Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby Ajournering kl för kaffe Beslutande. Ersättare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-04-22. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.55. Ajournering kl 14.30 14.45 för kaffe Beslutande. Ersättare"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(27) Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby Ajournering kl för kaffe ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gunnar Ferm (s) Oscar Revoledo (s) Lena Karstensson (m) Kenth Zickbauer (s) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson (s) Ulrik Lindqvist (s) Ersättare Jan Olofsson (c) Peter Robertsson (c) Reid Cederlund (m) Curt Piculell (m) Jonas Günzel (fp) Willy Persson (rp) Gösta Hagberg (rp) Gudrun Johansson (kd) Övriga deltagare: David Gillanders, Karin Svensson, Marcel Aberdini, Laila Karlsson Övriga deltagare, delvis: Stig Augustsson, Eva Lydin 70-73,83, Kjell Sabel 74,77-82,84-89, Skender Deliu 70-73,75-76,83. Utses att justera: Lena Karstensson Justeringens plats och tid: Stadshuset, Kansliavdelningen , kl Sekreterare: Laila Karlsson Paragrafer: Ordförande: Gunnar Ferm Justerande: Lena Karstensson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen Underskrift: Laila Karlsson

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(27) Innehållsförteckning 70 Genomgång av arrenden Risatorp 3:63- Ansökan om arrende Kalleberga 29:1 - Förslag att sälja Kommungården Västra Hallen 1:84 - Fårbete Ida - Åtgärdsförslag Ronneby 25:6 med flera Gamla Vattentornet - Detaljplan Detaljplan Halladalsvägen (del av Hulta 2:115) Stamsmåla 1:6 - Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av friggebod Hoby 6:6 - Tillbyggnad av flerbostadshus Kv. Hedvig 1 - Fasadändring, fönsterbyte på skolbyggnad Budgetarbete Naturreservat Södra Brunnsskogen Droppemåla 1:98 - Nya parkeringsplatser Droppemåla 1:70 - Tillsyn inom strandskyddsområde, anmälan om otillåten byggnation (altandäck på bryggplats) Torkö 1:2 - Strandskyddsdispens för parkeringsplats Dragsnäs 1:4 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Informationsärenden Delegationsärenden bygglov Delegationsärenden bygganmälan Delegationsärenden arrenden

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(27) 2010/ Genomgång av arrenden Byggnadsnämnden har fått i uppdrag att genomföra en översyn av nämndens arrenden och lämna förslag till eventuella förändringar. Förslaget ska lämnas till kommunfullmäktige inför 2011 års budgetarbete. Förslag till förändringar: Lägsta belopp för arrenden till exempel extra trädgård: 1200 kronor/år indexuppräknas, höjs till 1500 kronor/år. Arrendeavgift för jordbruksmark: kronor/ha/år bibehålls. Arrendeavgift för betesmark: 300 kronor/ha och år (lägsta avgift 1200 kronor/år) bibehålls. Avgift för parkeringsplatser: 1200 kronor/år indexuppräknas sen 1991 (nu 1570 kronor/år) bibehålls. Avgift för kolonilotter: 90 kronor/år bör höjas. För kolonilotter med toalett bör avgiften höjas lite mera. Arrendeavgift för jakt: 60 kronor/ha/år bibehålls för mindre arealer. Höjs till 100 kronor/ha/år för arealer över 60 ha. Fritidsbostadstomter: Avgiften höjs på Steköarna vid installation av kommunalt vatten och avlopp. Arrendeavgift för master och teknikbodar bibehålls. Arrendeavgift för fasta byggnader på kommunens mark? Byggnadsnämnden avstyrker en höjning av arrendeavgiften för jakt och tillstyrker en höjning av följande arrendeavgifter som bestäms på byggnadsnämndens sammanträde. Ärendet översändes till kommunstyrelsen. Deltar i debatten I debatten deltar ledamöterna Jan Olofsson (c), Margareta Yngveson (s) och Reid Cederlund (m) samt tjänstgörande ersättare Oscar Revoledo (s) och Kenth Zickbauer (s). Yrkande Ledamoten Margareta Yngveson (s) yrkar att byggnadsnämnden bordlägger ärendet för att behandlas igen i samband med beslut om budget för år Byggnadsnämnden noterar presenterade förslag till förändringar vad gäller arrendeavgifter och beslutar att bifalla Margareta Yngvesons (s) yrkande att bordlägga ärendet tills budget för år 2011 behandlas. Samhällsbyggnadsenheten,

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(27) 2010/71 71 Risatorp 3:63- Ansökan om arrende Sökande: XXX och XXX Ägarna till Rådjuret 7 önskar arrendera ca 375 kvm av kommunens fastighet Risatorp 3:63. Avsikten med arrendet är att lättare kunna ta sig in på tomten med fordon och att placera en friggebod på plintar där. Marken är enligt detaljplanen park eller plantering. Marken belastas av en högspänningsledning. För att inte friggeboden ska placeras över den har samhällsbyggnadsenheten begärt kabelvisning. Det visade sig att ledningen inte ligger på den berörda marken. Byggnadsnämnden beslutar att arrendera ut ca 375 kvm från Risatorp 3:63 till XXX och XXX, 1 år i taget med 3 månaders uppsägning och en avgift på 1200 kronor/år som indexregleras enligt KPI (konsumentprisindex) med bas oktober Byggnadsnämnden beslutar att arrendera ut ca 375 kvm från Risatorp 3:63 till XXX och XXX, 1 år i taget med 3 månaders uppsägning och en avgift på 1200 kronor/år som indexregleras enligt KPI (konsumentprisindex) med bas oktober XXX och XXX

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(27) 2010/ Kalleberga 29:1 - Förslag att sälja Kommungården Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat ärendet om försäljning av Kommungården i Kallinge för framtagande av ett förslag till försäljning där Karlsnäsleden skyddas. Önskemål är också att köparna ska få tillgång till strand. Karlsnäsleden skyddas genom att kommunen behåller skogsremsan längs ån. Gränsen dras längs befintliga stenmurar och stängsel. Lantmätaren bestämmer bästa dragning vid avstyckningen. Marken i nordväst, norr om genomfartsvägen behålls tills vidare. Den ligger en bit ifrån och bör säljas till en granne. Mark för Ronneby Miljö & Teknik AB:s transformatorstation behålls. Önskemålet om att köparen ska kunna få tillgång till strand, faller på strandskyddsbestämmelserna. Även om kommunen skulle sälja marken ända ner till ån, får man inta privatisera marken längs stranden. Köparen kan i och för sig få tillstånd att göra till exempel en grillplats längs ån, men den ska då se ut som om den får användas av alla och alla ska få använda den. Köparen bör i stället hänvisas till den vackra rastplats som finns längs ån i den norra delen av fastigheten. Byggnadsnämnden tillstyrker en försäljning enligt förslag 4 (på karta som bifogas detta beslut) och översänder ärendet till kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden tillstyrker en försäljning enligt förslag 4 (på karta som bifogas detta beslut) och översänder ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen + karta

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(27) 2010/ Västra Hallen 1:84 - Fårbete Sökande: XXX har ansökt om fårbete på fastigheten Västra Hallen 1:84. Parkenheten har påtalat ett område i centrala Hallabro, mittemot skolan, som behöver betas för att hållas öppet. Marken ligger inom detaljplan och det krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden för att få hålla får här. Byggnadsnämnden beslutar att skriva ett partiellt nyttjanderättsavtal med XXX om cirka 2 hektar av fastigheten Västra Hallen 1:84 tills vidare med 1 månads uppsägning, utan kostnad. Parkenheten står för materialet till stängslet. Mustafa Islamovic står för arbetet med att sätta upp stängslet och underhållet av det. Deltar i debatten I debatten deltar ledamoten Margareta Yngveson (s). Byggnadsnämnden beslutar att skriva ett partiellt nyttjanderättsavtal med XXX om cirka 2 hektar av fastigheten Västra Hallen 1:84 tills vidare med 1 månads uppsägning, utan kostnad. Parkenheten står för materialet till stängslet. XXX står för arbetet med att sätta upp stängslet och underhållet av det. XXX Parkenheten Miljö- och hälsoskyddsenheten för kännedom

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(27) 2010/ Ida - Åtgärdsförslag Pojke född år 2000 är extremt känslig för ljud och har diagnosen ADHD. Han använder dagligen medicin, enligt intyg från barnläkare. Pojken är i behov av ett ljudisolerat eget rum för att få mindre störande ljud. Förslag till bostadsanpassning för fastigheten Ida: Tillbyggnad av ljudisolerat rum på enbostadshus. Kostnad för åtgärden uppgår till cirka kronor. Intyg från arbetsterapeut och läkare styrker nödvändigheten av anpassningen. Byggnadsnämnden beviljar bostadsanpassningsbidrag för tillbyggnad av ljudisolerat rum. Deltar i debatten I debatten deltar ledamöterna Jan Olofsson (c), Margareta Yngveson (s) och ersättare Curt Piculell (m). Byggnadsnämnden beviljar bostadsanpassningsbidrag för tillbyggnad av ljudisolerat rum med maximalt kronor. Sökanden Fastighetsägaren

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(27) 2007/ Ronneby 25:6 med flera Gamla Vattentornet - Detaljplan Adress: Pepparbacksgatan Planförslaget kan nås i sin helhet på (Bo & Bygga, Planer & Projekt, Pågående detaljplaner). Planförslaget för Gamla Vattentornet har varit utställt för samråd mellan 12 februari och 5 mars Planens syfte är att utreda en detaljplaneändring av Ronneby 25:6 "Gamla Vattentornet" till ett bevarande av byggnaden. Planförslaget ger också möjlighet att skapa två nya bostadsfastigheter vid Pepparbacksgatans vändplan samt möjlighet till viss utökning av fastighetsytan inom kvarteren Ida och Kerstin. Planen innebär även att befintlig detaljplan för Ester 6 upphävs. I stort sett så har samma synpunkter som i samrådet kommit in vad avser tillgängligheten till utsiktsplats och naturområde samt kostnaderna för framtagande av de nya tomterna. De omkringboende är också negativa till framförallt den västra av de nya tomterna vid Pepparbacksgatans vändplan. Det finns även en viss oro för hur sprängning kan påverka deras fastigheter och borrhål för bergvärme. Efter att byggnadsnämnden godkänt planförslaget och beslutat att överlämna det till kommunfullmäktige för antagande har kommunstyrelsen i sitt yttrande föreslagit att de båda nya tomterna vid Pepparbacksgatans vändplan skall utgå. Som skäl anges de höga kostnaderna för framtagande av tomterna och risken för negativa effekter till följd av sprängningsarbetena. Kommunstyrelsen återremitterar därför ärendet till byggnadsnämnden för nytt beslut. De föreslagna förändringarna är av så väsentlig art att de föranleder en ny utställning. Samhällsbyggnadsenheten får i uppdrag att skicka ut förslaget på ny utställning jml PBL 5 kap 23. Deltar i debatten I debatten deltar ledamoten Jonas Günzel (fp). Tilläggsyrkande Ledamoten Jonas Günzel (fp) yrkar bifall till samhällsbyggnadsenhetens förslag med tillägget att enheten undersöker möjligheten att i planen anlägga en gångstig österut (söder om vattentornstomten) som en fortsättning på nuvarande trappa/gångstig väster om vattentornstomten. Byggnadsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att skicka ut förslaget på ny utställning jml PBL 5 kap 23.

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(27) Samhällsbyggnadsenheten

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(27) 2010/ Detaljplan Halladalsvägen (del av Hulta 2:115) Adress: Halladalsvägen mellan nr 16 och 18 Byggnadsnämnden beslutade , 35 att ge samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att påbörja planändring för Halladalsvägen (del av Hulta 2:115) med prioritet 1. På Halladalsvägen, mellan de privatägda fastigheterna nr 16 och 18 finns en mindre grönyta med kommunägt mark. Grönytan består av gräs med några få solitärer av högre träd och har förr utgjorts av en lekplats (numera nedlagd). Denna yta bör kunna bebyggas med bostäder för att på så vis skapa nya tomter i ett attraktivt område, på en yta som idag inte används. Planarkitekten redovisar ett antal skisser som visar hur man kan bebygga området. Bland annat bedömer man att området kan bebyggas med cirka åtta radhus eller tre stycken friliggande villor. En detaljplan för området bör kunna hanteras med enkelt planförfarande. Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget (del av Hulta 2:115) för samråd. Deltar i debatten I debatten deltar ledamoten Margareta Yngveson (s) och tjänstgörande ersättare Kenth Zickbauer (s). Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att skicka ut detaljplaneförslaget (del av Hulta 2:115) för samråd. Samhällsbyggnadsenheten

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(27) 2010/ Stamsmåla 1:6 - Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av friggebod Sökande: XXX PBL 8:12. Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde. Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av friggebod på fastighet som i sin helhet utgörs av en skogsbevuxen udde i södra Bredasjö. Boden placeras cirka 6 meter från befintlig huvudbyggnad - fritidshus och cirka 10 meter från strandlinjen. På fastigheten finns idag ett fritidshus, placerat mitt på udden. Den tänkta friggeboden bedöms vara en komplementbyggnad som placeras inom befintlig hemfridszon på väl hävdad och ianspråktagen tomt. Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för uppförande av friggebod på väl hävdad och ianspråktagen tomt. Tomtavgränsning omfattar befintlig fastighet. Deltar i debatten I debatten deltar tjänstgörande ledamot Kenth Zickbauer (s). Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för uppförande av friggebod på väl hävdad och ianspråktagen tomt. Tomtavgränsning omfattar befintlig fastighet. XXX Länsstyrelsen + tomtavgränsning + besvärshänvisning Naturvårdsverket

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(27) 2010/ Hoby 6:6 - Tillbyggnad av flerbostadshus Sökande: XXX PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan/bhii, e2, v1/plan 192, laga kraft På tomt som omfattar med e2 betecknat område får sammanlagda byggnadsarea vara högst 170 kvm i huvudbyggnad och högst 80 kvm i uthus. Inom med BH betecknat område får bostäder uppföras och handel bedrivas. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 6 m. Vind får ej inredas. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 301,8 kvm. Ansökan avser tillbyggnad av flerbostadshus med ett förråd/trapphus på 22,77 kvm samt en balkong på 13,5 kvm (36,3). Totala byggnadsytan efter tillbyggnad uppgår till 338 kvm. Befintlig huvudbyggnad uppgår till 301,8 kvm. Detta innebär en avvikelse på 20,7 % redan idag. Efter tillbyggnaden uppgår huvudbyggnaden/byggnadsytan till 338 kvm. Detta innebär avvikelse på 35 % från planbestämmelserna (sammanlagda byggnadsytan högst 250 kvm). Åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan omfattning, att den inte kan anses vara en mindre avvikelse förenlig med planens syfte. Byggnadsnämnden avslår ansökan, med hänvisning till att förslaget strider mot gällande detaljplan. Deltar i debatten I debatten deltar ledamoten Ulrik Lindqvist (s). Byggnadsnämnden avslår ansökan, med hänvisning till att förslaget strider mot gällande detaljplan. XXX

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(27) 2010/ Kv. Hedvig 1 - Fasadändring, fönsterbyte på skolbyggnad Sökande: Bygg- & Fastighetsenheten PBL 8:11. För fastigheten gäller detaljplan nr. 40 fastställd Ansökan avser byte av fönster på skolbyggnad. Det är fönstren i de två "nyare" byggnaderna på Fredriksbergskolan som ska bytas ut. Fasaden består i dag av ett stort antal fönster med olika utformning. en är att ett fönsterbyte enligt förslaget inte påverkar fasaden negativt utan snarare bidrar till att fasaden ger ett renare intryck. Byggnadsnämnden beviljar bygglov för byte av fönster. Deltar i debatten I debatten deltar ledamoten Margareta Yngveson (s) och ersättare Willy Persson (c). Tilläggsyrkande Ledamoten Margareta Yngveson (s) yrkar bifall till samhällsenhetens förslag med tillägget att sökanden upplyses om att vid byte av fönster beakta att använda solceller som markiser ovanför fönstren. Byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för byte av fönster. Upplysning: Sökanden upplyses om att vid byte av fönster beakta att använda solceller som markiser ovanför fönstren. Solcellerna ger då skugga och energi till skolan. Bygg- och Fastighetsenheten

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(27) 2010/1 80 Budgetarbete 2010 Stadsarkitekten redovisar budgetläget och redogör för plan- och bygglovsintäkter för mars månad. Byggnadsinspektör Kjell Sabel lämnar en särskild redovisning av bostadsanpassningsärenden/- kostnader. Byggnadsnämnden godkänner redovisningen. Deltar i debatten I debatten deltar ledamoten Ulrik Lindqvist (s). Byggnadsnämnden godkänner redovisningen.

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(27) 2010/ Naturreservat Södra Brunnsskogen Remiss från kommunledningsenheten. Anna-Karin Sonesson har begärt byggnadsnämndens synpunkter avseende bildandet av ett kommunalt naturreservat inom Södra Brunnsskogen. Syftet med reservatet är att bevara ett tätortsnära område med höga natur- och rekreationsvärden. Tillhörande dokumentation är omfattande med beskrivningar av 7 olika skötselområden och förslag till åtgärder. Med hänsyn till byggnadsnämndens ansvarsområde finns det inget att erinra mot bildandet av naturreservat i Södra Brunnsskogen. Byggnadsnämnden meddelar att man är positiv till bildandet av naturreservatet Södra Brunnsskogen. Byggnadsnämnden meddelar att man är positiv till bildandet av naturreservatet Södra Brunnsskogen. Anna-Karin Sonesson, kommunledningsenheten/kommunstyrelsen

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(27) 2010/ Droppemåla 1:98 - Nya parkeringsplatser Adress: Karöbryggan Sökande: Gatuenheten, Ronneby kommun Gatuenheten ansöker om att anlägga cirka 15 parkeringsplatser öster om Droppemåla 1:97 intill Ekenäs småbåtshamn. Förslaget att anlägga 17 platser intill Droppemåla 1:20 har utgått ur ansökan. Ägarna till Droppemåla 1:97 frågar om projektet stämmer enligt gällande detaljplan. De har också förslag på ett mera rationellt utnyttjande av befintliga parkeringsytor. Gatuenheten har den 21 april diskuterat projektet med fastighetsägarna. Fastighetsägarna föredrar att de aktuella p-platserna byggs någon annanstans inom området samt att annan trafikreglering genomförs. Om p-platserna ändå byggs intill fastigheten skall en höjdsättning hållas lågt. Gatuenheten anser att behov finns och ser inga problem att tillgodose fastighetsägarna önskemål avseende höjdsättning. Gällande detaljplan anger att området är allmänplatsmark det vill säga mark som kan användas som parkeringsytor, park och gata. Utformningen av p-platserna kan ske utan men för Droppemåla 1:97. Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 15 parkeringsplatser öster om Droppemåla 1:97. Byggnadsnämnden beviljar bygglov för 15 parkeringsplatser öster om Droppemåla 1:97. Gatuenheten För kännedom: XXX XXXoch XXX

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(27) 2010/ Droppemåla 1:70 - Tillsyn inom strandskyddsområde, anmälan om otillåten byggnation (altandäck på bryggplats) XXX XXX (ombud för fastighetsägaren till Droppemåla 1:66) har anmält att ägarna till Droppemåla 1:70 har byggt en brygga/altan utan bygglov och utan tillstånd från länsstyrelsen. Han yrkar att byggnadsnämnden ålägger ägarna till Droppemåla 1:70 att avlägsna "altanen" före och återställa den mindre brygga som tidigare fanns på plasten. XXX redogör för ärendet på dagens sammanträde. Av PBL 8 kap. 1 och 2 framgår vilka åtgärder som kräver bygglov. Enligt detta lagrum kräver inte brygga bygglov. Visserligen kräver småbåtshamn bygglov. Den aktuella bryggan, med plats för 2-3 båtar, kan dock knappast bedömas vara småbåtshamn. Gällande plan för området anger att mindre bryggor får uppföras, men inte heller detta kan ändra bedömningen av att den aktuella bryggan inte kräver bygglov. Kärnan i klagomålet är troligen att ägaren till Droppemåla 1:66 inte kan angöra sin brygga när grannen förtöjer sin båt på östra sidan av sin brygga. Detta är ett grannrättsligt problem enligt Jordabalken som hanteras vid en civil domstol. Byggnadsnämnden meddelar fastighetsägaren till Droppemåla 1:66 att nämnden inte vidtar någon åtgärd. Deltar i debatten I debatten deltar ledamöterna Jan Olofsson (c), Margareta Yngveson (s), Reid Cederlund (m), Ulrik Lingkvist (s), Lena Karstensson (m) och tjänstgörande ersättare Oscar Revoledo (s) och Kenth Zickbauer (s) samt ersättarna Curt Piculell (m), Willy Persson (rp) och Peter Robertsson (c). Tilläggsyrkande Ledamoten Margareta Yngveson (s) yrkar bifall till samhällsbyggnadsenhetens förslag med tillägget att bryggan inte anses som bygglovspliktig. Ledmöterna Lena Karstensson (m) och tjänstgörande ersättare Oscar Revoledo (s) bifaller Margareta Yngvesons (s) yrkande.

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(27) Byggnadsnämnden bifaller Margareta Yngvesons (s) yrkande och beslutar att meddela fastighetsägaren till Droppemåla 1:66 att nämnden inte vidtar någon åtgärd eftersom bryggan inte anses som bygglovspliktig. XXX + delgivningskvitto och besvärshänvisning XXX

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(27) 2010/ Torkö 1:2 - Strandskyddsdispens för parkeringsplats Samhällsbyggnadsenheten MB 7:18b. För fastigheten gäller strandskyddsområde. Ronneby kommun och fastighetsägaren till Torkö 1:2 är överens om att anlägga en parkeringsplats på norra sidan av Klostervägen cirka 90 meter öster om Torköbron. Parkeringsplatsen skall omfatta cirka 40 x 17 meter och få plats med bilar. Fastighetsägaren skall flytta befintligt staket. Kommunen skall anlägga en grusad mittremsa samt sätta upp en P-skylt. Parkeringsplatsen skall bidra till att öka tillgängligheten till naturområdena på Torkö. Någon inskränkning av allemansrätten bedöms inte föreligga. Inte heller bedöms djur eller växtliv skadas av anläggningen. Tomtavgränsningen avser endast området runt om anläggningen. Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens. Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens. Tomtavgränsningen avser endast området runt om anläggningen. Länsstyrelsen + tomtavgränsning + besvärshänvisning XXX Naturvårdsverket

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(27) 2010/ Dragsnäs 1:4 - Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus Sökande: XXX PBL 8:12 Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse. Ansökan avser förhandsbesked för att uppföra ett fritidshus på en mindre del av Dragsnäs 1:4 som ligger väster om Västra Dragsnäsvägen. Berörda sakägare har haft möjlighet att inkomma med sypunkter. Ägarna till Dragsnäs 2:1 har inget att erinra mot nybyggnad på tomt men vill återkomma under bygglovet angående placering av byggnader på tomten. Ronneby Miljö & Teknik AB menar att anslutning till det kommunala VAnätet är möjlig. Fastighetsägaren skall bekosta hela anslutningen. Tomten ligger relativt högt över vägen och någon anslutningspunkt till vägen har ej redovisats. Direkt utfart till vägen kan vara farlig med hänsyn till siktförhållanden. Lämplig anslutning kan vara befintlig stickväg mellan Dragsnäs 1:34 och 1:49. Tomten kan även anslutas till det kommunala VA-nätet. Byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked med följande villkor: Den nya fastigheten skall anslutas till det kommunala VA-nätet. Väganslutning skall anordnas på ett trafiksäkert sätt. Samråd skall ske med Ronneby kommuns gatuenhet. Byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked med följande villkor: Den nya fastigheten skall anslutas till det kommunala VA-nätet. Väganslutning skall anordnas på ett trafiksäkert sätt. Samråd skall ske med Ronneby kommuns gatuenhet. XXX

21 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 21(27) 2010/2 86 Informationsärenden 2010 Asken 13 - Överklagat ärende gällande takbeläggning Kammarrättens beslut, inkom , att inte meddela prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därmed fast. Synaren 4 (Kalleberga hallar) Tillbyggnad av enbostadshus. Restaurering av stadshusets fasader, utbyte av fönster. Byggnadsnämnden tittar på den fasad som fått nya fönster. Information om studieresa till hösten. Ny detaljplan planeras i Väbynäs. Deltar i debatten I debatten deltar ledamöterna Jan Olofsson (c), Jonas Günzel (fp), Lena Karstensson (m), Margareta Yngveson (s), Reid Cederlund (m), tjänstgörande ersättare Kenth Zickbauer (s) och ersättare Curt Piculell (m) och Willy Persson (rp). Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet.

22 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 22(27) 2010/3 87 Delegationsärenden bygglov 2010 Dnr 2009/1116 Bromsen 4 - XXX Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan , 39. Dnr 2009/1106 Ängeln 12 - Bygg och Fastighetsenheten Ronneby Kommun Kjell Sabel har beviljat bygglov för installation av invändig hiss samt HWC i bibliotek Dnr 2010/43 Bälganet 1:41 - XXX Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus , 41. Dnr 2010/32 Bökevik 1:79 - XXX Anja Jonsson har beviljat bygglov för invändig ombyggnad och fasadändring på fritidshus , 42. Dnr 2009/1130 Vibrafonen 8 XXX och XXX Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan , 43. Dnr: 2009/992 Blockflöjten 2 - XXX. Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum , 44. Dnr 2010/76 Droppemåla 1:86 - XXX Marcel Abedini har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med förråd , 45 Dnr 2010/88 Bredåkra 9:162 - XXX Marcel Abedini har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan, , 46. Dnr 2009/1193 Svanevik 1:15 - XXX Anja Jonsson har beviljat rivningslov för rivning av garage och förråd samt bygglov för nybyggnad av garage , 47.

23 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 23(27) Dnr 2010/106 Svenstorp 1:36 - XXX Anja Jonsson har beviljat rivnings- och bygglov för rivning och nybyggnad av garage , 48. Dnr: 2009/770 Rådjuret 1 - XXX Kjell Sabel har beviljat bygglov för byte av fönster och dörrar på enbostadshus Dnr 2010/29 Bredåkra 9:136 - XXX Anja Jonsson har beviljats bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum , 50. Dnr 2009/870 Västra Hallen 1:107 - Bygg- och fastighetsenheten Anja Jonsson har beviljat bygglov för nybyggnad av pelletsanläggning , 51. Dnr 2010/54 Yxnarum 4:12 - XXX Kjell Sabel har beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus , 52. Dnr 2010/132 Hoby 6:25 - XXX Marcel Abedini har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum , 53. Dnr 2010/211 Kuggeboda 2:53 XXX Anja Jonsson har beviljat bygglov för installation av dusch och wc i enbostadshus, Dnr 2010/85 Tjurkhult 3:29 - XXX Anja Jonsson har beviljat bygglov för nybyggnad av maskinhall, , 55. Dnr 2010/74 Loke 11 - XXX Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan , 56. Dnr: 2009/977 Bussemåla 1:12 - XXX Kjell Sabel har beviljat bygglov för nybyggnad av garage

24 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 24(27) Dnr 2010/36 Droppemåla 1:102 XXX David Gillanders har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 58 Dnr: 2010/72 Svalemåla 1:2 del av - XXX David Gillanders har beviljat bygglov för tillbyggnad av uterum/altan Dnr: 2010/188 Taklöken 1 - XXX David Gillanders har beviljat bygglov för tillbyggnad av uterum och installation av kamin, Dnr 2010/243 Telefonen 3 - ABRI Anja Jonsson har beviljat bygglov för uppsättning av fasadskyltar , 61. Dnr 2010/116 Tromtö 1:3 - XXX Anja Jonsson har beviljat rivningslov och bygglov för rivning av komplementbyggnad och nybyggnad av garage/carport , 62. Dnr 2004/655 Segelbåten 2 - Riflex Film AB Anja Jonsson har beviljat förlängning av rivningslov , 63. Dnr 2010/262 Slånbacken 2 - XXX Marcel Abedini har beviljat bygglov för ombyggnad av enbostadshus, inglasat uterum byggs om för åretrunt boende, , 64 Dnr 2010/152 Rådjuret 2 XXX Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 65. Drn 2010/252 Karön 1:1 - Ronneby Miljö & Teknik AB Karin Svensson har beviljat bygglov för ny transformatorstation , 66. Drn 2010/232 Påfågeln 13 - Apoteksgruppen Karin Svensson har beviljat bygglov för uppsättning av utomhusskyltar , 67. Dnr 2010/149 Slätten 2 - XXX Anja Jonsson har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan

25 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 25(27) , 68. Marcel Abedini redogör för beviljat bygglov i följande ärende från delegationslistan: Dnr 2010/76 Droppemåla 1:86 - XXX Marcel Abedini har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med förråd , 45 David Gillanders redogör för beviljat bygglov i följande ärende från delegationslistan: Dnr 2010/36 Droppemåla 1:102 XXX David Gillanders har beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus , 58 Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av de protokollförda delegationsbesluten.

26 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 26(27) 2010/4 88 Delegationsärenden bygganmälan 2010 Dnr 2010/217 Djupadal 1:7 - XXX Anja Jonsson har noterat bygganmälan för installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus , BA 25 Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av det protokollförda delegationsbeslutet.

27 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 27(27) 2010/6 89 Delegationsärenden arrenden 2010 Dnr 2009/699 Risatorp 3:63 - Jaktarrende, XXX Magnus Pettersson har beslutat säga upp arrendet till upphörande Arrendeavtalet sägs upp på grund av försäljning av marken. Köparen har begärt att avtalet skulle sägas upp. TA2. Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av det protokollförda delegationsbeslutet.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Gunnar Ferm (s) Peter Robertsson (c) 211-213,215-216,235-237

Gunnar Ferm (s) Peter Robertsson (c) 211-213,215-216,235-237 Sammanträdesprotokoll 1(39) 2009-10-22 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-16.45 ande Magnus Pettersson (s) Ersättare Gunnar Ferm (s) Peter Robertsson (c) 211-213,215-216,235-237

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Observerande ersättare: Margareta Yngveson (s) Willy Persson (rp) Tjg ers 141

Observerande ersättare: Margareta Yngveson (s) Willy Persson (rp) Tjg ers 141 Sammanträdesprotokoll 1(49) 2009-06-17 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-17.25 ande Jonni Karlberg (s) Oscar Revoledo (s) Tjg ers Gunnar Ferm (s) Peter Robertsson (c)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-01-18 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.45 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s Eivor Hansson, s Oskar Revoledo, s, tjg

Läs mer

2011-02-17. Ledamöter. Eva Lydin, Fast.förv. 35-42,61,62 Tjänstemän Monika Oredsson, MoHchef 35-51,53-70 Leif Abrahamsson, MoHinsp.

2011-02-17. Ledamöter. Eva Lydin, Fast.förv. 35-42,61,62 Tjänstemän Monika Oredsson, MoHchef 35-51,53-70 Leif Abrahamsson, MoHinsp. Sammanträdesprotokoll 1(64) 2011-02-17 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 17.20 Ajournering kl. 11.40-11.45, 38 och 12.00-13.00 för lunch 14.30-14.45 för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

1(29) Sammanträdesprotokoll 2009-02-19. Byggnadsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-16.15. Beslutande

1(29) Sammanträdesprotokoll 2009-02-19. Byggnadsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-16.15. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(29) 2009-02-19 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-16.15 ande Jonni Karlberg (s) Richard Ådahl (m), tjg ersättare Gunnar Ferm (s), 18-36; 38-40 Anna

Läs mer

Jonni Karlberg (s) Oscar Revoledo (s), tjg ersättare, 139 Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson (s)

Jonni Karlberg (s) Oscar Revoledo (s), tjg ersättare, 139 Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson (s) Sammanträdesprotokoll 1(48) 2008-05-22 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Stadshuset, Ronneby 13.00-16.15 ande Jonni Karlberg (s) Oscar Revoledo (s), tjg ersättare, 139 Gunnar Ferm (s)

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 16 00 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Oscar Revoledo (s) tjänstgörande

Oscar Revoledo (s) tjänstgörande Sammanträdesprotokoll 1(42) 2009-09-24 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-17.15 ande Magnus Pettersson (s) Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor

Läs mer

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-09-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

2011-06-15. Knut Svensson (c) 161-165,167-195 Willy Persson (c) 161-170,172-195

2011-06-15. Knut Svensson (c) 161-165,167-195 Willy Persson (c) 161-170,172-195 Sammanträdesprotokoll 1(56) 2011-06-15 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 17.45 Ajournering kl. 12.00-13.00 för lunch och 14.40-14.55 för kaffe ande Ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Biblioteks- och kulturnämnden 2007-10-23. Tjg ersättare för Åke Ågren, s

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Biblioteks- och kulturnämnden 2007-10-23. Tjg ersättare för Åke Ågren, s RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00 21.10 Beslutande Håkan Robertsson, s Annika Otfors, s Jusuf Nepola, s Ann-Margret Olofsson, s Åke Tärntoft, c Christoffer

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

2012-03-15. Tjänstgörande ersättare Curt Piculell (m) Linnéa Carlsson (s) Jan Moberg,MoBchef Magnus Olofsson MoHinsp.

2012-03-15. Tjänstgörande ersättare Curt Piculell (m) Linnéa Carlsson (s) Jan Moberg,MoBchef Magnus Olofsson MoHinsp. Sammanträdesprotokoll 1(6) 2012-03-15 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 10.30. Beslutande Ledamöter Lena Karstensson (m) Olle Helt (m) Knut Svensson (c)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-06-20 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s, 147-171; 173-181 Eivor Hansson, s Ulrik

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015

Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015 Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015 Dnr Kommun Fastighet Ärende Beslut Handl 2015 A131 BMB Tf Förvaltningschef Förordnande som tf förvaltningschef Förordnande som tf förvltningschef PRG 2015 BAB084

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer