Planbeskrivning BN 1273/2013 Antagandehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling"

Transkript

1 Planbeskrivning BN 1273/2013 Antagandehandling Karlsgatan Planområdet Gräsgatan Karlsgatan Detaljplan kv Krokusen m.fl Örebro kommun Enkelt planförfarande Samrådstid: 19/ / Handläggare: E-post: Elin Julin Stadsbyggnad, Örebro kommun Box Stadsbyggnadshus kundtjänst Örebro Åbylundsgatan 8 A fax

2 VAD ÄR EN DETALJPLAN? Genom detaljplaner regleras markens användning och bebyggelsens utformning. Detaljplaner, som ser ut som en slags karta, innehåller juridiskt bindande bestämmelser för var man får bygga, vad byggnader och markområden skall användas till, byggnadshöjder, byggnaders utformning med mera. Byggrätten i detaljplanen anger den maximala grad av bebyggelse som tillåts på en plats. Örebro består av ett lapptäcke av detaljplaner som reglerar vad som får byggas var. Mer information om hur detaljplanen arbetas fram finns under: I arbetet med denna plan har vi nu kommit till: Planprogram Planarbete Samråd Granskning Antagande Laga kraft ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER Den 2 maj 2011 började en ny plan- och bygglag (2010:900) att gälla. Enligt de övergångsbestämmelser som finns i lagen ska planärenden som påbörjades innan detta datum göras efter det regelverk som finns i plan- och bygglagen (1987:10). PBL 2010:900 Arbetet med denna detaljplan påbörjades efter den 2 maj 2011 och görs enligt de bestämmelser som finns i plan- och bygglagen (2010:900). 2

3 PLANBESKRIVNING Detaljplan kv Krokusen m.fl. Örebro kommun Den här detaljplanen genomförs med enkelt planförfarande. Enkelt planförfarande kan användas om en föreslagen detaljplan är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten och om den överensstämmer med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. Endast närmast berörda, sakägare och länsstyrelsen behöver höras. HANDLINGAR Planhandlingen omfattar: - denna planbeskrivning med karta i skala 1:1 000 med planbestämmelser ingår - granskningsutlåtande - fastighetsförteckning PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mindre utbyggnad, alternativt inglasning av altan, inom respektive radhustomt utmed Lupinstigen, Klöverstigen, Timotejstigen samt Vickerstigen. LÄGE Planområdet ligger i Älvtomta, ca 100 meter väster om Älvtomtagatan, mellan Gräsgatan och Karlsgatan. Orienteringskarta över planområdet. 3

4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Riksintressen Planområdet berörs inte av något riksintresse. Översiktliga planer I Örebro kommuns översiktsplan, Vårt framtida Örebro, antagen av kommunfullmäktige , omnämns Karlsgatan norr om planområdet som Planerat grönt stråk utvecklas för att binda ihop staden med grönområden. I övrigt nämns inte planområdet eller dess närområde specifikt i översiktsplanen. Miljömål I Miljöprogram Örebro kommun Örebro kommuns miljömål och prioriteringar i miljömålsarbetet finns bland annat fokusområdet God bebyggd miljö. Den nationella målsättningen som även är det övergripande målet för Örebro kommun, anger följande: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö. Natur- och kulturvärden ska utvecklas och utformningen av bebyggelsen ska främja en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser. Detaljplaner För området gäller stadsplan 1880K-A121, laga kraft Detaljplanen möjliggör inom aktuellt planområdet uppförande av sammanbygganda bostäder i en våning. Gällande stadsplan för planområdet, 1880K-A121 4

5 FÖRUTSÄTTNINGAR Markägoförhållanden Radhustomterna Krokusen 1-6, Lövkojan 1-6, Mandelblomman 1-6 samt Anemonen 1-6 är i privat ägo. Gång- och cykelvägarna, Lupinstigen, Klöverstigen, Timotejstigen samt Vickerstigen i anslutning till respektive radhuslänga ägs av Örebro kommun och utgör allmän platsmark. Natur Vegetationen inom planområdet utgörs av uppväxta trädgårdar med gräsytor och fruktträd, som tillhör respektive radhustomt i området. Direkt norr och väster om planområdet finns parkområden mot Karlsgatan i norr samt ytterligare bostadsbebyggelse i väster. Geotekniska förhållanden Planområdet utgörs av lera med en låg blockighet. Förorenad mark Enligt det MIFO- register som redovisar eventuell förorenad mark, har det inte upptäckts några markföroreningar inom planområdet. Radon Planområdet ligger inte inom område med förhöjd risk för markradon. Bebyggelse Radhusbebyggelsen omnämns i den Kulturmiljöinventering som kommunen arbetat fram. Kulturmiljöinventering Nedan följer den sammanfattade bedömningen av området samt information om inventerat område: Bedömning Kulturhistorisk värde: C Värdebeskrivning: Radhusen utmed Gräsgatan hör till de första i Örebro och har därmed ett arkitektur- och samhällshistoriskt värde. Vissa ändringar har skett men helheten är bevarad och radhusen bildar ett miljömässigt inslag och är fint anpassade i volym och höjd till det intilliggande villaområdet. Kultur- och arkitekturhistoriskt och miljömässigt värde i sin helhet. Viktigt för områdets karaktär är den sammanhållande enhetliga karaktären och lågmälda skalan, putsfasader, sadeltak samt entrésidornas öppna karaktär. Ursprungligt utförande och material på fönster och dörrar är även viktigt. Information Förändringar: Ändringar har skett med entrépartier, fönsterbyten har skett i några längor, liksom taktegel är ersatt med betongtegel. Inbyggnader av uteplats har skett i flera bostadsenheter. 5

6 Beskrivning: Fyra radhus uppförda 1950 i enhetligt utförande med putsade fasader och sadeltak. Varje radhus innehåller sex stycken bostäder. Husen är i en våning med källare. Enhetlig färgsättning i tre kulörer, brunrosa, grön och beige. Entrépartier ändrade till förstukviststil med tak och enkel vägg i samma kulör som fasaden. Varje entré har två dörrar, en huvuddörr och en köksingång. Radhusbebyggelsen i området innehar ett kulturhistoriskt och miljömässigt värde i sin helhet, enligt den Kulturmiljöinventering som kommunen genomfört. Bostäder, arbetsplatser och övrig bebyggelse I anslutning till planområdet finns ytterligare bostadsbebyggelse. Bebyggelsen direkt söder om planområdet består främst av friliggande villor med en till två våningar, ursprungligen uppförda på 1930-talet. Väster om planområdet ligger ett större flerbostadshusområde med 13 lamellhus, stramt placerade i nord-sydlig riktning mot Tengvallsgatan. 6

7 Friytor Lek och rekreation Direkt norr om planområdet finns en mindre lekplats. Gator och trafik Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik Planområdet ligger inom ett väl utbyggt gatunät. Karlsgatan samt Karlslundsgatan som passerar norr respektive söder om planområdet utgör tvärgator till Hertig Karls Allé öster om planområdet. Kollektivtrafik Busslinje 9 trafikerar Karlslundsgatan med hållplats i höjd Slåttergatan. Hållplatsen ligger cirka 200 m söder om planområdet. Buller Örebro kommun har genomfört en kartläggning av buller från vägfordon, järnväg och flyg inom kommunens gränser. Både statligt och kommunalt vägnät omfattas. Kartläggningen som avser årsskiftet 2011/2012 visar att planområdet utsätts för bullernivåer under dba som dygnsmedelvärde. Enligt Boverkets Allmänna råd 2008:1 är huvudregeln för bostäder att 55 dba ekvivalentnivå från vägtrafik ska klaras utanför fasad. Gällande riktvärden bedöms innehållas inom planområdet. Karta över kommunens bullerkartläggning inom och i anslutning till planområdet. Planområdet utmärkt schematiskt med en svart ring. Bullernivåer som överskrider gällande riktvärden finns i närheten av Älvtomtavägen öster om planområdet samt Karlslundsgatan söder om planområdet. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Planområdet är anslutet till kommunala vatten- och spillvattenledningar Värme Fjärrvärme finns utbyggt i området. 7

8 El El-ledningar finns i området. FÖRSLAGET OCH FÖRÄNDRINGAR Bebyggelse Bostäder Planförslaget innebär att byggrätten för respektive radhustomt inom kvartersmark för bostadsändamål utökas med 15 kvm. Detta för att möjliggöra en mindre utbyggnad alternativt inglasning av altan inom respektive radhustomt. Planförslaget möjliggör även uppförande av komplementbyggnad inom den västra delen av respektive bostadskvarter, detta för att bättre motsvara dagens användning av denna del av tomten. En begränsning av byggnadshöjd föreslås i förslag till ny detaljplan till 3,0 meter för komplementbyggnaderna. Byggnadskultur och gestaltning Varsamhetsbestämmelsen k, De karaktärsdrag och värden som anges i planbeskrivningen under rubriken Kulturmiljöinventering skall särskilt beaktas och tillvaratas vid förändringar och underhåll, inför på plankartan. Teknisk försörjning Dagvatten Dagvatten från tak och annat naturligt dagvatten skall avledas till grönytor för fördröjning inom den egna fastigheten innan anslutning får ske till det allmänna dagvattensystemet. Brandvatten Brandvattenförsörjningen i området skall anpassas till gällande riktlinjer. Om brandvattenkravet överstiger kommunens leveransåtagande ska fastighetsägaren/byggherren vidta åtgärder för att tillgodose fastigheten med erforderlig mängd brandvatten via exv. brandvattenreservoarer. Avfall Inom varje fastighet inom planområdet ska det finnas tillräckligt utrymme för sortering av avfall. Reglerna i avfallsplanen och föreskrifter för avfallshanteringen i Örebro kommun ska följas vid utformningen och placeringen av soprummet och återvinningsutrymmet. Utformningen och placeringen av avfallshanteringen skall ske i samarbete med Tekniska förvaltningen. 8

9 GENOMFÖRANDE Det krävs inte några särskilda genomförande- eller fastighetsrättsliga åtgärder på allmän platsmark eller i övrigt inom planområdet. Respektive fastighetsägare ansvarar för detaljplanens genomförande och bekostar iordningställande av kvartersmark och därmed sammanhängande utredningar, undersökningar samt eventuella åtgärder och tillstånd som krävs för detaljplanens genomförande. Tidplan Arbetet inriktar sig på att detaljplanen vinner laga kraft under Genomförandetid Planen föreslås få en genomförandetid om fem år från den tidpunkt då planen vinner laga kraft. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän plats. Fastighetsrättsliga frågor Fastigheter och rättigheter Berörda fastigheter är Krokusen 1-6, Lövkojan 1-6, Mandelblomman 1-6 samt Anemonen 1-6. Mikael 2:76 som utgörs av allmän platsmark ägs av Örebro kommun. Fastighetsrättsliga åtgärder Inga fastighetsrättsliga åtgärder krävs till följd av detta förslag till ny detaljplan. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Planavgift Planavgift tas ut i samband med bygglov. MILJÖKONSEKVENSER Detaljplanen innebär inte en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 miljöbalken. En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats enligt kraven i plan och bygglagen 4 kap. 34. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detaljplanen har utarbetats av planarkitekter Hanna Bäckgren och Elin Julin, Sweco Architects, på Örebro stadsbyggnadskontor i samråd med tjänstemän på stadsbyggnad. Frida Hammarlind Enhetschef detaljplan Elin Julin Planarkitekt 9

10 Detaljplan för Kv Krokusen m.fl Plankarta, ej i skala 10

11 11

Detaljplan för fastigheten Hovsta 1:12 m.fl. (område vid Lillåns handelsplats) Örebro kommun

Detaljplan för fastigheten Hovsta 1:12 m.fl. (område vid Lillåns handelsplats) Örebro kommun Planbeskrivning 2014-01-28 Bn 348/2010 Samrådshandling PLANOMRÅDE Detaljplan för fastigheten Hovsta 1:12 m.fl. (område vid Lillåns handelsplats) Örebro kommun Samrådstid: 5 februari 2014 20 mars 2014 Granskningstid:

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41 Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11 Dnr PLAN 2010.41 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 FÖRÄNDRINGAR PLANFÖRSLAG...

Läs mer

Detaljplan för Kungsgården 5:3 mfl FRÖSÖ LÄGER Östersunds kommun

Detaljplan för Kungsgården 5:3 mfl FRÖSÖ LÄGER Östersunds kommun Detaljplan för Kungsgården 5:3 mfl FRÖSÖ LÄGER Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 494/2011 Dnr planmodul: P 11/0007 ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 15 mars 2012 Antagen av miljö- och samhällsnämnden

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: 2012-02-16 Laga kraft: 2012-11-07 Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad 2012-02-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län

Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2014-01-20 Dr: MBN 2013/1326 SAMRÅD Detaljplan för Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län Ortofoto över planområdet Samråd: 2014-01-21 2014-02-10 Granskning:

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23

Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23 Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23 Handlingar Plankarta med bestämmelser samt illustrationskarta

Läs mer

TILLÄGG TILL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-10-15 SAMRÅDSHANDLING Red.rev. 2011-01-14, red.rev. 2014-05-14 Dnr PLAN 10-0022:2 Tillhör karta D 10-0022:1 Ändring av detaljplanen för SÖDRA OCH ÖSTRA DELARNA AV ÄSPET i Åhus (område A), Kristianstads

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(10) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för VÄPPEBY 6:21 OCH 6:52, LINDEGÅRD Håbo kommun, Uppsala län SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby

Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Diarienummer 2008:30 214 www.mjolby.se PLANBESKRIVNING Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Upprättad av byggnadskontoret

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. 1(18) Planbeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. 1(18) Planbeskrivning 1(18) Planbeskrivning tillhörande tillägg till del av Detaljplan för Norra delen av Herstadberg 9:1 med närområde (Herstadbergs verksamhetsområde inom Kvillinge i Norrköping (kvarteret Argonet och del

Läs mer

Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun

Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun Detaljplan för del av Vickleby Kyrka 1:1 Vickleby Mörbylånga Kommun Ortofoto 1 (24) Planens syfte och huvuddrag Planen syftar till att ändra ändamål från samlingslokal till användningen bostad, handel

Läs mer