viewpoint om livsmedelsförpackningar 2016 och framåt. Presentation av förpackningar för livsmedel Stora Enso viewpoint 1/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "viewpoint om livsmedelsförpackningar 2016 och framåt. Presentation av förpackningar för livsmedel Stora Enso viewpoint 1/2014"

Transkript

1 Stora Enso 1/2014 Förpackningar för livsmedel är ett brett område och omfattar ett stort antal segment, förpackningsalternativ och förpackningsmaterial. Dominerande slutanvändarsektorer är bland annat förädlade livsmedel, färska livsmedel och drycker. Man använder tre huvudsakliga förpackningsalternativ: primär-, sekundär- och tertiärförpackningar. Primärförpackningar används vid direkt kon om livsmedelsförpackningar 2016 och framåt Förpackningsindustrin är i ständig förändring. Slutanvändarnas preferenser ändras, ekologisk hållbarhet blir allt viktigare och varumärkesägarna slåss allt mer om hyllutrymmet. Det råder häftig konkurrens bland både detaljhandlare och varumärkesägare, vilket leder till starkt fokus på kostnadseffektivitet. Men hur påverkas förpackningarna av de pågående förändringarna och trenderna? Vad är det framtidens varumärkesägare ser som det viktigaste när de bedömer och så småningom väljer leverantör av förpackningslösningar? I denna presenteras den potentiella utvecklingen och nyckelområdena för livsmedelsförpackningar 2016 och framåt. Presentation av förpackningar för livsmedel takt med produkterna; sekundärförpackningar innehåller ofta flera primärförpackningar; tertiärförpackningar innehåller flera sekundärförpackningar och används vid transporter. Fiberbaserade material (wellpapp, kartong, vätskekartong m.m.) utgör 31 % av totalvolymen på den globala förpackningsmarknaden. Inom wellpapp är livsmedel den största slutanvändaren och står för cirka 40 % av totalförbrukningen. Den sammanlagda förbrukningsvolymen av wellpapp beräknas växa globalt med en genomsnittlig årlig tillväxttakt, CAGR på 4,3 % fram till 2017 (Smithers Pira: The Future of Global Markets for Corrugated Board Packaging to 2017). I denna fokuserar vi främst på förpackningar som är avsedda att skydda och transportera en produkt, dvs. sekundärförpackning. Men eftersom det finns många likheter även med andra typer av förpackningar gäller många av slutsatserna även för primärförpackningar. Vi tar också upp de fall där förpackningen har ett ytterligare syfte, t.ex. kommunicera ett budskap, skapa medvetenhet eller fungera som särskiljande mellan olika livsmedelsprodukter.

2 Returfiber Nyfiber Återvunnen wellpapp Ny CCM Design Konvertering Legofyllning /packare Logistikleverantörer Varumärkesägare Logistikleverantörer Grossist Detaljhandel Lager Online Detaljhandel Konsument Livsmedelsförpackningars värdekedja Dynamiken i värdekedjan dvs. maktspelet mellan de olika stegen i värdekedjan förändras kontinuerligt. Ur förpackningsperspektiv finns det åtminstone sex specifika utvecklingslinjer: 1. Detaljisterna får gradvis mer makt allt eftersom marknaden mognar. På mogna marknader som Finland, Sverige, Storbritannien och Frankrike är detaljisterna redan dominerande i värdekedjan. På tillväxtmarknader, t.ex. Ryssland, har varumärkesägarna fortfarande en relativt stark ställning. Detta kommer dock sannolikt att förändras i och med att detaljhandeln konsolideras och detaljisterna mer aggressivt börjar marknadsföra sina egna märkesvaror som på de mogna marknaderna. 2. Förändrade konsumentbeteenden påverkar också värdekedjan. Allt bättre informerade, mer krävande och värdeorienterade konsumenter utövar prispress på detaljhandelsmarknaden och ökar ytterligare den hårda konkurrensen mellan varumärkesägare och detaljister. 3. Logistikleverantörernas roll som potentiell garant för driftseffektivitet kommer att öka. Trenden med ökad variation inom produkter och förpackningar ytterligare förstärkt av den växande onlinehandeln gör behovet av effektiva logistiklösningar ännu starkare. 4. Tillväxten inom näthandeln kommer att ändra spelreglerna i livsmedelshandeln, eftersom den öppnar upp för en helt ny konkurrenssituation. Det kommer att påverka inte bara detaljister och onlineaktörer utan även andra aktörer i värdekedjan som måste anpassa sig till de nya krav och onlinelösningar som genereras av denna utveckling. 5. Konsumenternas krav på mer miljöanpassade lösningar i kombination med lagstadgade krav på utökat producentansvar kommer att påverka hela värdekedjan framöver. Nya lagstiftningsåtgärder kan omfatta ansvarsskyldighet för begagnade produkter och efterföljande avfallshantering med ekonomiskt ansvar. Det innebär att man sannolikt kommer att omvärdera sina råvaruval. 6. Varumärkesägarna är pressade av starka detaljister och försöker differentiera sina utbud. Ett område som är speciellt uppmärksammat är livsmedelsprodukternas miljöanpassning, där förpackningarna också spelar stor roll. Översikt över nyckeltrender och deras konsekvenser Livsmedelsförpackningsindustrin står inför fem viktiga trender som kommer att påverka respektive aktörer i värdekedjan. 1. Ökad betydelse för design och synlighet i butiken: I den allt mer konkurrenspräglade detaljhandeln blir differentiering och synlighet allt viktigare. Både varumärkesägare och detaljister tävlar om konsumenternas uppmärksamhet vid köptillfället och använder förpackningarna som ett verktyg för detta. Sekundärförpackningarna växer i betydelse som varumärkesbärare i takt med att detaljister och varumärkesägare investerar i högre tryckkvalitet och särskiljande designlösningar. 2. Ökad konkurrens i värdekedjan och därmed ökat kostnadsfokus: Den intensivare konkurrensen tvingar aktörerna i värdekedjan att vidta kostnadsminskande åtgärder och optimera verksamheten. Förpackningarna och logistiklösningarna är en del av dessa åtgärder. 3. Hållbarhet och miljövänlighet växer i betydelse: Ökat tryck från slutanvändarna och ökad reglering på området kommer att leda till ökat fokus på miljöaspekterna i hela värdekedjan. Både detaljister och varumärkesägare hänger på trenden och hållbarhet går från att vara ett slagord till en reell affärsidé. 4. Intelligenta förpackningar blir viktigare i framtiden: Intelligenta förpackningar har varit ett viktigt samtalsämne i många år och kommer att fortsätta vara det även i framtiden. Lösningar som RFID, sensorteknik osv. har dykt upp på vissa marknader, men trenden har inte varit lika stark på små marknader som Finland och Sverige. Det kommer att ta tid innan varumärkesägare och detaljister implementerar dessa lösningar i full skala. 5. E-handelsvolymerna fortsätter att öka: Livsmedelsförsäljningen på nätet kommer att öka starkt i framtiden på grund av konsumenternas krav på bekväma och tidssparande alternativ till att handla i butik. Det leder till nya krav på transportförpackningarna eftersom de ska garantera att maten hanteras säkert och inte kan manipuleras, samtidigt som man måste lösa komplicerade logistiska utmaningar. Dessa trender kommer att få konsekvenser för alla aktörer i värdekedjan, om än i olika grad. Eftersom varumärkesägarna står i fokus i denna kommer nästa avsnitt att handla om dem i detalj. Här tar vi kortfattat upp effekterna för detaljister, onlinebutiker och logistik. Anm: CCM = Corrugated Case Material, wellpapp

3 Framtida utsikter för detaljister Konkurrensen fortsätter att vara hård i detaljhandelssegmentet, vilket gör att kostnaderna hamnar i centrum. För att öka lönsamheten kommer detaljisterna att allt mer söka lösningar som ökar effektiviteten i butiken, t.ex. hyllfärdiga förpackningar som är lätta att packa upp, hantera och kasta. Enkel avfallshantering är också viktigt från personalens synpunkt, eftersom hantering av tomkartonger betraktas som oergonomiskt och tidsödande. Dessutom söker detaljisterna allt mer efter logistikvänliga förpackningslösningar som gör att de kan optimera lagerhantering, pallanvändning och andra aspekter på verksamheten. Sekundärförpackningar bidrar inte bara till att minska detaljisternas kostnader, utan de är också viktiga ur varumärkessynpunkt i och med att detaljisterna utökar sina sortiment av egna varumärken. Sekundärförpackningar kommer att bli allt vanligare i butikslogistiken. Förpackningsleverantörerna kommer att behöva möta den trenden genom särskiljande design för att säkerställa förpackningens synlighet och effektivitet vid köptillfället. Näthandelns växande andel av omsättningen kommer att påverka detaljisterna dramatiskt och öppna en helt ny kanal för dialog med konsumenterna. Detaljisterna blir nu ansvariga för att se till att de beställda produkterna levereras intakta och i gott skick till konsumenten. För att möta denna trend kan detaljisterna stärka sin konkurrensposition genom att se till att onlinekanalen och de erbjudna tjänsterna är väl länkade till de fysiska butikerna så man uppnår en enhetlig, integrerad kundupplevelse. Här spelar förpackningen en mycket viktig roll. Förutom att säkra onlineförsäljningen måste detaljisterna hantera den kannibaliserande effekt som näthandeln har på omsättningen i de fysiska butikerna. Traditionella detaljister som har gjort stora investeringar i butikskedjor ställs nu inför risken att kapitalutnyttjandet minskar i takt med att försäljningen går över till nätet, vilket minskar utrymmesbehovet i traditionella butiker. Dessutom ökar detaljisterna sitt fokus på hållbarhets- och miljöfrågor för att möta kundkrav och myndighetsbestämmelser. Detaljisterna koncentrerar sig ännu mer på miljövänliga produkter, som gör butikerna mer hållbara, samt på att minska matavfallet. De kommer också att mer aktivt ställa krav på leverantörerna för att säkerställa hållbarhet i hela värdekedjan. Framtida utsikter för näthandeln Sekundförpackningarnas roll för transporter kommer att öka betydligt. Produkterna måste transporteras på ett säkert sätt, vilket ställer nya konstruktionskrav (t.ex. motstånd mot vätska/ fukt) på förpackningarna. Konsumenterna i sin tur förväntar sig kortare tid mellan beställning och leverans, vilket skapar utmaningar för förpacknings- och produktleverantörer. Konsekvensen blir en ökad press på leveransflexibilitet. Förpackningslösningarna behöver därmed optimeras ännu mer för onlinelogistik. Tack vare allt mer individualiserade beställningar kommer efterfrågan på flexibla och mångsidiga förpackningar att öka. Det betyder att man måste hitta en god balans mellan en-för-alla-lösningar och skräddarsydda sekundärförpackningar. Varumärkesägarna hävdar att de än så länge har blivit mindre påverkade av efterfrågan på nätet och att utmaningarna ligger längre ner i värdekedjan. Det är dock troligt att framtida detaljister kommer att ställa krav på varumärkesägarna att utveckla förpackningssystem och lösningar som är optimerade för onlinedistribution, på samma sätt som de idag ställer krav på effektiva butiksförpackningar. Framtida utsikter för logistik Logistiken förväntas växa i betydelse i värdekedjan överlag. Man måste kunna garantera trygga och säkra varutransporter samtidigt som man tacklar de nya utmaningarna i leveranskedjan. Mindre livsmedelsavfall kommer att bli en av de stora utmaningarna i logistikflödet av livsmedel. Den ovannämnda tillväxten i onlinehandeln ställer nya krav på logistiken. Dagens lösningar, inklusive förpackningslösningarna, kommer inte att förslå i den nya miljön utan anpassningar och nytänkande. Med hjälp av smarta förpackningslösningar kan man öka effektiviteten i logistikverksamheten. Förbättringar som optimerad lastning/fyllning, stapling och viktminskning kan användas för att få ner kostnaderna och göra verksamheten smidigare. Automatiserade och integrerade leveranskedjor kommer att skapas för att uppnå en optimerad helhetslösning. Exempel på effektivitetsförbättrande åtgärder idag är just-in-time (JIT)- metodik, leverantörsstyrda lager (vendor managed inventories, VMI) och elektronisk datautväxling (electronic data interchange, EDI). Flexibilitet och förmåga att anpassa sig till förändringar i utbudet kommer att bli allt viktigare i framtiden för både logistikaktörer och förpackningsleverantörer. Viktiga framgångsfaktorer Ovanstående trender och deras påverkan längre ner i värdekedjan har konsekvenser för hur en varumärkesägare bör agera. För att nå framgång måste man fokusera på åtminstone fem dimensioner. Följaktligen måste förpackningsleverantörerna arbeta enligt dessa fem dimensioner för att stödja varumärkesägarna. Optimera verksamheten Möjliggöra basfunktionalitet Framgångsfaktorer Text för förpackningar 2016 och framåt Stöd varumärkesbyggande Minska kostnaderna Kommunicera värdet av hållbarhet

4 1. Ge basfunktionalitet Basfunktionalitet handlar om att följa överenskomna krav och att ha förmågan att uppfylla kraven. Förpackningens huvuduppgift i livsmedelsindustrin är att ge säkerhet och skydd åt produkterna genom hela leveranskedjan. För att få basfunktionalitet på rätt nivå bör följande aspekter beaktas: Säkra konsekvent prestation Uppfyll kraven Stöd med service Konsekvens är nödvändigt att upprätthålla i flera dimensioner, t.ex. ytdesign, strukturegenskaper, tryckbarhet, körbarhet och slutproduktens kvalitet. Produktleveranserna måste vara likvärdiga i olika länder och olika fabriker. Produkterna utformas för att uppfylla specifika kundkrav, vare sig det handlar om stadiga förpackningar för skydd och transport eller lösningar för butiksförpackningar till detaljhandeln. Hög pålitlighet och exakta leveranser stöds av flexibelt och snabbt agerande vid eventuella produktionsstörningar. 2. Minska kostnaderna Det blir allt viktigare att förpackningarna bidrar till att minska kostnaderna, både när det gäller förpackningen i sig och omgivande kostnader. Det finns tre huvuddimensioner på kostnadsinnovation: Lösning: En innovation som optimerar förpackningslösningen för att minska kostnaderna är bland det viktigaste för en förpackningsleverantör. Detta slags kostnadsinnovation sätter fokus på de problem förpackningen måste lösa ur ett helhetsperspektiv. Ett typiskt exempel är integrering av primär- och sekundärförpackningar. Process: En innovation som optimerar användningen av emballaget. Detta slags innovation ser på vad som kan förändras i användningen för att minska kostnaderna. Ett exempel på detta är ny design på förpackningarna för att få plats med fler på samma pall och därmed förbättra lastkapaciteten. Egenskaper: En innovation som fokuserar på att förbättra förpackningens funktionalitet. Det är vad de flesta kostnadsinnovationer handlar om idag. Ett exempel är anpassning av förpackningarnas vikt och storlek. Innovation av egenskaper kräver en genomgripande förståelse av hela processen och tjänar som bas för utformning av ändamålsenliga förpackningar. 3. Optimera verksamheten Förpackningsleverantörerna ska inte bara leverera förpackningen, utan de måste också kunna hjälpa till med att underlätta kundernas verksamhet. Förpackningsleverantörerna kan bidra till att optimera leveranskedjan genom ett utbud av driftstjänster. Pålitlig och flexibel ingående logistik Förpackningsleverantörerna kan öka tillförlitligheten och reaktionsförmågan i den ingående logistiken genom att tillhandahålla just-in-time (JIT)-logistik med korta avropstider, leverantörsstyrda lager (VMI) som säkerställer tillgänglighet samt införa elektronisk datautväxling (EDI) för automatiskt, smidigt och korrekt utbyte av data. Flexibilitet och snabbhet är av största betydelse för att hantera efterfrågevariationer på ett effektivt sätt. Störningsfri produktion Att säkra ett högt utnyttjande av produktionslinjerna är extra viktigt för varumärkesägare, eftersom störningar och produktionsstopp medför höga kostnader. I takt med att variationen i förpackningar ökar blir utmaningarna ännu större eftersom förpackningslinjen måste kunna hantera den större variationen samtidigt som den förblir kostnadseffektiv. Förpackningsleverantörerna kan hjälpa till att optimera förpackningslinjerna för att möjliggöra effektiv och flexibel produktion av en mängd olika slags produkter. Andra viktiga faktorer för att säkra störningsfri produktion är riskplanering och riskminskning genom att felsöka flaskhalsar och kritiska delar i processen och därmed förebygga driftstopp på ett proaktivt sätt. Riskplaneringen kan göras i samarbete mellan maskinkonstruktörer, varumärkesägare och förpackningsleverantörer. Kostnadsinnovation i 3 steg: Lösning Se bortom förpackningen för att hitta lösningar som uppfyller kraven Process Förbättra sätten att använda förpackningen Egenskaper Förbättra det som redan finns

5 Butikseffektivitet Förpackningsleverantörerna spelar en viktig roll genom att hjälpa varumärkesägare att lösa sina kunders, dvs. detaljisternas, effektivitetsutmaningar. Genom att föreslå utformning t.ex. av egenskaper hos butiksförpackningar eller dimensionering av pallklara förpackningar kan varumärkesägarna föra fram sina kunders behov. 4. Stöd varumärkesbyggande Förpackningens utformning kommer att bli allt viktigare ur marknadsförings- och försäljningsperspektiv. Varumärkesägarna möter hård konkurrens på butikshyllorna inte bara från konkurrerande märken utan också från detaljistens egna märken. Grafisk design och visuell påverkan spelar en viktig roll för förpackningens funktion att hjälpa konsumenter känna igen och minnas varumärken i en konkurrensintensiv miljö. Ett klassiskt marknadsföringsverktyg som lärs ut på de flesta universitet är 4P-modellen: produkt, pris, plats och påverkan. För att komplettera modellen bör P för packaging = förpackning också tas med. Förpackningen spelar ju en nyckelroll för att differentiera produkten i butiken och locka till uppmärksamhet i på säljstället. I fortsättningen kommer förpackningen att fungera som ett allt viktigare verktyg i varumärkesägarens marknadsföringsmix. I korthet är de områden där förpackningarna är till hjälp för varumärkesägarna: Fånga slutkonsumentens uppmärksamhet vid köptillfället Stärka varumärket Öka varumärkesmedvetandet Differentiera produkter, t.ex. ekonomi- vs. premiumprodukter Förmedla bilden av en grön, förnybar och återvinningsbar produkt Skyddande, så att både innehållet och emballaget ser bra ut när de kommer fram Förpackning Marknadsföring Pris Plats Produkt

6 5. Kommunicera värdet av miljötänkande Miljötänkande kommer att bli ett allt viktigare produktattribut som påverkar konsumenternas inköpsbeslut. Konsumenternas inställning till miljön har förändrats och trenden kommer att fortsätta i takt med att naturresurserna minskar och avfallsproblemet växer och framåt kommer hållbarhet att vara ett seriöst tema, inte bara ett ord. I synnerhet förpackningsleverantörer av wellpapp kan bidra till en hållbar utveckling eftersom materialen tillverkas av fibrer vars ursprung kan spåras kommer från förnybara råvaror är återvinningsbara bidrar till att uppfylla EU:s mål med utökat tillverkaransvar för återanvändning och återvinning av avfall Mervärde Räcker det då att med att man behärskar dessa fem faktorer och kan visa upp lyckade fall för att bli framgångsrik år 2016 och framåt? Vår uppfattning är att detta bara är grunden till framgång. Framgång skapas inte genom reaktiv respons utan genom att proaktivt tillhandahålla helhetslösningar. För att bli en äkta förpackningspartner måste leverantörerna fundera på inte bara vad de kan tillhandahålla, utan också hur lösningarna levereras. Första steget i att lägga till mervärde utöver att leverera en brun låda är att leverera proaktivt. Med andra ord räcker det inte med att ha förmågan att lösa kundens affärsproblem om denna förmåga förverkligas på ett reaktivt sätt. Förpackningsleverantörerna måste proaktivt kunna föreslå innovativa förbättringar baserade på insikter och sakkunskap. Förpackningsleverantörerna måste bli mycket aktivare och konstant sträva efter att utmana befintliga lösningar för att hitta nya och bättre lösningar som passar för morgondagens behov. Ett sätt att bli mer aktiv är gemensamt utvecklingsarbete med kunderna. Här har förpackningsleverantören och kunden en möjlighet att tillsammans komma på innovativa lösningar för värdekedjan och konsumenten. För att bli betraktad som en verklig partner måste förpackningsleverantören kunna se till kundens totala förpackningsbehov och inte vara begränsad till att bara erbjuda vissa utvalda tjänster. Leverantörerna måste anta ett holistiskt perspektiv för att hitta en lösning som går längre än att bara optimera primär-, sekundär- och tertiärförpackningar eller bara leverera en typ av material. En lösning omfattar flera komponenter, t.ex. ytter- och innerförpackning, tillbehör, tjänster. Förpackningsleverantörerna måste utnyttja hela sitt fiberbaserade sortiment men också inkludera kunskaper och lösningar i flera material för att kunna lösa problem.

7 Från basbehov till helhet Proaktivitet vore en verkligt differentierande faktor för en förpackningsleverantör Varumärkesägare, direktör för förpackningsutveckling Helhetslösning Förstå helheten för att leverera resultat: Utveckla inre och yttre lösningar Hitta synergier mellan primär, sekundär och tertiärförpackningar Mervärde Proaktiv För att nå ännu större framgång måste företag: Proaktivt föreslå innovativa förbättringar baserat på insikter och sakkunskap Aktivt utmana status quo, föra fram nya idéer och hitta teknologier som hjälper kunderna i deras verksamhet Viktiga framgångsfaktorer Möjliggöra basfunktionalitet Stöd Optimera varumärkesbyggande verksamheten Framgångsfaktorer Text för förpackningar 2016 och framåt Minska Kommunicera kostnaderna värdet av hållbarhet De fem framgångsfaktorerna för att skapa en bas med nöjda kunder: Dessa områden visar vad som kommer att bli viktigt för varumärkesägare, men för att uppnå mervärde måste leverantörerna också utvärdera hur de presterar på dessa fem områden Case: Ökning av äggförsäljningen med 40 % genom ny design Bakgrund Epicur producerade och sålde fjäderfä och ägg i Ryssland. Företaget hade startat ett projekt för att utveckla nya äggförpackningar under varumärket Leto och bad Stora Enso Packaging om hjälp med att utveckla en ny och innovativ lösning för den nya produktlinjen. Förslag Stora Enso Packaging föreslog en ny styv konstruktion i wellpapp. Lösningen omfattade också utveckling av en attraktiv design som skulle appellera till kunden på säljstället. Resultat Hyllutnyttjandet ökade från 8 till förpackningar. Försäljningen ökade med 40 % Den nya designen ökade antalet förpackningar som kunde staplas i en lastbil med 60 % Storleken på förpackningen minskade med 20 % Den styva konstruktionen minskade betydligt antalet förpackningsskador, gjorde förpackningarna lättare att bära för konsumenterna och ökade säkerheten vid transport. Ökad försäljning Effektiviserad logistik Mindre förpackningsstorlek Hyllutnyttjande +40,0% +60,0% -20,0% +37,5% Försäljning före Försäljning efter Förpackningar före Förpackningar efter Storlek före Storlek efter Förpackningar före Förpackningar efter Försäljningsvolym Fyllning av lastbilar Förpackningsstorlek Antal förpackningar som rymdes på hyllan

8 Kontakter Sammanfattning Hannu Alalauri Senior Vice President Stora Enso Renewable Packaging, Packaging Solutions E-post: Detaljisterna har stor makt i värdekedjan, och de förväntas fortsätta öka sin dominans genom konsolidering och lansering av egna märken. I denna konkurrensintensiva miljö får förpackningen en allt viktigare roll, både som hjälpmedel för kostnadsminskning och som ett verktyg att öka omsättningen. I framtiden kommer livsmedelsförpackningsindustrin att påverkas av fem nyckeltrender som har stor påverkan på förpackningarna. Trenderna är: 1. Ökad betydelse för design och synlighet i butiken 2. Ökad konkurrens i värdekedjan och därmed ökat kostnadsfokus 3. Ökad betydelse för hållbarhet och miljövänlighet 4. Betydelsen av intelligenta förpackningar fortsätter att öka 5. Fortsatt ökning av e-handelsvolymerna Björn Thunström Vice President Marketing & Customer Loyalty Stora Enso Renewable Packaging Packaging Solutions E-post: Fem framgångsfaktorer som formar förpackningsbranschen 2016 och framåt: Möjliggör basfunktionalitet: det grundläggande behovet av pålitliga, högklassiga förpackningar som är skräddarsydda för sitt ändamål. Minska kostnader: det kommer att behövas innovativa förpackningslösningar, processer och funktioner som minskar kostnaderna för varumärkesägarna. Optimera verksamheten: varumärkesägarna behöver inte bara en förpackning utan också tillförlitliga och högpresterande förpackningsprocesser. Stöd varumärkesbyggande: förpackningens design blir allt viktigare för marknadsföring och försäljning. Kommunicera värdet av miljötänkande: hållbarhetsfrågor påverkar allt mer konsumenternas inköpsbeslut och hållbarheten måste kommuniceras bättre i takt med att medvetandet ökar. Fredrik Stensson Marketing Manager Stora Enso Renewable Packaging, Packaging Solutions E-post: Dessa aspekter kommer att bli viktiga för varumärkesägare, men för att få ytterligare mervärde måste leverantörerna också utvärdera hur de presterar på dessa fem områden. Varumärkesägarna måste kräva att förpackningsföretagen proaktivt föreslår innovativa lösningar som baseras på insikter och sakkunskap. Det räcker alltså inte med reaktiva svar på kundinitierade utvecklingsaktiviteter. Varumärkesägarna kommer att kräva att förpackningsföretagen levererar en helhetslösning som tar hand om deras totala förpackningsbehov. Leverantörerna måste anta ett helhetsperspektiv och inte bara tillhandahålla tjänster inom bara en förpackningskategori eller ett förpackningsmaterial. Vad erbjuder då Stora Enso Renewable Packaging för att möta dessa utmaningar och aspekter? Vi fokuserar på att proaktivt föreslå kunderna innovativa förpackningslösningar som ger lägre vikt, mindre avfall, mindre outnyttjat utrymme och mindre påverkan på miljön. Vi står gärna till tjänst med vårt globala förpackningskunnande för att stödja våra kunder i stärkandet av sina varumärken med attraktiv design som syns i butiken, innovativa konstruktioner och material för optimal prestanda och lägre kostnader. Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan och arbetar aktivt med att hjälpa våra kunder att skapa hållbar resurseffektivitet. Vi gör det genom att använda förnybara råvaror och utnyttja våra egna återvinningsorganisationer för att ta hand om kundernas återvinningsbehov.

viewpoint Förpackningar för detaljhandeln: 2016 och framåt Sub-heading set in HelveticaSerif Stora Enso Packaging Solutions

viewpoint Förpackningar för detaljhandeln: 2016 och framåt Sub-heading set in HelveticaSerif Stora Enso Packaging Solutions viewpoint Förpackningar för detaljhandeln: 2016 och framåt Sub-heading set in HelveticaSerif Stora Enso Packaging Solutions Detaljhandeln genomgår nu en av de mest dynamiska och spännande perioderna på

Läs mer

Stora Enso Packaging Solutions 01/2015. viewpoint Framtidens förpackningar för millenniegenerationen

Stora Enso Packaging Solutions 01/2015. viewpoint Framtidens förpackningar för millenniegenerationen Stora Enso Packaging Solutions 01/2015 viewpoint Framtidens förpackningar för millenniegenerationen Millenniegenerationen håller på att bli en viktig målgrupp som detaljister och varumärkesägare måste

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Påverkan av e-handelns framtida utveckling på pappersförpackningsbranschen The future impact on

Läs mer

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL Årsrapport 2013 1 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays

Läs mer

Billerud blev BillerudKorsnäs, i ett slag dubbelt så stort och en ledande europeisk aktör inom förnybara förpackningsmaterial

Billerud blev BillerudKorsnäs, i ett slag dubbelt så stort och en ledande europeisk aktör inom förnybara förpackningsmaterial BiLLerudkorsnäs årsredovisning 2012 Billerud blev BillerudKorsnäs, i ett slag dubbelt så stort och en ledande europeisk aktör inom förnybara förpackningsmaterial årsredovisning 2012 MaTerial och TjäNSTer

Läs mer

FRAMTIDENS HANDEL EN FRAMSYNSANALYS FRÅN OPENUP

FRAMTIDENS HANDEL EN FRAMSYNSANALYS FRÅN OPENUP FRAMTIDENS HANDEL EN FRAMSYNSANALYS FRÅN OPENUP 2 INNEHÅLL SIDA 4 EN KORT INTRODUKTION 6 EN BAKGRUND TILL DEN SVENSKA HANDELN 7 VIKTIGA FAKTORER FÖR FRAMTIDENS HANDEL 17 HANDLARES SYN PÅ FÖRPACKNINGAR

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet

Årsredovisning 2004. Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2004 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet 2004 i korthet Omsättningen ökade till 25 526 MSEK (24 080) med en organisk tillväxt om 5 procent. Försäljningen påverkades negativt av valutaeffekter

Läs mer

Customer Relationship Management hur ICA använder CRM i ett försök att skapa mer lönsamma kundrelationer genom one-to-one marknadsföring

Customer Relationship Management hur ICA använder CRM i ett försök att skapa mer lönsamma kundrelationer genom one-to-one marknadsföring 2010-01-14 Företagsekonomiska Institutionen Magisteruppsats Företagsekonomi D Handledare: Philip Kappen Customer Relationship Management hur ICA använder CRM i ett försök att skapa mer lönsamma kundrelationer

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Årsredovisning. Utvecklad säkerhet med ny teknik

Årsredovisning. Utvecklad säkerhet med ny teknik 2014 Utvecklad säkerhet med ny teknik VD har ordet 2 4 Marknader 6 7 Strategi 8 9 Vårt erbjudande 10 13 Verksamheter 14 19 Översikt affärssegmenten 14 15 Security Services North America 16 Security Services

Läs mer

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 innehåll INNEHÅLL Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 ORGANISATION Styrelse 74 Koncernledning 76 ETT HÅLLBART IL RECYCLING Vi tar sikte

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Verksamhetsbeskrivning 10 Aktien, aktiekapital

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

Strategi för e-handel

Strategi för e-handel En studie av fem svenska företag inom den modeinriktade detaljhandeln som infört e-handel som komplement till sin traditionella handel Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Företagsekonomiska institutionen

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Returlogistik inom e-handeln

Returlogistik inom e-handeln Returlogistik inom e-handeln En fallstudie av fyra modeföretag i Sverige Kandidatuppsats i Logistik 15HP Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2014 Handledare: Catrin Lammgård Författare:

Läs mer

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning HL Display Årsrapport 2012 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays

Läs mer

En komparativ studie av marknadsstrategier på Karlstad- Örebro- och Linköpings Universitet

En komparativ studie av marknadsstrategier på Karlstad- Örebro- och Linköpings Universitet Karlstad Universitet Kurs: Examensarbete marknadsförning 61-80p En komparativ studie av marknadsstrategier på Karlstad- Örebro- och Linköpings Universitet Författare: Daniel Bjurbäck, 790209 Sebastian

Läs mer

APOTEK HJÄRTAT - FRAMTIDENS APOTEK EN STUDIE OM APOTEKSAKTÖRENS AFFÄRSMODELLER INOM MARKNADSFÖRING OCH INKÖP

APOTEK HJÄRTAT - FRAMTIDENS APOTEK EN STUDIE OM APOTEKSAKTÖRENS AFFÄRSMODELLER INOM MARKNADSFÖRING OCH INKÖP APOTEK HJÄRTAT - FRAMTIDENS APOTEK EN STUDIE OM APOTEKSAKTÖRENS AFFÄRSMODELLER INOM MARKNADSFÖRING OCH INKÖP 722A29 INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING OCH SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Martin Drakenberg Linnéa Hansen

Läs mer

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad HL Display Årsrapport 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål 10 HL Displays försäljningsarbete och marknad 14 HL Displays erbjudande 18

Läs mer

CLAS OHLSON AB. - Affärsmodell, strategi och logistik. 722A29 Industriell Marknadsföring och Supply Chain Management

CLAS OHLSON AB. - Affärsmodell, strategi och logistik. 722A29 Industriell Marknadsföring och Supply Chain Management CLAS OHLSON AB - Affärsmodell, strategi och logistik 722A29 Industriell Marknadsföring och Supply Chain Management Handledare: Björn Oskarsson 2015-01-11 Grupp 9: Per Engström, Alex Grängfors, Carl Lundevi,

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Innehåll. Aktiedata och ägare 38 Risker och riskhantering 40. Bolagsstyrning Bolagsstyrningsrapport 43 Ordförandeord 43 Styrelse 50 Koncernledning 51

Innehåll. Aktiedata och ägare 38 Risker och riskhantering 40. Bolagsstyrning Bolagsstyrningsrapport 43 Ordförandeord 43 Styrelse 50 Koncernledning 51 Innehåll Swedol tar nästa steg 1 VD har ordet 2 Verksamhet Vision, affärsidé och strategier 4 Finansiella mål 6 Affärsmodell 8 Marknad 10 Marknad och försäljning 12 Vårt erbjudande 14 Inköp och leverantörer

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

clas ohlson Hållbarhetsrapport 2013/14 Expansion med hållbarhetsfrågorna

clas ohlson Hållbarhetsrapport 2013/14 Expansion med hållbarhetsfrågorna clas ohlson Hållbarhetsrapport 2013/14 Expansion med hållbarhetsfrågorna högt på agendan Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja med hög lönsamhet tillför

Läs mer