Getty Images licensavtal för royaltyfria bilder och videomaterial 1. Definitioner Beviljande av rättigheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Getty Images licensavtal för royaltyfria bilder och videomaterial 1. Definitioner. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2. Beviljande av rättigheter. 2.1 2."

Transkript

1 Getty Images licensavtal för royaltyfria bilder och videomaterial DETTA ÄR ETT AVTAL ("AVTALET") MELLAN LICENSINNEHAVAREN, AGENTEN (OM DET FINNS NÅGON) OCH GETTY IMAGES INC:s DOTTERBOLAG. GETTY IMAGES DOTTERBOLAG SOM IDENTIFIERAS I PUNKT 10.9 NEDAN KOMMER ATT VARA DEN PART SOM INGÅR DETTA AVTAL ("GETTY IMAGES") MED LICENSINNEHAVAREN. AVTALET AVSER LICENSER SOM UTFÄRDATS ONLINE OCH AV LOKALA SÄLJREPRESENTANTER OCH DET OMFATTAR LEVERANS AV LICENSIERAT MATERIAL ONLINE, DIGITALT OCH ANALOGT (FYSISKT). GENOM ATT BESTÄLLA EN LICENS, BEKRÄFTAR LICENSINNEHAVAREN, OCH AGENTEN OM DET FINNS NÅGON, ATT DENNE HAR RÄTTSKAPACITET ATT INGÅ AVTAL ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING. Senast uppdaterat: Mars Definitioner. För detta Avtals tillämpning ska följande definitioner gälla: 1.1 "Faktura" avser datorgenererade eller förtryckta standardformulär för fakturor som tillhandahålls av Getty Images och som ska innehålla, utan begränsning, information om licensgivaren Getty Images, det valda Licensierade Materialet och priset för licensen till sådant Licensierat Material ("Licensavgift"). Fakturan ska vara en del av detta Avtal och alla hänvisningar till Avtalet ska inkludera Fakturan. 1.2 "Licensierat Material" avser alla stillbilder, film- och videobilder, ljudframställningar, visuella framställningar som genererats optiskt, elektroniskt, digitalt eller på annat sätt, inklusive negativ, diabilder, overheadbilder, filmstillbilder, digitala originalfiler och kopior av dessa, samt andra produkter som skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt eller annan immaterialrätt och som har licensierats till Licensinnehavaren av Getty Images enligt villkoren i detta Avtal. När hänvisningar görs i detta Avtal till det Licensierade Materialet ska de anses vara hänvisningar till varje enskild sak inom det Licensierade Materialet och även till det Licensierade Materialet i sin helhet. 1.3 "Licensinnehavare" avser den enhet som tecknar en licens enligt detta Avtal eller, om det finns en separat Agent, avses den enhet som är särskilt utnämnd som Licensinnehavare under inköpsprocessen och som anges som sådan på Fakturan. 1.4 "Licensinnehavarens Verk" avser en slutprodukt eller tjänst som har skapats av eller för Licensinnehavarens räkning genom att använda självständiga kunskaper och ansträngningar och som innehåller såväl en Reproduktion av det Licensierade materialet som annat material. 1.5 "Agent" avser den juridiska person som tecknar licensen enligt detta Avtal för tredje mans räkning. 1.6 Med "Reproduktion" och "Reproducera" avses alla former av kopiering eller publicering av hela eller delar av Licensierat Material via samtliga medier och med samtliga metoder, samt förvrängning, modifiering, beskärning och manipulering av hela eller delar av Licensierat Material och framställning av material som härleds från eller innehåller Licensierat Material. 1.7 Med "Användare" avses en anställd eller underleverantör till Licensinnehavaren som (i) laddar ner, manipulerar, redigerar, modifierar eller sparar den digitala fil som innehåller Licensierat Material, (ii) på annat sätt är direkt delaktig i det kreativa arbetet genom utnyttjande av Licensierat Material eller (iii) använder Licensierat Material i eget härlett material. 2. Beviljande av rättigheter. Följande gäller i enlighet med villkoren i detta Avtal: 2.1 Getty Images ger Licensinnehavaren en evig, icke-exklusiv, icke överförbar, icke vidarelicensieringsbar, global rätt att Reproducera Licensierat Material som identifieras i Fakturan obegränsat antal gånger i samtliga medier för alla andra ändamål än sådana som identifieras som förbjudna enligt punkt 3 i detta Avtal. 2.2 Licensinnehavaren får låta sina underleverantörer (inklusive Agent) Reproducera det Licensierade Materialet för upprättande av Licensinnehavarens Verk, förutsatt att dessa underleverantörer åtar sig att uppfylla bestämmelserna i detta Avtal. 2.3 Licensinnehavaren har rätt att lagra Licensierat Material i ett digitalt bibliotek, en nätverkskonfiguration eller ett liknande arrangemang i syfte att underlätta för anställda, partners och kunder att se det Licensierade Materialet, under förutsättning att antalet Användare inte överstiger tio (10). Om antalet Användare är fler än tio (10) måste Licensinnehavaren teckna ytterligare platslicenser innan materialet får börja användas. 3. Begränsningar. 3.1 Licensinnehavaren får inte: (i) göra Licensmaterialet tillgängligt (separat från Licensinnehavarens Verk) i något medium som är åtkomligt för andra personer än behöriga Användare, eller (ii) göra Licensmaterialet tillgängligt på något sätt som avser tillåtelse eller inbjudan till tredje part att ladda ner, extrahera, vidaredistribuera eller få åtkomst till Licensmaterialet som fristående fil. 3.2 Licensinnehavaren får inte, utan Getty Images föregående skriftliga godkännande samt betalning av ytterligare Licensavgifter: (i) införliva det Licensierade Materialet i en elektronisk mall avsedd att Reproduceras av tredje part i elektroniska produkter eller trycksaker, eller (ii) använda eller visa det Licensierade Materialet på webbplatser eller i andra media som föranleder eller inbegriper försäljning, licensiering eller annan distribution av "on demand"- produkter (dvs. produkter för vilka det Licensierade Materialet väljs av tredje part och produkterna i fråga

2 skräddarsys på beställning), inkluderat men inte begränsat till vykort, muggar, t-tröjor, kalendrar, affischer, skärmsläckare eller skrivbordsbakgrunder på mobiltelefoner eller liknande föremål. 3.3 Licensinnehavaren får inte uttryckligen eller underförstått falskeligen framställa sig som den ursprungliga skaparen av ett visuellt verk varav en väsentlig del av dess konstnärliga delar härrör från Licensmaterialet, och får heller inte tillgängliggöra Licensmaterialet i form av konsttryck. 3.4 Licensierat material ska inte införlivas i logotyp, firmanamn, varumärke eller servicemärke utan föregående skriftliga samtycke från Getty Images. 3.5 Om Licensierat Material som avbildar en modell eller egendom används i situationer som skäligen kan betraktas som osmickrande eller otillbörligt kontroversiella, måste Licensinnehavaren i förekommande fall tillfoga en anmärkning om att: (i) Licensierat Material endast används i illustrerande syfte samt att (ii) eventuella personer som avbildas i det Licensierade Materialet är modeller. 3.6 Pornografisk, ärekränkande eller annan olaglig användning av Licensierat Material är strikt förbjuden, såväl direkt som i samband med eller vid sidan av annat material eller innehåll. Licensinnehavaren ska också följa alla tillämpliga regler och/eller branschnormer. 3.7 Även om ansträngningar har gjorts för att på ett korrekt sätt fånga innehållet av det Licensierade Materialet och för att tillhandahålla annan information (inkluderat metadata) i samband med detsamma, lämnar Getty Images ingen garanti för riktigheten av sådan information. 3.8 Om Agenten licensierar Licensierat Material för en Licensinnehavares räkning, garanterar Agenten härmed att: (i) Agenten är behörig att handla som agent för Licensinnehavarens räkning och har giltig fullmakt och behörighet att binda Licensinnehavaren till detta Avtal och (ii) om Licensinnehavaren därefter tvistar om nämnda fullmakt eller behörighet, ansvarar Agenten för eventuella brister från Licensinnehavarens sida vad gäller uppfyllandet av villkoren i detta Avtal. Inget under denna punkt 3.8 ska undanta Agenten från dennes skyldighet att betala Licensavgift till Getty Images. 3.9 Om Licensinnehavarens Verk Reproduceras på en webbplats ska Licensinnehavaren publicera villkor på webbplatsen om förbud mot nedladdning, vidarepublicering, nyutgivning, vidareföring, reproduktion eller annan användning av det Licensierade materialet som fristående fil Om Licensmaterialet Reproduceras i sociala media eller på en annan webbplats som tillhör tredje part, ska (i) rättigheterna som beviljas häri automatiskt återkallas i händelse av att tredjepartswebbplatsen försöker utnyttja påstådda rättigheter till Licensmaterialet i strid med villkoren i detta Avtal, och (ii) i sådant fall Licensinnehavaren, på begäran av Getty Images, ta bort allt Licensmaterial från sådan plattform eller webbplats Licensierat Material som anges vara Available for Editorial Uses (tillgängligt för redaktionellt bruk) får ej användas för något kommersiellt, kampanj-, rekommenderande, reklam- eller säljfrämjande syfte. Förtydligande: Inom ramen för detta Avtal avser Available för Editorial Uses användning i samband med händelser som har nyhetsvärde eller är av allmänt intresse. 4. Källa och immateriella rättigheter. 4.1 Upphovsrätt. Ingen äganderätt eller upphovsrätt till någon del av det Licensierade Materialet överlåts till Licensinnehavaren genom beviljandet av licensen i detta Avtal. Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta Avtal ger Getty Images Licensinnehavaren ingen rätt eller licens till Licensierat Material, vare sig uttryckligen eller underförstått. Licensinnehavaren har ej rätt att hävda rätt till ersättning från en upphovsrättsorganisation avseende fotokopiering, digital kopiering eller annan sekundär användning av Licensierat Material som ingår i ett Licensinnehavarens Verk. 4.2 Varumärken. I samband med användning av "Getty Images" eller någon annan av Getty Images eller dess partners firmanamn, varumärke, logotyper eller tjänstemärken, inkluderat namn på alla samlingar av Licensierat Material ("Märken") bekräftar och samtycker Licensinnehavaren till att (i) sådana märken är och ska förbli Getty Images eller dess partners egendom, (ii) förutom då det uttryckligen krävs för att uppfylla skyldigheter om källhänvisning enligt detta Avtal, ska Licensinnehavaren inte ha någon rätt att använda Märkena och (iii) Licensinnehavaren ska varken nu eller i framtiden bestrida giltigheten hos Getty Images Märken. 4:3 Källhänvisning för foton. Allt Licensierat Material som används i ett redaktionellt sammanhang ska innefatta följande källhänvisning till det Licensierade Materialet: "[fotografens namn]/[samlingens namn]/getty Images" eller så som annars visas på Getty Images webbplats. Om Licensinnehavaren underlåter att införa källhänvisningen ska denne betala en extra avgift på upp till hundra procent (100 %) av Licensavgiften, efter Getty Images skönsmässiga bedömning. Ovan nämnda avgift ska tillämpas i tillägg till de andra rättigheter eller kompensationer som Getty Images kan ha rätt till enligt lag eller sedvanerätt. 4.4 Källhänvisning för ljud- och bildproduktioner. Om Licensierat Material används i en ljud- eller bildproduktion antingen i redaktionellt eller icke-redaktionellt sammanhang och källhänvisning är överenskommen med andra leverantörer av Licensierat Material, ska källhänvisningen, när det är tekniskt möjligt, vara i samma storlek och ha jämförlig placering till sådan(a) källhänvisning(ar), väsentligen på följande sätt" "[film] [bilder] tillhandahållna av [samlingens namn]/getty Images". 4.5 Anmälan om överträdelser. Licensinnehavaren ska omedelbart meddela Getty Images om denne blir varse eller misstänker att tredje part, som har fått åtkomst till Licensierat Material genom Licensinnehavaren, använder det

3 Licensierade Materialet helt eller delvis felaktigt, eller om tredje part gör intrång i någon av Getty Images immateriella rättigheter vilket inkluderar, men inte är begränsat, till Märken och upphovsrätt. 5. Garanti och ansvarsfriskrivning. 5.1 Getty Images garanterar att: i) det Licensierade Materialet är fritt från defekter i material och utförande under trettio (30) dagar räknat från leveransdatum (Licensinnehavarens enda gottgörelse vid brott mot denna garanti består av att det Licensierade Materialet ersätts), (ii) Getty Images har alla nödvändiga rättigheter och behörighet att ingå och verkställa detta Avtal, (iii) Licensinnehavarens användning av det Licensierade Materialet sker i enlighet med detta Avtal och i den form det levererats av Getty Images (dvs. utan att Licensinnehavaren gör några modifieringar, överlägg eller fokusändringar) inte gör intrång i (A) någon upphovsrätt eller ideell rätt eller (B), med undantag av Licensierat Material som identifieras som Available for Editorial Uses, något varumärke eller annan immateriell rättighet och inte kränker någon rätt till integritet eller rätt till offentlighet samt (iv), med undantag för Licensierat Material som identifieras som Available for Editorial Uses, alla nödvändiga modell- och egendomsreleaser för användning av det Licensierade Material som godkänns under detta Avtal har införskaffats. Licensinnehavaren skall hållas ansvarig för betalning av alla belopp som kan utgå i enlighet med, såväl som efterlevnaden av alla andra villkor i, alla tillämpliga kollektivavtal (t.ex. Screen Actors Guild i USA) till följd av Licensinnehavarens användning av det Licensierade Materialet. Licensinnehavaren bekräftar att inga releaser föreligger för Licensierat Material som identifieras som Available for Editorial Uses och att vissa jurisdiktioner tillhandahåller skydd mot att en persons bild, avbild eller egendom används för kommersiella syften när personen inte har tillhandahållit sådan release. För Licensierat Material som identifieras som Available for Editorial Uses beviljar Getty Images inte några rättigheter och lämnar inga garantier med avseende på användning av namn, personer, varumärken, produktutseende, logotyper, registrerad design eller konstverk eller arkitektur som avbildas däri. I sådana fall har Licensinnehavaren ensam hela ansvaret för att fastställa om release(r) är nödvändig(a) i samband med föreslagen användning av Licensierat Material som identifieras som Available for Editorial Uses och är ansvarig för att skaffa sådan(a) release(r) eller för underlåtenheten att skaffa nödvändig(a) release(r). 5.2 GETTY IMAGES LÄMNAR INGA ANDRA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, OM LICENSIERAT MATERIAL OCH LEVERANSKANALER, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. GETTY IMAGES SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT GENTEMOT LICENSINNEHAVAREN ELLER NÅGON ANNAN FYSISK ELLER JURIDISK PERSON FÖR IDEELLA, SÄRSKILDA; INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER ANDRA LIKNANDE SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖRLUSTER SOM HÄRRÖR FRÅN DETTA AVTAL, ÄVEN OM GETTY IMAGES HAR MEDDELATS MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖRLUSTER. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER ANSVAR FÖR VISSA TYPER AV SKADOR. GETTY IMAGES SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA SKADOR, KOSTNADER ELLER FÖRLUSTER SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER SOM ÄR EN FÖLJD AV ÄNDRINGAR I DET LICENSIERADE MATERIALET SOM GÖRS AV LICENSINNEHAVAREN ELLER SAMMANHANGET I VILKET DET LICENSIERADE MATERIALET ANVÄNDS I LICENSINNEHAVARENS VERK. 6. Skadestånd. 6.1 Förutsatt att Licensierat Material endast används i enlighet med detta Avtal och Licensinnehavaren inte på något annat sätt bryter mot detta avtal, är Licensinnehavarens enda möjlighet till kompensation för eventuellt brott mot utfästelserna och garantierna som anges i punkterna 5.1 (ii)-(iv) ovan att Getty Images ska, i enlighet med villkoren i punkt 5.2 ovan och punkt 6.3 nedan, försvara, ersätta och hålla Licensinnehavaren och dess moderbolag, dotterbolag och gemensamt ägda eller kontrollerade dotterbolag och deras respektive styrelseledamöter, chefer och anställda skadelösa och fria från allt ansvar och alla utgifter (inkluderat rimliga kostnader för utomstående juridiskt ombud) som härrör från eller som är en följd av fordringsanspråk från tredje part ("Fordringsanspråk") avseende faktiska eller påstådda brott från Getty Images sida av dess garantier som anges i punkterna 5.1. (ii)-(iv) ovan. Getty Images ska inte ha något ansvar enligt denna punkt 6.1 för några fordringsanspråk som härrör från eller som är en följd av: (i) Licensinnehavarens ändring, övertäckning eller omfokusering av Licensierat Material om Fordringsanspråket inte skulle ha uppstått utan nämnda ändring, övertäckning eller omfokusering som har gjorts av Licensinnehavaren, (ii) sammanhanget i vilket det Licensierade Materialet används i Licensinnehavarens Verk, om Fordringsanspråket inte skulle ha uppstått utan sådant sammanhang, (iii) Licensinnehavarens brister i att fullfölja villkoren i detta Avtal, eller (iv) Licensinnehavarens fortsatta användning av Licensierat Material efter meddelande från Getty Images om, eller efter att Licensinnehavaren fått kännedom om, att Licensierat Material är föremål för ett anspråk om intrång i annans rättighet. Det föregående utgör Getty Images fullständiga skadeståndsskyldighet i enlighet med detta Avtal. 6.2 Licensinnehavaren ska, i enlighet med villkoren i paragraf 6.3 nedan, försvara, gottgöra och hålla Getty Images och dess moderbolag, dotterbolag och gemensamt ägda eller styrda dotterbolag och respektive tjänstemän, ledningsgrupp och anställda skadeslösa samt fria från allt ansvar och alla utgifter (inklusive skäliga kostnader för utomstående juridiskt ombud) som härrör från fordringsanspråk från tredje part angående: (i) Licensinnehavarens användning av licensierat material utanför ramarna för detta avtal, (ii) något faktiskt eller påstått brott från Licensinnehavarens sida mot detta avtal eller (iii) Licensinnehavarens bristande införskaffande av eventuell release avseende Licensierat Material som angetts vara Available for Editorial Uses när sådan release krävs. 6.3 Den part som begär skadestånd i enlighet med punkt 6 ska omgående meddela motparten om sådant anspråk. Den

4 skadeståndsskyldiga parten har rätt att efter eget gottfinnande svara för hantering, förlikning eller försvar av eventuella fordringsanspråk och rättstvister i vilka den skadeståndsberättigade parten ska samarbeta i den mån den skadeståndsskyldiga parten rimligen kan kräva det. Den part som begär skadestånd har rätt att på egen bekostnad delta i sådan rättstvist via ombud som utses av samma part. Den skadeståndsskyldiga parten ska inte vara ansvarig för rättegångskostnader och andra kostnader som har uppstått innan den andra parten har lämnat meddelande om anspråket för vilket skadestånd begärs. 7. Det Licensierade materialets skick. Licensinnehavaren ska undersöka att allt Licensierat Material är fritt från eventuella fel (såväl digitala som andra) innan Licensierat Material Reproduceras. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 5.1 (i) ovan, ska Getty Images inte vara ansvarigt för direkta eller indirekta förluster eller skador som Licensinnehavaren eller tredje part lider som härrör från något fel eller påstått fel i Licensierat Material eller dess bildtext eller på något sätt från dess Reproduktion. 8. Elektronisk fakturering, ränta på förfallna fakturor. Licensinnehavaren och Agenten samtycker till att motta e- fakturor från Getty Images till den e-postadress som är kopplad till Licensinnehavarens och/eller Agentens konto hos Getty Images. Om Licensinnehavaren underlåter att betala Fakturan till fullo inom den tid som anges i Fakturan, har Getty Images rätt att påföra en serviceavgift på en och en halv procent (1,5 %) per månad, eller den lägre nivå som är tillåten i tillämplig lag, på det obetalda beloppet tills betalning inkommer. 9. Otillåten användning och uppsägning. All användning av Licensierat Material på sätt som inte uttryckligen godkänns i detta Avtal (inklusive men inte begränsat till, användning av Licensierat Material av fler än tio (10) användare utan extra platslicenser) utgör ett upphovsrättsintrång och ger Getty Images rätt att åberopa alla tillämpliga rättigheter och all rätt till kompensation i enlighet med internationella upphovsrättslagar. Licensinnehavaren ska ansvara för alla eventuella skadeståndsanspråk som härrör från sådant upphovsrättsintrång, inklusive eventuella fordringsanspråk från tredje part. Dessutom, och utan att det påverkar Getty Images övriga rättigheter till kompensation enligt detta Avtal, förbehåller sig Getty Images rätt att debitera, och Licensinnehavaren samtycker till att betala, en avgift motsvarande fem (5) gånger Getty Images standardlicensavgift för obehörigt användande av Licensierat Material. Getty Images förbehåller sig rätten att säga upp detta Avtal om Licensinnehavaren: (i) ingår Avtalet efter att ha mottagit meddelande från Getty Images om obehörigt användande av Licensierat Material, (ii) underlåter att betala Licensavgiften till fullo vid Fakturans förfallodatum, eller (iii) på annat sätt bryter mot villkoren i detta Avtal. Vid uppsägningen måste Licensinnehavaren omedelbart: (I) upphöra med att använda det Licensierade Materialet och (II) förstöra eller, på Getty Images begäran, lämna tillbaka det Licensierade Materialet och, om Getty Images säger upp Avtalet med angivande av grund i detta Avtal, ska Licensinnehavarens Verk som är i dennes besittning eller kontroll lämnas tillbaka. 10. Övriga bestämmelser Revision/Efterlevnadsintyg. Licensinnehavaren ska efter skäligt varsel skicka provexemplar av Reproduktioner av Licensierat Material till Getty Images, inkluderat genom att tillhandahålla Getty Images kostnadsfri åtkomst till alla webbplatser eller plattformar med betaltjänster eller åtkomstbegränsat innehåll, där Licensierat Material Reproduceras. Dessutom kan Getty Images efter eget gottfinnande, antingen genom anställda eller tredje part, efter skäligt varsel genomföra revision av den del av Licensinnehavarens räkenskaper som är direkt kopplade till detta Avtal och användningen av Licensierat Material i syfte att säkerställa efterlevnaden av villkoren i detta Avtal. Om revisionen avslöjar en underbetalning från Licensinnehavaren till Getty Images, som uppgår till fem procent (5 %) eller mer av det belopp som Licensinnehavaren skulle ha betalat för tidsperioden som är föremål för revisionen ska Licensinnehavaren fullgöra betalningen till Getty Images och dessutom betala revisionskostnaderna. Om Getty Images skäligen anser att Licensierat Material används av fler än tillåtet antal Användare, eller att Licensierat Material används utanför ramarna för licensen enligt detta Avtal, ska Licensinnehavaren på begäran från Getty Images överlämna ett efterlevnadsintyg som undertecknats av en ledande befattningshavare hos Licensinnehavaren, i ett format som ska godkännas av Getty Images Elektronisk lagring. I allt Licensierat Material som levereras till Licensinnehavaren i elektronisk form måste Licensinnehavaren behålla upphovsrättssymbolen, namnet "Getty Images", identifikationsnumret på Licensierat Material samt eventuell övrig information som ingår i den elektroniska fil som innehåller det ursprungliga Licensierade Materialet. Licensinnehavaren måste använda en säker brandvägg för att förhindra obehörig åtkomst till Licensierat Material Upphävande. Efter meddelande från Getty Images eller när Licensinnehavaren får kännedom om att Licensierat Material kan vara föremål för ett anspråk på grund av intrång i annans rättigheter för vilken Getty Images kan vara ansvarigt, kan Getty Images kräva att Licensinnehavaren omedelbart och på egen bekostnad ska: (i) upphöra med att använda det Licensierade Materialet, (ii) radera eller ta bort det Licensierade Materialet från sina lokaler, datasystem och lager (elektroniska eller fysiska) och (iii) säkerställa att dess kunder gör detsamma. Getty Images ska utan kostnad förse Licensinnehavaren med jämförbart Licensierat Material (vars jämförbarhet ska avgöras av Getty Images i en skälig och kommersiell bedömning). Det Licensierade Materialet ska vara föremål för övriga villkor i detta avtal.

5 10.4 Tillämplig lag och tvistelösning. Detta Avtal ska i alla avseenden lyda under lagarna i delstaten New York, USA, utan hänvisning till dess lagvalsregler. Eventuella tvister som härrör från eller relaterat till detta Avtal eller dess verkställighet, eller affärsrelationen mellan parterna, ska avgöras slutligt genom bindande konfidentiellt skiljedomsförfarande. Skiljedomstolen ska bestå av en enda skiljeman som ska utses genom tillämpning av regler för val av skiljeman som stadgas i amerikanska Commercial Rules of the American Arbitration Association ("AAA") eller International Centre for Dispute Resolution ("ICDR") som är i kraft det datum då skiljedomsförfarandet inleds (Licensinnehavaren väljer efter eget godtycke tillämpliga regler). Skiljeförfarandet ska äga rum i någon av följande jurisdiktioner (beroende på vilken som är närmast Licensinnehavaren): Seattle, Washington; New York, New York; Los Angeles, Kalifornien; London, England; Paris, Frankrike; Frankfurt, Tyskland; Tokyo, Japan; eller Singapore. Skiljedomförfarandet ska genomföras på engelska och all dokumentation ska läggas fram och arkiveras på engelska. Skiljemannens beslut ska vara slutgiltigt och bindande för parterna och skiljedomsutslaget kan verkställas av vilken behörig domstol som helst. Detta Avtal lyder inte under FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor. Vinnande part ska ha rätt att erhålla skäliga juridiska kostnader som har samband med den del av dess anspråk eller försvar som vunnits, och alla kostnader för motparten ska kvittas. Oaktat det ovanstående har Getty Images rätt att inleda och genomföra rättsliga eller sedvanerättsliga åtgärder eller rättegångsförfaranden inför domstol i behörig jurisdiktion i syfte att inhämta interimistiskt beslut eller annat domstolsföreläggande mot Licensinnehavaren i den händelse att sådana åtgärder enligt Getty Images gottfinnande är nödvändiga eller önskvärda. Parterna samtycker till att eventuellt skiljedomsförfarande ska inledas inom två år från det att de handlingar eller händelser som ger upphov till anspråket inträffar, oavsett om det finns andra tillämpliga begränsande lagbestämmelser Särskiljbarhet. Om ett eller flera av villkoren i detta Avtal befinns vara ogiltiga, olagliga eller omöjliga att verkställa i något hänseende, ska giltigheten, lagligheten och verkställigheten hos övriga villkor förbli oförändrad. Sådana villkor ska endast revideras i sådan utsträckning att de blir möjliga att verkställa Avstående av rättigheter. Ingen åtgärd från endera parten annat än ett skriftligt avstående kan tolkas som ett avstående av något av villkoren i detta Avtal. Dröjsmål från endera parten att åberopa sina rättigheter eller sin rätt till kompensation kan inte betraktas som avstående från sådana rättigheter eller rätt till kompensation. Endera parts enskilda utövande eller delvis utövande av sådana rättigheter eller rätt till kompensation utesluter inte andra eller ytterligare åberopande av rättigheterna eller rätt till kompensation. Avstående av en rättighet eller rätt till kompensation vid ett givet tillfälle kan inte betraktas som hinder för eller avstående från rättigheter eller rätt till kompensation vid ett annat tillfälle Fullständigt avtal. Detta Avtal är avsett för Getty Images företagskunder och det innehåller samtliga villkor i Licensavtalet. Inga bestämmelser eller villkor kan läggas till eller tas bort förutom om de görs skriftligen och accepteras skriftligen av en behörig representant för respektive part eller om de publiceras elektroniskt av Getty Images och accepteras skriftligen av en av Licensinnehavarens behöriga representanter. I händelse av konflikt mellan villkoren i detta Avtal och villkor i andra inköpsorder eller annan kommunikation från Licensinnehavaren, ska villkoren i detta Avtal ha företräde Skatter. Alla Licensavgifter anges exklusive skatt för försäljning, användning, källskatter eller andra överlåtelseskatter som är Licensinnehavarens eller Agentens ansvar (i tillämpliga fall) Getty Images licensbolag. Det bolag som beviljar en licens enligt detta Avtal ska bestämmas av Licensinnehavarens fakturaadress eller i förekommande fall Agentens fakturaadress, enligt följande: LICENSINNEHAVARENS/AGENTENS ADRESS: Storbritannien Spanien Portugal Australien Nya Zeeland Malaysia Thailand Hongkong Singapore Japan Indien Förenade Arabemiraten, Bahrain, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, Saudiarabien, Jemen Turkiet GETTY IMAGES LICENSGIVARE (ADRESS): Getty Images (US), Inc (USA) Getty Images Sales Spain SL (Spanien) Getty Images Sales Portugal, Unipessoal, Lda. (Portugal) Getty Images Sales Australia Pty Limited (Australien) Getty Images Sales New Zealand Limited (Nya Zeeland) Getty Images Malaysia Sdn Bhd (Malaysia) Getty Images Digital (Thailand) Ltd (Thailand) Getty Images Sales Hong Kong Limited (Hong Kong) Getty Images Sales Singapore Pte Limited (Singapore) Getty Images Sales Japan GK (Japan) Getty Images Media India Pvt Ltd (India) Getty Images Middle East FZ LLC (Förenade Arabemiraten) Getty Images Turkey Medya Hizmetleri Ltd Şti. (Turkiet)

6 Alla andra länder Getty Images International (Irland) 2015 Getty Images. Med ensamrätt.

Getty Images Licensavtal för redaktionella, rättighetsskyddade och Rights-Ready bilder och videor 1. Definitioner. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.

Getty Images Licensavtal för redaktionella, rättighetsskyddade och Rights-Ready bilder och videor 1. Definitioner. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1. Getty Images Licensavtal för redaktionella, rättighetsskyddade och Rights-Ready bilder och videor DETTA ÄR ETT AVTAL ("AVTALET") MELLAN LICENSINNEHAVAREN, AGENTEN (OM DET FINNS NÅGON) OCH GETTY IMAGES

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR

PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR VÄRDAR Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Genom att nyttja Licensrättigheterna (definierade nedan), accepterar och godkänner Du att Du är bunden av villkoren i denna Creative Commons Erkännande- DelaPåSammaVillkor

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB Villkor och krav för MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av INTERTEK Semko AB 17 september 2009 1 Artikel I. DEFINITIONER 1.1 Inom ramen för detta Avtal ska följande ord och uttryck ha den betydelse

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER FOTOGRAFERING TJÄNSTELEVERANTÖR: Adress: E-post: Telefon: FÖRETAGSNAMN: Företagets adress: E-post: Telefon: Bokat datum: Bokad tid: Tjänsteleverantören

Läs mer

Senast uppdaterad den 16 juni Ersätter versionen från den 20 januari 2016 i dess helhet.

Senast uppdaterad den 16 juni Ersätter versionen från den 20 januari 2016 i dess helhet. Adobe Stock ytterligare villkor Senast uppdaterad den 16 juni 2016. Ersätter versionen från den 20 januari 2016 i dess helhet. Din användning av Tjänsterna i Adobe Stock och Arbetet (enligt definitionen

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER I OCH MED ATT DU ERHÅLLER EN AKTIVERINGSKOD OCH ANGER DEN FÖR ATT AKTIVERA PROGRAMLICENSEN OCH ANSLUTER EN MASKINVARUNYCKEL ( DONGLE ) BEKRÄFTAR

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

PRENUMERATIONSTJÄNSTER.

PRENUMERATIONSTJÄNSTER. SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 för VMware ("SLES för VMware") Licensavtal för SUSE-programvara LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT KÖPA, INSTALLERA OCH/ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE 1. Allmänt 1.1 Posten Meddelande AB (nedan kallat Posten) erbjuder myndig konsument och företag tjänsten Riktiga vykort (hädanefter kallad tjänsten)

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning)

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning) Licensavtal Villkor för användning: (lokal användning) Läs igenom följande villkor för användning noga. Dessa bestämmelser och villkor ('Villkor för användning') är ett juridiskt bindande avtal mellan

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller Användningsvillkor 1. Din relation med Precodia 1.1 Din användning av Precodia är föremål för ett juridiskt bindande avtal mellan Dig som har tecknat en 1-årig licens att använda läsverktyget Precodia

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat:

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat: Allmänna villkor 1. INTRODUKTION Denna sida (tillsammans med de dokument som sidan hänvisar till) utgör de allmänna villkor ("Allmänna Villkor") som reglerar hur du som besökare, registrerad medlem med

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

Mall för licensavtal (SGU:s exempel)

Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1 Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1. Parter Licenstagare* Kommun A Att. Namn: Licensgivare* Sveriges geologiska undersökning (SGU) Kundtjänst (direktnummer) Kalle Karlsson Fakt. Adress: Box 99, 12390

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS

TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS Välkommen till BBM Channels. Detta är en social nätverksfunktion inom BBM som utökar ditt nätverk utanför din släkt och bekantskapskrets och ger dig möjlighet att hålla

Läs mer

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit (SDK) SP1 Novell(R) Licensavtal för program SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE

Läs mer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONELL LICENS PROMETHEAN LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA: PROFESSIONELL LICENS ( Licens ) V1.5 (december 2010) För ActivInspire ( Programvaran ) LAND: Landet där Du huvudsakligen vistas (om

Läs mer

Senast uppdaterad 1 maj Ersätter den tidigare versionen i sin helhet.

Senast uppdaterad 1 maj Ersätter den tidigare versionen i sin helhet. Ytterligare villkor gällande Adobe Stock Senast uppdaterad 1 maj 2017. Ersätter den tidigare versionen i sin helhet. Din användning av tjänster från Adobe Stock samt arbetet (enligt definitionen nedan)

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT

UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT UNIBLUE AFFILIATE AGREEMENT Senast uppdaterad: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Detta Affiliate Agreement (hädanefter kallat Avtalet ) ingås av Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.8);

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.8); Avtalsvillkor icke kommersiell slutanvändning 1. Allmänt 1.1. Lantmäteriet tillhandahåller de licensierade geodataprodukterna Nedladdning uttag och Nedladdning - abonnemang genom Lantmäteriets Kundportal.

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

A N V Ä N D A R A V T A L F Ö R W E B B P L A T S E N

A N V Ä N D A R A V T A L F Ö R W E B B P L A T S E N Användaravtal för webbplatsen A N V Ä N D A R A V T A L F Ö R W E B B P L A T S E N 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Kyäni, Inc. och dess dotterbolag (tillsammans Kyäni) ger tillgång till Kyänis webbplats på

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer]

Avtal om samarbete. [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] MALL 1(8) Avtal om samarbete mellan [Part A]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer], med adress [adress]; och [Part B]: [Företagets namn], org. nr [organisationsnummer] med adress [adress];

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

2.1 För att använda Tjänsterna som lärare måste ett användarkonto skapas och inloggning göras på

2.1 För att använda Tjänsterna som lärare måste ett användarkonto skapas och inloggning göras på ANVÄNDARVILLKOR 1. ALLMÄNT 1.1 Välkommen till Exam.net ( Tjänsten, Tjänsterna ) som tillhandahålls till dig ( Användaren, du eller dig ) av Teachiq AB med organisationsnummer 556538-9409 och adress Granparksstigen

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LÄS DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER INNAN DU INSTALLERAR OCH/ELLER ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARUPRODUKT FRÅN WILCOX ASSOCIATES, INC. PROGRAMVARULICENSEN ÄR

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.5);

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.5); Avtalsvillkor offentlig slutanvändning 1. Allmänt 1.1. Lantmäteriet tillhandahåller de licensierade geodataprodukterna Nedladdning uttag och Nedladdning - abonnemang genom Lantmäteriets Kundportal. I Kundportalen

Läs mer

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom )

Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) Villkor för TomTom Innehållstjänst av TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederländerna ( TomTom ) 1) Definitioner Licens Modifiera TomTomknappen TomTominnehåll TomTominnehållstjänst

Läs mer

Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling

Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Du inleder detta Bidragsavtal för användargenererat innehåll ("Avtalet") med hänsyn till Viacom International Media

Läs mer

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna.

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna. Anmäl dig till konventet nu, vinn STORT Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Fördelarna med att delta i vårt 20-åriga jubileumskonvent består inte bara av oöverträffad utbildning och oförglömliga upplevelser,

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

(a) "Avtalet" avser avtalet mellan säljaren och köparen gällande de produkter som anges på nästa sida, inklusive dessa allmänna villkor.

(a) Avtalet avser avtalet mellan säljaren och köparen gällande de produkter som anges på nästa sida, inklusive dessa allmänna villkor. Allmänna villkor för försäljning, leverans och service 1. DEFINITIONER (a) "Avtalet" avser avtalet mellan säljaren och köparen gällande de produkter som anges på nästa sida, inklusive dessa allmänna villkor.

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

Abonnemangsvillkor Zert

Abonnemangsvillkor Zert Abonnemangsvillkor Zert Välkommen till Zert RM! Detta är villkoren för Zert RMs RiskManagement-tjänster. Webbtjänsten som abonneras av kunden som en SaaS-tjänst (Software as a service) benämns nedan som

Läs mer

Användarvillkor för Folkets Väder

Användarvillkor för Folkets Väder Användarvillkor för Folkets Väder Avtalsparter m.m. 1. Dessa användarvillkor gäller mellan Folkets Väder AB, (nedan kallad FV ) och den person (nedan kallad Användaren ) som använder FV:s internetbaserade

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Licensavtal för slutanvändare

Licensavtal för slutanvändare Licensavtal för slutanvändare Programvaran som finns i din Garmin-produkt ( Programvaran ) ägs av Garmin Ltd. eller dess dotterbolag ( Garmin ). Kartor från tredje part som är integrerade i eller medföljer

Läs mer