SMULTRONSTÄLLEN. Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMULTRONSTÄLLEN. Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f."

Transkript

1 SMULTRONSTÄLLEN Paraplyprojekt inom Leader Åland r.f

2 INNEHÅLL TEMA... 3 BAKGRUND... 3 MÅL... 3 MÅLGRUPP... 4 FÖRVERKLIGANDE... 4 SPECIFICERING AV MOMENTEN OCH UTVÄRDERING... 5 TIDSLINJE FÖR GENOMFÖRANDET... 6 NOTERBART... 6 URVALSKRITERIER OCH VAL AV DELTAGARE... 7 ERHÅLLANDET AV STÖD... 8 SAMMANDRAG... 8 ORDFÖRKLARINGAR/DEFINITONER... 8 BILAGOR... 8

3 TEMA SMULTRONSTÄLLEN är ett paraplyprojekt för små och allmännyttiga investeringar utomhus på Åland under perioden Insatser som tangerar barn och ungdomar, fritid samt turism prioriteras. Exempelvis upprustande av lekplatser, simstränder, bryggor, beachvolleyplaner, stugor vid vandringleder, skyltning av intressanta platser och bevarande av kulturhistoria (tex midsommarstänger) m.m. Även mindre nyinvesteringar kan genomföras. Med andra ord åtgärder som förbättrar befolkningens och besökares smultronställen. BAKGRUND Leader Åland r.f. har konstaterat att ett behov av små investeringar finns bland intressenter som kontaktat kontoret. Flera av dessa har inte själva kunskapen och tiden att ta hand om den administration som finns runt projektformen. En del av investeringarna är dessutom så små att det inte varit mödan värt att ansöka om finansiering trots att den skulle behövts. Ett av Leader Åland r.fs syften är att bistå och hjälpa till med byråkratin kring projekt. I och med SMULTRONSTÄLLEN vill föreningen till ännu större del ta ansvaret för skrivbordsarbetet och utnyttja den kunskap som finns i föreningen. På så sätt frigörs energi för genomförarna som kan läggas på själva projektet istället. Paraplyprojektet ger möjlighet att stöda mindre investeringar som passar inom vår strategi. Samtidigt avlastas myndigheterna som istället för att bevilja, granska och hantera alla delmoment som enskilda projekt endast behöver hantera ett större projekt. SMULTRONSTÄLLEN ger oss även möjlighet att stöda andra sökande än tidigare, vilket gör att leader-dimensionen når fler och allmännyttan av Leader-stöden ökar. MÅL Det övergripande målet med projektet är att snygga till, förbättra och göra platser mer tillgängliga för såväl boende som turister. Leader Åland r.f. vill med små investeringar i material och arbete göra lokala smultronställen ännu trevligare än i dag. Föreningen vill att genom att ta hand om administrationen ge eldsjälarna mer kraft att praktiskt genomföra åtgärder som stärker den lokala attraktionskraften. - Tillgodose det behov av små investeringar som finns för att förstärka fritidsmöjligheterna för boende och för att skapa ett mervärde för turister. Att minst 5 allmännyttiga investeringar genomförs till en total budget om euro. Där stödsumman från LBU ligger mellan ca 200 euro och euro. Vid behov kan antalet delmoment utökas för att fullt kunna utnyttja de budgeterade stödmedlen. - Miska byråkratin dels för deltagarna (annars skulle de varit projektägare) och dels för landskapsregeringen.

4 MÅLGRUPP Projektet riktar sig till sammanslutningar som är öppna för allmänheten och/eller verkar för utvecklingen av det lokala samhället, så som ungdomsföreningar, idrottsföreningar, samfälligheter och byalag. Deltagarna behöver vara registrerade (juridisk person) och måste ha en fungerande verksamhet med tydliga ramar. Vid byggande, ändringar på markområden och fasta anläggningar skall deltagaren äga marken eller ha ett arrende/inskriven rättighet till området/byggnaden. Rättigheten skall dessutom sträcka sig åtminstone fem år efter att projektet är avslutat. Ingen kommersiell verksamhet/företag kan söka stöd. FÖRVERKLIGANDE Projektet består av två delar. Delarna är Administration och Smultronställen. Finansieringen av administrationen görs genom att 50% söks i stöd för hela projektets kostnader men smultronställena får ca 40% i stöd för sitt projekt. Mellanskillnaden finansierar administrationen. Projektet och SMULTRONSTÄLLENA kommer att genomföras inom åtgärd 313. Administrationen sköts av föreningen Leader Åland r.f. och stöd söks för personal samt mindre administrativa kostnader. Genom att Leader Åland r.f. samordnar projekten på samma sätt som i fast finlands program ges 100 % i stöd från offentliga medel till administrationen. Kostnaderna går utanför ramen för driften av leadermetoden på Åland. Total budget euro. Delmomenten är mini-projekt som finansieras inom Landsbygdsutvecklingsprogrammet för Åland perioden , axel 3 och åtgärd 313 Främjande av tursimverksamhet. Valet av

5 åtgärd baserar sig på att då man rustar upp tillgängliga platser utomhus ges ett mervärde åt de som besöker Åland. En förutsättning är att underhållet skall fungera, vilket det gör om platsen har ett värde för de boende i området. En viktig del är att frivilliga vill lägga ner tid och arbete på att praktiskt genomföra de utvalda åtgärderna. Delmomenten genomgår en beredning på Leader Åland r.f. som liknar den i vanliga projekt, dock förenklad. Momenten granskas stämmer de överens med målsättningen och innehållet i åtgärd 313?, uppfyller de urvalskriterierna i strategin och i övriga bestämmelser?. Efter det väljs de delmoment ut som får vara med i projektet. En motivering till urvalet görs av Leader Åland r.fs styrelse. Total budget varav offentlig finansiering ca euro och in natura ca euro. Samt deltagarnas egen finansiering ca Dvs totala egna finansieringen inkl in natura blir ca (60%) och bidraget blir (ca 40%). SPECIFICERING AV MOMENTEN OCH UTVÄRDERING De enskilda deltagarna som antas till projektet, har beskrivit målet för sitt moment sitt smultronställe samt gjort en budget vid ansökningstillfället. Beskrivningarna och kostnaderna (max ) sammanfogas sedan till ett gemensamt dokument som så snart det är klart sänds i till Landskapsregeringen (innan slutgiltigt beslut tas). I ansökan har inte kostnadskalkylen för delmomenten specifiserats per kostnadsslag. Detta beror på att Leader Åland r.f. idag inte i detalj vet fördelningen av kostnaderna eftersom delmomenten ännu inte har valts ut. Det enda som har uppskattats är talkoarbetet som uppskattas vara ca 3500 euro totalt. Fördelningen mellan kostnadsslagen i delmomenten förväntas till största delen falla inom varor och material samt extern personal. Leader Åland kommer att göra en detaljerad kostnadsskalkyl för delmomentens kostnadsslag efter att de smultronställen som skall delta har valts ut. Leader Åland r.f. begär vid flera tillfällen in redovisningar från delmomenten, indikatorer samt redogörelser som sammanställs och bifogas redovisningarna till LR. Leader Åland r.f. kommer genom att vara huvudägare dessutom ha kontakt med projekten då kostnader skall betalas.

6 TIDSLINJE FÖR GENOMFÖRANDET - Övergripande projektplan och budget görs för delmomenten - smultronställena samt för administrationen. - Projektansökan lämnas in till LR. Där föreningen anhåller om förskott för projektet max 80 % av totala stödsumman. - Projektet påbörjas genom att annonsera efter deltagare. - Deltagarna väljs ut, eventuellt under en dag Leder maraton eller senast En detaljerad projektplan och budget lämnas in till LR som en komplettering till en övergripande planen. - Deltagarna betalar in sin egen finansiering till Leader Åland som är huvudägare och ansvarig för kostnaderna. - Leader Åland r.f. sköter administrationen av delmomenten. D.v.s.. betalar räkningar, fyller i blanketter, sköter bokföring m.m. medan deltagarna fysiskt genomför projekten konkret på smultronställena samt för timlistor över talkoarbete. - Uppföljning från kontoret om hur projekten på smultronställen går och hur väl de genomförs samt kontrollera att kostnaderna i momenten är stödberättigade. - Leader Åland r.f. sammanställer kostnaderna för samtliga moment och gör upp en betalningsansökan som lämnas in till LR. Max tre gånger under projekttiden. Del , del samt slutrapport den Leader Åland r.f. skriver en övergripande rapport och mer ingående om varje moment till redovisningarna samt samlar in bildmaterial från deltagarna. - Delmomenten är avslutade senast och lämnar in sina redovisningar till Leader Åland r.f. NOTERBART Timmar för administrativs arbete på kontoret hålls skilt från de timmar som hör till genomförandet av leadermetoden på Åland. Om deltagaren inte uppfyller kraven för erhållandet av stöd blir deltagaren återbetalningsskyldig.

7 URVALSKRITERIER OCH VAL AV DELTAGARE Målsättningen är att 5 sammanslutningar deltar i SMULTRONSTÄLLEN. Vid behov, om många riktigt små stöd söks, kan antalet deltagare utökas för att fullt kunna utnyttja de budgeterade stödmedlen. Projektet kan påbörjas även med mindre antal deltagare. Detta beroende på att rambudgeten är max 7000 euro per smultronställe. Så är det många små behövs fler för att fylla totalsumman om euro. Eller om flera smultronställens kostnader uppgår till ryms inte fem projekt i budgeten (5*7 000 = ). Deltagarna väljs ut av Leader Åland r.fs styrelse. Leader Åland förbehåller sig rätten att bedöma graden av allmännytta i var och ett av smultronställena i ansöknings- och valskedet. Information om val av deltagare kommer att finnas tillgängligt på Leader Åland r.fs hemsida. Ansökningar inkomna efter sista ansökningsdagen beaktas inte i valet av deltagare. Leader Åland r.f. förebehåller sig rätten att ge tilläggstid för kompletteringar av ansökningar som inlämnat inom ansökningstiden. I tillämpliga delar beaktas gällande lagar och förordningar för landsbygdsutvecklingen och Leader på deltagande smultronställen. Som stödberättigade kostnader anses kostnader som uppges i ansökan om deltagande samt uppfyller kraven i ÅLR 2011/6410 LR beslut om stödberättigade utgifter som medfinansieras av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling inom Axel 4, Leader. Lägsta totala åtgärdskostnad är 500 euro (200 euro i stöd) och högsta totala åtgärdskostnad är 7000 euro (2 800 i stöd). Kostnaderna anges inklusive mervärdesskatt. Om sökande emellertid får återbäring av mervärdesskatt skatt exkluderas skatten i kostnadsförslaget. In natura kan bestå av verifierat tillskott i form av varor, mark el dylikt eller obetalt eget arbete till ett värde av 10 euro/timme eller 20 euro/timme med maskin. Obetalt yrkesarbete till ett värde över 10 euro/timme är inte stödberättigat i delmomenten. Urvalskriterier delägaren skall uppfylla: - Deltagaren skall vara juridisk person. - Anhållan om deltagande är Leader Åland r.f. tillhanda senast den (eller i samband med att Leadermarathonet genomförs.) - Investeringen som efterfrågas kan klart kopplas till temat i projektet. - Investeringen är minst 500 och max 7000 euro. - Deltagaren bidrar med någon form av in natura. (helst ca 10 % av totala kostanden i momentet.) - Att momentet avslutas före juni Ej momspliktiga sammanslutningar prioriteras. Om den totala stödsumman som deltagarna tillsammans ansöker om överstiger maxgränsen på euro (totalt kostar momenten i projektet ) används följande kriterier: - Momentet får i Leader Ålands r.fs urvalskriterier minst 42 poäng totalt. - Antalet personer som anses ha nytta av smultronstället räknas. - Momentet har ringa möjligheter att bli genomfört utan stödet från SMULTRONSTÄLLEN.

8 ERHÅLLANDET AV STÖD En förutsättning för att erhålla stöd till momenten, för allmännyttiga projekt, är att deltagaren iakttagit stödvillkoren enligt gällande regler. Dessutom förutsätts att de utgifter som deltagaren yrkar på skall vara faktiska, slutgiltiga och verifierbara under den i avtalet uppgjorda tidsperioden. Deltagaren lägger fram de handlingar som krävs samt framställer skriftliga och bildiga rapport när Leader Åland begär dessa. Om deltagaren inte uppfyller kraven för erhållandet av stöd blir deltagaren återbetalningsskyldig. SAMMANDRAG Leader Åland r.f. har beslutat att genomföra ett paraplyprojekt och på så sätt avlasta såväl små föreningar som LR vad gäller administrationen och samtidigt göra smultronställen mer attraktiva. Föreningen vill att genom att ta hand om administrationen ge eldsjälarna mer kraft att praktiskt genomföra åtgärder som stärker den lokala attraktionskraften. Syftet med projektet att stöda små investeringar med koppling till barn och ungdomar, fritid samt turism med maximalt euro i stöd per moment. ORDFÖRKLARINGAR/DEFINITONER Deltagaren = Partner i projektet. Deltagaren (genomföraren av del-momentet) kan vara förening, sammanslutning eller dylikt som är öppen för allmänheten och/eller verkar för att utveckla byn/lokala samhället. Deltagaren behöver vara en juridisk person i form av registrerad förening eller dylikt. Paraplyprojekt= Leader Åland r.f. är huvudägare av projektet. Och har hand om administration, ekonomi osv. Delmoment/åtgärd= Deltagarens del i projektet. D.v.s.. mini -projekt inom det övergripande paraplyprojektet. T.ex. om ett byalag rustar upp en strand så är deras strand, deras kostnader, deras in natura lika med ett delmoment i projektet. BILAGOR - Bilaga 1, Mall/förslag till deltagaravtal

9 BILAGA 1 - Mall/förslag till deltagaravtal AVTAL OM DELTAGANDE I LEADER- PROJEKTET SMULTRONSTÄLLEN Avtalet skall godkännas av Leader Åland r.fs styrelse innan det träder i kraft. UPPGIFTER OM SMULTRONSTÄLLET Smultronsställets projektnamn Tid för genomförande Börjar Avslutas UPPGIFTER OM DEN SOM FÖRVALTAR SMULTRONSTÄLLET Sökandes namn (sammanslutningen) FO-nr/reg nr Fysisk person som har huvudansvar för deltagandet i projektet och dit handlingar skickas Namn Uppgift i organisationen Adress e-post Telefonnummer Personen har teckningsrätt Ja Nej NÄRMARE UPPGIFTER OM GENOMFÖRANDET Tillstånd, avtal m.m som behövs för genomförandet Inga tillstånd behöv Bygglov behövs Miljötillstånd behövs Annat myndighetstillstånd el liknande behövs Bygglov behövs ej Miljötillstånd behövs ej Inga andra tillstånd behövs Vad:

10 Kostnader 1. Egen personal Obetalt frivilligt arbete (talko) 2. Resekostnader, egen personal 3. Extern personal 4. Administrativa kostnader 5. Lokalkostnader 6. Varor och köpta tjänster Förplägnad Tillskot / in natura (förutom talko) 7. Investeringar Tillskott mark 8. Övriga kostnader Totala kostnader Inkomster Totala stödberättigade kostnader Finansiering Finansiärens namn Belopp Offentlig/privat / In natura/tillskott Total finansiering Synlighet Ja, vi har tagit del av informationen angående sylighet av medfinansiärenas logotyper

11 UNDERSKRIFT Ort och datum Underskrift (av behörig) Den sökandes försäkran och samtycke Sökande försäkrar att uppgifterna och dess bilagor är riktiga och förbinder sig att iaktta allmänna villkor och bestämmelser som gäller medfinansiering från EU:s jordbruksfond samt följa gällande lagar och principer angående landskapsregeringens medfinansiering. Sökande har gjort sig förtrogen med ansökningsanvisningarna och känner till de risker som hör samman med inledandet av det projekt som ansökan gäller samt har följt anvisningarna vid ifyllandet. Sökanden samtycker till att sända tilläggsutredningar som behövs vid avgörandet av ansökan och samtycker till att det utförs en syn på nödvändiga delar av den verksamhet som avses i denna ansökan. Landskapsregeringen samt av den befullmäktigade personer har rätt att få alla nödvändiga uppgifter som behövs för avgörande av ansökan, för utbetalning, övervakning och uppföljning av stöd samt att utföra granskning hos stödtagaren på det sätt som bestämts i lagen. För beredning och övervakning av finansieringsbeslut kan landskapsregeringen behöva information av olika myndigheter och offentliga finansiärer. Landskapsregeringen, utan hinder av förordningen om sekretessbestämmelser gällande affärs- och yrkeshemligheter, kan vara i kontakt med dessa myndigheter och offentliga finansiärer samt med övriga finansiärer som nämns i finansieringsplanen för att få information om sökanden och detta projekt. Sökanden samtycker till, att de uppgifter som i ansökan angivits som offentliga kontaktuppgifter får publiceras. Observera - Att en komplett ifylld ansökan gör handläggningen snabbare och mer effektiv. - Att sökande i samband med slutredovisningen ska skriva en slutrapport över projektets resultat och besvara de indikatorer som uppgivits i beslutet från landskapsregeringen. Samt att projektägaren är medveten om att projektet följs upp ett år efter avslutande. Härmed bekräftas att: - Sökande har försäkrat sig om att de juridiska personer som nämns i ansökan samtycker till att de uppgifter som förekommer i ansökan registreras i informationssystem för uppföljning av landbygdsutvecklingsprogrammet på Åland Sökande förbinder sig att i bokföringen tydligt visa vilka kostnader och intäkter som är relaterade till projektet. - Undertecknad har teckningsrätt. BILAGOR Projektplan Kostnadskalkyl, budget Finansieringsplan Styrgrupp Bygglov Miljötillstånd Andra tillstånd och lov Intyg över markandsmässigt värde på mark Utredning över hur eget arbete/ in natura Ritningar Ägarbevis på mark/fastighet Kartor Indikatorer Övriga bilagor: Intyg om kommunens eller annan parts delfinansiering/deltagande Stadgar Kontoutdrag/bokslut

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28 Handbok för projekt inom Leader 2009-09-28 GENOMFÖRANDE... 2 LEADERPROJEKT... 2 TYDLIG AVGRÄNSNING GENTEMOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 2 LÅNGSIKTIGHET... 2 ANVÄNDNING AV EU- OCH LEADERLOGOTYP... 3 REDOVISNING

Läs mer

Hur man fyller i ansökan och budget

Hur man fyller i ansökan och budget 1(13) Datum 2015-04-30 Dnr Hur man fyller i ansökan och budget Innehåll Bakgrund... 2 Fead:s förväntade resultat och effekter... 2 Fead:s urvalskriterier... 3 Obligatoriska underlag för ansökan... 4 Ansökningsmallen...

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Handboken för projektaktörer

Handboken för projektaktörer 2010 L a n d s b y g d s n ät v e r k e t s b r o s c h y r H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r Handboken för projektaktörer L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r H a

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden

BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden 1 BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM... 5 1. ALLMÄNT... 5 1.1. Uppgifterna lämnas in av... 5 1.2. Uppgifterna beskriver situationen

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER Bilaga 1 till N1015E06_21042015 LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER Tillämpningsområde Följande regler kommer att tillämpas för projektfinansiering inom ramen för landskapets strukturfondsprogram

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för. - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder

Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för. - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder Landskapsregeringens villkor för beviljande av stöd för - Avfallshantering, vatten- och avloppsåtgärder - Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder D.nr: ÅLR 2011/4739 Antagna: 16.6.2011 1. Mål och medel

Läs mer

PROJEKTHANDBOKEN. ITSAM Arkiv 2014-01-23

PROJEKTHANDBOKEN. ITSAM Arkiv 2014-01-23 PROJEKTHANDBOKEN ITSAM Arkiv 2014-01-23 Versionshistorik Versionsnummer Datum Status 1.0 2014-01-23 Fastställd version 2 INLEDNING 4 Hantering inom förvaltningen 4 1. VAD ÄR ETT PROJEKT? 5 EU-projekt 6

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Bilaga 1 Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd inklusive projektstöd till bredband. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du

Läs mer

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Datum 2009-03-30 Version 2009-02-04 Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, Sverige

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning Tävlingsinformation Datum 2013-05-06 Vår referens Sida Dnr: 13-4799 1(16) PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer