Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner"

Transkript

1 Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) Plats och tid Kommunhuset den 14 april 2015 kl ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko (S) Lars Hollner (S) Övriga närvarande Henrik Andersson, avdelningschef, 139, 140, 141, 143 Thomas Nilsson, teknisk chef, 139, 140, 141, 143 Oskar Olsson, landskapsingenjör, 141 Fredrik Johansson, ekonomichef, 127, 128, 136,-138, 142 Mats Johansson, kommunchef Birgitha Freij, kommunsekreterare Utses att justera Jens Robertsson och Lars Hollner Justering Fredagen den 17 april 2015 Under- Paragraf Skrift Sekreterare... Birgitha Freij Ordförande... Roland Åkesson Justerande Lars Hollner Jens Robertsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Birgitha Freij

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/015 FOLKETS HUS I BLOMSTERMÅLA AU 21 jan 2014 Daniel Williamsson och Gunnar Berlevik, Blomstermåla Folkets Hus, informerade om föreningens verksamhet, bokslut, planering för framtiden, m.m. samt visade runt i lokalerna. Ansökan om föreningsbidrag till verksamheten 2014 inlämnas när bokslutet är klart. Informationen lades till handlingarna. AU 2 dec 2014 Skrivelse från Gunnar Berlevik, Folkets Hus Blomstermåla, Storgatan 83, Blomstermåla, inkom Folkets Hus har för avsikt att fortsätta renoveringen av fastigheten. Föreningen kommer att ansöka om bidrag från Boverket till fönsterbyte m.m. Arbetsutskottet beslutade att Mönsterås kommun är positiv till att medfinansiera renoveringen av Folkets Hus, och återkommer med slutligt ställningstagande vid en konkret ansökan från föreningen. AU 17 mar 2015 Folkets Hus Blomstermåla har hos Boverket ansökt om investeringsbidrag för utbyte av fönster till energifönster och förbättring av fasad (putsning m.m.). Beräknad kostnad för investeringen är kr. Ansökan bygger på en statlig finansiering med kr. För att Boverket ska medverka krävs att Mönsterås kommun medfinansierar minst 30 procent av projektet, d.v.s kr. Kommunstyrelsen föreslås medfinansiera Folkets Hus ombyggnadsprojekt i budget 2015 och 2016.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/032 REDOVISNING AV BERÄKNADE KOSTNADER FÖR UTBYGGNAD AV FIBEROPTISKT NÄT UNDER 2015 Föredragande Redovisning av beräknade kostnader för utbyggnad av fiberoptiskt nät under 2015, från kommunledningskontoret, Mönsterås Stadsnät. Börje Jonsson, Mönsterås Stadsnät, redovisar förslag till planering för utbyggnad av det fiberoptiska nätet, samt kostnader för detta. Den planerade utbyggnaden under 2015 beräknas kosta tkr, vilket är tkr mer än budgeterat. Det finns möjlighet till samförläggning med dels elprojekt, dels vatten/avloppsprojekt. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att samförläggning ska ske där detta är möjligt. Just nu är samförläggning möjligt på flera ställen, varför kommunstyrelsen föreslås avsätta medel för detta. Kommunstyrelsen föreslås besluta att tillskjuta ytterligare tkr under år 2015 till utbyggnad av fiberoptiskt nät, samt tkr till samförläggning med el och vatten/ avlopp i aktuella projekt.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/059 EFTERANSLUTNINGSAVGIFT MÖNSTERÅS STADS- NÄT Bakgrund AU 31 mar 2015 Börje Jonsson, Mönsterås Stadsnät, och ekonomichef Fredrik Johansson aktualiserar frågan om s.k. efteranslutningsavgift för fastighetsägare som vill ansluta sin fastighet till Mönsterås Stadsnät efter det att stadsnätet redan byggts färdigt. Börje Jonsson får i uppdrag att komma med förslag till efteranslutningsavgift. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att komplettera taxan för anlutning till Mönsterås Stadsnät med en efteranslutningsavgift om kr + moms per fastighet.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/057 RAPPORT: EJ VERSTÄLLDA GYNNANDE BESLUT ENLIGT SoL OCH LSS I 16 kap socialtjänstlagen (SoL) finns en rapporteringsskyldighet avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL. I 28 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns en rapporteringsskyldighet beträffande ej verkställda gynnande beslut enligt 9 LSS. Till kommunfullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut, samt om det finns beslut som har avbrutits. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade, så det går inte att se vem beslutet gäller. Socialnämnden ska inte heller ange skälen till varför de rapporterade besluten inte är verkställda. Meningen är inte att skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Ej verkställda beslut enligt SoL: Den 31 mar 2015 Det finns ett beslut om särskilt boende och två beslut om kontaktperson som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Ej verkställda beslut enligt LSS: Den 31 mars 2015 Det finns ett beslut om kontaktperson som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Avbrott i verkställigheten Den 31 mars 2015 Det finns inga beslut som rapporterats med avbrott i verkställigheten överstigande tre månader från datum för avbrott. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/056 KYRKBACKEN 6 - KÖPEKONTRAKT Förslag till köpekontrakt mellan säljaren Mönsterås kommun och köparna Bo och Marie Oskarsson, Torp 212, Mönsterås, om köp av fastigheten Kyrkbacken 6 till ett pris av kronor. Villkor framgår av avtalet. Avtalet godkännes.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/249 SVAR PÅ MOTION: FRÅN SÄRVUX TILL LÄRVUX Motionens syfte Yttrande Motion inlämnad av Michael Carlsson och Lejla Bajraktarevic, socialdemokraterna. Motionärerna vill att Mönsterås kommun ändrar skolnamnet Särvux till Lärvux särskild utbildning för vuxna. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen eftersom undervisningen enligt skollagen kap 21 heter Särskild utbildning för vuxna på grundläggande respektive gymnasial nivå. Orden Särvux och Lärvux ska inte användas, eftersom begreppen saknar lagstöd.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/226 SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE SÄKER STRÅLMILJÖ I SKOLAN Förslagets syfte Yttrande Medborgarförslag inlämnat av Marie Ericsson, Solbergavägen 26, Ålem. Förslagsställaren föreslår att Mönsterås kommun använder trådburen internetoch telefonuppkoppling i stället för trådlös anslutning i alla kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor för att minska risken för ohälsa bland elever och personal. Yttrande från kommunledningskontoret föreligger. Kommunstyrelsen föreslås avslå medborgarförslaget med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/021 MOTION ANGÅENDE VÄGBELYSNING NYNÄS - OKNÖSTRÖM Motionens syfte Motion inlämnad av Jessica Björneteg (FP). Motionären föreslår att kommunen undersöker och planlägger för en ny vägbelysning Nynäs-Oknöström snarast eller senast inom en tvåårsperiod, och att ärendet prioriteras för att undvika mörkerolyckor. Motionen överlämnas till tekniska kontoret för yttrande senast den 1 juli 2015.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/035 MOTION: INTEGRATION OCH GEMENSKAP VIA MAT Motionens syfte Motion inlämnad av Roger Sunesson (SD). Motionären föreslår att det ges möjlighet att på enkelt sätt få t.ex. tillfälliga serveringstillstånd, samt att det tillsätts en kommunal projektledare för att starta upp och samordna evenemang såsom matfestival eller internationell matdag för att öka gemenskapen i Mönsterås. Motionen överlämnas till kommunledningskontoret för yttrande senast den 1 juli 2015.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/034 MEDBORGARFÖRSLAG OM PROMENADVÄG I BLOMSTERMÅLA Förslagets syfte Medborgarförslag från Folke Johansson, Box 81, Blomstermåla. Förslagsställaren föreslår att kommunfullmäktige låter utreda om en gångbana kan anläggas utmed Storgatan Skällerydsvägen Skäppentorpsvägen i Blomstermåla, och att arbetet bör samordnas med planerad nedläggning av fiberkabel. Medborgarförslaget överlämnas till tekniska kontoret för yttrande senast den 1 juli 2015.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/067 REVIDERING AV 2015 ÅRS INVESTERINGAR I enlighet med de antagna reglerna för Mönsterås kommuns investeringsbudget ska en revidering av investeringsbudgeten genomföras i anslutning till att föregående års redovisning är avslutad. Syftet är att på så sätt få en avstämning av vilka projekt som löper över åren, hur dessa ligger till tidsmässigt, samt om beloppen i den antagna budgeten stämmer överens med inkomna anbud m.m. Föredragning Ekonomichef Fredrik Johansson redogör muntligt för vilka behov av revideringar i investeringsbudgeten som framkommit. Informationen läggs till handlingarna. Ärendet återupptas.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/051 BUDGET 2016, EKONOMISK FLERÅRSPLAN Bakgrund Ekonomidagen genomfördes den 24 mars Aktuellt Ekonomichef Fredrik Johansson delar ut en reviderad Ekonomikalender 2015, samt en sammanställning över kommunens mål och uppdrag för verksamheten Diskussion Arbetsutskottet diskuterar vilka mål och uppdrag som genomförts respektive ska revideras inför antagande av nästa års budget. Kommunledningskontoret får i uppdrag att bereda ärendet om mål resp. uppdrag i budget 2016, inklusive ta fram förslag på hur arbetet med tillväxtstrategin ska bedrivas de närmaste åren.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/060 SKYTTEANSKA DONATIONEN FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER Skytteanska Donationen äger fastigheter och mark. Diskussioner om att sälja fastigheterna Ålem 5:1 och Ödebo 1:1 har förts. Arbetsutskottet uppdrar till Beredningen för skogs- och arrendefrågor att ta fram underlag för försäljning av ovanstående fastigheter, samt återkomma till arbetsutskottet.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/061 AVTAL OM KOMMUNALT VATTEN MED STRANDA KYCKLING AB Förslag till avtal mellan Mönsterås kommun och Stranda Kyckling AB om anslutning till kommunalt vatten till uppfödningsstallar för kycklingar. Villkor framgår av avtalet. Avtalet godkännes.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/062 UPPHANDLING AV BELÄGGNINGSARBETEN (ASFALT) Beläggningsarbeten Asfalt, från tekniska kontoret Via Västerviks inköpscentral har en upphandling av beläggningsarbeten för åren genomförts. Efter perioden kan avtalet förlängas med år, vilket innebär att avtalet kan löpa till och med år Upphandlingen godkännes. Tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra upphandling av beläggningsarbeten för åren med möjlighet till förlängning med Skanska Asfalt & Betong AB.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/063 UTREDNINGSUPPDRAG GATA/PARK, TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Bakgrund Föredragande Kommunfullmäktige beslutade enligt 68/2014 att anta ramarna för budgeten 2015 med flerårsplan I beslutet finns ett uppdrag till kommunstyrelsen att särskilt utreda konkurrensutsättning av parkförvaltningen. Genomlysning av verksamheten Gata-Service under Teknisk Service, från tekniska kontoret. Oskar Olsson, landskapsingenjör. Utredningen innehåller en beskrivning av dagens verksamhet med personal och ekonomi. Därefter innehåller utredningen konsekvensanalyser av tre alternativ: konkurrensutsättning av hela verksamheten, konkurrensutsättning av delar av verksamheten t.ex. geografiskt område eller arbetsuppgift, eller verksamheten helt kvar i egen regi. Ärendet återupptas.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2015/064 ANALYS AV KOMMUNENS EKONOMI Erbjudande om analys av kommunens ekonomi, från Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm. SKL erbjuder sig att genomföra en analys av kommunens ekonomi. Uppdraget syftar till att ge en trovärdig bild av kommunens ekonomiska situation, analys av verksamhetskostnader, behovsutveckling, m.m. Den gemensamma bilden av kommunens förutsättningar är en värdefull plattform att stå på inför den strategiska framtidsplaneringen. Utredningen består av en nulägesanalys inkl. jämförelse med andra kommuner, framtidsanalys på fem års sikt, samt en diskussion om hur ekonomistyrningen fungerar. Arbetsutskottet beslutar att beställa en analys av kommunens ekonomi via SKL till en kostnad av 75 tkr.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott MEDDELANDEN/ÖVRIGT ar Rapport Information Inkomna meddelanden delges arbetsutskottet. Roland Åkesson (C) och Robert Rapakko (S) informerar om ett länsgemensamt möte angående förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län. Förslaget som diskuteras i partigrupperna är att tillsätta en styrgrupp med representanter för Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, och kommunerna, och uppdraget att utreda förutsättningarna för att ansöka om att slå ihop landstinget och regionförbundet och därmed bilda en direktvald regionkommun i enlighet med lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Henrik Andersson informerar om att Trafikverket har för avsikt att förändra sina beräkningsmodeller för bidrag till enskilda vägar, vilket påverkar kommunens bidragsgivning. Meddelandena, rapporten och informationen läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktige 2014-11-24 1 (37)

Kommunfullmäktige 2014-11-24 1 (37) Sida 1 (37) Plats och tid Mönsterås Bibliotek, måndagen den 24 november 2014 kl. 18.30-19.30 ande Roland Åkesson (C) Robert Rapakko (S) Ann Petersson (C) Renée Solstad (S) Emma Magnusson (C) Lars Hollner

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-03 1 (21) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos Robert Rapakko

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-03 1 (21) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos Robert Rapakko Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-03 1 (21) Plats och tid Kommunhuset den 3 juni 2014 kl. 08.00 12.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-03 1 (26)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-03 1 (26) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-03 1 (26) Plats och tid Kommunhuset den 3 mars 2015 kl. 08.00 16.30 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-11 1 (17)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-11 1 (17) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-11 1 (17) Plats och tid Kommunhuset den 11 februari 2014 kl. 09.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (17) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 29 augusti 2011, klockan 18.30-19.05. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Marie Norin Junttila (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum. (M) Sören Carlsson. (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren. (S) Bo Jender. (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Patrik Renfors

Sammanträdesdatum. (M) Sören Carlsson. (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren. (S) Bo Jender. (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Patrik Renfors Sammanträdesprotokoll Blad 1 (30) Plats och tid rum 293 Kommunhuset kl 13.00-19.20 Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Sören Carlsson (S) Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren (S) Bo Jender

Läs mer

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13. 2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34)

Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Kommunstyrelsen 2012-05-14 1(34) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.15-20.02, med ajournering 18.22-18.30. Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, 44-67 Birgitta Carlgren (S) 44-67

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-13.45, ajournering 9.40-10, 12-13 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer