 Initialisering nu aktiverad för återgång till fabriksinställningarna STOP Tryck/håll FUNC, och RESET knapparna. Släpp inte ännu. b084 Första delen av sekvensen När din landskod visas i displayen, släpp alla knapparna. Initialisering klar. EU USA JP d Fabriksinställd landskod visas under initialisering Funktionskod för visning av utgående frekvens visas OBS: Efter initialisering av omriktaren, kör startupptestet på sidan 0 för att få motorn att gå igen

14 Parametertabell Grupp d : Monitorfunktioner Funk. Namn / Beskrivning kod d Visning av utgående frekvens d Visning av motorström d3 Visning av rotationsriktning Enhet Hz A d4 d5 Fram Stopp Back Riktning Processvariabel (PV), PID feedback monitor % Visning av digitala ingångars status d6 PÅ AV Ingångsnummer Visning av status för utgång samt larmrelä FRÅN TILL AL Utgångsterminaler Visning av skalad utgångsfrekvens Användard7 (utgående frekvens b086 skalfaktor) definierad d03 Visning av utgående spänning V d06 Visning av ackumulerad drifttid tim d07 Visning av ackumulerad tid med spänning påkopplad tim d08 Visning av kylfläktens temperatur C d080 Trip räknare d08 Trip monitor (senaste trip n) d08 Trip monitor (trip n-) d083 Trip monitor 3 (trip n-) d0 DC-bussens spänning V d04 Temperaturvisning % - 4 -

15 Trip-historik och omriktarstatus Monitorläge Displaydata Något fel? Nej Inget fel Ja FUNC FUNC Felkod Utgångsfrekvens vid triptillfället FUNC Motorström vid triptillfället DC bussens spänning vid triptillfället Ackumulerad drifttid vid triptillfället Ackumulerad tid spänningssatt - 5 -

16 Parametertabeller för användarinställbara funktioner: En del parametrar har en :a motorekvivalent, indikerad via xxx parameterkoder i kolumnen längst till vänster. En del parametrar specificerar en tilläggskod, där de är tillämpliga. Programmeringskoderna finns listade i Namn/Beskrivning kolumnen. Defaultvärdena kan användas på alla modeller om inget annat är angivet för varje parameter -FE (Europa) / -FU (USA) / -FR (Japan). En del parametrar kan inte editeras i driftläge, och speciella mjukvarulåsinställningar (b03) kan förhindra all editering. Vid tveksamhet, sätt omriktaren i stoppläge och läs i omriktarmanualen för ytterligare information. Grupp F : Huvudprofilparametrar Funk. Fabriksinst. Namn / Beskrivning kod -FE/FU F Inställning av utgående frekvens 0.0 F Accelerationstid () tidsinställning 0.0 F0 Accelerationstid () tidsinställning 0.0 < :a motor> F3 Retardationstid () tidsinställning 0.0 F03 Retardationstid () tidsinställning 0.0 < :a motor> F4 Panel Run-knapp rotationsriktning Fram 0 Back Eget värde - 6 -

17 Grupp A : Standardfunktioner Funk. kod A/ A0 A/ A0 A3/ A03 A4/ A04 A5 Namn / Beskrivning Börvärdeskälla Panelens potentiometer 0 Ingångarna O och OI 0 Funktion F inställning 03 RS485 Modbus kommunikation 0 Kalkyleringsfunktion för utgång Fabriksinst -FE/-FU 0/ Val av källa för startkommando 0/ 0 Ingång terminal FW eller RV (valbart) 0 RUN knapp på panelen 03 RS485 Modbus kommunikation Inställning av basfrekvens (nätfrekvens) 50/60 Maxfrekvens 50/60 Eget värde [AT] val 0 0 Välj [O] eller POT med [AT] terminal ingång 03 Välj [OI] eller POT med [AT] terminal ingång A AT 04 ingång Ingång AV [O] endast PÅ 05 AV Ingång PÅ [OI] endast AV PÅ AV PÅ Aktiv [O] POT [OI] POT [O] [OI] Ej tilldelad [AT] är detsamma som [AT]=AV. A0 O-L ingång startfrekvens 0.0 A0 O-L ingång max. frekvens 0.0 A03 O-L ingång startspänning 0. A04 O-L ingång max. spänning. A05 O-L ingång för aktivering av startfrekvens 0 Använd A0 (startvärde) 0 0Hz start A06 Externt frekvensfilter, tidskonstant 8. A00/ Inställning av flera hastigheter 0.0 A0 A0~ Inställning av flera hastigheter 0.0 A035 (för båda motorerna) A038 Inställning av joggfrekvens.0 A039 Jog stop mode Fri utrullning, jogging ej möjlig under drift 0 Kontrollerad retardation, jogging ej möjlig under drift 0 DC bromsning till stopp, jogging ej möjlig under drift A04/ Val av momentförstärkningsmetod A4 Manuell momentförstärkning 0 Automatisk momentförstärkning A04/ Manuellt momentförstärkningsvärde.8(a04)/ A4 0.0(A4) A043/ Manuell boostfrekvensinställning 0.0(A043)/ A43 0.0(A43) A044/ A44 Val av V/f karakteristikkurva V/f konstant moment 0 V/f variabelt moment 06 V/f variabelt moment - 7 -

18 Funk. kod A045/ A45 Namn / Beskrivning Fabriksinst Eget -FE/-FU värde V/f förstärkning. A05 DC broms aktivering Ej aktiv 0 Aktiv 0 Frekvensavkänning A05 DC broms frekvensinställning 0.5 A053 DC bromsens fördröjningstid 0.0 A054 DC bromskraft under retardation 0. A055 DC bromstid vid retardation 0.0 A056 DC bromsning / gräns eller nivåavkänning på [DB] 0 ingång Gräns 0 Nivå A06/ Max. frekvensbegränsning 0.0 A6 A06/ Min. frekvensbegränsning 0.0 A6 A063 Hopp (center) frekvensinställning 0.0 A065 A067 A064 Hopp (hysteres) inställning av frekvensbredd 0.5 A066 A068 A07 PID aktivering PID kontroll AV 0 PID kontroll PÅ A07 PID proportionell förstärkning.0 A073 PID integral tidskonstant.0 A074 PID derivering tidskonstant 0. A075 PV skalning. A076 PV val av källa [OI] terminal (strömingång) 0 [O] terminal (spänningsingång) 0 ModBus nätverk 03 Kalkyleringsfunktion utgång A077 Omvänd PID kontroll PID ingång = SP-PV 0 PID ingång = -(SP-PV) A078 PID utgångsbegränsning 0.0 A08 AVR funktionsval AVR aktiv 0 AVR ej aktiv 0 AVR aktiv med undantag för retardation. A08 AVR spänningsval 30,4/ 30,460 A085 Val av driftläge Normal drift 0 Energisparande drift A086 Energisparläge fininställning 50.0 A09/ Acceleration () tidsinställning 5.0 A9 A093/ A093 Retardation () tidsinställning 5.0 A094/ A94 Val av metod för att växla mellan Acc/Dec profilerna CH ingång från terminal 0 övergång vid under A94 och A95 inställd frekvens - 8 -

19 Funk. kod A095/ A95 A096/ A96 A097 Namn / Beskrivning Fabriksinst Eget -FE/-FU värde Acc till Acc frekvensövergångspunkt 0.0 Ret till Ret frekvensövergångspunkt 0.0 Val av accelerationskurva Linjär 0 S-kurva A098 Val av retardationskurva Linjär 0 S-kurva A0 [OI]-[L] ingång startfrekvens 0.0 A0 [OI]-[L] ingång max.frekvens 0.0 A03 [OI]-[L] input startström 0. A04 [OI]-[L] ingång max.ström. A05 [OI]-[L] ingång aktivering av startfrekvens 0 Använd A0 (startvärde) 0 Använd 0Hz A4 Ingång A val av kalkyleringsfunktion 0 Integrerad panel 0 Panelens POT 0 [O] ingång 03 [OI] ingång 04 Nätverksvariabel A4 Ingång B val av kalkyleringsfunktion 0 Integrerad panel 0 Panelens POT 0 [O] ingång 03 [OI] ingång 04 Nätverksvariabel A43 Kalkylering ADD (A + B) 0 SUB (A - B) 0 MUL (A * B) A45 ADD frekvens 0.0 A46 ADD val Plus (adderar värdet under A45 till utgående frekvens) 0 Minus (subtraherar värdet under A45 från utgående frekvens) A5 POT startfrekvens 0.0 A5 POT max.frekvens 0.0 A53 POT ingång aktiv startnivå 0. A54 POT ingång aktiv slutnivå. A55 POT ingång startfrekvensaktivering 0-9 -

20 Grupp b : Fininställningsfunktioner Funk. kod b Namn / Beskrivning Val av automatiskt återstartsätt Larm vid trip, automatisk återstart ej aktiv 0 Återstart från 0Hz 0 Återstarta driften efter synkronisering 03 Återgång till senaste frekvens efter synkronisering, därefter retardation till stopp och visning av trip info i displayen Fabriksinst -FE/FU b Tillåten underspänningstid.0 b3 Väntetid innan återstart.0 b4 Momentant spänningsbortfall / underspänningstrip Ej aktiv 0 Aktiv b5 Antal återstarter vid spänningsbortfall / underspänning Återstart 6 gånger 0 Alltid återstart b0 Startfrekvens vid återstart av motor Frekvens vid föregående avbrott 0 Starta från max. Hz 0 Starta från inställd frekvens b0/ b Inställning av elektroniskt motorskydd omriktarens märkström b03/ Motorskyddskarakteristik 0 b3 Reducerat moment 0 Konstant moment b0/ Val av driftmode för överlastrestriktioner 0 b Ej aktiv 0 Aktiv under acceleration och konstant hastighet 0 Aktiv endast vid konstant hastighet b0/ b Inställning av tillåten överbelastningsnivå Omr.märkström x.5 b03/ b3 Retardation vid överlastrestriktioner.0/30.0 b08/ b8 b09 b030 b03 b050 Källa för val av restriktion valt värde med b0 0 [O] ingång Retardationstid vid frekvenssynkroniserad återstart. (Återstart aktiverad b) Strömnivå vid frekv.synkronisering vid inställd återstart Val av mjukvarulås Lågnivå access, [SFT] blockerar all editering 0 Lågnivå access, [SFT] blockerar all editering (med undantag av F och flerhastighetsparametrar) 0 Ej tillgänglig för editering 03 Ej tillgänglig för editering (utom för F och flerhastighetsparametrar) 0 Full tillgång Val av non-stop drift Aktiv 0 Ej aktiv 0.5 Omr. märkström b05 Startspänning vid non-stop drift 0.0 b05 OV-LAD stoppnivå vid non-stop drift 0.0 b053 Retardationstid vid non-stop drift Eget värde

21 Funk. kod b054 Namn / Beskrivning Fabriksinst -FE/FU 0.0 Frekvensbredd vid snabb retardationsinställning b055 DC- buss AVR P-förstärkning 0. b056 DC- buss AVR I-tid 0. b080 [AM] analog signalförstärkning. b08 Startfrekvensjustering 0.5 b083 Switchfrekvensinställning 3.0 b084 Initialiseringsläge (parameter eller trip-historik) Rensa triphistorik 0 Parameterinitialisering 0 Rensa trip-historik och initialisera parametrar b085 Landskod för initialisering 0/0 Japanversion 0 Europaversion 0 USA version b086 Frekvensskalfaktor.0 b087 STOP knapp aktivering Aktiv 0 Ej aktiv b088 Återstart efter FRS (fri utrullning) Återstart från 0Hz 0 Återstart med synkronisering (med motorns aktuella varvtal) b089 Visningsval för digital panel OPE-J 0 0 Utgående frekvens (d) 0 Utgående ström (d) 03 Motorns rotationsriktning (d3) 04 PID PV återföring (d4) 05 Ingång status för ingångar (d5) 06 Utgångsstatus för utgångarna (d6) 07 Skalad utgångsfrekvens (d7) b09 Val av stoppmetod DEC (retarderar och stoppas) 0 FRS (rullar ut fritt till stopp) b09 Fläktstyrning Fläkt alltid PÅ 0 Fläkt PÅ under drift, AV under stopp (5 minuters fördröjning innan fläkten stannar) 0 Fläkten är temperaturreglerad b30 Överspänning LADSTOP aktivering Ej aktiv 0 Aktiv b3 Överspänning LADSTOP nivå 380,760 b33 DC- buss AVR Ej aktiv 0 Aktiv b34 Gränsspänning för DC buss vid aktiverad AVR 380,760 b40 Undertryckning av överströmstrip Ej aktiv 0 Aktiv b50 Automatisk bärfrekvenskontroll Ej aktiv 0 Aktiv b5 Val av RDY funktion Eget värde - -

22 Grupp C : Digitalingångarnas funktioner Funk. kod Namn / Beskrivning Fabriksinst -FE/FU C/ Digitalingång [] funktion 3 olika koder C0 C/ Digitalingång [] funktion tillgängliga (Se sidan 0) 0 C0 C3/ Digitalingång [3] funktion 0/6 C03 C4/ Digitalingång [4] funktion 03/3 C04 C5/ Digitalingång [5] funktion 8 C05 C0 Terminal [] aktiv status Normalt C0 Terminal [] aktiv status öppen [NO] C03 Terminal [3] aktiv status 0 Normalt C04 Terminal [4] aktiv status sluten [NC] /0 C05 Terminal [5] aktiv status C0 Terminal [] funktion olika koder 0 tillgängliga (Se sidan 0) C06 Utgångsreläets funktion 0 olika koder 05 tillgängliga (Se sidan 0) C08 AM monitorsignal Motorvarvtal 0 Motorström C03 Terminal [] aktiv status Normalt öppen [NO] C036 Alarmrelä aktiv status 0 Normalt sluten [NC] 0 C038 Output mode of low load current 0 Ej aktiv 0 Under accel., retardation och konstant hastighet 0 Endast under konstant hastighet C039 Låglast, indikeringsnivå Omriktarens märkström C04/ C4 Inställning av nivå på utsignal vid överlast Omriktarens. märkström C04 Inställning för uppnådd frekvens vid 0.0 acceleration C043 Inställning för uppnådd frekvens vid 0.0 retardation C044 PID avvikelsens nivåinställning 3.0 C05 PID PV övre gräns.0 C053 PID PV undre gräns 0.0 C070 Val av OPE/ModBus 0 0 OPE 03 ModBus C07 Val av kommunikationshastighet 06/ bps 05 96bps 06 9bps C07 Nodtilldelning. C074 Val av kommunikationsparitet Ingen paritet 0 Jämn paritet 0 Udda paritet C075 Val av kommunikationsstoppbit C076 Val vid kommunikationsfel 0 Eget värde värde - -

23 Funk. kod Namn / Beskrivning Fabriksinst -FE/FU Trip (felkod E60) 0 Retardation till stopp och trip (felkod E60) 0 Ej aktiv 03 Fri utrullning (coasting) 04 Retardera till stopp C077 Kommunikationsfel tid utgången 0. C078 Kommunikation väntetid 0.0 C08 O ingång span kalibrering.0 C08 OI ingång span kalibrering.0 C086 AM offset kalibrering.0 C09 Debug mode enable Ingen visning 0 Visning <ändra inte> C0 Upp/Ner val av minnesmode Rensa senaste frekvens (återgå till fabr.inst. F) 0 Behåll senaste frekv. justerad med Upp/Ner C0 Val av Reset Upphäver tripptillstånd, vid ingångssignal ON slutning, stoppar omriktaren om den är i driftläge 0 Upphäver tripptillstånd, vid ingångsignal OFF slutning, stoppar omriktaren om den är i driftläge 0 Upphäver tripptillstånd vid ingångsignal ON slutning, påverkas inte i driftläge C4 Ingång A val för logisk utgång Tolv olika koder C4 Ingång B val för logisk utgång tillgängliga se sidan 0 0 C43 Val av logiska funktioner [LOG] = A AND B 0 [LOG] = A OR B 0 [LOG] = A XOR B C44 Terminal [] tillslagsfördröjd 0.0 C45 Terminal [] frånslagsfördröjd 0.0 C48 Utgångsrelä tillslagsfördröjt 0.0 C49 Utgångsrelä frånslagsfördröjt 0.0 Eget värde värde Grupp H : Motorkonstantsfunktioner Funk. kod H3/ H03 H4/ H04 H6/ H06 Motoreffekt Namn / Beskrivning Fabriksinst -FE/FU Fabr. inställning 4 Motorns poltal Motorns stabilisationskonstant Satt värde - 3 -

24 Listning av de digitala ingångarna Symbol Kod Ingångsbeteckning FW Framåt Start/Stopp RV 0 Bakåt Start/Stopp CF 0 Flerhastighetsval, Bit 0 (LSB) CF 03 Flerhastighetsval, Bit CF3 04 Flerhastighetsval, Bit CF4 05 Flerhastighetsval, Bit 3 (MSB) JG 06 Jogging DB 07 Extern DC bromsning SET 08 Ställ in (välj) data för :a motorn CH 09 :a -steget acceleration och retardation FRS Fri utrullning till stopp EXT External trip USP 3 Återstartsspärr SFT 5 Mjukvarulås AT 6 Analog ingång, val av spänning/ström RS 8 Reset omriktare PTC 9 PTC-motstånd, termistor STA 0 Start (3-tråds interface) STP Stopp (3-tråds interface) F/R FWD,REV (3-tråds interface) PID 3 PID avaktivera PIDC 4 PID Reset UP 7 Fjärrkontroll Upp- funktion DWN 8 Fjärrkontroll Ner- funktion UDC 9 Fjärrkontroll datarensning OPE 3 Handprogrammerare ADD 50 Frekvensaddering möjlig F-TM 5 Tvångsläge RDY 5 Omriktare klar SP-SET 53 Specialinställning EMR 64 Säkert stopp - 55 (Ingen funktion) Listning av de logiska utgångarna Symbol Kod Utgångsbeteckning RUN Driftsignal FA 0 Frekvens uppnådd typ konstant hastighet FA 0 Frekvens uppnådd typ överfrekvens OL 03 Varningssignal överlast OD 04 Utgångsavvikelse för PID kontroll AL 05 Larmsignal Dc 06 Analogt ingångsfel FBV 07 PID andra stegets utgång NDc 08 Nätverksfel LOG 09 Logisk utgångsfunktion ODc 0 Kommunikationsfel (option) LOC 43 Avkänning av låg last - 4 -

25 Konfigurering av analoga ingångar Följande tabell visar inställningarna för varierande analoga ingångssignaler. A AT ingång FRÅN TILL FRÅN TILL FRÅN TILL FRÅN TILL Aktiv [O] POT [OI] POT [O] [OI] Om [AT] inte tilldelats någon intelligent ingång, betyder det att AT = FRÅN i ovanstående tabell. OBS: Analog ingång O och OI kan inte användas samtidigt. Listning av analoga utgångsfunktioner Följande tabell visar de tre funktioner som är tillgängliga för den analoga utgången: [AM], inställningarna görs under C08 Option Code Funktion Namn Utgångsfrekvens 0 Utgångsström Beskrivning Aktuell motorhastighet, representerad via PWM -signal Motorström (% av maximal utgående märkström), representerad via PWM signal Motsvarande signalområde 0 till max. frekv. i Hz 0 till % - 5 -

MICROMASTER 420/440. Svensk. Snabbstartguide. Innehåll: Snabbstartguide Augusti 2002 G85139-K1790-SWE

MICROMASTER 420/440. Svensk. Snabbstartguide. Innehåll: Snabbstartguide Augusti 2002 G85139-K1790-SWE Svensk MICROMASTER 420/440 Snabbstartguide Denna snabbstartguide beskriver en enkel och effektiv idriftsättning av frekvensomriktaren MICROMASTER 420/440. Ytterligare teknisk information finns i betjäningsmanualen

Läs mer

säkerhet Dokument: DPD00854 Publicerat: 2011-11-10 vacon 1 ENDAST EN KVALIFICERAD ELEKTRIKER FÅR UTFÖRA DEN ELEKTRISKA INSTALLATIONEN! 1.

säkerhet Dokument: DPD00854 Publicerat: 2011-11-10 vacon 1 ENDAST EN KVALIFICERAD ELEKTRIKER FÅR UTFÖRA DEN ELEKTRISKA INSTALLATIONEN! 1. säkerhet Dokument: DPD0084 Publicerat: 2011-11-10 vacon 1 Den här snabbguiden innehåller de viktigaste stegen för en enkel installation och start av din Vacon 20 frekvensomriktare. Innan omriktaren tas

Läs mer

ACSM1. Beskrivning av mjukvara ACSM1 Varvtals- och momentstyrning

ACSM1. Beskrivning av mjukvara ACSM1 Varvtals- och momentstyrning ACSM1 Beskrivning av mjukvara ACSM1 Varvtals- och momentstyrning ACSM1 Varvtals- och momentstyrning Beskrivning av mjukvara 3AFE68987890 REV G SV GÄLLER FRÅN: 30.09.2011 2011 ABB Oy. Med ensamrätt. 5

Läs mer

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvensomvandlare för asynkronmotorer Användarmanual 10/2009 BBV28581 www.schneider-electric.com Innehåll Viktiga upplysningar 4 Innan du börjar 5 Dokumentets struktur 7 Inställningar

Läs mer

ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer

ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer Kort användarhandledning Frekvensomriktare ACS310 Innehåll Säkerhet Mekanisk installation Elektrisk installation Igångkörning och styrning med

Läs mer

Användar- och installationshandbok 0,37 15 kw 400V IP20 och IP54

Användar- och installationshandbok 0,37 15 kw 400V IP20 och IP54 Användar- och installationshandbok 0,37 15 kw 400V IP20 och IP54 Introduktion 4 Säkerhetsaspekter 4 Tekniska data 5 Installation 6 Parameterinställningar och handhavande Bromschopper och överspänningsregulator

Läs mer

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS SK 700E med option parameter box T. Nr. 0603 7162 BU 0710 SE Last Update: Januari

Läs mer

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frekvensomvandlare CFW-10. Användarinstruktioner

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frekvensomvandlare CFW-10. Användarinstruktioner Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings Frekvensomvandlare CFW-10 Användarinstruktioner FREKVENSOMVANDLARE MANUAL Serie: CFW-10 Programvara: version 2.0X och 2.2X Språk: Svenska Dokument:

Läs mer

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT HVAC Drive FC 102 1,1-90 kw www.danfoss.com/drives Innehåll Innehåll 1 Så här använder du 6 2 Introduktion till VLT HVAC Frekvensomformare 11 2.1 Säkerhet 11 2.2 CE-märkning

Läs mer

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV ELEKTRISKA BRANDPUMPAR AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPX

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV ELEKTRISKA BRANDPUMPAR AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPX INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV ELEKTRISKA BRANDPUMPAR AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPX översikt 1. Introduktion 2. Installation 3. Viktigaste funktionerna 4. Startsidan 5. Larm 6. Konfigurera

Läs mer

VLT 6000 HVAC. Introduktion till

VLT 6000 HVAC. Introduktion till Innehåll Introduktion till HVAC Programvaruversion... 4 Säkerhetsföreskrifter... 5 Varning för oavsiktlig start... 5 Presentation av driftsinstruktioner... 6 Fördelar med VLT 6 i en HVAC-installation...

Läs mer

Montage- och driftsinstruktion

Montage- och driftsinstruktion Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *20265808_0115* Montage- och driftsinstruktion Frekvensomformare MOVITRAC LTE-B Indikering 01/2015 20265808/SV SEW-EURODRIVE Driving

Läs mer

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR.

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR. SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 FÖR STYRNING AV 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR Sid 1(26) Den här manualen är endast till för att användas

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPD INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion 2. Installation 3. Viktigaste funktionerna 4. Startsida 5.

Läs mer

vacon 100 frekvensomriktare applikationshandbok

vacon 100 frekvensomriktare applikationshandbok vacon 100 frekvensomriktare applikationshandbok INLEDNING VACON 3 INLEDNING Dokument-id: DPD01100F Datum: 5.12.2013 Programvaruversion: FW0072V012 OM HANDBOKEN Upphovsrätten till handboken ägs av Vacon

Läs mer

DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter

DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter Installation & Handhavande Manual version 0.2) Wesmar AB Box 4013 Tel: 08-544 715 50 www.wesmar.se 182 04 Enebyberg Fax: 08-544 715 60 info@wesmar.se 1 Innehåll

Läs mer

ED 100 ED 250 LowEnergy 1.8. Installationsanvisning

ED 100 ED 250 LowEnergy 1.8. Installationsanvisning DORMA ED 00LE ED 00 ED 250 LowEnergy.8 Installationsanvisning Innehållsförteckning Sida. Säkerhetsinformation 3 2. Installationsförutsättningar 4 3. Tekniska specifikationer 4-5 4. Uppbyggnad 6 5. Tillbehör

Läs mer

AnvändarManual C.A 6472 / C.A 6474-1 - av 56 JORDBRYGGA C.A 6472 & KRAFTLEDNINGSMAST ADAPTER C.A 6474

AnvändarManual C.A 6472 / C.A 6474-1 - av 56 JORDBRYGGA C.A 6472 & KRAFTLEDNINGSMAST ADAPTER C.A 6474 AnvändarManual C.A 6472 / C.A 6474-1 - av 56 JORDBRYGGA C.A 6472 & KRAFTLEDNINGSMAST ADAPTER C.A 6474 AnvändarManual C.A 6472 / C.A 6474-2 - av 56 Innehåll 1. Allmänna instruktioner... 4 1.1. Märkning

Läs mer

Reglerdator CCV PRO. Användarhandbok

Reglerdator CCV PRO. Användarhandbok 1 Reglerdator CCV PRO Användarhandbok Programvara 1.00.88 2 Innehåll Allmän information...4 1.1 DET KOMPLETTA STYRSYSTEMET...4 1.2 SYSTEMLÖSNINGAR...5 1.2.1 Reglerfunktion flytande kondensering...5 1.2.2

Läs mer

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7

Förord, innehåll. Montage, inkoppling, spänningssättning 2. Funktionsbeskrivningar 4. Parametrering 5. LOGO! mjukvara och programmering med PC 7 SIEMENS Förord, innehåll Produktöversikt 1 i Montage, inkoppling, spänningssättning 2 Programmera LOGO! med knappsats 3 Funktionsbeskrivningar 4 Parametrering 5 LOGO! Minnesmodul (Card) 6 LOGO! mjukvara

Läs mer

Användarhandbok FGC 313/323

Användarhandbok FGC 313/323 Användarhandbok FGC 313/323 Den här handboken gäller för följande versioner: Maskinvara: FGC 313/323 Displaykort: AIH1701 Rev 1.03 Huvudkort: AHH1701 Rev 3.05, AHH1702 Rev 3.05 Systemprogramvara: 3.00

Läs mer

EWRC 300/500 NT QUICK START. Styrenhet för kyl- och frysrum. Svenska

EWRC 300/500 NT QUICK START. Styrenhet för kyl- och frysrum. Svenska EWRC 300/500 NT Styrenhet för kyl- och frysrum QUICK START INLEDNING Coldface EWRC 300/500 NT styr temperatur i kylda utrymmen med temperatur såväl över som under 0 C. Instrumentet kan även styra dubbla

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

AP55 Autopilot System V2

AP55 Autopilot System V2 AP55 Autopilot System V2 Användarmanual och Installationsanvisningar www.flotecmarin.se 1 Innehållsförteckning INTRODUKTION...6 ÖVERSIKT...6 FUNKTIONALITET OCH HANDHAVANDE...9 Igångsättning av AP55...9

Läs mer

MultiModem V3 Manual

MultiModem V3 Manual MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgång 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter 4 2.5 Batteribackup

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

Servicemanual. Testfunktioner. Hissprogram Ver 9.07. Rev: 2.3 2015-06-01

Servicemanual. Testfunktioner. Hissprogram Ver 9.07. Rev: 2.3 2015-06-01 Servicemanual Testfunktioner Hissprogram Ver 9.07 Rev: 2.3 2015-06-01 Inledning Denna dokumentation är avsedd för felsökare eller annan servicepersonal som har behov att felsöka i hissar med detta styrsystem.

Läs mer

Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator

Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator Bruksanvisning METRA 28C Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator 3-349-099-09 3/9.03 1 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 21 20 15 16 15 12 9 7 max. 600 V!! Observera, ingen mätingång! Lägg inte på någon

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer