Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby Ajournering kl för kaffe Beslutande. Ersättare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-04-22. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.55. Ajournering kl 14.30 14.45 för kaffe Beslutande. Ersättare"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(27) Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby Ajournering kl för kaffe ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gunnar Ferm (s) Oscar Revoledo (s) Lena Karstensson (m) Kenth Zickbauer (s) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson (s) Ulrik Lindqvist (s) Ersättare Jan Olofsson (c) Peter Robertsson (c) Reid Cederlund (m) Curt Piculell (m) Jonas Günzel (fp) Willy Persson (rp) Gösta Hagberg (rp) Gudrun Johansson (kd) Övriga deltagare: David Gillanders, Karin Svensson, Marcel Aberdini, Laila Karlsson Övriga deltagare, delvis: Stig Augustsson, Eva Lydin 70-73,83, Kjell Sabel 74,77-82,84-89, Skender Deliu 70-73,75-76,83. Utses att justera: Lena Karstensson Justeringens plats och tid: Stadshuset, Kansliavdelningen , kl Sekreterare: Laila Karlsson Paragrafer: Ordförande: Gunnar Ferm Justerande: Lena Karstensson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen Underskrift: Laila Karlsson

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(27) Innehållsförteckning 70 Genomgång av arrenden Risatorp 3:63- Ansökan om arrende Kalleberga 29:1 - Förslag att sälja Kommungården Västra Hallen 1:84 - Fårbete Ida - Åtgärdsförslag Ronneby 25:6 med flera Gamla Vattentornet - Detaljplan Detaljplan Halladalsvägen (del av Hulta 2:115) Stamsmåla 1:6 - Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av friggebod Hoby 6:6 - Tillbyggnad av flerbostadshus Kv. Hedvig 1 - Fasadändring, fönsterbyte på skolbyggnad Budgetarbete Naturreservat Södra Brunnsskogen Droppemåla 1:98 - Nya parkeringsplatser Droppemåla 1:70 - Tillsyn inom strandskyddsområde, anmälan om otillåten byggnation (altandäck på bryggplats) Torkö 1:2 - Strandskyddsdispens för parkeringsplats Dragsnäs 1:4 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Informationsärenden Delegationsärenden bygglov Delegationsärenden bygganmälan Delegationsärenden arrenden

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(27) 2010/ Genomgång av arrenden Byggnadsnämnden har fått i uppdrag att genomföra en översyn av nämndens arrenden och lämna förslag till eventuella förändringar. Förslaget ska lämnas till kommunfullmäktige inför 2011 års budgetarbete. Förslag till förändringar: Lägsta belopp för arrenden till exempel extra trädgård: 1200 kronor/år indexuppräknas, höjs till 1500 kronor/år. Arrendeavgift för jordbruksmark: kronor/ha/år bibehålls. Arrendeavgift för betesmark: 300 kronor/ha och år (lägsta avgift 1200 kronor/år) bibehålls. Avgift för parkeringsplatser: 1200 kronor/år indexuppräknas sen 1991 (nu 1570 kronor/år) bibehålls. Avgift för kolonilotter: 90 kronor/år bör höjas. För kolonilotter med toalett bör avgiften höjas lite mera. Arrendeavgift för jakt: 60 kronor/ha/år bibehålls för mindre arealer. Höjs till 100 kronor/ha/år för arealer över 60 ha. Fritidsbostadstomter: Avgiften höjs på Steköarna vid installation av kommunalt vatten och avlopp. Arrendeavgift för master och teknikbodar bibehålls. Arrendeavgift för fasta byggnader på kommunens mark? Byggnadsnämnden avstyrker en höjning av arrendeavgiften för jakt och tillstyrker en höjning av följande arrendeavgifter som bestäms på byggnadsnämndens sammanträde. Ärendet översändes till kommunstyrelsen. Deltar i debatten I debatten deltar ledamöterna Jan Olofsson (c), Margareta Yngveson (s) och Reid Cederlund (m) samt tjänstgörande ersättare Oscar Revoledo (s) och Kenth Zickbauer (s). Yrkande Ledamoten Margareta Yngveson (s) yrkar att byggnadsnämnden bordlägger ärendet för att behandlas igen i samband med beslut om budget för år Byggnadsnämnden noterar presenterade förslag till förändringar vad gäller arrendeavgifter och beslutar att bifalla Margareta Yngvesons (s) yrkande att bordlägga ärendet tills budget för år 2011 behandlas. Samhällsbyggnadsenheten,

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(27) 2010/71 71 Risatorp 3:63- Ansökan om arrende Sökande: XXX och XXX Ägarna till Rådjuret 7 önskar arrendera ca 375 kvm av kommunens fastighet Risatorp 3:63. Avsikten med arrendet är att lättare kunna ta sig in på tomten med fordon och att placera en friggebod på plintar där. Marken är enligt detaljplanen park eller plantering. Marken belastas av en högspänningsledning. För att inte friggeboden ska placeras över den har samhällsbyggnadsenheten begärt kabelvisning. Det visade sig att ledningen inte ligger på den berörda marken. Byggnadsnämnden beslutar att arrendera ut ca 375 kvm från Risatorp 3:63 till XXX och XXX, 1 år i taget med 3 månaders uppsägning och en avgift på 1200 kronor/år som indexregleras enligt KPI (konsumentprisindex) med bas oktober Byggnadsnämnden beslutar att arrendera ut ca 375 kvm från Risatorp 3:63 till XXX och XXX, 1 år i taget med 3 månaders uppsägning och en avgift på 1200 kronor/år som indexregleras enligt KPI (konsumentprisindex) med bas oktober XXX och XXX

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(27) 2010/ Kalleberga 29:1 - Förslag att sälja Kommungården Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat ärendet om försäljning av Kommungården i Kallinge för framtagande av ett förslag till försäljning där Karlsnäsleden skyddas. Önskemål är också att köparna ska få tillgång till strand. Karlsnäsleden skyddas genom att kommunen behåller skogsremsan längs ån. Gränsen dras längs befintliga stenmurar och stängsel. Lantmätaren bestämmer bästa dragning vid avstyckningen. Marken i nordväst, norr om genomfartsvägen behålls tills vidare. Den ligger en bit ifrån och bör säljas till en granne. Mark för Ronneby Miljö & Teknik AB:s transformatorstation behålls. Önskemålet om att köparen ska kunna få tillgång till strand, faller på strandskyddsbestämmelserna. Även om kommunen skulle sälja marken ända ner till ån, får man inta privatisera marken längs stranden. Köparen kan i och för sig få tillstånd att göra till exempel en grillplats längs ån, men den ska då se ut som om den får användas av alla och alla ska få använda den. Köparen bör i stället hänvisas till den vackra rastplats som finns längs ån i den norra delen av fastigheten. Byggnadsnämnden tillstyrker en försäljning enligt förslag 4 (på karta som bifogas detta beslut) och översänder ärendet till kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden tillstyrker en försäljning enligt förslag 4 (på karta som bifogas detta beslut) och översänder ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen + karta

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(27) 2010/ Västra Hallen 1:84 - Fårbete Sökande: XXX har ansökt om fårbete på fastigheten Västra Hallen 1:84. Parkenheten har påtalat ett område i centrala Hallabro, mittemot skolan, som behöver betas för att hållas öppet. Marken ligger inom detaljplan och det krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden för att få hålla får här. Byggnadsnämnden beslutar att skriva ett partiellt nyttjanderättsavtal med XXX om cirka 2 hektar av fastigheten Västra Hallen 1:84 tills vidare med 1 månads uppsägning, utan kostnad. Parkenheten står för materialet till stängslet. Mustafa Islamovic står för arbetet med att sätta upp stängslet och underhållet av det. Deltar i debatten I debatten deltar ledamoten Margareta Yngveson (s). Byggnadsnämnden beslutar att skriva ett partiellt nyttjanderättsavtal med XXX om cirka 2 hektar av fastigheten Västra Hallen 1:84 tills vidare med 1 månads uppsägning, utan kostnad. Parkenheten står för materialet till stängslet. XXX står för arbetet med att sätta upp stängslet och underhållet av det. XXX Parkenheten Miljö- och hälsoskyddsenheten för kännedom

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(27) 2010/ Ida - Åtgärdsförslag Pojke född år 2000 är extremt känslig för ljud och har diagnosen ADHD. Han använder dagligen medicin, enligt intyg från barnläkare. Pojken är i behov av ett ljudisolerat eget rum för att få mindre störande ljud. Förslag till bostadsanpassning för fastigheten Ida: Tillbyggnad av ljudisolerat rum på enbostadshus. Kostnad för åtgärden uppgår till cirka kronor. Intyg från arbetsterapeut och läkare styrker nödvändigheten av anpassningen. Byggnadsnämnden beviljar bostadsanpassningsbidrag för tillbyggnad av ljudisolerat rum. Deltar i debatten I debatten deltar ledamöterna Jan Olofsson (c), Margareta Yngveson (s) och ersättare Curt Piculell (m). Byggnadsnämnden beviljar bostadsanpassningsbidrag för tillbyggnad av ljudisolerat rum med maximalt kronor. Sökanden Fastighetsägaren

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(27) 2007/ Ronneby 25:6 med flera Gamla Vattentornet - Detaljplan Adress: Pepparbacksgatan Planförslaget kan nås i sin helhet på (Bo & Bygga, Planer & Projekt, Pågående detaljplaner). Planförslaget för Gamla Vattentornet har varit utställt för samråd mellan 12 februari och 5 mars Planens syfte är att utreda en detaljplaneändring av Ronneby 25:6 "Gamla Vattentornet" till ett bevarande av byggnaden. Planförslaget ger också möjlighet att skapa två nya bostadsfastigheter vid Pepparbacksgatans vändplan samt möjlighet till viss utökning av fastighetsytan inom kvarteren Ida och Kerstin. Planen innebär även att befintlig detaljplan för Ester 6 upphävs. I stort sett så har samma synpunkter som i samrådet kommit in vad avser tillgängligheten till utsiktsplats och naturområde samt kostnaderna för framtagande av de nya tomterna. De omkringboende är också negativa till framförallt den västra av de nya tomterna vid Pepparbacksgatans vändplan. Det finns även en viss oro för hur sprängning kan påverka deras fastigheter och borrhål för bergvärme. Efter att byggnadsnämnden godkänt planförslaget och beslutat att överlämna det till kommunfullmäktige för antagande har kommunstyrelsen i sitt yttrande föreslagit att de båda nya tomterna vid Pepparbacksgatans vändplan skall utgå. Som skäl anges de höga kostnaderna för framtagande av tomterna och risken för negativa effekter till följd av sprängningsarbetena. Kommunstyrelsen återremitterar därför ärendet till byggnadsnämnden för nytt beslut. De föreslagna förändringarna är av så väsentlig art att de föranleder en ny utställning. Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att skicka ut förslaget på ny utställning jml PBL 5 kap 23. Deltar i debatten I debatten deltar ledamoten Jonas Günzel (fp). Tilläggsyrkande Ledamoten Jonas Günzel (fp) yrkar bifall till samhällsbyggnadsenhetens förslag med tillägget att enheten undersöker möjligheten att i planen anlägga en gångstig österut (söder om vattentornstomten) som en fortsättning på nuvarande trappa/gångstig väster om vattentornstomten. Byggnadsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att skicka ut förslaget på ny utställning jml PBL 5 kap 23.

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(27) Samhällsbyggnadsenheten

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(27) 2010/ Detaljplan Halladalsvägen (del av Hulta 2:115) Adress: Halladalsvägen mellan nr 16 och 18 Byggnadsnämnden beslutade , 35 att ge samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att påbörja planändring för Halladalsvägen (del av Hulta 2:115) med prioritet 1. På Halladalsvägen, mellan de privatägda fastigheterna nr 16 och 18 finns en mindre grönyta med kommunägt mark. Grönytan består av gräs med några få solitärer av högre träd och har förr utgjorts av en lekplats (numera nedlagd). Denna yta bör kunna bebyggas med bostäder för att på så vis skapa nya tomter i ett attraktivt område, på en yta som idag inte används. Planarkitekten redovisar ett antal skisser som visar hur man kan bebygga området. Bland annat bedömer man att området kan bebyggas med cirka åtta radhus eller tre stycken friliggande villor. En detaljplan för området bör kunna hanteras med enkelt planförfarande. Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget (del av Hulta 2:115) för samråd. Deltar i debatten I debatten deltar ledamoten Margareta Yngveson (s) och tjänstgörande ersättare Kenth Zickbauer (s). Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget (del av Hulta 2:115) för samråd. Samhällsbyggnadsenheten

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(27) 2010/ Stamsmåla 1:6 - Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av friggebod Sökande: XXX PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde. Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av friggebod på fastighet som i sin helhet utgörs av en skogsbevuxen udde i södra Bredasjö. Boden placeras cirka 6 meter från befintlig huvudbyggnad - fritidshus och cirka 10 meter från strandlinjen. På fastigheten finns idag ett fritidshus, placerat mitt på udden. Den tänkta friggeboden bedöms vara en komplementbyggnad som placeras inom befintlig hemfridszon på väl hävdad och ianspråktagen tomt. Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för uppförande av friggebod på väl hävdad och ianspråktagen tomt. Tomtavgränsning omfattar befintlig fastighet. Deltar i debatten I debatten deltar tjänstgörande ledamot Kenth Zickbauer (s). Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för uppförande av friggebod på väl hävdad och ianspråktagen tomt. Tomtavgränsning omfattar befintlig fastighet. XXX Länsstyrelsen + tomtavgränsning + besvärshänvisning Naturvårdsverket

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(27) 2010/ Hoby 6:6 - Tillbyggnad av flerbostadshus Sökande: XXX PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan/bhii, e2, v1/plan 192, laga kraft På tomt som omfattar med e2 betecknat område får sammanlagda byggnadsarea vara högst 170 kvm i huvudbyggnad och högst 80 kvm i uthus. Inom med BH betecknat område får bostäder uppföras och handel bedrivas. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 6 m. Vind får ej inredas. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 301,8 kvm. Ansökan avser tillbyggnad av flerbostadshus med ett förråd/trapphus på 22,77 kvm samt en balkong på 13,5 kvm (36,3). Totala byggnadsytan efter tillbyggnad uppgår till 338 kvm. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 301,8 kvm. Detta innebär en avvikelse på 20,7 % redan idag. Efter tillbyggnaden uppgår huvudbyggnaden/byggnadsytan till 338 kvm. Detta innebär avvikelse på 35 % från planbestämmelserna (sammanlagda byggnadsytan högst 250 kvm). Åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan omfattning, att den inte kan anses vara en mindre avvikelse förenlig med planens syfte. Byggnadsnämnden avslår ansökan, med hänvisning till att förslaget strider mot gällande detaljplan. Deltar i debatten I debatten deltar ledamoten Ulrik Lindqvist (s). Byggnadsnämnden avslår ansökan, med hänvisning till att förslaget strider mot gällande detaljplan. XXX

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(27) 2010/ Kv. Hedvig 1 - Fasadändring, fönsterbyte på skolbyggnad Sökande: Bygg- & Fastighetsenheten PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan nr. 40 fastställd Ansökan avser byte av fönster på skolbyggnad. Det är fönstren i de två "nyare" byggnaderna på Fredriksbergskolan som ska bytas ut. Fasaden består i dag av ett stort antal fönster med olika utformning. en är att ett fönsterbyte enligt förslaget inte påverkar fasaden negativt utan snarare bidrar till att fasaden ger ett renare intryck. Byggnadsnämnden beviljar bygglov för byte av fönster. Deltar i debatten I debatten deltar ledamoten Margareta Yngveson (s) och ersättare Willy Persson (c). Tilläggsyrkande Ledamoten Margareta Yngveson (s) yrkar bifall till samhällsenhetens förslag med tillägget att sökanden upplyses om att vid byte av fönster beakta att använda solceller som markiser ovanför fönstren. Byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för byte av fönster. Upplysning: Sökanden upplyses om att vid byte av fönster beakta att använda solceller som markiser ovanför fönstren. Solcellerna ger då skugga och energi till skolan. Bygg- och Fastighetsenheten

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(27) 2010/1 80 Budgetarbete 2010 Stadsarkitekten redovisar budgetläget och redogör för plan- och bygglovsintäkter för mars månad. Byggnadsinspektör Kjell Sabel lämnar en särskild redovisning av bostadsanpassningsärenden/- kostnader. Byggnadsnämnden godkänner redovisningen. Deltar i debatten I debatten deltar ledamoten Ulrik Lindqvist (s). Byggnadsnämnden godkänner redovisningen.

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(27) 2010/ Naturreservat Södra Brunnsskogen Remiss från kommunledningsenheten. Anna-Karin Sonesson har begärt byggnadsnämndens synpunkter avseende bildandet av ett kommunalt naturreservat inom Södra Brunnsskogen. Syftet med reservatet är att bevara ett tätortsnära område med höga natur- och rekreationsvärden. Tillhörande dokumentation är omfattande med beskrivningar av 7 olika skötselområden och förslag till åtgärder. Med hänsyn till byggnadsnämndens ansvarsområde finns det inget att erinra mot bildandet av naturreservat i Södra Brunnsskogen. Byggnadsnämnden meddelar att man är positiv till bildandet av naturreservatet Södra Brunnsskogen. Byggnadsnämnden meddelar att man är positiv till bildandet av naturreservatet Södra Brunnsskogen. Anna-Karin Sonesson, kommunledningsenheten/kommunstyrelsen

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(27) 2010/ Droppemåla 1:98 - Nya parkeringsplatser Adress: Karöbryggan Sökande: Gatuenheten, Ronneby kommun Gatuenheten ansöker om att anlägga cirka 15 parkeringsplatser öster om Droppemåla 1:97 intill Ekenäs småbåtshamn. Förslaget att anlägga 17 platser intill Droppemåla 1:20 har utgått ur ansökan. Ägarna till Droppemåla 1:97 frågar om projektet stämmer enligt gällande detaljplan. De har också förslag på ett mera rationellt utnyttjande av befintliga parkeringsytor. Gatuenheten har den 21 april diskuterat projektet med fastighetsägarna. Fastighetsägarna föredrar att de aktuella p-platserna byggs någon annanstans inom området samt att annan trafikreglering genomförs. Om p-platserna ändå byggs intill fastigheten skall en höjdsättning hållas lågt. Gatuenheten anser att behov finns och ser inga problem att tillgodose fastighetsägarna önskemål avseende höjdsättning. Gällande detaljplan anger att området är allmänplatsmark det vill säga mark som kan användas som parkeringsytor, park och gata. Utformningen av p-platserna kan ske utan men för Droppemåla 1:97. Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 15 parkeringsplatser öster om Droppemåla 1:97. Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 15 parkeringsplatser öster om Droppemåla 1:97. Gatuenheten För kännedom: XXX XXXoch XXX

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(27) 2010/ Droppemåla 1:70 - Tillsyn inom strandskyddsområde, anmälan om otillåten byggnation (altandäck på bryggplats) XXX XXX (ombud för fastighetsägaren till Droppemåla 1:66) har anmält att ägarna till Droppemåla 1:70 har byggt en brygga/altan utan bygglov och utan tillstånd från länsstyrelsen. Han yrkar att byggnadsnämnden ålägger ägarna till Droppemåla 1:70 att avlägsna "altanen" före och återställa den mindre brygga som tidigare fanns på plasten. XXX redogör för ärendet på dagens sammanträde. Av PBL 8 kap. 1 och 2 framgår vilka åtgärder som kräver bygglov. Enligt detta lagrum kräver inte brygga bygglov. Visserligen kräver småbåtshamn bygglov. Den aktuella bryggan, med plats för 2-3 båtar, kan dock knappast bedömas vara småbåtshamn. Gällande plan för området anger att mindre bryggor får uppföras, men inte heller detta kan ändra bedömningen av att den aktuella bryggan inte kräver bygglov. Kärnan i klagomålet är troligen att ägaren till Droppemåla 1:66 inte kan angöra sin brygga när grannen förtöjer sin båt på östra sidan av sin brygga. Detta är ett grannrättsligt problem enligt Jordabalken som hanteras vid en civil domstol. Byggnadsnämnden meddelar fastighetsägaren till Droppemåla 1:66 att nämnden inte vidtar någon åtgärd. Deltar i debatten I debatten deltar ledamöterna Jan Olofsson (c), Margareta Yngveson (s), Reid Cederlund (m), Ulrik Lingkvist (s), Lena Karstensson (m) och tjänstgörande ersättare Oscar Revoledo (s) och Kenth Zickbauer (s) samt ersättarna Curt Piculell (m), Willy Persson (rp) och Peter Robertsson (c). Tilläggsyrkande Ledamoten Margareta Yngveson (s) yrkar bifall till samhällsbyggnadsenhetens förslag med tillägget att bryggan inte anses som bygglovspliktig. Ledmöterna Lena Karstensson (m) och tjänstgörande ersättare Oscar Revoledo (s) bifaller Margareta Yngvesons (s) yrkande.

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(27) Byggnadsnämnden bifaller Margareta Yngvesons (s) yrkande och beslutar att meddela fastighetsägaren till Droppemåla 1:66 att nämnden inte vidtar någon åtgärd eftersom bryggan inte anses som bygglovspliktig. XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning XXX

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(27) 2010/ Torkö 1:2 - Strandskyddsdispens för parkeringsplats Samhällsbyggnadsenheten MB 7:18b. För fastigheten gäller strandskyddsområde. Ronneby kommun och fastighetsägaren till Torkö 1:2 är överens om att anlägga en parkeringsplats på norra sidan av Klostervägen cirka 90 meter öster om Torköbron. Parkeringsplatsen skall omfatta cirka 40 x 17 meter och få plats med bilar. Fastighetsägaren skall flytta befintligt staket. Kommunen skall anlägga en grusad mittremsa samt sätta upp en P-skylt. Parkeringsplatsen skall bidra till att öka tillgängligheten till naturområdena på Torkö. Någon inskränkning av allemansrätten bedöms inte föreligga. Inte heller bedöms djur eller växtliv skadas av anläggningen. Tomtavgränsningen avser endast området runt om anläggningen. Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens. Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens. Tomtavgränsningen avser endast området runt om anläggningen. Länsstyrelsen + tomtavgränsning + besvärshänvisning XXX Naturvårdsverket

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(27) 2010/ Dragsnäs 1:4 - Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Sökande: XXX PBL 8:12 Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse. Ansökan avser förhandsbesked för att uppföra ett fritidshus på en mindre del av Dragsnäs 1:4 som ligger väster om Västra Dragsnäsvägen. Berörda sakägare har haft möjlighet att inkomma med sypunkter. Ägarna till Dragsnäs 2:1 har inget att erinra mot nybyggnad på tomt men vill återkomma under bygglovet angående placering av byggnader på tomten. Ronneby Miljö & Teknik AB menar att anslutning till det kommunala VAnätet är möjlig. Fastighetsägaren skall bekosta hela anslutningen. Tomten ligger relativt högt över vägen och någon anslutningspunkt till vägen har ej redovisats. Direkt utfart till vägen kan vara farlig med hänsyn till siktförhållanden. Lämplig anslutning kan vara befintlig stickväg mellan Dragsnäs 1:34 och 1:49. Tomten kan även anslutas till det kommunala VA-nätet. Byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked med följande villkor: Den nya fastigheten skall anslutas till det kommunala VA-nätet. Väganslutning skall anordnas på ett trafiksäkert sätt. Samråd skall ske med Ronneby kommuns gatuenhet. Byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked med följande villkor: Den nya fastigheten skall anslutas till det kommunala VA-nätet. Väganslutning skall anordnas på ett trafiksäkert sätt. Samråd skall ske med Ronneby kommuns gatuenhet. XXX

21 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 21(27) 2010/2 86 Informationsärenden 2010 Asken 13 - Överklagat ärende gällande takbeläggning Kammarrättens beslut, inkom , att inte meddela prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därmed fast. Synaren 4 (Kalleberga hallar) Tillbyggnad av enbostadshus. Restaurering av stadshusets fasader, utbyte av fönster. Byggnadsnämnden tittar på den fasad som fått nya fönster. Information om studieresa till hösten. Ny detaljplan planeras i Väbynäs. Deltar i debatten I debatten deltar ledamöterna Jan Olofsson (c), Jonas Günzel (fp), Lena Karstensson (m), Margareta Yngveson (s), Reid Cederlund (m), tjänstgörande ersättare Kenth Zickbauer (s) och ersättare Curt Piculell (m) och Willy Persson (rp). Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet.

22 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 22(27) 2010/3 87 Delegationsärenden bygglov 2010 Dnr 2009/1116 Bromsen 4 - XXX Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan , 39. Dnr 2009/1106 Ängeln 12 - Bygg och Fastighetsenheten Ronneby Kommun Kjell Sabel har beviljat bygglov för installation av invändig hiss samt HWC i bibliotek Dnr 2010/43 Bälganet 1:41 - XXX Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus , 41. Dnr 2010/32 Bökevik 1:79 - XXX Anja Jonsson har beviljat bygglov för invändig ombyggnad och fasadändring på fritidshus , 42. Dnr 2009/1130 Vibrafonen 8 XXX och XXX Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan , 43. Dnr: 2009/992 Blockflöjten 2 - XXX. Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum , 44. Dnr 2010/76 Droppemåla 1:86 - XXX Marcel Abedini har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med förråd , 45 Dnr 2010/88 Bredåkra 9:162 - XXX Marcel Abedini har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan, , 46. Dnr 2009/1193 Svanevik 1:15 - XXX Anja Jonsson har beviljat rivningslov för rivning av garage och förråd samt bygglov för nybyggnad av garage , 47.

23 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 23(27) Dnr 2010/106 Svenstorp 1:36 - XXX Anja Jonsson har beviljat rivnings- och bygglov för rivning och nybyggnad av garage , 48. Dnr: 2009/770 Rådjuret 1 - XXX Kjell Sabel har beviljat bygglov för byte av fönster och dörrar på enbostadshus Dnr 2010/29 Bredåkra 9:136 - XXX Anja Jonsson har beviljats bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum , 50. Dnr 2009/870 Västra Hallen 1:107 - Bygg- och fastighetsenheten Anja Jonsson har beviljat bygglov för nybyggnad av pelletsanläggning , 51. Dnr 2010/54 Yxnarum 4:12 - XXX Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus , 52. Dnr 2010/132 Hoby 6:25 - XXX Marcel Abedini har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum , 53. Dnr 2010/211 Kuggeboda 2:53 XXX Anja Jonsson har beviljat bygglov för installation av dusch och wc i enbostadshus, Dnr 2010/85 Tjurkhult 3:29 - XXX Anja Jonsson har beviljat bygglov för nybyggnad av maskinhall, , 55. Dnr 2010/74 Loke 11 - XXX Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan , 56. Dnr: 2009/977 Bussemåla 1:12 - XXX Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av garage

24 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 24(27) Dnr 2010/36 Droppemåla 1:102 XXX David Gillanders har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 58 Dnr: 2010/72 Svalemåla 1:2 del av - XXX David Gillanders har beviljat bygglov för tillbyggnad av uterum/altan Dnr: 2010/188 Taklöken 1 - XXX David Gillanders har beviljat bygglov för tillbyggnad av uterum och installation av kamin, Dnr 2010/243 Telefonen 3 - ABRI Anja Jonsson har beviljat bygglov för uppsättning av fasadskyltar , 61. Dnr 2010/116 Tromtö 1:3 - XXX Anja Jonsson har beviljat rivningslov och bygglov för rivning av komplementbyggnad och nybyggnad av garage/carport , 62. Dnr 2004/655 Segelbåten 2 - Riflex Film AB Anja Jonsson har beviljat förlängning av rivningslov , 63. Dnr 2010/262 Slånbacken 2 - XXX Marcel Abedini har beviljat bygglov för ombyggnad av enbostadshus, inglasat uterum byggs om för åretrunt boende, , 64 Dnr 2010/152 Rådjuret 2 XXX Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 65. Drn 2010/252 Karön 1:1 - Ronneby Miljö & Teknik AB Karin Svensson har beviljat bygglov för ny transformatorstation , 66. Drn 2010/232 Påfågeln 13 - Apoteksgruppen Karin Svensson har beviljat bygglov för uppsättning av utomhusskyltar , 67. Dnr 2010/149 Slätten 2 - XXX Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan

25 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 25(27) , 68. Marcel Abedini redogör för beviljat bygglov i följande ärende från delegationslistan: Dnr 2010/76 Droppemåla 1:86 - XXX Marcel Abedini har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med förråd , 45 David Gillanders redogör för beviljat bygglov i följande ärende från delegationslistan: Dnr 2010/36 Droppemåla 1:102 XXX David Gillanders har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 58 Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda delegationsbesluten.

26 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 26(27) 2010/4 88 Delegationsärenden bygganmälan 2010 Dnr 2010/217 Djupadal 1:7 - XXX Anja Jonsson har noterat bygganmälan för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus , BA 25 Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av det protokollförda delegationsbeslutet.

27 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 27(27) 2010/6 89 Delegationsärenden arrenden 2010 Dnr 2009/699 Risatorp 3:63 - Jaktarrende, XXX Magnus Pettersson har beslutat säga upp arrendet till upphörande Arrendeavtalet sägs upp på grund av försäljning av marken. Köparen har begärt att avtalet skulle sägas upp. TA2. Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av det protokollförda delegationsbeslutet.

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-06-20 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s, 147-171; 173-181 Eivor Hansson, s Ulrik

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2006-11-16 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.20 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Oscar Revoledo, tjg ersättare, s Tore Lindkvist, s Eivor Hansson, s Judith

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00 1(53) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 10.00 14.15 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-10-15 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lars Nilsson, tjg ersättare, s Lennart

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2001-12-17 1 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 16.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Eivor Hansson, s Tore Lindkvist, s Lennart Hjelm, tjg ersättare, s Hugo

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 PROTOKOLL 1(73) Sammanträdesdatum Plats och tid: Alerummet Kommunhuset kl 09:00 15:30 Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 Fredrik Johansson, m

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-02-21. Tjänstgörande ersättare

Sammanträdesdatum 2012-02-21. Tjänstgörande ersättare S1da Platsochtid StadShUSet, Sammanträdesrummet Öringen, kl. 15 :00-17:00 (ajournering kl. 16:35-16:55) Beslutande Ledamöter Björn Bröne, ordförande (Fp) Knut Indebetou (M) Göran Svensson (M) Kjell-Arne

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring Sammanträdesprotokoll Sida 1(40) Omfattning 40-58 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 17.20 Beslutande Övriga närvarande Lars-Inge Andersson (KD), tjänstgör för Lars-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-11.40 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Håkan Carlsson, M Lars-Inge

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Iza Bozdogan (S)

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Iza Bozdogan (S) 1-55 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

1(48) Sammanträdesprotokoll 2013-02-25. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-16.50.

1(48) Sammanträdesprotokoll 2013-02-25. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-16.50. Sammanträdesprotokoll 1(48) 2013-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-16.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) 44, 46-53, 60, 62,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (23) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer