Getty Images licensavtal för royaltyfria bilder och videomaterial 1. Definitioner Beviljande av rättigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Getty Images licensavtal för royaltyfria bilder och videomaterial 1. Definitioner. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2. Beviljande av rättigheter. 2.1 2."

Transkript

1 Getty Images licensavtal för royaltyfria bilder och videomaterial DETTA ÄR ETT AVTAL ("AVTALET") MELLAN LICENSINNEHAVAREN, AGENTEN (OM DET FINNS NÅGON) OCH GETTY IMAGES INC:s DOTTERBOLAG. GETTY IMAGES DOTTERBOLAG SOM IDENTIFIERAS I PUNKT 10.9 NEDAN KOMMER ATT VARA DEN PART SOM INGÅR DETTA AVTAL ("GETTY IMAGES") MED LICENSINNEHAVAREN. AVTALET AVSER LICENSER SOM UTFÄRDATS ONLINE OCH AV LOKALA SÄLJREPRESENTANTER OCH DET OMFATTAR LEVERANS AV LICENSIERAT MATERIAL ONLINE, DIGITALT OCH ANALOGT (FYSISKT). GENOM ATT BESTÄLLA EN LICENS, BEKRÄFTAR LICENSINNEHAVAREN, OCH AGENTEN OM DET FINNS NÅGON, ATT DENNE HAR RÄTTSKAPACITET ATT INGÅ AVTAL ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING. Senast uppdaterat: Mars Definitioner. För detta Avtals tillämpning ska följande definitioner gälla: 1.1 "Faktura" avser datorgenererade eller förtryckta standardformulär för fakturor som tillhandahålls av Getty Images och som ska innehålla, utan begränsning, information om licensgivaren Getty Images, det valda Licensierade Materialet och priset för licensen till sådant Licensierat Material ("Licensavgift"). Fakturan ska vara en del av detta Avtal och alla hänvisningar till Avtalet ska inkludera Fakturan. 1.2 "Licensierat Material" avser alla stillbilder, film- och videobilder, ljudframställningar, visuella framställningar som genererats optiskt, elektroniskt, digitalt eller på annat sätt, inklusive negativ, diabilder, overheadbilder, filmstillbilder, digitala originalfiler och kopior av dessa, samt andra produkter som skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt eller annan immaterialrätt och som har licensierats till Licensinnehavaren av Getty Images enligt villkoren i detta Avtal. När hänvisningar görs i detta Avtal till det Licensierade Materialet ska de anses vara hänvisningar till varje enskild sak inom det Licensierade Materialet och även till det Licensierade Materialet i sin helhet. 1.3 "Licensinnehavare" avser den enhet som tecknar en licens enligt detta Avtal eller, om det finns en separat Agent, avses den enhet som är särskilt utnämnd som Licensinnehavare under inköpsprocessen och som anges som sådan på Fakturan. 1.4 "Licensinnehavarens Verk" avser en slutprodukt eller tjänst som har skapats av eller för Licensinnehavarens räkning genom att använda självständiga kunskaper och ansträngningar och som innehåller såväl en Reproduktion av det Licensierade materialet som annat material. 1.5 "Agent" avser den juridiska person som tecknar licensen enligt detta Avtal för tredje mans räkning. 1.6 Med "Reproduktion" och "Reproducera" avses alla former av kopiering eller publicering av hela eller delar av Licensierat Material via samtliga medier och med samtliga metoder, samt förvrängning, modifiering, beskärning och manipulering av hela eller delar av Licensierat Material och framställning av material som härleds från eller innehåller Licensierat Material. 1.7 Med "Användare" avses en anställd eller underleverantör till Licensinnehavaren som (i) laddar ner, manipulerar, redigerar, modifierar eller sparar den digitala fil som innehåller Licensierat Material, (ii) på annat sätt är direkt delaktig i det kreativa arbetet genom utnyttjande av Licensierat Material eller (iii) använder Licensierat Material i eget härlett material. 2. Beviljande av rättigheter. Följande gäller i enlighet med villkoren i detta Avtal: 2.1 Getty Images ger Licensinnehavaren en evig, icke-exklusiv, icke överförbar, icke vidarelicensieringsbar, global rätt att Reproducera Licensierat Material som identifieras i Fakturan obegränsat antal gånger i samtliga medier för alla andra ändamål än sådana som identifieras som förbjudna enligt punkt 3 i detta Avtal. 2.2 Licensinnehavaren får låta sina underleverantörer (inklusive Agent) Reproducera det Licensierade Materialet för upprättande av Licensinnehavarens Verk, förutsatt att dessa underleverantörer åtar sig att uppfylla bestämmelserna i detta Avtal. 2.3 Licensinnehavaren har rätt att lagra Licensierat Material i ett digitalt bibliotek, en nätverkskonfiguration eller ett liknande arrangemang i syfte att underlätta för anställda, partners och kunder att se det Licensierade Materialet, under förutsättning att antalet Användare inte överstiger tio (10). Om antalet Användare är fler än tio (10) måste Licensinnehavaren teckna ytterligare platslicenser innan materialet får börja användas. 3. Begränsningar. 3.1 Licensinnehavaren får inte: (i) göra Licensmaterialet tillgängligt (separat från Licensinnehavarens Verk) i något medium som är åtkomligt för andra personer än behöriga Användare, eller (ii) göra Licensmaterialet tillgängligt på något sätt som avser tillåtelse eller inbjudan till tredje part att ladda ner, extrahera, vidaredistribuera eller få åtkomst till Licensmaterialet som fristående fil. 3.2 Licensinnehavaren får inte, utan Getty Images föregående skriftliga godkännande samt betalning av ytterligare Licensavgifter: (i) införliva det Licensierade Materialet i en elektronisk mall avsedd att Reproduceras av tredje part i elektroniska produkter eller trycksaker, eller (ii) använda eller visa det Licensierade Materialet på webbplatser eller i andra media som föranleder eller inbegriper försäljning, licensiering eller annan distribution av "on demand"- produkter (dvs. produkter för vilka det Licensierade Materialet väljs av tredje part och produkterna i fråga

2 skräddarsys på beställning), inkluderat men inte begränsat till vykort, muggar, t-tröjor, kalendrar, affischer, skärmsläckare eller skrivbordsbakgrunder på mobiltelefoner eller liknande föremål. 3.3 Licensinnehavaren får inte uttryckligen eller underförstått falskeligen framställa sig som den ursprungliga skaparen av ett visuellt verk varav en väsentlig del av dess konstnärliga delar härrör från Licensmaterialet, och får heller inte tillgängliggöra Licensmaterialet i form av konsttryck. 3.4 Licensierat material ska inte införlivas i logotyp, firmanamn, varumärke eller servicemärke utan föregående skriftliga samtycke från Getty Images. 3.5 Om Licensierat Material som avbildar en modell eller egendom används i situationer som skäligen kan betraktas som osmickrande eller otillbörligt kontroversiella, måste Licensinnehavaren i förekommande fall tillfoga en anmärkning om att: (i) Licensierat Material endast används i illustrerande syfte samt att (ii) eventuella personer som avbildas i det Licensierade Materialet är modeller. 3.6 Pornografisk, ärekränkande eller annan olaglig användning av Licensierat Material är strikt förbjuden, såväl direkt som i samband med eller vid sidan av annat material eller innehåll. Licensinnehavaren ska också följa alla tillämpliga regler och/eller branschnormer. 3.7 Även om ansträngningar har gjorts för att på ett korrekt sätt fånga innehållet av det Licensierade Materialet och för att tillhandahålla annan information (inkluderat metadata) i samband med detsamma, lämnar Getty Images ingen garanti för riktigheten av sådan information. 3.8 Om Agenten licensierar Licensierat Material för en Licensinnehavares räkning, garanterar Agenten härmed att: (i) Agenten är behörig att handla som agent för Licensinnehavarens räkning och har giltig fullmakt och behörighet att binda Licensinnehavaren till detta Avtal och (ii) om Licensinnehavaren därefter tvistar om nämnda fullmakt eller behörighet, ansvarar Agenten för eventuella brister från Licensinnehavarens sida vad gäller uppfyllandet av villkoren i detta Avtal. Inget under denna punkt 3.8 ska undanta Agenten från dennes skyldighet att betala Licensavgift till Getty Images. 3.9 Om Licensinnehavarens Verk Reproduceras på en webbplats ska Licensinnehavaren publicera villkor på webbplatsen om förbud mot nedladdning, vidarepublicering, nyutgivning, vidareföring, reproduktion eller annan användning av det Licensierade materialet som fristående fil Om Licensmaterialet Reproduceras i sociala media eller på en annan webbplats som tillhör tredje part, ska (i) rättigheterna som beviljas häri automatiskt återkallas i händelse av att tredjepartswebbplatsen försöker utnyttja påstådda rättigheter till Licensmaterialet i strid med villkoren i detta Avtal, och (ii) i sådant fall Licensinnehavaren, på begäran av Getty Images, ta bort allt Licensmaterial från sådan plattform eller webbplats Licensierat Material som anges vara Available for Editorial Uses (tillgängligt för redaktionellt bruk) får ej användas för något kommersiellt, kampanj-, rekommenderande, reklam- eller säljfrämjande syfte. Förtydligande: Inom ramen för detta Avtal avser Available för Editorial Uses användning i samband med händelser som har nyhetsvärde eller är av allmänt intresse. 4. Källa och immateriella rättigheter. 4.1 Upphovsrätt. Ingen äganderätt eller upphovsrätt till någon del av det Licensierade Materialet överlåts till Licensinnehavaren genom beviljandet av licensen i detta Avtal. Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta Avtal ger Getty Images Licensinnehavaren ingen rätt eller licens till Licensierat Material, vare sig uttryckligen eller underförstått. Licensinnehavaren har ej rätt att hävda rätt till ersättning från en upphovsrättsorganisation avseende fotokopiering, digital kopiering eller annan sekundär användning av Licensierat Material som ingår i ett Licensinnehavarens Verk. 4.2 Varumärken. I samband med användning av "Getty Images" eller någon annan av Getty Images eller dess partners firmanamn, varumärke, logotyper eller tjänstemärken, inkluderat namn på alla samlingar av Licensierat Material ("Märken") bekräftar och samtycker Licensinnehavaren till att (i) sådana märken är och ska förbli Getty Images eller dess partners egendom, (ii) förutom då det uttryckligen krävs för att uppfylla skyldigheter om källhänvisning enligt detta Avtal, ska Licensinnehavaren inte ha någon rätt att använda Märkena och (iii) Licensinnehavaren ska varken nu eller i framtiden bestrida giltigheten hos Getty Images Märken. 4:3 Källhänvisning för foton. Allt Licensierat Material som används i ett redaktionellt sammanhang ska innefatta följande källhänvisning till det Licensierade Materialet: "[fotografens namn]/[samlingens namn]/getty Images" eller så som annars visas på Getty Images webbplats. Om Licensinnehavaren underlåter att införa källhänvisningen ska denne betala en extra avgift på upp till hundra procent (100 %) av Licensavgiften, efter Getty Images skönsmässiga bedömning. Ovan nämnda avgift ska tillämpas i tillägg till de andra rättigheter eller kompensationer som Getty Images kan ha rätt till enligt lag eller sedvanerätt. 4.4 Källhänvisning för ljud- och bildproduktioner. Om Licensierat Material används i en ljud- eller bildproduktion antingen i redaktionellt eller icke-redaktionellt sammanhang och källhänvisning är överenskommen med andra leverantörer av Licensierat Material, ska källhänvisningen, när det är tekniskt möjligt, vara i samma storlek och ha jämförlig placering till sådan(a) källhänvisning(ar), väsentligen på följande sätt" "[film] [bilder] tillhandahållna av [samlingens namn]/getty Images". 4.5 Anmälan om överträdelser. Licensinnehavaren ska omedelbart meddela Getty Images om denne blir varse eller misstänker att tredje part, som har fått åtkomst till Licensierat Material genom Licensinnehavaren, använder det

3 Licensierade Materialet helt eller delvis felaktigt, eller om tredje part gör intrång i någon av Getty Images immateriella rättigheter vilket inkluderar, men inte är begränsat, till Märken och upphovsrätt. 5. Garanti och ansvarsfriskrivning. 5.1 Getty Images garanterar att: i) det Licensierade Materialet är fritt från defekter i material och utförande under trettio (30) dagar räknat från leveransdatum (Licensinnehavarens enda gottgörelse vid brott mot denna garanti består av att det Licensierade Materialet ersätts), (ii) Getty Images har alla nödvändiga rättigheter och behörighet att ingå och verkställa detta Avtal, (iii) Licensinnehavarens användning av det Licensierade Materialet sker i enlighet med detta Avtal och i den form det levererats av Getty Images (dvs. utan att Licensinnehavaren gör några modifieringar, överlägg eller fokusändringar) inte gör intrång i (A) någon upphovsrätt eller ideell rätt eller (B), med undantag av Licensierat Material som identifieras som Available for Editorial Uses, något varumärke eller annan immateriell rättighet och inte kränker någon rätt till integritet eller rätt till offentlighet samt (iv), med undantag för Licensierat Material som identifieras som Available for Editorial Uses, alla nödvändiga modell- och egendomsreleaser för användning av det Licensierade Material som godkänns under detta Avtal har införskaffats. Licensinnehavaren skall hållas ansvarig för betalning av alla belopp som kan utgå i enlighet med, såväl som efterlevnaden av alla andra villkor i, alla tillämpliga kollektivavtal (t.ex. Screen Actors Guild i USA) till följd av Licensinnehavarens användning av det Licensierade Materialet. Licensinnehavaren bekräftar att inga releaser föreligger för Licensierat Material som identifieras som Available for Editorial Uses och att vissa jurisdiktioner tillhandahåller skydd mot att en persons bild, avbild eller egendom används för kommersiella syften när personen inte har tillhandahållit sådan release. För Licensierat Material som identifieras som Available for Editorial Uses beviljar Getty Images inte några rättigheter och lämnar inga garantier med avseende på användning av namn, personer, varumärken, produktutseende, logotyper, registrerad design eller konstverk eller arkitektur som avbildas däri. I sådana fall har Licensinnehavaren ensam hela ansvaret för att fastställa om release(r) är nödvändig(a) i samband med föreslagen användning av Licensierat Material som identifieras som Available for Editorial Uses och är ansvarig för att skaffa sådan(a) release(r) eller för underlåtenheten att skaffa nödvändig(a) release(r). 5.2 GETTY IMAGES LÄMNAR INGA ANDRA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, OM LICENSIERAT MATERIAL OCH LEVERANSKANALER, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. GETTY IMAGES SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT GENTEMOT LICENSINNEHAVAREN ELLER NÅGON ANNAN FYSISK ELLER JURIDISK PERSON FÖR IDEELLA, SÄRSKILDA; INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER ANDRA LIKNANDE SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖRLUSTER SOM HÄRRÖR FRÅN DETTA AVTAL, ÄVEN OM GETTY IMAGES HAR MEDDELATS MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖRLUSTER. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER ANSVAR FÖR VISSA TYPER AV SKADOR. GETTY IMAGES SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖRLUSTER SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER SOM ÄR EN FÖLJD AV ÄNDRINGAR I DET LICENSIERADE MATERIALET SOM GÖRS AV LICENSINNEHAVAREN ELLER SAMMANHANGET I VILKET DET LICENSIERADE MATERIALET ANVÄNDS I LICENSINNEHAVARENS VERK. 6. Skadestånd. 6.1 Förutsatt att Licensierat Material endast används i enlighet med detta Avtal och Licensinnehavaren inte på något annat sätt bryter mot detta avtal, är Licensinnehavarens enda möjlighet till kompensation för eventuellt brott mot utfästelserna och garantierna som anges i punkterna 5.1 (ii)-(iv) ovan att Getty Images ska, i enlighet med villkoren i punkt 5.2 ovan och punkt 6.3 nedan, försvara, ersätta och hålla Licensinnehavaren och dess moderbolag, dotterbolag och gemensamt ägda eller kontrollerade dotterbolag och deras respektive styrelseledamöter, chefer och anställda skadelösa och fria från allt ansvar och alla utgifter (inkluderat rimliga kostnader för utomstående juridiskt ombud) som härrör från eller som är en följd av fordringsanspråk från tredje part ("Fordringsanspråk") avseende faktiska eller påstådda brott från Getty Images sida av dess garantier som anges i punkterna 5.1. (ii)-(iv) ovan. Getty Images ska inte ha något ansvar enligt denna punkt 6.1 för några fordringsanspråk som härrör från eller som är en följd av: (i) Licensinnehavarens ändring, övertäckning eller omfokusering av Licensierat Material om Fordringsanspråket inte skulle ha uppstått utan nämnda ändring, övertäckning eller omfokusering som har gjorts av Licensinnehavaren, (ii) sammanhanget i vilket det Licensierade Materialet används i Licensinnehavarens Verk, om Fordringsanspråket inte skulle ha uppstått utan sådant sammanhang, (iii) Licensinnehavarens brister i att fullfölja villkoren i detta Avtal, eller (iv) Licensinnehavarens fortsatta användning av Licensierat Material efter meddelande från Getty Images om, eller efter att Licensinnehavaren fått kännedom om, att Licensierat Material är föremål för ett anspråk om intrång i annans rättighet. Det föregående utgör Getty Images fullständiga skadeståndsskyldighet i enlighet med detta Avtal. 6.2 Licensinnehavaren ska, i enlighet med villkoren i paragraf 6.3 nedan, försvara, gottgöra och hålla Getty Images och dess moderbolag, dotterbolag och gemensamt ägda eller styrda dotterbolag och respektive tjänstemän, ledningsgrupp och anställda skadeslösa samt fria från allt ansvar och alla utgifter (inklusive skäliga kostnader för utomstående juridiskt ombud) som härrör från fordringsanspråk från tredje part angående: (i) Licensinnehavarens användning av licensierat material utanför ramarna för detta avtal, (ii) något faktiskt eller påstått brott från Licensinnehavarens sida mot detta avtal eller (iii) Licensinnehavarens bristande införskaffande av eventuell release avseende Licensierat Material som angetts vara Available for Editorial Uses när sådan release krävs. 6.3 Den part som begär skadestånd i enlighet med punkt 6 ska omgående meddela motparten om sådant anspråk. Den

4 skadeståndsskyldiga parten har rätt att efter eget gottfinnande svara för hantering, förlikning eller försvar av eventuella fordringsanspråk och rättstvister i vilka den skadeståndsberättigade parten ska samarbeta i den mån den skadeståndsskyldiga parten rimligen kan kräva det. Den part som begär skadestånd har rätt att på egen bekostnad delta i sådan rättstvist via ombud som utses av samma part. Den skadeståndsskyldiga parten ska inte vara ansvarig för rättegångskostnader och andra kostnader som har uppstått innan den andra parten har lämnat meddelande om anspråket för vilket skadestånd begärs. 7. Det Licensierade materialets skick. Licensinnehavaren ska undersöka att allt Licensierat Material är fritt från eventuella fel (såväl digitala som andra) innan Licensierat Material Reproduceras. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 5.1 (i) ovan, ska Getty Images inte vara ansvarigt för direkta eller indirekta förluster eller skador som Licensinnehavaren eller tredje part lider som härrör från något fel eller påstått fel i Licensierat Material eller dess bildtext eller på något sätt från dess Reproduktion. 8. Elektronisk fakturering, ränta på förfallna fakturor. Licensinnehavaren och Agenten samtycker till att motta e- fakturor från Getty Images till den e-postadress som är kopplad till Licensinnehavarens och/eller Agentens konto hos Getty Images. Om Licensinnehavaren underlåter att betala Fakturan till fullo inom den tid som anges i Fakturan, har Getty Images rätt att påföra en serviceavgift på en och en halv procent (1,5 %) per månad, eller den lägre nivå som är tillåten i tillämplig lag, på det obetalda beloppet tills betalning inkommer. 9. Otillåten användning och uppsägning. All användning av Licensierat Material på sätt som inte uttryckligen godkänns i detta Avtal (inklusive men inte begränsat till, användning av Licensierat Material av fler än tio (10) användare utan extra platslicenser) utgör ett upphovsrättsintrång och ger Getty Images rätt att åberopa alla tillämpliga rättigheter och all rätt till kompensation i enlighet med internationella upphovsrättslagar. Licensinnehavaren ska ansvara för alla eventuella skadeståndsanspråk som härrör från sådant upphovsrättsintrång, inklusive eventuella fordringsanspråk från tredje part. Dessutom, och utan att det påverkar Getty Images övriga rättigheter till kompensation enligt detta Avtal, förbehåller sig Getty Images rätt att debitera, och Licensinnehavaren samtycker till att betala, en avgift motsvarande fem (5) gånger Getty Images standardlicensavgift för obehörigt användande av Licensierat Material. Getty Images förbehåller sig rätten att säga upp detta Avtal om Licensinnehavaren: (i) ingår Avtalet efter att ha mottagit meddelande från Getty Images om obehörigt användande av Licensierat Material, (ii) underlåter att betala Licensavgiften till fullo vid Fakturans förfallodatum, eller (iii) på annat sätt bryter mot villkoren i detta Avtal. Vid uppsägningen måste Licensinnehavaren omedelbart: (I) upphöra med att använda det Licensierade Materialet och (II) förstöra eller, på Getty Images begäran, lämna tillbaka det Licensierade Materialet och, om Getty Images säger upp Avtalet med angivande av grund i detta Avtal, ska Licensinnehavarens Verk som är i dennes besittning eller kontroll lämnas tillbaka. 10. Övriga bestämmelser Revision/Efterlevnadsintyg. Licensinnehavaren ska efter skäligt varsel skicka provexemplar av Reproduktioner av Licensierat Material till Getty Images, inkluderat genom att tillhandahålla Getty Images kostnadsfri åtkomst till alla webbplatser eller plattformar med betaltjänster eller åtkomstbegränsat innehåll, där Licensierat Material Reproduceras. Dessutom kan Getty Images efter eget gottfinnande, antingen genom anställda eller tredje part, efter skäligt varsel genomföra revision av den del av Licensinnehavarens räkenskaper som är direkt kopplade till detta Avtal och användningen av Licensierat Material i syfte att säkerställa efterlevnaden av villkoren i detta Avtal. Om revisionen avslöjar en underbetalning från Licensinnehavaren till Getty Images, som uppgår till fem procent (5 %) eller mer av det belopp som Licensinnehavaren skulle ha betalat för tidsperioden som är föremål för revisionen ska Licensinnehavaren fullgöra betalningen till Getty Images och dessutom betala revisionskostnaderna. Om Getty Images skäligen anser att Licensierat Material används av fler än tillåtet antal Användare, eller att Licensierat Material används utanför ramarna för licensen enligt detta Avtal, ska Licensinnehavaren på begäran från Getty Images överlämna ett efterlevnadsintyg som undertecknats av en ledande befattningshavare hos Licensinnehavaren, i ett format som ska godkännas av Getty Images Elektronisk lagring. I allt Licensierat Material som levereras till Licensinnehavaren i elektronisk form måste Licensinnehavaren behålla upphovsrättssymbolen, namnet "Getty Images", identifikationsnumret på Licensierat Material samt eventuell övrig information som ingår i den elektroniska fil som innehåller det ursprungliga Licensierade Materialet. Licensinnehavaren måste använda en säker brandvägg för att förhindra obehörig åtkomst till Licensierat Material Upphävande. Efter meddelande från Getty Images eller när Licensinnehavaren får kännedom om att Licensierat Material kan vara föremål för ett anspråk på grund av intrång i annans rättigheter för vilken Getty Images kan vara ansvarigt, kan Getty Images kräva att Licensinnehavaren omedelbart och på egen bekostnad ska: (i) upphöra med att använda det Licensierade Materialet, (ii) radera eller ta bort det Licensierade Materialet från sina lokaler, datasystem och lager (elektroniska eller fysiska) och (iii) säkerställa att dess kunder gör detsamma. Getty Images ska utan kostnad förse Licensinnehavaren med jämförbart Licensierat Material (vars jämförbarhet ska avgöras av Getty Images i en skälig och kommersiell bedömning). Det Licensierade Materialet ska vara föremål för övriga villkor i detta avtal.

5 10.4 Tillämplig lag och tvistelösning. Detta Avtal ska i alla avseenden lyda under lagarna i delstaten New York, USA, utan hänvisning till dess lagvalsregler. Eventuella tvister som härrör från eller relaterat till detta Avtal eller dess verkställighet, eller affärsrelationen mellan parterna, ska avgöras slutligt genom bindande konfidentiellt skiljedomsförfarande. Skiljedomstolen ska bestå av en enda skiljeman som ska utses genom tillämpning av regler för val av skiljeman som stadgas i amerikanska Commercial Rules of the American Arbitration Association ("AAA") eller International Centre for Dispute Resolution ("ICDR") som är i kraft det datum då skiljedomsförfarandet inleds (Licensinnehavaren väljer efter eget godtycke tillämpliga regler). Skiljeförfarandet ska äga rum i någon av följande jurisdiktioner (beroende på vilken som är närmast Licensinnehavaren): Seattle, Washington; New York, New York; Los Angeles, Kalifornien; London, England; Paris, Frankrike; Frankfurt, Tyskland; Tokyo, Japan; eller Singapore. Skiljedomförfarandet ska genomföras på engelska och all dokumentation ska läggas fram och arkiveras på engelska. Skiljemannens beslut ska vara slutgiltigt och bindande för parterna och skiljedomsutslaget kan verkställas av vilken behörig domstol som helst. Detta Avtal lyder inte under FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor. Vinnande part ska ha rätt att erhålla skäliga juridiska kostnader som har samband med den del av dess anspråk eller försvar som vunnits, och alla kostnader för motparten ska kvittas. Oaktat det ovanstående har Getty Images rätt att inleda och genomföra rättsliga eller sedvanerättsliga åtgärder eller rättegångsförfaranden inför domstol i behörig jurisdiktion i syfte att inhämta interimistiskt beslut eller annat domstolsföreläggande mot Licensinnehavaren i den händelse att sådana åtgärder enligt Getty Images gottfinnande är nödvändiga eller önskvärda. Parterna samtycker till att eventuellt skiljedomsförfarande ska inledas inom två år från det att de handlingar eller händelser som ger upphov till anspråket inträffar, oavsett om det finns andra tillämpliga begränsande lagbestämmelser Särskiljbarhet. Om ett eller flera av villkoren i detta Avtal befinns vara ogiltiga, olagliga eller omöjliga att verkställa i något hänseende, ska giltigheten, lagligheten och verkställigheten hos övriga villkor förbli oförändrad. Sådana villkor ska endast revideras i sådan utsträckning att de blir möjliga att verkställa Avstående av rättigheter. Ingen åtgärd från endera parten annat än ett skriftligt avstående kan tolkas som ett avstående av något av villkoren i detta Avtal. Dröjsmål från endera parten att åberopa sina rättigheter eller sin rätt till kompensation kan inte betraktas som avstående från sådana rättigheter eller rätt till kompensation. Endera parts enskilda utövande eller delvis utövande av sådana rättigheter eller rätt till kompensation utesluter inte andra eller ytterligare åberopande av rättigheterna eller rätt till kompensation. Avstående av en rättighet eller rätt till kompensation vid ett givet tillfälle kan inte betraktas som hinder för eller avstående från rättigheter eller rätt till kompensation vid ett annat tillfälle Fullständigt avtal. Detta Avtal är avsett för Getty Images företagskunder och det innehåller samtliga villkor i Licensavtalet. Inga bestämmelser eller villkor kan läggas till eller tas bort förutom om de görs skriftligen och accepteras skriftligen av en behörig representant för respektive part eller om de publiceras elektroniskt av Getty Images och accepteras skriftligen av en av Licensinnehavarens behöriga representanter. I händelse av konflikt mellan villkoren i detta Avtal och villkor i andra inköpsorder eller annan kommunikation från Licensinnehavaren, ska villkoren i detta Avtal ha företräde Skatter. Alla Licensavgifter anges exklusive skatt för försäljning, användning, källskatter eller andra överlåtelseskatter som är Licensinnehavarens eller Agentens ansvar (i tillämpliga fall) Getty Images licensbolag. Det bolag som beviljar en licens enligt detta Avtal ska bestämmas av Licensinnehavarens fakturaadress eller i förekommande fall Agentens fakturaadress, enligt följande: LICENSINNEHAVARENS/AGENTENS ADRESS: Storbritannien Spanien Portugal Australien Nya Zeeland Malaysia Thailand Hongkong Singapore Japan Indien Förenade Arabemiraten, Bahrain, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, Saudiarabien, Jemen Turkiet GETTY IMAGES LICENSGIVARE (ADRESS): Getty Images (US), Inc (USA) Getty Images Sales Spain SL (Spanien) Getty Images Sales Portugal, Unipessoal, Lda. (Portugal) Getty Images Sales Australia Pty Limited (Australien) Getty Images Sales New Zealand Limited (Nya Zeeland) Getty Images Malaysia Sdn Bhd (Malaysia) Getty Images Digital (Thailand) Ltd (Thailand) Getty Images Sales Hong Kong Limited (Hong Kong) Getty Images Sales Singapore Pte Limited (Singapore) Getty Images Sales Japan GK (Japan) Getty Images Media India Pvt Ltd (India) Getty Images Middle East FZ LLC (Förenade Arabemiraten) Getty Images Turkey Medya Hizmetleri Ltd Şti. (Turkiet)

6 Alla andra länder Getty Images International (Irland) 2015 Getty Images. Med ensamrätt.

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom")

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, TomTom) Sverige Allmänna Villkor TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom") Innehåll 1 Omfattning... 3 2 Din beställning

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess

Läs mer

ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT

ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT DETTA ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT ("AVTALET") UPPRÄTTAS MELLAN SYMANTEC INKLUSIVE DESS DOTTERBOLAG ("FÖRETAGET") OCH DEN JURIDISKA PERSON DU REPRESENTERAR NÄR

Läs mer

Användarvillkor. 1. Kontraktet mellan er och oss. Senast updaterad 10 juli 2014

Användarvillkor. 1. Kontraktet mellan er och oss. Senast updaterad 10 juli 2014 Användarvillkor Senast updaterad 10 juli 2014 Disney Interactive har nöjet att kunna erbjuda er våra webbplatser, programvaror, applikationer, innehåll, produkter och tjänster ( Disney Services ), vilka

Läs mer

HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL

HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL Detta avtal har upprättats mellan Hostelworld.com Limited ("HW") och ägaren av egendomen som nämns i "nyckeldetaljer här nedan. HW är ett företag som

Läs mer

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. Detta Avtal upplåter en licens till Dig, kunden, att använda Programvaran

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE GENOM ATT HÄMTA, INSTALLERA, KOPIERA, HA ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODKÄNNER DU VILLKOREN I DET HÄR AVTALET. OM DU GODKÄNNER DESSA VILLKOR Å NÅGON ANNAN

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

Sverige: VILLKOR ( Villkor )

Sverige: VILLKOR ( Villkor ) Sverige: VILLKOR ( Villkor ) Uppdaterad: 1 April 2006 1. OMFATTNING & TILLÄMPNING 1.1 Dessa villkor är tillämpliga på samtliga köp av produkter (inklusive utan begränsning, hårdvara och/eller programvara)

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Dessa försäljningsvillkor ("Villkoren") gäller mellan kunden ("Kunden") och National Instruments Sweden

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Allmänna villkor: Visma.net

Allmänna villkor: Visma.net Allmänna villkor: Visma.net Land: Sverige To read this agreement in English please go to page 13 Version: 1.2 Senast ändrad: 15.11.2013 Ändringslogg För redovisningsbyråer: Visma.net är nu tillgänglig

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Villkor för Användning

Villkor för Användning Villkor för Användning AVTAL MELLAN ER OCH RCI EUROPE RCI Europe ( RCI, vi, oss eller vår ) erbjuder er denna Websida. I och med att ni använder denna Websida och/eller accepterar de villkor, förbehåll

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL.

1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. ADOBE Licensavtal för persondatorprogramvara 1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. 1.1 FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN OCH DEN ÖVRIGA INFORMATIONEN

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

TÄVLINGEN DESIGNA EN EGEN RADISSON BLU EGG TM -STOL OFFICIELLA REGLER

TÄVLINGEN DESIGNA EN EGEN RADISSON BLU EGG TM -STOL OFFICIELLA REGLER TÄVLINGEN DESIGNA EN EGEN RADISSON BLU EGG TM -STOL OFFICIELLA REGLER INGET KÖP ELLER BETALNING AV NÅGOT SOM HELST SLAG KRÄVS FÖR DELTAGANDE ELLER VINST. ETT KÖP KOMMER INTE ATT ÖKA MÖJLIGHETEN ATT VINNA.

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat:

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat: Allmänna villkor 1. INTRODUKTION Denna sida (tillsammans med de dokument som sidan hänvisar till) utgör de allmänna villkor ("Allmänna Villkor") som reglerar hur du som besökare, registrerad medlem med

Läs mer

KALLELSE 2014-06-12 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-06-12. Kallelse

KALLELSE 2014-06-12 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-06-12. Kallelse KALLELSE 2014-06-12 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-06-12 Kallelse 1 KALLELSE 2014-06-12 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid: Ängelholms Montessori (Sockerbruksskolan)

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN.

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. VIKTIGT-LÄS VILLKOREN NOGA INNAN DE ANSÖKER OM, GODTAR, ANVÄNDER,

Läs mer