Behovsbedömning för MKB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovsbedömning för MKB"

Transkript

1 1 (7) Dnr KUS 2014/0097 KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen Behovsbedömning för MKB Detaljplan för Sandviksudden, Stenåker 4:1, 4:2 Söderhamns kommun, Gävleborgs län Postadress Söderhamn Telefon Bankgiro E-post Org. Nr

2 2 (7) Behovsbedömning för MKB Platsens förutsättningar (platsens värden och miljöns känslighet) Sandviksudden är en moränkulle med vegetation av tall dominerad blandskog. Området bär tydliga spår efter tidigare täktverksamhet, främst genom den kraftiga brant i nordväst med kvarlämnade block och fundament. En bilväg går längs stranden runt udden, vägen är tillfart för den bostad som finns nordväst om området samt den byggnad som finns strax väster om planområdet. Norr om har den gamla grustäkten ianspråktagits som deponi för stora block men även använts för grov- och byggtipp. Planens styrande egenskaper (i vilken omfattning planen begränsar handlingsutrymmet för att hantera miljöproblem i andra beslut) Planen innebär att området som i stort är inneslutet av befintlig väg bebyggs med bostäder, terrasshus och småhus Planens tänkbara effekter (på miljön) En exploatering innebär att följande punkter bedöms kräva ett beaktande: dagvatten, radon, deponi, strandskydd, rörligt friluftsliv och naturmiljö vegetation - skogsbruk Sammanvägd bedömning Enligt 4 kap. 34 plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen bedöms innebära på miljön har redovisats i planbeskrivningen samt sammanfattas ovan. I sin bedömning har Söderhamns kommun beaktat bilaga 4 till förordning om miljökonsekvensbeskrivningar. Söderhamns kommun bedömer att genomförandet av denna plan inte innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen och en miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas för detaljplanen. Ett genomförande av planen kan få negativa effekter, men dessa blir inte så betydande i detta fall eftersom förebyggande åtgärder samt konsekvenser kommer att redovisas i planbeskrivningen. Datum Dick Nilsson Enhetschef plan- och GIS-enheten Datum Erica Sundblom Planingenjör Datum Erika Klang-Westin Miljöutredare Datum Andreas Håberg Natur- och miljövårdshandläggare

3 rörs Bedömningsgrunder ÖVERGRIPANDE MÅL OCH NORMER 1. Miljö- och kvalitetsmål : Nationella miljömål Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö, Ett rikt växt och djurliv Regionala miljömål Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö, Ett rikt växt och djurliv Lokala miljömål Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö 3 (7) Kommentar: Deponin avses sluttäckas i samband med exploateringen av området 2. Miljökvalitetsnormer : Nationella Regleras i 5 kap. miljöbalken. Finns för buller, luft och vattenkvalitet. För närvarande bl.a.: luftkvalitetsförordning (SFS 2010:477) och förordning för omgivningsbuller (SFS 2004:675) FÖRORDNADEN OCH SKYDDSVÄRDEN 3. Riksintressen (natur- och kulturvärden) och liknande lagenligt skyddad natur enligt miljöbalken 3, 4 och 7 kap, Natura 2000 eller världsarv? Förordnanden gäller nationalparker, naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskydd, djur- och växtskyddsområden, strandskyddsområden, miljöskyddsområden, vattenskyddsområden, eller andra enligt lagen särskilt skyddade områden. Generellt strandskydd om 100 meter Postadress Söderhamn Telefon Bankgiro E-post Org. Nr

4 4. Övriga riksintressen Finns övriga riksintressen som påverkar området och planprocessen; fiske, vägar, järnväg, sjöfart, vindkraft, försvaret och totalförsvaret? (Översiktsplan för Söderhamns kommun) 4 (7) EFFEKTER PÅ MILJÖN 5. Högt naturvärde, nyckelbiotoper, ekologiskt känsliga områden, naturresurser område som utpekas i: Länsstyrelsens eller kommunens naturvårdsplan som högt naturvärde? Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotop- eller sumpskogsinventering? Kommunens översiktsplan som ekologiskt särskilt känsligt? Kommentar: Tidigare gjord naturinventering ses över. 6. Kulturmiljö fornlämningar, kulturhistoriskt värdefull miljö eller byggnadsminnen? Arkeologisk utredning utförd Fornlämningar skyddas, kulturlämningar beaktas och sparas i möjligaste mån. 7. Landskapsbild/stadsbild Medför planen negativ påverkan på landskapsbilden? T.ex. kan ett genomförande av planen försämra någon vacker utsikt eller landskapsmässigt skönhetsvärde eller skapas någon för allmänheten obehaglig landskapsbild? Medför planen negativ påverkan på stadsbilden? Ett sparande av natur vegetation krävs 8. Transport och kommunikation viktiga transport- eller kommunikationsleder?

5 9. Rekreation och rörligt friluftsliv Påverkas kvalitéten eller kvantiteten på någon rekreationsmöjlighet (strövområde, vandringsled, friluftsanläggning, etc.) 5 (7) Åtgärder som stärker det rörliga friluftslivet avses genomföras utanför planområdet, bryggor, gångstigar, grillplatser, etc. 10. Mark Betydande förändring av markanvändningen? Instabilitet i mark- eller de geologiska grundförhållandena: risk för skred, ras, etc.? Skada eller förändring av någon värdefull geologisk formation? Förändrade sedimentationsförhållanden i vattendrag, sjö eller havsområde? Risk för erosion? Fördelning av dagvatten samt sparande av vegetation 11. Luft och klimat Väsentliga luftutsläpp eller försämring av luftkvalitéten? Obehaglig lukt? Förändringar i luftrörelser, luftfuktighet, temperatur eller klimat (regionalt eller lokalt)? Skador på stenfasader eller hällristningsmiljöer? 12. Vatten Förändring av grundvatten- eller ytvattenkvalitéten? Förändring av flödesriktningen för grundvatten? Minskning av vattentillgången i någon yt- eller grundvattentäkt? Förändrade infiltrationsförhållanden, avrinning eller dräneringsmönster med risk för översvämning/uttorkning? Förändrat flöde eller riktning eller strömningsförhållanden i något vattendrag, sjö eller havsområde? Påverkan på befintliga brunnar? Att vattendom krävs? Vid anläggande av bryggor

6 13. Vegetation Förändringar av antalet eller sammansättningen av växtarter eller växtsamhällen? Påverkan på någon hotad växtart eller växtsamhälle enligt Artdatabankens rödlista eller EU:s art eller habitatdirektiv? Införande av någon ny växtart? 6 (7) Spara mesta möjliga vegetation i samband med exploatering. Risk för spridning från tomtmark 14. Djurliv Förändringar av antalet eller sammansättningen av antalet djurarter? Påverkan på någon hotad djurart enligt Artdatabankens rödlista eller EU:s art eller habitatdirektiv? Införande av nya djurarter i området? En barriäreffekt för djurens flyttningar och rörelser? Försämring av fiskevatten eller jaktmarker? 15. Areella näringar Påverkas jordbruk, skogsbruk, djurhållning eller fiske? Kontroll mot skogsvårdsplan. EFFEKTER PÅ HÄLSA OCH SÄKERHET 16. Störningar, buller, utsläpp, vibrationer, ljus och skarpt sken, lukt Ökning av nuvarande ljudnivå så att människor exponeras för ljudnivåer över rekommenderade gränsvärden? Nya ljussken som kan vara bländande? Risk för vibrationer, explosion, utsläpp eller lukt? Risk för utsläpp av särskilt miljö- och hälsofarliga ämnen vid händelse av olycka? Risk att människor utsätts för joniserande strålning (radon)? Risk för elektromagnetisk strålning? Risk för översvämning? Betydande miljöpåverkan i andra kommuner eller länder? Påverkan på miljön i överordnade projekt? Kan verksamheter lokaliseras så att riktvärden för skyddsavstånd till befintlig bebyggelse enligt Bättre plats för arbete uppfylls? Planeras anslutning till kommunalt VA och värme? Högriskområde radon. Inga verksamheter avses. Anslutning enbart till kommunalt VA-system.

7 17. Miljöpåverkan från omgivningen Finns miljöstörande verksamhet som har negativ inverkan i omgivningen? Har området tidigare använts som tipp, utfyllnadsplats eller dylikt varvid miljö- och hälsofarliga ämnen kan finnas lagrade i marken? Kan global klimatpåverkan ha en negativ inverkan på projektet? 7 (7) Stugsunds hamn med buller, lukt och damning, på sikt bedöms hamnverksamheten försvinna på grund av farledsdjup. Del av området är f.d. grov- och byggtipp, Mifo klass Trafiksäkerhet Sker transport av farligt gods? Innebär projektet ökning av fordonstrafik? Skapas trafikproblem eller äventyras trafiksäkerheten? Äventyras den oskyddade trafikens säkerhet? Marginell ökning av fordonstrafiken

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA Del av Svartnora 2:2. Nora församling, Kramfors kommun B E S K R I V N I N G Bakgrund I aktuellt område finns sedan tidigare efterfrågan och exploateringsintresse av

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Datum Dnr 1/8 2015-03-03 BTN14/86 Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Behovsbedömningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING)

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING) (GRANSKNINGSHANDLING) Detaljplan för Slutarp 1:21 m.fl. Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 4 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för del av HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen HALMSTADS KOMMUN Plan 1091K Normalt förfarande, KS 2013/0531 Samhällsbyggnadskontoret 2014-10-14

Läs mer

14. Konsekvensbedömning

14. Konsekvensbedömning Omfattning och inriktning Syftet med konsekvensbedömningen är att underlätta förståelsen av planen och dess konsekvenser. Beskrivningen av planens konsekvenser skall utvecklas under hela planeringsprocessen,

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät.

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. PROJEKTORGANISATION SVENSKA KRAFTNÄT Projektledare Tillstånd och MKB ENETJÄRN NATUR AB Uppdragsansvarig Kartor och texter Kvalitetsgranskning Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn

Läs mer

5. LAGAR m.m. Nedan följer en sammanställning av de lagar som berör mark- och vattenanvändningen i Borgholms kommun.

5. LAGAR m.m. Nedan följer en sammanställning av de lagar som berör mark- och vattenanvändningen i Borgholms kommun. 5. LAGAR m.m. Nedan följer en sammanställning av de lagar som berör mark- och vattenanvändningen i Borgholms kommun. 156 157 Plan- och Bygglagen (PBL) Översiktsplan Plan- och Bygglagen (PBL) styr översiktsplanens

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3 - Miljömål Riksdagen antog i april 1999, 15 nationella miljökvalitetsmål som är formulerade utifrån den miljöpåverkan naturen tål och syftar till att överlämna en god miljö till nästa generation. Ett 16:e

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kablifiering av del av 45 kv-ledning L118 vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Juni 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio

Läs mer

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Miljöbeskrivning för vägplan Granskningshandling Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Objektnummer: 885838 2014-04-14 Dokumenttitel: Miljöbeskrivning, vägplan, Granskningshandling,

Läs mer

Östra Nolgård ! """! $ % &! "! "! $

Östra Nolgård ! ! $ % &! ! ! $ Östra Nolgård! """"! #! """! $ % &! "! "! $ ' ( ) * + +, - +. / + '. ) *.. - '.. 0 2 3 & 1. * + 1 Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för handel, kontor och bilservice, samt att ordna trafikförhållandena

Läs mer

Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand

Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand Väg 168 Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand KUNGÄLVS KOMMUN Kungälvs kommun Miljökonsekvensbeskrivning Godkännandehandling 2009-08-26 Beställare Kungälvs kommun Projektledare: Johan Pihlgren Mark och

Läs mer

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN 11. KONSEKVENSER I plan- och bygglagens 4 kap uttrycks det att översiktsplanens innebörd och skall kunna utläsas utan svårighet och att det i planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningar,

Läs mer

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Bakgrund En översiktsplan antas alltid

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR UDDEVALLA KOMMUNS VINDBRUKSPLAN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR UDDEVALLA KOMMUNS VINDBRUKSPLAN SAMRÅDsHANDLING 2015-02-02 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR UDDEVALLA KOMMUNS VINDBRUKSPLAN UDDEVALLA KOMMUN o INNEHALL Sammanfattning Inledning Metod och avgränsning Planförslag Nollalternativ Uppföljning

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Fördjupad översiktsplan FÖP 2008-2025

Fördjupad översiktsplan FÖP 2008-2025 Framtid Gällivare Malmberget Koskullskulle Fördjupad översiktsplan FÖP 2008-2025 Del 4 Planeringsförutsättningar Malmberget Koskullskulle Gällivare ANTAGANDEHANDLING ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 3 NOVEMBER

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030. Miljökonsekvensbeskrivning 2012-01-17

Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030. Miljökonsekvensbeskrivning 2012-01-17 Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030 Miljökonsekvensbeskrivning 2012-01-17 Beställning: Tierps kommun Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-556 02 680 Januari 2012 Huvudförfattare:

Läs mer

- grunddragen i fråga om tillkomst, förändring och bevarande av bebyggelse, samt

- grunddragen i fråga om tillkomst, förändring och bevarande av bebyggelse, samt ÖP 2002 Tanums kommun 1 Inledning Kapitel 1 Inledning Bakgrund Två nya lagar för beslut om miljön, naturresurslagen (NRL) samt plan- och bygglagen (PBL), trädde i kraft år 1987. Kommunerna fick därmed

Läs mer

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2011-09-05 Pia Ekström Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg Behovsbedömningen är den process vid vilket det avgörs om en

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(13) Stadsarkitektkontoret 2015-03-02 GRANSKNING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Tappströmsbron (del av Tappström 2:1) i Ekerö kommun i Stockholms län Dnr PLAN.2014.4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer