viewpoint om livsmedelsförpackningar 2016 och framåt. Presentation av förpackningar för livsmedel Stora Enso viewpoint 1/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "viewpoint om livsmedelsförpackningar 2016 och framåt. Presentation av förpackningar för livsmedel Stora Enso viewpoint 1/2014"

Transkript

1 Stora Enso 1/2014 Förpackningar för livsmedel är ett brett område och omfattar ett stort antal segment, förpackningsalternativ och förpackningsmaterial. Dominerande slutanvändarsektorer är bland annat förädlade livsmedel, färska livsmedel och drycker. Man använder tre huvudsakliga förpackningsalternativ: primär-, sekundär- och tertiärförpackningar. Primärförpackningar används vid direkt kon om livsmedelsförpackningar 2016 och framåt Förpackningsindustrin är i ständig förändring. Slutanvändarnas preferenser ändras, ekologisk hållbarhet blir allt viktigare och varumärkesägarna slåss allt mer om hyllutrymmet. Det råder häftig konkurrens bland både detaljhandlare och varumärkesägare, vilket leder till starkt fokus på kostnadseffektivitet. Men hur påverkas förpackningarna av de pågående förändringarna och trenderna? Vad är det framtidens varumärkesägare ser som det viktigaste när de bedömer och så småningom väljer leverantör av förpackningslösningar? I denna presenteras den potentiella utvecklingen och nyckelområdena för livsmedelsförpackningar 2016 och framåt. Presentation av förpackningar för livsmedel takt med produkterna; sekundärförpackningar innehåller ofta flera primärförpackningar; tertiärförpackningar innehåller flera sekundärförpackningar och används vid transporter. Fiberbaserade material (wellpapp, kartong, vätskekartong m.m.) utgör 31 % av totalvolymen på den globala förpackningsmarknaden. Inom wellpapp är livsmedel den största slutanvändaren och står för cirka 40 % av totalförbrukningen. Den sammanlagda förbrukningsvolymen av wellpapp beräknas växa globalt med en genomsnittlig årlig tillväxttakt, CAGR på 4,3 % fram till 2017 (Smithers Pira: The Future of Global Markets for Corrugated Board Packaging to 2017). I denna fokuserar vi främst på förpackningar som är avsedda att skydda och transportera en produkt, dvs. sekundärförpackning. Men eftersom det finns många likheter även med andra typer av förpackningar gäller många av slutsatserna även för primärförpackningar. Vi tar också upp de fall där förpackningen har ett ytterligare syfte, t.ex. kommunicera ett budskap, skapa medvetenhet eller fungera som särskiljande mellan olika livsmedelsprodukter.

2 Returfiber Nyfiber Återvunnen wellpapp Ny CCM Design Konvertering Legofyllning /packare Logistikleverantörer Varumärkesägare Logistikleverantörer Grossist Detaljhandel Lager Online Detaljhandel Konsument Livsmedelsförpackningars värdekedja Dynamiken i värdekedjan dvs. maktspelet mellan de olika stegen i värdekedjan förändras kontinuerligt. Ur förpackningsperspektiv finns det åtminstone sex specifika utvecklingslinjer: 1. Detaljisterna får gradvis mer makt allt eftersom marknaden mognar. På mogna marknader som Finland, Sverige, Storbritannien och Frankrike är detaljisterna redan dominerande i värdekedjan. På tillväxtmarknader, t.ex. Ryssland, har varumärkesägarna fortfarande en relativt stark ställning. Detta kommer dock sannolikt att förändras i och med att detaljhandeln konsolideras och detaljisterna mer aggressivt börjar marknadsföra sina egna märkesvaror som på de mogna marknaderna. 2. Förändrade konsumentbeteenden påverkar också värdekedjan. Allt bättre informerade, mer krävande och värdeorienterade konsumenter utövar prispress på detaljhandelsmarknaden och ökar ytterligare den hårda konkurrensen mellan varumärkesägare och detaljister. 3. Logistikleverantörernas roll som potentiell garant för driftseffektivitet kommer att öka. Trenden med ökad variation inom produkter och förpackningar ytterligare förstärkt av den växande onlinehandeln gör behovet av effektiva logistiklösningar ännu starkare. 4. Tillväxten inom näthandeln kommer att ändra spelreglerna i livsmedelshandeln, eftersom den öppnar upp för en helt ny konkurrenssituation. Det kommer att påverka inte bara detaljister och onlineaktörer utan även andra aktörer i värdekedjan som måste anpassa sig till de nya krav och onlinelösningar som genereras av denna utveckling. 5. Konsumenternas krav på mer miljöanpassade lösningar i kombination med lagstadgade krav på utökat producentansvar kommer att påverka hela värdekedjan framöver. Nya lagstiftningsåtgärder kan omfatta ansvarsskyldighet för begagnade produkter och efterföljande avfallshantering med ekonomiskt ansvar. Det innebär att man sannolikt kommer att omvärdera sina råvaruval. 6. Varumärkesägarna är pressade av starka detaljister och försöker differentiera sina utbud. Ett område som är speciellt uppmärksammat är livsmedelsprodukternas miljöanpassning, där förpackningarna också spelar stor roll. Översikt över nyckeltrender och deras konsekvenser Livsmedelsförpackningsindustrin står inför fem viktiga trender som kommer att påverka respektive aktörer i värdekedjan. 1. Ökad betydelse för design och synlighet i butiken: I den allt mer konkurrenspräglade detaljhandeln blir differentiering och synlighet allt viktigare. Både varumärkesägare och detaljister tävlar om konsumenternas uppmärksamhet vid köptillfället och använder förpackningarna som ett verktyg för detta. Sekundärförpackningarna växer i betydelse som varumärkesbärare i takt med att detaljister och varumärkesägare investerar i högre tryckkvalitet och särskiljande designlösningar. 2. Ökad konkurrens i värdekedjan och därmed ökat kostnadsfokus: Den intensivare konkurrensen tvingar aktörerna i värdekedjan att vidta kostnadsminskande åtgärder och optimera verksamheten. Förpackningarna och logistiklösningarna är en del av dessa åtgärder. 3. Hållbarhet och miljövänlighet växer i betydelse: Ökat tryck från slutanvändarna och ökad reglering på området kommer att leda till ökat fokus på miljöaspekterna i hela värdekedjan. Både detaljister och varumärkesägare hänger på trenden och hållbarhet går från att vara ett slagord till en reell affärsidé. 4. Intelligenta förpackningar blir viktigare i framtiden: Intelligenta förpackningar har varit ett viktigt samtalsämne i många år och kommer att fortsätta vara det även i framtiden. Lösningar som RFID, sensorteknik osv. har dykt upp på vissa marknader, men trenden har inte varit lika stark på små marknader som Finland och Sverige. Det kommer att ta tid innan varumärkesägare och detaljister implementerar dessa lösningar i full skala. 5. E-handelsvolymerna fortsätter att öka: Livsmedelsförsäljningen på nätet kommer att öka starkt i framtiden på grund av konsumenternas krav på bekväma och tidssparande alternativ till att handla i butik. Det leder till nya krav på transportförpackningarna eftersom de ska garantera att maten hanteras säkert och inte kan manipuleras, samtidigt som man måste lösa komplicerade logistiska utmaningar. Dessa trender kommer att få konsekvenser för alla aktörer i värdekedjan, om än i olika grad. Eftersom varumärkesägarna står i fokus i denna kommer nästa avsnitt att handla om dem i detalj. Här tar vi kortfattat upp effekterna för detaljister, onlinebutiker och logistik. Anm: CCM = Corrugated Case Material, wellpapp

3 Framtida utsikter för detaljister Konkurrensen fortsätter att vara hård i detaljhandelssegmentet, vilket gör att kostnaderna hamnar i centrum. För att öka lönsamheten kommer detaljisterna att allt mer söka lösningar som ökar effektiviteten i butiken, t.ex. hyllfärdiga förpackningar som är lätta att packa upp, hantera och kasta. Enkel avfallshantering är också viktigt från personalens synpunkt, eftersom hantering av tomkartonger betraktas som oergonomiskt och tidsödande. Dessutom söker detaljisterna allt mer efter logistikvänliga förpackningslösningar som gör att de kan optimera lagerhantering, pallanvändning och andra aspekter på verksamheten. Sekundärförpackningar bidrar inte bara till att minska detaljisternas kostnader, utan de är också viktiga ur varumärkessynpunkt i och med att detaljisterna utökar sina sortiment av egna varumärken. Sekundärförpackningar kommer att bli allt vanligare i butikslogistiken. Förpackningsleverantörerna kommer att behöva möta den trenden genom särskiljande design för att säkerställa förpackningens synlighet och effektivitet vid köptillfället. Näthandelns växande andel av omsättningen kommer att påverka detaljisterna dramatiskt och öppna en helt ny kanal för dialog med konsumenterna. Detaljisterna blir nu ansvariga för att se till att de beställda produkterna levereras intakta och i gott skick till konsumenten. För att möta denna trend kan detaljisterna stärka sin konkurrensposition genom att se till att onlinekanalen och de erbjudna tjänsterna är väl länkade till de fysiska butikerna så man uppnår en enhetlig, integrerad kundupplevelse. Här spelar förpackningen en mycket viktig roll. Förutom att säkra onlineförsäljningen måste detaljisterna hantera den kannibaliserande effekt som näthandeln har på omsättningen i de fysiska butikerna. Traditionella detaljister som har gjort stora investeringar i butikskedjor ställs nu inför risken att kapitalutnyttjandet minskar i takt med att försäljningen går över till nätet, vilket minskar utrymmesbehovet i traditionella butiker. Dessutom ökar detaljisterna sitt fokus på hållbarhets- och miljöfrågor för att möta kundkrav och myndighetsbestämmelser. Detaljisterna koncentrerar sig ännu mer på miljövänliga produkter, som gör butikerna mer hållbara, samt på att minska matavfallet. De kommer också att mer aktivt ställa krav på leverantörerna för att säkerställa hållbarhet i hela värdekedjan. Framtida utsikter för näthandeln Sekundförpackningarnas roll för transporter kommer att öka betydligt. Produkterna måste transporteras på ett säkert sätt, vilket ställer nya konstruktionskrav (t.ex. motstånd mot vätska/ fukt) på förpackningarna. Konsumenterna i sin tur förväntar sig kortare tid mellan beställning och leverans, vilket skapar utmaningar för förpacknings- och produktleverantörer. Konsekvensen blir en ökad press på leveransflexibilitet. Förpackningslösningarna behöver därmed optimeras ännu mer för onlinelogistik. Tack vare allt mer individualiserade beställningar kommer efterfrågan på flexibla och mångsidiga förpackningar att öka. Det betyder att man måste hitta en god balans mellan en-för-alla-lösningar och skräddarsydda sekundärförpackningar. Varumärkesägarna hävdar att de än så länge har blivit mindre påverkade av efterfrågan på nätet och att utmaningarna ligger längre ner i värdekedjan. Det är dock troligt att framtida detaljister kommer att ställa krav på varumärkesägarna att utveckla förpackningssystem och lösningar som är optimerade för onlinedistribution, på samma sätt som de idag ställer krav på effektiva butiksförpackningar. Framtida utsikter för logistik Logistiken förväntas växa i betydelse i värdekedjan överlag. Man måste kunna garantera trygga och säkra varutransporter samtidigt som man tacklar de nya utmaningarna i leveranskedjan. Mindre livsmedelsavfall kommer att bli en av de stora utmaningarna i logistikflödet av livsmedel. Den ovannämnda tillväxten i onlinehandeln ställer nya krav på logistiken. Dagens lösningar, inklusive förpackningslösningarna, kommer inte att förslå i den nya miljön utan anpassningar och nytänkande. Med hjälp av smarta förpackningslösningar kan man öka effektiviteten i logistikverksamheten. Förbättringar som optimerad lastning/fyllning, stapling och viktminskning kan användas för att få ner kostnaderna och göra verksamheten smidigare. Automatiserade och integrerade leveranskedjor kommer att skapas för att uppnå en optimerad helhetslösning. Exempel på effektivitetsförbättrande åtgärder idag är just-in-time (JIT)- metodik, leverantörsstyrda lager (vendor managed inventories, VMI) och elektronisk datautväxling (electronic data interchange, EDI). Flexibilitet och förmåga att anpassa sig till förändringar i utbudet kommer att bli allt viktigare i framtiden för både logistikaktörer och förpackningsleverantörer. Viktiga framgångsfaktorer Ovanstående trender och deras påverkan längre ner i värdekedjan har konsekvenser för hur en varumärkesägare bör agera. För att nå framgång måste man fokusera på åtminstone fem dimensioner. Följaktligen måste förpackningsleverantörerna arbeta enligt dessa fem dimensioner för att stödja varumärkesägarna. Optimera verksamheten Möjliggöra basfunktionalitet Framgångsfaktorer Text för förpackningar 2016 och framåt Stöd varumärkesbyggande Minska kostnaderna Kommunicera värdet av hållbarhet

4 1. Ge basfunktionalitet Basfunktionalitet handlar om att följa överenskomna krav och att ha förmågan att uppfylla kraven. Förpackningens huvuduppgift i livsmedelsindustrin är att ge säkerhet och skydd åt produkterna genom hela leveranskedjan. För att få basfunktionalitet på rätt nivå bör följande aspekter beaktas: Säkra konsekvent prestation Uppfyll kraven Stöd med service Konsekvens är nödvändigt att upprätthålla i flera dimensioner, t.ex. ytdesign, strukturegenskaper, tryckbarhet, körbarhet och slutproduktens kvalitet. Produktleveranserna måste vara likvärdiga i olika länder och olika fabriker. Produkterna utformas för att uppfylla specifika kundkrav, vare sig det handlar om stadiga förpackningar för skydd och transport eller lösningar för butiksförpackningar till detaljhandeln. Hög pålitlighet och exakta leveranser stöds av flexibelt och snabbt agerande vid eventuella produktionsstörningar. 2. Minska kostnaderna Det blir allt viktigare att förpackningarna bidrar till att minska kostnaderna, både när det gäller förpackningen i sig och omgivande kostnader. Det finns tre huvuddimensioner på kostnadsinnovation: Lösning: En innovation som optimerar förpackningslösningen för att minska kostnaderna är bland det viktigaste för en förpackningsleverantör. Detta slags kostnadsinnovation sätter fokus på de problem förpackningen måste lösa ur ett helhetsperspektiv. Ett typiskt exempel är integrering av primär- och sekundärförpackningar. Process: En innovation som optimerar användningen av emballaget. Detta slags innovation ser på vad som kan förändras i användningen för att minska kostnaderna. Ett exempel på detta är ny design på förpackningarna för att få plats med fler på samma pall och därmed förbättra lastkapaciteten. Egenskaper: En innovation som fokuserar på att förbättra förpackningens funktionalitet. Det är vad de flesta kostnadsinnovationer handlar om idag. Ett exempel är anpassning av förpackningarnas vikt och storlek. Innovation av egenskaper kräver en genomgripande förståelse av hela processen och tjänar som bas för utformning av ändamålsenliga förpackningar. 3. Optimera verksamheten Förpackningsleverantörerna ska inte bara leverera förpackningen, utan de måste också kunna hjälpa till med att underlätta kundernas verksamhet. Förpackningsleverantörerna kan bidra till att optimera leveranskedjan genom ett utbud av driftstjänster. Pålitlig och flexibel ingående logistik Förpackningsleverantörerna kan öka tillförlitligheten och reaktionsförmågan i den ingående logistiken genom att tillhandahålla just-in-time (JIT)-logistik med korta avropstider, leverantörsstyrda lager (VMI) som säkerställer tillgänglighet samt införa elektronisk datautväxling (EDI) för automatiskt, smidigt och korrekt utbyte av data. Flexibilitet och snabbhet är av största betydelse för att hantera efterfrågevariationer på ett effektivt sätt. Störningsfri produktion Att säkra ett högt utnyttjande av produktionslinjerna är extra viktigt för varumärkesägare, eftersom störningar och produktionsstopp medför höga kostnader. I takt med att variationen i förpackningar ökar blir utmaningarna ännu större eftersom förpackningslinjen måste kunna hantera den större variationen samtidigt som den förblir kostnadseffektiv. Förpackningsleverantörerna kan hjälpa till att optimera förpackningslinjerna för att möjliggöra effektiv och flexibel produktion av en mängd olika slags produkter. Andra viktiga faktorer för att säkra störningsfri produktion är riskplanering och riskminskning genom att felsöka flaskhalsar och kritiska delar i processen och därmed förebygga driftstopp på ett proaktivt sätt. Riskplaneringen kan göras i samarbete mellan maskinkonstruktörer, varumärkesägare och förpackningsleverantörer. Kostnadsinnovation i 3 steg: Lösning Se bortom förpackningen för att hitta lösningar som uppfyller kraven Process Förbättra sätten att använda förpackningen Egenskaper Förbättra det som redan finns

5 Butikseffektivitet Förpackningsleverantörerna spelar en viktig roll genom att hjälpa varumärkesägare att lösa sina kunders, dvs. detaljisternas, effektivitetsutmaningar. Genom att föreslå utformning t.ex. av egenskaper hos butiksförpackningar eller dimensionering av pallklara förpackningar kan varumärkesägarna föra fram sina kunders behov. 4. Stöd varumärkesbyggande Förpackningens utformning kommer att bli allt viktigare ur marknadsförings- och försäljningsperspektiv. Varumärkesägarna möter hård konkurrens på butikshyllorna inte bara från konkurrerande märken utan också från detaljistens egna märken. Grafisk design och visuell påverkan spelar en viktig roll för förpackningens funktion att hjälpa konsumenter känna igen och minnas varumärken i en konkurrensintensiv miljö. Ett klassiskt marknadsföringsverktyg som lärs ut på de flesta universitet är 4P-modellen: produkt, pris, plats och påverkan. För att komplettera modellen bör P för packaging = förpackning också tas med. Förpackningen spelar ju en nyckelroll för att differentiera produkten i butiken och locka till uppmärksamhet i på säljstället. I fortsättningen kommer förpackningen att fungera som ett allt viktigare verktyg i varumärkesägarens marknadsföringsmix. I korthet är de områden där förpackningarna är till hjälp för varumärkesägarna: Fånga slutkonsumentens uppmärksamhet vid köptillfället Stärka varumärket Öka varumärkesmedvetandet Differentiera produkter, t.ex. ekonomi- vs. premiumprodukter Förmedla bilden av en grön, förnybar och återvinningsbar produkt Skyddande, så att både innehållet och emballaget ser bra ut när de kommer fram Förpackning Marknadsföring Pris Plats Produkt

6 5. Kommunicera värdet av miljötänkande Miljötänkande kommer att bli ett allt viktigare produktattribut som påverkar konsumenternas inköpsbeslut. Konsumenternas inställning till miljön har förändrats och trenden kommer att fortsätta i takt med att naturresurserna minskar och avfallsproblemet växer och framåt kommer hållbarhet att vara ett seriöst tema, inte bara ett ord. I synnerhet förpackningsleverantörer av wellpapp kan bidra till en hållbar utveckling eftersom materialen tillverkas av fibrer vars ursprung kan spåras kommer från förnybara råvaror är återvinningsbara bidrar till att uppfylla EU:s mål med utökat tillverkaransvar för återanvändning och återvinning av avfall Mervärde Räcker det då att med att man behärskar dessa fem faktorer och kan visa upp lyckade fall för att bli framgångsrik år 2016 och framåt? Vår uppfattning är att detta bara är grunden till framgång. Framgång skapas inte genom reaktiv respons utan genom att proaktivt tillhandahålla helhetslösningar. För att bli en äkta förpackningspartner måste leverantörerna fundera på inte bara vad de kan tillhandahålla, utan också hur lösningarna levereras. Första steget i att lägga till mervärde utöver att leverera en brun låda är att leverera proaktivt. Med andra ord räcker det inte med att ha förmågan att lösa kundens affärsproblem om denna förmåga förverkligas på ett reaktivt sätt. Förpackningsleverantörerna måste proaktivt kunna föreslå innovativa förbättringar baserade på insikter och sakkunskap. Förpackningsleverantörerna måste bli mycket aktivare och konstant sträva efter att utmana befintliga lösningar för att hitta nya och bättre lösningar som passar för morgondagens behov. Ett sätt att bli mer aktiv är gemensamt utvecklingsarbete med kunderna. Här har förpackningsleverantören och kunden en möjlighet att tillsammans komma på innovativa lösningar för värdekedjan och konsumenten. För att bli betraktad som en verklig partner måste förpackningsleverantören kunna se till kundens totala förpackningsbehov och inte vara begränsad till att bara erbjuda vissa utvalda tjänster. Leverantörerna måste anta ett holistiskt perspektiv för att hitta en lösning som går längre än att bara optimera primär-, sekundär- och tertiärförpackningar eller bara leverera en typ av material. En lösning omfattar flera komponenter, t.ex. ytter- och innerförpackning, tillbehör, tjänster. Förpackningsleverantörerna måste utnyttja hela sitt fiberbaserade sortiment men också inkludera kunskaper och lösningar i flera material för att kunna lösa problem.

7 Från basbehov till helhet Proaktivitet vore en verkligt differentierande faktor för en förpackningsleverantör Varumärkesägare, direktör för förpackningsutveckling Helhetslösning Förstå helheten för att leverera resultat: Utveckla inre och yttre lösningar Hitta synergier mellan primär, sekundär och tertiärförpackningar Mervärde Proaktiv För att nå ännu större framgång måste företag: Proaktivt föreslå innovativa förbättringar baserat på insikter och sakkunskap Aktivt utmana status quo, föra fram nya idéer och hitta teknologier som hjälper kunderna i deras verksamhet Viktiga framgångsfaktorer Möjliggöra basfunktionalitet Stöd Optimera varumärkesbyggande verksamheten Framgångsfaktorer Text för förpackningar 2016 och framåt Minska Kommunicera kostnaderna värdet av hållbarhet De fem framgångsfaktorerna för att skapa en bas med nöjda kunder: Dessa områden visar vad som kommer att bli viktigt för varumärkesägare, men för att uppnå mervärde måste leverantörerna också utvärdera hur de presterar på dessa fem områden Case: Ökning av äggförsäljningen med 40 % genom ny design Bakgrund Epicur producerade och sålde fjäderfä och ägg i Ryssland. Företaget hade startat ett projekt för att utveckla nya äggförpackningar under varumärket Leto och bad Stora Enso Packaging om hjälp med att utveckla en ny och innovativ lösning för den nya produktlinjen. Förslag Stora Enso Packaging föreslog en ny styv konstruktion i wellpapp. Lösningen omfattade också utveckling av en attraktiv design som skulle appellera till kunden på säljstället. Resultat Hyllutnyttjandet ökade från 8 till förpackningar. Försäljningen ökade med 40 % Den nya designen ökade antalet förpackningar som kunde staplas i en lastbil med 60 % Storleken på förpackningen minskade med 20 % Den styva konstruktionen minskade betydligt antalet förpackningsskador, gjorde förpackningarna lättare att bära för konsumenterna och ökade säkerheten vid transport. Ökad försäljning Effektiviserad logistik Mindre förpackningsstorlek Hyllutnyttjande +40,0% +60,0% -20,0% +37,5% Försäljning före Försäljning efter Förpackningar före Förpackningar efter Storlek före Storlek efter Förpackningar före Förpackningar efter Försäljningsvolym Fyllning av lastbilar Förpackningsstorlek Antal förpackningar som rymdes på hyllan

8 Kontakter Sammanfattning Hannu Alalauri Senior Vice President Stora Enso Renewable Packaging, Packaging Solutions E-post: Detaljisterna har stor makt i värdekedjan, och de förväntas fortsätta öka sin dominans genom konsolidering och lansering av egna märken. I denna konkurrensintensiva miljö får förpackningen en allt viktigare roll, både som hjälpmedel för kostnadsminskning och som ett verktyg att öka omsättningen. I framtiden kommer livsmedelsförpackningsindustrin att påverkas av fem nyckeltrender som har stor påverkan på förpackningarna. Trenderna är: 1. Ökad betydelse för design och synlighet i butiken 2. Ökad konkurrens i värdekedjan och därmed ökat kostnadsfokus 3. Ökad betydelse för hållbarhet och miljövänlighet 4. Betydelsen av intelligenta förpackningar fortsätter att öka 5. Fortsatt ökning av e-handelsvolymerna Björn Thunström Vice President Marketing & Customer Loyalty Stora Enso Renewable Packaging Packaging Solutions E-post: Fem framgångsfaktorer som formar förpackningsbranschen 2016 och framåt: Möjliggör basfunktionalitet: det grundläggande behovet av pålitliga, högklassiga förpackningar som är skräddarsydda för sitt ändamål. Minska kostnader: det kommer att behövas innovativa förpackningslösningar, processer och funktioner som minskar kostnaderna för varumärkesägarna. Optimera verksamheten: varumärkesägarna behöver inte bara en förpackning utan också tillförlitliga och högpresterande förpackningsprocesser. Stöd varumärkesbyggande: förpackningens design blir allt viktigare för marknadsföring och försäljning. Kommunicera värdet av miljötänkande: hållbarhetsfrågor påverkar allt mer konsumenternas inköpsbeslut och hållbarheten måste kommuniceras bättre i takt med att medvetandet ökar. Fredrik Stensson Marketing Manager Stora Enso Renewable Packaging, Packaging Solutions E-post: Dessa aspekter kommer att bli viktiga för varumärkesägare, men för att få ytterligare mervärde måste leverantörerna också utvärdera hur de presterar på dessa fem områden. Varumärkesägarna måste kräva att förpackningsföretagen proaktivt föreslår innovativa lösningar som baseras på insikter och sakkunskap. Det räcker alltså inte med reaktiva svar på kundinitierade utvecklingsaktiviteter. Varumärkesägarna kommer att kräva att förpackningsföretagen levererar en helhetslösning som tar hand om deras totala förpackningsbehov. Leverantörerna måste anta ett helhetsperspektiv och inte bara tillhandahålla tjänster inom bara en förpackningskategori eller ett förpackningsmaterial. Vad erbjuder då Stora Enso Renewable Packaging för att möta dessa utmaningar och aspekter? Vi fokuserar på att proaktivt föreslå kunderna innovativa förpackningslösningar som ger lägre vikt, mindre avfall, mindre outnyttjat utrymme och mindre påverkan på miljön. Vi står gärna till tjänst med vårt globala förpackningskunnande för att stödja våra kunder i stärkandet av sina varumärken med attraktiv design som syns i butiken, innovativa konstruktioner och material för optimal prestanda och lägre kostnader. Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan och arbetar aktivt med att hjälpa våra kunder att skapa hållbar resurseffektivitet. Vi gör det genom att använda förnybara råvaror och utnyttja våra egna återvinningsorganisationer för att ta hand om kundernas återvinningsbehov.

viewpoint viewpoint om elektronikförpackningar 2016 och framåt Konsumentelektronikindustrin Stora Enso viewpoint 1/2014

viewpoint viewpoint om elektronikförpackningar 2016 och framåt Konsumentelektronikindustrin Stora Enso viewpoint 1/2014 Stora Enso 1/2014 om elektronikförpackningar 2016 och framåt Elektronikkonsumenter har vant sig vid att hela tiden förvänta sig mer. Efterfrågan växlar snabbt, och nya produktlanseringar och många megatrender

Läs mer

viewpoint Förpackningar för detaljhandeln: 2016 och framåt Sub-heading set in HelveticaSerif Stora Enso Packaging Solutions

viewpoint Förpackningar för detaljhandeln: 2016 och framåt Sub-heading set in HelveticaSerif Stora Enso Packaging Solutions viewpoint Förpackningar för detaljhandeln: 2016 och framåt Sub-heading set in HelveticaSerif Stora Enso Packaging Solutions Detaljhandeln genomgår nu en av de mest dynamiska och spännande perioderna på

Läs mer

viewpoint Förpackningar för detaljhandeln: 2016 och framåt Sub-heading set in HelveticaSerif Stora Enso Packaging Solutions

viewpoint Förpackningar för detaljhandeln: 2016 och framåt Sub-heading set in HelveticaSerif Stora Enso Packaging Solutions viewpoint Förpackningar för detaljhandeln: 2016 och framåt Sub-heading set in HelveticaSerif Stora Enso Packaging Solutions Detaljhandeln genomgår en av de mest dynamiska och spännande perioderna på länge.

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Framgång genom engagemang och nära samarbete

Framgång genom engagemang och nära samarbete Framgång genom engagemang och nära samarbete Erfarenhet skapas inte av vad man har gjort, utan hur man gjorde det, tog lärdom av det och gick vidare. Vi skapar rätt förutsättningar för våra kunder att

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS W E 100% YCLING W EL REC O OV WE L E RECYC G L LIN G VE LO IN W RECYCL ING OVE EL VE YC RECYCLABLE ECOLOGICAL HANGERS HANGING THE FUTURE Den nya generationen ekoligenta galgar; intelligent form och ekologisk

Läs mer

SCANDIFLEX FÖRSTKLASSIGA FÖRPACKNINGAR MED FLEXIBILITET, FUNKTION OCH FORM I FOKUS FÖR DIN FRAMGÅNG

SCANDIFLEX FÖRSTKLASSIGA FÖRPACKNINGAR MED FLEXIBILITET, FUNKTION OCH FORM I FOKUS FÖR DIN FRAMGÅNG SCANDIFLEX FÖRSTKLASSIGA FÖRPACKNINGAR MED FLEXIBILITET, FUNKTION OCH FORM I FOKUS FÖR DIN FRAMGÅNG Historik Verksamheten startades 1985 som en utbrytare från Åkerlund & Rausing Quadrans Oy ny ägare i

Läs mer

«Skapa en attraktiv och»

«Skapa en attraktiv och» Butikskommunikation Varuexponering Innovation & ny teknologi Butiksinredning «Skapa en attraktiv och» säljande butiksmiljö som stärker konsumentens köpupplevelse Vi arbetar hand i hand med både detaljhandel

Läs mer

Vem driver innovationer inom livsmedelssektorn i Sverige?

Vem driver innovationer inom livsmedelssektorn i Sverige? Vem driver innovationer inom livsmedelssektorn i Sverige? Märit Beckeman Förpackningslogistik marit.beckeman@plog.lth.se Vad är en innovation? införande av något nytt, nyhet; förändring (Svenska Akademins

Läs mer

Stora Enso Packaging Solutions 01/2015. viewpoint Framtidens förpackningar för millenniegenerationen

Stora Enso Packaging Solutions 01/2015. viewpoint Framtidens förpackningar för millenniegenerationen Stora Enso Packaging Solutions 01/2015 viewpoint Framtidens förpackningar för millenniegenerationen Millenniegenerationen håller på att bli en viktig målgrupp som detaljister och varumärkesägare måste

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 UTVECKLINGEN UNDER 2008 Första halvåret:» Stark efterfrågan» Inflationsförväntningar och höjda räntor» Hög efterfrågan på råvaror gav fortsatt kraftiga kostnadsökningar

Läs mer

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich Förpackningar Individuell PM 2010 KPP039 Förpackningar Inledning I kursen Produktutveckling 3, KPP039, ingår en individuell inlämningsuppgift. Ett PM ska skrivas som ger en mer djup inblick i en process,

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Wellpapp låg ytvikt bra miljöval!

Wellpapp låg ytvikt bra miljöval! Wellpapp låg ytvikt bra miljöval! PRINT SMOOTH PERFORMANCE SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter.

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola till svensk ekonomi När du köper en Coca-Cola i Sverige kanske du inte tänker på allt som ligger bakom den och hur den bidrar till

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Pressinformation, december 2013 Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Detaljhandeln står idag inför stora utmaningar. Kunderna är mer kräsna och illojala än någonsin tidigare. Konkurrensen är

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Innovativa SCM-lösningar

Innovativa SCM-lösningar Innovativa SCM-lösningar RELEX SCM-seminarium 2015 Johanna Småros, RELEX Solutions Revolutionerande teknologi Minnesbaserad beräkningsteknologi (IMC) kommer att revolutionera planering och styrning av

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Distributionsstrategier Distributionsstrategier, Logistikprogrammet 1

Distributionsstrategier Distributionsstrategier, Logistikprogrammet 1 Distributionsstrategier 1 Planering och utveckling av distributionssystem Strategi Struktur Funktion Drift 2 Distribution Aktiviteter som ser till att en produkt överförs från företagen till kunder 3 Kund

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

Vi tillverkar etiketter för bland annat: Proctor & Gamble Rieber & Søn Dairy Crest Sara Lee Tulip Coop Arla Velux Ahold Silvo

Vi tillverkar etiketter för bland annat: Proctor & Gamble Rieber & Søn Dairy Crest Sara Lee Tulip Coop Arla Velux Ahold Silvo 1 Vi tillverkar etiketter för bland annat: Proctor & Gamble Rieber & Søn Dairy Crest Sara Lee Tulip Coop Arla Velux Ahold Silvo 2 Dansk etikett-gruppe Två tryckerier i Danmark Två tryckerier i Storbritannien

Läs mer

Workshop FÖRPACKNINGAR 2025 FÖRPACKNINGAR IDAG VAD KRÄVS

Workshop FÖRPACKNINGAR 2025 FÖRPACKNINGAR IDAG VAD KRÄVS Workshop FÖRPACKNINGAR FÖRPACKNINGAR Hur interagerar konsumenter med förpackningar idag? Idagsläget är det viktigaste fokuset kring förpackningar att de ska vara säkra i transportkedjan och skydda produkten.

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Ekologisk livsmedelsmarknad

Ekologisk livsmedelsmarknad Ekologisk livsmedelsmarknad Halvårsrapport om den ekologiska livsmedelsförsäljningen i detaljhandeln inklusive Systembolaget. Januari Juli 2016 sammanställd av Ekoweb.nu 18 års erfarenhet av ekomarknaden

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Kontrollerad mobilitet

Kontrollerad mobilitet Kontrollerad mobilitet Kommunala fordon Med fokus på Arbetsmaskiner Lant- och skogsbruk Transport och logistik Övertygande Mobil styrteknik fungerar tack vare att alla komponenter är perfekt samtrimmade.

Läs mer

Addera värden i livsmedelsvärdekedjan baserat på spårbarhet och riskhantering

Addera värden i livsmedelsvärdekedjan baserat på spårbarhet och riskhantering Addera värden i livsmedelsvärdekedjan baserat på spårbarhet och riskhantering 2007-10-11 Helena Lindh och Christina Skjöldebrand En hårdnande riskmiljö Ökad konkurrens Minskade marginaler Nya aktörer Kamp

Läs mer

Årsstämma 2011 Billerud Aktiebolag (publ) 4 maj 2011

Årsstämma 2011 Billerud Aktiebolag (publ) 4 maj 2011 Årsstämma 2011 Billerud Aktiebolag (publ) 4 maj 2011 VD:S ANFÖRANDE Per Lindberg, VD & Koncernchef BLOGGAR VÄRLDEN ÖVER TALAR OM OSS En originell, miljövänlig förpackning som visar produkterna respekt,

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Billigast, bäst eller kanske både

Billigast, bäst eller kanske både Billigast, bäst eller kanske både Alltid nära tillhands 14 moderna fabriker 375 MEUR 2011 Specialiserade utvecklingsavdelningnar Starkt internt nätverk Ingerois Kauttua Sarpsborg Norrköping Tabasalu Tibro

Läs mer

Hållbar livsmedelsproduktion i städer. Förslag till nya svenska standarder

Hållbar livsmedelsproduktion i städer. Förslag till nya svenska standarder Hållbar livsmedelsproduktion i städer Förslag till nya svenska standarder Hållbar livsmedelsproduktion i städer förslag till nya svenska standarder Bakgrund Swedish Standards Institute (SIS) har fått in

Läs mer

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Ledande inom färg, lack och verkstadsoptimering Nexa Autocolor är en av världens ledande färgleverantörer och finns i över 147 länder. Nexa Autocolor har

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen Nolato Medical Pharma Packaging Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen 2 3 Vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Partner för livet Nolato Medical

Läs mer

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap Framtidens Team: utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap 2009 Framtidens Team 1 Framtidens ledarskap Vi tror att

Läs mer

The Global Language of Business. Spåra dina produkter i realtid

The Global Language of Business. Spåra dina produkter i realtid The Global Language of Business Spåra dina produkter i realtid 1 Spårbarhet handlar om att ha relevant information om en produkt eller råvara, samt att känna till dess historik Bakgrund Marknader har blivit

Läs mer

ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ

ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ Praktiska råd för projektörer 5 MINUTERS LÄSTID ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD Den hårda konkurrensen i en osäker ekonomi kombinerat

Läs mer

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete PRINT MANAGEMENT Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete 1 2 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION 3 Total kontroll över din tryckta kommunikation Vill du fokusera på din kärnverk

Läs mer

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering - Att upphandla IT-system för framtiden - Seminarium Bank 2.0 12 november 2009 Johan Nylén, Partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå Juristens utmaningar

Läs mer

Inter IKEA Systems B.V. 2008. design för människor, från ett företag som består av människor. demokratisk design. IKEA.se

Inter IKEA Systems B.V. 2008. design för människor, från ett företag som består av människor. demokratisk design. IKEA.se Inter IKEA Systems B.V. 2008 design för människor, från ett företag som består av människor. demokratisk design IKEA.se design ÄR TEAMWORK Många människor har en begränsad budget men vill ända skapa ett

Läs mer

FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT. SUCCÉ för dig

FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT. SUCCÉ för dig FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT SUCCÉ för dig ETT EINFÖRETAG UNTERNHEMEN AUF för dig ERFOLGSKURS. Sedan etableringen för 10 år har GGM Gastro skapat sig ett strakt namn som importör och exportör av

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 3,0 2,2 0,8 Den ekologiska livsmedelsbranschen har under

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

REGERINGEN N2016/03446/KSR

REGERINGEN N2016/03446/KSR pypii Regeringsbeslut I 2 IP? REGERINGEN 2016-05-12 N2016/03446/KSR Näringsdepartementet Konkurrensverket 103 85 Stockholm KONKURRENSVERKET Avd,*V A nr jt fj 2 ^ ^ ^ r Dnr 3ti/c?Ml> KSnr/,/, / AktfaH /

Läs mer

Svenska Retursystem. Vi tror på återanvändning, vad tror du på?

Svenska Retursystem. Vi tror på återanvändning, vad tror du på? Svenska Retursystem Vi tror på återanvändning, vad tror du på? Om Svenska Retursystem Svenska Retursystem förenklar, effektiviserar och miljöanpassar den svenska dagligvarubranschen genom att driva och

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Individuella förpackningslösningar

Individuella förpackningslösningar Individuella förpackningslösningar BK PAC ett kundnära företag Med kompetens, engagemang och pålitlighet levererar vi individuella förpackningslösningar med bästa totalekonomi vår företagspolicy. Kompetens

Läs mer

Argument för Miljöinnovation. Miljömässiga hänsyn för smartare affärsbeslut

Argument för Miljöinnovation. Miljömässiga hänsyn för smartare affärsbeslut Argument för Miljöinnovation Miljömässiga hänsyn för smartare affärsbeslut Vi behöver alla tänka på ett miljöinnovativt sätt I ett läge där 53 % av beslutsfattarna på europeiska företag anger hållbarhet

Läs mer

SVEBA-DAHLEN.COM SVENSK INNOVATION GLOBAL BAKNING

SVEBA-DAHLEN.COM SVENSK INNOVATION GLOBAL BAKNING SVEBA-DAHLEN.COM SVENSK INNOVATION GLOBAL BAKNING Kunskap och trygghet från en erfaren branschexpert. SVEBA-DAHLEN.COM SVEBA DAHLEN GROUP Sveba Dahlen erbjuder ett unikt helhetskoncept med användarvänliga

Läs mer

Service för dig som som vill vara säker

Service för dig som som vill vara säker Service för dig som som vill vara säker VD:n har ordet Service har alltid varit en viktig del i pappersindustrin. Med ökande krav på kostnadseffektivitet stärks betydelsen av underhåll än mer. Metsos verksamhet

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer 1 SCA 2 Drivkrafter 3 Innovationer för

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Nyhet! Ekologiska och miljövänliga kläder av bambu

Nyhet! Ekologiska och miljövänliga kläder av bambu Nyhet! Ekologiska och miljövänliga kläder av bambu Får bara säljas av skolklasser och idrottslag Läs mer om hur ni kan tjäna pengar till laget/klassen och samtidigt bidra till en lite bättre värld. bamboo

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april 2013-04-25 Sida 1 Sidfot med plats för Enhet/Utförare Internt/Externt/Filnamn Dagens agenda Våra utmaningar Ann Carlsson, VD Apotekets produkter

Läs mer

Strategy & Culture. För dig som arbetar som ledare inom: INFO: Datum: 6/3, 13/3, 20/3 Tid: Coaching: 1 timme

Strategy & Culture. För dig som arbetar som ledare inom: INFO: Datum: 6/3, 13/3, 20/3 Tid: Coaching: 1 timme Strategy & Culture Strategy & Culture ger dig praktiska kunskaper om hur du på ett effektivt sätt kan leda och driva ett förändringsarbete inom ditt företag. Lär dig att förbättra företagets förmåga till

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 3,0 Stor tillväxt för den ekologiska livsmedelsbranschen har under 2013 2,5

Läs mer

Grundat 1978 av Claes Jonsson och Lotti Magnidotter Jonsson. Ett av de mest erfarna företagen inom promotion, profilering och presentreklam

Grundat 1978 av Claes Jonsson och Lotti Magnidotter Jonsson. Ett av de mest erfarna företagen inom promotion, profilering och presentreklam EN PRESENTATION Ett familjeföretag grundat 1978 Grundat 1978 av Claes Jonsson och Lotti Magnidotter Jonsson Ett av de mest erfarna företagen inom promotion, profilering och presentreklam Enligt oberoende

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Yutong Eurobus. Din partner i Nordeuropa! Yutong. världen. Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner.

Yutong Eurobus. Din partner i Nordeuropa! Yutong. världen. Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner. Yutong Eurobus Din partner i Nordeuropa!, Yutong bussstörsta aren i tillverk! världen Vi vill göra allt för att du ska bli en nöjd kund och samarbetspartner. Scandinavien och Kina har en lång och rik historia

Läs mer

Konkurrenskraftsutredningen om prydnadsväxter

Konkurrenskraftsutredningen om prydnadsväxter Hur stärker vi konkurrenskraften hos svenska tomater och krukväxter? Lena Ekelund och Fredrik Fernqvist Trädgårdskonferensen, Alnarp 2015-01-27 Konkurrenskraftsutredningen om prydnadsväxter»sedan 1995

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Svenska Retursystem. Ett enkelt, effektivt & miljöanpassat retursystem

Svenska Retursystem. Ett enkelt, effektivt & miljöanpassat retursystem Svenska Retursystem Ett enkelt, effektivt & miljöanpassat retursystem Om oss Svenska Retursystem förenklar, effektiviserar och miljöanpassar den svenska dagligvarubranschen genom att driva och utveckla

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Vi samordnar informationslogistik. Leveranslogistik

Vi samordnar informationslogistik. Leveranslogistik logistiklösningar Vi samordnar informationslogistik och leveranslogistik Tilläggstjänsten logistiklösningar tryggar många olika moment för översikt och kontroll av logistikflödet. Det är vår kommunikationsportal

Läs mer

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Texter Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Projektledning av marknadsföringsaktiviter Logistiklösningar vid e-handel Juridik

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

One for all A Clean Partner har lösningarna

One for all A Clean Partner har lösningarna Livsmedel 2 One for all A Clean Partner har lösningarna A Clean Partner är en av Sveriges största leverantörer av kemtekniska produkter. Vi utvecklar och saluför rengöringsmedel och systemlösningar för

Läs mer