Serie X200 omriktare Kortmanual Se även bifogad engelsk manual på CD NCT108X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Serie X200 omriktare Kortmanual Se även bifogad engelsk manual på CD NCT108X"

Transkript

1 Serie X omriktare Kortmanual Se även bifogad engelsk manual på CD NCT08X Enfas inmatning Trefas inmatning Trefas inmatning V klass V klass 4V klass Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. Manual Nr. NT30X Mars 7 - -

2 Säkerhetsmeddelanden För att nå bästa resultat med X seriens omriktare, läs denna manual noggrant och alla varningsrubrikerna som följer med omriktaren före installation och drift av densamma, och följ instruktionerna noggrant. Håll denna manual tillgänglig för en snabb referens. Definitioner och symboler En säkerhetsinstruktion (meddelande) inkluderar en Säkerhetssymbol och ett signalord eller fras t.ex. VARNING eller VARSAMHET. Varje signalord har följande mening: HÖG SPÄNNING: Denna symbol indikerar hög spänning. Den påkallar er uppmärksamhet till punkter eller verksamheter som kan vara farliga för Dig eller personer som manövrerar denna utrustning. Läs meddelandet och följ instruktionen noggrant. VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera i svåra eller fatala personskador. VARSAMHET: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera i ringa till måttlig personskada eller allvarlig skada på produkten. Situationen som beskrivs i VARSAMHET kan, om den inte undviks, leda till allvarliga följder. Viktiga mått och steg är beskrivna i VARSAMHET (och även i VARNING), så var säker på att du har observerat dem. Steg : Indikerar ett steg i en serie av steg som krävs för att nå ett mål. Antal steg visas i stegsymbolen. OBS: Noteringar, indikerar ett område eller ämne av en speciell förtjänst, påpekar antingen produktens förmåga eller gemensamma fel i driften eller i underhållet. TIPS: Tips ger en speciell instruktion som kan spara tid eller ge andra fördelar vid installation eller vid användande av produkten. Tips påkallar uppmärksamhet till en idé som kanske inte är helt klar för en användare första gången. Livsfarlig spänning HÖG SPÄNNING: Motorkontrollutrustningar och elektrisk utrustning är i allmänhet ansluten till livsfarlig spänning. Vid service på sådan utrustning kan komponenter med nämnda spänning exponeras när kåpor är demonterade. Stor varsamhet skall iakttagas som skydd mot elchock. Var isolerad och ha som vana att arbeta med en hand när dessa komponenter skall kontrolleras. Var alltid två personer om olyckan skulle vara framme. Koppla från spänningen när utrustning kontrolleras eller det utförs underhåll. Var säker på att utrustningen är riktigt jordad. i - -

3 Allmänna regler läs detta först! VARNING: Denna utrustning skall installeras, justeras och idriftsättas av kvalificerad personal bekanta med konstruktion och drift av utrustningen och tillhörande risker. Underlåtenhet att iaktta denna varsamhet kan resultera i personskada. VARNING: Användare har ansvar att försäkra sig om att all maskinell utrustning, som transmissioner och dylikt och som inte levererats av Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd., och övrigt material i processen är kapabelt att på ett säkert sätt kunna applicera en frekvens på 50% av den maximalt valda frekvensen till en AC motor. Underlåtenhet att göra så kan resultera i haveri på utrustningen eller personskador i enskilda fall. VARNING: För att skydda utrustningen, installera gärna en jordfelsbrytare av SI typ vilken klarar av höga strömtoppar. Det i omriktaren inbyggda jordfelsskyddet är inte avsett för personskydd. VARNING: RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK. KOPPLA BORT SPÄNNINGEN INNAN ARBETE UTFÖRS PÅ DENNA UTRUSTNING.. VARNING: Vänta minst fem (5) minuter efter att inkommande spänning kopplats bort innan service eller inspektion av utrustningen utförs. Om inte, finns det risk för elektrisk chock. VARSAMHET: Dessa instruktioner skall läsas och förstås innan arbete påbörjas på X utrustning. VARSAMHET: På goda grunder, frånkopplande utrustning och andra säkerhetsanordningar samt deras lokalisering är användarens ansvar och är inte villkorat av Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. VARSAMHET: Var noga med att ansluta ett termiskt överlastskydd i motorn (termistor eller motsv) och anslut till omriktaren X för att försäkra dig om att omriktaren stänger av motorn i händelse av överlast eller överhettning. HÖG SPÄNNING: Farlig spänning finns kvar till dess att power-led:n slocknat. Vänta åtminstone fem (5) minuter efter att inkommande spänning kopplats bort innan underhåll utförs. VARNING: Denna utrustning har en hög läckström och måste vara permanent jordad via två oberoende kablar

4 SS-EN / UL Uppmärksamhet, varningar och instruktioner Installation skall följa god elektrisk standard med rätt kabeldimensioner Varningarna och instruktionerna i denna sektion summerar de nödvändiga procedurerna för att försäkra sig om att omriktarinstallationen uppfyller Elsäkerhetsverkets och/eller Underwriters Laboratories riktlinjer. VARNING: Använd endast kopparkabel 60/70 C eller motsvarande. VARNING: Utrustning av öppen typ VARNING: Lämplig för användning i en krets som är kapabel att leverera cirka 5,0 rms symmetrisk ström, 40V max. För modeller med suffix S, N eller L. VARNING: Lämplig för användning I en krets som är kapabel att leverera cirka 5,0 rms symmetrisk ström, 480V maximum. För modeller med suffix H. VARNING: Het yta - risk för brännskador. VARNING: Installera utrustning i miljö med föroreningsgrad VARNING: Risk för elektrisk chock kondensatorurladdningstid minst 5 minuter. VARNING: Elektroniskt överlastskydd inbyggt i samtliga modeller

5 ! Varning: Var noga med att läsa X manualen med tilläggssidor, samt iakttag försiktighet och följ noga varningstexter vid inledningen av installation av denna produkt. Denna kortmanual är avsedd att användas av vana användare vid service på befintliga utrustningar Kraftanslutningar Omriktarmodell X-SFEF/NFU, -4SFEF/NFU L L N/L3 Bygel Bygel N/- P/+ PD/+ U/T V/T W/T3 Omriktarmodell X-5SFEF, -7SFEF/NFU till -0SFEF/NFU, -037LFU, 4HFEF/LFU till 075HFEF/LFU L L N/L3 Bygel Bygel U/T V/T W/T3 N/- P/+ PD/+! OBS: Kraftanslutningarna skiljer sig från de tidigare modellerna L, L. Var noggrann vid inkoppling av kraftkablarna

6 Kontrollkretsanslutningar Larmrelä AL AL AL0 Analog utgång Analoga ingångar Digitalingångar Transistorutgång AM H O OI L L PCS P4 CM Terminalnamn Beskrivning Data P4 +4V för digitala ingångar 4VDC matning, 30mA max. (OBS: Får inte användas som spänningsförsörjning till nätverk. Kortslut aldrig till terminal L),, 3, 4, 5 digitala (programmerbara 7VDC max. (Använd P4 eller ingångar) en extern referenskälla till anslutning L), 4.7kΩ ingångsimpedans. Transistorutgång NPN Ström 50mA max., Spänning 7VDC max. L (höger) 0V-potential för digitalingångar Summan av strömmen till ingångarna till 5. (OBS: får ej jordas) 50mA max för utgång CM Referenspotential för utgång AM Analog spänningsutgång 0 till 0VDC, ma max. L (vänster) 0V- potential för Summan av strömmen till OI, O börvärdesingångar och H OI Analog strömingång 4 till 9.6mA område 0mA nominellt. O Analog spänningsingång 0 till 9.6VDC område, 0VDC nominellt, VDC max., ingångsimpedans 0kΩ H +0V analog referens 0VDC nominellt, 0mA max. AL0 AL AL Relä, gemensam kontakt Reläkontakt normalt sluten under drift Reläkontakt normalt öppen under drift Bygel Kontaktdata Max resistiv last=50vac,.5a; 30VDC 3A; Max induktiv last=50vac, 0.A; 30VDC 0.7A Minimum last=5vdc ma, VAC 0mA OBS) Analoga ingångarna O och OI kan inte användas samtidigt

7 Kopplingsschema, basfunktioner Nedanstående kopplingsschema visar matnings- och motoranslutning för en normal motordrift. De valfria signalingångarna stöder de externa startkommandona FWD och REV samt en hastighetspotentiometer. Serie X Från 3-fas eller -fas kraftkälla (Se typetiketten på omriktaren för detaljer) R (L) S (L) U (T) V (T) Motor T (N/L3) W (T3) Koppling för PNP-modeller Ingångar : P4 AL Fram Back AL0 AL Larmkontakter, C 3 4 Reset 5 NPN-utgång Analog referens Ext. hastighetsreferens POT. Överkoppling L PCS H O CM Driftsignal Last Logikutgång gemensam + - Gemensam L - 7 -

8 Omriktarens panel Display Units (Hertz / Amperes) LEDs Parameter Display Run key Enable LED Run key RUN STOP RESET Hz A RUN PRG POWER ALARM Power LED Alarm LED Run/Stop LED Potentiometer Enable LED Potentiometer Stop/Reset key FUNC STR Program/Monitor LED Function key Up/Down keys Store key Run/Stop LED TÄND när omriktaren är PÅ och motorn utvecklar ett vridmoment, SLÄCKT när omriktaren är stoppad. Program/Monitor LED TÄND när omriktaren är klar för parameter- editering (programmeringsläge). SLÄCKT när displayen visar data (monitorläge). Run Key Enable LED TÄND när omriktaren är inställd för att startas via Run-knappen, SLÄCKT när den inte är aktiverad. Run Key Tryck på denna knapp för att starta motorn (Run Enable LED måste vara TÄND). Parameter F4, Keypad Run Key Routing, avgör huruvida Run-knappen ger startkommando i fram eller backriktning. Stop/Reset Key Tryck på denna knapp för att stanna motorn när den är i drift (retarderar efter inställd retardationsramp). Denna knapp används även för att återställa (reset) ett larm som löst ut. Potentiometer Tillåter en operatör att direkt ställa in hastigheten med panelens potentiometer när denna är aktiverad. (Görs med parameter A). Potentiometer Enable LED TÄND när panelens potentiometer är aktiverad för frekvensinställning. Parameter Display A 4-tecken, 7-segment display för parametrar och funktionskoder. Display Units, Hertz/Amperes En av dessa LED:ar kommer att vara TÄND för att indikera vilken parameter (frekvens eller ström) som visas i displayen. Power LED TÄND när omriktaren har spänning. Alarm LED TÄND när omriktaren är i tripläge (larmreläkontakten sluter). Function Key Denna knapp används för att navigera genom listan av parametrar och funktioner för inställning och visning av parametervärden. Up/Down keys Använd dessa knappar för att förflytta dig upp resp. ned i listan med parametrar och funktioner som visas i displayen. Samt för att öka resp. minska värden. Store key när enheten befinner sig i programmeringsläge och ett parameter- värde har ändrats, tryck på Str-knappen för att skriva det nya värdet till omriktarens EEPROM

9 Navigeringskarta för panelen Monitor Mode PRG LED=OFF Display Data Power down Program Mode PRG LED=ON Select parameter Edit parameter FUNC Select Function or Group Store as powerup default Increment/ decrement value FUNC FUNC Edit FUNC STR Write data to EEPROM Return to parameter list - 9 -

10 Start upp test Start upp testproceduren använder endast ett min. antal parameterinställningar för att köra motorn. Proceduren beskriver två alternativa metoder för att köra omriktaren: via omriktarens panel, eller via de logiska ingångarna. Kontrollera kraft- och motoranslutning (se schema sidan 5). Vid användning av logiska ingångar för test, förvissa dig om korrekt inkoppling av [PCS], [FW], [H], [O] och [L] (undre raden) enligt schema sidan 3. Ingång [RV] för backkörning (standard ingång []) är valbar. Steg Beskrivning Via panel Via logiska ingångar Val av källa för A= A=0 hastighetsinställning (Panelpotentiometer.) [H-O-L] ingång Val av källa för A=0 A=0 startkommando (Run knapp) [FW] ingång framåt (Run FW) 3 Val av källa för C=0 (förinställt) startkommando bakåt [RV] ingång 4 Inst. av motorns frekvens. A3=50 5 Inst. av motorns poltal H4 = 4 (default), ändra endast vid annat poltal 6 Ställ in displayen på frekvensvisning Gå till d, tryck på Func knappen, display visar 0.0 Koppla bort lasten från motorn 7 Utför Se till att spänningen Vrid panelens pot. till säkerhetskontroll mellan [O] [L] MIN position terminalerna = 0V 8 Kommando kör framåt Tryck på Run-knappen Aktivera [FW] terminal Vrid panelens 9 Öka hastighet potentiometer medurs. Öka spänningen till [O] (CW) 0 Sänka hastighet Vrid panelens potentiometer moturs. Sänk spänningen till [O] (CCW) Stoppa motor Tryck på stoppknappen Avaktivera [FW] terminalen Backkommando (valbart) Aktivera [RV] terminalen 3 Stoppa motor Avaktivera [RV] terminalen - 0 -

11 Felkoder X seriens omriktare trippar vid överström, överspänning, och underspänning. Motorn stängs av och rullar ut fritt tills den stannar. Tryck på Stop/Reset-knappen för att återställa omriktaren och ta bort larmet. Felkoder Felkod Namn Möjlig orsak(er) Överström vid konstant Omriktarens utgång kortsluten E-0 hastighet Motoraxeln låst Överström under För stor last E-0 retardation Motor felaktigt inkopplad Överström under OBS: X trippar vid en överström på E-03 acceleration % av märkströmmen. Överström under andra DC bromseffekten (A_54) satt för högt E-04 omständigheter Strömtransformator / störningsfel Det termiska motorskyddet har E-05 Överlastskydd registrerat överström DC bussens spänning har överskridit E-07 Överspänningsskydd den tillåtna, pga regenerering från motorn. Det inbyggda EEPROM- minnet har E-08 EEPROM fel registrerat störningar, hög temperatur, etc. DC bussens spänning har sjunkit tillräckligt lågt för att orsaka E-09 Underspänningsskydd styrkretsproblem Momentant spänningsbortfall Den inbyggda CPU:n har ett internt E- CPU fel fel E- Extern trip [EXT] insignal registrerad Med (USP) aktiv och en aktiv E-3 USP (återstartsspärr) driftsignal kan omriktaren lösa ut vid spänningssättning. Ett jordfel har registrerats mellan omriktare och motor. Denna funktion E-4 Jordfel skyddar omriktaren men utgör inget personskydd. Nätspänningen har överstigit det E-5 Nätöverspänning specificerade värdet i sek efter uppstart Övertemperatur i Omriktarens interna temperatur har E- kraftdelen överskridit den tillåtna E-30 Driftfel Se E-0~E-04 Termistorn mellan ingång, [5] och [L] E-35 Termistorfel har överstigit den kritiska temperaturen E-37 Säkert stopp Signal för säkert stopp har mottagits Kommunikationsfel på RS485 E-60 Kommunikationsfel MODBUS kommunikation Låg ingångsspänning har orsakat att Underspänning med omriktaren stängt av motorn och avstängning av motor försökt att återstarta den. Vid larm har detta inte lyckats. - -

12 Triporsaker Använd funktionskod d08 för att komma åt triporsakerna enligt tabell nedan. Använd upp- och nertangenterna för att skrolla igenom trip parametrarna. Step. Gå till d08 d08 Display. Tryck på Func-knappen 3. Tryck Upp/Ner knappen (om ett fel föreligger) Vid inget fel visas: _ Vid fel visas: E_xx (felkod) Utgångsfrekvens vid triptillfället: Motorström vid triptillfället: 0.3 DC bussens spänning vid triptillfället: 89.5 Ackumulerade drifttimmar vid triptillfället: 5 Ackumulerad tid spänningssatt vid triptillfället: 8 - -

13 Återställning till fabriksinställning Tryck FUNC, efter behov Tryck FUNC Action Display Funktion/Parameter b- - - Grupp b vald b Tryck/håll tills b085 Tryck. Om inställningen FUNC är, korrekt, hoppa över till nästa steg. 0 b gruppens första parameter Val av landskod för initialisering = Japan 0 = Europa 0 = USA För att ändra landskod, tryck el. STR för att lagra. Tryck FUNC b085 Landskod för initialisering vald Tryck b084 Initialiseringsfunktion vald Tryck FUNC = avaktivera initialisering Tryck 0 0 = aktivera initialisering Tryck STR b084 Initialisering nu aktiverad för återgång till fabriksinställningarna STOP Tryck/håll FUNC, och RESET knapparna. Släpp inte ännu. b084 Första delen av sekvensen När din landskod visas i displayen, släpp alla knapparna. Initialisering klar. EU USA JP d Fabriksinställd landskod visas under initialisering Funktionskod för visning av utgående frekvens visas OBS: Efter initialisering av omriktaren, kör startupptestet på sidan 0 för att få motorn att gå igen

14 Parametertabell Grupp d : Monitorfunktioner Funk. Namn / Beskrivning kod d Visning av utgående frekvens d Visning av motorström d3 Visning av rotationsriktning Enhet Hz A d4 d5 Fram Stopp Back Riktning Processvariabel (PV), PID feedback monitor % Visning av digitala ingångars status d6 PÅ AV Ingångsnummer Visning av status för utgång samt larmrelä FRÅN TILL AL Utgångsterminaler Visning av skalad utgångsfrekvens Användard7 (utgående frekvens b086 skalfaktor) definierad d03 Visning av utgående spänning V d06 Visning av ackumulerad drifttid tim d07 Visning av ackumulerad tid med spänning påkopplad tim d08 Visning av kylfläktens temperatur C d080 Trip räknare d08 Trip monitor (senaste trip n) d08 Trip monitor (trip n-) d083 Trip monitor 3 (trip n-) d0 DC-bussens spänning V d04 Temperaturvisning % - 4 -

15 Trip-historik och omriktarstatus Monitorläge Displaydata Något fel? Nej Inget fel Ja FUNC FUNC Felkod Utgångsfrekvens vid triptillfället FUNC Motorström vid triptillfället DC bussens spänning vid triptillfället Ackumulerad drifttid vid triptillfället Ackumulerad tid spänningssatt - 5 -

16 Parametertabeller för användarinställbara funktioner: En del parametrar har en :a motorekvivalent, indikerad via xxx parameterkoder i kolumnen längst till vänster. En del parametrar specificerar en tilläggskod, där de är tillämpliga. Programmeringskoderna finns listade i Namn/Beskrivning kolumnen. Defaultvärdena kan användas på alla modeller om inget annat är angivet för varje parameter -FE (Europa) / -FU (USA) / -FR (Japan). En del parametrar kan inte editeras i driftläge, och speciella mjukvarulåsinställningar (b03) kan förhindra all editering. Vid tveksamhet, sätt omriktaren i stoppläge och läs i omriktarmanualen för ytterligare information. Grupp F : Huvudprofilparametrar Funk. Fabriksinst. Namn / Beskrivning kod -FE/FU F Inställning av utgående frekvens 0.0 F Accelerationstid () tidsinställning 0.0 F0 Accelerationstid () tidsinställning 0.0 < :a motor> F3 Retardationstid () tidsinställning 0.0 F03 Retardationstid () tidsinställning 0.0 < :a motor> F4 Panel Run-knapp rotationsriktning Fram 0 Back Eget värde - 6 -

17 Grupp A : Standardfunktioner Funk. kod A/ A0 A/ A0 A3/ A03 A4/ A04 A5 Namn / Beskrivning Börvärdeskälla Panelens potentiometer 0 Ingångarna O och OI 0 Funktion F inställning 03 RS485 Modbus kommunikation 0 Kalkyleringsfunktion för utgång Fabriksinst -FE/-FU 0/ Val av källa för startkommando 0/ 0 Ingång terminal FW eller RV (valbart) 0 RUN knapp på panelen 03 RS485 Modbus kommunikation Inställning av basfrekvens (nätfrekvens) 50/60 Maxfrekvens 50/60 Eget värde [AT] val 0 0 Välj [O] eller POT med [AT] terminal ingång 03 Välj [OI] eller POT med [AT] terminal ingång A AT 04 ingång Ingång AV [O] endast PÅ 05 AV Ingång PÅ [OI] endast AV PÅ AV PÅ Aktiv [O] POT [OI] POT [O] [OI] Ej tilldelad [AT] är detsamma som [AT]=AV. A0 O-L ingång startfrekvens 0.0 A0 O-L ingång max. frekvens 0.0 A03 O-L ingång startspänning 0. A04 O-L ingång max. spänning. A05 O-L ingång för aktivering av startfrekvens 0 Använd A0 (startvärde) 0 0Hz start A06 Externt frekvensfilter, tidskonstant 8. A00/ Inställning av flera hastigheter 0.0 A0 A0~ Inställning av flera hastigheter 0.0 A035 (för båda motorerna) A038 Inställning av joggfrekvens.0 A039 Jog stop mode Fri utrullning, jogging ej möjlig under drift 0 Kontrollerad retardation, jogging ej möjlig under drift 0 DC bromsning till stopp, jogging ej möjlig under drift A04/ Val av momentförstärkningsmetod A4 Manuell momentförstärkning 0 Automatisk momentförstärkning A04/ Manuellt momentförstärkningsvärde.8(a04)/ A4 0.0(A4) A043/ Manuell boostfrekvensinställning 0.0(A043)/ A43 0.0(A43) A044/ A44 Val av V/f karakteristikkurva V/f konstant moment 0 V/f variabelt moment 06 V/f variabelt moment - 7 -

18 Funk. kod A045/ A45 Namn / Beskrivning Fabriksinst Eget -FE/-FU värde V/f förstärkning. A05 DC broms aktivering Ej aktiv 0 Aktiv 0 Frekvensavkänning A05 DC broms frekvensinställning 0.5 A053 DC bromsens fördröjningstid 0.0 A054 DC bromskraft under retardation 0. A055 DC bromstid vid retardation 0.0 A056 DC bromsning / gräns eller nivåavkänning på [DB] 0 ingång Gräns 0 Nivå A06/ Max. frekvensbegränsning 0.0 A6 A06/ Min. frekvensbegränsning 0.0 A6 A063 Hopp (center) frekvensinställning 0.0 A065 A067 A064 Hopp (hysteres) inställning av frekvensbredd 0.5 A066 A068 A07 PID aktivering PID kontroll AV 0 PID kontroll PÅ A07 PID proportionell förstärkning.0 A073 PID integral tidskonstant.0 A074 PID derivering tidskonstant 0. A075 PV skalning. A076 PV val av källa [OI] terminal (strömingång) 0 [O] terminal (spänningsingång) 0 ModBus nätverk 03 Kalkyleringsfunktion utgång A077 Omvänd PID kontroll PID ingång = SP-PV 0 PID ingång = -(SP-PV) A078 PID utgångsbegränsning 0.0 A08 AVR funktionsval AVR aktiv 0 AVR ej aktiv 0 AVR aktiv med undantag för retardation. A08 AVR spänningsval 30,4/ 30,460 A085 Val av driftläge Normal drift 0 Energisparande drift A086 Energisparläge fininställning 50.0 A09/ Acceleration () tidsinställning 5.0 A9 A093/ A093 Retardation () tidsinställning 5.0 A094/ A94 Val av metod för att växla mellan Acc/Dec profilerna CH ingång från terminal 0 övergång vid under A94 och A95 inställd frekvens - 8 -

19 Funk. kod A095/ A95 A096/ A96 A097 Namn / Beskrivning Fabriksinst Eget -FE/-FU värde Acc till Acc frekvensövergångspunkt 0.0 Ret till Ret frekvensövergångspunkt 0.0 Val av accelerationskurva Linjär 0 S-kurva A098 Val av retardationskurva Linjär 0 S-kurva A0 [OI]-[L] ingång startfrekvens 0.0 A0 [OI]-[L] ingång max.frekvens 0.0 A03 [OI]-[L] input startström 0. A04 [OI]-[L] ingång max.ström. A05 [OI]-[L] ingång aktivering av startfrekvens 0 Använd A0 (startvärde) 0 Använd 0Hz A4 Ingång A val av kalkyleringsfunktion 0 Integrerad panel 0 Panelens POT 0 [O] ingång 03 [OI] ingång 04 Nätverksvariabel A4 Ingång B val av kalkyleringsfunktion 0 Integrerad panel 0 Panelens POT 0 [O] ingång 03 [OI] ingång 04 Nätverksvariabel A43 Kalkylering ADD (A + B) 0 SUB (A - B) 0 MUL (A * B) A45 ADD frekvens 0.0 A46 ADD val Plus (adderar värdet under A45 till utgående frekvens) 0 Minus (subtraherar värdet under A45 från utgående frekvens) A5 POT startfrekvens 0.0 A5 POT max.frekvens 0.0 A53 POT ingång aktiv startnivå 0. A54 POT ingång aktiv slutnivå. A55 POT ingång startfrekvensaktivering 0-9 -

20 Grupp b : Fininställningsfunktioner Funk. kod b Namn / Beskrivning Val av automatiskt återstartsätt Larm vid trip, automatisk återstart ej aktiv 0 Återstart från 0Hz 0 Återstarta driften efter synkronisering 03 Återgång till senaste frekvens efter synkronisering, därefter retardation till stopp och visning av trip info i displayen Fabriksinst -FE/FU b Tillåten underspänningstid.0 b3 Väntetid innan återstart.0 b4 Momentant spänningsbortfall / underspänningstrip Ej aktiv 0 Aktiv b5 Antal återstarter vid spänningsbortfall / underspänning Återstart 6 gånger 0 Alltid återstart b0 Startfrekvens vid återstart av motor Frekvens vid föregående avbrott 0 Starta från max. Hz 0 Starta från inställd frekvens b0/ b Inställning av elektroniskt motorskydd omriktarens märkström b03/ Motorskyddskarakteristik 0 b3 Reducerat moment 0 Konstant moment b0/ Val av driftmode för överlastrestriktioner 0 b Ej aktiv 0 Aktiv under acceleration och konstant hastighet 0 Aktiv endast vid konstant hastighet b0/ b Inställning av tillåten överbelastningsnivå Omr.märkström x.5 b03/ b3 Retardation vid överlastrestriktioner.0/30.0 b08/ b8 b09 b030 b03 b050 Källa för val av restriktion valt värde med b0 0 [O] ingång Retardationstid vid frekvenssynkroniserad återstart. (Återstart aktiverad b) Strömnivå vid frekv.synkronisering vid inställd återstart Val av mjukvarulås Lågnivå access, [SFT] blockerar all editering 0 Lågnivå access, [SFT] blockerar all editering (med undantag av F och flerhastighetsparametrar) 0 Ej tillgänglig för editering 03 Ej tillgänglig för editering (utom för F och flerhastighetsparametrar) 0 Full tillgång Val av non-stop drift Aktiv 0 Ej aktiv 0.5 Omr. märkström b05 Startspänning vid non-stop drift 0.0 b05 OV-LAD stoppnivå vid non-stop drift 0.0 b053 Retardationstid vid non-stop drift Eget värde

21 Funk. kod b054 Namn / Beskrivning Fabriksinst -FE/FU 0.0 Frekvensbredd vid snabb retardationsinställning b055 DC- buss AVR P-förstärkning 0. b056 DC- buss AVR I-tid 0. b080 [AM] analog signalförstärkning. b08 Startfrekvensjustering 0.5 b083 Switchfrekvensinställning 3.0 b084 Initialiseringsläge (parameter eller trip-historik) Rensa triphistorik 0 Parameterinitialisering 0 Rensa trip-historik och initialisera parametrar b085 Landskod för initialisering 0/0 Japanversion 0 Europaversion 0 USA version b086 Frekvensskalfaktor.0 b087 STOP knapp aktivering Aktiv 0 Ej aktiv b088 Återstart efter FRS (fri utrullning) Återstart från 0Hz 0 Återstart med synkronisering (med motorns aktuella varvtal) b089 Visningsval för digital panel OPE-J 0 0 Utgående frekvens (d) 0 Utgående ström (d) 03 Motorns rotationsriktning (d3) 04 PID PV återföring (d4) 05 Ingång status för ingångar (d5) 06 Utgångsstatus för utgångarna (d6) 07 Skalad utgångsfrekvens (d7) b09 Val av stoppmetod DEC (retarderar och stoppas) 0 FRS (rullar ut fritt till stopp) b09 Fläktstyrning Fläkt alltid PÅ 0 Fläkt PÅ under drift, AV under stopp (5 minuters fördröjning innan fläkten stannar) 0 Fläkten är temperaturreglerad b30 Överspänning LADSTOP aktivering Ej aktiv 0 Aktiv b3 Överspänning LADSTOP nivå 380,760 b33 DC- buss AVR Ej aktiv 0 Aktiv b34 Gränsspänning för DC buss vid aktiverad AVR 380,760 b40 Undertryckning av överströmstrip Ej aktiv 0 Aktiv b50 Automatisk bärfrekvenskontroll Ej aktiv 0 Aktiv b5 Val av RDY funktion Eget värde - -

22 Grupp C : Digitalingångarnas funktioner Funk. kod Namn / Beskrivning Fabriksinst -FE/FU C/ Digitalingång [] funktion 3 olika koder C0 C/ Digitalingång [] funktion tillgängliga (Se sidan 0) 0 C0 C3/ Digitalingång [3] funktion 0/6 C03 C4/ Digitalingång [4] funktion 03/3 C04 C5/ Digitalingång [5] funktion 8 C05 C0 Terminal [] aktiv status Normalt C0 Terminal [] aktiv status öppen [NO] C03 Terminal [3] aktiv status 0 Normalt C04 Terminal [4] aktiv status sluten [NC] /0 C05 Terminal [5] aktiv status C0 Terminal [] funktion olika koder 0 tillgängliga (Se sidan 0) C06 Utgångsreläets funktion 0 olika koder 05 tillgängliga (Se sidan 0) C08 AM monitorsignal Motorvarvtal 0 Motorström C03 Terminal [] aktiv status Normalt öppen [NO] C036 Alarmrelä aktiv status 0 Normalt sluten [NC] 0 C038 Output mode of low load current 0 Ej aktiv 0 Under accel., retardation och konstant hastighet 0 Endast under konstant hastighet C039 Låglast, indikeringsnivå Omriktarens märkström C04/ C4 Inställning av nivå på utsignal vid överlast Omriktarens. märkström C04 Inställning för uppnådd frekvens vid 0.0 acceleration C043 Inställning för uppnådd frekvens vid 0.0 retardation C044 PID avvikelsens nivåinställning 3.0 C05 PID PV övre gräns.0 C053 PID PV undre gräns 0.0 C070 Val av OPE/ModBus 0 0 OPE 03 ModBus C07 Val av kommunikationshastighet 06/ bps 05 96bps 06 9bps C07 Nodtilldelning. C074 Val av kommunikationsparitet Ingen paritet 0 Jämn paritet 0 Udda paritet C075 Val av kommunikationsstoppbit C076 Val vid kommunikationsfel 0 Eget värde värde - -

23 Funk. kod Namn / Beskrivning Fabriksinst -FE/FU Trip (felkod E60) 0 Retardation till stopp och trip (felkod E60) 0 Ej aktiv 03 Fri utrullning (coasting) 04 Retardera till stopp C077 Kommunikationsfel tid utgången 0. C078 Kommunikation väntetid 0.0 C08 O ingång span kalibrering.0 C08 OI ingång span kalibrering.0 C086 AM offset kalibrering.0 C09 Debug mode enable Ingen visning 0 Visning <ändra inte> C0 Upp/Ner val av minnesmode Rensa senaste frekvens (återgå till fabr.inst. F) 0 Behåll senaste frekv. justerad med Upp/Ner C0 Val av Reset Upphäver tripptillstånd, vid ingångssignal ON slutning, stoppar omriktaren om den är i driftläge 0 Upphäver tripptillstånd, vid ingångsignal OFF slutning, stoppar omriktaren om den är i driftläge 0 Upphäver tripptillstånd vid ingångsignal ON slutning, påverkas inte i driftläge C4 Ingång A val för logisk utgång Tolv olika koder C4 Ingång B val för logisk utgång tillgängliga se sidan 0 0 C43 Val av logiska funktioner [LOG] = A AND B 0 [LOG] = A OR B 0 [LOG] = A XOR B C44 Terminal [] tillslagsfördröjd 0.0 C45 Terminal [] frånslagsfördröjd 0.0 C48 Utgångsrelä tillslagsfördröjt 0.0 C49 Utgångsrelä frånslagsfördröjt 0.0 Eget värde värde Grupp H : Motorkonstantsfunktioner Funk. kod H3/ H03 H4/ H04 H6/ H06 Motoreffekt Namn / Beskrivning Fabriksinst -FE/FU Fabr. inställning 4 Motorns poltal Motorns stabilisationskonstant Satt värde - 3 -

24 Listning av de digitala ingångarna Symbol Kod Ingångsbeteckning FW Framåt Start/Stopp RV 0 Bakåt Start/Stopp CF 0 Flerhastighetsval, Bit 0 (LSB) CF 03 Flerhastighetsval, Bit CF3 04 Flerhastighetsval, Bit CF4 05 Flerhastighetsval, Bit 3 (MSB) JG 06 Jogging DB 07 Extern DC bromsning SET 08 Ställ in (välj) data för :a motorn CH 09 :a -steget acceleration och retardation FRS Fri utrullning till stopp EXT External trip USP 3 Återstartsspärr SFT 5 Mjukvarulås AT 6 Analog ingång, val av spänning/ström RS 8 Reset omriktare PTC 9 PTC-motstånd, termistor STA 0 Start (3-tråds interface) STP Stopp (3-tråds interface) F/R FWD,REV (3-tråds interface) PID 3 PID avaktivera PIDC 4 PID Reset UP 7 Fjärrkontroll Upp- funktion DWN 8 Fjärrkontroll Ner- funktion UDC 9 Fjärrkontroll datarensning OPE 3 Handprogrammerare ADD 50 Frekvensaddering möjlig F-TM 5 Tvångsläge RDY 5 Omriktare klar SP-SET 53 Specialinställning EMR 64 Säkert stopp - 55 (Ingen funktion) Listning av de logiska utgångarna Symbol Kod Utgångsbeteckning RUN Driftsignal FA 0 Frekvens uppnådd typ konstant hastighet FA 0 Frekvens uppnådd typ överfrekvens OL 03 Varningssignal överlast OD 04 Utgångsavvikelse för PID kontroll AL 05 Larmsignal Dc 06 Analogt ingångsfel FBV 07 PID andra stegets utgång NDc 08 Nätverksfel LOG 09 Logisk utgångsfunktion ODc 0 Kommunikationsfel (option) LOC 43 Avkänning av låg last - 4 -

25 Konfigurering av analoga ingångar Följande tabell visar inställningarna för varierande analoga ingångssignaler. A AT ingång FRÅN TILL FRÅN TILL FRÅN TILL FRÅN TILL Aktiv [O] POT [OI] POT [O] [OI] Om [AT] inte tilldelats någon intelligent ingång, betyder det att AT = FRÅN i ovanstående tabell. OBS: Analog ingång O och OI kan inte användas samtidigt. Listning av analoga utgångsfunktioner Följande tabell visar de tre funktioner som är tillgängliga för den analoga utgången: [AM], inställningarna görs under C08 Option Code Funktion Namn Utgångsfrekvens 0 Utgångsström Beskrivning Aktuell motorhastighet, representerad via PWM -signal Motorström (% av maximal utgående märkström), representerad via PWM signal Motsvarande signalområde 0 till max. frekv. i Hz 0 till % - 5 -

Manual för användning av MODBUS-protokoll

Manual för användning av MODBUS-protokoll Manual för användning av MODBUS-protokoll Rev 1.0 Frabil El AB Telefon: 040-287090 Bjurögatan 38 Fax: 040-184709 2 FUNKTION FKP Modbus/RTU är kompatibelt med SCADAsystem och stödjer alla standardfunktioner.

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

FKP-M. Manual för användning av MODBUS-protokoll. Frabil El AB Telefon: 040-287090 Bjurögatan 38 Fax: 040-184709 211 24 Malmö www.frabil.se. Rev 2.

FKP-M. Manual för användning av MODBUS-protokoll. Frabil El AB Telefon: 040-287090 Bjurögatan 38 Fax: 040-184709 211 24 Malmö www.frabil.se. Rev 2. FKP-M Manual för användning av MODBUS-protokoll Rev 2.0 Frabil El AB Telefon: 040-287090 Bjurögatan 38 Fax: 040-184709 2 FUNKTION FKP-M Modbus/RTU är kompatibelt med SCADA-system och stödjer alla standardfunktioner.

Läs mer

Lenze 8200 smd. Manual för 1-fas. Typ Effekt Matningsspänning (48 62Hz) ESMD551X2SFA 0,55 kw 230/240 V ESMD751X2SFA 0,75 kw (180V -0% 264V +0%) - 1 -

Lenze 8200 smd. Manual för 1-fas. Typ Effekt Matningsspänning (48 62Hz) ESMD551X2SFA 0,55 kw 230/240 V ESMD751X2SFA 0,75 kw (180V -0% 264V +0%) - 1 - Lenze 8200 smd Manual för 1-fas Typ Effekt Matningsspänning (48 62Hz) ESMD251X2SFA 0,25 kw ESMD371X2SFA 0,37 kw ESMD551X2SFA 0,55 kw 230/240 V ESMD751X2SFA 0,75 kw (180V -0% 264V +0%) ESMD152X2SFA 1,5

Läs mer

VACON NX SNABBHJÄLP. Grundapplikation: I/O referens (P2.14) Standardapplikation: I/O referens (P2.1.11)

VACON NX SNABBHJÄLP. Grundapplikation: I/O referens (P2.14) Standardapplikation: I/O referens (P2.1.11) VACON NX SNABBHJÄLP Startup guide Startup guiden aktiveras då spänningen till frekvensomriktaren slås på för första gången, eller då Startup guiden är aktiverad från system menyn (P6.5.3) OCH strömmen

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN Innehållsförteckning 1. Generella anvisningar 2 2. Symbolbeteckningar 2 3. Styrskåpet 2 4. El-anslutning 2 5. Användning av frekvensomriktarens knappsats 2 6. Frekvensomriktarens

Läs mer

Handledning för frekvensomriktare INL

Handledning för frekvensomriktare INL Sida 1 av 18 Version 67 Handledning för frekvensomriktare INL RUN STOP FWD REV. - MODE RESET MIN. MAX. RUN STOP PROG DATA Funktionerna på displayen LED-Indikeringar RUN Lyser vid start-signal FWD Lyser

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Frekvensomriktare FC102 (snabbguide)

Frekvensomriktare FC102 (snabbguide) Innehållsförteckning Sida Säkerhetsinstruktion... 1 IT-nät 3x230VAC... 2 Anslutningar... 2 Manövernehet LCP... 3 Manuell drift... 3 Ändra rotationsriktning... 3 Mer information... 3 Kopplingsschema...

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK411M3/7VHBS Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 Vac *Visartavla med 3 siffror, höjd 13,2 mm *Programmering sker från instrumentets framsida *1

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK412N7VXS Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 Vac *2 reläer 1 x 16A / 250Vac 1 x 8A / 250Vac Växlande Växlande *Visartavla med 3 siffror, höjd 13,2

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID CARLO GAVAZZI AB, Nattvindsgatan 1, SE-652 21 Karlstad Telefon: 054-85 11 25, Telefax: 054-85 11 77 Internet: http://www.carlogavazzi.se E-Mail: info@carlogavazzi.se Manual N2300 1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR

Läs mer

Manual FKC01C924 TID/PULS/FREKVENSMÄTARE

Manual FKC01C924 TID/PULS/FREKVENSMÄTARE Manual FKC01C924 TID/PULS/FREKVENSMÄTARE Bruksanvisning Elektronisk förvalsräknare Typ Serie FKC01C924 1. Beskrivning - 6 digital siffrig räknare, 1 förval add. / subtr. - Ljus 2-linje LCD display med

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180 INKOPPLINGSANVISNING STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 2003-09-09 Version 1.1 F21018901 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

MX2 Quick Guide v1.46 MX2. Snabbstart

MX2 Quick Guide v1.46 MX2. Snabbstart Quick Guide v1.46 Snabbstart Innehållsförteckning 1. SPECIFIKATIONER... 3 2. INKOPPLING... 4 2.1. PNP / NPN... 5 2.2. DIP-SWITCHAR... 5 2.3. PARAMETERGRUPPER... 7 2.4. INITIERING AV FREKVENSOMVANDLAREN...

Läs mer

Installationsanvisning (snabbstart) MicroDrive Serie H med PLC

Installationsanvisning (snabbstart) MicroDrive Serie H med PLC Installationsanvisning (snabbstart) MicroDrive Serie H med PLC Innehållsförteckning Kopplingsschema...3 Starkström...3 Svagström...4 Digitala ingångar...4 Analoga ingångar...4 Potentiometer...4 Digitala

Läs mer

FKM-B. Manual över frekvensomriktare för asynkronmotorer. Rev 1.1

FKM-B. Manual över frekvensomriktare för asynkronmotorer. Rev 1.1 FKM-B Manual över frekvensomriktare för asynkronmotorer Rev 1.1 Frabil El AB Telefon: 040-287090 Bjurögatan 38 Fax: 040-184709 2 FUNKTION FKM-B är en komplett frekvensomriktare för drivning av asynkronmotorer.

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 1. Allmänt Värmeväxlarstyrning RHX2M är att styrsystem för stegmotorer. Det är avsett för exakt och tyst

Läs mer

TVD-M2 TOUCHPOINT VIBRATION MONITOR. Manual

TVD-M2 TOUCHPOINT VIBRATION MONITOR. Manual TVD-M2 TOUCHPOINT VIBRATION MONITOR Manual Innehåll 1. TEKNISKA DATA... 2 2. BESKRIVNING... 3 3. HANDHAVANDE... 4 4. INSTÄLLNING... 5 5. ANSLUTNING... 7 6. FELSÖKNING... 8 7. TILLVERKARE... 8 TVD-M2 SE.docx

Läs mer

Programmeringsanvisning

Programmeringsanvisning ACS 100 Programmeringsanvisning Manöverpanel Denna anvisning beskriver användningen av manöverpanelen ACS 100-PAN tillsammans med frekvensomriktaren ACS 100. Se även ACS 100 Bruksanvisning. Manöverpanelen

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax750 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET 2004/108/EG. Tillverkare Produkt Typbeteckning

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Instruktion värmeväxlarstyrning SILVER C RX, RECOnomic stl. 100/120, RECOsorptic stl. 50-120

Instruktion värmeväxlarstyrning SILVER C RX, RECOnomic stl. 100/120, RECOsorptic stl. 50-120 Instruktion värmeväxlarstyrning SILVER C RX, RECOnomic stl 100/120, RECOsorptic stl 50-120 1 Allmänt Värmeväxlarstyrningen är ett styrsystem för stegmotor, 380 W, Det är avsett för exakt och tyst styrning

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4

1 SÄKERHET FARA VARNING VIKTIGT FUNKTIONER... 4 DIGITAL MULTIMETER MED AC/DC STRÖMTÅNG KEW MATE MODEL2001 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 FARA... 3 1.2 VARNING... 3 1.3 VIKTIGT... 3 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 4 3.1 AC STRÖM... 4

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Mätområde NTC 40.0 till 105.0 C PTC 50.0 till 150.0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION. MOC-100 Ver 3.0

MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION. MOC-100 Ver 3.0 MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION MOC-100 Ver 3.0 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 FUNKTIONER...4 2.1 O 2 -STYRNING...4 2.2 DISPLAY FUNKTIONER...4 2.3 KOMMUNIKATION VIA KNAPPSATSEN...5 2.3.1

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Ultraljudsbaserad nivåmätare för nivåstyrning, volymberäkning och alarm i vätskor och fasta media. Med eller utan display. Utrustas med nivågivare i db-serien

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde NTC 40,0 till 105,0 C PTC 50,0 till 150,0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

R.S.E Belastningsvakt. Vakten med pris som de billiga men funktion som de dyra.

R.S.E Belastningsvakt. Vakten med pris som de billiga men funktion som de dyra. R.S.E Belastningsvakt. Vakten med pris som de billiga men funktion som de dyra. Belastningsvakten används för att koppla bort vissa oprioriterade laster under kortare belastningstoppar. Vakten arbetar

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

Elektromagnetiska flödesmätare. Modell AMC2100

Elektromagnetiska flödesmätare. Modell AMC2100 Elektromagnetiska flödesmätare Modell AMC2100 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GIVARE...3 1.1 AMF900 Flänstyp...3 1.2 AMF500 Wafer typ...3 2. INSTALLATION...4 3. MONTERING AV GIVAREN...6 3.1 Koning av rör...6

Läs mer

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Dubbla Bevattningsprogram med: - Tre starttider per dag - 1 minut till 9 timmars bevattningstid Batteri backup uppladdningsbart Ni-MH Automatisk pumpstart Säsongs

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

ph-transmitter TH-404

ph-transmitter TH-404 ph-transmitter TH-404 Sid 1 ph-transmitter TH-404 Tack för att du valt en mjk produkt Mjk Automation AB Box 105 661 23 SÄFFLE Tel. 0533-177 50 Fax 0533-138 11 E-post kontoret@mjk.se www.mjk.se Sid 2 Sid

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE. MicroMax180. Artikelnr. F21018201. IBC control Made in Sweden

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE. MicroMax180. Artikelnr. F21018201. IBC control Made in Sweden MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 Artikelnr. F21018201 IBC control Made in Sweden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installationshänvisning 2 Montering 2 Säkerhetshänvisning 3 Tillverkardeklaration

Läs mer

Installations- och Konfigurationshandbok

Installations- och Konfigurationshandbok Automatikskåp Typ ABS CP 212 ON ON ON ON ON ON Installations- och Konfigurationshandbok www.sulzer.com 2 AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP 212, INSTALLATIONS- OCH KONFIGURATIONSHANDBOK AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

El-styrningslåda EL 19 Plc

El-styrningslåda EL 19 Plc Funktionsbeskrivning: Succé silo med mittuttag som matar en pellets brännare/panna och är försedd med en dragande alt. skjutande Maflex 90 skruv från mittuttaget som styrs externt. Funktion: Drift 1. Den

Läs mer

Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 282

Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 282 Generalagent Sverige - 08-574 103 50 www.toleka.se MI 3123 Smartec, mäter jordmotstånd med 4-polsmetoden, jordtag (1 eller 2 tänger) samt ström Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång

Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång Unicon Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång Applikation: Tryckreglering, utetemperaturstyrning och utetemperaturkompenserad tryckreglering mm Äggelundavägen

Läs mer

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00 E00 Joystickstyrning för kran manual. Innehåll: Kablage allmänt Kablage anslutning & funktion Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Allmänt. Denna nya hybridregulator (vind/sol) är en vidareutveckling av tidigare modeller och erbjuder senaste teknik inom området. Den är bla utrustad med

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Dokument: BFM24TD_UM_sv Version: 2014-08-26 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306

Läs mer

Instrumentbeskrivning FK203

Instrumentbeskrivning FK203 Instrumentbeskrivning FK203 Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 230 Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *3 reläer 1 x 10A / 250Vac Kompressor 2 x 8A / 250Vac

Läs mer

mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning

mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning MTeng_rev. 3 september 04 MECAIR S.r.l. Membranventiler och elektroniska kontroller för dammavskiljande filter Via per Cinisello 97-20054 Nova Milanese

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Optoisolerat USB Utgångskort

Optoisolerat USB Utgångskort Optoisolerat USB Utgångskort [USB-4X-BOB] Optiskt isolerat USB utgångskort för att enkelt koppla datorn till din CNC-styrning Anslutning USB. Styr upp till 4st axlar Utgångar: 16st + 1st PWM utgång Ingångar:

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9)

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9) V2.2 (24.09.2015) 1 (9) DRIFTTAGNING Inkoppling Installation och drifttagande av apparaten får endast utföras av kvalificerade yrkesmän. Installationen skall alltid utföras med strömmen avslagen. Efter

Läs mer

Digitalt instrument - Multirange

Digitalt instrument - Multirange Digitalt instrument - Multirange DGP96-2MCA00 DGP96-2MCA01 Manual - MA101SV Instruktion, manual Manual MA101SV Digitalt instrument MultiRange modell DGP96-2MC... DGP96-2MCA.. = Områden 10 / 20 / 50/ 100

Läs mer

Instruktion för I/O-Kort, med USB-anslutning.

Instruktion för I/O-Kort, med USB-anslutning. Instruktion för I/O-Kort, med USB-anslutning. I/O-kortet har: 8 digitala ingångar. Avsedda för slutande kontakter. Gemensam plus-matning 15Volt. Öppen ingång = 0. 8 digitala utgångar. Utgångskrets typ

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Teknisk manual Clipper Easylog

Teknisk manual Clipper Easylog 1 1 Teknisk manual Clipper Easylog Loggen utan paddelgivare 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Teknisk data...3 Installation...4 Handhavande...5 3 3 Sammanfattning Clipper Easylog ansluts till

Läs mer

ISO 4. Användarmanual. Jordfelsövervakning för upp till 4 kanaler

ISO 4. Användarmanual. Jordfelsövervakning för upp till 4 kanaler Sida 1 av 8 2016 11 04 Användarmanual Iso 4 ISO 4 Användarmanual Jordfelsövervakning för upp till 4 kanaler Megacon AB Ranhammarsvägen 20 168 67 Bromma Tel: 08 402 42 50 sales@megacon.se www.megacon.se

Läs mer

Tekniska data. NVKC24A-SZ-TPC S Med reservation för tekniska ändringar 1

Tekniska data.  NVKC24A-SZ-TPC S Med reservation för tekniska ändringar 1 Ventilställdon NVKC24A-SZ-TPC Ventilställdon med nödfunktion passande 2- och 3-ports Belimoventiler med upp till 2 mm lyfthöjd Kraft N 24 V AC/DC V... V DC styrsignal 2 mm lyfthöjd 35 s / 2 mm gångtid

Läs mer

Installation och skötselanvisning. Skivbromsar - Nätaggregat AC BRONCO Transmission AB, INNEHÅLL 8700S. Kapitel Titel Sidan

Installation och skötselanvisning. Skivbromsar - Nätaggregat AC BRONCO Transmission AB,  INNEHÅLL 8700S. Kapitel Titel Sidan INNEHÅLL Kapitel Titel Sidan NOTERINGAR OCH SYMBOLER 2 1 PRESENTATION 3 2 TEKNISKA DATA 3 3 INSTALLATION 3 4 ELEKTRISK ANSLUTNING OCH LED LAMPOR 4 5 TYPISKA VÄRDEN 5 6 INSTÄLLNING AV MAX STRÖM (PT1) 5

Läs mer