Bostäder i kv Strömmen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostäder i kv Strömmen"

Transkript

1 Bostäder i kv Strömmen Förstudie Karlsborgsbostäder sid 1

2 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM VILKA MYNDIGHETSKRAV FINNS? VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA? Trygghetsboende i ett punkthus på 7 våningar med ca 22 lägenheter. Seniorboende i ett punkthus på 7 våningar med ca 22 lägenheter. Räddningstjänstens höjdfordon begränsar våningsantalet. Gemensamhetslokal på bottenvåningen Antagande av ny detaljplan planförslag nu under granskning Bullerproblematik från Storgatan/väg 49 Samordning med delprojekt Stadsparken och Rödesund i ny Översiktsplan för Karlsborgs kommun. Transporter av farligt gods på Storgatan/ väg 49 kräver ett skyddsavstånd om 15m från vägbanans kant till bebyggelse. Bostäder anpassade för äldre efterfrågas Anställda i Försvarsmakten Personer från annan ort som söker bostad i Karlsborg Villaägare som önskar ett bekvämare boende Det fantastiska läget med sjöutsikt åt två håll, mitt i centrum, nära butiker och service innebär att lägenheterna blir unika i Skaraborg. Ett attraktivt boende för att locka hemvändare och nya Karlsborgsbor. sid 2

3 Platsen Utblick Varv + Utekök + Bryggmiljö Kv Strömmen ligger strategiskt i norra delen av Karlsborgs centrum, längs med Storgatan nära Rödesunds torg och vattnet. Utveckling och förätning av platsen stärker Storgatan och kan med rätt formgivning ge Rödesund en mer rumslig stadga och folkliv samt fungera som ett landmärke i gatans fond. Småbåtshamn Strategiskt läge i Karlsborg + Lekplats Verksamheter Bef bryggpromenad + Grillplats Strandpromenad stadsparken Förslag på nya funktioner Rödesund Privat villatomt +Utegym Bef. tomtgräns Grönområde Radhusområde Från Storgatan, Rödesunds torg Butiken, restauranger + Konsum + Torghandel + Lekplats + Brygga Rödesunds torg sid 3

4 Analys Öl-tappen, rastplats Kanalen/Rödesund Scenområde Hopptorn Lekplats Bostäder Ställplatser för husbilar. Utökad gästhamn Möjlig placering av husbåtar Verksamheter/blandatt Bostäder Rödesund/Kanalen Torget Biblioteket Bryggmiljö med verksamheter och lekmiljöer Rödesunds torg mot vattnet och gästhamnsplatser, belysning Bänkar Kanalområdet Grillplats/utekök Bryggpromenader Flytbro Grillplats/utekök Broförbindelse till Lindön Infocenter Actionpark Kv Strömmen: ny bebyggelse med handel och bostäder Grillplats/utekök Belysning strandpromenad Strandpromenad Stadspark Resecentrum Badflotte Nymans café Ledmur återställs mellan öarna Pukön STRANDPROMENAD Fallskärmsträning/DC3:an Iläggningsramp Stenbryggan Kiosk STADSBILD Övervägande delen av Karlsborgs tätort består av friliggande villabebyggelse men längs Storgatan finns viss kvartersbebyggelse i 3-4 våningar. Ny bostadsbebyggelse i Kv Strömmen har möjligheten att avsluta denna mot norr. PROGRAM, BEFINTLIGA OCH FRAMTIDA Utvecklingen av Kv Strömmen har som syfte att vara en del i kommunens föreslagna förändringar vid Rödesund. Ambitionen med projektet är att stärka centrala Karlsborg och komplettera föreslagna delprojekt i ny översiktsplan. Ny bebyggelse har ett bra läge invid både Rödesund och den utpekade framtida Stadsparken. sid 4

5 Begränsningar BULLER PARKERINGSBEHOV RISKUTREDNING Bullernivån, 55 dba, från trafiken på Storgatan når ca 30 meter från vägbanans mitt. Detta innebär att fönster mot vägsidan samt delvis mot söder och norr måste ha en ljudreduktion på ca 35 dba. Med hjälp av inglasade balkonger som kragar över hörn kan gällande riktvärden för uteplatser uppnås. Bostäder 44 st 44 platser Besöksparkering 4 platser Lokaler entreplan 200 m² 4 platser Totalt parkeringsbehov 52 platser Enligt Kvalitativ riskutredning för Kv Strömmen mm i Karlsborg, januari 2014 upprättad av COWI AB bör ett skyddsavstånd om ca 15m från vägbanans kant (Storgatan) till bebyggelse hållas fritt från bostäder för att hantera risker med transport av farligt gods. Utöver det behöver ett avåkningsskydd uppföras. sid 5

6 Förslag, huvudprinciper våning 1 våning 2 våning 3-1. GATURUMMET 2. ORIENTERING MOT SÖDER 3. UTSIKT Bebyggelsen placeras så att Storgatans karaktär som gata förstärks. Det är viktigt att minska upplevelsen av Storgatan som väg och barriär för att upplevelsen av det korta avståndet till Rödesunds torg ska förstärkas. Bebyggelsen placeras sammanhållet nära den befintliga för att möjliggöra senare etapper och alternativa användningsområden för området längs Rödesund. Utsikten över vattnet och närheten till Rödesund utgör en av de viktigaste kvaliteterna med kv. Strömmen. Bebyggelsen orienteras så att utsikten optimeras. sid 6

7 Förslag, placering PARKERING Med utgångspunkt i huvudprinciperna och med hänsyn till byggnadsvolymernas storlek är en placering längs med Storgatan den lämpligaste. På så sätt kan en bullerskyddad gård samt parkering placeras väster om ny bebyggelse. Skuggverkan på kringliggande hus blir också mindre än med en placering längs med Vinkelgatan. CARPORT / GARAGE PERGOLA FÖR SKYDD MOT VÄGEN Genom att byggnaderna placeras utmed Storgatan ges möjlighet att förlägga två lägenheter mot gården på bottenplan. De två byggnaderna med lägenheter kan bindas samman med gemensamma lokaler. Entréer ordnas från både gatan och gården. Utrymning måste kunna ske mot gården. GÅRD CARPORT / GARAGE SOPRUM, FÖRRÅD ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ CYKELBANA PÅKÖRNINGSSKYDDD M SITTPLATSER N PARKERING skala 1: ,5m sid 7

8 2 rok 3 rok Byggnad Kök Kök 2 rok Bad Bad Vardagsrum Vardagsrum Sov Sov Sov Klk Klk Hall Hall Hall F F Klk Bad Kök F F Hall Klk Sov Sov Sov 3 rok Bad Vardagsrum Vardagsrum Kök Redovisad planlösning ska ses som utgångspunkt för en diskussion om hur kostnadseffektiva lägenheter som samtidigt kan attrahera nya invånare till Karlsborg kan utformas. Den generella planlösningen består av två 2:or samt två 3:or per normal våning och hus. Uterum är organiserade så att det skapas balkonger i hörn som möjliggör vind- och bullerskyddade lägen. Entréplan kan eventuellt innehålla 2 lägenheter, gemensamhetsytor, samlingslokal, övernattningsrum och butikslokaler mot gatan. Alternativt kan plan1 utformas med förrådslokaler mot gatan. Gatufasaden gestaltas med en pergola som gör fasaden händelserik oavsett lokalprogram. plan 7, 2st 4 rok plan 6 plan 5 Genom att bygga huset med en generös våningshöjd för plan1 möjliggörs ett flexibelt programinnehåll över tid. Plan 7 kan utformas med två större lägenheter (4 rok) för att skapa större mångfald samt minska byggnadsvolymen. plan 4 plan 3 plan 2 plan 1, 2 st lägenheter mot gården, ev. verksamhetslokaler mot gatan (alternativt förrådsutrymmen). lägenheter verksamhetslokaler skala 1:200 pergola som skapar en grönskande sockel för huset 0 2,5 5 m sid 8

9 Utemiljö Marknivån i kv Strömmen måste höjas något med hänsyn till högsta högvattenytan, + 88,95, i omgivande vatten. Färdigt golv i de nya bostadshusen föreslås till ca + 90,5 och i garagebyggnaderna till ca + 90,0, vilket är ca 0,5 respektive ca 1 meter lägre än färdigt golv i bottenvåningen på bostadshusen väster om Vinkelgatan. skala 1: ,5 5 m sid 9

10 Översiktsvyer sid 10

11 Montage 1 Från Storgatan och söder sid 11

12 Montage 2-3 Från Storgatan och norr Från Hamngatan och väster sid 12

13 Skuggstudie 15 mars maj juli september november mars maj juli september november mars maj juli september november mars maj juli sid 13

DEL 3 GENOMFÖRANDE- STRATEGI

DEL 3 GENOMFÖRANDE- STRATEGI DEL 3 GENOMFÖRANDE- STRATEGI För att driva genomförandet av översiktsplanen har delprojekt och nyckelprojekt identifierats. Nyckelprojekten definieras som enskilda projekt med potential att öppna eller

Läs mer

DEL 3 GENOMFÖRANDE- STRATEGI

DEL 3 GENOMFÖRANDE- STRATEGI 7. NYCKELPROJEKT 125 DEL 3 GENOMFÖRANDE- STRATEGI För att driva genomförandet av översiktsplanen har delprojekt och nyckelprojekt identifi erats. Nyckelprojekten defi nieras som enskilda projekt med potential

Läs mer

del av kvarteret Ekorren

del av kvarteret Ekorren Planprogram september 2013 del av kvarteret Ekorren Strömsundshuset Piteå kommun Norrbottens län För kartor och ortofoton i programmet gäller: Karträttigheter Piteå kommun. Primärkartans samtliga skikt

Läs mer

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26 1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188 Betygar: Claes Hedlund Laga kraft 2007-02-26 Detaljplan för Lomma 29:23 m fl, Hamntorget Lomma, Lomma kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING

Läs mer

D e t a l j p l a n e p r o g r a m

D e t a l j p l a n e p r o g r a m D e t a l j p l a n e p r o g r a m inre hamnen, bryggan OCH piren UNDER ASFALTEN FINNS EN STRAND PROJEKT SJÖSTADEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-10-26 D e l 2 GESTALTNINGSPRINCIPER i n n e h å l

Läs mer

Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i Lund, Lunds kommun (Nöbbelövsvägen)

Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i Lund, Lunds kommun (Nöbbelövsvägen) PÄ 5/2008 Detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 m fl i und, unds kommun (Nöbbelövsvägen) Upprättad 2011-04-05 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustrationsplan

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

MOSSHOLMENS MARINA BOENDE -GESTALTNINGSPROGRAM 2012-03-08. Gestaltningsprogram Mossholmens Marina Boende_2012-03-08

MOSSHOLMENS MARINA BOENDE -GESTALTNINGSPROGRAM 2012-03-08. Gestaltningsprogram Mossholmens Marina Boende_2012-03-08 MOSSHOLMENS MARINA BOENDE -GESTALTNINGSPROGRAM 2012-03-08 Innehåll PLAN OCH GESTALTNINGSIDÉ GESTALTNING - Planförslaget, Illusrationskarta - Etappindelning - Trafik - Stråk - Platser - Gator - Parkering/

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

Detaljplan för fastigheten BYTESGÄRDET 7, 8, 12 och 13 inom Haga i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten BYTESGÄRDET 7, 8, 12 och 13 inom Haga i Umeå kommun, Västerbottens län Sida 1 av 12 Planbeskrivning Granskning Diarienummer: PLA 12-23 Datum: 2014-02-14 Handläggare: Sara Bäckström för fastigheten BYTESGÄRDET 7, 8, 12 och 13 inom Haga i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ

SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ Gestaltningsprogrammet har utarbetats i samråd med fastighetsägaren Balticgruppen AB genom Björn Johansson och Samhällsbyggnadskontoret på

Läs mer

Omvandling av verksamhetsområde till bostäder i Hammarby Sjöstad

Omvandling av verksamhetsområde till bostäder i Hammarby Sjöstad Dnr 2010-04380-53 Louise Heimler Tfn 08-508 27 368 Godkänt dokument - Malin Klåvus, Olsson. Stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret Stockholm, Stockholm. 2010-10-29, 2010-10-29. Dnr Dnr 2011-19218

Läs mer

11 18 december 2008. Nr 119 Planprogram för Krokshallsområdet

11 18 december 2008. Nr 119 Planprogram för Krokshallsområdet 11 18 december 2008 Nr 119 Planprogram för Krokshallsområdet 2008 11 17 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige gav i augusti 2005 Kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta förslag till

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491.

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Planbeskrivning Sida 1 (38) 2014-07-04 Planbeskrivning i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm,

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län. DALS-EDS KOMMUN Plan- och byggkontoret Diarienr. 2010/D0036.214 LAGAKRAFTBEVIS Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för i Dals-Eds kommun, Västra

Läs mer

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27 Planprogram Södra Veddesta Sammanfattning Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att utvecklas till en blandstad som inrymmer

Läs mer

KARLHOLMSBRUK 3.0. Karlholm 2014-02-11

KARLHOLMSBRUK 3.0. Karlholm 2014-02-11 KARLHOLMSBRUK 3.0 Karlholm 2014-02-11 1 Bild sid 1 här utfallande Karlholmsbruk har en intressant utvecklingshistoria från 1720-talet då den första masugnen anlades av Louis de Geer till lancashirsmedjans

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för kv Stenhöga inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 Handlingar

Läs mer

Gestaltningsprogram. för Täljöviken. Antagandehandling 21 november 2012

Gestaltningsprogram. för Täljöviken. Antagandehandling 21 november 2012 Gestaltningsprogram för Täljöviken Antagandehandling 21 november 2012 Översiktlig vy över Täljöviken Förord I den fördjupade översiktsplanen för Täljöviken (2006) föreslås vid Åkers kanals mynning en kanalstad

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2014-00404-54 SID 1 (11) 2014-01-15

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2014-00404-54 SID 1 (11) 2014-01-15 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (11) 2014-01-15 Handläggare: Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av kvarteret

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

Program för Gröna dalen i Fisksätra-Saltsjöbaden, Nacka kommun

Program för Gröna dalen i Fisksätra-Saltsjöbaden, Nacka kommun 2015-01-09 1 (12) STARTPROMEMORIA Dnr KFKS 2014/976-214 Projekt 9543 i Fisksätra-Saltsjöbaden, Nacka kommun Kartan visar områdets ungefärliga avgränsning. Den lilla kartan visar var i Nacka kommun området

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer