Ankomstdatum Mottagare Projektets nummer. 2. Sökandes namn 3a. Namn (juridisk person) 3b. FO - nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ankomstdatum Mottagare Projektets nummer. 2. Sökandes namn 3a. Namn (juridisk person) 3b. FO - nr"

Transkript

1 Leader Åland r.f Styrmansgatan 10, PB MARIEHAMN Tfn I I I ANDB FI PROJEKTANSÖKAN Fylls i av Leader Åland Ny Ansökan Annat, vad? Diarienummer (Leader): Diarienummer (ÅLR): Ankomstdatum Mottagare Projektets nummer Uppgifter om projektet 1. Projektets namn 1. Tid för genomförandet av projektet Projektet börr Projektet slutar Uppgifter om projektets huvudman 2. Sökandes namn 3a. (juridisk person) 3b. FO - nr 4. Fysisk person som är huvudansvarig/kontaktperson för projektet (åtminstone en fylls i) 4a. Position i organisationen Telefonnummer 4b. Personen har teckningsrätt 4a. Position i organisationen Telefonnummer 4b. Personen har teckningsrätt 5. Gatuadress dit handlingar angående projektet skickas Postnummer Gatuadress Postadress Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Europeiska fiskerifonden: En satsning på hållbart fiske Sida 1 av 8

2 Uppgifter om övriga parter som deltar i projektet 6. Parter i projektet Kontaktperson Telefon gsm Kontaktperson Telefon gsm Närmare uppgifter om projektet 7. Område där projektet genomförs Lokalt Regionalt Interregionalt Riksomfattande Internationellt En kommun Flera kommuner Internationellt, ange länder 8. Tillstånd, avtal mm som behövs för projektets genomförande 8a. Inga tillstånd behövs 8b. Bygglov Bygglov behövs inte 8c. Miljötillstånd Miljötillstånd behövs inte 8d. Annat myndighetstillstånd Inga andra myndighetstillstånd behövs Vad: 9. Plats där dokument och verifikat förvaras under och efter projektet 10. Bokförare som har hand om projektet (intern/extern) Telefon 10.b Bankuppgifter Bank IBAN nr: BIC 11. Utbetalning 1 rat (efter projektets redovisning) 2 rater (den sista raten, minst 20%, efter projektets redovisning) 3 rater (sista raten, minst 20%, efter projektets redovisning) Annat: 12. Tidigare stöd Har projektägaren eller projektet tidigare erhållit stöd från EU eller offentliga organ? Vilka: Sidan 2 av 8

3 Projektets kostnader 13. Momspliktighet för projektet, sökande är momspliktig, sökande redovisar inte moms 14. Kostnader 1. Egen personal varav obetalt frivilligt arbete 2. Resekostnader, egen personal 3. Extern personal 4. Administrativa kostnader 5. Lokalkostnader 6. Varor o köpta tjänster varav förplägnad varav tillskott / in natura 7. Investeringar varav kostnader för mark varav Tillskott mark 8. Övriga kostnader Totala kostnader för projektet 9. Projektintäkter (som inte tas upp som finansiering) Totala stödberättigade kostnader (kostnader minus inkomster) Projektets finansiering 15. Projektets egna finansiering Benämning på bevild finansiering Kryssa i: offentlig eller egen finansiering Belopp Ytterligare privat finansiering som ansökts/skall ansökas men ej bevilt i ansökningsskedet: 16. In natura/tillskott 17. Bidrag som ansöks via Leader Åland 18. Finansiering totalt 19. Leaderbidraget under projekttiden Under projekttiden finansieras Leader Ålands bidrag genom: Sidan 3 av 8

4 Information om projektet förväntade indikatorer och mål 20 a. Uppgifter om de personer som förväntas deltar i projektet och projektets effekter Antal deltagare Kvinnor Män Under 25 år Projektet har positiva miljöeffekter Projektet är innovativt eller anknyter till införande av nya handlinsgmönster Projektet gäller utveckling av samarbete eller nätverksbildning Projektet främr jämställdhet mellan kvinnor och män Projektet anknyter till fisketurism Hållbarhet Över 65 år 20b. Uppgifter om de som lokalt förväntas gynnas av projektet Antal bofasta som fått ett bättre lokalt serviceutbud Antal byar där projektet genomförs 20c. Uppgifter om turism Antal övernattande besökare, förväntad ökning Antal dagbesökare, förväntad ökning Projektet anknyter till fisketurism (/) 20d. Förväntade effekter i sysselsättning Nya arbetstillfällen Bevarade arbetstillfällen Visstidsanställningar Kvinnor Män < 25 år >65 år Kvinnor Män < 25 år >65 år Årrsverken Jobbets art 20e. Utbildning, förväntade indikatorer Antal deltagare som förväntas påbör eller kommer att delta i en utbildningsaktivitet Antal deltagare som förväntas genomgå och avsluta en utbildningsaktivitet Antal utbildningsdagar 20f. EFF projekt (fiskeriprogrammet) Handlar projektet om kustnära eller vattenåtgärder fyll i: Projektet gäller i huvudsak: : Havsfiske Inlandsfiske Vattenbruk 1. Stärkande av konkurrenskraften hos fiskerigruppens fiskeområden 4. Insatser för ökat värde på fiskeriprodukter 5. Stödnde av småskaligt fiske och/eller turismrelaterade tjänster och infrastruktur 6. Insatser för att skydda miljön i fiskegruppens fiskeområden 7. Insatser för att återskapa produktionspotentialen i fiskeområden 8. Främnde av nationellt och/eller nationellt samarbete 12. Andra insatser Sidan 4 av 8

5 Kontaktuppgifter och synlighet 21. Kort om projektet (visas bl.a. på hemsidan för andra som är intresserade) 22. Kontaktuppgifter som visas på hemsidan Telefonnummer Projektets/projektägarnas hemsida 23. Synlighet, vi har tagit del av informationen angående synlighet av medfinansiärernas logotyper (eu-flagga + leadersymbol) 24. Beslut elektroniskt, vi accepterar att beslut och liknande kan skickas elektroniskt via E-post adress: Sidan 5 av 8

6 Underskrifter och bilagor 25. Projektansvarigas underskrift Ort och datum Underskrift (av behörig med namnteckningsrätt) Den sökandes försäkran och samtycke Sökande försäkrar att uppgifterna och dess bilagor är riktiga och förbinder sig att iaktta allmänna villkor och bestämmelser som gäller medfinansiering från EU:s jordbruksfond eller fiskerifond samt föl gällande lagar och principer angående landskapsregeringens medfinansiering. Sökande har gjort sig förtrogen med ansökningsanvisningarna och känner till de risker som hör samman med inledandet av det projekt som ansökan gäller samt har följt anvisningarna vid ifyllandet. Sökanden samtycker till att sända tilläggsutredningar som behövs vid avgörandet av ansökan och samtycker till att det utförs en syn på nödvändiga delar av den verksamhet som avses i denna ansökan. Landskapsregeringen samt av den befullmäktigade personer har rätt att få alla nödvändiga uppgifter som behövs för avgörande av ansökan, för utbetalning, övervakning och uppföljning av stöd samt att utföra granskning hos stödtagaren på det sätt som bestämts i lagen. För beredning och övervakning av finansieringsbeslut kan landskapsregeringen behöva information av olika myndigheter och offentliga finansiärer. Landskapsregeringen, utan hinder av förordningen om sekretessbestämmelser gällande affärs- och yrkeshemligheter, kan vara i kontakt med dessa myndigheter och offentliga finansiärer samt med övriga finansiärer som nämns i finansieringsplanen för att få information om sökanden och detta projekt. Sökanden samtycker till, att de uppgifter som i ansökan angivits som offentliga kontaktuppgifter får publiceras. Observera - Att en komplett ifylld ansökan gör handläggningen snabbare och mer effektiv. - Att sökande i samband med slutredovisningen ska skriva en slutrapport över projektets resultat och besvara de indikatorer som uppgivits i beslutet från landskapsregeringen. Samt att projektägaren är medveten om att projektet följs upp ett år efter avslutande. Härmed bekräftas att: - Sökande har försäkrat sig om att de juridiska personer som nämns i ansökan samtycker till att de uppgifter som förekommer i ansökan registreras i informationssystem för uppföljning av landbygdsutvecklingsprogrammet på Åland Sökande förbinder sig att i bokföringen tydligt visa vilka kostnader och intäkter som är relaterade till projektet. - Undertecknad har teckningsrätt för sökande samt att, i denna ansökan, namngiven projektansvarig befullmäktigas att i senare kontakter med landskapsregeringen och Leader Åland r.f. företräda projektet. 26. Underskrift av övriga parter som deltar i projektet (punkt 9) Ort och datum Underskrift (av behörig) Organisation: Organisation: Organisation: Bilagor Projektplan Kostnadskalkyl, budget Finansieringsplan Styrgrupp Bygglov Miljötillstånd Stadgar Intyg om kommunens eller annan offentlig delfinansiering/deltagande i projektet Om enskilda inköp överstiger euro har anbud (offerter), minst tre stycken eller förklaring rörande varför färre antal inlämnas Övriga Bilagor Utredning över hur eget arbete/ in natura Ritningar Ägarbevis på mark/fastighet Kartor Andra tillstånd och lov Kontoutdrag/bokslut Intyg om annan privat parts delfinansiering/deltagande i projektet Intyg över markandsmässigt värde på mark/arbete av kvalificerad expert el auktoriserat offentligt organ. (Kommunalt planerat område behöver ej skild värdering) Sidan 6 av 8

7 Anvisningar Uppgifter om projektet 1. Projektets namn Används i samband med projekthanteringen. Används även i offentliga sammanhang. Gärna kort och beskrivande. 2. Tid för genomförandet av projektet 2a. Projektet börr. Ange det datum då projektet påbörs. Projektets inledningsdatum kan vara tidigast datumet för inlämning av ansökan. Alla stödberättigade kostnader skall vara uppkomna tidigast detta datum. 2b. Projektet slutar. Ange det datum då projektet avslutas. Alla stödberättigade kostnader skall vara uppkomna och betalda senast detta datum. Tänk på att även efterarbete och redovisning skall ingå i projekttiden. Uppgifter om projektets huvudman 3. Sökandes namn 3a. (juridisk person), Den huvudsökande för projektet skall vara en juridisk person, d.v.s vara registrerad. Exempelvis förening, organisation, sammanslutning eller liknande. Huvudansvarig för projektet kan bland annat inte vara enskild person eller företag. Alla kostnader skall slutligen betalas av huvudman. 3b. FO-nummer, ange ert FO-nummer eller registreringsnummer (föreningsregistret). 4. Fysisk person som är huvudansvarig/kontaktperson för projektet (eller personer). 4a. Ange uppgifter om den som i förstahand lämnar ut uppgifter om projektet. 4b. Personen har teckningsrätt. Det är inte säkert att den som är huvudansvarig har teckningsrätt trots att personen sköter löpande ärenden eller givits i uppgift att sköta projektet. Enligt stadgarna framgår vem som har teckningsrätt för er. Vanligast är att ordförande, vice ordförande tillsammans med en till tecknar föreningen. 5. Gatuadress. Ange den adress dit ni vill att handlingar angående projektet skickas. Uppgifter om deltagare i projektet 6. Parter i projektet. Förutom projektansvarig (punkt 3) behövs åtminstone ytterligare en part i projekt som genomförs inom landsbygdsutvecklingsprogrammet. Projekt inom Fiskerifonden (EFF) kan även genomföras av en part. Uppge samtliga parter som deltar i projektet. Alla deltagande parter skall underteckna ansökan eller om detta inte är möjligt, lämna intyg över deltagande. Om inte uppgifter om alla parter som deltar i projektet ryms på ansökningsblanketten bifogas resterande i en bilaga till ansökan. Närmare uppgifter om projektet 7. Område där projektet genomförs. Kryssa för de rutor som passar in på ert projekt. Lokalt är projekt i det direkta närområdet, regionalt är projekt som utförs på Åland, interregionalt är projekt som genomförs inom flera regioner. Ett internationellt projekt genomförs i fler länder. 8. Tillstånd, avtal m.m som behövs för projektets genomförande Det är projektägaren som ser till och skaffar nödvändiga tillstånd för projektet. 8a. Fyll i den här rutan om inga tillstånd behövs 8b. Bygglov kan behövas för projekt som till exempel renoveringar, uppförande eller flyttning av byggnader m.m. Kontakta byggnadsinspektören i kommunen om ni är osäkra. 8c. Miljötillstånd kan behövas till exempel vid uppförande av kök, anordnande av markander, åverkan på naturen och ingrepp på vattenområden. Kontakta Ålands miljö och hälsoinspektion för närmare upplysningar. 8d. Andra tillstånd kan vara tillstånd om sammankomst, att sätta upp stora skyltar eller liknande. Ifall projektet kräver andra tillstånd ange dessa. 9. Plats där dokument och verifikat förvaras under och efter projektet. Ange den plats där projektets papper förvaras. Tänk igenom var ni vill förvara era handlingar och var noga med att spara allt som hör till projektet. 10. Bokförare som har hand om projektet. Ange den som har hand om projektets ekonomi. Kontrollera även om projektet behöver en revisor. 10b Bankuppgifter. Ange bank och kontonummer till vilket stödet skall betalas ut. 11. Utbetalning. Stödet betalas vanligen ut i efterhand. Vid större projekt kan delbetalningar förekomma. Delbetalningarna sker efter att delredovisning lämnats in. Innan slutredovisningen kan maximalt 80% av stödet betalas ut. I undantagsfall och om speciell motivering finns kan stöd betalas ut som förskott. 12. Tidigare stöd. Uppge eventuella tidigare stöd från EU. Projektets kostnader 13. Momspliktig. Ange om projektet är momspliktigt eller inte. För moms som dras av via momsdeklaration kan inte ansökas bidrag. I det fall projektet är momspliktigt anges kostnaderna exlusive moms. 14. Kostnader: Alla kostander som får godkännas som stödberättigad utgift (dvs som kan tas med i redovisningen) skall anges och motiveras i ansökan samt i kostnadsbudgeten och godkännas i samband med stödbeslutet. Kostnaderna skall vara projektrelaterade och skäliga. 1. Egen personal de kostnader, inkl sociala som tex anställad kostar i projektet Obetalt frivilligt arbete tex talkotimmar (verifieras med talkotimlistor) 2. Resekostnader, egen personal tex transporter. Resekostnaderna skall vara projektrelaterade och skäliga. 3. Extern personal inköpt arbetskraft (tex byggarbetare, elektriker osv) 4. Administrativa kostnader kostnader för administration (obs! Om en del av en kostnad tex telefon hör till projektet måste en fördelningsnyckel uppges och godkännas i samband med stödbeslutet) 5. Lokalkostnader Kostnader för lokaler (tex utbildningar, kontor osv. Obs! Om en del av en total hyreskostnad påförs projektet måste en fördelningsnyckel uppges och godkännas i samband med stödbeslutet) 6. Varor och köpta tjänster Sidan 7 av 8

8 Här ingår de flesta vanliga kostnader som ett projekt har tex virke, färg, spik m.m. Det viktiga är att kostnaden som tas med är projektrelaterad och skälig (dvs att den behövs för projektets genomförande och att priset motsvarar det som varan kostar på riktigt ). Köpta tjänster kan vara tex bokföring, konsult-tjänster o liknande. Förplägnad mat kan till viss del vara stödberättigad. Dock skall matkostnader verifieras ytterligare förutom inköpskvitto. Tex genom deltagarlista, protokoll eller liknande. Tillskott/ in natura varor eller liknande som har ett värde men som inte är en faktisk kostnad för projektet (inte betalas i pengar). Tex om någon skänker stock, sand eller dylikt till projektet. 7. Investeringar (exklusiva mark) 7.a Kostnader för mark 7 b Tillskott mark mark och byggnader kan vara ett tillskott till projektet. Dvs att det har ett värde men som inte är en faktisk kostnad för projektet (inte betalas i pengar). Tex om någon gratis överlåter eller arrenderar ut mark till projektet. 8. Övriga kostnader Här sätts andra kostander som inte passar inom de ovanståden. Dock skall alla övriga kostnader specificeras, berätta vad kostnadens art är! Dvs man kan inte ha med en ospecificerad summa i fall om att den behövs. Totala kostnader alla kostnader sammantaget som finns för projektets genomförande 9. Inkomster för projektet de inkomster som projektet har dras ifrån kostnaden. Om det inte är deltagaravgifter eller bidrag från den privata sektorns och sätts in som egen finansiering i projektet. Totala stödberättigade kostnader de totala kostnader som det går att söka stöd för. Projektets finansiering 15. Projektets egna finansiering. Redogör för alla de intäkter och finansieringskällor som finns till projektet. Var noga med att kryssa i om finansieringen är offentlig eller privat. Här bör även finansieringen av bidragsdelen under projekttiden ingå. 16. In natura. Räkna samman all det in natura och tillskott som läggs in i projektet (under punkt 12 1.Kostnader: Obetalt frivilligt arbete, 6. Varor och köpta tjänster: tillskott/in natura, 7. Investeringar: Tillskott mark). Kom ihåg att summan inte får överstiga 37,5% av den totala kostnaden för projekt inom landsbygdsutvecklingen. 17. Bidrag som ansöks via Leader Åland. Inom LBU går det att ansöka max om 50% i bidrag. Inom fiskerifonden (EFF), kan man ansöka om max 90% i bidrag. 18. Finansiering totalt. Räkna samman beloppen ovan (punkt 15: Egna finansieringen + punkt 16: in natura + punkt 17: Bidrag från Leader) som bör stämma överens med summan av kostnaderna i punkt 14: Totala stödberättigade kostnader. 19. Bidraget under projekttiden. Uppge vem som ligger ute med pengar under projekttiden. Dvs hur finansieras bidraget till det att utbetalningen sker? Information om projektet 20. Förväntade indikatorer och mål, är ett sätt att beskriva projektet. Indikatorblanketten lämnas in vid redovisningen samt ett år efter att projektet slutförts. Denna första kontroll av indikatorer är bara riktgivande och en uppskattning av det ni tror att projektet kommer att uppnå. I samband med redovisningen fylls indikatorerna i på nytt och även ett år efter avslut. Dvs ni kan revidera era uppskattningar under resans gång. 20a. Uppgifter om de personer som förväntas delta i projektet och projektets effekter Uppskatta hur många, kön och ålder på dem som deltar i projektet. Tror ni att projektet har... positiva miljöeffekter, är inovativt, utvidgar nätverk, jämställdhet, hållbart, anknyter till fisketurism? - kryssa i eller 20b. Uppgifter om de som lokalt förväntas gynnas av projektet Hur många som bor i området kommer att få nytta av projektet då det är genomfört? Och hur många byar deltar? 20c. Uppgifter om turism Påverkas turistövernattningar av projektet, isf hur många fler tror ni kommer att övernatta? Och kommer fler att besöka er över dagen/kvällen, i så fall hur många uppskattar ni att det är? 20d. Förväntade effekter i sysselsättning Skapas någon form av arbete genom att projektet genomförs? 20e. Utbildning, förväntade indikatorer Berätta hur många som ni tror börr en utbildning, hur många som genomför den och hur många dagar den är. 20f. Handlar projektet om kustnära eller vattenåtgärder fyll i: Detta är en första indikativ vision om hur ni tror att projektet går dvs ni uppskattar projektets påverkan, i samband med redovisningen fylls indikatorerna i på nytt och även ett år efter avslut. Dvs ni kan revidera era uppskattningar under resans gång. Kontaktuppgifter och synlighet 21. Kort om projektet. Beskriv ert projekt kortfattat så att även de som inte vet vad det handlar om får en uppfattning. Texten kommer bl.a. att användas för andra projektintresserade och visa vad man kan hitta på. Den fungerar som tips och idé. 22. För att ge andra en möjlighet att ta del av era lärdomar när projektet är genomfört, ser vi gärna att ni fyller i kontaktuppgifter så att intresserade kan ta kontakt och ställa frågor om hur ni gjort i ert projekt. 23. Det är viktigt att synligöra att projektet är delfinansierat av EU. Denna synlighet är en förutsättning för att projektstödet skall betalas ut. 24. Om sökanden accepterar att få beslut per skrivs adressen in här. Underskrifter 25. Den huvudansvariga för projektet fyller i. Här måste det vara de med teckningsrätt (finns angivet i t ex föreningens stadgar). Var noga med att läsa igenom texten där det står vad som förväntas av projektägaren i samband med underskriften. Observera att genom underskriften får huvudansvarig för projektet rätt att företräda föreningen gällande projektet i kontakten med Leader Åland och LR framöver (tex indikatoruppföljning). 26. Finns det andra parter i projektet skall även de skriva under ansökan så att de är medvetna om vad de deltar i. Då behövs ej separat intyg om deltagande, Sidan 8 av 8

SMULTRONSTÄLLEN. Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f.

SMULTRONSTÄLLEN. Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f. SMULTRONSTÄLLEN Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f. 16.4.2012 1.10.2013 INNEHÅLL TEMA... 3 BAKGRUND... 3 MÅL... 3 MÅLGRUPP... 4 FÖRVERKLIGANDE... 4 SPECIFICERING AV MOMENTEN OCH UTVÄRDERING... 5 TIDSLINJE

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Bilaga 1 till N3009E27_15122009

Bilaga 1 till N3009E27_15122009 Bilaga 1 till N3009E27_15122009 LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM PRINCIPER FÖR HANDLÄGGNING OCH BEVILJANDE AV STÖD SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA FISKERIFON- DEN (EFF) FÖR PERIODEN 2007-2013 (Detta beslut

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28 Handbok för projekt inom Leader 2009-09-28 GENOMFÖRANDE... 2 LEADERPROJEKT... 2 TYDLIG AVGRÄNSNING GENTEMOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 2 LÅNGSIKTIGHET... 2 ANVÄNDNING AV EU- OCH LEADERLOGOTYP... 3 REDOVISNING

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

Förprojekteringsansökan ESF

Förprojekteringsansökan ESF si Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Förprojekteringsansökan ESF Kompetens och delaktighet Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand. 1 Uppgifter om sökande

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER Bilaga 1 till N1015E06_21042015 LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER Tillämpningsområde Följande regler kommer att tillämpas för projektfinansiering inom ramen för landskapets strukturfondsprogram

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand)

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Del A A 1 Projektansökan ESF Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Uppgifter om sökande

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand)

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Del A A 1 Projektansökan ESF Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Uppgifter om sökande

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Bilaga 1 Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd inklusive projektstöd till bredband. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Handboken för projektaktörer

Handboken för projektaktörer 2010 L a n d s b y g d s n ät v e r k e t s b r o s c h y r H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r Handboken för projektaktörer L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r H a

Läs mer

Anvisningar till ansökan om

Anvisningar till ansökan om om utbetalning av stöd till producentorganisationer för frukt och grönsaker Följ anvisningen noga så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in den i rätt tid! Var finns blanketten? Alla blanketter

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer