SLUPEN 2, VISHOLMEN STRÄNGNÄS GA. VATTENVERKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUPEN 2, VISHOLMEN STRÄNGNÄS GA. VATTENVERKET"

Transkript

1 1 SLUPEN 2, VISHOLMEN STRÄNGNÄS GA. VATTENVERKET UTREDNING AVSEENDE BYGGNADERNAS STATUS OCH ANVÄNDNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR BYGGNADSBYRÅN I STRÄNGNÄS VRETGRÄND STRÄNGNÄS HANDLÄGGARE: BERTIL KARLSSON TEL

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 UPPDRAGET 1 BESKRIVNING AV BYGGNADERNAS TEKNISKA STATUS 1.1 GAMLA VATTENVERKSBYGGNADEN 1.2 F.D MASKINISTBOSTADEN, GULA VILLAN 1.3 FLOTATIONSAPPARATBYGGNAD/VATTENRESERVOAR 1.4 VATTENRENINGSANLÄGGNING (Flocknings- och filterbassänger) 1.5 HALLBYGGNAD 2 ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR ANPASSNING AV BYGGNADER TILL NYA VERKSAMHETER 2.1 GAMLA VATTENVERKSBYGGNADEN 2.2 F.D MASKINISTBOSTADEN, GULA VILLAN 2.3 FLOTATIONSAPPARATBYGGNAD/VATTENRESERVOAR 2.4 VATTENRENINGSANLÄGGNING (Flocknings- och filterbassänger) 2.5 HALLBYGGNAD 3 BESKRIVNING AV KOSTNADSASPEKTER, OMBYGGNAD, RIVNING, NYBYGGNAD 3.1 GAMLA VATTENVERKSBYGGNADEN 3.2 F.D MASKINISTBOSTADEN, GULA VILLAN 3.3 FLOTATIONSAPPARATBYGGNAD/VATTENRESERVOAR 3.4 VATTENRENINGSANLÄGGNING (Flocknings- och filterbassänger) 3.5 HALLBYGGNAD 4 UPPMÄTNINGSRITNINGAR 2

3 3 0 UPPDRAGET Byggnadsbyrån i Strängnäs har av Strängnäs kommuns samhällsbyggnadskontor uppdragits att att att redovisa gamla vattenverkets byggnaders tekniska status utifrån ekonomiska bedömningar belysa byggnadernas förutsättningar för anpassning till skisserade verksamheter enligt illustrationsskiss nov 2011 samt bedöma kostnadsaspekterna avseende bevarande respektive nytillskapande av byggnader. 1 BESKRIVNING AV BYGGNADERNAS TEKNISKA STATUS 1.1 Gamla vattenverksbyggnaden Byggnadsarea 350 m² Bruttoarea (BTA) 553 m² Bruksarea b.v. 300 m² Bruksarea ö.v. 163 m² Den ursprungliga byggnaden stod klar 1899 och invigdes år och 1907 gjordes tillbyggnader enligt angivelse på byggnadens fasader. En senare tillbyggnad har gjorts på byggnadens entréfasad. Under årens lopp har en del förändringar gjorts, nya portar och dörrar har monterats utan större känsla för byggnadens karaktär. Invändigt har en del ändringar i planlösningen gjorts. I stort sett kan dock konstateras att byggnaden i huvudsak har fått behålla sin ursprungliga karaktär. Grundläggning Troligen utbredda betongsulor på orörd schaktbotten. Inga sättningar noterade Betonggolv på mark, förmodligen oisolerat. Sockel av tuktad granit. Ytterväggar Ytterväggarna är i murverk av tegel med total tj. ca 490 mm. Fasaderna är rikt utsmyckade med tegelmurverk i mönster som ger byggnaden ett mycket karaktäristiskt utseende. Fasaderna har dock inte undgått att påverkas av tidens tand och ett stort antal stenar har frostskador. Ca ett par hundra stenar måste utbytas. Det kan säkert bli vissa problem att hitta ersättningsstenar som överensstämmer i format, ytstruktur och kulör. 3

4 4 Mellanbjälklag Mellanbjälklaget är av ca 0,19 betong. Även träbjälklag förekommer. Vissa utrymmen i bottenvåningen har takhöjd upp till yttertaket. Bjälklaget bärförmåga och kvalité i övrigt har inte gått att fastställa. Yttertak Yttertakets bärverk består av träfackverk typ tredelsram med dragband av stålstänger. Vid en del fackverk är dragstagen kapade vilket kan betraktas som vanskligt då förskjutningskrafter överförs direkt till ytterväggarna. Några sprickbildningar i väggar som skulle kunna härledas till de slopade dragstagen observerades dock inte. Taktäckning består av trapetskorrugerad plåt, förmodligen på panel och läkt. Taktäckningen är av senare datum, förmodligen har ursprunglig taktåckning varit av tegel. Invändiga ytskikt mm Invändiga väggar är huvudsakligen putsade och målade men även målat skivmaterial förekommer. Golven utgörs i huvudsak av målad betong. Innerdörrar är släta målade i modernt utförande. Innertak är i huvudsak putsade och målade Övrigt Utvändiga portar och dörrar är av stål i modernt utförande. En dörr i södra fasaden är av trä men även den i modern design. Fönster är av trä med spröjs, målade och i tidstypisk stil men knappast ursprungliga. Fönstren har ett eftersatt underhåll. Flertalet fönster har kraftiga skyddsluckor av stål Takavvattningar och övrig plåtbeslagning är av förzinkad och målad/lackerad plåt i varierande ålder, utseende och kvalité. Ger ett allmänt intryck av lappverk. Den utbyggda kuren är i modernt utförande av tegel, betongsockel och med taktäckning ab trapetskorrugerad plåt lika byggnaden i övrigt. Dörrar är av stål. Installationer Uppvärmning Ventilation Sanitet vattenburen el från panna i byggnaden saknas va-anläggning för nya wc, duschar och pentry. 1.2 F.d maskinistbostaden, gula villan. Byggnadsarea 171 m² Bruttoarea (BTA) 441 m² (varav källare 171 m²) Bruksarea b.v. 160 m² Bruksarea ö.v. 89 m² Bruksarea källare 155 m² 4

5 5 Byggnadens ursprungliga nybyggnadsår har inte gått att få fram men den skulle kunna vara från tiden för vattenverkets brukstagande. En senare tillbyggnad har gjorts mot öster. Byggnaden är i ett och halvt våningsplan ovan mark samt källarvåning. Grundläggning Troligen utbredda betongsulor, oisolerat betonggolv på mark. Inga sättningar noterade. Sockel av tuktad granit, på tillbyggnaden slätputsad sockel Ytterväggar Ytterväggarna är i stående timmer med spritputsade fasader på spiktegel. Putsens tjocklek är ca 40 mm och spikteglet ca 30 mm, total väggtjocklek är ca 0,2 m. Fasaderna är behäftade med en del putsskador. Bjälklag Bjälklag över källare, mellanbjkl. och hanbjälklag är i träkonstruktion. Mellanbjälklag har en tj. av 270 mm. Yttertak Yttertakets bärverk består av trätakstolar och stödbensväggar Taktäckning består av falsad skivtäkt plåt på träpanel. Taket är i starkt behov av ommålning. Detsamma gäller även ståndränna och övriga plåtdetaljer på taket. Takkupan på byggnadens norra sida har kommit till helt eller delvis under senare år. Takkupan har inte getts en helt lyckad utformning. Invändiga ytskikt mm Invändiga ytskikt är kraftigt nedslitna och kan betraktas som uttjänta. Detsamma gäller innerdörrar och skåpinredningar. Övrigt Utvändiga dörrar är av trä. Dörrarna är i dåligt skick. Tvåglasfönster av trä, målade, ej ursprungliga. Fönstren har ett eftersatt underhåll. Stuprör saknas på byggnadens entrésida. Fönsterbleck relativt nya men färgskiktet släpper. Skärmtaken över entréerna är i träkonstruktion med taktäckning av falsad plåt. Skärmtaken är i behov av renovering. Entrétrappor i putsat utförande är i dåligt skick. Trapporna är av senare datum än byggnadens ursprung. Installationer Uppvärmning Ventilation Sanitet vattenburen el från panna i byggnadens källare självdrag förstärkt med köksventilatorer och badrumsfläkt va-anläggning för kök och wc. 5

6 6 1.3 Byggnad för flotation och vattenreservoar Byggnadsarea 155 m² Bruttoarea (BTA) 310 m² (varav vattenreservoar 155 m²) Bruksarea b.v. 155 m² Bruksarea källare 143 m² (vatten reservoar) Byggnadslov beviljades Byggnaden är i ett plan ovan mark samt vattenreservoar under bottenvåningen. Byggnadens bottenvåning har en invändig takhöjd på ca 7 m. (vid takfot) Från vattenreservoarens botten och till golvnivå i bottenvåningen är det ca 3,3 m. Byggnaden har en helt öppen golvyta utan mellanväggar eller pelare. Tidigare har i bottenvåningen inrymts två plåtcisterner för flotation Ø ca 6,5 m. Byggnaden är i enkelt utförande men i gott skick. Grundläggning Källare (vattenreservoar) med grundmurar utförda i betong 100 betong, 50 mineralull, 150 betong (utifrån räknat) Ytterväggar Stomme av stålpelare, väggar av 1-sten tegel. Nertill på västra väggen noterades kraftiga saltutfällningar troligen beroende på tidigare fuktpåverkan. Bjälklag Bjälklag av betong över källare Yttertak Yttertakets bärverk består av stålfackverk Innertaksplåt ca 20 mm trapetskorrigerad, isolering?, yttertaksplåt ca 20 mm trapetskorrigerad Invändiga ytskikt mm Väggar av fasadtegel i gott skick, golv av stålglättad betong i gott skick, tak lackerad plåt enligt ovan i gott skick. Övrigt Ytterdörr av i trä ganska dåligt skick. Fönster av trä - målade Invändig trappa av vfz. gallerdurk Målade hängrännor och stuprör av förzinkat stål. 6

7 7 Även övriga plåtdetaljer är i förzinkat och målat utförande och i gott skick. Installationer Uppvärmning Ventilation Sanitet vattenburen el, elpanna är demonterad frånluftsfläkt i yttervägg inga sanitära utrymmen finns i byggnaden 1.4 Vattenreningsanläggning (fllocknings- och filterbassänger) Byggnadsarea 202 m² Bruttoarea (BTA) 245 m² Bruksarea b.v. 216 m² Nybyggnadsår har inte gått att fastställa men materialval och byggnadssätt pekar mot 50-tal. Byggnaden är i i huvudsak i ett plan med undantag för kemikalieförråd och rum för pumpar och dosering som har ett avskiljande bjälklag. Passager mellan passager mellan bassänger, kulvertar o.d. betraktas i detta sammanhang inte som våningsavskiljande. Total våningshöjd är ca 7 m (vid takfot) varav ca 1.2 m under källarens gallerdurksgolv. Grundläggning Betongkonstruktioner för bassänger utgör samtidigt byggnadens grundläggning. Ytterväggar Stomme av betong med utfackning av 0,25 m putsad lättbetong. En del putsskador på byggnadens östra fasad noterades. Bjälklag Mellanbjälklag (i olika nivåer) och passager av ca. 0,2 m betong. 7

8 8 Yttertak Yttertakets bärverk består av stålbalkar. Inner- och yttertak av ca 20 mm trapetskorrigerad plåt, isolering?, Invändiga ytskikt mm Lättbetongväggar putsade och målade, golv av stålglättad betong, tak av lackerad plåt enligt ovan. Övrigt Dörrar av stål Fönster av betongglas Målade hängrännor och stuprör av förzinkat stål. Även övriga plåtdetaljer är i förzinkat och målat utförande. Kulvertar under golv täckta med gallerdurk. Installationer Uppvärmning Ventilation Sanitet vattenburen el, elpanna är demonterad saknas inga sanitära utrymmen finns i byggnaden 1.5 Hall Byggnadsarea 151 m² Bruttoarea (BTA) 151 m² Bruksarea b.v. 146 m² Bygglovsår är 1987 Byggnaden är i i huvudsak i ett plan och innehåller bara ett rum. Våningshöjd är ca 8 m vid takfot Grundläggning Troligen utbredda betongsulor på komprimerad och kapillärbrytande skikt (enligt byggnadsperiodens utförandepraxis) Sockel av betong, invändig höjd ca. 1,3 m. Ytterväggar Stomme av stålpelare. Vägguppbyggnad i övrigt: putsbelagd fasadkasett av plåt, 44x45 läkt c 600, 45x145 mm trästomme c 1200 med 145 mm mineralullsisol, 0,20 plastfolie, 20/0,5 trapetskorrugerad plåt. Bjälklag Bottenbjälklag av betongplatta. Troligen på dränerande och kapilärbrytande skikt men förmodligen oisolerad. 8

9 9 Yttertak Yttertakets bärverk består av stålfackverk Takuppbyggnad i övrigt: yttertaksbeläggning av trapetskorrugerad plåt 20/0.5, 45x70 läkt c 1500, 70 mm mineralullsmatta, 145 mm mineralull, 0,20 plastfolie, bärplåt TP 120/0,65. Invändiga ytskikt mm Väggar och tak av lackerad plåt, golv av stålglättad betong. Övrigt Ytterdörr av stål Invändig trappa av vfz. gallerdurk Hängrännor, stuprör samt övrig plåtbeslagning av lackerad och förzinkad stålplåt. Installationer Uppvärmning Ventilation Sanitet areotemper (värmefläkt) saknas inga sanitära utrymmen finns i byggnaden 2 ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR ANPASSNING AV BYGGNADER TILL NYA VERKSAMHETER 2.1 Gamla vattenverksbyggnaden Denna byggnad föreslås i upprättad illustrationsskiss få en ny användning som lokal museum/utställning. Av kulturvårdande myndigheter och intressenter kommer byggnaden med stor säkerhet att åsättas ett mycket högt bevarandevärde varför en ersättning med ny anläggning inte kan betraktas som ett realistiskt alternativ även om ekonomiska överväganden skulle tala för en sådan lösning. För ett bevarande föreslås följande åtgärder: - Den tillbyggda kuren rivs - Frostskadat fasadtegel utbyts och vägg kompletteras och justeras efter rivning av kur - Dörrar och portar ersätts med nya d:o i tidstypisk stil - Fönster totalrenoveras alternativt utbytes mot nya d:o i tidstypisk stil. - Plåtluckor behålls (för att slippa efterlagningar av fasad), målas och ställs upp i öppet läge. - Yttertak totalrenoveras och förses med ny taktäckning och nya takskyddsanordningar. - All utvändig plåtbeslagning bytes mot ny d:o - Betonggolv bilas bort och marken urschaktas. Nytt isolerat golv utförs på dränerande och kapillärbrytande skikt. - Mellanbjälklag totalrenoveras och kompletteras. Erforderliga modifieringar görs. - Innertak rivs och stomme undersöks och kompletteras vid behov. - Nytt isolerat innertak utförs - Befintliga innerväggar rivs och nya d:o uppförs för anpassning till ny planlösning Erforderliga avväxlingar görs. - Ty trappa till övervåningen samt trappa för nödutrymning utförs - Nya innerdörrar och nya inredningar för nya funktioner utförs. - Erforderliga anpassningar för tillgänglighet utförs inkl. installation av hiss - Erforderliga åtgärder för att uppfylla brandskyddskraven för aktuell verksamhetsklass utförs. - Nya ytskikt utförs (målning, golvbeläggningar etc.) 9

10 10 Installationer - All befintlig el rivs och ny d:o installeras. - Ny värmeinstallation installeras (anslutning till fjärrvärmenätet?) - Helt ny va-installation utförs - Ny ventilationsanläggning utförs. 2.2 F.d maskinistbostaden gula villan Även denna byggnad kan antas ha ett visst bevarandevärde om dock inte i samma grad som gamla vattenverksbyggnaden. Ett bevarande av denna byggnad är förmodligen lättare att motivera utifrån ekonomiska bedömningar. Byggnaden föreslås i illustrationsplanen få en ny användning som café. En anpassning till en sådan verksamhet kräver inga stora förändringar av planlösningen utan det handlar mera om en allmän upprustning. Den befintliga källaren kan ses som en värdefull tillgång för en sådan verksamhet. Förutom driftutrymmen kan här inrymmas såväl förrådsutrymmen som utrymmen för personal. Följande åtgärder föreslås: - Trappor, fönster och ytterdörrar rivs och ersätts med nya d:o - Runt byggnaden uppschaktas, grundmurar rengörs och isoleras mot fukt. Ny dränering och återfyllnad med singel eller dyl. - Fasader lagas och omfärgas i en mera tidstypisk kulör. - Takkupa mot norr byggs om till en mera tidstypiskt gestaltning - Nya stuprör, ommålning av yttertak och övriga plåtdetaljer. - Nya takskyddsanordningar - Rivning av invändiga golvbeläggningar, dörrar och inredningar - Rivning av väggar för anpassning till ny planlösning - På övervåningen rivs innertak och ett nytt d:o med värmegenomgångstal enligt dagens normkrav utförs. - Ytterväggar tilläggsisoleras med högvärdigt isolermaterial. - Ny invändig källartrappa utförs. - Nya innerväggar för nya planlösning med nya funktioner - Nya innerdörrar - Nya hygienutrymmen tillskapas för såväl gäster som personal. - Nytt cafekök med diskrum utförs. - Erforderliga anpassningar för tillgänglighet utförs. - Erforderliga åtgärder för att uppfylla brandskyddskraven för aktuell verksamhetsklass utförs, bl.a. åtgärd för nödutrymning från övervån.. - Nya ytskikt utförs (målning, golvbeläggningar etc.) Källare - Tak i källaren bekläs med brandsäker skiva. - Nya personalutrymmen tillskapas. - I övrigt utförs en fullständig ytskiktsrenovering av källaren. - Nödutrymning från källaren säkras. - Ev. utförs tilläggsisolering av källarväggar, Installationer - All befintlig el rivs och ny d:o installeras. - Ny värmeinstallation installeras (anslutning till fjärrvärmenätet?) - Helt ny va-installation utförs - Ny ventilationsanläggning utförs. 10

11 Flotationsapparatbyggnad/vattenreservoar Denna byggnad har ett enkelt byggnadstekniskt utförande och är, förutom en enkel elinstallation, i avsaknad av kostsamma installationer. Vattenreservoaren i källaren kan vara såväl en tillgång som en belastning beroende på planerad användning. Med hänsyn till det enkla utförandet tål byggnaden inga omfattande anpassningar till nya funktioner. Då är det förmodligen mera kostnadseffektivt att riva byggnaden för att lämna plats för en helt anpassad nyproduktion. 2.4 Vattenreningsanläggning (flocknings- och filterbassänger) Denna byggnad innehåller till största delen reningsbassänger som är svåra att integrera i det nya användningskonceptet. Byggnaden är också den äldsta av de tre sammankopplade huskropparna och i sämst skick. Denna byggnad bör rivas. 2.5 Hallbyggnad För denna byggnad kan föras samma resonemang som för byggnad under pkt Den byggnadstekniska utformning är här ännu enklare än för ovanstående byggnad. Rivningskostnaden blir ganska låg. Kanske går det att få någon att riva byggnaden mot att få ta hand om rivningsmaterialet varav en stor del torde kunna återanvändas. 3 KOSTNADSBEDÖMNING 3.1 Gamla vattenverksbyggnaden Entreprenadkostnader Hus tkr Ventilation Värme och sanitet 800 (exkl. anslutningsavgift till fjärrv.) El inkl styr Hissar tkr = 13,2 tkr/m² BTA Byggherrekostnader Projektering och byggledning tkr mm 16 % Byggherreadministration 2% Myndighetsavgifter 3 % tkr = 2,8 tkr/m² BTA Totalt tkr = 16,0 tkr /m² BTA Kostnaden enligt ovan är exkl. mervärdesskatt och kostnad för mark inkl. anslutningsavgifter. Förmodligen skulle det gå att åstadkomma en nybyggnad för en obetydligt högre kostnad men då tillkommer kostnad för rivning som kan uppskattas till ca 600 tkr. Driftkostnaden för en renoverad byggnad blir dock som regel något högre än för en motsvarande nybyggnad då det ofta är svårt att komma upp till samma energieffektivitet som vid nyproduktion. Om man antar att driftkostnaden i ombyggnadsfallet skulle vara ca 50:- per A temp högre än i nybyggnadsfallet så skulle detta innebära en ökning av driftkostnad med ca 23 tkr per år. Med en antagen räntabilitet på ca 5 % så skulle kapitaliserat belopp bli ca 460 tkr. Grovt uppskattat så skulle man kunna säga att rivningskostnaden kan kvittas mot en lägre driftkostnad. 11

12 F.d maskinistbostaden ( gula villan ) Entreprenadkostnader Hus tkr Ventilation Värme och sanitet 250 (exkl. anslutningsavgift till fjärrv.) El inkl styr Cafèkök med diskrum tkr = 11,7 tkr/m² BTA över mark Byggherrekostnader Projektering och byggledning 500 tkr mm 16 % Byggherreadministration 2% Myndighetsavgifter 3 % tkr = 2,4 tkr/m² BTA Totalt tkr = 14,1 tkr /m² BTA Kostnaden enligt ovan är exkl. mervärdesskatt och kostnad för mark inkl. anslutningsavgifter. Kostnaden för renovering och ombyggnad hamnar på ca % av en motsvarande nyproduktion. 3.3 Byggnad för flotation och vattenreservoar Entreprenadkostnad Rivning 360 tkr Byggherrekostnader Projektledning och myndighetsavgifter 11% 40 tkr Totalt 400 tkr Kostnaden enligt ovan är exkl. mervärdesskatt och förutsätter att krossning kan ske på plats och att marken inte innehåller några miljöföroreningar 3.4 Byggnad för vattenrening (flocknings- och filterbassänger) Entreprenadkostnad Rivning 720 tkr Byggherrekostnader Projektledning och myndighetsavgifter 11% 80 tkr Totalt 800 tkr Kostnaden enligt ovan är exkl. mervärdesskatt samt förutsätter att krossning kan ske på plats och att marken inte innehåller några miljöföroreningar 3.5 Hallbyggnad Entreprenadkostnad Rivning 90 tkr 12

13 Byggherrekostnader Projektledning och myndighetsavgifter 11% 10 tkr Totalt 100 tkr Kostnaden enligt ovan är exkl. mervärdesskatt samt förutsätter att krossning av betong ske på plats, att marken inte innehåller några miljöföroreningar samt återanvändare finns för visst materia (stålstomme, isol., plåt)

14

15

16

17

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Offertförfrågan. Hej!

Offertförfrågan. Hej! Offertförfrågan Hej! Vi önskar genomföra en om och tillbyggnad av vår fastighet (Boda 3) på adressen Bodavägen 19, 144 62 Rönninge. Projektet är i slutfasen av arkitektarbetet och vi har för avsikt att

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (15)

RAPPORT STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (15) STATUSBESIKTNING SKURU IP, KLUBBLOKAL UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (15) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8

Läs mer

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning.

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning. 2011-01-31, sid 1(5) Byggnad 14 Inventeringsdatum 2010-05-03 1 Förutsättningar Nedanstående beskrivning är framtagen för att ge en översiktlig bild av byggnadens och de åtgärder som kan komma att behöva

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999.

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999. INDUSTRIFASTIGHET - HALMSTAD - WILHELMSFÄLT Fastighet Fastigheten Halmstad FILEN 6 Adress Beskrivning Tomt Byggnader Montörgatan 4, 302 60 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

SKADERAPPORT SL IGELBODA STATIONSHUS NACKA KOMMUN PROJEKTNR 2014-06-28. v4/2014-07-04. Datum. Version/Revdatum. Uppdragsnr

SKADERAPPORT SL IGELBODA STATIONSHUS NACKA KOMMUN PROJEKTNR 2014-06-28. v4/2014-07-04. Datum. Version/Revdatum. Uppdragsnr Datum 2014-06-28 Version/Revdatum v4/2014-07-04 SL IGELBODA STATIONSHUS NACKA KOMMUN PROJEKTNR SKADERAPPORT Rapport 2.odt 2 av 7 FÖRUTSÄTTNINGAR Att inventera invändiga och utvändiga skador med avseende

Läs mer

STATUSRAPPORT FRITIDSGÅRD OCH FÖRENINGSLOKAL STRÖVELSTORP ÄNGELHOLMS KOMMUN

STATUSRAPPORT FRITIDSGÅRD OCH FÖRENINGSLOKAL STRÖVELSTORP ÄNGELHOLMS KOMMUN STATUSRAPPORT FRITIDSGÅRD OCH FÖRENINGSLOKAL STRÖVELSTORP ÄNGELHOLMS KOMMUN Rapportens upprättare Bengt Dahlgren AB Sallerupsvägen 11 D 21218 Projektorganisation Projektansvarig Catarina Warfvinge, Bengt

Läs mer

+ standard - på Investerarens sida tillval

+ standard - på Investerarens sida tillval ARBETSOMFATTNING OCH SLUTBEHANDLINGSSTANDARD AV PROCYONS HUS 2014 standard - på Investerarens sida tillval Arbetsomfattning Design 4 exemplar av husdesign tillsammans med fundamentdesign D Transport byggplatsetablering

Läs mer

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8 Skuggspelet 6 Beskrivning innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el omslag 2011-01-20 1 av 8 mark Entresida Betongplattor körbara Uteplats Altan av tryckimpregnerat trä. Runt

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

582720 Samskolan. Kostnadsbedömning. Alt IIb. Dennis Bognar Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys.

582720 Samskolan. Kostnadsbedömning. Alt IIb. Dennis Bognar Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys. Kostnadsbedömning 582720 582720 Samskolan Alt IIb 2013-03-13 Bygganalys AB Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys.se För riktigheten av denna handling svarar Bygganalys AB endast mot

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

ARBETSOMFATTNING OCH SLUTBEHANDLINGSSTANDARD AV PROCYONS HUS 2013

ARBETSOMFATTNING OCH SLUTBEHANDLINGSSTANDARD AV PROCYONS HUS 2013 ARBETSOMFATTNING OCH SLUTBEHANLINGSSTANAR AV PROCYONS HUS 2013 esign 4 exemplar av husdesign tillsammans med fundamentdesign Transport byggplatsetablering Fundament Golv bottenplanet Golvskikt Bjälklaget

Läs mer

02.3 Rambeskrivning Hus

02.3 Rambeskrivning Hus Handling 02.3 Sidantal 11 02.3 Rambeskrivning Hus Byggnadsbyrån AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKTLIG ORIENTERING... 4 MARK... 4 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM... 4 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR...

Läs mer

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist PLANERAT UNDERHÅLL/ KOSTNADER FASTIGHETSUNDERHÅLL 1(6) Byggnadsår:1897 UTVÄNDIGA BYGGNADSVERK Besiktningsadag: 2006- Kostnader är exklusive mervärdeskatt och YTTERTAK Utförd av: Wilhelm Apor och Rune Enquist

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 MARK Kallförråd med storlek ca 6 m2 ingår med placering i närheten av bostaden, kallförråd till bostad 26 och 29 är placerade vid parkeringsanläggning

Läs mer

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-05-14 Adress Telefon Fax Org nr E-post INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (10)

RAPPORT STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (10) STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (10) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby www.sandelinab.se R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-13 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen

Läs mer

Mängdlista, Vårby 44:4 Lund

Mängdlista, Vårby 44:4 Lund Mängdlista, Vårby 44:4 Lund Byggdel Mängd Enhet ptim Spilltal Mtrl-pris Mtrlkostnad UE UE (kr/enhet) (kr) (kr/enhet) (kr) Sektionsfakta MARKARBETEN Schakter Matjordsavtagning 15 714 m2 14 219 996 Kap 21,

Läs mer

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Villan Ett energismart alternativ Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Målgrupp Vår målgrupp med huset är den moderna människan som uppskattar sin fritid och vill ha ett energieffektivt hus som är framtids

Läs mer

Utredningsrapport. Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6)

Utredningsrapport. Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6) Utredningsrapport Vikdalens barn Fastighet: Kv. Sicklaön 380:6 Järlastigen 1, Nacka. Antal sidor: 6 st. Stockholm 2012-03-13 1 (6) Innehåll 1. Uppdragets omfattning... 3 2. Mål... 3 3. Underlag... 3 4.

Läs mer

2014-01-01 1 (6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Exempel på ersättningsutredning (3 kap 10-13 )

2014-01-01 1 (6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Exempel på ersättningsutredning (3 kap 10-13 ) 2014-01-01 1 (6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen Byggnadsminnen Exempel på ersättningsutredning (3 kap 10-13 ) 2014-01-01 2 (6) Riksantikvarieämbetet Box 5405 11484 Stockholm www.raa.se

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

B R Ä C K E UBYN 2:98

B R Ä C K E UBYN 2:98 B R Ä C K E UBYN 2:98 Jullavägen 4, 840 50 Gällö Överlåtelsebesiktning 2014 06 03 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud.

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud. Bilaga 1 till förfrågningsunderlag Utvändig ommålning Fältmarskalksvägen 3 och 5 2015-03-01 1 (1) A Parter 1.1. Beställare Fältmarskalksvägen 3 Namn: Inger Westling Adress: Fältmarskalksvägen 3, 167 32

Läs mer

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Huskomponenter Linghed AB Tel: +46 246 32 22 00 Huvudkontor - Fabrik Fax: +46 246 22 475 Lingvägen 130 E-post: info@dala-hus.se

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Rallaren 4 Södra Åsvägen 19, 831 52 Östersund Datum 16 08 09 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Besiktning nr 14927 UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Sida 1 av 9 UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN För detta utlåtande gäller uppdragsbekräftelse upprättad

Läs mer

A-hallen. mer än en vanlig standardhall

A-hallen. mer än en vanlig standardhall A-hallen mer än en vanlig standardhall Lars-Erik Malmborg, Pugerups gods Vi ville ha en byggnad för planlagring av spannmål som var underhållsfri och som dessutom smälte väl in i gårdsmiljön. Därför byggde

Läs mer

Snickarvägen 3, Borgholm

Snickarvägen 3, Borgholm www.sandelinab.se B ORGHOLM HÖGSRUM 15:4 Snickarvägen 3, 387 92 Borgholm Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-02-27 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen

Läs mer

- Beskrivning av projekt Karusellen- Trädgårdsstaden Skövde kommun

- Beskrivning av projekt Karusellen- Trädgårdsstaden Skövde kommun Karusellen Skövde 200 2016-06-23 D C 1 (6) - Beskrivning av projekt Karusellen- Trädgårdsstaden Skövde kommun Karusellen Skövde 200 2016-06-23 D C 2 (6) RUMSBESKRIVNING Plan 1 Hall Trappa: Vardagsrum Klinker

Läs mer

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 INNEHÅLL Hus 1-82 m² Hus 2-130 m² Hus 3-165 m² Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Husen på Klyvaregränd finns i tre grundutföranden beroende på storlek 80, 130 eller 165

Läs mer

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett Handling 6.56 -plan rt T2 871 871 N UTVÄNIGT MRK 2-1-1 16 17 18 19 2 21 22 23.1 sfaltering av ytor utanför lastkaj samt upp mot Frans Malmr T46 Malmrosgatan Värmesystem i byggnad 2-1-1 3 T4241.1 Upprätta

Läs mer

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström Handling 6.2 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 RAMBESKRIVNING- HUS... 3 3(6) 0 RAMBESKRIVNING-HUS

Läs mer

Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy

Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Radhus i två våningar på soligt och naturnära område mitt i Närpes centrum MR BYGGER ER FRAMTID byggarna Bostads Ab Närpes Ängsgården as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fredrik och Ann von Sydow. Fredrik von Sydow. Fredrik von Sydow Ann von Sydow Niclas Spång Adam Simpson.

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fredrik och Ann von Sydow. Fredrik von Sydow. Fredrik von Sydow Ann von Sydow Niclas Spång Adam Simpson. 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Översten 9, Mossvägen 2, Stocksund, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Fredrik och Ann von Sydow Uppdragsgivare Fredrik von Sydow Närvarande vid besiktningen Fredrik von Sydow

Läs mer

Teknisk Beskrivning Generell beskrivning stadsvillor 2015-12-04 Stadsvillor Runstenen Nybyggnad Bostäder Sörbygatan, Gävle

Teknisk Beskrivning Generell beskrivning stadsvillor 2015-12-04 Stadsvillor Runstenen Nybyggnad Bostäder Sörbygatan, Gävle Teknisk Beskrivning Generell beskrivning stadsvillor 2015-12-04 Stadsvillor Runstenen Nybyggnad Bostäder Sörbygatan, Gävle 1 Orientering. Beskrivningen avser nybyggnad av 5 st. stadsvillor (radhus) inom

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Briggen 11, Golfvägen 23, Kevinge, Danderyds kommun. Siewerth Karlsson. Per Lundman, kort del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Briggen 11, Golfvägen 23, Kevinge, Danderyds kommun. Siewerth Karlsson. Per Lundman, kort del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Briggen 11, Golfvägen 23, Kevinge, Danderyds kommun Lagfaren ägare Siewerth Karlsson Uppdragsgivare Siewerth Karlsson Närvarande vid besiktningen Siewerth Karlsson Per Lundman,

Läs mer

ÖSTERSUND FÅFÄNGAN 6

ÖSTERSUND FÅFÄNGAN 6 ÖSTERSUND FÅFÄNGAN 6 TEKNISK STATUSBESIKTNING Bilaga till bostadsrättsföreningens ekonomiska plan Datum 15 06 11 Samuel Permans gata 2 Tel. 063-12 35 30, 070-632 19 19 Orgnr: 556669-0144 831 01 Östersund

Läs mer

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala www.sandelinab.se KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-06-01 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post

Läs mer

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta Problemet Det finns en synlig skada på ytan, t ex mörkare fläck, rinnmärken, saltutfällningar mm. Alternativt att ytskiktet

Läs mer

PRODUKTBLAD MODERN SOMMARGÅRD

PRODUKTBLAD MODERN SOMMARGÅRD PRODUKTBLAD MODERN SOMMARGÅRD INNEHÅLL Situationsplan Huvudbyggnad Sidobyggnad Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Vår vision Sommargård med två (2) bostadshus utformas och offereras efter överenskommelse

Läs mer

Län Kalmar Gatuadress Vällingbyvägen 12 Kommun Hultsfred Storlek 6 rum (4 sovrum) / 103 m² Område Mörlunda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kalmar Gatuadress Vällingbyvägen 12 Kommun Hultsfred Storlek 6 rum (4 sovrum) / 103 m² Område Mörlunda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Hultsfred Storlek 6 rum (4 sovrum) / 103 m² Område Mörlunda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag har trivts väldigt bra i huset! -- Tommie Johansson, säljare www.hemverket.se

Läs mer

Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm

Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm Bodbörsen AB Telefon Styrelsens säte TEKNISK BESKRIVNING Objekt 2287 ALLMÄNT Byggnaden är tillverkad och monterad av volymelement enligt Moelven

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Kärran 9, Klövjevägen 1, Ella Gård, Täby kommun. Fean Naseh Muhammad. Shamal Hassan. Fean Naseh Muhammad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Kärran 9, Klövjevägen 1, Ella Gård, Täby kommun. Fean Naseh Muhammad. Shamal Hassan. Fean Naseh Muhammad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Kärran 9, Klövjevägen 1, Ella Gård, Täby kommun Lagfaren ägare Shamal Hassan Fean Naseh Muhammad Uppdragsgivare Shamal Hassan Närvarande vid besiktningen Shamal Hassan Fean

Läs mer

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N arhus för fritidsboende fritidsbostäder i parhus av två hustyper. 0 Reserverade hus är rödmarkerade. SID () , A 0 arhus för fritidsboende Hustyp A (r ) Träpanel Skivmaterial, vitt låt, grå Fasader i skala

Läs mer

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Hus med källare Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock Platsgjuten betong Betongelement maj 2013

Läs mer

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning.

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning. 2011-01-31, sid 1(6) Byggnad 20 Inventeringsdatum 2010-05-05, luftprovtagning nov 2010 1 Förutsättningar Nedanstående beskrivning är framtagen för att ge en översiktlig bild av byggnadens och de åtgärder

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Fastighet Postbonden 1 Brf Timmerhögen Timmermansgatan 44, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Brf Timmerhögen Fgh Postbonden 1 Timmerhögen 44 118 55 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

Karlskoga Pumpan 9 Landavägen 13. 691 42 Karlskoga

Karlskoga Pumpan 9 Landavägen 13. 691 42 Karlskoga Landavägen 13 691 42 Karlskoga Överlåtelsebesiktning för köpare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-569450 556565-7482 ingemar@byggnadskontroll.se

Läs mer

Bygglovshandling

Bygglovshandling Utvändig material- och kulörbeskrivning samt beskrivning av gestaltningsprinciper Antal sidor inkl denna: xx Bygglovshandling Dokumentnamn / 2014-12-09 LINK arkitektur AB / Lumaparksvägen 7, Box 92126,

Läs mer

THERMOHUS 135 lågenergi

THERMOHUS 135 lågenergi THERMOHUS 35 lågenergi Byggyta: BoA (nedre plan): Tvättstuga/grovkök: Varmgarage: Total yta: Antal sovrum: Allrum/kök: Teknik/värmerum: WC: Dusch: Relax/Bastu: Täljstenskamin: Garderober: Tvättpelare:

Läs mer

Leveransdeklaration 2-planshus

Leveransdeklaration 2-planshus DD HUS/ARKAPE Standardkatalog DD HUS Leveransdeklaration 2-planshus 12 1 Standardkatalog DD HUS Mark, grund och hus Mark Betongplattor körbara vid entréer. Gräsytor sådd vid nyanläggning. Befintlig mark

Läs mer

Underhållsplan Brf. Ulrika

Underhållsplan Brf. Ulrika Underhållsplan Brf. Ulrika Innehållsförteckning 1. Tidigare underhållsplan... 1-3 2. Fastighetsfakta... 6 3. Byggnadstekniska uppgifter... 6 4. Plan 2013 2020... 6-10 1 1. Tidigare underhållsplan Underhållsplan

Läs mer

Kneippbadens Konsultbyrå. F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp

Kneippbadens Konsultbyrå. F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp Kneippbadens Konsultbyrå F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp Överlåtelsebesiktning a foto för säljare Maj 2015 Infog V. Husby Fridtuna 614 94 Söderköping Tel. 011-128687 Mob. 0705-128687

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING ÄLTA IP, GARAGE SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (9)

RAPPORT STATUSBESIKTNING ÄLTA IP, GARAGE SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (9) STATUSBESIKTNING ÄLTA IP, GARAGE UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (9) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46

Läs mer

Välkommen. Utgångspris: kr, Boarea: ca 300 m²

Välkommen. Utgångspris: kr, Boarea: ca 300 m² Objektbeskrivning Välkommen Långaryd Utgångspris: 1 400 000 kr, Boarea: ca 300 m² Mäklare: Kenneth Jonsrud Telefon: 0345-103 82, Mobiltelefon: 0707-44 06 10 e-post: kenneth.jonsrud@maklarhuset.se Mäklarens

Läs mer

Rekommendationer vid underhåll av Erskines hus i Gästrike-Hammarby

Rekommendationer vid underhåll av Erskines hus i Gästrike-Hammarby PM Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Carita Örnmark B 306/2008 Rekommendationer vid underhåll av Erskines hus i Gästrike-Hammarby Allmänt om detaljer Byggnadsdetaljer som dörrar, fönster och

Läs mer

Energideklaration av Visby Tjärkoket 10

Energideklaration av Visby Tjärkoket 10 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Tjärkoket 10 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Tjärkoket

Läs mer

Energideklaration av Visby Renen 4

Energideklaration av Visby Renen 4 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Renen 4 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Renen 4.

Läs mer

Flerbostadshus. ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) Organisationsnummer/personnummer. Postnummer och postadress

Flerbostadshus. ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) Organisationsnummer/personnummer. Postnummer och postadress Flerbostadshus ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) I Offert önskas på Byggfelsförsäkring Inkl. Hyresförlust m.m. Önskar följande självrisk 3 basbelopp 5 basbelopp Annan:... II Försäkringstecknare (den som

Läs mer

HALLSTENSHAGENS. Husinformation för medlemmar i Hallstenshagens samfällighetsförening.

HALLSTENSHAGENS. Husinformation för medlemmar i Hallstenshagens samfällighetsförening. Husinformation för medlemmar i Hallstenshagens samfällighetsförening. Inledning Hallstenshagen i Tynnered Göteborgs kommun Information om huset såsom data, ritningar, regler för ombyggnad och färgval,

Läs mer

05 ARKITEKT - GESTALTNINGSPROGRAM

05 ARKITEKT - GESTALTNINGSPROGRAM ÖSTERSUNDS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1634273200 2015-01-21 SWECO ARCHITECTS AB ÖSTERSUND EVA A SUNESON Sweco Läget och befintliga byggnader med material och kulörer Minnesgärdets vattenverk i Östersund ligger

Läs mer

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803 BILAGA 1_ SH A BESKRIVNING Sidantal inkl försättsblad 29 Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM Borås M A arkitekter AB P145237A Västerlånggatan 12 503 30 Borås Tel.033-14

Läs mer

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem Energiberäkna och spara energi Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem 1 2 Sunda system och produkter för hållbart byggande Inledning Weber värnar om traditionen med putsprodukter baserade på naturmaterial

Läs mer

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

Kv. Rafinaderiet 1, Lund

Kv. Rafinaderiet 1, Lund Sida 1 av 11 Kv. Rafinaderiet 1, Lund IM, Individuell Människohjälp Lund Ombyggnad lokalanpassning KORTFATTAD RUMSBESKRIVNING mm FÖRHANDSKOPIA 2015-06-26 Generalentreprenad BE = GE = EGB = Beställaren

Läs mer

Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1

Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1 Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1 Byggsystem Ytterväggar levereras i block med fönster monterade. Vissa fönster och dörrar levereras separat och löst p.g.a. konstruktion. Isolerade gavelspetsstommar,

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

Leveransspecifikation Stockby 9:48. Leveransomfattning Följande ingår i leveransen, installerat och monterat.

Leveransspecifikation Stockby 9:48. Leveransomfattning Följande ingår i leveransen, installerat och monterat. Leveransspecifikation Stockby 9:48 Leveransomfattning Följande ingår i leveransen, installerat och monterat. Elektrisk installation. Utföres med erforderliga uttag och ljuspunkter. Telefon och antenninstallation

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

Schildts i Åstorp AB

Schildts i Åstorp AB Schildts i Åstorp AB Å S TORP, EXEMPLET 1 Exempelgatan 2 Överlåtelsebesiktning för köpare Augusti 2014 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 schildts i åstorp ab box 77 265 21 åstorp 070 594 96 96 info@schildts.se

Läs mer

17 Järnvägsområdet. Miljöbeskrivningar. 17 Järnvägsområdet 17 a Lokstallarna med överliggningshuset (ovan) 17 b Lokalgodsmagasinet (ovan)

17 Järnvägsområdet. Miljöbeskrivningar. 17 Järnvägsområdet 17 a Lokstallarna med överliggningshuset (ovan) 17 b Lokalgodsmagasinet (ovan) 17 Järnvägsområdet Omfattning Bangårdsområdet från Älbergsvägens viadukt till stationsområdet söder om järnvägen samt till Brunnskullsövergången på den norra sidan. Den stora bangården fick sin nuvarande

Läs mer

Änggården 1. Västra Gatuadress Änggården 1 Götaland Kommun Strömstad Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 172 m² Område Strömstad Tillträde tidigast

Änggården 1. Västra Gatuadress Änggården 1 Götaland Kommun Strömstad Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 172 m² Område Strömstad Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Strömstad Storlek 8.0 rum (4 sovrum) / 172 m² Område Strömstad Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Del av fastigheten

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19 Fastighet Veken 5 Brf Bondegatan 51 Bondegatan 51, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-19 Brf Bondegatan 51 Kv Veken 5 Bondegatan 51 116 33 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33

U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33 U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33 Kapellvägen 5 Överlåtelsebesiktning 2016-05-16 Adress Telefon Org nr E-post Bivägen 4 B 08-351222 556610-0169 info@husbesiktningsgruppen.se 19163 Sollentuna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

Energideklaration av Visby Jungfrun 7

Energideklaration av Visby Jungfrun 7 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Jungfrun 7 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Jungfrun

Läs mer

Capellavägen 26 Järfälla

Capellavägen 26 Järfälla SKÄLBY 3:1238 Capellavägen 26 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-05-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Doktorsvägen 23 Farsta

Doktorsvägen 23 Farsta VIDJA 1:38 Doktorsvägen 23 Farsta Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-09-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Gårdlösa 1005. Län Skåne Gatuadress Gårdlösa 1005 Kommun Tomelilla Storlek 5 rum (2 sovrum) / 120 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Gårdlösa 1005. Län Skåne Gatuadress Gårdlösa 1005 Kommun Tomelilla Storlek 5 rum (2 sovrum) / 120 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Tomelilla Storlek 5 rum (2 sovrum) / 120 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag fastnade för huset för att det var renoverat till modern standard men hade kvar mycket

Läs mer

Vändskivan 5 B Svenska Kakel

Vändskivan 5 B Svenska Kakel Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 B Svenska Kakel Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad ombyggnad Upprättad av Lars-Göran Hedström Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ÅLANDS HUSMODERSSKOLA SALTVIK

ÅLANDS HUSMODERSSKOLA SALTVIK ÅLANDS HUSMODERSSKOLA SALTVIK ÅLANDS LANDSKAPSREGERING UTBJUDER FASTIGHETEN TILL FÖRSÄLJNING I BEFINTLIGT SKICK 01.02.2005 Köpeobjekt: ÅLANDS HUSMODERSSKOLA jämte härpå befintliga byggnader Utgångspris:

Läs mer

Å B Y 9:8. Sandgårdsborg 108 Färjestaden. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB

Å B Y 9:8. Sandgårdsborg 108 Färjestaden. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB HMP Karlsson s AB Å B Y 9:8 Sandgårdsborg 108 Färjestaden Överlåtelsebesiktning för Säljare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdragsnr 2016-058 1 TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN SÄLJARE...2 2 OKULÄR

Läs mer

Hallongatan. Familjevänlig villa på lugnt läge! Län Skåne Typ Villa Kommun Bjuv Storlek 158 m2 Område Hedvallska Tillträde tidigast

Hallongatan. Familjevänlig villa på lugnt läge! Län Skåne Typ Villa Kommun Bjuv Storlek 158 m2 Område Hedvallska Tillträde tidigast Hallongatan 15 Län Skåne Typ Villa Kommun Bjuv Storlek 158 m2 Område Hedvallska Tillträde tidigast Gatuadress Hallongatan 15 enligt överenskommelse Familjevänlig villa på lugnt läge! För att boka enskild

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

Resultat från besiktning i januari 2009

Resultat från besiktning i januari 2009 Skårekyrkans kyrkobyggnad, 2009 Resultat från besiktning i januari 2009 Kyrkans gamla del Besiktning av status på kyrkans gamla del gjordes av Peter Dahlborg, Grontmij, den 2009-01- 13. Besiktningsmannen

Läs mer

VÅRA STARKA ARGUMENT

VÅRA STARKA ARGUMENT VÅRA STARKA ARGUMENT - Snabba besked - Fast pris - Flexibla lösningar - Hög kvalité på alla komponenter Skälen till att du skall välja en hall från RossCon AB är många. Vi levererar hallar för alla ändamål,

Läs mer