viewpoint om livsmedelsförpackningar 2016 och framåt. Presentation av förpackningar för livsmedel Stora Enso viewpoint 1/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "viewpoint om livsmedelsförpackningar 2016 och framåt. Presentation av förpackningar för livsmedel Stora Enso viewpoint 1/2014"

Transkript

1 Stora Enso 1/2014 Förpackningar för livsmedel är ett brett område och omfattar ett stort antal segment, förpackningsalternativ och förpackningsmaterial. Dominerande slutanvändarsektorer är bland annat förädlade livsmedel, färska livsmedel och drycker. Man använder tre huvudsakliga förpackningsalternativ: primär-, sekundär- och tertiärförpackningar. Primärförpackningar används vid direkt kon om livsmedelsförpackningar 2016 och framåt Förpackningsindustrin är i ständig förändring. Slutanvändarnas preferenser ändras, ekologisk hållbarhet blir allt viktigare och varumärkesägarna slåss allt mer om hyllutrymmet. Det råder häftig konkurrens bland både detaljhandlare och varumärkesägare, vilket leder till starkt fokus på kostnadseffektivitet. Men hur påverkas förpackningarna av de pågående förändringarna och trenderna? Vad är det framtidens varumärkesägare ser som det viktigaste när de bedömer och så småningom väljer leverantör av förpackningslösningar? I denna presenteras den potentiella utvecklingen och nyckelområdena för livsmedelsförpackningar 2016 och framåt. Presentation av förpackningar för livsmedel takt med produkterna; sekundärförpackningar innehåller ofta flera primärförpackningar; tertiärförpackningar innehåller flera sekundärförpackningar och används vid transporter. Fiberbaserade material (wellpapp, kartong, vätskekartong m.m.) utgör 31 % av totalvolymen på den globala förpackningsmarknaden. Inom wellpapp är livsmedel den största slutanvändaren och står för cirka 40 % av totalförbrukningen. Den sammanlagda förbrukningsvolymen av wellpapp beräknas växa globalt med en genomsnittlig årlig tillväxttakt, CAGR på 4,3 % fram till 2017 (Smithers Pira: The Future of Global Markets for Corrugated Board Packaging to 2017). I denna fokuserar vi främst på förpackningar som är avsedda att skydda och transportera en produkt, dvs. sekundärförpackning. Men eftersom det finns många likheter även med andra typer av förpackningar gäller många av slutsatserna även för primärförpackningar. Vi tar också upp de fall där förpackningen har ett ytterligare syfte, t.ex. kommunicera ett budskap, skapa medvetenhet eller fungera som särskiljande mellan olika livsmedelsprodukter.

2 Returfiber Nyfiber Återvunnen wellpapp Ny CCM Design Konvertering Legofyllning /packare Logistikleverantörer Varumärkesägare Logistikleverantörer Grossist Detaljhandel Lager Online Detaljhandel Konsument Livsmedelsförpackningars värdekedja Dynamiken i värdekedjan dvs. maktspelet mellan de olika stegen i värdekedjan förändras kontinuerligt. Ur förpackningsperspektiv finns det åtminstone sex specifika utvecklingslinjer: 1. Detaljisterna får gradvis mer makt allt eftersom marknaden mognar. På mogna marknader som Finland, Sverige, Storbritannien och Frankrike är detaljisterna redan dominerande i värdekedjan. På tillväxtmarknader, t.ex. Ryssland, har varumärkesägarna fortfarande en relativt stark ställning. Detta kommer dock sannolikt att förändras i och med att detaljhandeln konsolideras och detaljisterna mer aggressivt börjar marknadsföra sina egna märkesvaror som på de mogna marknaderna. 2. Förändrade konsumentbeteenden påverkar också värdekedjan. Allt bättre informerade, mer krävande och värdeorienterade konsumenter utövar prispress på detaljhandelsmarknaden och ökar ytterligare den hårda konkurrensen mellan varumärkesägare och detaljister. 3. Logistikleverantörernas roll som potentiell garant för driftseffektivitet kommer att öka. Trenden med ökad variation inom produkter och förpackningar ytterligare förstärkt av den växande onlinehandeln gör behovet av effektiva logistiklösningar ännu starkare. 4. Tillväxten inom näthandeln kommer att ändra spelreglerna i livsmedelshandeln, eftersom den öppnar upp för en helt ny konkurrenssituation. Det kommer att påverka inte bara detaljister och onlineaktörer utan även andra aktörer i värdekedjan som måste anpassa sig till de nya krav och onlinelösningar som genereras av denna utveckling. 5. Konsumenternas krav på mer miljöanpassade lösningar i kombination med lagstadgade krav på utökat producentansvar kommer att påverka hela värdekedjan framöver. Nya lagstiftningsåtgärder kan omfatta ansvarsskyldighet för begagnade produkter och efterföljande avfallshantering med ekonomiskt ansvar. Det innebär att man sannolikt kommer att omvärdera sina råvaruval. 6. Varumärkesägarna är pressade av starka detaljister och försöker differentiera sina utbud. Ett område som är speciellt uppmärksammat är livsmedelsprodukternas miljöanpassning, där förpackningarna också spelar stor roll. Översikt över nyckeltrender och deras konsekvenser Livsmedelsförpackningsindustrin står inför fem viktiga trender som kommer att påverka respektive aktörer i värdekedjan. 1. Ökad betydelse för design och synlighet i butiken: I den allt mer konkurrenspräglade detaljhandeln blir differentiering och synlighet allt viktigare. Både varumärkesägare och detaljister tävlar om konsumenternas uppmärksamhet vid köptillfället och använder förpackningarna som ett verktyg för detta. Sekundärförpackningarna växer i betydelse som varumärkesbärare i takt med att detaljister och varumärkesägare investerar i högre tryckkvalitet och särskiljande designlösningar. 2. Ökad konkurrens i värdekedjan och därmed ökat kostnadsfokus: Den intensivare konkurrensen tvingar aktörerna i värdekedjan att vidta kostnadsminskande åtgärder och optimera verksamheten. Förpackningarna och logistiklösningarna är en del av dessa åtgärder. 3. Hållbarhet och miljövänlighet växer i betydelse: Ökat tryck från slutanvändarna och ökad reglering på området kommer att leda till ökat fokus på miljöaspekterna i hela värdekedjan. Både detaljister och varumärkesägare hänger på trenden och hållbarhet går från att vara ett slagord till en reell affärsidé. 4. Intelligenta förpackningar blir viktigare i framtiden: Intelligenta förpackningar har varit ett viktigt samtalsämne i många år och kommer att fortsätta vara det även i framtiden. Lösningar som RFID, sensorteknik osv. har dykt upp på vissa marknader, men trenden har inte varit lika stark på små marknader som Finland och Sverige. Det kommer att ta tid innan varumärkesägare och detaljister implementerar dessa lösningar i full skala. 5. E-handelsvolymerna fortsätter att öka: Livsmedelsförsäljningen på nätet kommer att öka starkt i framtiden på grund av konsumenternas krav på bekväma och tidssparande alternativ till att handla i butik. Det leder till nya krav på transportförpackningarna eftersom de ska garantera att maten hanteras säkert och inte kan manipuleras, samtidigt som man måste lösa komplicerade logistiska utmaningar. Dessa trender kommer att få konsekvenser för alla aktörer i värdekedjan, om än i olika grad. Eftersom varumärkesägarna står i fokus i denna kommer nästa avsnitt att handla om dem i detalj. Här tar vi kortfattat upp effekterna för detaljister, onlinebutiker och logistik. Anm: CCM = Corrugated Case Material, wellpapp

3 Framtida utsikter för detaljister Konkurrensen fortsätter att vara hård i detaljhandelssegmentet, vilket gör att kostnaderna hamnar i centrum. För att öka lönsamheten kommer detaljisterna att allt mer söka lösningar som ökar effektiviteten i butiken, t.ex. hyllfärdiga förpackningar som är lätta att packa upp, hantera och kasta. Enkel avfallshantering är också viktigt från personalens synpunkt, eftersom hantering av tomkartonger betraktas som oergonomiskt och tidsödande. Dessutom söker detaljisterna allt mer efter logistikvänliga förpackningslösningar som gör att de kan optimera lagerhantering, pallanvändning och andra aspekter på verksamheten. Sekundärförpackningar bidrar inte bara till att minska detaljisternas kostnader, utan de är också viktiga ur varumärkessynpunkt i och med att detaljisterna utökar sina sortiment av egna varumärken. Sekundärförpackningar kommer att bli allt vanligare i butikslogistiken. Förpackningsleverantörerna kommer att behöva möta den trenden genom särskiljande design för att säkerställa förpackningens synlighet och effektivitet vid köptillfället. Näthandelns växande andel av omsättningen kommer att påverka detaljisterna dramatiskt och öppna en helt ny kanal för dialog med konsumenterna. Detaljisterna blir nu ansvariga för att se till att de beställda produkterna levereras intakta och i gott skick till konsumenten. För att möta denna trend kan detaljisterna stärka sin konkurrensposition genom att se till att onlinekanalen och de erbjudna tjänsterna är väl länkade till de fysiska butikerna så man uppnår en enhetlig, integrerad kundupplevelse. Här spelar förpackningen en mycket viktig roll. Förutom att säkra onlineförsäljningen måste detaljisterna hantera den kannibaliserande effekt som näthandeln har på omsättningen i de fysiska butikerna. Traditionella detaljister som har gjort stora investeringar i butikskedjor ställs nu inför risken att kapitalutnyttjandet minskar i takt med att försäljningen går över till nätet, vilket minskar utrymmesbehovet i traditionella butiker. Dessutom ökar detaljisterna sitt fokus på hållbarhets- och miljöfrågor för att möta kundkrav och myndighetsbestämmelser. Detaljisterna koncentrerar sig ännu mer på miljövänliga produkter, som gör butikerna mer hållbara, samt på att minska matavfallet. De kommer också att mer aktivt ställa krav på leverantörerna för att säkerställa hållbarhet i hela värdekedjan. Framtida utsikter för näthandeln Sekundförpackningarnas roll för transporter kommer att öka betydligt. Produkterna måste transporteras på ett säkert sätt, vilket ställer nya konstruktionskrav (t.ex. motstånd mot vätska/ fukt) på förpackningarna. Konsumenterna i sin tur förväntar sig kortare tid mellan beställning och leverans, vilket skapar utmaningar för förpacknings- och produktleverantörer. Konsekvensen blir en ökad press på leveransflexibilitet. Förpackningslösningarna behöver därmed optimeras ännu mer för onlinelogistik. Tack vare allt mer individualiserade beställningar kommer efterfrågan på flexibla och mångsidiga förpackningar att öka. Det betyder att man måste hitta en god balans mellan en-för-alla-lösningar och skräddarsydda sekundärförpackningar. Varumärkesägarna hävdar att de än så länge har blivit mindre påverkade av efterfrågan på nätet och att utmaningarna ligger längre ner i värdekedjan. Det är dock troligt att framtida detaljister kommer att ställa krav på varumärkesägarna att utveckla förpackningssystem och lösningar som är optimerade för onlinedistribution, på samma sätt som de idag ställer krav på effektiva butiksförpackningar. Framtida utsikter för logistik Logistiken förväntas växa i betydelse i värdekedjan överlag. Man måste kunna garantera trygga och säkra varutransporter samtidigt som man tacklar de nya utmaningarna i leveranskedjan. Mindre livsmedelsavfall kommer att bli en av de stora utmaningarna i logistikflödet av livsmedel. Den ovannämnda tillväxten i onlinehandeln ställer nya krav på logistiken. Dagens lösningar, inklusive förpackningslösningarna, kommer inte att förslå i den nya miljön utan anpassningar och nytänkande. Med hjälp av smarta förpackningslösningar kan man öka effektiviteten i logistikverksamheten. Förbättringar som optimerad lastning/fyllning, stapling och viktminskning kan användas för att få ner kostnaderna och göra verksamheten smidigare. Automatiserade och integrerade leveranskedjor kommer att skapas för att uppnå en optimerad helhetslösning. Exempel på effektivitetsförbättrande åtgärder idag är just-in-time (JIT)- metodik, leverantörsstyrda lager (vendor managed inventories, VMI) och elektronisk datautväxling (electronic data interchange, EDI). Flexibilitet och förmåga att anpassa sig till förändringar i utbudet kommer att bli allt viktigare i framtiden för både logistikaktörer och förpackningsleverantörer. Viktiga framgångsfaktorer Ovanstående trender och deras påverkan längre ner i värdekedjan har konsekvenser för hur en varumärkesägare bör agera. För att nå framgång måste man fokusera på åtminstone fem dimensioner. Följaktligen måste förpackningsleverantörerna arbeta enligt dessa fem dimensioner för att stödja varumärkesägarna. Optimera verksamheten Möjliggöra basfunktionalitet Framgångsfaktorer Text för förpackningar 2016 och framåt Stöd varumärkesbyggande Minska kostnaderna Kommunicera värdet av hållbarhet

4 1. Ge basfunktionalitet Basfunktionalitet handlar om att följa överenskomna krav och att ha förmågan att uppfylla kraven. Förpackningens huvuduppgift i livsmedelsindustrin är att ge säkerhet och skydd åt produkterna genom hela leveranskedjan. För att få basfunktionalitet på rätt nivå bör följande aspekter beaktas: Säkra konsekvent prestation Uppfyll kraven Stöd med service Konsekvens är nödvändigt att upprätthålla i flera dimensioner, t.ex. ytdesign, strukturegenskaper, tryckbarhet, körbarhet och slutproduktens kvalitet. Produktleveranserna måste vara likvärdiga i olika länder och olika fabriker. Produkterna utformas för att uppfylla specifika kundkrav, vare sig det handlar om stadiga förpackningar för skydd och transport eller lösningar för butiksförpackningar till detaljhandeln. Hög pålitlighet och exakta leveranser stöds av flexibelt och snabbt agerande vid eventuella produktionsstörningar. 2. Minska kostnaderna Det blir allt viktigare att förpackningarna bidrar till att minska kostnaderna, både när det gäller förpackningen i sig och omgivande kostnader. Det finns tre huvuddimensioner på kostnadsinnovation: Lösning: En innovation som optimerar förpackningslösningen för att minska kostnaderna är bland det viktigaste för en förpackningsleverantör. Detta slags kostnadsinnovation sätter fokus på de problem förpackningen måste lösa ur ett helhetsperspektiv. Ett typiskt exempel är integrering av primär- och sekundärförpackningar. Process: En innovation som optimerar användningen av emballaget. Detta slags innovation ser på vad som kan förändras i användningen för att minska kostnaderna. Ett exempel på detta är ny design på förpackningarna för att få plats med fler på samma pall och därmed förbättra lastkapaciteten. Egenskaper: En innovation som fokuserar på att förbättra förpackningens funktionalitet. Det är vad de flesta kostnadsinnovationer handlar om idag. Ett exempel är anpassning av förpackningarnas vikt och storlek. Innovation av egenskaper kräver en genomgripande förståelse av hela processen och tjänar som bas för utformning av ändamålsenliga förpackningar. 3. Optimera verksamheten Förpackningsleverantörerna ska inte bara leverera förpackningen, utan de måste också kunna hjälpa till med att underlätta kundernas verksamhet. Förpackningsleverantörerna kan bidra till att optimera leveranskedjan genom ett utbud av driftstjänster. Pålitlig och flexibel ingående logistik Förpackningsleverantörerna kan öka tillförlitligheten och reaktionsförmågan i den ingående logistiken genom att tillhandahålla just-in-time (JIT)-logistik med korta avropstider, leverantörsstyrda lager (VMI) som säkerställer tillgänglighet samt införa elektronisk datautväxling (EDI) för automatiskt, smidigt och korrekt utbyte av data. Flexibilitet och snabbhet är av största betydelse för att hantera efterfrågevariationer på ett effektivt sätt. Störningsfri produktion Att säkra ett högt utnyttjande av produktionslinjerna är extra viktigt för varumärkesägare, eftersom störningar och produktionsstopp medför höga kostnader. I takt med att variationen i förpackningar ökar blir utmaningarna ännu större eftersom förpackningslinjen måste kunna hantera den större variationen samtidigt som den förblir kostnadseffektiv. Förpackningsleverantörerna kan hjälpa till att optimera förpackningslinjerna för att möjliggöra effektiv och flexibel produktion av en mängd olika slags produkter. Andra viktiga faktorer för att säkra störningsfri produktion är riskplanering och riskminskning genom att felsöka flaskhalsar och kritiska delar i processen och därmed förebygga driftstopp på ett proaktivt sätt. Riskplaneringen kan göras i samarbete mellan maskinkonstruktörer, varumärkesägare och förpackningsleverantörer. Kostnadsinnovation i 3 steg: Lösning Se bortom förpackningen för att hitta lösningar som uppfyller kraven Process Förbättra sätten att använda förpackningen Egenskaper Förbättra det som redan finns

5 Butikseffektivitet Förpackningsleverantörerna spelar en viktig roll genom att hjälpa varumärkesägare att lösa sina kunders, dvs. detaljisternas, effektivitetsutmaningar. Genom att föreslå utformning t.ex. av egenskaper hos butiksförpackningar eller dimensionering av pallklara förpackningar kan varumärkesägarna föra fram sina kunders behov. 4. Stöd varumärkesbyggande Förpackningens utformning kommer att bli allt viktigare ur marknadsförings- och försäljningsperspektiv. Varumärkesägarna möter hård konkurrens på butikshyllorna inte bara från konkurrerande märken utan också från detaljistens egna märken. Grafisk design och visuell påverkan spelar en viktig roll för förpackningens funktion att hjälpa konsumenter känna igen och minnas varumärken i en konkurrensintensiv miljö. Ett klassiskt marknadsföringsverktyg som lärs ut på de flesta universitet är 4P-modellen: produkt, pris, plats och påverkan. För att komplettera modellen bör P för packaging = förpackning också tas med. Förpackningen spelar ju en nyckelroll för att differentiera produkten i butiken och locka till uppmärksamhet i på säljstället. I fortsättningen kommer förpackningen att fungera som ett allt viktigare verktyg i varumärkesägarens marknadsföringsmix. I korthet är de områden där förpackningarna är till hjälp för varumärkesägarna: Fånga slutkonsumentens uppmärksamhet vid köptillfället Stärka varumärket Öka varumärkesmedvetandet Differentiera produkter, t.ex. ekonomi- vs. premiumprodukter Förmedla bilden av en grön, förnybar och återvinningsbar produkt Skyddande, så att både innehållet och emballaget ser bra ut när de kommer fram Förpackning Marknadsföring Pris Plats Produkt

6 5. Kommunicera värdet av miljötänkande Miljötänkande kommer att bli ett allt viktigare produktattribut som påverkar konsumenternas inköpsbeslut. Konsumenternas inställning till miljön har förändrats och trenden kommer att fortsätta i takt med att naturresurserna minskar och avfallsproblemet växer och framåt kommer hållbarhet att vara ett seriöst tema, inte bara ett ord. I synnerhet förpackningsleverantörer av wellpapp kan bidra till en hållbar utveckling eftersom materialen tillverkas av fibrer vars ursprung kan spåras kommer från förnybara råvaror är återvinningsbara bidrar till att uppfylla EU:s mål med utökat tillverkaransvar för återanvändning och återvinning av avfall Mervärde Räcker det då att med att man behärskar dessa fem faktorer och kan visa upp lyckade fall för att bli framgångsrik år 2016 och framåt? Vår uppfattning är att detta bara är grunden till framgång. Framgång skapas inte genom reaktiv respons utan genom att proaktivt tillhandahålla helhetslösningar. För att bli en äkta förpackningspartner måste leverantörerna fundera på inte bara vad de kan tillhandahålla, utan också hur lösningarna levereras. Första steget i att lägga till mervärde utöver att leverera en brun låda är att leverera proaktivt. Med andra ord räcker det inte med att ha förmågan att lösa kundens affärsproblem om denna förmåga förverkligas på ett reaktivt sätt. Förpackningsleverantörerna måste proaktivt kunna föreslå innovativa förbättringar baserade på insikter och sakkunskap. Förpackningsleverantörerna måste bli mycket aktivare och konstant sträva efter att utmana befintliga lösningar för att hitta nya och bättre lösningar som passar för morgondagens behov. Ett sätt att bli mer aktiv är gemensamt utvecklingsarbete med kunderna. Här har förpackningsleverantören och kunden en möjlighet att tillsammans komma på innovativa lösningar för värdekedjan och konsumenten. För att bli betraktad som en verklig partner måste förpackningsleverantören kunna se till kundens totala förpackningsbehov och inte vara begränsad till att bara erbjuda vissa utvalda tjänster. Leverantörerna måste anta ett holistiskt perspektiv för att hitta en lösning som går längre än att bara optimera primär-, sekundär- och tertiärförpackningar eller bara leverera en typ av material. En lösning omfattar flera komponenter, t.ex. ytter- och innerförpackning, tillbehör, tjänster. Förpackningsleverantörerna måste utnyttja hela sitt fiberbaserade sortiment men också inkludera kunskaper och lösningar i flera material för att kunna lösa problem.

7 Från basbehov till helhet Proaktivitet vore en verkligt differentierande faktor för en förpackningsleverantör Varumärkesägare, direktör för förpackningsutveckling Helhetslösning Förstå helheten för att leverera resultat: Utveckla inre och yttre lösningar Hitta synergier mellan primär, sekundär och tertiärförpackningar Mervärde Proaktiv För att nå ännu större framgång måste företag: Proaktivt föreslå innovativa förbättringar baserat på insikter och sakkunskap Aktivt utmana status quo, föra fram nya idéer och hitta teknologier som hjälper kunderna i deras verksamhet Viktiga framgångsfaktorer Möjliggöra basfunktionalitet Stöd Optimera varumärkesbyggande verksamheten Framgångsfaktorer Text för förpackningar 2016 och framåt Minska Kommunicera kostnaderna värdet av hållbarhet De fem framgångsfaktorerna för att skapa en bas med nöjda kunder: Dessa områden visar vad som kommer att bli viktigt för varumärkesägare, men för att uppnå mervärde måste leverantörerna också utvärdera hur de presterar på dessa fem områden Case: Ökning av äggförsäljningen med 40 % genom ny design Bakgrund Epicur producerade och sålde fjäderfä och ägg i Ryssland. Företaget hade startat ett projekt för att utveckla nya äggförpackningar under varumärket Leto och bad Stora Enso Packaging om hjälp med att utveckla en ny och innovativ lösning för den nya produktlinjen. Förslag Stora Enso Packaging föreslog en ny styv konstruktion i wellpapp. Lösningen omfattade också utveckling av en attraktiv design som skulle appellera till kunden på säljstället. Resultat Hyllutnyttjandet ökade från 8 till förpackningar. Försäljningen ökade med 40 % Den nya designen ökade antalet förpackningar som kunde staplas i en lastbil med 60 % Storleken på förpackningen minskade med 20 % Den styva konstruktionen minskade betydligt antalet förpackningsskador, gjorde förpackningarna lättare att bära för konsumenterna och ökade säkerheten vid transport. Ökad försäljning Effektiviserad logistik Mindre förpackningsstorlek Hyllutnyttjande +40,0% +60,0% -20,0% +37,5% Försäljning före Försäljning efter Förpackningar före Förpackningar efter Storlek före Storlek efter Förpackningar före Förpackningar efter Försäljningsvolym Fyllning av lastbilar Förpackningsstorlek Antal förpackningar som rymdes på hyllan

8 Kontakter Sammanfattning Hannu Alalauri Senior Vice President Stora Enso Renewable Packaging, Packaging Solutions E-post: Detaljisterna har stor makt i värdekedjan, och de förväntas fortsätta öka sin dominans genom konsolidering och lansering av egna märken. I denna konkurrensintensiva miljö får förpackningen en allt viktigare roll, både som hjälpmedel för kostnadsminskning och som ett verktyg att öka omsättningen. I framtiden kommer livsmedelsförpackningsindustrin att påverkas av fem nyckeltrender som har stor påverkan på förpackningarna. Trenderna är: 1. Ökad betydelse för design och synlighet i butiken 2. Ökad konkurrens i värdekedjan och därmed ökat kostnadsfokus 3. Ökad betydelse för hållbarhet och miljövänlighet 4. Betydelsen av intelligenta förpackningar fortsätter att öka 5. Fortsatt ökning av e-handelsvolymerna Björn Thunström Vice President Marketing & Customer Loyalty Stora Enso Renewable Packaging Packaging Solutions E-post: Fem framgångsfaktorer som formar förpackningsbranschen 2016 och framåt: Möjliggör basfunktionalitet: det grundläggande behovet av pålitliga, högklassiga förpackningar som är skräddarsydda för sitt ändamål. Minska kostnader: det kommer att behövas innovativa förpackningslösningar, processer och funktioner som minskar kostnaderna för varumärkesägarna. Optimera verksamheten: varumärkesägarna behöver inte bara en förpackning utan också tillförlitliga och högpresterande förpackningsprocesser. Stöd varumärkesbyggande: förpackningens design blir allt viktigare för marknadsföring och försäljning. Kommunicera värdet av miljötänkande: hållbarhetsfrågor påverkar allt mer konsumenternas inköpsbeslut och hållbarheten måste kommuniceras bättre i takt med att medvetandet ökar. Fredrik Stensson Marketing Manager Stora Enso Renewable Packaging, Packaging Solutions E-post: Dessa aspekter kommer att bli viktiga för varumärkesägare, men för att få ytterligare mervärde måste leverantörerna också utvärdera hur de presterar på dessa fem områden. Varumärkesägarna måste kräva att förpackningsföretagen proaktivt föreslår innovativa lösningar som baseras på insikter och sakkunskap. Det räcker alltså inte med reaktiva svar på kundinitierade utvecklingsaktiviteter. Varumärkesägarna kommer att kräva att förpackningsföretagen levererar en helhetslösning som tar hand om deras totala förpackningsbehov. Leverantörerna måste anta ett helhetsperspektiv och inte bara tillhandahålla tjänster inom bara en förpackningskategori eller ett förpackningsmaterial. Vad erbjuder då Stora Enso Renewable Packaging för att möta dessa utmaningar och aspekter? Vi fokuserar på att proaktivt föreslå kunderna innovativa förpackningslösningar som ger lägre vikt, mindre avfall, mindre outnyttjat utrymme och mindre påverkan på miljön. Vi står gärna till tjänst med vårt globala förpackningskunnande för att stödja våra kunder i stärkandet av sina varumärken med attraktiv design som syns i butiken, innovativa konstruktioner och material för optimal prestanda och lägre kostnader. Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan och arbetar aktivt med att hjälpa våra kunder att skapa hållbar resurseffektivitet. Vi gör det genom att använda förnybara råvaror och utnyttja våra egna återvinningsorganisationer för att ta hand om kundernas återvinningsbehov.

viewpoint viewpoint om elektronikförpackningar 2016 och framåt Konsumentelektronikindustrin Stora Enso viewpoint 1/2014

viewpoint viewpoint om elektronikförpackningar 2016 och framåt Konsumentelektronikindustrin Stora Enso viewpoint 1/2014 Stora Enso 1/2014 om elektronikförpackningar 2016 och framåt Elektronikkonsumenter har vant sig vid att hela tiden förvänta sig mer. Efterfrågan växlar snabbt, och nya produktlanseringar och många megatrender

Läs mer

viewpoint Förpackningar för detaljhandeln: 2016 och framåt Sub-heading set in HelveticaSerif Stora Enso Packaging Solutions

viewpoint Förpackningar för detaljhandeln: 2016 och framåt Sub-heading set in HelveticaSerif Stora Enso Packaging Solutions viewpoint Förpackningar för detaljhandeln: 2016 och framåt Sub-heading set in HelveticaSerif Stora Enso Packaging Solutions Detaljhandeln genomgår nu en av de mest dynamiska och spännande perioderna på

Läs mer

Stora Enso Packaging Solutions 01/2015. viewpoint Framtidens förpackningar för millenniegenerationen

Stora Enso Packaging Solutions 01/2015. viewpoint Framtidens förpackningar för millenniegenerationen Stora Enso Packaging Solutions 01/2015 viewpoint Framtidens förpackningar för millenniegenerationen Millenniegenerationen håller på att bli en viktig målgrupp som detaljister och varumärkesägare måste

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 UTVECKLINGEN UNDER 2008 Första halvåret:» Stark efterfrågan» Inflationsförväntningar och höjda räntor» Hög efterfrågan på råvaror gav fortsatt kraftiga kostnadsökningar

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS W E 100% YCLING W EL REC O OV WE L E RECYC G L LIN G VE LO IN W RECYCL ING OVE EL VE YC RECYCLABLE ECOLOGICAL HANGERS HANGING THE FUTURE Den nya generationen ekoligenta galgar; intelligent form och ekologisk

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

Vem driver innovationer inom livsmedelssektorn i Sverige?

Vem driver innovationer inom livsmedelssektorn i Sverige? Vem driver innovationer inom livsmedelssektorn i Sverige? Märit Beckeman Förpackningslogistik marit.beckeman@plog.lth.se Vad är en innovation? införande av något nytt, nyhet; förändring (Svenska Akademins

Läs mer

Individuella förpackningslösningar

Individuella förpackningslösningar Individuella förpackningslösningar BK PAC ett kundnära företag Med kompetens, engagemang och pålitlighet levererar vi individuella förpackningslösningar med bästa totalekonomi vår företagspolicy. Kompetens

Läs mer

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Pressinformation, december 2013 Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Detaljhandeln står idag inför stora utmaningar. Kunderna är mer kräsna och illojala än någonsin tidigare. Konkurrensen är

Läs mer

Service för dig som som vill vara säker

Service för dig som som vill vara säker Service för dig som som vill vara säker VD:n har ordet Service har alltid varit en viktig del i pappersindustrin. Med ökande krav på kostnadseffektivitet stärks betydelsen av underhåll än mer. Metsos verksamhet

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Billigast, bäst eller kanske både

Billigast, bäst eller kanske både Billigast, bäst eller kanske både Alltid nära tillhands 14 moderna fabriker 375 MEUR 2011 Specialiserade utvecklingsavdelningnar Starkt internt nätverk Ingerois Kauttua Sarpsborg Norrköping Tabasalu Tibro

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag.

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag. Det handlar om rör. Raka, smala, krökta, profilerade, bearbetade, kundutvecklade, anpassade, snabba, kostnadseffektiva, hållbara, pålitliga och levererade. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop

Läs mer

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag.

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag. Det handlar om rör. Raka, smala, krökta, profilerade, bearbetade, kundutvecklade, anpassade, snabba, kostnadseffektiva, hållbara, pålitliga och levererade. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Vi tillverkar etiketter för bland annat: Proctor & Gamble Rieber & Søn Dairy Crest Sara Lee Tulip Coop Arla Velux Ahold Silvo

Vi tillverkar etiketter för bland annat: Proctor & Gamble Rieber & Søn Dairy Crest Sara Lee Tulip Coop Arla Velux Ahold Silvo 1 Vi tillverkar etiketter för bland annat: Proctor & Gamble Rieber & Søn Dairy Crest Sara Lee Tulip Coop Arla Velux Ahold Silvo 2 Dansk etikett-gruppe Två tryckerier i Danmark Två tryckerier i Storbritannien

Läs mer

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll?

Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Whitepaper 14.11.2012 1 / 6 Billigt från fjärran eller snabbt från närmare håll? Förena det bästa av två världar! Författare: Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.) mikko.karkkainen@relexsolutions.com

Läs mer

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Ledande inom färg, lack och verkstadsoptimering Nexa Autocolor är en av världens ledande färgleverantörer och finns i över 147 länder. Nexa Autocolor har

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen Nolato Medical Pharma Packaging Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen 2 3 Vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Partner för livet Nolato Medical

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete PRINT MANAGEMENT Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete 1 2 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION 3 Total kontroll över din tryckta kommunikation Vill du fokusera på din kärnverk

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

viewpoint Framtidens e-handelsförpackningar

viewpoint Framtidens e-handelsförpackningar viewpoint Framtidens e-handelsförpackningar Stora Enso Packaging Solutions, 2015 Skiftet i dynamik inom detaljhandeln Näthandeln förändrar dynamiken på grundnivå inom de flesta marknader. Konsumenterna

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

MARKNADSFÖRING I BUTIK

MARKNADSFÖRING I BUTIK MARKNADSFÖRING I BUTIK EXAKT HUR MYCKET KAN DU PÅVERKA? www.openthefuture.se 1 Inledning I den första av våra Smurfit Kappa-artiklar lyfter vi fram en viktig möjlighet som varumärken går miste om när de

Läs mer

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Remissvar; SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Som utgångspunkt är Svensk Dagligvaruhandel och dess medlemmar positiva till initiativet

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems

Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems En ingång för alla dina behov Väl fungerande entréer är en förutsättning för bra affärer. Men det krävs också väl fungerande relationer. ASSA ABLOY

Läs mer

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap

Framtidens Team AB. utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare. utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap Framtidens Team: utvecklingsprogram för unga/nya chefer/ledare utbildning i kommunikologi, grundnivå: intensiv träning i nya paradigmets ledarskap 2009 Framtidens Team 1 Framtidens ledarskap Vi tror att

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

Innovativa SCM-lösningar

Innovativa SCM-lösningar Innovativa SCM-lösningar RELEX SCM-seminarium 2015 Johanna Småros, RELEX Solutions Revolutionerande teknologi Minnesbaserad beräkningsteknologi (IMC) kommer att revolutionera planering och styrning av

Läs mer

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 3,0 2,2 0,8 Den ekologiska livsmedelsbranschen har under

Läs mer

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala element för verksamhetsutveckling Ek. Dr John Söderström

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

Placera ditt budskap där din målgrupp finns.

Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Se till att du finns där din målgrupp finns. Vi kallar det Pinpoint Media. Med Expands bärbara marknadsföringsdisplayer

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Hållbar råvaruproduktion från jord till bord

Hållbar råvaruproduktion från jord till bord Hållbar råvaruproduktion från jord till bord Claes Johansson, Chef Hållbar Utveckling Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord Maskiner Inköp Växtodling Insatsvaror Lantbrukare Spannmål Vidareförädling

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Förpackning & Innovation 12-13 mars 2014 Karlstad CCC

Förpackning & Innovation 12-13 mars 2014 Karlstad CCC Förpackning & Innovation 12-13 mars 2014 Karlstad CCC PACSEM 2014 Förpackning & Innovation Gör dig redo för framtidens förpackningsutveckling! Ny cellulosateknik, The Internet of Everything och hållbar

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april 2013-04-25 Sida 1 Sidfot med plats för Enhet/Utförare Internt/Externt/Filnamn Dagens agenda Våra utmaningar Ann Carlsson, VD Apotekets produkter

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer 1 SCA 2 Drivkrafter 3 Innovationer för

Läs mer

Framtidens Team AB. Seminarium Framtidens ledarskap. endagsseminarium för att få en inblick i framtidens ledarskap. 2009 Framtidens Team

Framtidens Team AB. Seminarium Framtidens ledarskap. endagsseminarium för att få en inblick i framtidens ledarskap. 2009 Framtidens Team Framtidens Team: Seminarium Framtidens ledarskap endagsseminarium för att få en inblick i framtidens ledarskap 2009 Framtidens Team 1 Framtidens ledarskap Vi tror att effektivt, modernt ledarskap kräver

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

Vi lyfter er logistik

Vi lyfter er logistik Vi lyfter er logistik Skandinaviens ledande tillverkare av lastpallar och emballage Aven Forsa Aven Holmestrand Aven Rabbalshede Kvalitets- & Miljöcertifierade SS EN ISO 9001 SS EN ISO 14001 Ledande tillverkare

Läs mer

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering - Att upphandla IT-system för framtiden - Seminarium Bank 2.0 12 november 2009 Johan Nylén, Partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå Juristens utmaningar

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Temperaturgivare för industri och forskning

Temperaturgivare för industri och forskning Temperaturgivare för industri och forskning Pentronic din partner för säker temperaturmätning 1 Pentronic Det här är Pentronic Pentronic är en av Europas största tillverkare av industriella temperaturgivare.

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Placera ditt budskap där din målgrupp finns.

Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Placera ditt budskap där din målgrupp finns. Se till att du finns där din målgrupp finns.vi kallar det Pinpoint Media. Med Expands bärbara marknadsföringsdisplayer

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen Prof. Mats Abrahamsson Logistikens betydelse för retail Exemplet HORNBACH Handel hat keine logistik, Handel ist logistik DET DYNAMISKA FÖRETAGET OM FÖLJSAMHET

Läs mer

Nyhet! Ekologiska och miljövänliga kläder av bambu

Nyhet! Ekologiska och miljövänliga kläder av bambu Nyhet! Ekologiska och miljövänliga kläder av bambu Får bara säljas av skolklasser och idrottslag Läs mer om hur ni kan tjäna pengar till laget/klassen och samtidigt bidra till en lite bättre värld. bamboo

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Pappersprovning: tillbakablick

Pappersprovning: tillbakablick källa: StoraEnso Provning av förpackningspapper Driftkontroll, produktutveckling, forskning Mål Efter föreläsningen ska du kunna förklara skillnader i användning av provning för: driftkontroll, produktutveckling

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln. Beskrivning av verksamhetsmodell: Produktkort

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln. Beskrivning av verksamhetsmodell: Produktkort Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Beskrivning av verksamhetsmodell: Produktkort Produktkort bakgrund I projektet ville man utveckla leverantörernas

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE BRANDBOOK IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE Varumärken är ett diffust begrepp. Alla pratar om det men egentligen existerar det inte annat än i konsumenternas huvuden. På dagens marknad växer sig betydelsen

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Men wellpapp kan vara så mycket mer!

Men wellpapp kan vara så mycket mer! Wellpapp är ett av de mest användbara förpackningsmaterial som finns. Vare sig det gäller att hindra från stötar och slag eller som en snygg presentförpackning. Men wellpapp kan vara så mycket mer! Vår

Läs mer

pwc.com/se Retail Excellence Bli morgondagens vinnare

pwc.com/se Retail Excellence Bli morgondagens vinnare pwc.com/se Retail Excellence Bli morgondagens vinnare Retail Excellence Bli morgondagens vinnare Få branscher utvecklas i samma takt som detaljhandeln. Trender kommer och går, internationella aktörer etablerar

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

Kristina Enander SCA Ortviken

Kristina Enander SCA Ortviken Kompetens, industrikapital och innovation världens femte största tryckpappersbruks recept för lönsamhet och framtidstro Kristina Enander SCA Ortviken Ortviken idag 4 produktionslinjer Två för obestruket

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

DIN PÅLITLIGA INNOVATIONSKÄLLA INOM PLAST ansvar kvalitet inspiration

DIN PÅLITLIGA INNOVATIONSKÄLLA INOM PLAST ansvar kvalitet inspiration DIN PÅLITLIGA INNOVATIONSKÄLLA INOM PLAST ansvar kvalitet inspiration FÖRPACKNINGSLÖSNINGAR Enkla att anpassa & tillverka Univenture är din globala innovationskälla inom dokumentförpackning och direktreklam.

Läs mer

Fördelar med lösviktsexponering ur ett detaljhandelsperspektiv

Fördelar med lösviktsexponering ur ett detaljhandelsperspektiv Fördelar med lösviktsexponering ur ett detaljhandelsperspektiv Bättre marginal Lösviktsexponerade varor har en högre marginal till följd av att förpacknings- och transportkostnaderna är lägre. Det är också

Läs mer