Detaljplan för Kaggeholm 5:1 i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr PLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Kaggeholm 5:1 i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr PLAN.2007.37"

Transkript

1 MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING , rev Detaljplan för Kaggeholm 5:1 i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr PLAN Illustration i program efter godkännande. Bostäderna flyttas upp utanför strandskyddszonen.

2 BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en plan eller ett program ska upprättas eller ändras. Miljöbedömningens första steg behovsbedömning ska avgöra om planens, programmets eller ändringens genomförande medför en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning genomföras. Behovsbedömningen ska utgöra underlag för beslut om detaljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan. Om så är fallet skall behovsbedömningen även utkristallisera vilka frågor som skall behandlas i en miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med Miljöbalken 6 kap 11 och Plan- och bygglagen 5 kap 18 (nya PBL 4:34). I denna handling finns en checklista på frågor som ska bedömas, en samlad bedömning samt förslag till avgränsning av eventuell miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Om bedömning görs att någon fullständig MKB inte behöver upprättas kan redovisning av miljöeffekter, som inte har betydande miljöpåverkan, ske i planbeskrivningen. Bilaga 2 och 4 till förordning om MKB (1998:905) om MKB utgör grund för denna behovsbedömning. 2(9) Syfte med detaljplaneläggning Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna för planläggning av tillkommande bostäder i anslutning till folkhögskolans område. Planläggningen bör även omfatta befintliga bostadshus. Översiktlig beskrivning av området Programområdet är beläget i västra delen av Helgö och utgörs av del av fastigheten Kaggeholm 5:1. Fastigheten utgör tillsammans med del av fastigheten Kaggeholm 11:1 den västligaste udden på Helgö. Sammanfattning Ca 10 nya villor i förlängningen av befintlig väg. Ersättning av befintlig radhuslänga.

3 3(9) I följande fall (enligt MKB-förordningen 4 ) antas planens genomförande som huvudregel medföra betydande miljöpåverkan: Kan genomförandet av planen, programmet eller ändringen antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a miljöbalken MB 7:28 a Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde som har förtecknats enligt 27 första stycket 1 eller 2. Tillstånd enligt första stycket krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området. Lag (2001:437). 27 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall fortlöpande föra en förteckning över naturområden som bör beredas skydd eller har beretts skydd 1. som särskilt skyddsområde enligt rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar4, senast ändrat genom direktiv 97/49/EG5, 2. som särskilt bevarandeområde enligt rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter6, ändrat genom direktiv 97/62/EG7, eller 3. enligt internationella åtaganden eller nationella mål om skydd för naturområden. Anger planen, programmet eller ändringen förutsättningarna för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som anges i bilaga 1 eller 3 till MKB-förordningen och är a) en översiktsplan enligt 4 kap. plan- och bygglagen b) en annan plan som utarbetas för fysisk planering eller markanvändning. I följande fall ska bilaga 2 till MKB-förordningen beaktas: Gamla PBL 5:18 Kan detaljplanen antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för 1. industriändamål, 2. köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse, 3. skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar, 4. hamn för fritidsbåtar, 5. hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse, 6. permanent campingplats, 7. nöjespark, eller 8. djurpark. Ja Nej Miljöambition Ja Nej Har beställaren / exploatören egna miljömål Är detta projekt sådant att kommunen bör ställa särskilda miljökrav Bedömningsgrunder FÖRORDNANDEN OCH SKYDDSVÄRDEN BMP = Innebär planen risk för betydande miljöpåverkan Ja BMP Nej 1. Skydd enligt miljöbalken 1.1 Berörs Riksintresse Nej 1.2 Berörs Natura 2000 (Planer som innefattar verksamheter eller åtgärder som kan komma att kräva tillstånd för påverkan på ett Natura 2000-område ska alltid miljöbedömas.) 1.2 Berörs Världsarv 1.3 Berörs Nationalpark 1.4 Berörs Naturreservat 1.5 Berörs Kulturreservat

4 4(9) 1.6 Berörs Naturminnen 1.7 Berörs Biotopskydd 1.8 Berörs Djur- och växtskyddsområden 1.9 Berörs Strandskyddsområden Nej 1.10 Berörs Miljöskyddsområden 1.11 Berörs Vattenskyddsområden Nej Mälaren med öar och strandområde omfattas i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns. Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av exploateringsförslag eller andra ingrepp i miljön. Bestämmelserna utgör inte hinder för utveckling av befintliga tätorter. Yrkesfisket i hela Mälaren är av riksintresse (3 kap 5 MB). Enligt miljöbalken ska vattenområden som är av riksintresse för yrkesfisket så lång möjligt skyddas mot åtgärder som kan försvåra näringens bedrivande. Det finns ännu ett fåtal yrkesfiskare i kommunen. Det är framför allt gös, siklöja och gädda som fångas. Fiskodling och motsvarande vattenbruk bedöms inte särskilt utvecklingsbart i östra Mälaren. Bockholmssundet söder om Helgö är av riksintresse för yrkessjöfart. Kraftledningen (2x400 kv) över Munsö, västra Ekerö och Helgö är av riksintresse enligt 3 kap 8 MB. Kraftledningen finns alldeles öster om Kaggeholm 5:1. Bostadsbebyggelse bör inte placeras närmare denna ledning än 100 meter, vilket inte heller föreslås i detaljplanen. Östra delen av Helgö omfattas av Riksintresse för kulturmiljö med motivering att det är en tidig central handels- och hantverksplats vid viktig vattenled. Den s k Helgöboplatsen blomstrade under folkvandringstiden och är unik i sitt slag i Norden. Planområdet omfattas inte av detta riksintresse. Sammantaget bedöms inte planförslaget påverka någon av dessa riksintressen. Planområdet ligger inom yttre och eventuellt inre skyddszon för vattenskyddsområde för östra Mälaren, inom vilket särskilda föreskrifter har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholm Vatten, Norrvatten och Ekerö kommun. Skyddsföreskrifterna finns att ta del av hos de medverkande instanserna och ska beaktas vid exploatering av programområdet. För området mellan bebyggelsen och stranden i söder gäller strandskydd om 100 meter. För obebyggda delar av udden är strandskyddet 300 meter brett. Strandskydd gäller också 100 meter ut i vattnet. Inriktningen är att ny bebyggelse ska placeras helt utanför strandskyddszonen. Ersättningen av befintliga radhus ligger inom strandskydd. EFFEKTER PÅ MILJÖN 2. Högt naturvärde, nyckelbiotoper, ekologiskt känsliga områden, naturresurser 2.1 Berörs område som utpekas i Länsstyrelsens eller kommunens naturvårdsplan Nej (Naturinventering 2002) som högt naturvärde 2.2 Berörs område som utpekas i skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 2.3 Berörs område som utpekas i skogsvårdsstyrelsens sumpskogsinventering 2.4 Berörs område som utpekas i kommunens översiktsplan som ekologiskt särskilt känsligt Skogsområdet i väster ingår i naturinventeringen.

5 5(9) 3. Kulturmiljö 3.1 Berörs fornlämningar 3.2 Berörs kulturhistoriskt värdefull miljö Nej Inom programområdet finns inga kända fornlämningar eller kulturhistoriskt intressanta föremål. I anslutning till området området vid herrgården redovisas ett större område och även enstaka fornminnen. Över hela Helgö finns en stor mängd fornlämningar. I en nyligen (mars 2010) genomförd inventering har 25 nya lämningar registrerats på Helgö. Av inventeringen framgår att Kaggeholms slott med omnejd är ett område där fornlämningar sannolikt kan förekomma vid markingrepp. Enligt 1780 års karta har flera hus funnits mellan slottet och ladugårdsbacken. Det äldre Kaggeholm, Vettersjö, har legat vid ladugårdsbacken. Det nu aktuella planområdet gränsar till detta område. En stenhägnad som är uppbyggd av större stenar och block och ligger norr om Kaggeholm, i alléns förlängning. Länsstyrelsen bör kontaktas. 4. Landskapsbild/stadsbild 4.1 Finns risk att projektet påverkar landskapsbilden/stadsbilden Området ligger väl avskilt och syns i princip endast när man kommit in i området. Nya byggnader avses dock anpassas till befintliga genom gestaltningsbestämmelser. 5. Transport och kommunikation 5.1 Berörs viktiga transport- eller kommunikationsleder 6. Rekreation och rörligt friluftsliv 6.1 Finns risk att projektet påverkar kvalitén eller kvantiteten på någon rekreationsmöjlighet (strövområde, vandringsled, friluftsanläggning etc.) En befintlig vandringsstig löper runt västra Helgö. Det är angeläget att den inte bryts. Området längs vattnet ska vara tillgängligt för det rörliga friluftslivet. Nej 7. Mark 7.1 Finns risk att projektet innebär betydande förändring av markanvändningen 7.2 Finns risk att projektet innebär instabilitet i mark- eller de geologiska grundförhållandena: risk för skred, ras etc 7.3 Finns risk att projektet innebär skada eller förändring av någon värdefull geologisk formation 7.4 Finns risk att projektet innebär förändrade sedimentationsförhållanden i vattendrag, sjö Geoteknik är inte utrett. 8. Luft och klimat 8.1 Finns risk att projektet innebär väsentliga luftutsläpp eller försämring av luftkvalitén 8.2 Finns risk att projektet innebär obehaglig lukt 8.3 Finns risk att projektet innebär förändringar i luftrörelser, luftfuktighet, temperatur eller klimat (regionalt eller lokalt) 8.4 Finns risk att projektet innebär skador på byggnader

6 6(9) 9. Vatten 9.1 Finns risk att projektet innebär förändring av grundvatten- eller ytvattenkvalitén Dagvatten 9.2 Finns risk att projektet innebär förändring av flödesriktningen för grundvattnet 9.3 Finns risk att projektet innebär minskning av vattentillgången i någon yt- eller grundvattentäkt 9.4 Finns risk att projektet innebär förändrade infiltrationsförhållanden, avrinning eller dräneringsmönster med risk för översvämning/uttorkning 9.5 Finns risk att projektet innebär förändrat flöde eller riktning eller strömförhållanden i något vattendrag, sjö Dagvatten för villorna bedöms kunna infiltreras inom tomten. För radhusen kan dagvattenutredning behövas. 10. Vegetation 10.1 Finns risk att projektet innebär förändringar i antalet eller sammansättningen av växtarter eller växtsamhällen 10.2 Finns risk att projektet innebär påverkan av någon hotad växtart eller växtsamhälle (enligt Artdatabankens rödlista eller EU:s art eller habitatdirektiv) Artdatabanken Tel: (vx) 10.3 Finns risk att projektet innebär införande av någon ny växtart Utreda växt- och djurliv 11. Areella näringar 11.1 Påverkas jordbruk, skogsbruk, djurhållning eller fiske 12. Djurliv 12.1 Finns risk att projektet innebär förändringar av antalet eller sammansättningen av antalet djurarter 12.2 Finns risk att projektet innebär påverkan på någon hotad djurart enligt Artdatabankens rödlista eller EU:s art eller habitatdirektiv Artdatabanken Tel: (vx) 12.3 Finns risk att projektet innebär försämring av fiskevatten eller jaktmarker Djurliv ej utrett. Se punkt Hästhållning 13.1 Finns risk att projektet innebär risk för lukt från hästhållning 13.2 Finns risk att projektet innebär risk att allergi från hästhållning EFFEKTER PÅ HÄLSA OCH SÄKERHET 14. Störningar, buller, utsläpp, vibrationer, ljus och skarpt sken, lukt 14.1 Finns risk att projektet innebär ökning av nuvarande ljudnivå så att människor exponeras för ljudnivåer över rekommenderade gränsvärden

7 7(9) 14.2 Finns risk att projektet innebär nya ljussken som kan vara bländande 14.3 Finns risk att projektet innebär risk för vibrationer 14.4 Finns risk att projektet innebär risk för explosion 14.5 Finns risk att projektet innebär risk för utsläpp 14.6 Finns risk att projektet innebär risk för lukt 14.7 Finns risk att projektet innebär att människor utsätts för joniserande strålning Nej (radon) 14.8 Finns risk att projektet innebär översvämningsproblematik Normalriskområde för radon. 15. Miljöpåverkan från omgivningen 15.1 Finns miljöstörande verksamhet i omgivningen som har negativ inverkan 15.2 Har området tidigare använts som tipp, utfyllnadsplats eller dylikt varvid miljö- och hälsofarliga ämnen kan finnas lagrade i marken 15.3 Finns målpunkt eller transportled för farligt gods inom 150 meter 16. Trafiksäkerhet 16.1 Finns risk att projektet innebär att trafikproblem skapas eller äventyras trafiksäkerheten 16.2 Finns risk att projektet innebär ökning av fordonstrafik Nej Viss ökning av trafiken. Glesa bussförbindelser. 17. Omkringliggande projekt 7.5 Finns andra projekt som innebär miljöpåverkan på planområdet 7.6 Har detta projekt betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken. Normer kan meddelas av regeringen i förebyggande syfte eller för att åtgärda befintliga miljöproblem, för att de svenska miljökvalitetsmålen ska uppnås eller för att kunna genomföra EG-direktiv. Innebär planförslaget att miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas för föroreningar i utomhusluft (SFS 2001:527) Innebär planförslaget att miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas för fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) Innebär planförslaget att miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas för omgivningsbuller (SFS 2004:675) MKN för vatten Hur man klarar MKN för vatten behöver redovisas.. SAMMANVÄGD BEDÖMNING Bedömningsgrunder Berörs BMP 1.1 Berörs Riksintresse Nej 1.12 Berörs Strandskyddsområden Nej 1.13 Berörs Vattenskyddsområden Nej

8 8(9) 2.1 Berörs område som utpekas i Länsstyrelsens eller kommunens naturvårdsplan Nej (Naturinventering 2002) som högt naturvärde 3.1 Berörs fornlämningar 3.2Berörs kulturhistoriskt värdefull miljö Nej 6.1 Finns risk att projektet påverkar kvalitén eller kvantiteten på någon Nej rekreationsmöjlighet (strövområde, vandringsled, friluftsanläggning etc.) 7.1 Finns risk att projektet innebär instabilitet i mark- eller de geologiska grundförhållandena: risk för skred, ras etc 9.1 Finns risk att projektet innebär förändring av grundvatten- eller ytvattenkvalitén Dagvatten 9.2 Finns risk att projektet innebär förändring av flödesriktningen för grundvattnet 9.3 Finns risk att projektet innebär minskning av vattentillgången i någon yt- eller grundvattentäkt 9.4 Finns risk att projektet innebär förändrade infiltrationsförhållanden, avrinning eller dräneringsmönster med risk för översvämning/uttorkning 9.5 Finns risk att projektet innebär förändrat flöde eller riktning eller strömförhållanden i något vattendrag, sjö 10.1 Finns risk att projektet innebär förändringar i antalet eller sammansättningen av växtarter eller växtsamhällen 10.2 Finns risk att projektet innebär påverkan av någon hotad växtart eller växtsamhälle (enligt Artdatabankens rödlista eller EU:s art eller habitatdirektiv) Artdatabanken Tel: (vx) 10.3 Finns risk att projektet innebär införande av någon ny växtart 12.1 Finns risk att projektet innebär förändringar av antalet eller sammansättningen av antalet djurarter 12.2Finns risk att projektet innebär påverkan på någon hotad djurart enligt Artdatabankens rödlista eller EU:s art eller habitatdirektiv Artdatabanken Tel: (vx) 12.3Finns risk att projektet innebär försämring av fiskevatten eller jaktmarker 14.7 Finns risk att projektet innebär att människor utsätts för joniserande strålning Nej (radon) 16.2 Finns risk att projektet innebär ökning av fordonstrafik Nej

9 9(9) LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER Infogas efter remiss. FÖRSLAG TILL MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE Med utgångspunkt från ovanstående frågeställningar görs en sammanvägd bedömning och ett motiverat ställningstagande till om planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Etablerade riktvärden, nationella, regionala och kommunala miljömål åsidosätts (motverkas ) inte. Förslaget bedöms inte riskera att skada riksintressen och iakttagande av miljökvalitetsnormer. Bedömning göra att riks för olyckor med allvarliga konsekvenser för människor och miljö inte föreligger. Vid bedömningen har kumulativa och andra samverksande effekter uppmärksammats. MKB-gruppen bedömer, utifrån ovanstående checklista, att detaljplanen inte kommer att medföra en betydande miljöpåverkan. Hantering Behovsbedömningen är framtagen av kommunens MKB-grupp Ulf Aronsson, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Peter Lindroos, tf planchef, Annica Karlsson, planarkitekt, Alexander Fagerlund, planarkitekt, Monika Stenberg, planarkitekt, Jonas Orring, exploateringschef. Johan Hagland Miljö- och stadsbyggnadschef Monika Stenberg planarkitekt

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret 2012-08-24

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret 2012-08-24 Stadsarkitektkontoret 2012-08-24 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2007.37.214 PLANBESKRIVNING Kartöversikt,

Läs mer

Stadsarkitektkontoret 2010-11-12, rev 2010-12-09 Godkänt, BN 2010-12-08 223. Program för KAGGEHOLM 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län

Stadsarkitektkontoret 2010-11-12, rev 2010-12-09 Godkänt, BN 2010-12-08 223. Program för KAGGEHOLM 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län Stadsarkitektkontoret 2010-11-12, rev 2010-12-09 Godkänt, BN 2010-12-08 223 PROGRAM NORMALT PLANFÖRFARANDE Program för KAGGEHOLM 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2007.37.214 Kartöversikt,

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING)

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING) (GRANSKNINGSHANDLING) Detaljplan för Slutarp 1:21 m.fl. Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 4 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA Del av Svartnora 2:2. Nora församling, Kramfors kommun B E S K R I V N I N G Bakgrund I aktuellt område finns sedan tidigare efterfrågan och exploateringsintresse av

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Datum Dnr 1/8 2015-03-03 BTN14/86 Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Behovsbedömningen

Läs mer

Östra Nolgård ! """! $ % &! "! "! $

Östra Nolgård ! ! $ % &! ! ! $ Östra Nolgård! """"! #! """! $ % &! "! "! $ ' ( ) * + +, - +. / + '. ) *.. - '.. 0 2 3 & 1. * + 1 Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för handel, kontor och bilservice, samt att ordna trafikförhållandena

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2011-09-05 Pia Ekström Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg Behovsbedömningen är den process vid vilket det avgörs om en

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(13) Stadsarkitektkontoret 2015-03-02 GRANSKNING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Tappströmsbron (del av Tappström 2:1) i Ekerö kommun i Stockholms län Dnr PLAN.2014.4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg Samrådshandling december 2014 Dnr 2014KSM1061 TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kumla herrgård Kumla 3:726 Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning Planens beteckning S 216 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2023-02-27 Detaljplan för del av Mossarp m. fl. fastigheter Mossarps verksamhetsområde i Gislaved Gislaveds

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Regler och rekommendationer

Regler och rekommendationer Regler och rekommendationer Allmänt Detta avsnitt behandlar dels de regler som gäller för bebyggelse och anläggningars tillkomst, förändring eller bevarande och var dessa gäller, dels kommunens rekommendationer

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för del av HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen HALMSTADS KOMMUN Plan 1091K Normalt förfarande, KS 2013/0531 Samhällsbyggnadskontoret 2014-10-14

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

Generella rekommendationer för bygglovsprövningen

Generella rekommendationer för bygglovsprövningen Kapitel 20. Generella rekommendationer för bygglovsprövning Generella rekommendationer för byggande gäller i hela kommunen i enlighet med plan och bygglagen såväl inom detaljplanelagda områden, i områden

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 (Plantagon) Planbeskrivning & behovsbedömning. 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802

Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 (Plantagon) Planbeskrivning & behovsbedömning. 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802 Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 Planbeskrivning & behovsbedömning 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802 Sammanfattning av planförslaget Företaget Plantagon International AB har i samarbete med

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN 11. KONSEKVENSER I plan- och bygglagens 4 kap uttrycks det att översiktsplanens innebörd och skall kunna utläsas utan svårighet och att det i planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningar,

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer