Senior i Uppsala - nu och fram till 2030

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Senior i Uppsala - nu och fram till 2030"

Transkript

1 Program Senior i Uppsala - nu och fram till 2030 hur vi vill leva och bo i Uppsala som seniorer Ett program för äldrepolitiken i Uppsala kommun Reviderad av Uppsala kommunfullmäktige

2 1

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Programmets 10 genomförandepunkter 4 Bakgrund 6 Syftet med Senior i Uppsala 6 Utgångspunkter 6 Framtidsscenarion 8 Framtidsfrågor 9 Från myndighetsbeslut till serviceutbud 10 Viktiga områden att lyfta fram inom äldrepolitiken 11 Befolkningsutveckling på lång sikt, i olika perspektiv 15 Realisering, uppföljning och revidering 19 2

4 3

5 Sammanfattning En av de viktigaste politiska frågorna inte bara i Uppsala utan också i Sverige och hela västvärlden är hur samhället ska möta och hantera behoven från en växande äldrebefolkning med befintliga resurser. Under kommande 5-10 år ska vi mentalt förbereda oss på den kommande utvecklingen och planera för hur utvecklingen ska mötas på bästa sätt. Utgångspunkten är kommunens policy om en hållbar utveckling för alla. Kommunen ska i planeringen underlätta för ett utökat egenansvar, hur vi bor, kommunikationer, delaktighet och övrig infrastruktur. I takt med ett utbyggt stöd till närstående från samhällets sida förväntas insatserna från närstående öka. Även idéburna organisationer förväntas få ökad betydelse. Senior i Uppsala är ett äldrepolitiskt program för att styra utvecklingen fram till år Seniorerna kommer att bli fler. De kommer att leva längre och vara friskare längre upp i åren. Många är seniorer redan idag, många går i pension under kommande tioårsperiod och de yngre går i pension efter Äldre seniorer blir under 2020-talet en betydligt större grupp i kommunen än för närvarande. Samtidigt som de blir en stor grupp kommer de att vara en del av hela befolkningen och många frågor om deras situation gäller hela Uppsala kommun. Alla nämnder ska i sin planering arbeta för de äldrepolitiska målen och beakta för seniorer viktiga värden som självständighet/oberoende, inflytande/påverkan, möjlighet till aktiviteter och tillgänglighet. Nämnderna ska samverka och möjliggöra för seniorer att leva ett tryggt och självständigt liv. Återrapportering av planering/verkställighet ska ske till fullmäktige två gånger per mandatperiod. Tillsammans med seniorkollektivet och andra samhällsaktörer ska kommunen utveckla stödet till anhöriga och närstående, verka för bättre bostäder för seniorer, t ex trygghetsbostäder, ha en förebyggande folkhälsosyn och aktiviteter för friskvård inkluderat samverkan med ideella sektorn, möjliggöra delaktighet, inflytande och engagemang hos seniorer samt verka för attraktiva närområden, bättre tillgänglighet och en anpassad kollektivtrafik. Angivna fem kärnpunkter är en sammanfattning av programmets tankar om hur utvecklingen av kommunen och för seniorer bör se ut i Uppsala fram till år Ansatsen i kommunens långsiktiga äldrepo- 4

6 litik framgår av detta program, Senior i Uppsala. Programmets tidsomfattning, samhällets utvecklingstakt och en osäkerhet om framtiden innebär att programmet kontinuerligt kommer att revideras. Programmets 10 utvecklingsområden De områden som lyfts fram är inriktade på att ge allmänna förutsättningar för utvecklingen på sikt för seniorer i Uppsala. Sammantaget föreslås inga nya åtaganden eller så omfattande permanenta insatser för någon aktör att dessa inte kan klaras inom ramen för de prioriteringar som kommunen gör i sin budgetilldelning varje år. Programmets 10 utvecklingsområden är en beskrivning av kärnpunkterna under Sammanfattning och innefattas i kommunens policy för hållbar utveckling. Varje inramning beskriver en kärnpunkt. Numreringen utgör ingen rangordning av punkterna. 1. Kommunens ansvar för ett ökat egenansvar hos enskilda Kommunen ska arbeta förebyggande genom att uppmuntra och stödja ett ökat eget ansvar. Seniorer ska i ökad grad få möjlighet att välja innehåll och utförare för den hjälp som behövs. 2. Anhöriga och närstående Kommunen ska uppmuntra och stödja en utveckling där anhöriga och närstående, vill, kan och orkar vara ett stöd till seniorer med behov av hjälp. 3. Boendesituationen Kommunen ska underlätta för seniorer att kunna välja bostäder med god tillgänglighet. Kommunen ska tillgodose behov och önskemål om trygghetsbostäder i hyresrättsform. Kommunen ska verka för att seniorbostäder skapas i olika upplåtelseformer. 4. Folkhälsoperspektivet Kommunen ska ha en hälsoinriktad samhällsplanering. Kommunen ska verka för goda matvanor och motion hos seniorer. Kommunen ska vara allmänt förtrogen med seniorers livssituation. 5

7 5. Förebyggande aktiviteter Seniorers hälsa ska uppmärksammas så att de känner sig friskare och att samhället senarelägger eller undviker nya omvårdnadsbehov. Det ska finnas promenadstråk, aktivitetsparker, vandringsleder, (liknande Hälsans stig ) och friluftsanläggningar tillgängliga för alla. Uppsökande hembesök ska erbjudas och utvecklas. 6. Ideella sektorn Kommunen ska verka för idéburna organisationers självständighet och oberoende gentemot offentliga sektorn och privata näringslivet. Kommunen ska stödja en utveckling av service och sociala aktiviteter. 7. Delaktighet och inflytande Kommunen ska ta tillvara seniorers engagemang i samhällslivets olika delar. Seniorer ska kunna nå den information de vill ha och kunna påverka samhället inom givna demokratiska ramar. Kommunen ska vara enkel och tydlig i sitt språkbruk. Informationen ska vara språkligt anpassad. 8. Arbetskraftsdeltagande - Pensionsövergången Kommunen ska i samråd med olika aktörer på arbetsmarknaden uppmuntra människors vilja, och förbättra möjligheten, att förvärvsarbeta fram till pensioneringen och därefter. Kommunen ska ha individuella program för egna anställda över 55 år. Programmen ska redovisa arbetets innehåll och tidsomfattning för arbetet inför och efter 65 årsdagen. 9. Närområdets samlingskraft Kommunen ska stödja en utveckling så att närområden kan utveckla sin attraktionskraft. 10. Tillgänglighet och användbarhet Kommunen ska möjliggöra en högre delaktighet, så att alla kan vara delaktiga i samhällslivet. Kommunen ska synliggöra teknikanvändning hos seniorer och medverka till att olika tekniker inte blir ett hinder. De 10 utvecklingsområdena är ingångar i Senior i Uppsalas tankar för hur kommunen ska utvecklas för att möjliggöra ett gott liv för seniorer, nu och fram till

8 Bakgrund Kommunfullmäktige fattar beslut om äldrepolitiken i Uppsala kommun. Äldrenämnden har reviderat tidigare program. Programmet har sin grund i seniorers upplevelse av självständighet/oberoende, inflytande/påverkan, aktivitet och tillgänglighet. Programmet handlar i första hand inte om äldreomsorg. För äldreomsorg finns två program, Program för vård och omsorg om äldre i Uppsala kommun och Program för öppna insatser för seniorer i Uppsala kommun. Senior i Uppsala har en styrande, vägledande och informerande karaktär. Programmet ska vara tydligt och enkelt att förstå, för organisationer och enskilda medborgare. Syftet med Senior i Uppsala Senior i Uppsala ska bidra till en positiv förändring av seniorers livssituation i Uppsala på längre sikt. Detta förutsätter ett nytt förhållande mellan medborgare och samhälle, där seniorer har ett större ansvar för, men också ett större inflytande över, sin livssituation än idag. Förhoppningen är att var och en som börjar fundera över hur livet blir på äldre dagar ska kunna få vägledning av Senior i Uppsala. Programmets nyckelord är TRYGGHET, vilket inbegriper begreppen självständighet/oberoende, inflytande/påverkan och möjlighet till aktivitet. Tillgänglighet är en förutsättning för att begreppen ska bli reella. Dessa värden ska vara vägledande, ange färdriktningen och utgöra underlag för kommunala nämnder och andra samhällsaktörer. Kommentar [S1]: Senior i Uppsala ska: styra den kommunala organisationen vägleda andra samhällsaktörer informera om kommunens förhållningssätt till seniorer revideras i takt med hur samhället utvecklas. Utgångspunkter Senior i Uppsala ska skapa förutsättningar för en långsiktig gynnsam utveckling av äldrepolitiken i Uppsala. De fyra inriktningsmålen i regeringens nationella handlingsplan för äldrepolitiken är att äldre ska: kunna leva ett aktivt liv samt ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. 7

9 Slutbetänkandet från äldreberedningen Senior 2005 har vägt ihop begreppen till två övergripande mål: trygghetsmålet: Alla människor skall kunna åldras i självständighet med möjligheter att vara aktiva och ha inflytande över vardagslivet samt med tillgång till god vård och omsorg samt utvecklingsmålet: Alla människor skall oavsett ålder kunna utvecklas som individer, påverka och bidra till samhällsutvecklingen samt bemötas med respekt. Senior i Uppsala utgår från de nationella målen för medborgarna. Betoningen i programmet ligger på gruppen seniorer. Värdebegrepp Trygghet, innefattande självständighet/oberoende, inflytande/ påverkan och möjlighet till aktivitet, är ett väsentligt värde för seniorer som bor och lever i Uppsala. Tillgänglighet har stor betydelse när hinder i olika former gör sig påminda med ökande ålder. En renodlad definition av dessa begrepp stöter på svårigheter eftersom de överlappar varandra. Senior i Uppsala använder begreppen utifrån nedanstående utgångspunkter. Värdebegrepp - självständighet/ oberoende - inflytande/ påverkan Kommentarer - jag lever mitt liv som jag gjort tidigare och är fri att välja - jag känner mig trygg hemma och på gator och torg - jag påverkar min vardag även då jag har behov av samhällets stöd - jag har inflytande över mitt vardagliga liv - jag upplever att mina erfarenheter efterfrågas och jag kan påverka samhällsutvecklingen - jag gör mig förstådd och kan förstå vad andra säger och skriver - aktivitet - jag väljer hur min övergång från arbetsliv till pension ska se ut - jag har möjlighet till ett socialt liv med familj, släkt och vänner - jag ägnar mig åt mina intressen oberoende av ålder 8

10 - tillgänglighet - jag kan bo kvar i ordinärt boende trots minskad rörelseförmåga - jag kan besöka mina nära och kära - jag rör mig fritt i närområdet, i butiker, på gator och med kollektivtrafik - jag kan vistas i parker, friluftsområden och naturen - jag kan ta del av kulturutbudet - jag är informerad och kan välja mellan det som står till buds i samhället Seniorbegreppet I programmet Senior i Uppsala används medvetet begreppet senior i stället för äldre. Senior är ett vidare begrepp. Var och en avgör egentligen själv i samspel med sin omgivning om hon innefattas i begreppet. Äldre kopplas däremot lätt till äldreomsorg. Senior i Uppsala berör främst personer födda fram till 1955 och deras levnad fram till Seniorerna utgör en stor grupp i vårt samhälle och deras framtida situation berör indirekt hela kommunen. De yngsta har år 2030 blivit 75 år, den stora 40-talistgruppen är omkring 85 år och de som år 2000 gått i pension är 95 år. Framtidsscenarion Programmet kan delas in i olika faser, som ställer olika krav på det politiska beslutsfattandet. Generellt för hela programperioden gäller att fler bostäder måste få en bättre bostadsstandard, att ett förebyggande folkhälsoarbete sker, att närområden blir mer attraktiva för både boende och servicenäringar samt att pensionsövergången tillåts vara flytande så att seniorers varierande engagemang tas tillvara. Faserna i processen beskrivs nedan: Fram till mitten av 2010-talet finns ett andrum för att arbeta med trygghetsbegreppet och utveckla synen på självständighet, inflytande, aktivitet och tillgänglighet. En utvecklad struktur för uppsökande och förebyggande aktiviteter finns. Från 2010 finns god tillgänglighet till offentliga miljöer i kommunen. Genom utvecklingen av senior- och trygghetsbostäder, finns ett tillgängligare bostadsbestånd. Eget val inom vårdboenden är inrättat och en marknad finns för bostads- och vårdaktörer att erbjuda vårdboendealternativ. Stöd till anhöriga/närstående ger 9

11 trygghet för enskilda att orka vara en resurs för den som behöver stöd. Senior- och trygghetsbostäder i olika upplåtelseformer skapar valfrihet i boendet. Nya vårdboenden ersätter otidsenliga. Nya vårdboenden böjar byggas och planeras inför 2020-talet. Inom hemvården finns rekryteringsproblem. En vidareutveckling av kommunens stöd till anhöriga har skett. Med 40-talisterna har antalet pensionärer ökat kraftigt. En bredare bas för seniorers frivilligengagemang har vuxit fram. Samhällsansvaret kommer generellt sett in i ett allt senare skede i seniorers liv, människor är friskare. Behovet av kommunala insatser ökar ändå kraftigt när personer i 80-årsåldern snabbt blir fler. Vid behov byggs en till två nya vårdboenden varje år. En omfördelning av resurser sker, från en lägre andel barn och ungdomar till en högre andel äldre personer av befolkningen. Framtidsfrågor Även om svensk äldreomsorg under de senaste decennierna genomgått en rad förändringar har de grundläggande principerna legat fast. År 1998 tog också riksdagen ställning för att den skandinaviska socialpolitiska modellen även fortsättningsvis ska vara vägledande. Den svenska äldreomsorgen ska också i framtiden vara offentligt finansierad. Äldrepolitikens övergripande mål har inte heller förändrats. Förutom befolkningsutvecklingen påverkar en rad andra faktorer behovet av kommunal vård och omsorg. Hälsa, ekonomi, livsstil, kultur, språk, sammanboende/ensamboende, motions- och matvanor, sociala nätverk, anhörigstöd, boendestandard, medicinsk och medicinteknisk utveckling är några exempel. Nya generationers värderingar formar attityder och förhållningssätt. Vad kommer att krävas när 40-talisterna kommer in i 80-årsåldern? Det är processer som vi måste börja planera för redan idag. Processen måste leda fram till att seniorer upplever färre hinder i samhället, med fortsatt möjlighet till ett självständigt liv och ett effektivt förebyggande samhällsstöd, för fortsatt oberoende och ett aktivt och meningsfullt liv. Äldre människor ses fortfarande främst i relation till vård- och omsorgsbehov och ignoreras alltför ofta när frågor om makt, diskriminering och utveckling behandlas. Det är hög tid att inse att samhället också är beroende av seniorer, och inte enbart tvärtom. Möjligheterna 10

12 att ta tillvara en åldrande befolkning som resurs för hela samhället sätts högt på dagordningen. Äldrepolitikens inriktning och åtgärder ska utvecklas och hållas levande, genom frågor som: Vad innebär en växande andel seniorer för fördelningen av ansvar mellan enskilda och samhälle? Hur kan kommunen förbättra förtroendet för de insatser man åtar sig för seniorerna? Vilken roll kan organisationer, samfund och företag spela i sammanhanget och hur kan samspelet dem emellan främjas? Bland de goda förutsättningarna inför framtiden finns främst det växande antalet seniorer själva, med bättre hälsa, bättre ekonomiska resurser samt större vilja och vana att vara aktiva i samhällslivet än hos tidigare generationer. Gapet mellan förväntat behov och möjlig finansiering är framtidens ödesfråga för vården och omsorgen. Flera vägar står till buds: effektivisering inom kommunen omfördelning av resurser ändrad ambitionsnivå ökat egenansvar förbättrad samverkan med andra samhällsaktörer skattehöjning höjda egenavgifter Från myndighetsbeslut till serviceutbud I samhället pågår en förskjutning mot ett ökat inflytande för den enskilde, från myndighetsutövning till serviceinsatser. Äldreomsorgen förväntas på sikt ingå i det generella välfärdssystemet. En tilltro till att enskilda bäst vet vad de behöver och önskar för hjälp behöver utvecklas. Kommunens styrning sker genom information, kommunala regler och uppföljning. Idag finns möjlighet till val inom: kundval/eget val (val av utförare) LSS/LASS (val av utförare och person) lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla hushållsnära tjänster åt äldre lag om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete. Seniorer i Uppsala bör få ett ökat inflytande när det gäller deras behov och önskemål av stöd och hjälp inom fler verksamheter inom äldreomsorgen. 11

13 Viktiga områden att lyfta fram inom äldrepolitiken Genom förbättrade levnadsvillkor kan vi idag leva ett långt liv med i stort sett bibehållen hälsa och funktionsförmåga. Åldrandet är normalt och inte en sjukdom. Ofta innebär det krav på anpassningar till de förändringar som sker. Grunderna för ett bra liv för seniorer är i stor sett desamma som för andra: en trygg ekonomi, ett bra socialt nätverk, goda matvanor, delaktighet, kulturutbud, meningsfullhet samt ett aktivt liv. Att ha tillgång till flera meningsfulla livsområden minskar sårbarheten och ökar möjligheten att skapa och bevara sammanhang i tillvaron vid förändringar och förluster. Folkhälsoarbete Grundläggande för allt folkhälsoarbete är insikten om att samhällets utformning påverkar hälsan. Levnadsvillkor och förutsättningar att välja livsstil bör vara sådana att uppkomsten av ohälsa och funktionsnedsättning förskjuts till så hög ålder som möjligt. Att underlätta för äldre att leva ett självständigt liv även med ohälsa och funktionshinder är ett centralt mål för en hälsoinriktad samhällsplanering. Framtidstro, mål och mening ger tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar. Att saker och ting utvecklar sig så som man kunnat förvänta sig. Människor med en basal förmåga att se det som händer dem i livet som begripligt, hanterbart och meningsfullt, får känsla av sammanhang och lyckas i högre grad behålla sin hälsa. Människor antas kunna bygga upp en psykisk motståndskraft mot sjukdomsbringande stress. Människans kulturella behov; fördjupningar, gemenskap och förströelse ska också genomsyra arbetet för ökad folkhälsa genom livets alla skeden. Det finns erfarenheter som visar att det finns fyra områden som är särskilt viktiga för att seniorer ska må bra. Det gäller att röra på sig, äta bra mat, ha sociala kontakter och känna sig behövd. 1. Fysisk aktivitet Kommunens planering inom infrastrukturen syftar till att underlätta det dagliga livet för medborgarna. Generella insatser i bostadsområdet och samhället i övrigt gör det lättare för alla att klara ett normalt liv. Det kan gälla närhet och tillgänglighet till kommersiell och offentlig service, möjlighet att ta del av kulturella verksamheter, föreningslokaler, fritids- och grönområden och god tillgänglighet i trafiknätet. Även om faktorer som ärftlighet och sjukdomar påverkar hur vi åldras, är det helt klart att regelbunden fysisk aktivitet och träning kan reducera och förebygga olika åldersrelaterade fysiska och psykiska för- 12

14 ändringar. Även mycket högt upp i åren kan människor förbättra såväl kondition och uthållighet, som balans, styrka och rörlighet. Forskningen visar att en naturbaserad livsstil är en bra försäkring för ett friskare liv. Trötthet, värk, koncentrationssvårigheter, ångest, depression och många andra stressreaktioner minskar när vi rör oss i naturen, vid trädgårdsskötsel, fiske, bad och båtliv. Naturupplevelser, fysiska aktiviteter och annan rekreation har stor betydelse för seniorers hälsa och livskvalitet. Sammantaget talar tillgängliga data för att fysisk aktivitet och träning är ett effektivt sätt att bibehålla en hög aktivitetsnivå och hög grad av självständighet hos äldre män och kvinnor. 2. Bra matvanor Alla människor har behov av en god måltidsmiljö. Måltidernas betydelse ökar när andra aktiviteter avtar. De har en viktig roll vid sociala kontakter och kan vara ett avbrott i en kanske enahanda vardag. Samvaro, trevlig dukning och uppläggning, känna dofter och att i lugn och ro kunna äta är viktiga komponenter i en god måltidsmiljö. För den som inte har sitt sociala nätverk kvar kan möjlighet till umgänge växa fram vid gemensamma måltider. Att få sociala kontakter samt äta en fullvärdig kost kan fördröja utvecklandet av en demens. Det är viktigt att öka kunskapen om livsstilens och matens betydelse för välbefinnandet och hälsan. Kostråd till yngre äldre skiljer sig inte mycket från de kostråd som ges till övriga befolkningen. Informationskampanjer och kostrådgivning är viktiga delar. Kommunen ska verka för seniorers möjligheter att äta tillsammans i sociala miljöer. 3. Social gemenskap och stöd Delaktighet i samhället ger möjlighet att följa med och kunna påverka samhällsutvecklingen. Detta kan ske genom att läsa tidningar, lyssna på radio, se på TV, komma ut bland folk i största allmänhet, kommunicera med myndigheter och samhällsinstitutioner och utöva sin rösträtt i politiska sammanhang med mera. Möjlighet att utöva sina intressen och delta i aktiviteter kan bidra till en aktiv och meningsfull tillvaro. Det som är roligt att göra, på egen hand eller tillsammans med andra, ger mening åt livet. Att umgås och hålla kontakt med släkt, vänner, bekanta från tidigare arbetsliv, föreningsliv eller andra sociala sammanhang har stor betydelse för livskvalitet och hälsa. Att få fortsätta att vara sig själv, att få bevara sin självbild, sina vanor och sin identitet skapar trygghet. 13

15 En viktig faktor för ett hälsosamt åldrande är fysisk, psykisk, kulturell och social aktivitet. Sociala aktiviteter, till exempel gemenskap med familj, släkt och vänner har också stor inverkan. Genom stärkt samarbete med lokalt föreningsliv och intresseorganisationer kan gemenskap och aktiviteter växa fram i närmiljön. 4. Att vara delaktig och känna sig behövd Anhöriga och närstående står idag för en stor del av de vårdinsatser som ges till seniorer. Med tanke på att den enskilde i framtiden förväntas ta ett större ansvar för sin situation och samhället i motsvarande mån får ett mer stödjande ansvar, är det rimligt att anta att anhörigas och närståendes stödinsatser även framledes kommer att få stor betydelse. Konsekvenserna av ändrade familjemönster för seniorer är ett relativt outforskat område. Oaktat detta förutsätts att enskildas syn på vikten av att hjälpa sina närmaste som behöver stöd och samhällets stöd till anhöriga och närstående utvecklas parallellt. Många seniorer engagerar sig i frivilligt arbete efter pensioneringen. Seniorer gör en viktig samhällsinsats samtidigt som deras självkänsla stärks och de får en meningsfull sysselsättning. Det är således fullt sannolikt att anhöriga, närstående och frivilliga även i framtiden kommer att kunna göra stora insatser. En utveckling mot mer individuella lösningar och ett större personligt ansvar pekar i den riktningen. Boendesituationen Boendeplaneringen ska sträva efter variation i upplåtelseformer, hustyper och lägenhetsstorlekar så att människor med olika förutsättningar och behov kan bo och trivas i samma bostadsområde. De sociala perspektiven ska enligt lag komma med i samhällsplaneringen för att påverka utformningen av såväl nya som äldre bostadsområden i kommunen. Ett sätt är att komplettera bostadsbeståndet med seniorrespektive trygghetsbostäder i form av bostadsrätter och hyresrätter. Där kan finnas tillgång till gemensamma lokaler för aktiviteter, måltider och gemenskap. Möjlighet till källsortering i närområdet är av vikt. Kommunen ska tillsammans med fastighetsägarna förbättra möjligheterna för den enskilde att flytta till en mer lättillgänglig bostad. År 2008 är 14 procent av Uppsalas befolkning över 65 år. Vissa stadsdelar har större variation vad gäller boendestandard och boendetyper än andra. I Innerstaden, Sala Backar, Tuna Backar är andelen seniorer hög. Låg andel seniorer finns däremot i många ytterområden och senare byggda områden i staden. Följande tabell visar var befolkningen över 65 år bor i Uppsala. 14

16 65 år och äldre per område (antal och procent), Område 65-w procent Område 65-w procent 111 Innerstaden % 244 Skyttorpsbygden % 132 Sala backe % 134 Kungsängen % 125 Tuna backar % 155 Vårdsätra 31 12% 221 Bälingebygden % 164 Eriksberg % 252 Rasbobygden % 163 Norby % 253 Norra Rasbobygden % 126 Gamla Uppsala-Nyby % 133 Årsta % 141 Sävja-Bergsbrunna % 264 Knutbybygden % 151 Ulleråker % 211 Södra Hagundabygden % 161 Kåbo % 154 Gottsunda % 123 Svartbäcken % 176 Librobäck 46 10% 124 Löten % 243 Vattholmabygden % 173 Rickomberga % 122 Kvarngärdet 756 9% 174 Luthagen % 175 Hällby-Husbyborg 11 9% 213 Järlåsabygden % 242 Storvretabygden 607 9% 261 Danmarksbygden % 262 Funbobygden 203 9% 263 Almungebygden % 251 Vaksalabygden 96 9% 121 Gränby % 135 Fyrislund 30 8% 131 Fålhagen % 172 Berthåga 49 8% 142 Nåntuna-Vilan % 241 Gamla Uppsalabygden 33 8% 153 Valsätra % 156 Sunnersta % 165 Håga 21 6% 212 Vängebygden % 166 Kvarnbo 9 6% 231 Björklingeområdet % 167 Flogsta-Ekeby 420 6% 222 Jumkilsbygden % 171 Stenhagen 282 6% Man väljer själv var man vill bo men det är samhället som skapar förutsättningar för ett bra och varierande boende på de ställen som översiktsplanen anger som framtida boendeområden, utöver de redan befintliga. Det är värdefullt att boendeområden har förutsättningar för alla generationer att trivas och vilja bo kvar. Kommunen har ett övergripande ansvar enligt bostadsförsörjningslagen att se till att det finns bra bostäder till alla. Enligt socialtjänstlagen ska kommunen tillgodose att det finns vårdboende för dem som till följd av ålder eller funktionsbinder behöver stöd och omvårdnad i sitt boende. Cirka fem procent av befolkningen över 65 år i Uppsala har behov av vårdboende. Bostadsförsörjningen för seniorer i huvudsak är därmed en fråga för kommunens bostadsplanering. Under 2000-talets första decennium har möjligheten för äldre att kunna bo hemma utvecklats, men tyvärr har hemvården inte utvecklats i den takt som omsorgsbehovet. Äldre som känt sig otrygga och ensamma har efterfrågat en mellanform mellan det sjukhemsliknande vårdboendet och det ordinära boendet. Trygghetsbostäder är under utveckling, nationellt och i kommunen. Kommentar [S2]: Beräknat 900 omv 500 SD 60 PS 35 LSS Befolkning %-andel 6,2% 15

17 Seniorboende Seniorboende används som begrepp för en boendeform där lägenheter upplåts till personer som uppnått viss ålder, oftast 55 år. Dessa bostäder ska ha hög tillgänglighet och oftast någon form av gemensamhetsutrymme. I vissa fall knyts en för de boende gemensam service till huset. Bostäderna finns i såväl hyresrätts- som bostadsrättsform och erbjuds utifrån köplats. I seniorbostäder kan de boende delta i gemensamma aktiviteter kring boendet såsom styrelsearbete, servicefunktioner, trädgårdsarbete och kulturaktiviteter. Detta ökar delaktigheten och motverkar den ensamhet som många seniorer känner. Social samhörighet skapar säkerhet och trygghet. I boendet kan finnas restaurang samt utrymme för motion och andra aktiviteter. Trygghetsbostäder Den mellanform av boende som håller på att etableras i landet kommer troligtvis att benämnas trygghetsbostäder och vara i hyresrättsform. Det som blir utslagsgivande för att flytta till en trygghetsbostad är seniorens egen upplevelse av oro och otrygghet, oavsett om denna har sin grund i fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller brist på sociala kontakter till följd av ålder. Inget biståndsbeslut förutsätts. Boendet ska ha lokal för gemensamma aktiviteter/måltider, någon värdfunktion viss del av dygnet och larm installerat. Vårdboende Först när någon får ett så omfattande vårdbehov att omedelbar närhet till personal krävs dygnet runt kan behovet av att flytta till ett vårdboende bli aktuellt. Det blir dock allt vanligare att vården i livets slutskede ges i hemmet. Den medicinska och medicintekniska utvecklingen underlättar en sådan utveckling. Utgångspunkten vid ny- eller ombyggnad av vårdboenden bör vara att de anpassas till omkringliggande hus, lokaliserat till tomt för bostäder och ej förknippat med en vårdinstitution. För att skapa en känsla av bostad är det viktigt att lägenheten utformas som en vanlig lägenhet i miniatyr. En nog så viktig upplevelsefråga är att vårdboenden planeras utifrån en genomtänkt estetisk miljö. Utsikt mot och tillgång till en tilltalande utemiljö påverkar hälsan positivt. Befolkningsutveckling på lång sikt, i olika perspektiv En åldrande befolkning var en naturlig utveckling i de flesta europeiska länder under och 1900-talen, den fortsätter nu globalt. Under omvandlingens sista skede, åldrandefasen, sker befolkningsökningen i de äldsta åldersgrupperna. Den del av befolkningen som är under 16

18 pensionsåldern förblir konstant eller minskar. År 2030 beräknas Västeuropa bli den första region i världen som kommer in i åldrandefasen. I diagram 1 beskrivs befolkningsutvecklingen för seniorer i Sverige (rött) och i Uppsala (blått). Under åren har en viss ökning skett av 80 år och äldre. Under följande 15 år fram till mitten av talet visas ingen direkt ökning. Från 2020 visas en markant ökning vilken håller i sig en bit in på 2030-talet. Därefter är prognossiffrorna för Uppsala ytterst osäkra. Utslaget över hela landet blir prognosen mer sannolik. Diagram 1. Befolkningsutveckling i Sverige och i Uppsala av seniorer, , faktisk och prognos - (år 1970 = index 100) Uppsala år Uppsala 80 år - Sverige år Sverige 80 år I Sverige beräknas 23 procent av invånarna år 2030 vara över 65 år, jämfört med 18 procent i dag. Uppsala har en ung befolkning, andelen studenter är hög. Här kommer 20 procent av invånarna vara över 65 år 2030, mot 14 procent idag. I Uppsala ökar andelen seniorer, från att vara var sjunde uppsalabo idag till att 2030 vara var femte. Uppsala kommer att ha 80 procent fler seniorer, 65 år och äldre 2030 än idag. Medellivslängden i Sverige har ökat avsevärt de senaste 30 åren och förväntas fortsätta öka om än i mindre takt. I Europa är det bara Italien, Tyskland och Grekland som har högre medellivslängd. Utvecklingen i Sverige är enligt följande: kvinnor män år 73 år år 79 år år 82 år I takt med ökad medellivslängd ökar seniorernas andel av befolkningen. Den utvecklingen förväntas accelerera när 40-talets stora barn- 17

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar Sammanfattning av Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar En kunskapssammanställning statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Innehåll Blir vi friskare? 1 Olika faser i åldrandet 2 Fyra hörnpelare

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 Foto: PHOTOS.COM GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM Tryck:

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket december 2005 Titel: En hel stad. Om lokala insatsers

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Guldålder men inte för alla

Guldålder men inte för alla Marcus Henricson 2 2014 Guldålder men inte för alla Pensionärsliv år 2024 Guldålder men inte för alla. Pensionärsliv år 2024. Utgivare: Tankesmedjan Magma www.magma.fi Magma-studie 2 2014 Tryck: Gravity

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R EN STUDIE OM ÄLDRE KINESERS LIVSSITUATION, BEHOV OCH ÖNSKEMÅL INFÖR ÅLDERDOMEN Eva Sennemark, Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson TITEL FÖRFATTARE Gemenskap på äldre da r. En studie

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning

Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Per Folkesson & Therese Karlsson Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning En fallstudie

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer