Ett vägtransportsystem i samklang med klimatmål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett vägtransportsystem i samklang med klimatmål"

Transkript

1 Ett vägtransportsystem i samklang med klimatmål Håkan Johansson Miljöstrategiska enheten Vägverket 1

2 FN:s klimatpanel IPCC, The Intergovernmental Panel on Climate Change Fjärde syntesrapporten 2500 forskare 130 länder 6 år Konsensus Tilldelat Nobels fredspris tillsammans med Al Gore Tre delrapporter och en syntesrapport WG I The Physical Science Basis WG II Impacts, Adaptation and Vulnerability WG III Mitigation of Climate Change Syntesrapporten beslutades November, 2007 Vägverket 2

3 För att undvika de värsta konsekvensern, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen begränsas till 2 C 3 Vägverket 3

4 Hälsoeffekter av klimatförändringar Exempel är undernäring, diarresjukdommar, malaria, översvämningar och hjärtsjukdommar (extrem hetta) orsakade klimatförändringar dödfall i utvecklingsländer av detta slag (källa WHO) Klimatförändringar orsakade av vägtrafikens utsläpp i Sverige bedöms som medelvärde fram till 2080 ge ca 1200 ytterligare dödsfall per år i utvecklingsländer SR Ekot Tropiska sjukdomar på väg till Europa Epidemier av tropiska sjukdomar, som blödarfebern West Nile, denguefeber och chikungunyafeber, kommer sannolikt att drabba Europa de närmaste åren eftersom klimatförändringarna gör att smittbärande myggor och andra djur kan spridas. Det säger Europeiska smittskyddsenheten, ECDC, som tar förra årets utbrott av chikungunyafeber i Italien som smittade 250 människor som exempel. Men också det ökande resandet och handeln bidrar till smittspridning, och Europa måste skaffa sig bättre övervaknings- och kontrollsystem för att kunna bromsa nya epidemier i tid, enligt ECDC. Källa Kjellström T et.al., 2008 Vägverket 4

5 Klimatförändringar kostar Redan idag orsakar klimatförändringen stora kostnader Effekter handlar om vattentillgång, livsmedelsproduktion, samhälle, hälsa och miljö. Sir Nicholas Stern uppskattade kostnader för klimatförändringar till 5-20% av världens BNP per år i all framtid (om vi fortsätter som nu). Att nå en stabilisering av temperaturökningen på 2 C (motsv ppm CO2-eq) skulle kostnaderna för åtgärderna enligt IPCC minska världens BNP med högst 3 %. Historiskt sett har vi en tendens att underskatta det förstnämnda och överskatta det sistnämnda. Bara Katrina orsakade skador för 200 miljarder dollar Vägverket 5

6 Vad innebär ett 2 graders mål? De globala CO 2 ekv-utsläppen måste jämfört med idag minska med -30% till 2030 (motsv -20% jämfört med 1990) -65% till 2050 (motsv -60% jämfört med 1990) Uttryckt i utsläpp per person (med hänsyn till ökad befolkning) 3,8 ton CO 2 ekv ,8 ton CO 2 ekv 2050 Utsläppen i I-länderna (Annex 1) var 16 ton CO 2 ekv per person Innebär att utsläppen (per person) i I-länderna måste minska med upp till 40 procent till 2020 upp till 80 procent till 2030 upp till 95 procent till 2050 Alla (stora) sektorer måste bidra! Vägverket 8

7 Vi lever över våra tillgångar 2008 använde vi ca 40 % mer resurser än vad jorden hållbart klarar att producera under ett år. Utan fossila bränslen och kärnkraft hade vi börjat använda oss av jordens förråd redan 23 september. Med 9 miljarder invånare 2050 kommer vi använda oss av två jordklot per år om vi inte förändrar vårt sätt att leva. Biodrivmedel kan inte vara enda åtgärden! Minskad transportefterfrågan och energieffektivisering är nödvändigt! Overshoot day Vägverket 9

8 Tiden med låga energipriser är förbi Nobou Tanaka Executive Director, International Energy Agency, oktober 2008 När världens ekonomi återhämtar sig kommer vi få en jätterekyl på olja Thina Margarethe Saltvedt, oljeanalytiker på Nordea för DI 5 november 2008 Vägverket 10

9 Höga oljepriser gör mer svårtillgänglig och starkt klimat- och miljöpåverkande utvinning lönsam efence.ca Källa IEA.org Vägverket 11

10 Vägtrafikens utsläpp av koldioxid i Sverige Vägverket 12

11 Bakomliggande orsaker till de förändrade utsläppen Utsläppsförändring ( ) Utsläppsförändring ( ) Bränslesnålare personbilar ton ton Biodrivmedel ton ton Trafikförändring ton ton Förändrad vikt och last på lastbilar ton ton Total förändring utsläpp ton ton 1 3 Vägverket 13

12 Åtgärder som Vägverket genomfört 2008 totalt ton Vägverket 14

13 Klimatstrategi för vägtransportsektorn Vägverket publikation 2004:102, Energieffektivisering på kort och lång sikt Långsiktig satsning på förnyelsebara bränslen Påverka transportefterfrågan och transportslagsfördelning Tydlig och långsiktig klimatoch transportpolitik Kraftfull internationell samverkan Vägverket 15

14 Ökad energieffektivitet på fordon Konventionell Däck Aerodynamik Belysning Vikt Start/stop Transmission (CVT, DSG) Avancerad Variabel ventilstyrning, högre kompression, spjällöst Turbo Förbättrad förbränning Hybrid system Laddhybrid El och/eller Vägverket 16 bränslecell

15 Our way to improve engine performance in the future will be to add more electrification rather adding more cylinders Magnus Jonsson Volvo senior VP for R&D Automotive news Europe November 2008 Vägverket 17

16 Förbättrad energieffektivitet på personbilar IEA, 2008 Vägverket 18

17 European electric car market will grow to a minimum of 2 million units (10-15%) annually over the period Jerome Perrin head of R&D at Renault February 2009 PHEV economic EV economic Based on IEA 2008 and Yamauchi 2008 Vägverket 19

18 Utredningsbehov kring elbilar Scenarier för introduktion av elbilar och laddhybrider? Vilka behov finns av infrastruktur för laddning? Hur stor kommer vägtrafikens behov av el vara, finns behov av utbyggnad av elproduktion och elnät? Vilka behov av styrmedel finns för fordon och infrastruktur Carmakers prepare for dawn of electic cars A new automotive era will soon be here, but will the infrastructure be ready? Automotive news Europe November 2008 Vägverket 20

19 Fossil energy sources (crude oil, coal, natural gas etc.) Biomass Hydro, wind, solar Nuclear Fossil fuels (petrol, diesel, CNG, LPG etc.) Biofuels (Alcohols, Biodiesel, DME, Biogas etc.) Electricity Hydrogen ICV (incl. HEV) PHEV EV FCV Vägverket 21

20 Vägverket 23

21 CO 2 nya personbilar 2007 Vägverket 24

22 Antag att vi skulle vara framgångrika. EU inför CO2 krav på personbilar 130 g/km (-10 extra) till g/km g/km 2025 Och att vi får lika låga utsläpp i Sverige (styrmedel krävs) Även lastbilar och bussar blir snålare (15-20%) 10 % biodrivmedel i all bensin och diesel Biogas och DME ökar Alla kan sparsamt körsätt Vi sänker hastighetsgränserna Vägverket 28

23 Vägtrafikens utsläpp av koldioxid efter effektivisering och förnybara bränslen 55% 80% 50% Vägverket 29

24 Om vägtrafiken skall kunna bidra till 2 graders målet måste trafiken halveras till 2030 Mindre optimistiskt teknikscenario -större reduktioner Mer optimistiskt teknikscenario -mindre reduktioner Vägverket 30

25 27 kr litern hur tillgängligt är det? Stigande oljepriser tillsammans med skatter och andra ekonomiska styrmedel kommer leda till ökade kostnader för bilanvändning. Frågan handlar inte om hur vi skall klara dessa prishöjningar utan hur vi undviker de. Tillgänglighet och klimatmål går långsiktigt hand i hand. Vägverket 31

26 Vägar till en minskad biltrafik Minska bilberoendet Anpassa vägtransportsystemet för minskad trafik (med personbil), inte ökad Anpassa samhällen så att de fungerar bättre utan bil och bättre med kollektivtrafik och GC Öka kollektivtrafikens attraktionskraft Tillförlitlighet, turtäthet, bekvämlighet, snabbhet Transporteffektivt samhälle Förbättra förhållandena för GC Understöd med ekonomiska och andra styrmedel Minska godstransporterna Optimera logistiken Öka andel av godstransporter på järnväg och sjöfart Understöd med ekonomiska styrmedel Svårare men nödvändigt Vänd trenden med ökad globalisering av produktion och distribution av varor Paradigmskifte i synen på ekonomisk utveckling Vägverket 32

27 Bilsnål lokalisering några exempel ur Handbok för bilsnål samhällsplanering, Lund kommun Lokalisera bostäder, arbetsplatser, knutpunkter, centrum på cykelavstånd Lokalisera bostäder, besöksintensiva personaltäta verksamheter till knutpunkter eller kollektivtrafikstråk Lokalisera större livsmedeletableringar bilsnålt, begränsa externhandels utbredning Förtäta i befintliga bebyggelseområden Öka täthet vid kollektivtrafik Vägverket 33

28 Fördelar med bilsnål planering, inte bara minskad klimatpåverkan Mindre trafik ger mindre utsläpp av luftföroreningar och mindre bulleremissioner Förbättrad närmiljö Ökad fysisk aktivitet och förbättrad hälsa Förbättrade möjligheter för barn att själva ta sig till skolan och aktiviteter Förbättrad tillgänglighet Ökat underlag för kollektivtrafiken Ökad social integration Ökad jämstäldhet Högre trafiksäkerhet Minskade kostnader för att bygga ut infrastruktur En radikal minskning av privatbilar i staden och motsvarande utbyggnad av kollektivtrafiken skadar inte stadens värden det ökar stadens attraktivitet och värde för den som bor och vistas där. Hållbar stadsutveckling - Sveriges Arkitekter Vägverket 34

29 Skapa en attraktiv kollektivtrafik Ett exempel, BRT (Bus Rapid Transit) Tänk spårbunden kollektivtrafik men använd buss Realtidsinformation om trafiken Ingång i samma nivå som plattform längs hela bussen Biljett köps innan buss (enkelbiljetter kan köpas med SMS på buss i Stockholm och Göteborg) Separata bussfiler Prioritet i korsningar Internationella erfarenheter* Restider minskar med procent** Stor ökning av resenärer, procent **Enligt Volvo ökar reshastigheten med km/h vilket ger fler resenärer och lägre förbrukning och koldioxidutsläpp *TRB, 2004, Bus Rapid Transit, volume 1 Case studies in Bus Rapid Transit; Vägverket 40

30 Cykel kan vara underskattad! Vägverket 41

31 Begränsad klimatpåverkan vad kan belysning bidra med? Energianvändning = klimatpåverkan Energieffektivisering Där den är samhällsekonomisk lönsam (<1,5 kr/kg CO2) Borttagande av onödig belysning (och undvika uppsättande av sådan) Bidra till ökad andel med hållbara transportsätt God belysning på cykel, gångbana och vid hållplats Möjlighet till laddning av elfordon (kombinerat med belysning) på utvalda platser Vägverket 42

32 Slutsatser Det krävs mycket stora minskningar av utsläppen för att svara upp mot 2-graders målet För vägtrafiken behövs energieffektiva fordon och system, förnyelsebara bränslen och betydande trafikminskningar Trafikminskningar innebär att vi måste utveckla och förbättra systemet så att vi kan åstadkomma god tillgänglighet samtidigt som bilanvändningen minskar. Belysning kan bidra genom minskad energianvändning och genom att underlätta för hållbara transportsätt Vägverket 43

33 För att nå klimatmål måste bilanvändningen minska Hur ser en samhällsplanering och trafiklösning ut som åstadkommer detta ut för olika delar av landet? Vägverket 44

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen

Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2014-02-19 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Utsläppen från vägtrafiken

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Klimatneutral trafik i Göteborg

Klimatneutral trafik i Göteborg Klimatneutral trafik i Göteborg Att minska klimatpåverkan från vägtrafiken till en globalt hållbar och rättvis nivå Rapport 1:2012 Trafikkontoret Strategisk planering ISSN 1103-1530 Innehåll Inledning.

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT Växjö 2008-02-28 Klimatkommissionens slutrapport Klimatkommissionen startades under 2007 med syfte att peka på vad som behöver göras i Växjö för att de ambitiösa klimatmålen

Läs mer

Har flyget någon framtid?

Har flyget någon framtid? Klimathot och klimatstrategier i dagens och morgon dagens värld VT - 2007 Vera Ljung Giovanni Naves Charlotte Goude Martin Johanson Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Flygindustrin...4 2.1 Flygindustrin

Läs mer

Minus 40 procent till 2020 så går det till

Minus 40 procent till 2020 så går det till Minus 40 procent till 2020 så går det till Prognos över hur framtida temperaturutveckling väntas påverka antalet människor som berörs av olika klimatrelaterade problem. Källa: Parry et al.: Millions at

Läs mer

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN Huvudrapport från projektet Vägval energi KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Ett koldioxidneutralt

Ett koldioxidneutralt 25 Ett koldioxidneutralt Sverige Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 25 ska Sverige inte längre bidra till växthuseffekten. Visionen är att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll. Det övergripande

Läs mer

Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030

Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030 Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030 Maria Grahn* och Julia Hansson* Institutionen för Energi och Miljö, Avdelningen Fysisk resursteori, Chalmers tekniska högskola, Göteborg Mars

Läs mer

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN FÖRORD Det pågår en stor transformering av världens fordonsindustri. Det är ett resultat

Läs mer

Remiss. Energi- och klimatstrategi

Remiss. Energi- och klimatstrategi Remiss Energi- och klimatstrategi Illustrationer: Ida Brogren Innehåll Energi- och klimatstrategi... 5 Framtidsbild 2035 - fokus energi och klimat... 6 Strategier för att nå framtidsbilden... 8 Skapa förutsättningar

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives SOMMARLÄSNING Roadmap for a fossil-independent transport system by 2030 Profu NEPP report Maj 2013 Roadmap for a fossil independent transport system by 2030 Summary of

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Transporter Göteborg 2050

Transporter Göteborg 2050 Transporter Göteborg 2050 Ett hållbart transportsystem med: Närhet till det vardagliga Korta färder till fots och på två hjul Hög tillgänglighet till det regionala och det globala Flexibla och effektiva

Läs mer

Mål för energi- och klimatfrågor i Kungsörs kommun

Mål för energi- och klimatfrågor i Kungsörs kommun Mål för energi- och klimatfrågor i Kungsörs kommun Inklusive de kommunala bolagen Version 3 2014-10-30 1 Innehållsförteckning BAKGRUND 3 Syfte 3 Växthuseffekten och klimatförändringarna 4 Utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Västerviks kommun 2015-2020 Samråd/Remiss 2015-03-16 Sammanfattning Energi- och klimatarbetet i Västerviks kommun speglar de regionala målen för Kalmar län och siktar på att

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn datum: 2012-03-15 dnr: 31-2011-0231 Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn Riksrevisionen har gett Jonas Åkerman, forskare vid avdelningen för Miljöstrategisk analys,

Läs mer

Strategin för effektivare energianvändning och transporter, EET

Strategin för effektivare energianvändning och transporter, EET Strategin för effektivare energianvändning och transporter, EET Underlag till Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålen Banverket Energimyndigheten Luftfartsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige

Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige RAPPORT Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige Uppdatering och utvidgning av studien Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030 av Grahn och Hansson, 2010 Julia Hansson, IVL Maria Grahn,

Läs mer

VILKA STYRMEDEL ÄR LÄMPLIGA FÖR ATT NÅ EN FOSSILBRÄNSLEFRI TRANSPORTSEKTOR?

VILKA STYRMEDEL ÄR LÄMPLIGA FÖR ATT NÅ EN FOSSILBRÄNSLEFRI TRANSPORTSEKTOR? VILKA STYRMEDEL ÄR LÄMPLIGA FÖR ATT NÅ EN FOSSILBRÄNSLEFRI TRANSPORTSEKTOR? Karin Svensson Smith lliongränd L60 SE-224 71 LUND Sverige E-mail: karin.svensson.smith@gmail.com ABSTRAKT Det finns mycket starka

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020. Vägval och utmaningar för energisystemet

Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020. Vägval och utmaningar för energisystemet Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020 Vägval och utmaningar för energisystemet Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen Strategiska val i transportsektorn Vägval för att nå miljökvalitetsmålen RAPPORT 5549 MARS 2006 Vägval för att nå miljökvalitetsmålen NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer

I SVERIGE HÅLLBAR ENERGI. 100 % förnybart på naturens villkor

I SVERIGE HÅLLBAR ENERGI. 100 % förnybart på naturens villkor HÅLLBAR ENERGI I SVERIGE HÅLLBAR ENERGI 100 % förnybart på naturens villkor HÅLLBAR ENERGI 100 % förnybart på naturens villkor För WWF innebär ett hållbart energisystem en säker och hållbar framtid för

Läs mer

A2008:008. Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt. Underlag till en klimatstrategi för EU. Sandro Scocco Eva Alfredsson

A2008:008. Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt. Underlag till en klimatstrategi för EU. Sandro Scocco Eva Alfredsson A2008:008 Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt Underlag till en klimatstrategi för EU Sandro Scocco Eva Alfredsson Konsten att nå både klimatmål och god tillväxt Underlag till en klimatstrategi

Läs mer

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp

Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp TRAFFIC AB RAPPORT 2008:60 VERSION 1.0 Överflyttningspotential för person- och godstransporter för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp åtgärder inom Mobility Management, effektivare kollektivtrafik

Läs mer