LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Plats och tid: Kostverksamheten, Skruv måndagen den 20 februari 2012 kl Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c ) v ordf Monica Johansson (s) Eva Kabanda Gustavsson (s) Tommy Truedsson (s) Ulf Ekwurtzel (m) Örjan Davoust (m) Övriga deltagare Leif Gummeson, teknisk chef Christine Axelsson. adm ass Köksföreståndare Carina Rydell 4 Köksbidträde Gerd Karlsson 4 Driftsingenjör Jens Olsén 9 Utses att justera Örjan Davoust 4-12, Tommy Truedsson 13 Justeringens plats och tid Onsdagen den 23 februari 2012 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-13 Christine Axelsson Ordförande Anders Palmengren Justerande Örjan Davoust 4-12 Tommy Truedsson 13 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Tekniska nämnden

2 Sammanträdesdatum 2 TN 4 Information om kostverksamheten i Skruv. Personalen informerade om kostverksamheten i Skruv. De var mycket belåtna med den nya matsalen för skolbarnen på Lilltorpet. Matsalen är döpt till Björktorpet. Det antecknas i protokollet att nämnden har blivit informerad.

3 Sammanträdesdatum 3 TN 5 Slutredovisning av investeringsprojekt. Projekt Dnr /68 Gatubelysning, byte till högtrycksnatrium lampor Budget: 1350 tkr Resultat: underskott 124,7 tkr /43 Uppsättning av nytt vägräcke utmed Djurhultsdammen Budget: 210 tkr Resultat: överskott 28 tkr /44 Iordningsställning av gata från Wittes gränd med anslutning till Andrégatan, Gula skolan och LesseboHus nya bostadsområde jämte GC-väg bakom Gula skolan Budget: 600 tkr Resultat: Överskott 122,9 tkr /58 Trottoaren utmed Åkerhultsvägens norra sida, mellan Plåtslagerivägen och Vintervägen har byggts om till gång- och Cykelväg. Budget: 125 tkr Resultat: underskott 35 tkr /266 Ombyggnad av gatukorsningen Formaregatan- Kostavägen i Lessebo för att förbättra sikten vid utkörning eller korsning av Kostavägen. Budget: 40 tkr Resultat: underskott 6 tkr /206 Fortsatt asfaltering österut av Järnvägsgatan i Hovmantorp. Budget: 100 tkr Resultat: underskott 8 tkr.

4 Forts 5 Sammanträdesdatum /45 Asfaltering Tallvägen, Kosta, den del som tillhör kommunen Budget: 40 tkr Resultat: underskott 0,3 tkr /46 Inköp och montering av lekutrustning på förskolor och skolor samt allmänna lekparker Budget: 255 tkr Resultat: underskott 35 tkr /140 På Bergdala vattenverk har åtgärder gjorts för att säkra vattenkvaliteten Budget: 248 tkr Resultat: underskott 1 tkr / / /186 Inköp av tubmätare till vattenverken i Kosta och Lessebo samt inköp av klormätare vattenverken i kommunen Budget: 122 tkr Resultat: överskott 22,7 tkr /141 För att öka infiltrationskapaciteten på Hovmantorps vattenverk har ytskiktet tagits bort från dammar och dammsidor och ersatts med ny tvättad infiltrationssand Budget: 200 tkr Resultat: underskott; 0, /47 Byte av galvserviser på Ågatan i Lessebo samt sanering av galvledning på Kostavägen i Lessebo Budget: tkr Resultat: överskott 8,5 tkr / /328 Nybyggnad av Kosta Reningsverk samt omläggning av huvudspilledning etapp I och II Budget: tkr Resultat: underskott: 5 137,5 tkr /244 Flyttning av återvinningsstationen från Parkgatan till Plåtslagerivägen i Lessebo Budget: 50 tkr Resultat: överskott 4,9 tkr /48 Inköp av inventarier till kostverksamheten Budget: 410 tkr Resultat: överskott 95,9 tkr

5 Sammanträdesdatum 5 Forts /49 Inköp av maskiner till lokalvård Budget: 50 tkr Resultat: underskott 5,9 tkr /50 Enkelt avhjälpta hinder. Åtgärder har bla gjorts på gator/trottoarer, skolor, kommunhuset Budget: 500 tkr Resultat: överskott 8,8 tkr /137 Ombyggnad av fd NO-byggnaden på Bikupan till 2 förskoleavdelningar Budget: tkr Resultat: överskott 119,3 tkr /51 Omklädningsrum, dusch/wc har tillskapats i tidigare lagerlokal för personal inom fastighet, gata och park Budget: 300 tkr Resultat: underskott 380,3 tkr /137 Ombyggnad av del av Sjöglimten till 2 förskoleavdelning Budget: tkr Resultat: underskott 522,1 tkr /254 Lokaler för daglig verksamhet har iordningsställts på Sjöglimten samt har två enkelrum byggts om till lägenhet Budget: 460 tkr Resultat: underskott 496,3 tkr /220 Ombyggnad av Berghällas mottagningskök. Budget: tkr Resultat: överskott 93,2 tkr /52 Ombyggnad av hjälpmedelslokalen i Lessebo. Budget: 350 tkr Resultat: underskott 25,2 tkr /142 Byte av golv i sporthallens A-hall. Budget: 750 tkr Resultat: överskott 157,1 tkr /53 Inköp av nya träningsredskap mm till träningslokalen i Lessebo sporthall Budget: 200 tkr

6 Sammanträdesdatum 6 Resultat: underskott 9,8 tkr Forts /298 Om- och tillbyggnad av brandstationen i Lessebo samt, reservkraft Budget: tkr Resutlat: underskott 372,9 tkr /54 Inköp av arbetsmaskiner Budget: 500 tkr Resultat: underskott 83,3 tkr Beslutsunderlag: Ekonomisk redovisning med kommentarer. Tekniska nämndens beslut Godkänna redovisningarna samt överlämna ärendet till Kommunstyrelsen.

7 2 Sammanträdesdatum 7 TN 6 Dnr Byte av hjullastare på återvinningen i Lessebo. Vår hjullastare, Volvo L90 årsmodell -98, har gått timmar och bör bytas innan stora reparationskostnader uppkommer. Maskinen går idag ca 1600 timmar per år, vårt interna pris för den är 231 kronor per timme och detta ger en årsintäkt på ca kronor. Värdet på maskinen är ca kronor. En ny maskin, något mindre än den nuvarande, kostar ca 1,6 milj i inköp. Kostnad för leasing: - Leasingavtal på 7 år kr/månad - Serviceavtal 25 kr/tim - Däck kr/år - Diesel kr/år Detta ger en årskostnad på kronor/år vilket ska jämföras med den beräknade intäkter på kronor. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse från teknisk chef Leif Gummeson daterad Tekniska nämndens beslut - Byta vår nuvarande hjullastare - Finansiering genom leasingavtal enligt redovisad kostnadsberäkning.

8 Sammanträdesdatum 8 TN 7 Årsredovisning för Genomgång av upprättat förslag till årsredovisning för Driftsbudgeten: Utgifter: ,2 Inkomster: ,1 Nettounderskott: 2 643,3 Investeringsbudget: Utgifter: ,4 Inkomster: 440,0 Nettounderskott 7 076,3 Tekniska nämndens beslut Godkänna upprättad årsredovisning samt överlämna till årsredovisningen till Kommunstyrelsen.

9 Sammanträdesdatum 9 TN 8 Dnr Planerat underhåll Beslutsunderlag: Inventering av fastighetsunderhåll inom budget för Planerat underhåll, upprättad av fastighetsingenjör Göran Borg Budget 2,4 miljoner. 1. Utvändig målning, Kronan 2 (bibliotek, Hovmantorp) Utvändig målning mm, Kvarndammskolan Underhåll lgh i äldreboende Ombyggnad ventilation, gy/matsal, Lustigkulla skola Utvändig målning Riset 3, bost hus, Lessebo Byte stamledning avlopp, Zebran Underhåll, brandstationen Skruv Ombyggnad för hyresgäst Duken Handikapp och utrymningsskyltning, kommunhuset Luftvärmepumpar Mariedal och Riset Invändig målning 2 avd, Prästkragen Byte till vattenburet ventaggr, Prästkragen Automatisk dörröppnare, Sporthallen Ommålning för hyresgäst, City 5 (Baker Tilly) Rödfärgning av kulturhus Intaget 70 Förskjutningar i planen kommer att ske beroende på akuta händelser. Övriga objekt på turlista som ej ryms inom budget: - Byte av golv i sporthallen B och C hallen, byte av ventilationsaggregat Örnen 9, omläggning av utvändig entré Cityhuset, byte av fönster och panel på Edabacken, byte av panel på gymnastik- och matsalsbyggnaden Bikupan, utvändig målning Mästarebo och Långabo, ombyggnad av lägenhet Långebo. Tekniska nämndens beslut - Prioritera underhåll av brandstationen i Skruv samt ombyggnad av ventilationen i gymnastik- och matsalen på Lustigkullaskolan - Reservera kronor för oförutsedda akuta åtgärder - I övrigt godkänna upprättad inventering av fastighetsunderhåll

10 Sammanträdesdatum 10 TN 9 Information om ansvar enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen för VA-verksamheten. Driftsingenjör Jens Olsén informerade om de krav som gäller för VAverksamheten enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Det antecknas i protokoll att nämndens blivit informerad.

11 Sammanträdesdatum 11 TN 10 Dnr Inköp av ljudanläggningar. I Lessebo sporthall har investeringar gjorts i ny träningsutrustning. Utöver detta har önskemål framförts om en musikanläggning. Den musikanläggning som finns i Kvarndammskolans gymnastiksal behöver renoveras/uppdateras. Beslutsunderlag. Tjänsteskrivelse från teknisk chef Leif Gummeson, daterad Förslag till beslut: - Inköpa ny musikanläggning till Lessebo sporthall, med placering i träningshallen för gym och styrketräning, till en kostnad av kronor. - Byta ut högtalare och förstärkare i den stora hallen och högtalarna i den lilla hallen på Kvarndammskolan till en kostnad av ca kronor. Tekniska nämndens beslut - Inköpa ny musikanläggning till Lessebo sporthall enligt förslag samt anvisa kronor från projekt 8100 Reinvestering fastigheter TN:s disp. - Byta ut högtalare och förstärkare i Kvarndammskolan enligt förslag samt anvisa kronor från projekt 8100 Reinvestering fastigheter TN:s disp.

12 Sammanträdesdatum 12 TN 11 Dnr Byte av ventiler i badet i Kosta. För att säkerställa kemikaliedoseringen till badet behöver ventiler med tillhörande ledningar bytas och blandningskaret byggs igen och ventileras för att minska fukthalen i lokalen, vilket gör att den nya utrustningen får längre livstid. Kostnaden för detta beräknas till kronor. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse från teknisk chef Leif Gummeson, daterad Tekniska nämndens beslut - Byta ventiler enligt förslag - Anvisa 150 tkr från projekt 8100 Reinvestering fastigheter TN:s disp.

13 Sammanträdesdatum 13 TN 12 Information om uppföljning av skyddsrondsprotokoll. Skyddsrondsprotokollen för 2011 har gåtts igenom och bedömts, i första hand utifrån vad som vad skyddsfrågor respektive underhållsfrågor. Information har lämnats till ansvarig inom verksamheten med klassificering, kommentarer och åtgärdsförslag. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse av fastighetsingenjör Göran Borg, daterad Tekniska nämndens beslut Uppdraga åt tekniska chefen att redovisa - Sammanställning av beslutade åtgärder - Tidsplan för åtgärd - Löpande uppföljning och redovisning till nämnden - Vilka regler som gäller idag beträffande hantering av skyddsrondsprotokollen

14 Sammanträdesdatum 14 TN 13 Information/personalfrågor. Omorganisation inom tekniska kontoret med anledning av att tjänsterna som driftschef och gatuingenjör blir vakanta. Det antecknas att nämnden blivit informerad.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Lessebo Reningsverk måndagen den 18 februari 2013 kl 14.00-15.15 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c ) v ordf Monica Johansson (s) T ommy Truedsson (s) Eva Kabanda

Läs mer

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s 1(17) Plats och tid: Alerummet kl 13:00-15:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Willy Kölborg, s ordf. Ingvar Arvidsson, kd Siw Ericsson, s Mikko Rautanen, s Fredrik Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-10-23 Plats och tid på Mårtensgatan i Gislaved, kl 13.00-15.55 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Lars Karlsson (M) Bertil Manfredsson (KD), ersättare för Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27 Beslutsärenden KS 1 Samrådsyttrande för detaljplaner för bostäder m m vid Kyllingsån 2 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2003-2005 3 Upphandling finansiella tjänster inkl. koncernkontosystem

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.50 Beslutande: Per Gruvberger, Hans Nahlbom Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny Nord

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-11-05, kl 13:00 17:00

Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-11-05, kl 13:00 17:00 Allmänna utskottet 2012-11-05 1(15) Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-11-05, kl 13:00 17:00 Närvaro/Frånvaro Kent Larsson, ordförande (M) N Göran Enström (S) F Kent Hansson (M) N Tobias Leverin

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 12 maj 2010 kl. 9:00-10:15 ande Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP) Birgitta Granström

Läs mer

Fastighetskontoret fredagen den 5 september 2014 kl 13.00. Lars-Erik Nyström (C) ej 96 Agne Sahlin (S) 96

Fastighetskontoret fredagen den 5 september 2014 kl 13.00. Lars-Erik Nyström (C) ej 96 Agne Sahlin (S) 96 1(11) Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-09-03 Plats och tid Fastighetskontoret i Gislaved, kl 8.00-10.30, ajournering kl 9.30-9.35 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) 1:e vice ordförande, jäv 96 Marcus

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen, kl. 14:00-15:55. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 14 maj 2008, kl 14.00-17.00

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 14 maj 2008, kl 14.00-17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 14 maj 2008, kl 14.00-17.00 ande Sören Finnström, s Sören Grandelius, s Kurt Josefsson, bop Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

tekniskt utskott 2010-11-17

tekniskt utskott 2010-11-17 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 09.00-12.00 Beslutande Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp), ledamot Raymond Asp (s), ledamot Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Teknik- och servicenämnden 2013-03-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Teknik- och servicenämnden 2013-03-21 Tid, kl 13.30 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson MP Robert Krook, tjänstgör för Sven-Olof Carlsson (M) C Kent Persson, 13.30 16.30, 36-47

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30

KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30 KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30 1 Avskrivning av skuld 2 Hemställan om övertagande av lån 3 Revisionsrapport, intern kontroll 4 Inköp av vattentankar 5 Överklagan färdtjänstbeslut 6 Verksamhetsuppföljning per

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Tekniska nämnden 2011-08-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet

Läs mer

Ingebert Magnusson Tekniska kontoret onsdagen den 28 september 2011. Ordförande Staffan Sjöblom

Ingebert Magnusson Tekniska kontoret onsdagen den 28 september 2011. Ordförande Staffan Sjöblom 1 (19) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 17.25 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Bertil Manfredsson (KD), ersättare för Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Lars

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) TEKNISKA NÄMNDEN 1999-09-15

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) TEKNISKA NÄMNDEN 1999-09-15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kallingesalen Stadshuset, Ronneby, kl 13 30 17 40. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare

Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth Olsson (M), utsedd justerare 2010-03-22 1 (30) 28-45 PLATS OCH TID Sammanträdesrummet, stadshuset, Hagfors, kl. 09.00 12.25 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Leif Andersson (V) Kenneth

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-03 1 (26)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-03 1 (26) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-03 1 (26) Plats och tid Kommunhuset den 3 mars 2015 kl. 08.00 16.30 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-03-19 1 (25) Plats och tid 14,00-17,30 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Thor-Erik Rydén (VF) ordförande Percy Karlsson (S) Conny Axelsson (S) Daniel

Läs mer