Bokskogens förskola, Kulltorp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokskogens förskola, Kulltorp"

Transkript

1 1(18) Plats och tid Beslutande Bokskogens förskola, Kulltorp Alexander Josefsson (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C) Jessica Källberg (S) Övriga närvarande Gunnar Crona, skolchef Thomas Svenningsson, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Åsa Gabrielsson, LF Annika Wernborg, bibliotekschef, 1-7 Justerare Justeringens plats och tid Annie Fredriksen Kultur- och utbildningskontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-16 Thomas Svenningsson Ordförande Alexander Josefsson Justerare. Annie Fredriksen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kultur- och utbildningsutskottet Sammanträdesdatum Paragrafer 1-16 då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kultur- och utbildningskontoret, Gnosjö Underskrift. Jonas Carlsson

2 2(18) Kultur- och utbildningsutskottet Ärendelista 1 Dnr Val av justerare, fastställande av föredragningslista Dnr Konstnärlig utsmyckning av Bokskogens förskola i Kulltorp Dnr Remiss: Utvecklingsstrategi för barn- och ungdomskulturen i Jönköpings län Dnr Bokslut 2013 KU Dnr Budget 2014 för kultur- och utbildningsutskottets verksamhetsområde Dnr IT-utveckling pedagogisk verksamhet Dnr Internkontrollplan 2014 KU Dnr SKL:s utvecklingsarbete PRIO Dnr Vinnova Dnr Revisionsrapport: Granskning av psykisk ohälsa bland barn och unga Dnr Läsårstider 2014/ Dnr Skolverkets Matematiklyft Dnr SKL:s matematiksatsning PISA Dnr Flytt av sammanträdesdatum för KU Dnr Kvaliten vid kommmunens mindre skolor Dnr Informations- och diskussionspunkter till KUU... 18

3 3(18) 1 Dnr Val av justerare, fastställande av föredragningslista Som justerare utsågs Annie Fredriksen. Föredragningslistan godkändes. akten,

4 4(18) 2 Dnr Konstnärlig utsmyckning av Bokskogens förskola i Kulltorp Kultur- och utbildningsutskottet beslutade att uppdra åt Sonja Fransson och Annika Wernborg att ta fram förslag till konstnärlig utsmyckning vid Bokskogens förskola i enlighet med kommunens konstpolicy. Ett skissförslag har tagits fram i samarbete med konstnär Helena Felldin och konstpedagog Linda Tranqvist. Förslaget visar ett konstverk som är integrerat med barnens utemiljö. att godkänna förslag till konstnärlig utsmyckning av Bokskogens förskola i Kulltorp, enligt bilaga. akten, kommunstyrelsen

5 5(18) 3 Dnr Remiss: Utvecklingsstrategi för barn- och ungdomskulturen i Jönköpings län. Under läsåret 2013/14 ska en utvecklingsstrategi för barn- och ungdomskulturen i Jönköpings län införlivas och med den regionala kulturplanen till en kommande planperiod KU-utskottet beslutade att uppdra åt bibliotekschefen att utarbeta förslag till remissvar över förslaget till strategier för barn- och ungdomskulturen i Jönköpings län. Kommunstyrelsen beslutade att KU-utskottet självständigt och i kommunens namn kan yttra sig över remissen, om utskottet anser det angeläget. I förslaget till remissvar påpekas bl.a. att barn och unga med annat modersmål än svenska är en grupp som borde uppmärksammas mer i underlaget. En tydligare koppling bör också göras till att öka barns och ungas förståelse för andra kulturer och deras möjligheter att verka på en global arbetsmarknad. att för kommunens räkning godkänna yttrande över utvecklingsstrategi för barn- och ungdomskultur i Jönköping, enligt bilaga. akten, kommunstyrelsen, Landstinget i Jönköpings län

6 6(18) 4 Dnr Bokslut 2013 KU att hänskjuta ärendet till KU-sammanträdet i februari. akten, kommunstyrelsen, Gunilla Folkesson, Sanna Rickardsson

7 7(18) 5 Dnr Budget 2014 för kultur- och utbildningsutskottets verksamhetsområde Ombudgetering kommer att ske för förskolorna i Kulltorp som nu går från att vara tre en-avdelningar till en gemensam förskola, Bokskogens förskola. Renoveringen av köket i Kulltorp leder också till vissa ekonomiska förändringar då all mat kommer att tillagas för såväl skolan som förskolan på ett ställe. Hyreskostnaden för datorer ökar 2014 med 65 kr/dator/år, 25kr/månad/datorarbetsplats och 13kr/månad/läsplatta. För KUförvaltningen innebär detta en ökad kostnad med 125 tkr. att godkänna informationen rörande budget akten, kommunstyrelsen, Gunilla Folkesson, Sanna Rickardsson

8 8(18) 6 Dnr IT-utveckling pedagogisk verksamhet Kommunstyrelsen beslutade att ej tillstyrka kultur- och utbildningsutskottets beslut gällande förbättrade förutsättningar för ökat användande av IT-redskap i den pedagogiska verksamheten. Samtidigt beslutades att uppdra åt budgetberedningen att arbeta vidare med frågan inför budget Kultur- och utbildningsutskottet beslutade att uppdra åt skolchefen och utvecklingsledaren att utifrån ett nuläge och utskottets direktiv göra en genomlysning av förskolans och skolans pedagogiska ITbehov och förutsättningar som ett underlag till budgetberedningens arbete. En nulägesrapport är gjord vilken kan utgöra underlag för förslag till förbättringsåtgärder som följer förvaltningens beslutade verksamhetsmål för att uppdra åt skolchefen och utvecklingsledaren att i enlighet med utskottets direktiv och verksamhetens nuläge utarbeta underlag och förslag till åtgärder för att förbättra skolans pedagogiska IT-användande. akten, kommunstyrelsen

9 9(18) 7 Dnr Internkontrollplan 2014 KU Den interna kontrollplanen för Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamhet har reviderats inför 2014 i enlighet med utskottets synpunkter. att godkänna kultur- och utbildningsförvaltningens reviderade kontrollplan för 2014, enligt bilaga. akten, kommunstyrelsen, Gunilla Folkesson, Sanna Rickardsson

10 10(18) 8 Dnr SKL:s utvecklingsarbete PRIO Sveriges kommuner och landsting (SKL) har inbjudit Sveriges kommuner att delta i en satsning kallad PRIO för ökad måluppfyllelse i skolan (Planering, Resultat, Initiativ och Organisation). Utvecklingsinsats bygger på McKinseys rapporter om framgångsrika skolsystem och är prövad i 18 pilotkommuner och har visat på ett väldigt gott resultat. Gnosjö kommun kommer att delta med två skolor; Bäckaskolan 1-9 och Hillerstorpsskolan 1-9. I satsningen ingår att kommunen ska bekosta två s.k. förändringsledare om vardera 50% tjänst. Kostnaden beräknas uppgå till kr. SKL bekostar utbildningarna samt konferenslokaler. att anställa två förändringsledare på halvtid under hösten 2014 för att genomföra PRIO:s utvecklingssatsning på Bäckaskolan 1-9 och Hillerstorpsskolan 1-9, samt att äska kr hos kommunstyrelsen för att täcka förändringsledarnas lönekostnader, bilaga. Anmärkning: Annie Fredriksen (S) deltar inte i paragrafen. akten, kommunstyrelsen, Gunilla Folkesson, Sanna Rickardsson

11 11(18) 9 Dnr Vinnova Med anledning av att Gnosjö kommun och Bäckaskolan under ett antal år samverkat med näringslivet för att finna branschöverskridande, innovativa former att utveckla sin ledningsstruktur, mål- och resultatuppföljning har Gnosjö kommun ansökt om medel från Vinnova för genomförande av ett projekt tillsammans med SIQ kallat FRÖN (FöR Ökad innvation i offentlig verksamhet). Projektets målsättning är att utveckla en systematisk ledningsstruktur innefattande modell och process för att mäta resultatutveckling över tid. Genomförandet sker med ett antal workshops med representanter från Gnosjö kommun, Bäckaskolan, och näringslivet i kommunen. Projektet syftar även till att sprida kunskaper om resultaten till andra kommuner och skolor i Sverige och utomlands. Projektet kan ha påverkan på ledningsstrukturen i svenska skolan och ge vägledning om hur ledare kan styra sina skolor mot förbättrade resultat. att godkänna informationen om och projektansökan till Vinnova för genomförande av projektet FRÖN, enligt bilaga. akten, kommunstyrelsen

12 12(18) 10 Dnr Revisionsrapport: Granskning av psykisk ohälsa bland barn och unga Skolchefen och socialchefen har utarbetat förslag till yttrande över Revisionsrapport: Granskning av psykisk ohälsa bland barn och unga. att godkänna yttrande över revisionsrapport rörande granskning av psykisk ohälsa bland barn och unga, enligt bilaga. akten, kommunstyrelsen

13 13(18) 11 Dnr Läsårstider 2014/15 Förslag till läsårstider för läsåret 2014/15 har utarbetats i samråd med skolledare och de fackliga organisationerna. att fastställa läsårstider för läsåret 2014/15, enligt bilaga. akten,

14 14(18) 12 Dnr Skolverkets Matematiklyft Skolverket har inbjudit Sveriges kommuner att ansöka om deltagande i det s.k. Matematiklyftet som är en kompetensutbildning riktad till lärare som undervisar i matematik i grundskola och gymnasium. De kommuner som önskar delta ska ansöka senast 31 jan. Om kommunen beviljas deltagande utgår bidrag dels för deltagande lärare och dels till utbildning av och lön till handledare. Även rektorer kommer att erbjudas kostnadsfri utbildning. att ansöka om deltagande i Skolverkets Matematiklyft med start höstterminen akten, kommunstyrelsen

15 15(18) 13 Dnr SKL:s matematiksatsning PISA 2015 I SKL:s matematiksatsning PISA 2015 har det nätverk Gnosjö kommun tillhör genomfört andra nätverkskonferensen och lagt förslag till åtagande. Under februari månad genomförs den tredje nätverkskonferensen ( /06) under temat Elever i behov av stöd. Enligt rutinerna har ett förslag till missiv inför konferensen utarbetats av kommungruppen. att godkänna förslag till åtagande under temat Operativa mål / Systematisk uppföljning och återkoppling, enligt bilaga att politikerbesök vid enheterna genomförs under w , samt att godkänna missivskrivelse till SKL:s nätverkskonferens 5-6 febr.2014, enligt bilaga. akten, kommunstyrelsen

16 16(18) 14 Dnr Flytt av sammanträdesdatum för KU Förslag har framförts att ändra KU-utskottets sammanträde till nytt datum att KU-utskottets sammanträde framflyttas till nytt datum akten, kommunstyrelsen

17 17(18) 15 Dnr Kvaliten vid kommmunens mindre skolor Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgetbeslut , 105 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att lösa de eventuella pedagogiska problem som finns vid kommunens mindre skolor samt att säkerställa kvaliteten vid dessa. Kommunstyrelsen beslutade , 25 att ge kultur- och utbildningsutskottet i uppdrag att identifiera de särskilda pedagogiska problem som finns vid kommunens små skolor, samt att redovisa hur man avser att lösa dessa och därigenom säkerställa kvaliteten vid dessa skolor. att följande skolor skall utredas: Hillerstorpsskolan 7-9, Kulltorpsskolan, Nissaforsskolan och Åsenhöga skola, samt att uppdra åt skolchefen att påbörja utredningarbete för identifiering av de särskilda pedagogiska problem som finns vid kommunens mindre skolor, med delredovisning för kompletterande synpunkter från utskottet vid KU:s februarisammanträde. akten, kommunstyrelsen

18 18(18) 16 Dnr Informations- och diskussionspunkter till KUU Avtackning av Alexander Josefsson Läxhjälp Skolinspektionen Ensamkommande flyktingbarn akten,

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (s) ordförande Torgny Sjögren (s) Lena Svensson (s) Siv Ögren (s) Karl-Erik

Läs mer

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17.

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17. KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-09-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-02 109. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-10-02, kl 13.00 15.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-02 109. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-10-02, kl 13.00 15.00 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-10-02 109 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2013-10-02, kl 13.00 15.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson, (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Bilagor Tjänsteskrivelse- Våra operativa mål- Västerås stad SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 Förslag till våra operativa mål

Bilagor Tjänsteskrivelse- Våra operativa mål- Västerås stad SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 Förslag till våra operativa mål Bodil Lövgren - ab835 E-post: bodil.lovgren@vasteras.se Kopia till Sveriges kommuner och landsting TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-12-02 Dnr: 2012/212-BaUN-646 Barn - och ungdomsnämnden Beslut- Missiv om mål

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-05-13 1. Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-05-13 1. Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00 arbetsutskott 2003-05-13 1 Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune Johansson (c) 1:e vice ordförande Thomas Strand (s) 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13)

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-17.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman Felth (s)

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-03-05 Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl 13.15-16.30 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015

Nämnd- och bolagsplan 2015 För- och grundskolenämnd Reviderad 2014-09-30 (2014-10-22) Ledning Förvaltning: Ordförande: Förvaltningschef: Barn- och utbildningsförvaltningen Anna Hed Inga-Lena Spansk 2 (16) Förutsättningar för verksamhetsåret

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-24 1-21 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-18.00 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Tommy Sjöström (C) Eva Petersson

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1 2014-02-25 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-18.30 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira

Läs mer