Svar från Umeå universitet till RF gällande nästa steg i utvecklingen av en nationell modell för Riksidrottsuniversitet (RIU)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar från Umeå universitet till RF gällande nästa steg i utvecklingen av en nationell modell för Riksidrottsuniversitet (RIU)"

Transkript

1 Svar från Umeå universitet till RF gällande nästa steg i utvecklingen av en nationell modell för Riksidrottsuniversitet (RIU) Lärosäte: Umeå universitet (UmU) Ansvarig handläggare: Tor Söderström, Pernilla Eriksson epost: Inledning Riksidrottsförbundet (RF) har inkommit med en skrivelse där de ber lärosätena att besvara ett antal frågor avseende intresse, resurser och kompetenser i att fylla de uppsatta ramarna i den nationella modellen för ett Riksidrottsuniversitet (RIU). Den nationella modellen för RIU innehåller tre delar; tränarkompetens, kombinationen elitidrott och studier samt praktiknära forskning. RF har för avsikt att utifrån den informationen göra en nulägesanalys och förbereda starten av RIU under Umeå universitets svar på RF:s frågor redovisas i efterföljande text och berör tränarkompetens, kombinationen elitidrott och studier samt praktiknära forskning. A) Tränarkompetens, Umeå universitets tränarutbildning (inkl. ev. lärarutbildning i ämnet specialidrott) 1 HUR SER ER TRÄNARUTBILDNING UT IDAG AVSEENDE UPPLÄGG OCH HUVUDSAKLIGT INNEHÅLL? Umeå universitet (UmU) har flera utbildningsprogram och fristående kurser som har relevans inom idrottsområdet (tabell 1 och 2). Program och kursansvar ligger på ansvarig fakultet/lärarhögskolan samt institutioner/enheter. Idrottshögskolan vid Umeå universitet fungerar som en paraplyorganisation över de utbildningar som har relevans inom 1

2 idrottsområdet och som erbjuds från Umeå universitet. Flera av programmen och kurserna ger kompetenser som är viktiga för att arbeta som tränare och/eller ledare inom idrotten. För detaljerad beskrivning av respektive program och kurs hänvisar vi till IHs hemsida, De program som tydligast har sin inriktning mot tränare och idrottsledare är Tränarprogrammet med inriktning mot idrottsmedicin, idrottsfysiologi och idrottspsykologi, 180 högskolepoäng (hp), som startade hösten UmU har också ett distansprogram, Ledarskaps och coachingprogrammet, 120 hp med 5062,5 % studietakt och som leder till en högskoleexamen i idrottspedagogik med inriktning mot Ledarskap och coaching. Det programmet är för närvarande vilande p.g.a. låg genomströmning av studenter (en följd av 7 terminers studier på deltid och distans). Idrottsvetenskapliga programmet med två inriktningar utgör en strategisk ledarskapsutbildning för idrotten för såväl elit som breddutveckling. Tabell 1 Umeå universitet utbildningsprogram som har en relevans inom idrottsområdet Utbildningsprogram Samhällsvetenskapliga fakulteten Idrottsvetenskapliga programmet, 180 hp Inriktning ledarskap och organisation (Sports Management) Inriktning ledarskap och hälsa/friskvård (Health Promotion) Psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 300 hp Mastersprogrammet i Ledarskap och organisation, 120 hp Utbildningsprogram Lärarhögskolan Ämneslärarprogrammet åk 79, ingång Idrott och hälsa, 270 hp Ämneslärarprogrammet gymnasiet, ingång Idrott och hälsa, 330 hp Utbildningsprogram Humanistiska fakulteten Programmet för Journalistisk, profilinriktning sportjournalistik, 180 hp Utbildningsprogram Medicinska fakulteten 2

3 Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot idrottsmedicin och coaching (sista läsåret 2013/2014), 180 hp Tränarprogrammet med inriktning idrottsfysiologi, idrottsmedicin och idrottspsykologi, 180 hp Magisterprogram i idrottsmedicin, 60 hp Fysioterapeutprogrammet (tidigare Sjukgymnastprogrammet), 180 hp Tabell 2 Umeå universitets fristående kurser med relevans inom idrottsområdet Fristående kurser Samhällsvetenskapliga fakulteten Applied Sports Coaching, 7.5 hp Fördjupningskurs i idrottspedagogisk forskning, 15 hp Magisteruppsats i idrottspedagogik, 15 hp Idrottsjuridik, 15 hp Idrottsnutrition, 15 hp Kost vid träning, 15 hp Leadership in Sport and Health Promotion Activities, 7.5 hp Social och idrottspsykologi, 15 hp Fristående kurser Medicinska fakulteten Idrottsmedicin för läkare, 30 hp Idrottsmedicin G1, 15 hp Idrottsmedicin G2, Styrketräning, 7.5 hp, sommarkurs Fristående kurser Lärarhögskolan Idrott och hälsa I, 30 hp Idrott och hälsa II åk 79, 30 hp Idrott och hälsa II GY, 30 hp Idrott och hälsa III, 30 hp Leda rörelse för lärande I, 15 hp (förskoleklass åk 13) Leda rörelse för lärande II, 15 hp (åk 46) Lek, rörelseglädje och hälsa I, 15 hp (förskoleklass åk 13) Lek, rörelseglädje och hälsa II, 15 hp (åk 46) 3

4 PÅ VILKET SÄTT KAN, VILL OCH ÖNSKAR NI UTVECKLA TRÄNARUTBILDNING? VILKA UTVECKLINGSALTERNATIV SER NI FRAMFÖR ER? Specialidrott Idag erbjuder Umeå universitet utbildning för lärare i specialidrott inom ramen för yrkeslärar- programmet 90 hp. Studieformen är 50 % på distans. Programmet innehåller 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning. Studenter som varit verksamma som lärare i specialidrott kan validera ex. VFU (verksamhetsförlagd utbildning) kurserna vilket gör programmet kortare. Vi har just nu en student som läser programmet. Inför en möjlig omklassificering av ämnet specialidrott till ett särskilt ämne har de tre institutionerna vid universitetet med tydligast idrottsprofil Pedagogik, Psykologi och Idrottsmedicinska enheten utarbetat en plan för hur ämnesstudier i specialidrott skall kunna ske vid universitetet. Här planeras en flexibel utbildning där studenterna läser ett antal förutbestämda kurser med relevans för specialidrott som ämnesstudier och kompletterar med 90 hp KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning). Idrottsutbildningar Umeå universitet arbetar för att erbjuda mer idrottsutbildning på avancerad nivå bl.a. en fördjupning av Idrottsvetenskapliga programmet i samverkan med andra lärosäten och en Masterexamen i idrottsmedicin en påbyggnad av Tränarprogrammet med inriktning mot idrottsmedicin, idrottsfysiologi och idrottspsykologi. Tränarutbildning som uppdragsutbildningar för olika specialidrotter Vi har i olika omgångar genomfört tränarutbildningar för olika specialidrottsförbund genom bl.a. Akademinorr och samarbete med Svenska skidförbundet och Svenska hockeyförbundet. För närvarande erbjuder vi ingen tränarutbildning inriktad mot ett specifikt specialidrotts- förbund(sf). I en framtid är UmU positiva till att utveckla tränarutbildning i samverkan med SF. Här behövs dock diskussioner föras om flexibla studieformer och studietakt, men även relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Även aspekter som avser idrottsnära/grennära praktik och möjligheten att varva teoretiska kunskaper med praktik behöver diskuteras. Kurs inom ramen för kombination elitidrott och studier Planer finns på att utveckla en fristående kurs som framförallt ska vända sig till de elitidrottsstudenter som studerar vid vårt lärosäte. Det är en kurs som syftar till att utveckla 4

5 elitidrottsstudenterna och planeras innehålla bl.a. individualiserad träning, träningslära, kost, mental träning och medieträning. 3 VILKEN SAMVERKAN HAR LÄROSÄTET MED SVENSK IDROTT IDAG? Inom ramen för våra utbildningsprogram samverkar vi med svensk idrott på följande sätt: Gästföreläsningar vi erbjuder på flera av våra idrottsutbildningar gästföreläsare från idrottsrörelsen både från våra lokala idrottsföreningar (Idrottshögskolan har särskilt skrivna samverkans avtal med 11 elitföreningar i Umeå kommun), från Västerbottens idrottsförbund, SISU idrottsutbildarna, RF och flera SF och SDF. Case På de flesta av våra idrottsutbildningar arbetar vi med olika Case där studenterna får möjlighet att studera idrotten från olika perspektiv och delta i olika träningar, tävlingar och arrangemang anordnade av idrottsrörelsen. Examensarbeten Studenterna har möjlighet att skriva sina kandidat och magisterexamens- arbeten på uppdrag av och i samverkan med idrottsrörelsen. Praktikplatser På flera av våra utbildningar praktiserar studenterna inom idrottsrörelsen och organisationer/företag med nära anknytning till idrottsrörelsen. Mentorskap På idrottsvetenskapliga programmet erbjuder vi studenterna mentorer från idrottsrörelsen. För forskningssamarbeten med svensk idrott, se avsnittet om praktiknära forskning. För samarbeten ang. kombination elitidrott och studier, se avsnittet om kombination elitidrott och studier. 4 I VILKEN UTSTRÄCKNING OCH PÅ VILKET SÄTT ÄR LÄROSÄTET VILLIGT ATT SAMVERKA MED SVENSK IDROTT OCH SPECIALIDROTTSFÖRBUNDEN (SF) MED SYFTE ATT UTVECKLA TRÄNARES KOMPETENS? UmU är mycket intresserade av att utveckla mer samverkan med svensk idrott och olika specialidrottsförbund i syfte att utveckla tränares/ledares kompetens. 5

6 En samverkan med idrotten kan ske på många olika sätt. Det kan handla om olika former av utbildningsinsatser i syfte att utveckla tränares/ledares kunskaper och färdigheter. Utbildningsinsatser kan göras riktade och specifika för specialidrottsförbunden och anpassas till de olika behov som föreligger inom idrotten. Utöver utbildning kan samverkan ske via projekt i syfte att utveckla idrottens egna utbildningar för tränare men även projekt som utvecklar idrottens system för elitidrottsutveckling, som ger återverkningar på tränarutbildning. Projekt kan också inriktas specifikt mot tränare och träningssituationer som ger viktiga kunskaper för utveckling inom ett SF. Det är emellertid viktigt att påpeka att en dialog mellan lärosätet och idrotten är viktigt för att möjliggöra ett långsiktigt samarbete. B) Kombination elitidrott och studier vid Umeå universitet Beskriv lärosätets stöd till studenter som vill kombinera elitidrott och utbildning utifrån följande frågor: 1 HUR SER MÖJLIGHETERNA TILL INDIVIDUELLT ANPASSADE STUDIER UT? Vid Umeå universitet har vi sedan hösten 2007 en modell som innebär att elitidrottare ska kunna förbereda sig för livet efter idrottskarriären samtidigt som de satsar på sitt elitidrottande. Oavsett studieval och idrottsgren kan studenterna få sina studier anpassade efter de förutsättningar de har som elitidrottare. Den elitidrottande studenten skriver ett avtal gällande kombination elitidrott och studier med universitetet via Idrottshögskolan. I detta avtal preciseras både universitetets och studentens åtaganden. Våren 2014 studerar drygt 250 studenter med elitidrottsavtal vid UmU och de läser på över 50 olika utbildningsprogram och representerar drygt 30 specialidrottsförbund (SF). Umeå universitets definition av elitidrottare: Idrotten måste ingå i någon av Riksidrottsförbundets (RF:s) 70 specialidrottsförbund (SF) Individuell elitidrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå och/eller i landslag Elitlagidrottare som spelar i någon av de två högsta nationella serierna Tränare för individuell elitaktiv, elitlag, förbundskapten för landslag samt förbundstränare 6

7 Vi har även ett samverkansavtal med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Umeå och de erbjuder elitidrottsavtal för sina studenter på Jägmästarprogrammet på liknade sätt som Umeå universitet. Universitetets institutioner och enheter skall enligt policyn som är fastställd av rektor ansvara för att skapa möjlighet för elitidrottare med elitidrottsavtal att bedriva studier samt att tillhandahålla stödfunktioner för studenten, oavsett institutionstillhörighet. För att elitidrottsavtalen skall fungera krävs det att den elitidrottande studenten i god tid innan respektive kurs för dialog med studie/ programvägledaren på respektive program/institution/ enhet. Anpassningarna kan handla om: Fördröjd studietakt Många elitidrottare läser program/kurser på distans alt. läser intensivt under vissa perioder på året och mindre under andra perioder. Studenter som är elitidrottare kan få en anpassad studiegång med ev. fördröjd studietakt. Respektive studievägledare ansvarar för att en individuell studieplan upprättas tillsammans med studenten. Studenten ansvarar själv för att ta kontakt med studievägledaren. IHs studiesamordnare är behjälplig i upprättande av studieplaner och då ev. problem eller frågetecken uppstår. En fördröjd studietakt kan påverka möjligheten att söka CSNbidrag vilket är en viktig faktor att ha med i beräkningen då studiegången planeras. Examinationer: Skriftlig tentamen på annan ort Om elitidrottande student vid examinationstillfället p.g.a. tävling eller träningsläger på annan ort inte kan närvara vid examinationen skall i första hand undersökas om möjlighet finns för studenten att examineras på den ort denne befinner sig. Elitidrottsavtal är att betrakta som särskilt skäl varför elitidrottare skall ges denna rätt. (Regelsamling för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet har i p. 7.6 kompletterats med att elitidrottsavtal är att betrakta som särskilt skäl.) Skriftlig tentamen vid annan tidpunkt Om studenten inte har möjlighet att tentera vid ordinarie tentamenstillfälle eller vid omprovstillfälle skall möjlighet övervägas om studenten kan tentera tillsammans med en annan kursgrupp i nära anslutning till sin egen tentamen. Detta görs för att undvika att studenterna får skriva alla tentamina vid uppsamling i januari/augusti. Önskvärt är att tidpunkt för omprov i 7

8 förväg diskuteras med elitidrottsstudenterna så att omprovstillfället förläggs utifrån deras möjlighet att delta (dag/tid) med utifrån gällande regler och riktlinjer för grundutbildning vad gäller tidpunkt för omprov. (Se även p. 7.9 i Umeå universitets Regelsamling för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.) De ekonomiska förutsättningarna för att låta våra elitidrottare få helt egna skriftliga tentamina finns inte vilket gör att det inte finns några krav på institutionerna att författa särskilda skriftliga tentamina för målgruppen men detta görs dock vanligtvis ändå. Individuella examinationstillfällen vid obligatoriska moment Om en student på grund av tävling/träning inte har möjlighet att närvara vid obligatoriska moment (seminarium, laborationer, praktiska tillämpningar osv.) ska studenten i första hand hänvisas till omprovstillfället. Om det inte är praktiskt möjligt att studenten examineras då kan studenten ges ytterligare ett examinationstillfälle. Examinationen kan ske genom sådana skriftliga, muntliga eller praktiska prov som i kursplanen anges som på kursen tillämpliga examinationsformer. Tidpunkt för examination Ett starkt önskemål är att examinationstillfällen och omprov inte förläggs till helger eftersom många elitidrottare under helgerna har tävlingar/matcher och läger/träningar. (Se även p. 5.2 Umeå universitets Regler och riktlinjer för betyg och examination dnr ) Föreläsningar Vi rekommenderar att om en student på grund av tävling/träning inte har möjlighet att närvara vid föreläsningar bör studenterna i första hand sträva efter att få tillgång till föreläsnings- anteckningar från medstudenter. Under förutsättning att den enskilde läraren accepterar inspelning kan studenten ges möjlighet att genom ljudupptagning spela in föreläsningen. Sådant tillstånd medför inte någon rätt för studenten att sprida, tillgängliggöra eller på annat sätt använda ljudupptagningen för annat än sitt personliga bruk. Schemaläggning/Gruppindelningar Om det är praktiskt genomförbart är det positivt om en dialog mellan studievägledare och elitidrottaren förs ang. gruppindelningar på kurser. Om studenten blir placerad i en speciell grupp/tid så behövs kanske ingen övrig anpassning. Även flexibilitet vad gäller gruppindelning är eftersträvansvärt och en lösning skulle kunna vara att en elitidrottande student i enstaka fall kan byta grupp för att tiden passar bättre gentemot träningstider. Praktik/VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) Regler för praktik och verksamhetsförlagd utbildning har inför HT 09 kompletterats (dnr ) så att studenter med elitidrottsavtal ingår i den universitetsgemensamma modellen för förtursregler. 8

9 "Andra tungt vägande personliga skäl, exempelvis elitidrottande studenter som har avtal med Idrottshögskolan." 2 FINNS EN KOORDINATORFUNKTION SOM UNDERLÄTTAR STUDENTENS FLEXIBILITET MELLAN IDROTT OCH STUDIER? OM NEJ, ÄR DETTA NÅGOT LÄROSÄTET KAN TÄNKA SIG ATT INRÄTTA? Ja, Idrottshögskolan har en uttalad studiesamordnarfunktion som är ett stöd för studenter med elitidrottsavtal och som ansvarar för att avtalen skrivs och att respektive elitaktiv får information och kunskap i hur avtalen fungerar. Utbildningar ges av studiesamordnaren två ggr/år för personal inom UmU för att sprida information och kunskap om hur avtalen ska fungera. Det praktiska arbetet med planerad studiegång sker i samverkan mellan studenten, program/kursstudievägledaren och berörda lärare. IH:s studiesamordnare finns behjälplig då ev. problem eller frågetecken uppstår. Ett nära samarbete finns även mellan IH:s studie- samordnare och UmU:s centrala studievägledning. 3 FINNS EN STUDIE OCH KARRIÄRRÅDGIVNING I FORM AV PERSONELL RESURS MED SPECIFIK KOMPETENS INOM DETTA? OM NEJ, ÄR DETTA NÅGOT LÄROSÄTET KAN TÄNKA SIG ATT INRÄTTA? Ja, det finns. IH:s studiesamordnare har sedan 2002 arbetat med studievägledning och sedan 2005 med kombination elitidrott och studier. Ett nära samarbete finns även med UmU:s centrala studievägledning där det idag finns åtta studievägledare och även enheten för externa relationer (ER) där vi har två karriärvägledare. Om ekonomiska resurser tillsätts är UmU beredda att avsätta mer resurser för specifik studie och karriärrådgivning för elitidrottsstudenterna. 4 FINNS SUPPORT TILL ELITAKTIVA INOM OMRÅDENA IDROTTSFYSIOLOGI, IDROTTSMEDICIN, IDROTTSPSYKOLOGI OCH IDROTTSNUTRITION? ANGE HURUVIDA SUPPORTEN FINNS I EGEN REGI ELLER OM DEN ERBJUDS I SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER. NOTERA OCKSÅ GÄRNA OM SUPPORT ERBJUDS ELITAKTIVA INOM NÅGOT ANNAT OMRÅDE. Idag erbjuder vi temakvällar och föreläsningar för samtliga våra elitidrottsstudenter i samverkan med Elitidrottscentrum Norr (EIC). EIC är en stiftelsen vars ägare är Västerbottens idrottsförbund, Västerbottens läns landsting, Umeå kommun och Umeå universitet. Dessa 9

10 temakvällar och föreläsningar syftar till att ge våra elitidrottare mer kunskaper om sin träning och aktuell idrottsforskning. Vi har idag tre kompetens och utvecklingscentra där vi har elitidrottsstudenter antagna. Detta görs i samverkan mellan UmU, Umeå kommun och respektive specialidrottsförbund, ESC Elitskidcentrum, Svenska skidförbundet, längd, FPC Friidrottens prestationscentrum, Svenska friidrottsförbundet och OUC Orienteringens utvecklingscentrum, Svenska orienteringsförbundet. Inom dessa tre centra är studenter antagna och de har support av olika slag. Dock erbjuder vi idag inte support till övriga studenter med elitidrottsavtal, detta uteslutande p.g.a. kostnadsskäl. Om ytterligare resurser kan skapas finns möjlighet att utöka viss support till alla studenter med elitidrottsavtal. Den support som vi idag erbjuder studenterna på ESC, 18 st. elitskidåkare, FPC 12 st. friidrottare och OUC, 14 st. orienterare/skidorienterare/mountainbikeorienterare, totalt 44 studenter under 2014 är följande: Verksamhetsledare/tränare, anställda Vi har idag en 100 % tjänst för de elitskidåkare som finns inom ESC, en 50 % tjänst för orienterarna/skidorienterarna/mountainbikeorienterare inom OUC och för våra friidrottare inom FPC har vi ett nära samarbete med Riksfriidrottsgymnasiet, FIG, på Dragonskolans elitidrottsgymnasium och delar där tjänster mellan FIG och FPC. Verksamhetsledarna/tränarna ansvarar för att driva verksamheten inom respektive kompetenscentrum och är elitidrottarnas första kontaktyta. De är huvudansvariga för bl.a. träningsplanering, träningar och läger och fungerar som bollplank för enskilda forskare och studenter i frågor som handlar om träning i praktiken och ansvarar även för att studenternas frågeställningar förs vidare till expertis. Umeå kommun står för verksamhetsledarnas löner. Hållbar Elitidrottsutveckling Begreppet Hållbar elitidrottsutveckling är vårt samlingsnamn för den support som vi erbjuder elitidrottsstudenterna på ESC, FPC och OUC. Idrottsmedicin Vi har inlett ett samarbete med Västerbottens läns landsting gällande Idrottsmedicinsk support och idrottsmedicinsk forskning genom projektet Biomonitorering, prestationsutveckling och prevention av idrottsskador. En idrottsmedicinsk support finns på idrottsmedicinska enheten och studenterna och verksamhetsledarna/tränarna har tillgång till sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut och läkare för konsultation och skadeprevention. 10

11 Ett bra och nära idrottsmedicinskt samarbete finns också med Sports Medicine Umeå, som är en privat klinik som erbjuder högkvalitativ behandling för idrottsskador. Idrottsfysiologi Vi har en 50 % tjänst som fystränare. Det är en person med specialistkompetens inom styrketräning och som är ett träningsstöd för studenter inom ESC, FPC och OUC. Han ansvarar för träningsplanering, träningsutvärdering, testtolkning och praktisk handledning i styrka/rörlighet/uthållighet. Han organiserar tester i labbet och i fält och genomför utbildning för elitstudenter. Han fungerar också som bollplank för institutioner, enskilda forskare och studenter i frågor som handlar om träning i praktiken. Tester i idrottslabb Vi erbjuder studenterna tre testomgångar/år i UmU:s idrottsmedicinska idrottslabb samt fälttester (kroppsskanning, rörelseanalyser, grenspecifika fystester, teknikanalyser). Idrottsnutrition Vi har tillgång till en legitimerad dietist som finns inom UmU och som vi köper timmar av för dels individuell konsultation och kostregistrering för de elitaktiva, dels som stöd för våra verksamhetsledare/tränare och vidare som utbildare för våra elitidrottsstudenter. Idrottspsykolog Vi har tillgång till en idrottspsykolog som finns inom UmU och som vi köper timmar av för dels individuell konsultation för de elitaktiva, dels som stöd för våra verksamhetsledare/tränare och vidare som utbildare för våra elitidrottsstudenter. Anläggningar/Material Vi erbjuder studenterna subventionerade guldkort på IKSU sport. IKSU sport är norra Europas största motions och friskvårdsanläggning som finns på campus m2 med allt från gruppträning, gym, simhall till bollhallar, beachvolleybollhall, golf och klättervägg. Studenterna har också tillgång till flera av kommunens anläggningar. Vi har en minibuss som tar studenterna ut på träningar och vi tillhandahåller kartor m.m. C. Praktiknära forskning inom Umeå Universitet 1 HUR MÅNGA FORSKARE INOM UMEÅ UNIVERSITET ÄGNAR SIG ÅT ELITIDROTTSINRIKTAD FORSKNING Inom Idrottshögskolans nätverk ingår f.n. 27 forskare och 16 doktorander som bedriver idrottsrelaterad forskning. Forskningen har sin tyngdpunkt inom idrottsmedicin, 11

12 idrottspedagogik samt idrottspsykologi, men det bedrivs även idrottsrelaterad forskning inom andra ämnesområden såsom t.ex. kostvetenskap, idrottshistoria, anatomi, idrottsjuridik och sjukgymnastik. Inom UmU finns 22 forskare (16 disputerade forskare och 6 doktorander) som riktar sitt intresse mot den elitidrottsinriktade praktiknära forskningen antingen direkt eller indirekt. Utöver dessa ansvariga forskare finns det även ett antal medarbetare som samverkar inom olika idrottsrelaterade projekt. Den praktiknära elitidrottsinriktade forskningen bedrivs inom ämnesområdena idrottsmedicin, idrottspedagogik, idrottspsykologi, fysioterapi och anatomi. Tabell 3 Lista över de forskare som ägnar sig åt den praktiknära elitidrottsinriktade forskningen inom Umeå Universitet Forskare (initialer på namnet) Ämne Befattning Josef Fahlén (JF) Idrottspedagogik Docent Tor Söderström (TS) Idrottspedagogik Professor Annika Johansson (AJ) Idrottspedagogik Universitetslektor Staffan Karp (SK) Idrottspedagogik Docent Christer Malm (CM) Idrottsmedicin Docent Anna Nordström (AN) Idrottsmedicn Docent Jiguo Yu (JY) Idrottsmedicin Universitetslektor Michael Svensson (MSv) Per Jonsson (PJ) Idrottsmedicin Idrottsmedicn Universitetslektor Universitetslektor ClaesGöran Sundell (CS) Idrottsmedicin Doktorand Kajsa Gilenstam (KG) Idrottsmedicin Universitetlektor Håkan Alfredson (HA) Idrottsmedicin Professor Tommy Henriksson (TH) Idrottsmedicin Doktorand Sture Forsgren (SF) Anatomi Professor Per Ståhl (PS) Anatomi Docent Louise Rönnqvist (LR) Idrottspsykologi Professor Erik Lundqvist (EL) Idrottspsykologi Doktorand Andreas Stenling (AS) Idrottspsykologi Doktorand Marius Sommer (MSo) Idrottspsykologi Doktorand Lars Berglund (LB) Fysioterapi Doktorand Ulrika Aasa (UA) Charlotte Häger (CH) Fysioterapi Samhällsmedicin och rehab Universitetslektor Professor Nya idrottsdoktorander planeras att antas under inom både det medicinska och beteendevetenskapliga området. 12

13 VILKA RESURSER I FORM AV LABORATORIER, FORSKNINGSGRUPPER OSV. MED INRIKTNING MOT ELITIDROTT HAR LÄROSÄTET? 2.1 LABORATORIER VID UMU DÄR DET BEDRIVS ELITIDROTTSINRIKTAD FORSKNING På den Idrottsmedicinska enheten finns ett modernt Idrottslaboratorium som invigdes I dagsläget används Idrottslaboratoriet för undervisning och testverksamhet både för motionärer och elitidrottare. Flera olika forskningsprojekt på de humanfysiologiska fältet använder också laboratoriet. I laboratoriet finns bra teknologiska lösningar för att bedriva undersökningar inom hälsa samt prestationsutveckling. På institutionen Integrativ medicinsk biologi (anatomen) finns ett fullt utrustat laboratorium för neuromuskulär vävnadsforskning där olika forskare inom idrottsmedicin, anatomin och ortopedi samverkar. Man bedriver bland annat studier på muskulaturens anpassning till träning samt effekter av doping. Umeå center for Functional Brain Imaging (UFBI) driver och utvecklar hjärnavbildningsstudier vid Umeå Universitet och Norrlands Universitetssjukhus. Den huvudsakliga tekniken som används på UFBI är funktionell Magnetisk resonans tomografi (MRI), men nyligen har även en Positronemissiontomografi (PET) och datortomografi (CT) med cyklotron och radiokemilabb lagts till. Forskare (LR) vid den Psykologiska enheten bedriver studier vid UFBI där man undersöker träningens effekter på hjärnan. 2.2 SAMARBETE MED ANDRA LABORATORIER Några av de projekt som initierats av idrottsmedicinska forskare inom UmU bedrivs även på andra laboratorier utanför Umeå Universitet. Nedan finns en lista över de laboratorier samt typ av forskning som bedrivs där: Umeå Biotech Incubator (Umeå); studier för att spåra bloddoping. (CM) Umeå Proteomic Analysis Facility (Umeå); en analytisk plattform för att spåra bloddoping och även effekter av anabola steroider på human muskel. (CM) Analyslaboratorium i Manchester (England); studier på proteinanalyser av blod och muskel för detektion av doping (CM) Dopinglaboratoriet i Huddinge (KI, Stockholm) (CM) Winternet (Boden); utveckling av testmetoder för idrott. (CM) Akademiska sjukhuset i Uppsala: biomonitorering av hormoner och nutritionsstatus (MSv) 13

14 FORSKNINGSGRUPPER Forskare inom UmU bedriver praktiknära elitidrottsinriktad forskning i självständiga forskningsgrupper inom de egna institutionerna men även i större tvärvetenskapliga forskningsprojekt. De tvärvetenskapliga forskningsgrupperna för praktiknära elitidrottsforskning bedrivs inom : Idrottsfysiologi och muskelforskning Idrottsmedicin och Idrottspsykologi Fysioterapi och Idrottspsykologi Fysioterapi och Idrottsmedicin Idrottspedagogik, idrottspsykologi och Idrottsmedicin Flera av forskarna ingår även i olika nationella och internationella forskningsgrupper. Här listas exempel på samarbeten med forskningsgrupper utanför UmU: Football Research Group (FRG), Linköping Universitet. Idrottens prestationssystem, Umeå universitet och Linnéuniversitetet. AFIT (Astronaut exercise prescriptions promoting health and fitness on earth). AFIT är ett projekt som består av medlemmar från fyra olika länder. 3 BESKRIV DEN PRAKTIKNÄRA FORSKNING MED RELEVANS FÖR ELITIDROTT SOM IDAG BEDRIVS VID LÄROSÄTET. I följande beskrivs den praktiknära elitidrottsinriktade forskningen utifrån projektets/studiernas huvudområde. Idrottspedagogik Inom området Idrottspedagogik bedrivs studier om uttagningsproblematik hos elitidrottare (AJ), sambanden mellan idrottsdebut, deltagande i talangutvecklingsverksamhet och expertutövande som vuxen (JF, TS) samt studier av det svenska elitidrottssystemets beskaffenhet och verkningsgrad för svenska idrottares internationella konkurrenskraft. (JF) Det pågår även ett projekt om fotbollens talangssystem och relationen till idrottslig framgång. (TS). I ett annat projekt undersöker man idrottsledares uppfattningar om god barn och ungdomsidrott som berör frågor om förutsättningar för elitidrott. Det sker även forskning om idrottsrörelsen och hur den hanterar krav och förväntningar från olika intressenter och vad det betyder för utövare av olika kategorier (SK). Andra projekt fokuserar vilka konsekvenser Handslaget och Idrottslyftet har haft avseende vilka förutsättningar som ges för elitinriktad ungdom. (SK) 14

15 Även projekt som studerar organisation av barn i lagidrott avseende implementeringen av Svensk Innebandys utvecklingsmodell (SIU), samt fotbollsförbundets spelarutbildningsplan startas upp under Projektet sker i samarbete med Svenska Innebandyförbundet och Svenska fotboll förbundet. (TS) Anatomi Inom området Anatomi studerar man på vävnadsnivå orsaker till varför motionärer och elitidrottare drabbas av kroniskt kompartment syndrom. Vidare undersöker man hur musklerna påverkas vid långvarigt sängläge exempelvis på grund av en skada med och utan träning. Projektet sker i samarbete med AFIT. Man studerar även vad som sker i musklerna på motsatt sida vid enkelsidig träning (PS). Ett annat forskningsområde på anatomin är att studera senvävnad från operationer på personer som håller på med elit/ och motionsidrott. (SF, HA) Idrottspsykologi Inom Idrottspsykologin studerar man effekter av träning med avseende på golf och fotbollsspelare i form av färdighet, motoriskt utförande/kinematik och hjärnaktivitet. (LR, MSo) Det pågår även forskning om taktiskt beslutsfattande och perception hos sprintskidåkare. (EL) Fysioterapi Inom området Fysioterapi bedriver man ett projekt där man tittar på effekter av tung styrketräning på personer med ländryggsbesvär. Studien syftar delvis till att undersöka och kartlägga skador samt ta reda på möjliga orsaker till skador och smärttillstånd hos elitaktiva inom Svenska Styrkelyftförbundet. (UA, LB) Idrottsmedicin Inom området idrottsmedicin bedrivs elitidrottsriktande forskningsprojekt inom olika områden. Här bedrivs studier för att utveckla nya metoder för att spåra doping med anabola steroider och bloddoping (CM), utveckling av operationsmetoder för behandling av kronisk sensmärta (används av elitidrottare från hela världen (HA), utveckling av nässpray för att minska risken för infektioner hos elitidrottare (CM) och studier på elitsatsande ungdomars ländryggsbesvär (CS). Ett annat område berör projekt som riktar sig mot utvecklings av elitidrottare. Biomonitorering, prestationsutveckling och prevention av idrottsskador för elitidrottare (PJ och MSv), systematiska arbetssätt för långsiktig hälsosam prestations och talangutveckling vid 15

16 Dragonskolans idrottsprogram (PJ och MSv), utveckling av svensk alpinåkning (främst kvinnor) (CM) och utveckling av selektionsmodeller för unga idrottare(cm) Andra projekt inriktar sig mot skadeförebyggande och prediktion av skaderisk. Test för prediktion av skaderisk genom screening av fotbollsspelare (CM), tester för att bedöma sviter efter hjärnskakning hos ishockey spelare som stöd i rehabilitering och återgång till spel (AN), rekommendationer för återgång till spel i kontaktidrotter (CM), traumatologisk forskning inom fotboll (AN) och grundläggande fysiologi och skaderisker hos innebandyspelare. (AN). Projekt som inriktar sig mot det fysiologiska området behandlar avgörande faktorer för längdskidåkning (CM) och forskning om hur excentrisk träning ökar muskelstyrka (JY) Andra projekt berör damishockey och synen på prestation utifrån den (osynliga) manliga normen, fysiska, psykiska och sociokulturella förutsättningar i damhockey (KG). 4 VILKA SAMARBETEN HAR LÄROSÄTET MED OLIKA AVNÄMARE INOM IDROTTSRÖRELSEN? Exempel på forskarnas samarbeten inom elitidrott med olika nationella och internationella idrottsrörelser presenteras i nedanstående tabell 4. i tabell 4. Tabell 4. Forskarnas samarbeten med olika avnämare inom idrottsrörelsen kopplat till elitidrott LOKALA KONTAKTER (Föreningar, skolor, SDF) Fotbollsföreningar Golfföreningar Innebandyföreningar Västerbottens skidförbund Västerbottens fotbollsförbund Västerbottens idrottsförbund Umeå kommun Dragonskolans elitidrottsgymnasium NATIONELLA KONTAKTER Specialidrottsförbund (SF) Övriga 16

17 Svenska Innebandyförbundet Svenska Fotbollförbundet Svenska Ishockeyförbundet Svenska Budo och Kampsportsförbundet Svenska Handikappidrottsförbundet Svenska Gymnastikförbundet Svenska Skidförbundet Svenska Styrkelyftförbundet Svenska Orienteringsförbundet Svenska Bouleförbundet Idrottsgymnasier (RIG, NIU) FRG, Football research group (ingår under UEFA) SHL, Svenska hockeyligan Bodens BK, Fotboll Luleå Hockey Ski Team Sweden Alpine RF SOK INTERNATIONELLA KONTAKTER WADA, Arne Lundqvist Premier League och Championship league i Fotboll, England England Rugby League England Track and Field England Cricket Team Ireland Track and Field Ireland Rugby FC Barcelona Kuortane Olympic Training centre 5 ÄR DEN ELITINRIKTADE IDROTTSFORSKNINGEN SPECIALISERAD MOT NÅGON/NÅGRA IDROTT(ER), I SÅ FALL VILKA? Den praktiknära forskningen vid UmU är både idrottsövergripande och inriktad mot några specifika idrotter. Exempel på idrotter forskningen är specialiserad mot är; Alpint Basket Cykling Friidrott Fotboll Golf Gymnastik Innebandy Ishockey (både dam och herrar) Längdskidor 17

18 Orientering Styrkelyft Tennis 6 VILKA NATIONELLA RESPEKTIVE INTERNATIONELLA FORSKNINGSSAMARBETEN MED ANDRA LÄROSÄTEN FINNS INOM ELITIDROTTSOMRÅDET? 6.1 NATIONELLA FORSKNINGSSAMARBETEN MED ANDRA LÄROSÄTEN Forskare vid UmU har följande forskningssamarbeten med dessa nationella lärosäten inom den praktiknära elitidrottsforskningen; Malmö högskola; Johan Norberg (Idrottspedagogik, JF) Stockholms universitet; Paul Sjöblom och Johnny Wijk (Idrottspedagogik, JF) Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm, Björn Ekblom (Idrottsmedicin, CM) Karlstads Universitet; Henrik Gustafsson och Erik Wästlund (Idrottspsykologi, EL) Högskolan Dalarna, Michail Tonkonogi, Falun (Idrottsmedicin, CM) Linnéuniversitetet, (Idrottspedagogik och Idrottsmedicin, TS och AN) Linköpings Universitet (Idrottsmedicin, AN) Högskolan i Gävle (Idrottsmedicin, JG) 6.2 INTERNATIONELLA FORSKNINGSSAMARBETEN MED ANDRA LÄROSÄTEN Forskare vid UmU har följande internationella forskningssamarbeten med dessa internationella lärosäten inom den praktiknära elitidrottsforskningen; Loughborough University, Richard Ferguson, England (Idrottsmedicin, CM) University of Massachusetts, Barry Braun,USA ((Idrottsmedicin, CM) AFIT, Astronout exercise prescriptions promting health and fitness on earth (Anatomen, PS) Elite Sporting Edge, Brisbane, Australien (Idrottspsykologi, LR) Norwegian School of Sport Sciences, Oslo (Idrottspsykologi, LR) Norges teknisknaturvetenskapliga universitet, NTNU, Trondheim (Idrottspsykologi, LR) Motor Skills Laboratory,School of Kinesiology, University of British Columbia, Canada.(Idrottspsykologi, LR) Han University, Holland (Idrottspedagogik, TS) 18

19 Birmingham, England (Idrottspedagogik, TS) University of British Columbia, Vancouver (Idrottsmedicin, HA; Anatomen, SF) UCL, London, England (Idrottsmedicin, HA) Monash University, Melbourne Australia (Idrottsmedicin, HA; Anatomen, SF) Gonzaga University, Spokane, Christina Geithner, USA (Idrottsmedicin, KG) School of Kinesiology and Health Science, York University, Toronto, Canada (Idrottsmedicin, KG) Kuortane Olympic Training centre, Teemu Rauhala, Tapio Korjus, Finland (Idrottsmedicin, CM) Norges idrottshögskola, Svein Andersson, Lars Tore Rongland, Matti Goksöyr och Dag Vidar Hanstad (Idrottspedagogik, JF) Research institute for olympic sport, Jari Lämsä och Jarmo Mäkinen, Finland (Idrottspedagogik, JF) University of London, Klaus Nielsen (Idrottspedagogik, JF) Syddansk universitet, Jörn Hansen, Rasmus Storm (Idrottspedagogik, JF) Wollongong university Australia (Idrottspedagogik) Avslutande frågeställningar 1 BESKRIV VARFÖR JUST ERT LÄROSÄTE ÄR LÄMPAT FÖR ATT BLI ETT FRAMTIDA IDROTTSVÄNLIGT LÄROSÄTE (FLEXIBLA STUDIER) ELLER FULLT UTVECKLAT RIKSIDROTTSUNIVERSITET (TRÄNARUTBILDNING, FLEXIBLA STUDIER OCH PRAKTIKNÄRA FORSKNING). Idrott och akademi Tänk Umeå! Umeå universitet är ett fullbreddsuniversitet med fyra fakulteter (humfak, samfak, tek/natfak och medfak), vi har också en Lärarhögskola. Vi är ett stort universitet med ca studenter och ca anställda. Idrottsverksamheten vid Umeå universitet samordnas av idrottshögskolan (IH) i syfte att stödja att idrottsutbildning, idrottsforskning och kombination elitidrott och studier kan utvecklas inom hela universitetet och inom samtliga fakulteter. Idrottshögskolans har sedan 1 januari 2013 en ny organisation för att kunna leva upp till vårt huvuduppdrag som är att samordna och utveckla utbildning och forskning samt verka för samverkan och innovation inom det idrottsvetenskapliga fältet. IH samordnar idag utbildningar med relevans inom idrottsområde och idrottsrelaterad forskning oavsett inom vilket ämne 19

20 forskningen bedrivs. Inom IH:s verksamhet finns även fyra kompetens och utvecklingscentra i samarbete med Umeå Kommun och respektive specialidrottsförbund, Svenska skidförbundet, längd, Svenska friidrottsförbundet, Svenska orienteringsförbundet och Svenska innebandyförbundet. Vi har också ett nära samarbete med elitföreningarna i Umeå kommun. UmU har som första lärosäte i landet en utarbetad policy för kombination elitidrott och studier och vi har en tydlig struktur över hur det fungerar. IH samordnar samtliga elitidrottsstudenter som finns vid UmU oavsett vilken utbildning de väljer. Vi har redan idag även en modell för en samverkande stödapparat för våra elitaktiva vad gäller: specialkompetens inom idrott medicinskt, idrottsfysiologiskt, kostvetenskapligt och idrottspsykologiskt stöd närhet och tillgång faciliteter vad gäller träning och testning interaktion mellan många idrotter Universitetsstyrelsen har efter förslag från universitetsledningen beslutat att under perioden satsa ytterligare resurser för att utveckla idrottsverksamheten, under perioden ges bl.a. stöd till idrottsrelaterad forskning, uppbyggnad av forskarskola och idrottslaboratoriet. Vi har som ambition att i framtiden utveckla mer idrottsrelaterad forskning och utbildning inom samtliga våra fakulteter och tror att en RIUstämpel kommer att påverkar våra fakulteter att i större utsträckning vilja utveckla nya projekt inom idrottsområdet och bli ett modernt RIU! 2 EVENTUELL YTTERLIGARE INFORMATION OM ERT LÄROSÄTE SOM HAR RELEVANS FÖR RIKSIDROTTSUNIVERSITETSMODELLEN? Vi har en aktiv kommun som ser idrotten som en viktig tillväxtfaktor. Vi har ett nära samarbete med Umeå kommun, Västerbottens läns landsting (VLL) och den lokala idrotten vilket bl.a. syns genom att representanter för dessa organisationer finns i Idrottshögskolans styrelse. 20

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund till uppdraget 2 Del 1: Idrottspsykologisk verksamhet 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Historik 4 1.3 Verksamhet 5 1.3.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund till uppdraget 2 Del 1: Idrottspsykologisk verksamhet 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Historik 4 1.3 Verksamhet 5 1.3. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund till uppdraget 2 Del 1: Idrottspsykologisk verksamhet 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Historik 4 1.3 Verksamhet 5 1.3.1 Forskning 5 1.3.2 Utbildning 6 1.3.3 Rådgivning 6 1.4 Framtidsutsikter

Läs mer

Utvärdering av ämnet specialidrott. Magnus Ferry och Eva Olofsson. September 2009. Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 901 87 Umeå

Utvärdering av ämnet specialidrott. Magnus Ferry och Eva Olofsson. September 2009. Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 901 87 Umeå Utvärdering av ämnet specialidrott Magnus Ferry och Eva Olofsson September 2009 Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 901 87 Umeå 2 Innehåll Uppdraget 4 Bakgrund 4 Utvärderingsperspektiv 5 Syfte

Läs mer

Rapport 2007:10 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2007:10 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor Rapport 2007:10 R Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

Svenska Orienteringsförbundets strategi för elitutvecklingsmiljöer

Svenska Orienteringsförbundets strategi för elitutvecklingsmiljöer 2015-01-27 s strategi för elitutvecklingsmiljöer (SOFT) har till uppgift att främja, utveckla och administrera den svenska orienteringsidrotten och att företräda denna nationellt och internationellt. Förbundet

Läs mer

Utbildningsstrategi för Gymnastik- och idrottshögskolan 2012-2015

Utbildningsstrategi för Gymnastik- och idrottshögskolan 2012-2015 STRATEGIDOKUMENT Diarienummer: dnr 01-330/12 Datum: 2012-09-11 Beslutat av: Högskolestyrelsen Beslutsdatum: 2012-09-11 Reviderad: 2013-12-05 Giltighetstid: 2012-2015 Utbildningsstrategi för Gymnastik-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Idrott mer än fysisk aktivitet När man skriver en betraktelse över det gångna året ligger det nära till hands att lyfta fram glädjeämnena - de stora framgångarna

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisningar RF = Riksidrottsförbundet RS = riksidrottsstyrelsen SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialidrottsdistriktsförbund Riksidrottsförbundet

Läs mer

Som hand i handsken. en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12

Som hand i handsken. en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12 Som hand i handsken en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8 ÅRSREDOVISNING 27 7 ÅRSREDOVISNING 27 Dnr 9-57/8 INNEHÅLL REKTORS FÖRORD...3 RESULTATREDOVISNING...4 Uppdraget...4 Året som gick...4 GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING...6 Utbildningsutbudet...6 Behöriga

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Uppsala universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet

Uppsala universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet Uppsala universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund och syfte 3 1.2 Frågeställningar 3 1.3 Genomförande 5 1.4 Disposition 5 2 Kort om Uppsala

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning Verksamhetsbeskrivning Innebandy Studier i kombination med elitsatsning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Rekommenderat innebandygymnasium REK... 2 Skolan... 3 Studier... 3

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Budgetunderlag 2015-2017

Budgetunderlag 2015-2017 Diarienummer: Ö2013/307 Datum: 2014-02-14 Beslutat av: Högskolestyrelsen Beslutsdatum: 2014-02-14 Budgetunderlag 2015-2017 Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1

Läs mer

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning www.hsv.se Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Idrottsledare som dörröppnare

Idrottsledare som dörröppnare Idrottsledare som dörröppnare Handslaget, ledarskap och känslan av sammanhang Handslagsrapport 2007:19 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

Analys av träningstider inom föreningsidrotten - en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv

Analys av träningstider inom föreningsidrotten - en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv Analys av träningstider inom föreningsidrotten - en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv FoU-rapport 2007:6 STOCKHOLM DECEMBER 2007 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN FoU-rapporter

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

Bilagor till fakultetsnämndens möte 2012-09-06

Bilagor till fakultetsnämndens möte 2012-09-06 Bilagor till fakultetsnämndens möte 2012-09-06 Bilaga 1: Statuslista för rekryteringskommitténs arbete Status för rekryteringsärenden i HSV 2012-08-22 Ärende Sökande Sakkunnigavtal Status Ref. nr. 64/12

Läs mer

Vil Vi ka st lka stann n a nar k r kva v r r oc o h c va h varför ör?

Vil Vi ka st lka stann n a nar k r kva v r r oc o h c va h varför ör? En studie av ungdomars deltagande i föreningsidrott FoU-rapport 2008:4 STOCKHOLM FEBRUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN FoU-rapporter 2004:1 Ätstörningar en kunskapsöversikt (Christian Carlsson) 2004:2

Läs mer