Serie X200 omriktare Kortmanual Se även bifogad engelsk manual på CD NCT108X

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Serie X200 omriktare Kortmanual Se även bifogad engelsk manual på CD NCT108X"

Transkript

1 Serie X omriktare Kortmanual Se även bifogad engelsk manual på CD NCT08X Enfas inmatning Trefas inmatning Trefas inmatning V klass V klass 4V klass Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. Manual Nr. NT30X Mars 7 - -

2 Säkerhetsmeddelanden För att nå bästa resultat med X seriens omriktare, läs denna manual noggrant och alla varningsrubrikerna som följer med omriktaren före installation och drift av densamma, och följ instruktionerna noggrant. Håll denna manual tillgänglig för en snabb referens. Definitioner och symboler En säkerhetsinstruktion (meddelande) inkluderar en Säkerhetssymbol och ett signalord eller fras t.ex. VARNING eller VARSAMHET. Varje signalord har följande mening: HÖG SPÄNNING: Denna symbol indikerar hög spänning. Den påkallar er uppmärksamhet till punkter eller verksamheter som kan vara farliga för Dig eller personer som manövrerar denna utrustning. Läs meddelandet och följ instruktionen noggrant. VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera i svåra eller fatala personskador. VARSAMHET: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera i ringa till måttlig personskada eller allvarlig skada på produkten. Situationen som beskrivs i VARSAMHET kan, om den inte undviks, leda till allvarliga följder. Viktiga mått och steg är beskrivna i VARSAMHET (och även i VARNING), så var säker på att du har observerat dem. Steg : Indikerar ett steg i en serie av steg som krävs för att nå ett mål. Antal steg visas i stegsymbolen. OBS: Noteringar, indikerar ett område eller ämne av en speciell förtjänst, påpekar antingen produktens förmåga eller gemensamma fel i driften eller i underhållet. TIPS: Tips ger en speciell instruktion som kan spara tid eller ge andra fördelar vid installation eller vid användande av produkten. Tips påkallar uppmärksamhet till en idé som kanske inte är helt klar för en användare första gången. Livsfarlig spänning HÖG SPÄNNING: Motorkontrollutrustningar och elektrisk utrustning är i allmänhet ansluten till livsfarlig spänning. Vid service på sådan utrustning kan komponenter med nämnda spänning exponeras när kåpor är demonterade. Stor varsamhet skall iakttagas som skydd mot elchock. Var isolerad och ha som vana att arbeta med en hand när dessa komponenter skall kontrolleras. Var alltid två personer om olyckan skulle vara framme. Koppla från spänningen när utrustning kontrolleras eller det utförs underhåll. Var säker på att utrustningen är riktigt jordad. i - -

3 Allmänna regler läs detta först! VARNING: Denna utrustning skall installeras, justeras och idriftsättas av kvalificerad personal bekanta med konstruktion och drift av utrustningen och tillhörande risker. Underlåtenhet att iaktta denna varsamhet kan resultera i personskada. VARNING: Användare har ansvar att försäkra sig om att all maskinell utrustning, som transmissioner och dylikt och som inte levererats av Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd., och övrigt material i processen är kapabelt att på ett säkert sätt kunna applicera en frekvens på 50% av den maximalt valda frekvensen till en AC motor. Underlåtenhet att göra så kan resultera i haveri på utrustningen eller personskador i enskilda fall. VARNING: För att skydda utrustningen, installera gärna en jordfelsbrytare av SI typ vilken klarar av höga strömtoppar. Det i omriktaren inbyggda jordfelsskyddet är inte avsett för personskydd. VARNING: RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK. KOPPLA BORT SPÄNNINGEN INNAN ARBETE UTFÖRS PÅ DENNA UTRUSTNING.. VARNING: Vänta minst fem (5) minuter efter att inkommande spänning kopplats bort innan service eller inspektion av utrustningen utförs. Om inte, finns det risk för elektrisk chock. VARSAMHET: Dessa instruktioner skall läsas och förstås innan arbete påbörjas på X utrustning. VARSAMHET: På goda grunder, frånkopplande utrustning och andra säkerhetsanordningar samt deras lokalisering är användarens ansvar och är inte villkorat av Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. VARSAMHET: Var noga med att ansluta ett termiskt överlastskydd i motorn (termistor eller motsv) och anslut till omriktaren X för att försäkra dig om att omriktaren stänger av motorn i händelse av överlast eller överhettning. HÖG SPÄNNING: Farlig spänning finns kvar till dess att power-led:n slocknat. Vänta åtminstone fem (5) minuter efter att inkommande spänning kopplats bort innan underhåll utförs. VARNING: Denna utrustning har en hög läckström och måste vara permanent jordad via två oberoende kablar

4 SS-EN / UL Uppmärksamhet, varningar och instruktioner Installation skall följa god elektrisk standard med rätt kabeldimensioner Varningarna och instruktionerna i denna sektion summerar de nödvändiga procedurerna för att försäkra sig om att omriktarinstallationen uppfyller Elsäkerhetsverkets och/eller Underwriters Laboratories riktlinjer. VARNING: Använd endast kopparkabel 60/70 C eller motsvarande. VARNING: Utrustning av öppen typ VARNING: Lämplig för användning i en krets som är kapabel att leverera cirka 5,0 rms symmetrisk ström, 40V max. För modeller med suffix S, N eller L. VARNING: Lämplig för användning I en krets som är kapabel att leverera cirka 5,0 rms symmetrisk ström, 480V maximum. För modeller med suffix H. VARNING: Het yta - risk för brännskador. VARNING: Installera utrustning i miljö med föroreningsgrad VARNING: Risk för elektrisk chock kondensatorurladdningstid minst 5 minuter. VARNING: Elektroniskt överlastskydd inbyggt i samtliga modeller

5 ! Varning: Var noga med att läsa X manualen med tilläggssidor, samt iakttag försiktighet och följ noga varningstexter vid inledningen av installation av denna produkt. Denna kortmanual är avsedd att användas av vana användare vid service på befintliga utrustningar Kraftanslutningar Omriktarmodell X-SFEF/NFU, -4SFEF/NFU L L N/L3 Bygel Bygel N/- P/+ PD/+ U/T V/T W/T3 Omriktarmodell X-5SFEF, -7SFEF/NFU till -0SFEF/NFU, -037LFU, 4HFEF/LFU till 075HFEF/LFU L L N/L3 Bygel Bygel U/T V/T W/T3 N/- P/+ PD/+! OBS: Kraftanslutningarna skiljer sig från de tidigare modellerna L, L. Var noggrann vid inkoppling av kraftkablarna

6 Kontrollkretsanslutningar Larmrelä AL AL AL0 Analog utgång Analoga ingångar Digitalingångar Transistorutgång AM H O OI L L PCS P4 CM Terminalnamn Beskrivning Data P4 +4V för digitala ingångar 4VDC matning, 30mA max. (OBS: Får inte användas som spänningsförsörjning till nätverk. Kortslut aldrig till terminal L),, 3, 4, 5 digitala (programmerbara 7VDC max. (Använd P4 eller ingångar) en extern referenskälla till anslutning L), 4.7kΩ ingångsimpedans. Transistorutgång NPN Ström 50mA max., Spänning 7VDC max. L (höger) 0V-potential för digitalingångar Summan av strömmen till ingångarna till 5. (OBS: får ej jordas) 50mA max för utgång CM Referenspotential för utgång AM Analog spänningsutgång 0 till 0VDC, ma max. L (vänster) 0V- potential för Summan av strömmen till OI, O börvärdesingångar och H OI Analog strömingång 4 till 9.6mA område 0mA nominellt. O Analog spänningsingång 0 till 9.6VDC område, 0VDC nominellt, VDC max., ingångsimpedans 0kΩ H +0V analog referens 0VDC nominellt, 0mA max. AL0 AL AL Relä, gemensam kontakt Reläkontakt normalt sluten under drift Reläkontakt normalt öppen under drift Bygel Kontaktdata Max resistiv last=50vac,.5a; 30VDC 3A; Max induktiv last=50vac, 0.A; 30VDC 0.7A Minimum last=5vdc ma, VAC 0mA OBS) Analoga ingångarna O och OI kan inte användas samtidigt

7 Kopplingsschema, basfunktioner Nedanstående kopplingsschema visar matnings- och motoranslutning för en normal motordrift. De valfria signalingångarna stöder de externa startkommandona FWD och REV samt en hastighetspotentiometer. Serie X Från 3-fas eller -fas kraftkälla (Se typetiketten på omriktaren för detaljer) R (L) S (L) U (T) V (T) Motor T (N/L3) W (T3) Koppling för PNP-modeller Ingångar : P4 AL Fram Back AL0 AL Larmkontakter, C 3 4 Reset 5 NPN-utgång Analog referens Ext. hastighetsreferens POT. Överkoppling L PCS H O CM Driftsignal Last Logikutgång gemensam + - Gemensam L - 7 -

8 Omriktarens panel Display Units (Hertz / Amperes) LEDs Parameter Display Run key Enable LED Run key RUN STOP RESET Hz A RUN PRG POWER ALARM Power LED Alarm LED Run/Stop LED Potentiometer Enable LED Potentiometer Stop/Reset key FUNC STR Program/Monitor LED Function key Up/Down keys Store key Run/Stop LED TÄND när omriktaren är PÅ och motorn utvecklar ett vridmoment, SLÄCKT när omriktaren är stoppad. Program/Monitor LED TÄND när omriktaren är klar för parameter- editering (programmeringsläge). SLÄCKT när displayen visar data (monitorläge). Run Key Enable LED TÄND när omriktaren är inställd för att startas via Run-knappen, SLÄCKT när den inte är aktiverad. Run Key Tryck på denna knapp för att starta motorn (Run Enable LED måste vara TÄND). Parameter F4, Keypad Run Key Routing, avgör huruvida Run-knappen ger startkommando i fram eller backriktning. Stop/Reset Key Tryck på denna knapp för att stanna motorn när den är i drift (retarderar efter inställd retardationsramp). Denna knapp används även för att återställa (reset) ett larm som löst ut. Potentiometer Tillåter en operatör att direkt ställa in hastigheten med panelens potentiometer när denna är aktiverad. (Görs med parameter A). Potentiometer Enable LED TÄND när panelens potentiometer är aktiverad för frekvensinställning. Parameter Display A 4-tecken, 7-segment display för parametrar och funktionskoder. Display Units, Hertz/Amperes En av dessa LED:ar kommer att vara TÄND för att indikera vilken parameter (frekvens eller ström) som visas i displayen. Power LED TÄND när omriktaren har spänning. Alarm LED TÄND när omriktaren är i tripläge (larmreläkontakten sluter). Function Key Denna knapp används för att navigera genom listan av parametrar och funktioner för inställning och visning av parametervärden. Up/Down keys Använd dessa knappar för att förflytta dig upp resp. ned i listan med parametrar och funktioner som visas i displayen. Samt för att öka resp. minska värden. Store key när enheten befinner sig i programmeringsläge och ett parameter- värde har ändrats, tryck på Str-knappen för att skriva det nya värdet till omriktarens EEPROM

9 Navigeringskarta för panelen Monitor Mode PRG LED=OFF Display Data Power down Program Mode PRG LED=ON Select parameter Edit parameter FUNC Select Function or Group Store as powerup default Increment/ decrement value FUNC FUNC Edit FUNC STR Write data to EEPROM Return to parameter list - 9 -

10 Start upp test Start upp testproceduren använder endast ett min. antal parameterinställningar för att köra motorn. Proceduren beskriver två alternativa metoder för att köra omriktaren: via omriktarens panel, eller via de logiska ingångarna. Kontrollera kraft- och motoranslutning (se schema sidan 5). Vid användning av logiska ingångar för test, förvissa dig om korrekt inkoppling av [PCS], [FW], [H], [O] och [L] (undre raden) enligt schema sidan 3. Ingång [RV] för backkörning (standard ingång []) är valbar. Steg Beskrivning Via panel Via logiska ingångar Val av källa för A= A=0 hastighetsinställning (Panelpotentiometer.) [H-O-L] ingång Val av källa för A=0 A=0 startkommando (Run knapp) [FW] ingång framåt (Run FW) 3 Val av källa för C=0 (förinställt) startkommando bakåt [RV] ingång 4 Inst. av motorns frekvens. A3=50 5 Inst. av motorns poltal H4 = 4 (default), ändra endast vid annat poltal 6 Ställ in displayen på frekvensvisning Gå till d, tryck på Func knappen, display visar 0.0 Koppla bort lasten från motorn 7 Utför Se till att spänningen Vrid panelens pot. till säkerhetskontroll mellan [O] [L] MIN position terminalerna = 0V 8 Kommando kör framåt Tryck på Run-knappen Aktivera [FW] terminal Vrid panelens 9 Öka hastighet potentiometer medurs. Öka spänningen till [O] (CW) 0 Sänka hastighet Vrid panelens potentiometer moturs. Sänk spänningen till [O] (CCW) Stoppa motor Tryck på stoppknappen Avaktivera [FW] terminalen Backkommando (valbart) Aktivera [RV] terminalen 3 Stoppa motor Avaktivera [RV] terminalen - 0 -

11 Felkoder X seriens omriktare trippar vid överström, överspänning, och underspänning. Motorn stängs av och rullar ut fritt tills den stannar. Tryck på Stop/Reset-knappen för att återställa omriktaren och ta bort larmet. Felkoder Felkod Namn Möjlig orsak(er) Överström vid konstant Omriktarens utgång kortsluten E-0 hastighet Motoraxeln låst Överström under För stor last E-0 retardation Motor felaktigt inkopplad Överström under OBS: X trippar vid en överström på E-03 acceleration % av märkströmmen. Överström under andra DC bromseffekten (A_54) satt för högt E-04 omständigheter Strömtransformator / störningsfel Det termiska motorskyddet har E-05 Överlastskydd registrerat överström DC bussens spänning har överskridit E-07 Överspänningsskydd den tillåtna, pga regenerering från motorn. Det inbyggda EEPROM- minnet har E-08 EEPROM fel registrerat störningar, hög temperatur, etc. DC bussens spänning har sjunkit tillräckligt lågt för att orsaka E-09 Underspänningsskydd styrkretsproblem Momentant spänningsbortfall Den inbyggda CPU:n har ett internt E- CPU fel fel E- Extern trip [EXT] insignal registrerad Med (USP) aktiv och en aktiv E-3 USP (återstartsspärr) driftsignal kan omriktaren lösa ut vid spänningssättning. Ett jordfel har registrerats mellan omriktare och motor. Denna funktion E-4 Jordfel skyddar omriktaren men utgör inget personskydd. Nätspänningen har överstigit det E-5 Nätöverspänning specificerade värdet i sek efter uppstart Övertemperatur i Omriktarens interna temperatur har E- kraftdelen överskridit den tillåtna E-30 Driftfel Se E-0~E-04 Termistorn mellan ingång, [5] och [L] E-35 Termistorfel har överstigit den kritiska temperaturen E-37 Säkert stopp Signal för säkert stopp har mottagits Kommunikationsfel på RS485 E-60 Kommunikationsfel MODBUS kommunikation Låg ingångsspänning har orsakat att Underspänning med omriktaren stängt av motorn och avstängning av motor försökt att återstarta den. Vid larm har detta inte lyckats. - -

12 Triporsaker Använd funktionskod d08 för att komma åt triporsakerna enligt tabell nedan. Använd upp- och nertangenterna för att skrolla igenom trip parametrarna. Step. Gå till d08 d08 Display. Tryck på Func-knappen 3. Tryck Upp/Ner knappen (om ett fel föreligger) Vid inget fel visas: _ Vid fel visas: E_xx (felkod) Utgångsfrekvens vid triptillfället: Motorström vid triptillfället: 0.3 DC bussens spänning vid triptillfället: 89.5 Ackumulerade drifttimmar vid triptillfället: 5 Ackumulerad tid spänningssatt vid triptillfället: 8 - -

13 Återställning till fabriksinställning Tryck FUNC, efter behov Tryck FUNC Action Display Funktion/Parameter b- - - Grupp b vald b Tryck/håll tills b085 Tryck. Om inställningen FUNC är, korrekt, hoppa över till nästa steg. 0 b gruppens första parameter Val av landskod för initialisering = Japan 0 = Europa 0 = USA För att ändra landskod, tryck el. STR för att lagra. Tryck FUNC b085 Landskod för initialisering vald Tryck b084 Initialiseringsfunktion vald Tryck FUNC = avaktivera initialisering Tryck 0 0 = aktivera initialisering Tryck STR b084 Initialisering nu aktiverad för återgång till fabriksinställningarna STOP Tryck/håll FUNC, och RESET knapparna. Släpp inte ännu. b084 Första delen av sekvensen När din landskod visas i displayen, släpp alla knapparna. Initialisering klar. EU USA JP d Fabriksinställd landskod visas under initialisering Funktionskod för visning av utgående frekvens visas OBS: Efter initialisering av omriktaren, kör startupptestet på sidan 0 för att få motorn att gå igen

14 Parametertabell Grupp d : Monitorfunktioner Funk. Namn / Beskrivning kod d Visning av utgående frekvens d Visning av motorström d3 Visning av rotationsriktning Enhet Hz A d4 d5 Fram Stopp Back Riktning Processvariabel (PV), PID feedback monitor % Visning av digitala ingångars status d6 PÅ AV Ingångsnummer Visning av status för utgång samt larmrelä FRÅN TILL AL Utgångsterminaler Visning av skalad utgångsfrekvens Användard7 (utgående frekvens b086 skalfaktor) definierad d03 Visning av utgående spänning V d06 Visning av ackumulerad drifttid tim d07 Visning av ackumulerad tid med spänning påkopplad tim d08 Visning av kylfläktens temperatur C d080 Trip räknare d08 Trip monitor (senaste trip n) d08 Trip monitor (trip n-) d083 Trip monitor 3 (trip n-) d0 DC-bussens spänning V d04 Temperaturvisning % - 4 -

15 Trip-historik och omriktarstatus Monitorläge Displaydata Något fel? Nej Inget fel Ja FUNC FUNC Felkod Utgångsfrekvens vid triptillfället FUNC Motorström vid triptillfället DC bussens spänning vid triptillfället Ackumulerad drifttid vid triptillfället Ackumulerad tid spänningssatt - 5 -

16 Parametertabeller för användarinställbara funktioner: En del parametrar har en :a motorekvivalent, indikerad via xxx parameterkoder i kolumnen längst till vänster. En del parametrar specificerar en tilläggskod, där de är tillämpliga. Programmeringskoderna finns listade i Namn/Beskrivning kolumnen. Defaultvärdena kan användas på alla modeller om inget annat är angivet för varje parameter -FE (Europa) / -FU (USA) / -FR (Japan). En del parametrar kan inte editeras i driftläge, och speciella mjukvarulåsinställningar (b03) kan förhindra all editering. Vid tveksamhet, sätt omriktaren i stoppläge och läs i omriktarmanualen för ytterligare information. Grupp F : Huvudprofilparametrar Funk. Fabriksinst. Namn / Beskrivning kod -FE/FU F Inställning av utgående frekvens 0.0 F Accelerationstid () tidsinställning 0.0 F0 Accelerationstid () tidsinställning 0.0 < :a motor> F3 Retardationstid () tidsinställning 0.0 F03 Retardationstid () tidsinställning 0.0 < :a motor> F4 Panel Run-knapp rotationsriktning Fram 0 Back Eget värde - 6 -

17 Grupp A : Standardfunktioner Funk. kod A/ A0 A/ A0 A3/ A03 A4/ A04 A5 Namn / Beskrivning Börvärdeskälla Panelens potentiometer 0 Ingångarna O och OI 0 Funktion F inställning 03 RS485 Modbus kommunikation 0 Kalkyleringsfunktion för utgång Fabriksinst -FE/-FU 0/ Val av källa för startkommando 0/ 0 Ingång terminal FW eller RV (valbart) 0 RUN knapp på panelen 03 RS485 Modbus kommunikation Inställning av basfrekvens (nätfrekvens) 50/60 Maxfrekvens 50/60 Eget värde [AT] val 0 0 Välj [O] eller POT med [AT] terminal ingång 03 Välj [OI] eller POT med [AT] terminal ingång A AT 04 ingång Ingång AV [O] endast PÅ 05 AV Ingång PÅ [OI] endast AV PÅ AV PÅ Aktiv [O] POT [OI] POT [O] [OI] Ej tilldelad [AT] är detsamma som [AT]=AV. A0 O-L ingång startfrekvens 0.0 A0 O-L ingång max. frekvens 0.0 A03 O-L ingång startspänning 0. A04 O-L ingång max. spänning. A05 O-L ingång för aktivering av startfrekvens 0 Använd A0 (startvärde) 0 0Hz start A06 Externt frekvensfilter, tidskonstant 8. A00/ Inställning av flera hastigheter 0.0 A0 A0~ Inställning av flera hastigheter 0.0 A035 (för båda motorerna) A038 Inställning av joggfrekvens.0 A039 Jog stop mode Fri utrullning, jogging ej möjlig under drift 0 Kontrollerad retardation, jogging ej möjlig under drift 0 DC bromsning till stopp, jogging ej möjlig under drift A04/ Val av momentförstärkningsmetod A4 Manuell momentförstärkning 0 Automatisk momentförstärkning A04/ Manuellt momentförstärkningsvärde.8(a04)/ A4 0.0(A4) A043/ Manuell boostfrekvensinställning 0.0(A043)/ A43 0.0(A43) A044/ A44 Val av V/f karakteristikkurva V/f konstant moment 0 V/f variabelt moment 06 V/f variabelt moment - 7 -

18 Funk. kod A045/ A45 Namn / Beskrivning Fabriksinst Eget -FE/-FU värde V/f förstärkning. A05 DC broms aktivering Ej aktiv 0 Aktiv 0 Frekvensavkänning A05 DC broms frekvensinställning 0.5 A053 DC bromsens fördröjningstid 0.0 A054 DC bromskraft under retardation 0. A055 DC bromstid vid retardation 0.0 A056 DC bromsning / gräns eller nivåavkänning på [DB] 0 ingång Gräns 0 Nivå A06/ Max. frekvensbegränsning 0.0 A6 A06/ Min. frekvensbegränsning 0.0 A6 A063 Hopp (center) frekvensinställning 0.0 A065 A067 A064 Hopp (hysteres) inställning av frekvensbredd 0.5 A066 A068 A07 PID aktivering PID kontroll AV 0 PID kontroll PÅ A07 PID proportionell förstärkning.0 A073 PID integral tidskonstant.0 A074 PID derivering tidskonstant 0. A075 PV skalning. A076 PV val av källa [OI] terminal (strömingång) 0 [O] terminal (spänningsingång) 0 ModBus nätverk 03 Kalkyleringsfunktion utgång A077 Omvänd PID kontroll PID ingång = SP-PV 0 PID ingång = -(SP-PV) A078 PID utgångsbegränsning 0.0 A08 AVR funktionsval AVR aktiv 0 AVR ej aktiv 0 AVR aktiv med undantag för retardation. A08 AVR spänningsval 30,4/ 30,460 A085 Val av driftläge Normal drift 0 Energisparande drift A086 Energisparläge fininställning 50.0 A09/ Acceleration () tidsinställning 5.0 A9 A093/ A093 Retardation () tidsinställning 5.0 A094/ A94 Val av metod för att växla mellan Acc/Dec profilerna CH ingång från terminal 0 övergång vid under A94 och A95 inställd frekvens - 8 -

19 Funk. kod A095/ A95 A096/ A96 A097 Namn / Beskrivning Fabriksinst Eget -FE/-FU värde Acc till Acc frekvensövergångspunkt 0.0 Ret till Ret frekvensövergångspunkt 0.0 Val av accelerationskurva Linjär 0 S-kurva A098 Val av retardationskurva Linjär 0 S-kurva A0 [OI]-[L] ingång startfrekvens 0.0 A0 [OI]-[L] ingång max.frekvens 0.0 A03 [OI]-[L] input startström 0. A04 [OI]-[L] ingång max.ström. A05 [OI]-[L] ingång aktivering av startfrekvens 0 Använd A0 (startvärde) 0 Använd 0Hz A4 Ingång A val av kalkyleringsfunktion 0 Integrerad panel 0 Panelens POT 0 [O] ingång 03 [OI] ingång 04 Nätverksvariabel A4 Ingång B val av kalkyleringsfunktion 0 Integrerad panel 0 Panelens POT 0 [O] ingång 03 [OI] ingång 04 Nätverksvariabel A43 Kalkylering ADD (A + B) 0 SUB (A - B) 0 MUL (A * B) A45 ADD frekvens 0.0 A46 ADD val Plus (adderar värdet under A45 till utgående frekvens) 0 Minus (subtraherar värdet under A45 från utgående frekvens) A5 POT startfrekvens 0.0 A5 POT max.frekvens 0.0 A53 POT ingång aktiv startnivå 0. A54 POT ingång aktiv slutnivå. A55 POT ingång startfrekvensaktivering 0-9 -

20 Grupp b : Fininställningsfunktioner Funk. kod b Namn / Beskrivning Val av automatiskt återstartsätt Larm vid trip, automatisk återstart ej aktiv 0 Återstart från 0Hz 0 Återstarta driften efter synkronisering 03 Återgång till senaste frekvens efter synkronisering, därefter retardation till stopp och visning av trip info i displayen Fabriksinst -FE/FU b Tillåten underspänningstid.0 b3 Väntetid innan återstart.0 b4 Momentant spänningsbortfall / underspänningstrip Ej aktiv 0 Aktiv b5 Antal återstarter vid spänningsbortfall / underspänning Återstart 6 gånger 0 Alltid återstart b0 Startfrekvens vid återstart av motor Frekvens vid föregående avbrott 0 Starta från max. Hz 0 Starta från inställd frekvens b0/ b Inställning av elektroniskt motorskydd omriktarens märkström b03/ Motorskyddskarakteristik 0 b3 Reducerat moment 0 Konstant moment b0/ Val av driftmode för överlastrestriktioner 0 b Ej aktiv 0 Aktiv under acceleration och konstant hastighet 0 Aktiv endast vid konstant hastighet b0/ b Inställning av tillåten överbelastningsnivå Omr.märkström x.5 b03/ b3 Retardation vid överlastrestriktioner.0/30.0 b08/ b8 b09 b030 b03 b050 Källa för val av restriktion valt värde med b0 0 [O] ingång Retardationstid vid frekvenssynkroniserad återstart. (Återstart aktiverad b) Strömnivå vid frekv.synkronisering vid inställd återstart Val av mjukvarulås Lågnivå access, [SFT] blockerar all editering 0 Lågnivå access, [SFT] blockerar all editering (med undantag av F och flerhastighetsparametrar) 0 Ej tillgänglig för editering 03 Ej tillgänglig för editering (utom för F och flerhastighetsparametrar) 0 Full tillgång Val av non-stop drift Aktiv 0 Ej aktiv 0.5 Omr. märkström b05 Startspänning vid non-stop drift 0.0 b05 OV-LAD stoppnivå vid non-stop drift 0.0 b053 Retardationstid vid non-stop drift Eget värde

21 Funk. kod b054 Namn / Beskrivning Fabriksinst -FE/FU 0.0 Frekvensbredd vid snabb retardationsinställning b055 DC- buss AVR P-förstärkning 0. b056 DC- buss AVR I-tid 0. b080 [AM] analog signalförstärkning. b08 Startfrekvensjustering 0.5 b083 Switchfrekvensinställning 3.0 b084 Initialiseringsläge (parameter eller trip-historik) Rensa triphistorik 0 Parameterinitialisering 0 Rensa trip-historik och initialisera parametrar b085 Landskod för initialisering 0/0 Japanversion 0 Europaversion 0 USA version b086 Frekvensskalfaktor.0 b087 STOP knapp aktivering Aktiv 0 Ej aktiv b088 Återstart efter FRS (fri utrullning) Återstart från 0Hz 0 Återstart med synkronisering (med motorns aktuella varvtal) b089 Visningsval för digital panel OPE-J 0 0 Utgående frekvens (d) 0 Utgående ström (d) 03 Motorns rotationsriktning (d3) 04 PID PV återföring (d4) 05 Ingång status för ingångar (d5) 06 Utgångsstatus för utgångarna (d6) 07 Skalad utgångsfrekvens (d7) b09 Val av stoppmetod DEC (retarderar och stoppas) 0 FRS (rullar ut fritt till stopp) b09 Fläktstyrning Fläkt alltid PÅ 0 Fläkt PÅ under drift, AV under stopp (5 minuters fördröjning innan fläkten stannar) 0 Fläkten är temperaturreglerad b30 Överspänning LADSTOP aktivering Ej aktiv 0 Aktiv b3 Överspänning LADSTOP nivå 380,760 b33 DC- buss AVR Ej aktiv 0 Aktiv b34 Gränsspänning för DC buss vid aktiverad AVR 380,760 b40 Undertryckning av överströmstrip Ej aktiv 0 Aktiv b50 Automatisk bärfrekvenskontroll Ej aktiv 0 Aktiv b5 Val av RDY funktion Eget värde - -

22 Grupp C : Digitalingångarnas funktioner Funk. kod Namn / Beskrivning Fabriksinst -FE/FU C/ Digitalingång [] funktion 3 olika koder C0 C/ Digitalingång [] funktion tillgängliga (Se sidan 0) 0 C0 C3/ Digitalingång [3] funktion 0/6 C03 C4/ Digitalingång [4] funktion 03/3 C04 C5/ Digitalingång [5] funktion 8 C05 C0 Terminal [] aktiv status Normalt C0 Terminal [] aktiv status öppen [NO] C03 Terminal [3] aktiv status 0 Normalt C04 Terminal [4] aktiv status sluten [NC] /0 C05 Terminal [5] aktiv status C0 Terminal [] funktion olika koder 0 tillgängliga (Se sidan 0) C06 Utgångsreläets funktion 0 olika koder 05 tillgängliga (Se sidan 0) C08 AM monitorsignal Motorvarvtal 0 Motorström C03 Terminal [] aktiv status Normalt öppen [NO] C036 Alarmrelä aktiv status 0 Normalt sluten [NC] 0 C038 Output mode of low load current 0 Ej aktiv 0 Under accel., retardation och konstant hastighet 0 Endast under konstant hastighet C039 Låglast, indikeringsnivå Omriktarens märkström C04/ C4 Inställning av nivå på utsignal vid överlast Omriktarens. märkström C04 Inställning för uppnådd frekvens vid 0.0 acceleration C043 Inställning för uppnådd frekvens vid 0.0 retardation C044 PID avvikelsens nivåinställning 3.0 C05 PID PV övre gräns.0 C053 PID PV undre gräns 0.0 C070 Val av OPE/ModBus 0 0 OPE 03 ModBus C07 Val av kommunikationshastighet 06/ bps 05 96bps 06 9bps C07 Nodtilldelning. C074 Val av kommunikationsparitet Ingen paritet 0 Jämn paritet 0 Udda paritet C075 Val av kommunikationsstoppbit C076 Val vid kommunikationsfel 0 Eget värde värde - -

23 Funk. kod Namn / Beskrivning Fabriksinst -FE/FU Trip (felkod E60) 0 Retardation till stopp och trip (felkod E60) 0 Ej aktiv 03 Fri utrullning (coasting) 04 Retardera till stopp C077 Kommunikationsfel tid utgången 0. C078 Kommunikation väntetid 0.0 C08 O ingång span kalibrering.0 C08 OI ingång span kalibrering.0 C086 AM offset kalibrering.0 C09 Debug mode enable Ingen visning 0 Visning <ändra inte> C0 Upp/Ner val av minnesmode Rensa senaste frekvens (återgå till fabr.inst. F) 0 Behåll senaste frekv. justerad med Upp/Ner C0 Val av Reset Upphäver tripptillstånd, vid ingångssignal ON slutning, stoppar omriktaren om den är i driftläge 0 Upphäver tripptillstånd, vid ingångsignal OFF slutning, stoppar omriktaren om den är i driftläge 0 Upphäver tripptillstånd vid ingångsignal ON slutning, påverkas inte i driftläge C4 Ingång A val för logisk utgång Tolv olika koder C4 Ingång B val för logisk utgång tillgängliga se sidan 0 0 C43 Val av logiska funktioner [LOG] = A AND B 0 [LOG] = A OR B 0 [LOG] = A XOR B C44 Terminal [] tillslagsfördröjd 0.0 C45 Terminal [] frånslagsfördröjd 0.0 C48 Utgångsrelä tillslagsfördröjt 0.0 C49 Utgångsrelä frånslagsfördröjt 0.0 Eget värde värde Grupp H : Motorkonstantsfunktioner Funk. kod H3/ H03 H4/ H04 H6/ H06 Motoreffekt Namn / Beskrivning Fabriksinst -FE/FU Fabr. inställning 4 Motorns poltal Motorns stabilisationskonstant Satt värde - 3 -

24 Listning av de digitala ingångarna Symbol Kod Ingångsbeteckning FW Framåt Start/Stopp RV 0 Bakåt Start/Stopp CF 0 Flerhastighetsval, Bit 0 (LSB) CF 03 Flerhastighetsval, Bit CF3 04 Flerhastighetsval, Bit CF4 05 Flerhastighetsval, Bit 3 (MSB) JG 06 Jogging DB 07 Extern DC bromsning SET 08 Ställ in (välj) data för :a motorn CH 09 :a -steget acceleration och retardation FRS Fri utrullning till stopp EXT External trip USP 3 Återstartsspärr SFT 5 Mjukvarulås AT 6 Analog ingång, val av spänning/ström RS 8 Reset omriktare PTC 9 PTC-motstånd, termistor STA 0 Start (3-tråds interface) STP Stopp (3-tråds interface) F/R FWD,REV (3-tråds interface) PID 3 PID avaktivera PIDC 4 PID Reset UP 7 Fjärrkontroll Upp- funktion DWN 8 Fjärrkontroll Ner- funktion UDC 9 Fjärrkontroll datarensning OPE 3 Handprogrammerare ADD 50 Frekvensaddering möjlig F-TM 5 Tvångsläge RDY 5 Omriktare klar SP-SET 53 Specialinställning EMR 64 Säkert stopp - 55 (Ingen funktion) Listning av de logiska utgångarna Symbol Kod Utgångsbeteckning RUN Driftsignal FA 0 Frekvens uppnådd typ konstant hastighet FA 0 Frekvens uppnådd typ överfrekvens OL 03 Varningssignal överlast OD 04 Utgångsavvikelse för PID kontroll AL 05 Larmsignal Dc 06 Analogt ingångsfel FBV 07 PID andra stegets utgång NDc 08 Nätverksfel LOG 09 Logisk utgångsfunktion ODc 0 Kommunikationsfel (option) LOC 43 Avkänning av låg last - 4 -

25 Konfigurering av analoga ingångar Följande tabell visar inställningarna för varierande analoga ingångssignaler. A AT ingång FRÅN TILL FRÅN TILL FRÅN TILL FRÅN TILL Aktiv [O] POT [OI] POT [O] [OI] Om [AT] inte tilldelats någon intelligent ingång, betyder det att AT = FRÅN i ovanstående tabell. OBS: Analog ingång O och OI kan inte användas samtidigt. Listning av analoga utgångsfunktioner Följande tabell visar de tre funktioner som är tillgängliga för den analoga utgången: [AM], inställningarna görs under C08 Option Code Funktion Namn Utgångsfrekvens 0 Utgångsström Beskrivning Aktuell motorhastighet, representerad via PWM -signal Motorström (% av maximal utgående märkström), representerad via PWM signal Motsvarande signalområde 0 till max. frekv. i Hz 0 till % - 5 -

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Installationsanvisning (snabbstart) MicroDrive Serie H med PLC

Installationsanvisning (snabbstart) MicroDrive Serie H med PLC Installationsanvisning (snabbstart) MicroDrive Serie H med PLC Innehållsförteckning Kopplingsschema...3 Starkström...3 Svagström...4 Digitala ingångar...4 Analoga ingångar...4 Potentiometer...4 Digitala

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE. MicroMax180. Artikelnr. F21018201. IBC control Made in Sweden

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE. MicroMax180. Artikelnr. F21018201. IBC control Made in Sweden MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 Artikelnr. F21018201 IBC control Made in Sweden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installationshänvisning 2 Montering 2 Säkerhetshänvisning 3 Tillverkardeklaration

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Styr & Regler. Spänning, betecknas U och mäts i Volt(V) Ström, betecknas I och mäts i Ampere(A) Effekt, betecknas P och mäts i Watt(W) P U x I

Styr & Regler. Spänning, betecknas U och mäts i Volt(V) Ström, betecknas I och mäts i Ampere(A) Effekt, betecknas P och mäts i Watt(W) P U x I Spänning, betecknas U och mäts i Volt(V) Ström, betecknas I och mäts i Ampere(A) P U x I Beräkningsformel Effekt, betecknas P och mäts i Watt(W) Denna formel kallas ohms lag och går att använda när vi

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning

mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning MTeng_rev. 3 september 04 MECAIR S.r.l. Membranventiler och elektroniska kontroller för dammavskiljande filter Via per Cinisello 97-20054 Nova Milanese

Läs mer

Installations- och Konfigurationshandbok

Installations- och Konfigurationshandbok Automatikskåp Typ ABS CP 212 ON ON ON ON ON ON Installations- och Konfigurationshandbok www.sulzer.com 2 AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP 212, INSTALLATIONS- OCH KONFIGURATIONSHANDBOK AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

MICROMASTER 420/440. Svensk. Snabbstartguide. Innehåll: Snabbstartguide Augusti 2002 G85139-K1790-SWE

MICROMASTER 420/440. Svensk. Snabbstartguide. Innehåll: Snabbstartguide Augusti 2002 G85139-K1790-SWE Svensk MICROMASTER 420/440 Snabbstartguide Denna snabbstartguide beskriver en enkel och effektiv idriftsättning av frekvensomriktaren MICROMASTER 420/440. Ytterligare teknisk information finns i betjäningsmanualen

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400)

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400) Drift- och skötselanvisning. Rökgastemperatur ER-rt Rökgastemperatur med larm typ ER-rt. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av display,

Läs mer

Manual Simatek Filterstyrning GFC 32

Manual Simatek Filterstyrning GFC 32 Manual Översättning av originalinstruktioner 1400004_SE Ver. 2014.01.09 Index 1. Huvuddrag 3 2. Tekniska egenskaper 3 3. Installationsvägledning 4 4. Kontrollera före användning 5 5. Elektriska anslutningar

Läs mer

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9)

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9) V2.2 (24.09.2015) 1 (9) DRIFTTAGNING Inkoppling Installation och drifttagande av apparaten får endast utföras av kvalificerade yrkesmän. Installationen skall alltid utföras med strömmen avslagen. Efter

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE

Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE Laborant: Datum: Medlaborant: Godkänd: Teori: Alfredsson, Elkraft, Kap 5 Förberedelseuppgifter Asynkronmotorn vi skall köra har märkdata 1,1 kw, 1410

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5)

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) 1 Allmänt Detta dokument beskriver hur en malspaltsregulator kan tillämpas för ett GMS mätsystem med AGSgivare.

Läs mer

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER IBC control Made in Sweden FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER Innehållsförteckning Sida Felsöknings MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Styrenheten har löst ut på grund av rotationsvakten

Läs mer

Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 282

Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 282 Generalagent Sverige - 08-574 103 50 www.toleka.se MI 3123 Smartec, mäter jordmotstånd med 4-polsmetoden, jordtag (1 eller 2 tänger) samt ström Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

CB1 TAC3 FULL. Installationshandbok

CB1 TAC3 FULL. Installationshandbok CB1 TAC3 FULL Installationshandbok Försiktighet: CB får endast öppnas av behörig personal, eftersom spänningsförande komponenter (230 VAC) finns i enheten. 1 05/2006) CB1 TAC3 FULL Installationshandbok

Läs mer

PROGRAMMERING RMS RS1

PROGRAMMERING RMS RS1 dametric PROGRAMMERING RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC,

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE. VariMax50. Artikelnr. F21050201. IBC control Made in Sweden

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE. VariMax50. Artikelnr. F21050201. IBC control Made in Sweden MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax50 Artikelnr. F21050201 IBC control Made in Sweden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installationshänvisning 2 Montering 2 Säkerhetshänvisning 3 Tillverkardeklaration

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46

DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46 DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46 Beskrivning Digital porttelefonpanel kapabel att generera digital uppringning till våningsapparater med upp till 9999 olika nummer. Till detta används det

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr.

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. 2012-02-15 Sida: 1 / 12 ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. Status: Drift Rumstemp Konvektion Drifttid 20.0 C AUTO 234 tim 2012-02-15 Sida: 2 / 12 Innehållsförteckning Inledning 2 2. Inkoppling

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid.

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid. VENCO MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK Allmän beskrivning Sid. 2 Inledande anvisningar Sid. 2 Displayenhet Sid. 3-4 Parametrar Sid. 5 Larm och signaler Sid. 6-8 Värmepumpsfunktion Sid 9 Sid

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.5 axema Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 -

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual a x e m a Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 - Tekniska funktioner /Standardvärden 4 - Aktivering av läsaren 5 - Ändra

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

FABER - EGENSKAPER Justerbar PWM frekvens, min/max ström och start/stopp tidramp. Hög/lågfart med individuellt justerbara strömmar.

FABER - EGENSKAPER Justerbar PWM frekvens, min/max ström och start/stopp tidramp. Hög/lågfart med individuellt justerbara strömmar. PWM-förstärkare för 8st dubbelverkande proportionalventiler STU Control Unit FABER - COM BESKRIVNING STU-PWM är en förstärkare gjord för styra proportionalmagneter Möjlighet finns att styra 8st dubbelverkande

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Laboration 2 i Styrteknik

Laboration 2 i Styrteknik 070921/Thomas Munther Sektionen för Informationsvetenskap, Dator och Elektroteknik Laboration 2 i Styrteknik Anvisningar: för godkänd uppgift krävs en inlämnad programlistning av typen SFC där alla relevanta

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter Vakuumvakter, pneumatiska Omvandlar en vakuumnivå till en pneumatisk signal. Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en pneumatisk brytare. Finns förinställd eller med justerbar vakuumnivå. Enhet

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar.

switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar. switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar. switchdim Innehåll: 1. Allmän information 2. Användarbeskrivning 3. Installation 4. Tekniska data 5. Minnesfunktion

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Foma 5500 / 6800. Från 2005

Foma 5500 / 6800. Från 2005 Foma 5500 / 6800 Från 2005 1 Ute enheten 5500 / 6800 1. Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil

Läs mer

Klockslag resp. kopplingstid

Klockslag resp. kopplingstid 1. Bruksanvisning 2 1.0 Förord Läs igenom bruksanvisningen noggrant, så att alla urets fördelar kan utnyttjas optimalt. Programmeringen av detta mikroprocessortyrda ur sker enkelt och logiskt. Uret kan

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

IF96005 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe

IF96005 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe Modul med st Larmutgångar - IF96005 Manual IF96005 är ompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe E-nr 4 46 65 Läs informationen... B och spara din dyrbara tid! Via telefon-support har vi förstått att

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A

Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A Sida 1 (8) Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A Svensktillverkad tyristorstyrning av hög kvalitet! Tyratronic Automation AB tillverkar och säljer tyristorstyrning av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser!

Läs mer

Manual Simatek Filterstyrning GFC 16

Manual Simatek Filterstyrning GFC 16 Manual Översättning av bruksanvisning i original 1400003_SE Ver. 2014.01.09 Index 1. Huvuddrag 3 2. Tekniska egenskaper 3 3. Installationsvägledning 4 4. Kontroller före användning 5 5. Elektriska anslutningar

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

T7560 Digitala Rumsenheter till EXCEL 10

T7560 Digitala Rumsenheter till EXCEL 10 T7560 Digitala Rumsenheter till EXCEL 10 AMA 8, UBB.22 PRODUKTINFORMATION EGENSKAPER Kompatibel med Excel 10 systemet. Låg strömförbrukning. Teckenfönstret (LCD) visar kontinuerligt aktuell rumstemperatur,

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer