Ankomstdatum Mottagare Projektets nummer. 2. Sökandes namn 3a. Namn (juridisk person) 3b. FO - nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ankomstdatum Mottagare Projektets nummer. 2. Sökandes namn 3a. Namn (juridisk person) 3b. FO - nr"

Transkript

1 Leader Åland r.f Styrmansgatan 10, PB MARIEHAMN Tfn I I I ANDB FI PROJEKTANSÖKAN Fylls i av Leader Åland Ny Ansökan Annat, vad? Diarienummer (Leader): Diarienummer (ÅLR): Ankomstdatum Mottagare Projektets nummer Uppgifter om projektet 1. Projektets namn 1. Tid för genomförandet av projektet Projektet börr Projektet slutar Uppgifter om projektets huvudman 2. Sökandes namn 3a. (juridisk person) 3b. FO - nr 4. Fysisk person som är huvudansvarig/kontaktperson för projektet (åtminstone en fylls i) 4a. Position i organisationen Telefonnummer 4b. Personen har teckningsrätt 4a. Position i organisationen Telefonnummer 4b. Personen har teckningsrätt 5. Gatuadress dit handlingar angående projektet skickas Postnummer Gatuadress Postadress Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Europeiska fiskerifonden: En satsning på hållbart fiske Sida 1 av 8

2 Uppgifter om övriga parter som deltar i projektet 6. Parter i projektet Kontaktperson Telefon gsm Kontaktperson Telefon gsm Närmare uppgifter om projektet 7. Område där projektet genomförs Lokalt Regionalt Interregionalt Riksomfattande Internationellt En kommun Flera kommuner Internationellt, ange länder 8. Tillstånd, avtal mm som behövs för projektets genomförande 8a. Inga tillstånd behövs 8b. Bygglov Bygglov behövs inte 8c. Miljötillstånd Miljötillstånd behövs inte 8d. Annat myndighetstillstånd Inga andra myndighetstillstånd behövs Vad: 9. Plats där dokument och verifikat förvaras under och efter projektet 10. Bokförare som har hand om projektet (intern/extern) Telefon 10.b Bankuppgifter Bank IBAN nr: BIC 11. Utbetalning 1 rat (efter projektets redovisning) 2 rater (den sista raten, minst 20%, efter projektets redovisning) 3 rater (sista raten, minst 20%, efter projektets redovisning) Annat: 12. Tidigare stöd Har projektägaren eller projektet tidigare erhållit stöd från EU eller offentliga organ? Vilka: Sidan 2 av 8

3 Projektets kostnader 13. Momspliktighet för projektet, sökande är momspliktig, sökande redovisar inte moms 14. Kostnader 1. Egen personal varav obetalt frivilligt arbete 2. Resekostnader, egen personal 3. Extern personal 4. Administrativa kostnader 5. Lokalkostnader 6. Varor o köpta tjänster varav förplägnad varav tillskott / in natura 7. Investeringar varav kostnader för mark varav Tillskott mark 8. Övriga kostnader Totala kostnader för projektet 9. Projektintäkter (som inte tas upp som finansiering) Totala stödberättigade kostnader (kostnader minus inkomster) Projektets finansiering 15. Projektets egna finansiering Benämning på bevild finansiering Kryssa i: offentlig eller egen finansiering Belopp Ytterligare privat finansiering som ansökts/skall ansökas men ej bevilt i ansökningsskedet: 16. In natura/tillskott 17. Bidrag som ansöks via Leader Åland 18. Finansiering totalt 19. Leaderbidraget under projekttiden Under projekttiden finansieras Leader Ålands bidrag genom: Sidan 3 av 8

4 Information om projektet förväntade indikatorer och mål 20 a. Uppgifter om de personer som förväntas deltar i projektet och projektets effekter Antal deltagare Kvinnor Män Under 25 år Projektet har positiva miljöeffekter Projektet är innovativt eller anknyter till införande av nya handlinsgmönster Projektet gäller utveckling av samarbete eller nätverksbildning Projektet främr jämställdhet mellan kvinnor och män Projektet anknyter till fisketurism Hållbarhet Över 65 år 20b. Uppgifter om de som lokalt förväntas gynnas av projektet Antal bofasta som fått ett bättre lokalt serviceutbud Antal byar där projektet genomförs 20c. Uppgifter om turism Antal övernattande besökare, förväntad ökning Antal dagbesökare, förväntad ökning Projektet anknyter till fisketurism (/) 20d. Förväntade effekter i sysselsättning Nya arbetstillfällen Bevarade arbetstillfällen Visstidsanställningar Kvinnor Män < 25 år >65 år Kvinnor Män < 25 år >65 år Årrsverken Jobbets art 20e. Utbildning, förväntade indikatorer Antal deltagare som förväntas påbör eller kommer att delta i en utbildningsaktivitet Antal deltagare som förväntas genomgå och avsluta en utbildningsaktivitet Antal utbildningsdagar 20f. EFF projekt (fiskeriprogrammet) Handlar projektet om kustnära eller vattenåtgärder fyll i: Projektet gäller i huvudsak: : Havsfiske Inlandsfiske Vattenbruk 1. Stärkande av konkurrenskraften hos fiskerigruppens fiskeområden 4. Insatser för ökat värde på fiskeriprodukter 5. Stödnde av småskaligt fiske och/eller turismrelaterade tjänster och infrastruktur 6. Insatser för att skydda miljön i fiskegruppens fiskeområden 7. Insatser för att återskapa produktionspotentialen i fiskeområden 8. Främnde av nationellt och/eller nationellt samarbete 12. Andra insatser Sidan 4 av 8

5 Kontaktuppgifter och synlighet 21. Kort om projektet (visas bl.a. på hemsidan för andra som är intresserade) 22. Kontaktuppgifter som visas på hemsidan Telefonnummer Projektets/projektägarnas hemsida 23. Synlighet, vi har tagit del av informationen angående synlighet av medfinansiärernas logotyper (eu-flagga + leadersymbol) 24. Beslut elektroniskt, vi accepterar att beslut och liknande kan skickas elektroniskt via E-post adress: Sidan 5 av 8

6 Underskrifter och bilagor 25. Projektansvarigas underskrift Ort och datum Underskrift (av behörig med namnteckningsrätt) Den sökandes försäkran och samtycke Sökande försäkrar att uppgifterna och dess bilagor är riktiga och förbinder sig att iaktta allmänna villkor och bestämmelser som gäller medfinansiering från EU:s jordbruksfond eller fiskerifond samt föl gällande lagar och principer angående landskapsregeringens medfinansiering. Sökande har gjort sig förtrogen med ansökningsanvisningarna och känner till de risker som hör samman med inledandet av det projekt som ansökan gäller samt har följt anvisningarna vid ifyllandet. Sökanden samtycker till att sända tilläggsutredningar som behövs vid avgörandet av ansökan och samtycker till att det utförs en syn på nödvändiga delar av den verksamhet som avses i denna ansökan. Landskapsregeringen samt av den befullmäktigade personer har rätt att få alla nödvändiga uppgifter som behövs för avgörande av ansökan, för utbetalning, övervakning och uppföljning av stöd samt att utföra granskning hos stödtagaren på det sätt som bestämts i lagen. För beredning och övervakning av finansieringsbeslut kan landskapsregeringen behöva information av olika myndigheter och offentliga finansiärer. Landskapsregeringen, utan hinder av förordningen om sekretessbestämmelser gällande affärs- och yrkeshemligheter, kan vara i kontakt med dessa myndigheter och offentliga finansiärer samt med övriga finansiärer som nämns i finansieringsplanen för att få information om sökanden och detta projekt. Sökanden samtycker till, att de uppgifter som i ansökan angivits som offentliga kontaktuppgifter får publiceras. Observera - Att en komplett ifylld ansökan gör handläggningen snabbare och mer effektiv. - Att sökande i samband med slutredovisningen ska skriva en slutrapport över projektets resultat och besvara de indikatorer som uppgivits i beslutet från landskapsregeringen. Samt att projektägaren är medveten om att projektet följs upp ett år efter avslutande. Härmed bekräftas att: - Sökande har försäkrat sig om att de juridiska personer som nämns i ansökan samtycker till att de uppgifter som förekommer i ansökan registreras i informationssystem för uppföljning av landbygdsutvecklingsprogrammet på Åland Sökande förbinder sig att i bokföringen tydligt visa vilka kostnader och intäkter som är relaterade till projektet. - Undertecknad har teckningsrätt för sökande samt att, i denna ansökan, namngiven projektansvarig befullmäktigas att i senare kontakter med landskapsregeringen och Leader Åland r.f. företräda projektet. 26. Underskrift av övriga parter som deltar i projektet (punkt 9) Ort och datum Underskrift (av behörig) Organisation: Organisation: Organisation: Bilagor Projektplan Kostnadskalkyl, budget Finansieringsplan Styrgrupp Bygglov Miljötillstånd Stadgar Intyg om kommunens eller annan offentlig delfinansiering/deltagande i projektet Om enskilda inköp överstiger euro har anbud (offerter), minst tre stycken eller förklaring rörande varför färre antal inlämnas Övriga Bilagor Utredning över hur eget arbete/ in natura Ritningar Ägarbevis på mark/fastighet Kartor Andra tillstånd och lov Kontoutdrag/bokslut Intyg om annan privat parts delfinansiering/deltagande i projektet Intyg över markandsmässigt värde på mark/arbete av kvalificerad expert el auktoriserat offentligt organ. (Kommunalt planerat område behöver ej skild värdering) Sidan 6 av 8

7 Anvisningar Uppgifter om projektet 1. Projektets namn Används i samband med projekthanteringen. Används även i offentliga sammanhang. Gärna kort och beskrivande. 2. Tid för genomförandet av projektet 2a. Projektet börr. Ange det datum då projektet påbörs. Projektets inledningsdatum kan vara tidigast datumet för inlämning av ansökan. Alla stödberättigade kostnader skall vara uppkomna tidigast detta datum. 2b. Projektet slutar. Ange det datum då projektet avslutas. Alla stödberättigade kostnader skall vara uppkomna och betalda senast detta datum. Tänk på att även efterarbete och redovisning skall ingå i projekttiden. Uppgifter om projektets huvudman 3. Sökandes namn 3a. (juridisk person), Den huvudsökande för projektet skall vara en juridisk person, d.v.s vara registrerad. Exempelvis förening, organisation, sammanslutning eller liknande. Huvudansvarig för projektet kan bland annat inte vara enskild person eller företag. Alla kostnader skall slutligen betalas av huvudman. 3b. FO-nummer, ange ert FO-nummer eller registreringsnummer (föreningsregistret). 4. Fysisk person som är huvudansvarig/kontaktperson för projektet (eller personer). 4a. Ange uppgifter om den som i förstahand lämnar ut uppgifter om projektet. 4b. Personen har teckningsrätt. Det är inte säkert att den som är huvudansvarig har teckningsrätt trots att personen sköter löpande ärenden eller givits i uppgift att sköta projektet. Enligt stadgarna framgår vem som har teckningsrätt för er. Vanligast är att ordförande, vice ordförande tillsammans med en till tecknar föreningen. 5. Gatuadress. Ange den adress dit ni vill att handlingar angående projektet skickas. Uppgifter om deltagare i projektet 6. Parter i projektet. Förutom projektansvarig (punkt 3) behövs åtminstone ytterligare en part i projekt som genomförs inom landsbygdsutvecklingsprogrammet. Projekt inom Fiskerifonden (EFF) kan även genomföras av en part. Uppge samtliga parter som deltar i projektet. Alla deltagande parter skall underteckna ansökan eller om detta inte är möjligt, lämna intyg över deltagande. Om inte uppgifter om alla parter som deltar i projektet ryms på ansökningsblanketten bifogas resterande i en bilaga till ansökan. Närmare uppgifter om projektet 7. Område där projektet genomförs. Kryssa för de rutor som passar in på ert projekt. Lokalt är projekt i det direkta närområdet, regionalt är projekt som utförs på Åland, interregionalt är projekt som genomförs inom flera regioner. Ett internationellt projekt genomförs i fler länder. 8. Tillstånd, avtal m.m som behövs för projektets genomförande Det är projektägaren som ser till och skaffar nödvändiga tillstånd för projektet. 8a. Fyll i den här rutan om inga tillstånd behövs 8b. Bygglov kan behövas för projekt som till exempel renoveringar, uppförande eller flyttning av byggnader m.m. Kontakta byggnadsinspektören i kommunen om ni är osäkra. 8c. Miljötillstånd kan behövas till exempel vid uppförande av kök, anordnande av markander, åverkan på naturen och ingrepp på vattenområden. Kontakta Ålands miljö och hälsoinspektion för närmare upplysningar. 8d. Andra tillstånd kan vara tillstånd om sammankomst, att sätta upp stora skyltar eller liknande. Ifall projektet kräver andra tillstånd ange dessa. 9. Plats där dokument och verifikat förvaras under och efter projektet. Ange den plats där projektets papper förvaras. Tänk igenom var ni vill förvara era handlingar och var noga med att spara allt som hör till projektet. 10. Bokförare som har hand om projektet. Ange den som har hand om projektets ekonomi. Kontrollera även om projektet behöver en revisor. 10b Bankuppgifter. Ange bank och kontonummer till vilket stödet skall betalas ut. 11. Utbetalning. Stödet betalas vanligen ut i efterhand. Vid större projekt kan delbetalningar förekomma. Delbetalningarna sker efter att delredovisning lämnats in. Innan slutredovisningen kan maximalt 80% av stödet betalas ut. I undantagsfall och om speciell motivering finns kan stöd betalas ut som förskott. 12. Tidigare stöd. Uppge eventuella tidigare stöd från EU. Projektets kostnader 13. Momspliktig. Ange om projektet är momspliktigt eller inte. För moms som dras av via momsdeklaration kan inte ansökas bidrag. I det fall projektet är momspliktigt anges kostnaderna exlusive moms. 14. Kostnader: Alla kostander som får godkännas som stödberättigad utgift (dvs som kan tas med i redovisningen) skall anges och motiveras i ansökan samt i kostnadsbudgeten och godkännas i samband med stödbeslutet. Kostnaderna skall vara projektrelaterade och skäliga. 1. Egen personal de kostnader, inkl sociala som tex anställad kostar i projektet Obetalt frivilligt arbete tex talkotimmar (verifieras med talkotimlistor) 2. Resekostnader, egen personal tex transporter. Resekostnaderna skall vara projektrelaterade och skäliga. 3. Extern personal inköpt arbetskraft (tex byggarbetare, elektriker osv) 4. Administrativa kostnader kostnader för administration (obs! Om en del av en kostnad tex telefon hör till projektet måste en fördelningsnyckel uppges och godkännas i samband med stödbeslutet) 5. Lokalkostnader Kostnader för lokaler (tex utbildningar, kontor osv. Obs! Om en del av en total hyreskostnad påförs projektet måste en fördelningsnyckel uppges och godkännas i samband med stödbeslutet) 6. Varor och köpta tjänster Sidan 7 av 8

8 Här ingår de flesta vanliga kostnader som ett projekt har tex virke, färg, spik m.m. Det viktiga är att kostnaden som tas med är projektrelaterad och skälig (dvs att den behövs för projektets genomförande och att priset motsvarar det som varan kostar på riktigt ). Köpta tjänster kan vara tex bokföring, konsult-tjänster o liknande. Förplägnad mat kan till viss del vara stödberättigad. Dock skall matkostnader verifieras ytterligare förutom inköpskvitto. Tex genom deltagarlista, protokoll eller liknande. Tillskott/ in natura varor eller liknande som har ett värde men som inte är en faktisk kostnad för projektet (inte betalas i pengar). Tex om någon skänker stock, sand eller dylikt till projektet. 7. Investeringar (exklusiva mark) 7.a Kostnader för mark 7 b Tillskott mark mark och byggnader kan vara ett tillskott till projektet. Dvs att det har ett värde men som inte är en faktisk kostnad för projektet (inte betalas i pengar). Tex om någon gratis överlåter eller arrenderar ut mark till projektet. 8. Övriga kostnader Här sätts andra kostander som inte passar inom de ovanståden. Dock skall alla övriga kostnader specificeras, berätta vad kostnadens art är! Dvs man kan inte ha med en ospecificerad summa i fall om att den behövs. Totala kostnader alla kostnader sammantaget som finns för projektets genomförande 9. Inkomster för projektet de inkomster som projektet har dras ifrån kostnaden. Om det inte är deltagaravgifter eller bidrag från den privata sektorns och sätts in som egen finansiering i projektet. Totala stödberättigade kostnader de totala kostnader som det går att söka stöd för. Projektets finansiering 15. Projektets egna finansiering. Redogör för alla de intäkter och finansieringskällor som finns till projektet. Var noga med att kryssa i om finansieringen är offentlig eller privat. Här bör även finansieringen av bidragsdelen under projekttiden ingå. 16. In natura. Räkna samman all det in natura och tillskott som läggs in i projektet (under punkt 12 1.Kostnader: Obetalt frivilligt arbete, 6. Varor och köpta tjänster: tillskott/in natura, 7. Investeringar: Tillskott mark). Kom ihåg att summan inte får överstiga 37,5% av den totala kostnaden för projekt inom landsbygdsutvecklingen. 17. Bidrag som ansöks via Leader Åland. Inom LBU går det att ansöka max om 50% i bidrag. Inom fiskerifonden (EFF), kan man ansöka om max 90% i bidrag. 18. Finansiering totalt. Räkna samman beloppen ovan (punkt 15: Egna finansieringen + punkt 16: in natura + punkt 17: Bidrag från Leader) som bör stämma överens med summan av kostnaderna i punkt 14: Totala stödberättigade kostnader. 19. Bidraget under projekttiden. Uppge vem som ligger ute med pengar under projekttiden. Dvs hur finansieras bidraget till det att utbetalningen sker? Information om projektet 20. Förväntade indikatorer och mål, är ett sätt att beskriva projektet. Indikatorblanketten lämnas in vid redovisningen samt ett år efter att projektet slutförts. Denna första kontroll av indikatorer är bara riktgivande och en uppskattning av det ni tror att projektet kommer att uppnå. I samband med redovisningen fylls indikatorerna i på nytt och även ett år efter avslut. Dvs ni kan revidera era uppskattningar under resans gång. 20a. Uppgifter om de personer som förväntas delta i projektet och projektets effekter Uppskatta hur många, kön och ålder på dem som deltar i projektet. Tror ni att projektet har... positiva miljöeffekter, är inovativt, utvidgar nätverk, jämställdhet, hållbart, anknyter till fisketurism? - kryssa i eller 20b. Uppgifter om de som lokalt förväntas gynnas av projektet Hur många som bor i området kommer att få nytta av projektet då det är genomfört? Och hur många byar deltar? 20c. Uppgifter om turism Påverkas turistövernattningar av projektet, isf hur många fler tror ni kommer att övernatta? Och kommer fler att besöka er över dagen/kvällen, i så fall hur många uppskattar ni att det är? 20d. Förväntade effekter i sysselsättning Skapas någon form av arbete genom att projektet genomförs? 20e. Utbildning, förväntade indikatorer Berätta hur många som ni tror börr en utbildning, hur många som genomför den och hur många dagar den är. 20f. Handlar projektet om kustnära eller vattenåtgärder fyll i: Detta är en första indikativ vision om hur ni tror att projektet går dvs ni uppskattar projektets påverkan, i samband med redovisningen fylls indikatorerna i på nytt och även ett år efter avslut. Dvs ni kan revidera era uppskattningar under resans gång. Kontaktuppgifter och synlighet 21. Kort om projektet. Beskriv ert projekt kortfattat så att även de som inte vet vad det handlar om får en uppfattning. Texten kommer bl.a. att användas för andra projektintresserade och visa vad man kan hitta på. Den fungerar som tips och idé. 22. För att ge andra en möjlighet att ta del av era lärdomar när projektet är genomfört, ser vi gärna att ni fyller i kontaktuppgifter så att intresserade kan ta kontakt och ställa frågor om hur ni gjort i ert projekt. 23. Det är viktigt att synligöra att projektet är delfinansierat av EU. Denna synlighet är en förutsättning för att projektstödet skall betalas ut. 24. Om sökanden accepterar att få beslut per skrivs adressen in här. Underskrifter 25. Den huvudansvariga för projektet fyller i. Här måste det vara de med teckningsrätt (finns angivet i t ex föreningens stadgar). Var noga med att läsa igenom texten där det står vad som förväntas av projektägaren i samband med underskriften. Observera att genom underskriften får huvudansvarig för projektet rätt att företräda föreningen gällande projektet i kontakten med Leader Åland och LR framöver (tex indikatoruppföljning). 26. Finns det andra parter i projektet skall även de skriva under ansökan så att de är medvetna om vad de deltar i. Då behövs ej separat intyg om deltagande, Sidan 8 av 8

STÖDANSÖKAN UTVECKLINGS- OCH INVESTERINGPROJEKT

STÖDANSÖKAN UTVECKLINGS- OCH INVESTERINGPROJEKT STÖDANSÖKAN UTVECKLINGS- OCH INVESTERINGPROJEKT 1 Blankett 3306A Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Ny ansökan Rättelse/komplettering till föregående

Läs mer

SMULTRONSTÄLLEN. Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f.

SMULTRONSTÄLLEN. Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f. SMULTRONSTÄLLEN Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f. 16.4.2012 1.10.2013 INNEHÅLL TEMA... 3 BAKGRUND... 3 MÅL... 3 MÅLGRUPP... 4 FÖRVERKLIGANDE... 4 SPECIFICERING AV MOMENTEN OCH UTVÄRDERING... 5 TIDSLINJE

Läs mer

Förprojekteringsansökan ESF

Förprojekteringsansökan ESF si Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Förprojekteringsansökan ESF Kompetens och delaktighet Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand. 1 Uppgifter om sökande

Läs mer

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand)

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Del A A 1 Projektansökan ESF Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Uppgifter om sökande

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 18 9.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Tillämpningsområde och status Vid finansiering av projekt inom ramen för Ålands operativa program

Läs mer

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102)

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102) Läs informationsbroschyren om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter innan du fyller i ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på svenska och måste vara Boverket

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck KAVAI Företagscheckens namn Namn Sökande (Namn/Förening) 0706933944 Person-/Organisationsnummer Telefon

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 24 9.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Finansieringshandläggare

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Ansökan om statligt stöd för innovativt byggande av bostäder för unga (SFS 2013:145)

Ansökan om statligt stöd för innovativt byggande av bostäder för unga (SFS 2013:145) Läs informationsbroschyren om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga innan du fyller i ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på svenska och måste vara Boverket tillhanda senast den 1 augusti

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget:

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget: Kostnadsförslag och finansieringsplan Sökandes namn: Projektets namn: Projekttid: Moms ingår i beloppen, ja/nej: Kostnadsförslag per år Lönekostnader Xbefattning anställd på xx % av heltid: Bruttolön/månad

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem BESLUT XXXX-XX-XX 1(6) Handläggare Saknas Testkommunen 123 45 Karlskrona Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka projektstöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson REKVISITION Inkom (plats för Region Norrbottens stämpel) Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt Annat Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer Betalningsmottagare Organisationsnummer Postadress Kontaktperson

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl.

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. 1. Kontaktuppgifter Organisationsnummer alt. personnummer Postadress Besöksadress Kommun Län Eventuellt faxnummer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Gårdarna runt sjön Turismcheckens namn Näringsliv Ulricehamn AB Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för

Läs mer

Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) 346 4 700 Projektpengar, stödb 19 774 10 000 39 400 9 971 10 000

Driften 431:an Samarbete. 421:an. Egen insats i projekt (pengar + talko) 346 4 700 Projektpengar, stödb 19 774 10 000 39 400 9 971 10 000 UPPDATERAD Leader Åland totalbudget 2014 detaljerad 28_11_13 Totalt TOTAL BUDGET 2014, Leader Åland r.f. 100% Offentligt finansierat EU Delvis eller enbart föreningens fiansiering Driften 431:an Samarbete

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG (DANSOMRÅDET) För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat, exempelvis kvitton och kontoutdrag, och andra underlag för redovisningen.

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat, exempelvis kvitton och kontoutdrag, och andra underlag för redovisningen. 2017-06-20 1 [5] SLUTRAPPORT FÖR BIDRAG TILL INTEGRATIONS- OCH/ELLER FOLKHÄLSOINSATSER Rapportmallen är till för att underlätta lokala föreningars, organisationers och kommunala verksamhetens möjlighet

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

BESLUT din ansökan om projektstöd

BESLUT din ansökan om projektstöd Returadress Länsstyrelsen Östergötland 581 86 [Eventuell Linköping Leader-logga] Regionalekonomiska enheten Jonas Jernberg Tfn: 010-2235294 E-postadress: jonas.jernberg@lansstyrelsen.se Motala kommun Box

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Vängamjöl Företagscheckens namn Ola Johansson Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer 033-20

Läs mer

Ansökan om utbetalning av arealstöd Bevara och utveckla skogens mångfald

Ansökan om utbetalning av arealstöd Bevara och utveckla skogens mångfald Ansökan om utbetalning av arealstöd Bevara och utveckla skogens mångfald 1(7) Ansökan skickas till Skogsstyrelsen Box 241 372 21 Ronneby På den här blanketten ansöker du om utbetalning av beviljat arealstöd

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 15 18.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

Ansökan om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden

Ansökan om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden Ansökan om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden (SFS 2016:398) Datum: Diarienummer: 1. Projektbenämning: (Namnge projektet/åtgärden) 2. Fastighetsbeteckning och fastighetsägare: (Ange fastighetsbeteckning

Läs mer

Ansökningsblankett för stipendier Anvisningar om ansökningsförfarandet finns på www.arbetetsvanner.fi. Se också blankettens sista sida.

Ansökningsblankett för stipendier Anvisningar om ansökningsförfarandet finns på www.arbetetsvanner.fi. Se också blankettens sista sida. Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond Ansökningsblankett för stipendier Anvisningar om ansökningsförfarandet finns på www.arbetetsvanner.fi. Se också blankettens sista sida. Sektion A: Uppgifter

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 18 20.8.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-11-21 Diarienummer:2010-061 BN Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Hällstad Checkens namn Hällstad Fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

(SFS 2015:552) Organisationsnummer. Bank Clearingnummer Kontonummer

(SFS 2015:552) Organisationsnummer. Bank Clearingnummer Kontonummer Ansökan om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem (SFS 2015:552) Inkom till Boverket Boverkets diarienummer Läs informationsbroschyren om statsbidrag för upprustning

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd. Ska du ansöka om utbetalning av projektstöd

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1 (7) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument)

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) BILAGA 2 Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) Projekt nr:... Benämning:...... Stödmottagarens fullständiga namn:... Adress:...... Finansiella formulär inlämnade för 1

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-03-28 Diarienummer:200-06 AS Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Lindhult, Horred Checkens namn Lindhults vägsamfällighet Sökande

Läs mer

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett 1 (6) Projektet är ett Regionalt utvecklingsprojekt Projekt som förbereder för ett EU-finansierat projekt Gäller En ny ansökan Ansökan om fortsatt

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för att rusta upp skollokaler (SFS 2015:552)

Ansökan om statsbidrag för att rusta upp skollokaler (SFS 2015:552) Ansökan om statsbidrag för att rusta upp skollokaler (SFS 2015:552) Inkom till Boverket Boverkets diarienummer Läs informationsbroschyren om statsbidrag för att rusta upp skollokaler innan du fyller i

Läs mer

Ansökan om utbetalning Målklassning

Ansökan om utbetalning Målklassning Ansökan om utbetalning Målklassning 1(6) Ansökan skickas till Skogsstyrelsen Box 241 372 21 Ronneby På den här blanketten ansöker du om utbetalning av beviljat stöd för Målklassning. Kom ihåg att din ansökan

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-0-28 Diarienummer:200-06 BJ Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Landsortsnät i Tranemo - fiber i Grimsås Checkens namn Grimsås Samhällsförening

Läs mer

Ersättning för reportageresa

Ersättning för reportageresa Ersättning för reportageresa Som medlem i SRS har er station möjlighet att ge resebidrag för att kunna göra roliga reportage utanför er egen stad. Nedan finner ni ett exempel på en blankett att fylla i

Läs mer

ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020

ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020 SJV FPMB 12:29 2015-08 ANSÖKAN MILJÖINVESTERING - fast ersättning 2014-2020 Använd den här blanketten när du ska söka stöd till miljöinvesteringar med fast ersättning inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Från den dag vi har din kompletta ansökan vill vi ge dig besked inom tre månader om vi kan bevilja dig medel. Som sökande

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska söka projektstöd och som ska göra något av nedanstående. Utveckla annan verksamhet än

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 26 27.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Byråchef Jenny

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet

Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet www.jordbruksverket.se Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet Så här fyller du i blanketten Ange det projektnamn som du har angivit i projektplanen och som även

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-10-30 Diarienummer:2010-061 Ä Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fibercheck Ullasjö Checkens namn Fiber i Ullasjö Ek.Förening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-06-04 Diarienummer:2010-061 R Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Hajoms Byalag / Fiber i Hajom Checkens namn Hajoms Byalag Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-06-15 2014-149 AS Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Leadercheck 2014-149 AP Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan med andra

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum Diarienummer: 2011-080 O Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Toarpsdals Ovalbana / Staket Checkens (projektets) namn Fakúr islandshästförening Sökande (namn/förening)

Läs mer

Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Dnr 9.1-11438/2015 Blankett för reviderad plan och budget för 2016 års verksamhetsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 1. Uppgifter om organisationen 1a. Grunduppgifter Den ideella föreningens

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM TONSÄTTARBIDRAG 2010 REGIONALA OCH LOKALA TDM- INSTITUTIONER, FRIA TEATER-, DANS- OCH MUSIKGRUPPER M.FL. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN SISTA ANSÖKNINGSDAG: 15 FEBRUARI 2010 Observera Denna onlineansökan

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LITTERÄRA EVENEMANG I UTLANDET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Regler vid fördelning av landskapsregeringens restaureringsbidrag

Regler vid fördelning av landskapsregeringens restaureringsbidrag Regler vid fördelning av landskapsregeringens restaureringsbidrag FÖR VILKET ÄNDAMÅL BEVILJAS RESTAURERINGSBIDRAG? Bidragen är avsedda för reparation och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-18 Diarienummer:2010-061 AM Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Lokal utvecklingscheck Checkens namn Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

ANSÖKAN OM ENERGISTÖD FÖR ETT UTREDNINGSPROJEKT Statsrådets förordning om energistöd (1063/2012), mom. 32.60.40

ANSÖKAN OM ENERGISTÖD FÖR ETT UTREDNINGSPROJEKT Statsrådets förordning om energistöd (1063/2012), mom. 32.60.40 Stödet kan sökas endast om det på ett betydande sätt anses bidra till att projektet inleds. Energistöd för utredningsprojekt ska sökas innan projektet inleds. Utredningsprojektet anses ha blivit inlett

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE SISTA ANSÖKNINGSDAG: 7 NOVEMBER 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer

An sökan om arrangemangsbidrag. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

An sökan om arrangemangsbidrag. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt An sökan om arrangemangsbidrag Ansökan om arrangemangsbidrag Totalt antal sidor som sänds till RUM (inklusive eventuella bilagor): 1. Uppgifter om bidragssökande Ev. organisationsnummer Namn på bidragssökande

Läs mer

Rutiner LEADER projekt

Rutiner LEADER projekt EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Europa investerar i landsbygdsområden Europeiska fiskerifonden - En satsning på hållbart fiske Rutiner LEADER projekt Landsbygdsutvecklingsprogram

Läs mer

Ersättning för reportageresa

Ersättning för reportageresa Ersättning för reportageresa Som medlem i SRS har er station möjlighet att ge resebidrag för att kunna göra roliga reportage utanför er egen stad. Nedan finner ni ett exempel på en blankett att fylla i

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Turismcheckens namn Jeanette Kobilsek Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Tillgängligheturism

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Edhälls Gårdsmuseum Kulturcheckens namn Walter Staafjord Sökande (Namn/Förening) 380405-5733 Person-/Organisationsnummer

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING Myndighetens anteckningar ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING 1. Ärende Nytt tillstånd till penninginsamling Ändring av tillstånd till penninginsamling, vad Nummer och beslutsdatum för tillstånd

Läs mer

Ansökan om projektbidrag

Ansökan om projektbidrag Ansökan om projektbidrag 1 SÖKANDE Organisationens namn Datum:... Organisationsnummer Adress Organisationens Plus-/Bankgiro/kontonr inkl clearingnr (Om bank i annat land än Sverige, uppge IBAN-nummer samt

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-03-12 Diarienummer:2010-061 M Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Fotskäl Checkens namn Fotskäls bygdegårdsförening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-08-2 Diarienummer:200-06 V Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Tostareds fiberkabelförening Checkens namn Tostareds fiberkabelförening Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2013-06-12 Diarienummer:2008-008 CN Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Glasplåtar Kulturcheckens namn Ambjörnarps hembygdsförening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-05-14 Diarienummer:2010-061 AÖ Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Nittorps fiber ek fören under bildande Checkens namn Nittorps Fiber Sökande

Läs mer

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 Bilaga Kostnadsspecifikation Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 X 2015 X 2017 Beloppen anges i EURO Beloppen anges: Exkl. moms Inkl. moms Utgifter

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-08-27 Diarienummer:200-06 BF Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Björketorp Checkens namn Björketorps Fiber Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSÅTGÄRD (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Stödet kan

Läs mer