Svar från Umeå universitet till RF gällande nästa steg i utvecklingen av en nationell modell för Riksidrottsuniversitet (RIU)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar från Umeå universitet till RF gällande nästa steg i utvecklingen av en nationell modell för Riksidrottsuniversitet (RIU)"

Transkript

1 Svar från Umeå universitet till RF gällande nästa steg i utvecklingen av en nationell modell för Riksidrottsuniversitet (RIU) Lärosäte: Umeå universitet (UmU) Ansvarig handläggare: Tor Söderström, Pernilla Eriksson epost: Inledning Riksidrottsförbundet (RF) har inkommit med en skrivelse där de ber lärosätena att besvara ett antal frågor avseende intresse, resurser och kompetenser i att fylla de uppsatta ramarna i den nationella modellen för ett Riksidrottsuniversitet (RIU). Den nationella modellen för RIU innehåller tre delar; tränarkompetens, kombinationen elitidrott och studier samt praktiknära forskning. RF har för avsikt att utifrån den informationen göra en nulägesanalys och förbereda starten av RIU under Umeå universitets svar på RF:s frågor redovisas i efterföljande text och berör tränarkompetens, kombinationen elitidrott och studier samt praktiknära forskning. A) Tränarkompetens, Umeå universitets tränarutbildning (inkl. ev. lärarutbildning i ämnet specialidrott) 1 HUR SER ER TRÄNARUTBILDNING UT IDAG AVSEENDE UPPLÄGG OCH HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL? Umeå universitet (UmU) har flera utbildningsprogram och fristående kurser som har relevans inom idrottsområdet (tabell 1 och 2). Program och kursansvar ligger på ansvarig fakultet/lärarhögskolan samt institutioner/enheter. Idrottshögskolan vid Umeå universitet fungerar som en paraplyorganisation över de utbildningar som har relevans inom 1

2 idrottsområdet och som erbjuds från Umeå universitet. Flera av programmen och kurserna ger kompetenser som är viktiga för att arbeta som tränare och/eller ledare inom idrotten. För detaljerad beskrivning av respektive program och kurs hänvisar vi till IHs hemsida, De program som tydligast har sin inriktning mot tränare och idrottsledare är Tränarprogrammet med inriktning mot idrottsmedicin, idrottsfysiologi och idrottspsykologi, 180 högskolepoäng (hp), som startade hösten UmU har också ett distansprogram, Ledarskaps och coachingprogrammet, 120 hp med 5062,5 % studietakt och som leder till en högskoleexamen i idrottspedagogik med inriktning mot Ledarskap och coaching. Det programmet är för närvarande vilande p.g.a. låg genomströmning av studenter (en följd av 7 terminers studier på deltid och distans). Idrottsvetenskapliga programmet med två inriktningar utgör en strategisk ledarskapsutbildning för idrotten för såväl elit som breddutveckling. Tabell 1 Umeå universitet utbildningsprogram som har en relevans inom idrottsområdet Utbildningsprogram Samhällsvetenskapliga fakulteten Idrottsvetenskapliga programmet, 180 hp Inriktning ledarskap och organisation (Sports Management) Inriktning ledarskap och hälsa/friskvård (Health Promotion) Psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 300 hp Mastersprogrammet i Ledarskap och organisation, 120 hp Utbildningsprogram Lärarhögskolan Ämneslärarprogrammet åk 79, ingång Idrott och hälsa, 270 hp Ämneslärarprogrammet gymnasiet, ingång Idrott och hälsa, 330 hp Utbildningsprogram Humanistiska fakulteten Programmet för Journalistisk, profilinriktning sportjournalistik, 180 hp Utbildningsprogram Medicinska fakulteten 2

3 Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot idrottsmedicin och coaching (sista läsåret 2013/2014), 180 hp Tränarprogrammet med inriktning idrottsfysiologi, idrottsmedicin och idrottspsykologi, 180 hp Magisterprogram i idrottsmedicin, 60 hp Fysioterapeutprogrammet (tidigare Sjukgymnastprogrammet), 180 hp Tabell 2 Umeå universitets fristående kurser med relevans inom idrottsområdet Fristående kurser Samhällsvetenskapliga fakulteten Applied Sports Coaching, 7.5 hp Fördjupningskurs i idrottspedagogisk forskning, 15 hp Magisteruppsats i idrottspedagogik, 15 hp Idrottsjuridik, 15 hp Idrottsnutrition, 15 hp Kost vid träning, 15 hp Leadership in Sport and Health Promotion Activities, 7.5 hp Social och idrottspsykologi, 15 hp Fristående kurser Medicinska fakulteten Idrottsmedicin för läkare, 30 hp Idrottsmedicin G1, 15 hp Idrottsmedicin G2, Styrketräning, 7.5 hp, sommarkurs Fristående kurser Lärarhögskolan Idrott och hälsa I, 30 hp Idrott och hälsa II åk 79, 30 hp Idrott och hälsa II GY, 30 hp Idrott och hälsa III, 30 hp Leda rörelse för lärande I, 15 hp (förskoleklass åk 13) Leda rörelse för lärande II, 15 hp (åk 46) Lek, rörelseglädje och hälsa I, 15 hp (förskoleklass åk 13) Lek, rörelseglädje och hälsa II, 15 hp (åk 46) 3

4 PÅ VILKET SÄTT KAN, VILL OCH ÖNSKAR NI UTVECKLA TRÄNARUTBILDNING? VILKA UTVECKLINGSALTERNATIV SER NI FRAMFÖR ER? Specialidrott Idag erbjuder Umeå universitet utbildning för lärare i specialidrott inom ramen för yrkeslärar- programmet 90 hp. Studieformen är 50 % på distans. Programmet innehåller 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning. Studenter som varit verksamma som lärare i specialidrott kan validera ex. VFU (verksamhetsförlagd utbildning) kurserna vilket gör programmet kortare. Vi har just nu en student som läser programmet. Inför en möjlig omklassificering av ämnet specialidrott till ett särskilt ämne har de tre institutionerna vid universitetet med tydligast idrottsprofil Pedagogik, Psykologi och Idrottsmedicinska enheten utarbetat en plan för hur ämnesstudier i specialidrott skall kunna ske vid universitetet. Här planeras en flexibel utbildning där studenterna läser ett antal förutbestämda kurser med relevans för specialidrott som ämnesstudier och kompletterar med 90 hp KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning). Idrottsutbildningar Umeå universitet arbetar för att erbjuda mer idrottsutbildning på avancerad nivå bl.a. en fördjupning av Idrottsvetenskapliga programmet i samverkan med andra lärosäten och en Masterexamen i idrottsmedicin en påbyggnad av Tränarprogrammet med inriktning mot idrottsmedicin, idrottsfysiologi och idrottspsykologi. Tränarutbildning som uppdragsutbildningar för olika specialidrotter Vi har i olika omgångar genomfört tränarutbildningar för olika specialidrottsförbund genom bl.a. Akademinorr och samarbete med Svenska skidförbundet och Svenska hockeyförbundet. För närvarande erbjuder vi ingen tränarutbildning inriktad mot ett specifikt specialidrotts- förbund(sf). I en framtid är UmU positiva till att utveckla tränarutbildning i samverkan med SF. Här behövs dock diskussioner föras om flexibla studieformer och studietakt, men även relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Även aspekter som avser idrottsnära/grennära praktik och möjligheten att varva teoretiska kunskaper med praktik behöver diskuteras. Kurs inom ramen för kombination elitidrott och studier Planer finns på att utveckla en fristående kurs som framförallt ska vända sig till de elitidrottsstudenter som studerar vid vårt lärosäte. Det är en kurs som syftar till att utveckla 4

5 elitidrottsstudenterna och planeras innehålla bl.a. individualiserad träning, träningslära, kost, mental träning och medieträning. 3 VILKEN SAMVERKAN HAR LÄROSÄTET MED SVENSK IDROTT IDAG? Inom ramen för våra utbildningsprogram samverkar vi med svensk idrott på följande sätt: Gästföreläsningar vi erbjuder på flera av våra idrottsutbildningar gästföreläsare från idrottsrörelsen både från våra lokala idrottsföreningar (Idrottshögskolan har särskilt skrivna samverkans avtal med 11 elitföreningar i Umeå kommun), från Västerbottens idrottsförbund, SISU idrottsutbildarna, RF och flera SF och SDF. Case På de flesta av våra idrottsutbildningar arbetar vi med olika Case där studenterna får möjlighet att studera idrotten från olika perspektiv och delta i olika träningar, tävlingar och arrangemang anordnade av idrottsrörelsen. Examensarbeten Studenterna har möjlighet att skriva sina kandidat och magisterexamens- arbeten på uppdrag av och i samverkan med idrottsrörelsen. Praktikplatser På flera av våra utbildningar praktiserar studenterna inom idrottsrörelsen och organisationer/företag med nära anknytning till idrottsrörelsen. Mentorskap På idrottsvetenskapliga programmet erbjuder vi studenterna mentorer från idrottsrörelsen. För forskningssamarbeten med svensk idrott, se avsnittet om praktiknära forskning. För samarbeten ang. kombination elitidrott och studier, se avsnittet om kombination elitidrott och studier. 4 I VILKEN UTSTRÄCKNING OCH PÅ VILKET SÄTT ÄR LÄROSÄTET VILLIGT ATT SAMVERKA MED SVENSK IDROTT OCH SPECIALIDROTTSFÖRBUNDEN (SF) MED SYFTE ATT UTVECKLA TRÄNARES KOMPETENS? UmU är mycket intresserade av att utveckla mer samverkan med svensk idrott och olika specialidrottsförbund i syfte att utveckla tränares/ledares kompetens. 5

6 En samverkan med idrotten kan ske på många olika sätt. Det kan handla om olika former av utbildningsinsatser i syfte att utveckla tränares/ledares kunskaper och färdigheter. Utbildningsinsatser kan göras riktade och specifika för specialidrottsförbunden och anpassas till de olika behov som föreligger inom idrotten. Utöver utbildning kan samverkan ske via projekt i syfte att utveckla idrottens egna utbildningar för tränare men även projekt som utvecklar idrottens system för elitidrottsutveckling, som ger återverkningar på tränarutbildning. Projekt kan också inriktas specifikt mot tränare och träningssituationer som ger viktiga kunskaper för utveckling inom ett SF. Det är emellertid viktigt att påpeka att en dialog mellan lärosätet och idrotten är viktigt för att möjliggöra ett långsiktigt samarbete. B) Kombination elitidrott och studier vid Umeå universitet Beskriv lärosätets stöd till studenter som vill kombinera elitidrott och utbildning utifrån följande frågor: 1 HUR SER MÖJLIGHETERNA TILL INDIVIDUELLT ANPASSADE STUDIER UT? Vid Umeå universitet har vi sedan hösten 2007 en modell som innebär att elitidrottare ska kunna förbereda sig för livet efter idrottskarriären samtidigt som de satsar på sitt elitidrottande. Oavsett studieval och idrottsgren kan studenterna få sina studier anpassade efter de förutsättningar de har som elitidrottare. Den elitidrottande studenten skriver ett avtal gällande kombination elitidrott och studier med universitetet via Idrottshögskolan. I detta avtal preciseras både universitetets och studentens åtaganden. Våren 2014 studerar drygt 250 studenter med elitidrottsavtal vid UmU och de läser på över 50 olika utbildningsprogram och representerar drygt 30 specialidrottsförbund (SF). Umeå universitets definition av elitidrottare: Idrotten måste ingå i någon av Riksidrottsförbundets (RF:s) 70 specialidrottsförbund (SF) Individuell elitidrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå och/eller i landslag Elitlagidrottare som spelar i någon av de två högsta nationella serierna Tränare för individuell elitaktiv, elitlag, förbundskapten för landslag samt förbundstränare 6

7 Vi har även ett samverkansavtal med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Umeå och de erbjuder elitidrottsavtal för sina studenter på Jägmästarprogrammet på liknade sätt som Umeå universitet. Universitetets institutioner och enheter skall enligt policyn som är fastställd av rektor ansvara för att skapa möjlighet för elitidrottare med elitidrottsavtal att bedriva studier samt att tillhandahålla stödfunktioner för studenten, oavsett institutionstillhörighet. För att elitidrottsavtalen skall fungera krävs det att den elitidrottande studenten i god tid innan respektive kurs för dialog med studie/ programvägledaren på respektive program/institution/ enhet. Anpassningarna kan handla om: Fördröjd studietakt Många elitidrottare läser program/kurser på distans alt. läser intensivt under vissa perioder på året och mindre under andra perioder. Studenter som är elitidrottare kan få en anpassad studiegång med ev. fördröjd studietakt. Respektive studievägledare ansvarar för att en individuell studieplan upprättas tillsammans med studenten. Studenten ansvarar själv för att ta kontakt med studievägledaren. IHs studiesamordnare är behjälplig i upprättande av studieplaner och då ev. problem eller frågetecken uppstår. En fördröjd studietakt kan påverka möjligheten att söka CSNbidrag vilket är en viktig faktor att ha med i beräkningen då studiegången planeras. Examinationer: Skriftlig tentamen på annan ort Om elitidrottande student vid examinationstillfället p.g.a. tävling eller träningsläger på annan ort inte kan närvara vid examinationen skall i första hand undersökas om möjlighet finns för studenten att examineras på den ort denne befinner sig. Elitidrottsavtal är att betrakta som särskilt skäl varför elitidrottare skall ges denna rätt. (Regelsamling för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet har i p. 7.6 kompletterats med att elitidrottsavtal är att betrakta som särskilt skäl.) Skriftlig tentamen vid annan tidpunkt Om studenten inte har möjlighet att tentera vid ordinarie tentamenstillfälle eller vid omprovstillfälle skall möjlighet övervägas om studenten kan tentera tillsammans med en annan kursgrupp i nära anslutning till sin egen tentamen. Detta görs för att undvika att studenterna får skriva alla tentamina vid uppsamling i januari/augusti. Önskvärt är att tidpunkt för omprov i 7

8 förväg diskuteras med elitidrottsstudenterna så att omprovstillfället förläggs utifrån deras möjlighet att delta (dag/tid) med utifrån gällande regler och riktlinjer för grundutbildning vad gäller tidpunkt för omprov. (Se även p. 7.9 i Umeå universitets Regelsamling för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.) De ekonomiska förutsättningarna för att låta våra elitidrottare få helt egna skriftliga tentamina finns inte vilket gör att det inte finns några krav på institutionerna att författa särskilda skriftliga tentamina för målgruppen men detta görs dock vanligtvis ändå. Individuella examinationstillfällen vid obligatoriska moment Om en student på grund av tävling/träning inte har möjlighet att närvara vid obligatoriska moment (seminarium, laborationer, praktiska tillämpningar osv.) ska studenten i första hand hänvisas till omprovstillfället. Om det inte är praktiskt möjligt att studenten examineras då kan studenten ges ytterligare ett examinationstillfälle. Examinationen kan ske genom sådana skriftliga, muntliga eller praktiska prov som i kursplanen anges som på kursen tillämpliga examinationsformer. Tidpunkt för examination Ett starkt önskemål är att examinationstillfällen och omprov inte förläggs till helger eftersom många elitidrottare under helgerna har tävlingar/matcher och läger/träningar. (Se även p. 5.2 Umeå universitets Regler och riktlinjer för betyg och examination dnr ) Föreläsningar Vi rekommenderar att om en student på grund av tävling/träning inte har möjlighet att närvara vid föreläsningar bör studenterna i första hand sträva efter att få tillgång till föreläsnings- anteckningar från medstudenter. Under förutsättning att den enskilde läraren accepterar inspelning kan studenten ges möjlighet att genom ljudupptagning spela in föreläsningen. Sådant tillstånd medför inte någon rätt för studenten att sprida, tillgängliggöra eller på annat sätt använda ljudupptagningen för annat än sitt personliga bruk. Schemaläggning/Gruppindelningar Om det är praktiskt genomförbart är det positivt om en dialog mellan studievägledare och elitidrottaren förs ang. gruppindelningar på kurser. Om studenten blir placerad i en speciell grupp/tid så behövs kanske ingen övrig anpassning. Även flexibilitet vad gäller gruppindelning är eftersträvansvärt och en lösning skulle kunna vara att en elitidrottande student i enstaka fall kan byta grupp för att tiden passar bättre gentemot träningstider. Praktik/VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) Regler för praktik och verksamhetsförlagd utbildning har inför HT 09 kompletterats (dnr ) så att studenter med elitidrottsavtal ingår i den universitetsgemensamma modellen för förtursregler. 8

9 "Andra tungt vägande personliga skäl, exempelvis elitidrottande studenter som har avtal med Idrottshögskolan." 2 FINNS EN KOORDINATORFUNKTION SOM UNDERLÄTTAR STUDENTENS FLEXIBILITET MELLAN IDROTT OCH STUDIER? OM NEJ, ÄR DETTA NÅGOT LÄROSÄTET KAN TÄNKA SIG ATT INRÄTTA? Ja, Idrottshögskolan har en uttalad studiesamordnarfunktion som är ett stöd för studenter med elitidrottsavtal och som ansvarar för att avtalen skrivs och att respektive elitaktiv får information och kunskap i hur avtalen fungerar. Utbildningar ges av studiesamordnaren två ggr/år för personal inom UmU för att sprida information och kunskap om hur avtalen ska fungera. Det praktiska arbetet med planerad studiegång sker i samverkan mellan studenten, program/kursstudievägledaren och berörda lärare. IH:s studiesamordnare finns behjälplig då ev. problem eller frågetecken uppstår. Ett nära samarbete finns även mellan IH:s studie- samordnare och UmU:s centrala studievägledning. 3 FINNS EN STUDIE OCH KARRIÄRRÅDGIVNING I FORM AV PERSONELL RESURS MED SPECIFIK KOMPETENS INOM DETTA? OM NEJ, ÄR DETTA NÅGOT LÄROSÄTET KAN TÄNKA SIG ATT INRÄTTA? Ja, det finns. IH:s studiesamordnare har sedan 2002 arbetat med studievägledning och sedan 2005 med kombination elitidrott och studier. Ett nära samarbete finns även med UmU:s centrala studievägledning där det idag finns åtta studievägledare och även enheten för externa relationer (ER) där vi har två karriärvägledare. Om ekonomiska resurser tillsätts är UmU beredda att avsätta mer resurser för specifik studie och karriärrådgivning för elitidrottsstudenterna. 4 FINNS SUPPORT TILL ELITAKTIVA INOM OMRÅDENA IDROTTSFYSIOLOGI, IDROTTSMEDICIN, IDROTTSPSYKOLOGI OCH IDROTTSNUTRITION? ANGE HURUVIDA SUPPORTEN FINNS I EGEN REGI ELLER OM DEN ERBJUDS I SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER. NOTERA OCKSÅ GÄRNA OM SUPPORT ERBJUDS ELITAKTIVA INOM NÅGOT ANNAT OMRÅDE. Idag erbjuder vi temakvällar och föreläsningar för samtliga våra elitidrottsstudenter i samverkan med Elitidrottscentrum Norr (EIC). EIC är en stiftelsen vars ägare är Västerbottens idrottsförbund, Västerbottens läns landsting, Umeå kommun och Umeå universitet. Dessa 9

10 temakvällar och föreläsningar syftar till att ge våra elitidrottare mer kunskaper om sin träning och aktuell idrottsforskning. Vi har idag tre kompetens och utvecklingscentra där vi har elitidrottsstudenter antagna. Detta görs i samverkan mellan UmU, Umeå kommun och respektive specialidrottsförbund, ESC Elitskidcentrum, Svenska skidförbundet, längd, FPC Friidrottens prestationscentrum, Svenska friidrottsförbundet och OUC Orienteringens utvecklingscentrum, Svenska orienteringsförbundet. Inom dessa tre centra är studenter antagna och de har support av olika slag. Dock erbjuder vi idag inte support till övriga studenter med elitidrottsavtal, detta uteslutande p.g.a. kostnadsskäl. Om ytterligare resurser kan skapas finns möjlighet att utöka viss support till alla studenter med elitidrottsavtal. Den support som vi idag erbjuder studenterna på ESC, 18 st. elitskidåkare, FPC 12 st. friidrottare och OUC, 14 st. orienterare/skidorienterare/mountainbikeorienterare, totalt 44 studenter under 2014 är följande: Verksamhetsledare/tränare, anställda Vi har idag en 100 % tjänst för de elitskidåkare som finns inom ESC, en 50 % tjänst för orienterarna/skidorienterarna/mountainbikeorienterare inom OUC och för våra friidrottare inom FPC har vi ett nära samarbete med Riksfriidrottsgymnasiet, FIG, på Dragonskolans elitidrottsgymnasium och delar där tjänster mellan FIG och FPC. Verksamhetsledarna/tränarna ansvarar för att driva verksamheten inom respektive kompetenscentrum och är elitidrottarnas första kontaktyta. De är huvudansvariga för bl.a. träningsplanering, träningar och läger och fungerar som bollplank för enskilda forskare och studenter i frågor som handlar om träning i praktiken och ansvarar även för att studenternas frågeställningar förs vidare till expertis. Umeå kommun står för verksamhetsledarnas löner. Hållbar Elitidrottsutveckling Begreppet Hållbar elitidrottsutveckling är vårt samlingsnamn för den support som vi erbjuder elitidrottsstudenterna på ESC, FPC och OUC. Idrottsmedicin Vi har inlett ett samarbete med Västerbottens läns landsting gällande Idrottsmedicinsk support och idrottsmedicinsk forskning genom projektet Biomonitorering, prestationsutveckling och prevention av idrottsskador. En idrottsmedicinsk support finns på idrottsmedicinska enheten och studenterna och verksamhetsledarna/tränarna har tillgång till sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut och läkare för konsultation och skadeprevention. 10

11 Ett bra och nära idrottsmedicinskt samarbete finns också med Sports Medicine Umeå, som är en privat klinik som erbjuder högkvalitativ behandling för idrottsskador. Idrottsfysiologi Vi har en 50 % tjänst som fystränare. Det är en person med specialistkompetens inom styrketräning och som är ett träningsstöd för studenter inom ESC, FPC och OUC. Han ansvarar för träningsplanering, träningsutvärdering, testtolkning och praktisk handledning i styrka/rörlighet/uthållighet. Han organiserar tester i labbet och i fält och genomför utbildning för elitstudenter. Han fungerar också som bollplank för institutioner, enskilda forskare och studenter i frågor som handlar om träning i praktiken. Tester i idrottslabb Vi erbjuder studenterna tre testomgångar/år i UmU:s idrottsmedicinska idrottslabb samt fälttester (kroppsskanning, rörelseanalyser, grenspecifika fystester, teknikanalyser). Idrottsnutrition Vi har tillgång till en legitimerad dietist som finns inom UmU och som vi köper timmar av för dels individuell konsultation och kostregistrering för de elitaktiva, dels som stöd för våra verksamhetsledare/tränare och vidare som utbildare för våra elitidrottsstudenter. Idrottspsykolog Vi har tillgång till en idrottspsykolog som finns inom UmU och som vi köper timmar av för dels individuell konsultation för de elitaktiva, dels som stöd för våra verksamhetsledare/tränare och vidare som utbildare för våra elitidrottsstudenter. Anläggningar/Material Vi erbjuder studenterna subventionerade guldkort på IKSU sport. IKSU sport är norra Europas största motions och friskvårdsanläggning som finns på campus m2 med allt från gruppträning, gym, simhall till bollhallar, beachvolleybollhall, golf och klättervägg. Studenterna har också tillgång till flera av kommunens anläggningar. Vi har en minibuss som tar studenterna ut på träningar och vi tillhandahåller kartor m.m. C. Praktiknära forskning inom Umeå Universitet 1 HUR MÅNGA FORSKARE INOM UMEÅ UNIVERSITET ÄGNAR SIG ÅT ELITIDROTTSINRIKTAD FORSKNING Inom Idrottshögskolans nätverk ingår f.n. 27 forskare och 16 doktorander som bedriver idrottsrelaterad forskning. Forskningen har sin tyngdpunkt inom idrottsmedicin, 11

12 idrottspedagogik samt idrottspsykologi, men det bedrivs även idrottsrelaterad forskning inom andra ämnesområden såsom t.ex. kostvetenskap, idrottshistoria, anatomi, idrottsjuridik och sjukgymnastik. Inom UmU finns 22 forskare (16 disputerade forskare och 6 doktorander) som riktar sitt intresse mot den elitidrottsinriktade praktiknära forskningen antingen direkt eller indirekt. Utöver dessa ansvariga forskare finns det även ett antal medarbetare som samverkar inom olika idrottsrelaterade projekt. Den praktiknära elitidrottsinriktade forskningen bedrivs inom ämnesområdena idrottsmedicin, idrottspedagogik, idrottspsykologi, fysioterapi och anatomi. Tabell 3 Lista över de forskare som ägnar sig åt den praktiknära elitidrottsinriktade forskningen inom Umeå Universitet Forskare (initialer på namnet) Ämne Befattning Josef Fahlén (JF) Idrottspedagogik Docent Tor Söderström (TS) Idrottspedagogik Professor Annika Johansson (AJ) Idrottspedagogik Universitetslektor Staffan Karp (SK) Idrottspedagogik Docent Christer Malm (CM) Idrottsmedicin Docent Anna Nordström (AN) Idrottsmedicn Docent Jiguo Yu (JY) Idrottsmedicin Universitetslektor Michael Svensson (MSv) Per Jonsson (PJ) Idrottsmedicin Idrottsmedicn Universitetslektor Universitetslektor ClaesGöran Sundell (CS) Idrottsmedicin Doktorand Kajsa Gilenstam (KG) Idrottsmedicin Universitetlektor Håkan Alfredson (HA) Idrottsmedicin Professor Tommy Henriksson (TH) Idrottsmedicin Doktorand Sture Forsgren (SF) Anatomi Professor Per Ståhl (PS) Anatomi Docent Louise Rönnqvist (LR) Idrottspsykologi Professor Erik Lundqvist (EL) Idrottspsykologi Doktorand Andreas Stenling (AS) Idrottspsykologi Doktorand Marius Sommer (MSo) Idrottspsykologi Doktorand Lars Berglund (LB) Fysioterapi Doktorand Ulrika Aasa (UA) Charlotte Häger (CH) Fysioterapi Samhällsmedicin och rehab Universitetslektor Professor Nya idrottsdoktorander planeras att antas under inom både det medicinska och beteendevetenskapliga området. 12

13 VILKA RESURSER I FORM AV LABORATORIER, FORSKNINGSGRUPPER OSV. MED INRIKTNING MOT ELITIDROTT HAR LÄROSÄTET? 2.1 LABORATORIER VID UMU DÄR DET BEDRIVS ELITIDROTTSINRIKTAD FORSKNING På den Idrottsmedicinska enheten finns ett modernt Idrottslaboratorium som invigdes I dagsläget används Idrottslaboratoriet för undervisning och testverksamhet både för motionärer och elitidrottare. Flera olika forskningsprojekt på de humanfysiologiska fältet använder också laboratoriet. I laboratoriet finns bra teknologiska lösningar för att bedriva undersökningar inom hälsa samt prestationsutveckling. På institutionen Integrativ medicinsk biologi (anatomen) finns ett fullt utrustat laboratorium för neuromuskulär vävnadsforskning där olika forskare inom idrottsmedicin, anatomin och ortopedi samverkar. Man bedriver bland annat studier på muskulaturens anpassning till träning samt effekter av doping. Umeå center for Functional Brain Imaging (UFBI) driver och utvecklar hjärnavbildningsstudier vid Umeå Universitet och Norrlands Universitetssjukhus. Den huvudsakliga tekniken som används på UFBI är funktionell Magnetisk resonans tomografi (MRI), men nyligen har även en Positronemissiontomografi (PET) och datortomografi (CT) med cyklotron och radiokemilabb lagts till. Forskare (LR) vid den Psykologiska enheten bedriver studier vid UFBI där man undersöker träningens effekter på hjärnan. 2.2 SAMARBETE MED ANDRA LABORATORIER Några av de projekt som initierats av idrottsmedicinska forskare inom UmU bedrivs även på andra laboratorier utanför Umeå Universitet. Nedan finns en lista över de laboratorier samt typ av forskning som bedrivs där: Umeå Biotech Incubator (Umeå); studier för att spåra bloddoping. (CM) Umeå Proteomic Analysis Facility (Umeå); en analytisk plattform för att spåra bloddoping och även effekter av anabola steroider på human muskel. (CM) Analyslaboratorium i Manchester (England); studier på proteinanalyser av blod och muskel för detektion av doping (CM) Dopinglaboratoriet i Huddinge (KI, Stockholm) (CM) Winternet (Boden); utveckling av testmetoder för idrott. (CM) Akademiska sjukhuset i Uppsala: biomonitorering av hormoner och nutritionsstatus (MSv) 13

14 FORSKNINGSGRUPPER Forskare inom UmU bedriver praktiknära elitidrottsinriktad forskning i självständiga forskningsgrupper inom de egna institutionerna men även i större tvärvetenskapliga forskningsprojekt. De tvärvetenskapliga forskningsgrupperna för praktiknära elitidrottsforskning bedrivs inom : Idrottsfysiologi och muskelforskning Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Fysioterapi och Idrottspsykologi Fysioterapi och Idrottsmedicin Idrottspedagogik, idrottspsykologi och Idrottsmedicin Flera av forskarna ingår även i olika nationella och internationella forskningsgrupper. Här listas exempel på samarbeten med forskningsgrupper utanför UmU: Football Research Group (FRG), Linköping Universitet. Idrottens prestationssystem, Umeå universitet och Linnéuniversitetet. AFIT (Astronaut exercise prescriptions promoting health and fitness on earth). AFIT är ett projekt som består av medlemmar från fyra olika länder. 3 BESKRIV DEN PRAKTIKNÄRA FORSKNING MED RELEVANS FÖR ELITIDROTT SOM IDAG BEDRIVS VID LÄROSÄTET. I följande beskrivs den praktiknära elitidrottsinriktade forskningen utifrån projektets/studiernas huvudområde. Idrottspedagogik Inom området Idrottspedagogik bedrivs studier om uttagningsproblematik hos elitidrottare (AJ), sambanden mellan idrottsdebut, deltagande i talangutvecklingsverksamhet och expertutövande som vuxen (JF, TS) samt studier av det svenska elitidrottssystemets beskaffenhet och verkningsgrad för svenska idrottares internationella konkurrenskraft. (JF) Det pågår även ett projekt om fotbollens talangssystem och relationen till idrottslig framgång. (TS). I ett annat projekt undersöker man idrottsledares uppfattningar om god barn och ungdomsidrott som berör frågor om förutsättningar för elitidrott. Det sker även forskning om idrottsrörelsen och hur den hanterar krav och förväntningar från olika intressenter och vad det betyder för utövare av olika kategorier (SK). Andra projekt fokuserar vilka konsekvenser Handslaget och Idrottslyftet har haft avseende vilka förutsättningar som ges för elitinriktad ungdom. (SK) 14

15 Även projekt som studerar organisation av barn i lagidrott avseende implementeringen av Svensk Innebandys utvecklingsmodell (SIU), samt fotbollsförbundets spelarutbildningsplan startas upp under Projektet sker i samarbete med Svenska Innebandyförbundet och Svenska fotboll förbundet. (TS) Anatomi Inom området Anatomi studerar man på vävnadsnivå orsaker till varför motionärer och elitidrottare drabbas av kroniskt kompartment syndrom. Vidare undersöker man hur musklerna påverkas vid långvarigt sängläge exempelvis på grund av en skada med och utan träning. Projektet sker i samarbete med AFIT. Man studerar även vad som sker i musklerna på motsatt sida vid enkelsidig träning (PS). Ett annat forskningsområde på anatomin är att studera senvävnad från operationer på personer som håller på med elit/ och motionsidrott. (SF, HA) Idrottspsykologi Inom Idrottspsykologin studerar man effekter av träning med avseende på golf och fotbollsspelare i form av färdighet, motoriskt utförande/kinematik och hjärnaktivitet. (LR, MSo) Det pågår även forskning om taktiskt beslutsfattande och perception hos sprintskidåkare. (EL) Fysioterapi Inom området Fysioterapi bedriver man ett projekt där man tittar på effekter av tung styrketräning på personer med ländryggsbesvär. Studien syftar delvis till att undersöka och kartlägga skador samt ta reda på möjliga orsaker till skador och smärttillstånd hos elitaktiva inom Svenska Styrkelyftförbundet. (UA, LB) Idrottsmedicin Inom området idrottsmedicin bedrivs elitidrottsriktande forskningsprojekt inom olika områden. Här bedrivs studier för att utveckla nya metoder för att spåra doping med anabola steroider och bloddoping (CM), utveckling av operationsmetoder för behandling av kronisk sensmärta (används av elitidrottare från hela världen (HA), utveckling av nässpray för att minska risken för infektioner hos elitidrottare (CM) och studier på elitsatsande ungdomars ländryggsbesvär (CS). Ett annat område berör projekt som riktar sig mot utvecklings av elitidrottare. Biomonitorering, prestationsutveckling och prevention av idrottsskador för elitidrottare (PJ och MSv), systematiska arbetssätt för långsiktig hälsosam prestations och talangutveckling vid 15

16 Dragonskolans idrottsprogram (PJ och MSv), utveckling av svensk alpinåkning (främst kvinnor) (CM) och utveckling av selektionsmodeller för unga idrottare(cm) Andra projekt inriktar sig mot skadeförebyggande och prediktion av skaderisk. Test för prediktion av skaderisk genom screening av fotbollsspelare (CM), tester för att bedöma sviter efter hjärnskakning hos ishockey spelare som stöd i rehabilitering och återgång till spel (AN), rekommendationer för återgång till spel i kontaktidrotter (CM), traumatologisk forskning inom fotboll (AN) och grundläggande fysiologi och skaderisker hos innebandyspelare. (AN). Projekt som inriktar sig mot det fysiologiska området behandlar avgörande faktorer för längdskidåkning (CM) och forskning om hur excentrisk träning ökar muskelstyrka (JY) Andra projekt berör damishockey och synen på prestation utifrån den (osynliga) manliga normen, fysiska, psykiska och sociokulturella förutsättningar i damhockey (KG). 4 VILKA SAMARBETEN HAR LÄROSÄTET MED OLIKA AVNÄMARE INOM IDROTTSRÖRELSEN? Exempel på forskarnas samarbeten inom elitidrott med olika nationella och internationella idrottsrörelser presenteras i nedanstående tabell 4. i tabell 4. Tabell 4. Forskarnas samarbeten med olika avnämare inom idrottsrörelsen kopplat till elitidrott LOKALA KONTAKTER (Föreningar, skolor, SDF) Fotbollsföreningar Golfföreningar Innebandyföreningar Västerbottens skidförbund Västerbottens fotbollsförbund Västerbottens idrottsförbund Umeå kommun Dragonskolans elitidrottsgymnasium NATIONELLA KONTAKTER Specialidrottsförbund (SF) Övriga 16

17 Svenska Innebandyförbundet Svenska Fotbollförbundet Svenska Ishockeyförbundet Svenska Budo och Kampsportsförbundet Svenska Handikappidrottsförbundet Svenska Gymnastikförbundet Svenska Skidförbundet Svenska Styrkelyftförbundet Svenska Orienteringsförbundet Svenska Bouleförbundet Idrottsgymnasier (RIG, NIU) FRG, Football research group (ingår under UEFA) SHL, Svenska hockeyligan Bodens BK, Fotboll Luleå Hockey Ski Team Sweden Alpine RF SOK INTERNATIONELLA KONTAKTER WADA, Arne Lundqvist Premier League och Championship league i Fotboll, England England Rugby League England Track and Field England Cricket Team Ireland Track and Field Ireland Rugby FC Barcelona Kuortane Olympic Training centre 5 ÄR DEN ELITINRIKTADE IDROTTSFORSKNINGEN SPECIALISERAD MOT NÅGON/NÅGRA IDROTT(ER), I SÅ FALL VILKA? Den praktiknära forskningen vid UmU är både idrottsövergripande och inriktad mot några specifika idrotter. Exempel på idrotter forskningen är specialiserad mot är; Alpint Basket Cykling Friidrott Fotboll Golf Gymnastik Innebandy Ishockey (både dam och herrar) Längdskidor 17

18 Orientering Styrkelyft Tennis 6 VILKA NATIONELLA RESPEKTIVE INTERNATIONELLA FORSKNINGSSAMARBETEN MED ANDRA LÄROSÄTEN FINNS INOM ELITIDROTTSOMRÅDET? 6.1 NATIONELLA FORSKNINGSSAMARBETEN MED ANDRA LÄROSÄTEN Forskare vid UmU har följande forskningssamarbeten med dessa nationella lärosäten inom den praktiknära elitidrottsforskningen; Malmö högskola; Johan Norberg (Idrottspedagogik, JF) Stockholms universitet; Paul Sjöblom och Johnny Wijk (Idrottspedagogik, JF) Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm, Björn Ekblom (Idrottsmedicin, CM) Karlstads Universitet; Henrik Gustafsson och Erik Wästlund (Idrottspsykologi, EL) Högskolan Dalarna, Michail Tonkonogi, Falun (Idrottsmedicin, CM) Linnéuniversitetet, (Idrottspedagogik och Idrottsmedicin, TS och AN) Linköpings Universitet (Idrottsmedicin, AN) Högskolan i Gävle (Idrottsmedicin, JG) 6.2 INTERNATIONELLA FORSKNINGSSAMARBETEN MED ANDRA LÄROSÄTEN Forskare vid UmU har följande internationella forskningssamarbeten med dessa internationella lärosäten inom den praktiknära elitidrottsforskningen; Loughborough University, Richard Ferguson, England (Idrottsmedicin, CM) University of Massachusetts, Barry Braun,USA ((Idrottsmedicin, CM) AFIT, Astronout exercise prescriptions promting health and fitness on earth (Anatomen, PS) Elite Sporting Edge, Brisbane, Australien (Idrottspsykologi, LR) Norwegian School of Sport Sciences, Oslo (Idrottspsykologi, LR) Norges teknisknaturvetenskapliga universitet, NTNU, Trondheim (Idrottspsykologi, LR) Motor Skills Laboratory,School of Kinesiology, University of British Columbia, Canada.(Idrottspsykologi, LR) Han University, Holland (Idrottspedagogik, TS) 18

19 Birmingham, England (Idrottspedagogik, TS) University of British Columbia, Vancouver (Idrottsmedicin, HA; Anatomen, SF) UCL, London, England (Idrottsmedicin, HA) Monash University, Melbourne Australia (Idrottsmedicin, HA; Anatomen, SF) Gonzaga University, Spokane, Christina Geithner, USA (Idrottsmedicin, KG) School of Kinesiology and Health Science, York University, Toronto, Canada (Idrottsmedicin, KG) Kuortane Olympic Training centre, Teemu Rauhala, Tapio Korjus, Finland (Idrottsmedicin, CM) Norges idrottshögskola, Svein Andersson, Lars Tore Rongland, Matti Goksöyr och Dag Vidar Hanstad (Idrottspedagogik, JF) Research institute for olympic sport, Jari Lämsä och Jarmo Mäkinen, Finland (Idrottspedagogik, JF) University of London, Klaus Nielsen (Idrottspedagogik, JF) Syddansk universitet, Jörn Hansen, Rasmus Storm (Idrottspedagogik, JF) Wollongong university Australia (Idrottspedagogik) Avslutande frågeställningar 1 BESKRIV VARFÖR JUST ERT LÄROSÄTE ÄR LÄMPAT FÖR ATT BLI ETT FRAMTIDA IDROTTSVÄNLIGT LÄROSÄTE (FLEXIBLA STUDIER) ELLER FULLT UTVECKLAT RIKSIDROTTSUNIVERSITET (TRÄNARUTBILDNING, FLEXIBLA STUDIER OCH PRAKTIKNÄRA FORSKNING). Idrott och akademi Tänk Umeå! Umeå universitet är ett fullbreddsuniversitet med fyra fakulteter (humfak, samfak, tek/natfak och medfak), vi har också en Lärarhögskola. Vi är ett stort universitet med ca studenter och ca anställda. Idrottsverksamheten vid Umeå universitet samordnas av idrottshögskolan (IH) i syfte att stödja att idrottsutbildning, idrottsforskning och kombination elitidrott och studier kan utvecklas inom hela universitetet och inom samtliga fakulteter. Idrottshögskolans har sedan 1 januari 2013 en ny organisation för att kunna leva upp till vårt huvuduppdrag som är att samordna och utveckla utbildning och forskning samt verka för samverkan och innovation inom det idrottsvetenskapliga fältet. IH samordnar idag utbildningar med relevans inom idrottsområde och idrottsrelaterad forskning oavsett inom vilket ämne 19

20 forskningen bedrivs. Inom IH:s verksamhet finns även fyra kompetens och utvecklingscentra i samarbete med Umeå Kommun och respektive specialidrottsförbund, Svenska skidförbundet, längd, Svenska friidrottsförbundet, Svenska orienteringsförbundet och Svenska innebandyförbundet. Vi har också ett nära samarbete med elitföreningarna i Umeå kommun. UmU har som första lärosäte i landet en utarbetad policy för kombination elitidrott och studier och vi har en tydlig struktur över hur det fungerar. IH samordnar samtliga elitidrottsstudenter som finns vid UmU oavsett vilken utbildning de väljer. Vi har redan idag även en modell för en samverkande stödapparat för våra elitaktiva vad gäller: specialkompetens inom idrott medicinskt, idrottsfysiologiskt, kostvetenskapligt och idrottspsykologiskt stöd närhet och tillgång faciliteter vad gäller träning och testning interaktion mellan många idrotter Universitetsstyrelsen har efter förslag från universitetsledningen beslutat att under perioden satsa ytterligare resurser för att utveckla idrottsverksamheten, under perioden ges bl.a. stöd till idrottsrelaterad forskning, uppbyggnad av forskarskola och idrottslaboratoriet. Vi har som ambition att i framtiden utveckla mer idrottsrelaterad forskning och utbildning inom samtliga våra fakulteter och tror att en RIUstämpel kommer att påverkar våra fakulteter att i större utsträckning vilja utveckla nya projekt inom idrottsområdet och bli ett modernt RIU! 2 EVENTUELL YTTERLIGARE INFORMATION OM ERT LÄROSÄTE SOM HAR RELEVANS FÖR RIKSIDROTTSUNIVERSITETSMODELLEN? Vi har en aktiv kommun som ser idrotten som en viktig tillväxtfaktor. Vi har ett nära samarbete med Umeå kommun, Västerbottens läns landsting (VLL) och den lokala idrotten vilket bl.a. syns genom att representanter för dessa organisationer finns i Idrottshögskolans styrelse. 20

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå.

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursbeskrivning 2016-2017 Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. SISU Idrottsutbildarna genomför i samarbete med RF Idrottens

Läs mer

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Ett utbildningsprogram för elittränare/elitcoacher SISU Idrottsutbildarna i samarbete med RF genomför Idrottens ETU 2013-15. Nytt för i år är möjlighet

Läs mer

Sport management i Sverige - utbildning och forskning

Sport management i Sverige - utbildning och forskning Sport management i Sverige - utbildning och forskning Idræt mellem forening og forretning Sportsmanagement i fremtidens danske idrætssektor Aalborg, 18.09.2012 PG Fahlström Linnéuniversitetet, Växjö pergoran.fahlstrom@lnu.se

Läs mer

Terminsbrev juni 2014

Terminsbrev juni 2014 Terminsbrev juni 2014 U nder vårterminen har Idrottshögskolan, IH, jobbat vidare med att utveckla vår organisation och bl.a. stärka Umeå universitets chanser att bli ett av Sveriges första Riksidrottsuniversitet.

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare

Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare För att lättare kunna se hur du som tränare/ledare kan utveckla dig inom SBF, SISU och, som en struktur i utbildningsledet, du kan se den som en

Läs mer

Nationell idrottsutbildning

Nationell idrottsutbildning Delegationsbeslut Handläggare: Gunilla Ericsson 2011-06-20 GN 2011.0225 Degerfors IF Nationell idrottsutbildning Sammanfattning Degerfors IF har inkommit med ett brev angående genomförande av nationell

Läs mer

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG ASPERO IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG Elitidrottsgymnasiet på Prioritet Serneke Arena Du hänger la med! www.aspero.nu i Modern utbildning ASPERO EKONOMI inriktning ekonomi Om du vill bli ekonom, ekonomichef,

Läs mer

ELIT GÖTEBORG DEN MEST ATTRAKTIVA FRIIDROTTSMILJÖN I SVERIGE

ELIT GÖTEBORG DEN MEST ATTRAKTIVA FRIIDROTTSMILJÖN I SVERIGE ELIT GÖTEBORG DEN MEST ATTRAKTIVA FRIIDROTTSMILJÖN I SVERIGE Visionen är att Göteborg ska ha den mest attraktiva friidrottsmiljön i Sverige BAKGRUND På distriktsårsmötet 2009 beslutade Göteborgsklubbarna

Läs mer

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott)

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) 1 Introduktion till friidrott Friidrottens föräldrautbildning är en nätbaserad utbildning för föräldrar till

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för programmet Professionellt idrottsutövande, inriktning golf vid Högskolan i Halmstad

Ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor för programmet Professionellt idrottsutövande, inriktning golf vid Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010 4700365 BESLUT 2014 03 27 Reg. Nr. 411 637 14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

1. Basdata Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Tränarprogrammet

1. Basdata Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Tränarprogrammet Kursplan Tränarskap I, 30 högskolepoäng Sport Specific Methodology, 30 credits 1. Basdata Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Tränarprogrammet Omfattning: Nivå: Kurskod: 30 högskolepoäng Grundnivå,

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013

Verksamhetsinriktning. Riksidrottsförbundet 2012 2013 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2012 2013 STOCKHOLM AUGUSTI 2011 ANDRÈN & HOLM BILD: Bilbbyrån & Helena Björck För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM. GÖTEBORG in 2015!

ASPERO. Elitidrottsgymnasiet. www.aspero.nu. Du hänger la med! IDROTTSGYMNASIUM. GÖTEBORG in 2015! ASPERO IDROTTSGYMNASIUM GÖTEBORG Göteborg s Nya Ar ena Aspero fl yttar in 2015! Elitidrottsgymnasiet Du hänger la med! www.aspero.nu i Modern utbildning ASPERO EKONOMI inriktning ekonomi Om du vill bli

Läs mer

Lorem ipsum suas. Dubbla karriärer. Framgång i idrott och studier med ADC/TDC Växjö

Lorem ipsum suas. Dubbla karriärer. Framgång i idrott och studier med ADC/TDC Växjö Dubbla karriärer Framgång i idrott och studier med ADC/TDC Växjö 1 ADC/TDC Växjö är en satsning för framtiden Athletics Development Center (ADC) och Tennis Development Center (TDC) i Växjö erbjuder dig

Läs mer

HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN

HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN HÄLSOVETENSKPLIG INSTITUTIONEN UTILDNINGSPLN TRÄNRUTILDNING I FOTOLL, 80 POÄNG Education for Coaches in Football, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄND NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU) - I ämnet specialidrott orientering

ANSÖKAN OM GODKÄND NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU) - I ämnet specialidrott orientering ANSÖKAN OM GODKÄND NATIONELL IDROTTSUTBILDNING (NIU) - I ämnet specialidrott orientering Ort och datum Underskrift av behörig företrädare för huvudman förtydligande Sökande Huvudman Organisationsnummer

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Utbildningsplan. Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching 180 hp SGIDV.

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Utbildningsplan. Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching 180 hp SGIDV. Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching 180 hp Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Forum för barnoch ungdomsidrott

Forum för barnoch ungdomsidrott Forum för barnoch ungdomsidrott 13-15 oktober i Malmö Konferens 1 Idrott för barnets bästa Konferens 2 Utvecklingsmodeller för barn- och ungdomsidrott Forum för barn- och ungdomsidrott för dagens barn

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 Svenska skidförbundet, alpint, version 4 Basdata Omfattning: 7 dagar plus instuderingsuppgifter, hemuppgifter och praktik uppdelat på två kurstillfällen. Del 1

Läs mer

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning?

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Management Då är det här rätt utbildning för dig... 40 sp CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID

Läs mer

Då är det här rätt utbildning för dig...

Då är det här rätt utbildning för dig... Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Då är det här rätt utbildning för dig... CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN

Läs mer

U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N

U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N Verksamhetsbeskrivning SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDET Utbildningskommittén STF 2005:01 Reviderad 090201 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. MÅL OCH RIKTLINJER... 3 1.1 Riktlinjer...3

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015

Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning Riksidrottsförbundet 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

ASPERO. Aspero skapar vinnare. www.aspero.nu IDROTTSGYMNASIUM. studiemässigt, idrottsligt och socialt KARLSKRONA

ASPERO. Aspero skapar vinnare. www.aspero.nu IDROTTSGYMNASIUM. studiemässigt, idrottsligt och socialt KARLSKRONA ASPERO IDROTTSGYMNASIUM KARLSKRONA Aspero skapar vinnare studiemässigt, idrottsligt och socialt www.aspero.nu i Utbildningen ASPERO EKONOMI inriktning ekonomi Om du vill bli ekonom, ekonomichef, säljare,

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser Grundutbildningsnämnden RIKTLINJER Diarienummer: 40-389/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Reviderat: 2015-01-30 Giltighetstid: tills vidare Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N

U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N Verksamhetsbeskrivning SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDET Utbildningskommittén STF 2005:01 Reviderad 090201 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. MÅL OCH RIKTLINJER...3 1.1 Riktlinjer...

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Årsredovisning år 2014

Årsredovisning år 2014 Årsredovisning år 2014 Centrum för idrottsforskning Centrum för idrottsforskning (CIF) har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område samt att ansvara

Läs mer

Välkommen till ett nytt år med NIU! Nationell Idrottsutbildning - Innebandy

Välkommen till ett nytt år med NIU! Nationell Idrottsutbildning - Innebandy HAR DU DET SOM KRÄVS FÖR ATT BLI BÄST? Välkommen till ett nytt år med NIU! Nationell Idrottsutbildning - Innebandy Stockholmsinnebandyn är med facit i hand duktig på att fostra talanger som inte bara representerar

Läs mer

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN Följande dokument måste bifogas din ansökan Tjänstgöringsintyg - Se mer information i blanketten UNDER PUNKT 4. Intyg

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Lärande mål struktur för Sverige. Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner

Lärande mål struktur för Sverige. Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner Lärande mål struktur för Sverige Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner Arbetsfält Den utbildade tränaren kan arbeta i ett av de nedanstående fälten Prestation Utveckling Elit Generella

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

Den australiensiska modellen

Den australiensiska modellen Den australiensiska modellen ett elitstöd för svensk idrott? Karin Redelius GIH samt Riksidrottsstyrelsen (RS) Att satsa på eliten är i fokus i svensk idrott. Regeringen har nyligen beslutat att lägga

Läs mer

Svenska Orienteringsförbundets strategi för elitutvecklingsmiljöer

Svenska Orienteringsförbundets strategi för elitutvecklingsmiljöer 2015-01-27 s strategi för elitutvecklingsmiljöer (SOFT) har till uppgift att främja, utveckla och administrera den svenska orienteringsidrotten och att företräda denna nationellt och internationellt. Förbundet

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Din karriär inom idrotten börjar nu! Plugga och bo på Bosön - idrottens viktigaste

Läs mer

RIKSIDROTTSGYMNASIET Löpargymnasiet Sollentuna

RIKSIDROTTSGYMNASIET Löpargymnasiet Sollentuna RIKSIDROTTSGYMNASIET Löpargymnasiet Sollentuna Återföringsrapport, 2011/2012 Jenny Svender Återföringsrapport Riksidrottsgymnasier 2011/2012 Ort och datum: Sollentuna, 28 mars 2012 Deltagare: Namn Funktion

Läs mer

En jämförelse mellan olika idrotters tränarutbildning

En jämförelse mellan olika idrotters tränarutbildning 2013 En jämförelse mellan olika idrotters tränarutbildning Claudia Doria Strömsholm KURSLEDARE: Elisabeth Lundholm och Lars Parmler Arbete vid B tränarkurs 2012-2013 INLEDNING Syftet med mitt arbete är

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school 1(13) Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school Basdata Nivå: Avancerad Programkod: GYLAR Inriktningskod specialidrott: GYLAR-SPID

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se Tränarutbildning SIU Förkortningen ovan står för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. Det är en modell som lanserades under fjolåret och som kommer att ligga till grund för den nya utbildningsstrukturen

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Verksamhetsplan Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014 Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Södermanlands Handikappidrottsförbund är Svenska Handikappidrottsförbundets

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI VÄLKOMMEN TILL HERMELINEN SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI HERMELINEN FYSIOTERAPI MODERN REHABILITERING Rörelse är receptet Våra legitimerade fysioterapeuter bedömer

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

Fotboll på Gymnasiet. Nationell- samt lokalt idrottsalternativ

Fotboll på Gymnasiet. Nationell- samt lokalt idrottsalternativ Fotboll på Gymnasiet Nationell- samt lokalt idrottsalternativ Tibble Gymnasium NIU Nationell idrottsutbildning (NIU) i fotboll på Tibble Gymnasium, rekommenderat av Svenska Fotbollsförbundet. Samarbetet

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

VINNARE I LÅNGA LOPPET BLÅGUL VÄG FRÅN IDROTTSKLASS TILL VÄRLDSKLASS

VINNARE I LÅNGA LOPPET BLÅGUL VÄG FRÅN IDROTTSKLASS TILL VÄRLDSKLASS IDROTTSGYMNASIEKONFERENS VINNARE I LÅNGA LOPPET BLÅGUL VÄG FRÅN IDROTTSKLASS TILL VÄRLDSKLASS I samarbete med 17-19 APRIL 2012 PÅ BOSÖN Välkommen till VINNARE I LÅNGA LOPPET Den 17-19 april 2012 genomför

Läs mer

För dig som gått Rektorsutbildningen

För dig som gått Rektorsutbildningen För dig som gått Rektorsutbildningen Om du gått rektorsutbildningen och vill fortsätta till en magister- eller masterexamen, kan du söka dig till huvudområdet Pedagogiskt ledarskap som formellt sett utgör

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Svenska triathlonförbundets barn och ungdomsledarutbildning riktar sig till föreningsledare för åldrarna 7-15 år. Utbildningen består av tre olika delkurser;

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem Dnr HS 2013/118 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT, projektledning och affärssystem Programkod: Beslut om fastställande: SGIPA Föreliggande utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström. NIH 7 mars 2007. L-M Engström

Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström. NIH 7 mars 2007. L-M Engström Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström NIH 7 mars 2007 Uppföljningsstudie I Över 2000 elever i åk 3, 6 & 9 år 2001 samt samma elever tre år senare 2004 48 slumpmässigt utvalda skolor

Läs mer

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Idrottsledarskap och Hälsa. Kursplan, se nedan

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Idrottsledarskap och Hälsa. Kursplan, se nedan Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Idrottsledarskap och Hälsa Kursen syftar på samhällsnivå till att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt bidra till ökade förutsättningar för deltagarna

Läs mer

LOKALT IDROTTSGYMNASIUM FÖR TJEJER & KILLAR MED FOTBOLLEN OCH STUDIERNA I FOKUS

LOKALT IDROTTSGYMNASIUM FÖR TJEJER & KILLAR MED FOTBOLLEN OCH STUDIERNA I FOKUS FOTBOLLEN OCH STUDIERNA I FOKUS LOKALT IDROTTSGYMNASIUM FÖR TJEJER & KILLAR MED STUDERA MED FOKUS Bor du i Östergötland? Spelar du fotboll i ett klubblag? Är du målmedveten med din träning? Är du minst

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer