SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 1(25) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, Kl Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande, deltog ej i 105, 113, 115 Alexander Josefsson (M) Rolf Davidsson (M) Daniel Karlsson (KD) ersätter Stefan Lundell (KD) Nicklas Huuva (KD) Elisabeth Eklund-Svensson (KD) Lizbeth Johanson (C) Geert Geelmuyden (FP) Stig Axelsson (S) Jessica Källberg (S) Annie Fredriksen (S) Birgitta Olsson Johansson (S) ersätter Bengt-Göran Johansson (S) Helena Elmqvist (SD) ersätter Peter Lundgren (SD) Anna Engström, kommunchef Gunilla Folkesson, stabs- och stödchef, 99,101,103, 114, 116 punkt 2 Bengt Andersson, socialchef, 100, 102, , 116 punkt 3 Gunnar Crona, skolchef, 101,103 Ingalill Ebbesson, näringslivsutvecklare, 112 Christian Bagan, kommunsekreterare Justerare Stig Axelsson Justeringens plats och tid Kommunkansliet Underskrifter Sekreterare Paragrafer Christian Bagan Ordförande Arne Ottosson Justerare. Stig Axelsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Paragrafer då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsen Underskrift. Carola Bergquist

2 2(25) Kommunstyrelsen Ärendelista 98 Dnr 5938 Val av justerare samt dag och tid för justering. Godkännande av föredragningslista Dnr Ledningsorganisation Dnr Hur styrs och leds särskilda boenden inom äldreomsorgen i Gnosjö utifrån tilldelade resurser Dnr Kvaliteten vid kommmunens mindre skolor Dnr Riktlinjer avseende vistelse utomlands för personer inom personlig assistans Dnr Meröppet på biblioteket Dnr Ansökan till gymnasiet Dnr Presentation av examensarbetet - Vad gör 16 åringar i Gnosjö på sin fritid? Dnr Handlingsplan för Hälso- och sjukvårdssektionen Dnr Kostnad för äldreomsorgen - öppna jämförelser från Socialstyrelsen Dnr Årsredovisning och revisionsberättelse Finnvedens samordningsförbund Dnr Årsredovisning, revisionsberättelse för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län för år 2013, Dnr Granskning av årsredovisning 2013 för Gnosjö kommun Dnr Handläggning av gatunamn Dnr Fortsättning på projektet Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp Dnr Revisionsrapport: Granskning av beslutsprocessen - delegationsordning - Gnosjö kommun Dnr Förändringar i Kreditgarantiföreningen Jönköpings län ekonomisk förening... 21

3 3(25) Kommunstyrelsen 115 Dnr Byte av elbil Dnr 6031 Diskussions-/Informationspunkter Dnr Delegationsbeslut

4 4(25) 98 Dnr 5938 Val av justerare samt dag och tid för justering. Godkännande av föredragningslista. Som justerare utses Stig Axelsson (S) och tid för justering sätts till Föredragningslistan godkänns.

5 5(25) 99 Dnr Ledningsorganisation Fastställande av ny ledningsorganisation för grundskolan Kommunfullmäktige har i budgetbeslut för 2014 ålagt kultur- och utbildningsförvaltningen att göra en besparing genom att minska skolledartjänsterna med en person eller tjänst. Utifrån detta har kultur- och utbildningsutskottet beslutat att godkänna upprättat förslag till ny organisation och att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för fastställande. Protokollsutdrag med tjänsteskrivelse från skolchef Gunnar Crona, separata bilagor. att godkänna kultur- och utbildningsutskottets förslag till ny ledningsorganisation för grundskola och förskola. Expediera till akten samt kultur- och utbildningsutskottet

6 6(25) 100 Dnr Hur styrs och leds särskilda boenden inom äldreomsorgen i Gnosjö utifrån tilldelade resurser Socialutskottet har behandlat rapport från verksamhetscheferna Susanne Hultqvist och Magnus Falk över vilka förbättringsåtgärder som vidtagits efter konsult Margaretha Hammarbergs slutrapport över granskning av de särskilda boendena. Socialutskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för kännedom. Protokollsutdrag , 49 med tillhörande tjänsteskrivelse, separata handlingar. att lägga redogörelsen till handlingarna. akten och socialutskottet

7 7(25) 101 Dnr Kvaliteten vid kommmunens mindre skolor Kommunstyrelsen beslutade att ge kultur- och utbildningsutskottet i uppdrag att identifiera de särskilda pedagogiska problem som finns vid kommunens mindre skolor, och att redovisa hur man avser att lösa dessa och därmed höja kvaliteten vid skolorna. Kultur- och utbildningsutskottet har berett ärendet och har antagit yttrande vilket översänts till kommunstyrelsen. Av yttrandet framgår ett antal pedagogiska problem och utskottet äskar en utökad ram med 1,3 mnkr i 2015 års budget för att säkerställa kvaliteten. Protokollsutdrag med bifogad tjänsteskrivelse, separata handlingar. att uppdra åt budgetberedningen att beakta äskandet från kultur- och utbildningsutskottet i kommande budgetprocess inför akten och budgetberedningen

8 8(25) 102 Dnr Riktlinjer avseende vistelse utomlands för personer inom personlig assistans Socialutskottet har antagit förslag till riktlinjer för vistelse utomlands för personer med personlig assistans med kommunen som assistanssamordnare och arbetsgivare. Bakgrunden är kommunens arbetsgivaransvar och svårigheterna att säkerställa detta ansvar vid utlandsvistelser. Protokollsutdrag socialutskottet med tillhörande bilaga, separata handlingar. att godkänna socialutskottets förslag till riktlinjer avseende vistelse utomlands med personer inom personlig assistans med kommunen som assistanssamordnare och arbetsgivare. akten och socialutskottet

9 9(25) 103 Dnr Meröppet på biblioteket Bibliotekspersonalen har utrett frågan om meröppet på biblioteket i Gnosjö tätort. Detta innebär att bibliotekslokalen tillgängliggörs för besökare även efter de ordinarie öppettiderna och att dessa genom ett självbetjäningssystem lånar och återlämnar böcker utan personal på plats. Införandet av meröppet innebär en initial investeringskostnad på 300 tkr samt en årlig driftkostnad på 35 tkr. Kultur- och utbildningsutskottet har i beslut beslutat att ställa sig bakom utredningen och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att införa meröppet från 1 januari 2015 samt att driftbudgeten utökas med 35 tkr för Protokollsutdrag med tillhörande tjänsteskrivelse, separata handlingar. Vid kommunstyrelsens sammanträde meddelar skolchefen att förvaltningen inom sin ram funnit nödvändiga medel för att införa meröppet, och budgetäskandet återtas därför. att införa meröppet vid biblioteket i Gnosjö tätort från samt uppdra åt kultur- och utbildningsutskottet att utvärdera det utökade öppethållandet och att detta redovisas till kommunstyrelsen i januari akten, bibliotekschefen, kultur- och utbildningsutskottet samt kommunsekreteraren

10 10(25) 104 Dnr Ansökan till gymnasiet 2014 Beslut om program inför höstterminen 2015 Kultur- och utbildningsutskottet har i beslut kunnat konstatera att det är få sökande till Hotell- och turismprogrammen samt Vård- och omsorgsprogrammen vid GKC inför höstterminen Utskottet har därför beslutat att ej starta programmen inför höstterminen Protokollsutdrag med tillhörande tjänsteskrivelse från gymnasiechef Klas Boberg, separata handlingar. Kommunalrådsberedningen har gjort bedömningen att ett sådant beslut bör fastställas av kommunstyrelsen. att godkänna kultur- och utbildningsutskottets förslag att inte starta programmen Vård- och omsorg samt Hotell- och turism höstterminen 2014 på GKC. akten samt kultur- och utbildningsutskottet

11 11(25) 105 Dnr Presentation av examensarbetet - Vad gör 16 åringar i Gnosjö på sin fritid? Mattias Spångberg har inom ramen för sin fritidsledarutbildning skrivit rapporten Vad gör 16-åringar i Gnosjö på sin fritid?. Rapporten har överlämnats till allmänna utskottet för kännedom. Rapporten presentaras av Mattias Spångberg. Rapport, separat bilaga. Allmänna utskottet beslutar att delge den redovisade rapporten även till kommunstyrelsen, samt att i utskottet om ett år diskutera en eventuell framtida uppföljning av rapporten. akten och kommunsekreteraren att lägga rapporten till handlingarna. akten

12 12(25) 106 Dnr Handlingsplan för Hälso- och sjukvårdssektionen Arbetsbelastningen har ökat påtagligt inom den kommunala hälso- och sjukvården med bl a betydligt fler ärenden inom hemsjukvården. Detta har lett till en ansträngd arbetssituation för kommunens sjuksköterskor. Socialutskottet har gett sin förvaltning i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att komma till rätta med problemen, och med målen att behålla och kunna rekrytera sjuksköterskor, samt säkerställa patientsäkerheten. Utskottet beslutade att godkänna upprättat förslag till handlingsplan, att uppdra åt socialchefen att säkerställa tillgången på personal, samt att informera kommunstyrelsen om de vidtagna och planerade åtgärderna. Protokollsutdrag samt handlingsplan, separata handlingar. att godkänna socialutskottets förslag till handlingsplan för Hälso- och sjukvårdssektionen, samt att uppdra åt socialutskottet att återrapportera hur arbetet förlöper till kommunstyrelsen i augusti 2014 och januari akten, socialutskottet och kommunsekreteraren

13 13(25) 107 Dnr Kostnad för äldreomsorgen - öppna jämförelser från Socialstyrelsen Socialutskottet har beslutat att översända beslut om kostnader inom äldreomsorgen till kommunstyrelsen för kännedom. Bakgrunden till beslutet är öppna jämförelser som tagits fram av socialstyrelsen och som redovisar verksamhetsmått och jämförelsetal för olika kommunala verksamheter och i det aktuella fallet kostnaderna för äldreomsorgen. Av redogörelsen framgår att kommunens kostnader för äldreomsorg är 12,1 % lägre än standardkostnaden i landet. Protokollsutdrag med tillhörande redovisning, separata handlingar. att lägga redovisningen från socialutskottet till handlingarna. akten och socialutskottet

14 14(25) 108 Dnr Årsredovisning och revisionsberättelse Finnvedens samordningsförbund Kommunfullmäktige beslutade , 89 att kommunen skall ingå som medlem i FINSAM-samarbete i Jönköpings län och att anta förslag till förbundsordning. FINSAM är ett sätt att samordna kommunernas, försäkringskassans, landstingets och arbetsförmedlingens resurser i rehabiliteringsärenden gällande personer i arbetsför ålder. Förbundet har översänt årsberättelse och revisionsberättelse för 2013 till medlemmarna, separata handlingar. Jäv Birgitta Olsson-Johansson (S) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att för Gnosjö kommuns del bevilja direktionen för Finnvedens samordningsförbund ansvarsfrihet, samt att godkänna årsberättelsen för 2013.

15 15(25) 109 Dnr Årsredovisning, revisionsberättelse för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län för år 2013, Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har i enlighet med 16 i förbundsordningen och kap 9, 20 i kommunallagen översänt årsredovisning för 2013 samt revisionsberättelse och hemställer om att kommunfullmäktige beslutar att årsredovisningen godkänns samt att direktionen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. Handlingar, separat bilaga. Jäv Stig Axelsson (S) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län för 2013, samt att tillstyrka att direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län beviljas ansvarsfrihet för år 2013.

16 16(25) 110 Dnr Granskning av årsredovisning 2013 för Gnosjö kommun. Kommunens revisorer har låtit PwC granska kommunens årsredovisning för Granskningen presenterades i revisionsrapport daterad april Rapporten presenterades för kommunfullmäktige Kommunstyrelsen har att yttra sig över rapporten senast Revisionsrapport, separat bilaga. att ge stabs- och stödchef Gunilla Folkesson i uppdrag att ta fram förslag till yttrande över rapporten och att denna skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast akten. stabs- och stödchef samt kommunsekreteraren

17 17(25) 111 Dnr Handläggning av gatunamn. I politisk organisation före 2010 handlades frågan om nya gatunamn av kultur- och fritidsnämnden. Efter införandet av ny politisk organisation med utskott under kommunstyrelsen överfördes dessa frågor till allmänna utskottet som inledningsvis även var ansvarig för kulturfrågorna. Kulturfrågorna har nu överförts till kultur- och utbildningsutskottet. Fråga har ställts av Mikael Eliasson, Algustorp om namngivning av de gator som planeras på Stranduddenområdet i Nissafors och kommunalrådsberedningen har gjort bedömningen att denna ärendetyp fortsättningsvis bör hanteras av kultur- och utbildningsutskottet. att namngivning av gator och vägar fortsättningsvis skall hanteras av kultur- och utbildningsutskottet, samt att uppdra åt kultur- och utbildningsutskottet att i dialog med Mikael Eliasson ta fram förslag till gatunamn i området Strandudden och att dessa härefter skall fastställas av kommunstyrelsen. akten, kultur- och utbildningsutskottet, Mikael Eliasson och kommunsekreteraren

18 18(25) 112 Dnr Fortsättning på projektet Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp. Projekt Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp bedrevs under tiden med Gnosjöandans näringsliv som projektägare. Projektet avslutades 2013 med att en slutrapport med förslag till åtgärder överlämnades till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt kommunutvecklingsberedningen att inom sitt fortsatta arbete beakta de förslag som förts fram i Attraktiva Gnosjö och Hillerstorps slutrapport och aktivitetsplan. En ny arbetsgrupp med representanter från dels kommunen, och dels Gnosjöandans näringsliv har emellertid bildats och vill också arbeta vidare med frågan, men upplever att man vill ha ett tydligt mandat från kommunstyrelsen att göra detta, och då inte minst för att söka nya projektmedel m m. Kommunstyrelsens ordförandeberedning har behandlat ärendet och föreslår att den nya arbetsgruppen med representanter från kommunen och näringslivet får ett mandat att arbeta vidare med de förslag som presenterades i slutrapporten, och att allmänna utskottet blir politisk styrgrupp för det fortsatta arbetet. Gruppen bör också diskutera och lösa eventuella gränsdragningsproblem med kommunutvecklingsberedningen. att ge den nybildade arbetsgruppen mandat att arbeta vidare med de förslag som förts fram i Attraktiva Gnosjö och Hillerstorps slutrapport och aktivitetsplan, samt att allmänna utskottet blir politisk styrgrupp för det fortsatta arbete, att den nya arbetsgruppen och kommunutvecklingsberedningen diskuterar och klargör sina respektive roller och löser de gränsdragningsproblem som skulle kunna uppstå, samt att ge allmänna utskottet rätten att besluta om fördelning av de medel som finns budgeterade för projektets fortsättning (ID9024).

19 19(25) akten, allmänna utskottet, näringslivutvecklare, kommunutvecklingsberedningen

20 20(25) 113 Dnr Revisionsrapport: Granskning av beslutsprocessen - delegationsordning - Gnosjö kommun. Kommunens revisorer har genomfört en granskning av kommunens beslutsprocesser utifrån den nya politiska organisationen och utifrån de styrdokument (kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning) som finns. Revisionens bedömning som presenteras i rapport daterad mars 2014 är att utskotten fattar ett antal beslut som de enligt gällande styrdokument inte har behörighet att fatta, och att beslutsprocessen därmed inte är ändamålsenlig. Revisorerna föreslår att styrdokumenten revideras i enlighet med vad som framkommit i granskningen. Kommunens revisorer önskar svar från kommunstyrelsen senast 30 maj Revisionsrapport samt upprättat förslag till svar, separata bilagor. att anta upprättat förslag till yttrande över revisionsrapporten Granskning av beslutsprocessen, samt att uppdra åt kommunsekreteraren att tillsammans med kommunens ledningsgrupp att utifrån de synpunkter som framförs i rapporten se över kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning, och föreslå nödvändiga anpassningar i enlighet med revisorernas synpunkter, samt att förslag till revideringar av dessa dokument skall presenteras för kommunstyrelsen senast akten och kommunsekreteraren Kommunfullmäktige beslutar att lägga revisionsrapporten samt det avgivna svaret till handlingarna.

21 21(25) 114 Dnr Förändringar i Kreditgarantiföreningen Jönköpings län ekonomisk förening Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län bildades 2006 av bl a länets kommuner, Regionförbundet samt andra organisationer. Syftet med föreningen var att genom garantier för banklån kunna underlätta för mindre företag att få banklån. Av olika skäl har nu länets kreditgarantiförening beslutat att likvidera sin verksamhet. I skrivelse från styrelsen för länets Kreditgarantiförening föreslås att en fortsättning på verksamheten skulle kunna bedrivas i samarbete och samverkan med Science Park- systemet i Jönköpings län. Styrelsen önskar nu veta hur länets kommuner ser på detta och man önskar svar senast att meddela Kreditgarantiföreningen att Gnosjö kommun ställer sig positiva till den föreslagna förändringen under förutsättning att övriga medlemmar tillstyrker förändringen, samt att meddela Kreditgarantiföreningen att Gnosjö kommun inte är villig att göra några ytterligare kapitaltillskott. akten och Kreditgarantiföreningen

22 22(25) 115 Dnr Byte av elbil Kommunen införskaffade 2010 en elbil av modell Fiat 500 att användas av tekniska kontoret. Bakgrunden var ett samarbete mellan kommunen, GARO AB och Eon AB. Fordonet har dragits med många tekniska problem och har kostat avsevärda summor i reparationer. Då elbilsmarknaden nu har vuxit hemställer teknik- och fritidsförvaltningen om att få sälja bilen och istället leasa en ny. Skrivelse från teknik- och fritidschef Lennart Hermansson daterad , separat handling. att godkänna att elbil Fiat 500 säljs på lämpligaste vis, samt att medge förvaltningen att leasa ny elbil. akten och teknik- och fritidsförvaltningen

23 23(25) 116 Dnr 6031 Diskussions-/Informationspunkter 1. Skrivelse om matmargarin Kommunstyrelsens ordförande redovisar svarsskrivelse om matmargarin som han och kultur- och utbildningsutskottets ordförande tagit fram till föräldrar som haft synpunkter på kommunens val av matfett i skolan. 2. Ekonomisk rapport Ekonomichef Gunilla Folkesson redovisar ekonomisk rapport vilken visar på ett befarat underskott vid årets slut. 3. Trygghetsboende i Hillerstorp Socialchef Bengt Andersson informerar om diskussioner i socialutskottet om nytt trygghetsboende i Hillerstorp i de s k MAPE-husen. Frågan förs till kommunstyrelsens junisammanträde.

24 24(25) 117 Dnr Delegationsbeslut. Anmäles att följande delegationsbeslut fattats med stöd av kommunstyrelsens bemyndigande. Ekonomichef Gunilla Folkesson 6 Avtal om försäkringsförmedling (serviceavtal) med Söderberg & Partners Insurance Consulting AB tiden Teknisk chef Lennart Hermansson 4 att bevilja tillstånd till platsupplåtelse i enlighet med Cirkus Olympias ansökan Avtal om succesiva beställningar av flytt samt skrotning av bilar med Skrotfrag Aktiebolag, Angered tiden att antaga anbud från Crenova Facility, Värnamo avseende parkunderhåll i Nissafors med rätt till ett års förlängning. 7 att antaga anbud från Klas-Göran Karlsson, Reftele avseende parkunderhåll i Hillerstorp med rätt till ett års förlängning. Kommunsekreterare Christian Bagan Att bevilja lotteritillstånd enligt 17 lotterilagen för Åsenhöga Missionsförsamling. Socialförvaltningen Av socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen fattade delegeringsbeslut under tiden till och med Enligt särskild förteckning, daterad Av biståndshandläggare inom äldre- och handikappomsorgen fattade delegeringsbeslut under tiden till och med Enligt särskild förteckning, daterad Av bostadsanpassningshandläggare Lisbeth Sandkvist fattade delegeringsbeslut till och med Bostadsanpassningsprotokoll 6-13.

25 25(25) Av socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen fattade delegeringsbeslut under tiden till och med Enligt särskild förteckning, daterad Av biståndshandläggare inom äldre- och handikappomsorgen fattade delegeringsbeslut under tiden till och med Enligt särskild förteckning, daterad Av bostadsanpassningshandläggare Lisbeth Sandkvist fattade delegeringsbeslut till och med Bostadsanpassningsprotokoll 14. Kultur- och utbildningsutskottet Befattning Ärende Paragraf Bibliotekschef Fastställande av kulturprogram Skolchef Avtal delad faktura Hypernet 2.1 Skolchef Avtal Alvesta Resursskola 2.1 Skolchef Avtal Netigate 2.1 Skolchef Avtal Tranemo kommun elevplacering 2.1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(6) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl. 17.30-17.40 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande ----- (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande -----

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M)

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M) 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-03-01 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 15.00-16.45 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Anna Engström, kommunchef Carola Bergquist, assistent, Christian Bagan, kommunsekreterare

Anna Engström, kommunchef Carola Bergquist, assistent, Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl. 16.00-17.05 Beslutande, ordförande Stefan Lundell (KD), 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande Kristine Hästmark (M) Rolf Davidsson (M) Nicklas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(10) Plats och tid Kommunhuset, kl. 17.00-17.55 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Arne Ottosson (M), ordförande Karolina Sköld (C) ersätter Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S),

Läs mer

Ingalill Ebbesson, näringslivsutvecklare, 38 punkt 3 Gunilla Folkesson, Stabs- och stödchef, 37 Carola Bergquist, sekreterare

Ingalill Ebbesson, näringslivsutvecklare, 38 punkt 3 Gunilla Folkesson, Stabs- och stödchef, 37 Carola Bergquist, sekreterare 1(6) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Kulltorp, Kl 14.00-16.30 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande Karolina Sköld (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet 1(16) Plats och tid Hillerstorps skola 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Gunnar Friberg (C), 17-25 Izet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-01-27 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(13) Plats och tid Töllstorpshallen, kl. 14.00-18.05 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(15) Plats och tid Töllstorp, kl. 14.00-15.30 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande Karolina Sköld (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-11-09 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet 1(17) Plats och tid Beslutande Kulltorps skola Alexander Josefsson (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C) Izet Causevic

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 19.25 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf --- (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

KU-kontorets konferensrum

KU-kontorets konferensrum 1(17) Plats och tid Beslutande KU-kontorets konferensrum Alexander Josefsson (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C) Jessica

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Annika Wernborg, bibliotekschef, Åsa Gabrielsson, LF. Kultur- och utbildningskontoret

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Annika Wernborg, bibliotekschef, Åsa Gabrielsson, LF. Kultur- och utbildningskontoret 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-08-16 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.15 Beslutande Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran Johansson (S) 1:e vice ordförande Rolf

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Ingmar Johansson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Ingmar Johansson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Töllstorpshallen, kl. 15.00-16.35 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Ingmar Johansson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2012-01-18 Sid:1 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid BU-förvaltningens konferensrum kl 15.00 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-31 Sid 1 (13) Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (M) ordförande Björn Jonasson (KD) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-12-21 Sid:121 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Barn- och utbildningskontoret kl 15.00 Beslutande Diana Brandin (S) ordförande Nelly Jansson (KD) Lizbeth Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2012-02-23 Sid: 1 Instans Kommunfullmäktige Plats och tid Gnosjösalen, Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 18.50 Beslutande Sture Jonsson (M), ordförande --- (S) Lizbeth Johansson (C), 1:e

Läs mer

Diana Brandin (S), 1:vice ordförande Nelly Jansson (KD) Lizbeth Johansson (C) Annie Fredriksen (S)

Diana Brandin (S), 1:vice ordförande Nelly Jansson (KD) Lizbeth Johansson (C) Annie Fredriksen (S) 1(11) Plats och tid Gnosjö KunskapsCenter, kl 15.00 Beslutande Alexander Josefsson (M), ordförande (närvarande 34-39) Diana Brandin (S), 1:vice ordförande Nelly Jansson (KD) Lizbeth Johansson (C) Annie

Läs mer

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum, kl 15.00 Beslutande Alexander Josefsson (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf

Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 18.50 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C) Annie Fredriksen (S)

Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C) Annie Fredriksen (S) 1(15) Plats och tid Kulltorps skola, kl 15.00 Beslutande Alexander Josefsson (M), ordförande (närvarande 48-58) Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C) Annie Fredriksen (S) Övriga

Läs mer

Datum Anna Engström, kommunchef. Tomas Johansson (S) och Norunn Mattes (FP)

Datum Anna Engström, kommunchef. Tomas Johansson (S) och Norunn Mattes (FP) 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 20.00 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-10-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-18.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-06-22 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(12) Plats och tid Töllstorpshallen, kl 13.30-17.00 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande Karolina Sköld (C), 2:e vice ordförande Ingmar Johansson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-08-12 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Töllstorp, Gnosjö kl 08.00-16.30 Beslutande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande Lill Andersson Hjelm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-04-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.10 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(11) Plats och tid Töllstorpshallen, kl. 15.00-16.40 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Patricia Schooner (S) ersätter Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande -----(C), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-08-31 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-04-19 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-02-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-09-21 Sid: 85 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Musikskolan kl 15.00 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-11-15 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.35 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-09-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-11.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2010-09-30 Sid: 1 Instans Kommunfullmäktige Plats och tid Gnosjösalen, Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 19.25 Beslutande Sture Jonsson, (M) ordförande Anna Heijel (M) Ingemar Svensson (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-05-03 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.20 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Pia Thulin (m) ersättare, deltog i 122 punkt 1-2 Inga-Lill

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-11-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.45 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Bokskogens förskola, Kulltorp

Bokskogens förskola, Kulltorp 1(18) Plats och tid Beslutande Bokskogens förskola, Kulltorp Alexander Josefsson (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-11-22 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-11-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 10.00-15.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-25 Sid 1(15) Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 16.30 18.00 Beslutande Övriga deltagande Bertil Nilsson (M), ordförande Björn Jonasson (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-12-15 Sid 1(10) Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Nilsson (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson (M) Kristine Hästmark (M) ersättare

Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson (M) Kristine Hästmark (M) ersättare 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 20.00 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-11-16 Sid:108 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Barn- och utbildningskontoret kl 15.00 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Nelly Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-02-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Socialkontoret, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-08-26 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö kl 08.00-14.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Nelly Palma Jansson (KD) Lizbeth Johansson (C) Jessica Källberg (S)

Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Nelly Palma Jansson (KD) Lizbeth Johansson (C) Jessica Källberg (S) 1(15) Plats och tid Ku-kontorets konferensrum 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Nelly Palma Jansson (KD) Lizbeth Johansson (C) Jessica Källberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-06-20 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-12-21 Sid 1(9) Instans Socialutskottet extra Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 15.00 Beslutande Björn Jonasson (KD) ordförande Birgitta Olsson-Johansson (S) Thomas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2005-11-22 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö tisdagen den 22 november 2005 kl. 18.00-19.00 Beslutande Stig Axelsson (s) ordförande Rita Bergström (m) Gunlög Lindén (kd)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-20 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-10-18 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsutskottet

Barn- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsutskottet 1(10) Plats och tid BU-kontorets konferensrum, kl 15.00 Beslutande Alexander Josefsson (M), ordförande Diana Brandin (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C)

Läs mer

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet 1(17) Plats och tid Isaberg Höganloft 15.15 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C) Jessica

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-30 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-12-06 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 15.00-18.30 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-04-19 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-04 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-06-21 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Johan Åkerman, sekreterare Malin Linell, musikledare 38. Johan Åkerman

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Johan Åkerman, sekreterare Malin Linell, musikledare 38. Johan Åkerman Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 08.00 11.15 Beslutande ledamöter Aina Wåhlund, Ordförande (S) ej 36 Lars-Ove Jansson, Vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-05-17 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-04-28 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Gnosjöandans kunskapscentrum, Gnosjö, kl 08.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-02-20 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.10 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-09 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer