Behovsbedömning. Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Torsås kommun, Kalmar län ANTAGANDEHANDLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovsbedömning. Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Torsås kommun, Kalmar län ANTAGANDEHANDLING"

Transkript

1 Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Behovsbedömning Kalmar den 15 oktober 2010 Rev. den 4 mars 2013 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB ANTAGANDEHANDLING

2 Behovsbedömning MKB Inledning Checklistan utgör grund för kommunens ställningstagande för att bedöma om ett genomförande av detaljplanen för del av fastigheten Bergkvara 2:1, kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte (plan- och bygglagen 5kap 18 och miljöbalken 6kap 11 ). Om en betydande miljöpåverkan kan konstateras ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens bestämmelser göras. I denna handling finns en checklista på vilka frågor som ska bedömas, en samlad bedömning samt förslag till avgränsning av eventuell miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Görs bedömningen att någon fullständig MKB inte behöver upprättas kan frågorna belysas som planeringsfrågor i planbeskrivningen. Planområdets läge och markförhållanden Planområdet omfattar ca 1,7 ha och angränsar bl a till Dalskärsvägen och Lindbergs Bygg och Färg i Berkvara samhälle, Torsås kommun. Marken ägs av kommunen. Skötselavtal finns med Bergkvara båtklubb. Planens syfte och huvuddrag Planens syfte är att möjliggöra bebyggelse för småskalig verksamhet inom hamnområdet i form av mindre handelsbodar samt att möjliggöra för fler bryggor och pirar inom vattenområdet. Berörda fysiska planer och program Översiktsplanen Detaljplaneförslaget är förenligt med översiktsplanen. Regionala planer: naturvårdsplaner, miljöplaner etc. Planförslaget är förenligt med de väg- och järnvägsplaner som förs. I övrigt berörs eller påverkas inte några beslut eller ställningstaganden i regionala naturvårdsplaner eller miljöplaner. Nationella planer: vägplan etc. Planförslaget berörs inte av ställningstagande i några nationella planer. Detaljplaner Planområdet omfattas inte av någon detaljplan. 2(8)

3 Bedömningsgrunder ÖVERGRIPANDE MÅL OCH NORMER 1. Miljö- och kvalitetsmål Nationella miljömål Sveriges riksdag har fastställt 16 miljömål som skall ligga till grund för all planering. De miljömålen är: 1) Begränsad klimatpåverkan, 2) Frisk luft, 3) Bara naturlig försurning, 4) Giftfri miljö, 5) Skyddande ozonskikt, 6) Säker strålmiljö, 7) Ingen övergödning, 8) Levande sjöar och vattendrag, 9) Grundvatten av god kvalitet, 10) Hav i balans, 11) Myllrande våtmarker, 12) Levande skogar, 13) Ett rikt odlingslandskap, 14) Storslagen fjällmiljö, 15) God bebyggd miljö, 16) Ett rikt växt- och djurliv. Regionala miljömål De regionala miljömålen grundar sig på de nationella delmålen som fått regional anpassning. Kalmar län har 110 regionala miljömål. Lokala miljömål 2. Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken. Normer kan meddelas av regeringen i förebyggande syfte eller för att åtgärda befintliga miljöproblem, för att de svenska miljökvalitetsmålen ska uppnås eller för att kunna genomföra EGdirektiv. Idag finns tre förordningar om miljökvalitetsnormer, en för föroreningar i utomhusluft (SFS 2001:527), en för olika parametrar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) och en för omgivningsbuller (SFS 2004:675). Regionala normer Lokala normer Ett genomförande enligt planförslaget kan generera ökade trafikmängder beroende på vilka verksamheter som etableras inom området. Ökad trafikmängd orsakar ökade utsläpp och bullernivåer. Om antalet bryggor ökar inom området kommer antalet båtar likaså att öka vilket också medför ökade utsläpp till luft och vatten samt ökad bullernivå. 3(8)

4 FÖRORDNANDEN OCH SKYDDSVÄRDEN 3. Riksintresse, Natura 2000 lagenligt skyddad natur enligt miljöbalken 3, 4 och 7 kap, Natura 2000 eller världsarv? Förordnanden gäller nationalparker, naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskydd, djuroch växtskyddsområden, strandskyddsområden, miljöskyddsområden, vattenskyddsområden eller andra enligt lagen särskilt skyddade områden Planområdet ingår i område av riksintresse för kulturmiljövård Hamn och varvssamhälle, riksintresse för naturvård Södra Kalmars moränskärgård och riksintresse för yrkesfiske. Efter tolkning av Länsstyrelsens kartmaterial berörs planområdet av strandskydd. Inverkan av en utbyggnad enligt planförslaget bedöms inte påverka ovan nämnda riksintresse eller strandskyddets syfte påtagligt eftersom föreslagen markanvändning inte skiljer sig nämnvärt från dagens. EFFEKTER PÅ MILJÖN 4. Högt naturvärde, nyckelbiotoper, ekologiskt känsliga områden, naturresurser område som utpekas i; länsstyrelsens eller kommunens naturvårdsplan som högt naturvärde? skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotop- eller sumpskogsinventering? kommunens översiktsplan som ekologiskt särskilt känsligt? Kulturmiljö fornlämningar eller kulturhistoriskt värdefull miljö? Bergkvara ingår i riksintresse för kulturmiljövård Hamn och varvsamhälle. Föreslagen utbyggnad av mindre handelsbodar bedöms stämma väl överens med den historiska användningen av Bergkvara hamn. En marinarkeologisk undersökning har genomförts av Kalmar läns museum i samband med framtagandet av detaljplanen. Denna visade inga bevarandevärda fynd som påverkar planens utformning. 6. Landskapsbild/stadsbild Påverkan på landskapsbilden? Påverkan på stadsbilden? Ja, bebyggelse innebär en viss påverkan på landskapsbilden och stadsbilden då området idag är obebyggt. Den småskaliga bebyggelsen som föreslås bedöms kunna få en positiv inverkan på både landskaps- och stadsbilden om val av material, utformning och färg sker med omsorg. Fler bryggor och pirar kan också påverka landskapsbilden i viss mån. 4(8)

5 7. Transport och kommunikation viktiga transport- eller kommunikationsleder? Vägen till planområdet har i dagsläget trafik till småbåtshamnen och varutransporter till angränsande handelsfastighet. En viss ökning av personbilar förväntas till den verksamhet som planeras i de nya handelsbodarna. 8. Rekreation och rörligt friluftsliv Påverkas kvalitén eller kvantiteten på någon rekreationsmöjlighet (strövområde, vandringsled, friluftsanläggning etc.) Tillgänglighet till havet kvarstår liksom möjligheten att fritt kunna röra sig längsmed vattnet. Föreslagna handelsbodar genererar sannolikt bl a mer trafik och människor vilket kan påverka upplevelsen av platsen. 9. Mark betydande förändring av markanvändningen? instabilitet i mark- eller de geologiska grundförhållandena: risk för skred, ras etc? skada eller förändring av någon värdefull geologisk formation? förändrade sedimentationsförhållanden i vattendrag, sjö eller havsområde? Andelen hårdgjorda ytor kan komma att öka genom att gräsbevuxna ytor ersätts med grus eller sten, dagvatten ska dock fortsättningsvis infiltreras på plats. 10. Luft och klimat väsentliga luftutsläpp eller försämring av luftkvalitén? obehaglig lukt? förändringar i luftrörelser, luftfuktighet, temperatur eller klimat (regionalt eller lokalt)? skador på stenfasader eller hällristningsmiljöer? Ökat antal småbåtar och ökade transporter till handelsbodarna kan påverka utsläppen till luft och vatten. 11. Vatten förändring av grundvatten- eller ytvattenkvalitén? förändring av flödesriktningen för grundvattnet? minskning av vattentillgången i någon yt- eller grundvattentäkt? förändrade infiltrationsförhållanden, avrinning eller dräneringsmönster med risk för översvämning/uttorkning? förändrat flöde eller riktning eller strömförhållanden i något vattendrag, sjö eller havsområde? Ökat antal småbåtar och ökade transporter till handelsbodarna kan påverka utsläppen till luft och vatten. Ett utökat antal pirar och bryggor utreds genom anmälan om vattendom enl. Miljöbalken. 5(8)

6 12. Vegetation förändringar i antalet eller sammansättningen av växtarter eller växtsamhällen? Påverkan av någon hotad växtart eller växtsamhälle (enligt Artdatabankens rödlista eller EU:s art eller habitatdirektiv? införande av någon ny växtart? 13. Djurliv förändringar av antalet eller sammansättningen av antalet djurarter? påverkan på någon hotad djurart enligt Artdatabankens rödlista eller EU:s art eller habitatdirektiv? försämring av fiskevatten eller jaktmarker? 14. Areella näringar Påverkas jordbruk, skogsbruk, djurhållning eller fiske? EFFEKTER PÅ HÄLSA OCH SÄKERHET 15. Störningar, buller, utsläpp, vibrationer, ljus och skarpt sken, lukt ökning av nuvarande ljudnivå så att människor exponeras för ljudnivåer över rekommenderade gränsvärden? nya ljussken som kan vara bländande? risk för vibrationer, explosion, utsläpp eller lukt? risk att människor utsätts för joniserande strålning (radon)? Beroende på vilka verksamheter som etableras inom planområdet kan transporter generera buller. Sannolikheten att bullernivåer överskrider rekommenderade värden bedöms vara liten. 6(8)

7 16. Miljöpåverkan från omgivningen Finns miljöstörande verksamhet i omgivningen som har negativ inverkan? Har området tidigare använts som tipp, utfyllnadsplats eller dylikt varvid miljö- och hälsofarliga ämnen kan finnas lagrade i marken? Sannolikt består hamnområdet av utfyllnadsmassor vars kvalitet inte kan avgöras. Enligt länsstyrelsens MIFO-databas för potentiellt förorenade områden har följande tidigare verksamheter identifierats samt bedömning gjorts av fastigheten Bergkvara 2:1: Del av fastigheten har använts som varv, risken för markföroreningar har bedömts till branschklass 2*, vilket innebär en relativt stor risk för föroreningar i marken. Del av fastigheten har använts som sågverk och varv mellan åren 1920 och 1940 då man tillverkade järnvägsslipers och senare parkettstav. Ingen impregnering av slipers har gjorts här utan dessa skickades till Blekinge för behandling. Risken för markföroreningar till följd av verksamheten har bedömts till branschklass 3*, vilket innebär mindre risk för föroreningar i marken. Inom fastigheten har man under 1920 använt marken för varv vilken låg ca 300 m från övriga objekt på fastigheten. Risken för markföroreningar till följd av verksamheten har bedömts till branschklass 2* vilket innebär en relativt stor risk för föroreningar i marken. *Branschklassningen är en fingervisning på hur troligt det är att verksamheten har orsakat en markförorening, klassningen utgår från en 4-gradig skala där 1 innebär att det är stor sannolikhet att det finns föroreningar och 4 innebär att det sannolikt inte finns några föroreningar. Markprover bör tas i samband med en exploatering för att klargöra om marken behöver saneras innan bebyggelse kan komma till stånd. 17. Trafiksäkerhet Sker transporter av farligt gods? Skapas trafikproblem eller äventyras trafiksäkerheten? Innebär projektet ökning av fordonstrafik? En ökad fordonstrafik genom kundbesök samt transporter av varor kan förväntas. Vägen förbi planområdet är smal och vid leveranser kommer transporterna att stå i vägrenen intill hamnområdet. Detta kan påverka framkomligheten och sikten för andra bilar. Besökstrafiken kan ev. öka på Storgatan liksom på Dalskärsvägen, särskilt sommartid. Besökare kommer sannolikt att parkera norr om hamnen på befintlig parkeringsplats eller inom hamnområdet söder om planområdet. 18. Förenlighet med förordning (1998:905) om MKB Bilaga 2 (om särskilda ändamål berörs enl PBL 5:18, st 3); - Projektets karaktäristiska egenskaper (Planprojekt) - Projektets lokalisering (Plats) - De möjliga effekternas karaktäristiska egenskaper (Påverkan) Bilaga 4 (bedömningskriterier som gäller för alla planer och program) - Planens eller programmets karaktäristiska egenskaper - Typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat 7(8)

8 Samlad bedömning Planförslaget kan generera mer trafik i form av båt- och biltrafik. En ökad trafikmängd orsakar ökade utsläpp till luft och vatten samt en ökad bullernivå. Ökningen av trafikmängden hänger samman med vilka typer av verksamheter som etablerar sig inom området. Kommunen är dock positiv till ökad turism och en mer levande hamnmiljö vilket planförslaget kan bidra till. Riksintresset för kulturmiljövård Hamn och varvsamhälle, riksintresse för naturvård Södra Kalmars moränskärgård samt riksintresse för yrkesfiske berörs inom planområdet. Bedömningen har gjorts att riksintressena inte påverkas negativt av föreslagen detaljplan. Efter tolkning av Länsstyrelsens kartmaterial berörs en del av planområdet (motsvarande ca 15 meter längs stranden samt piren) av strandskydd. Planerad bebyggelse hamnar inom strandskyddat område vilket kräver att särskilt skäl om dispens från strandskyddet uppnås. Läs vidare om strandskydd och särskilda skäl i planbeskrivningen. Tillgängligheten till havet och möjligheten att röra sig fritt längsmed stranden kvarstår. Mot bakgrund av ovanstående genomgång är planförfattarens bedömning att miljöbedömning enligt EU:s direktiv 2001/42/EG inte behöver utföras för här aktuellt planförslag. Kommunens ställningstagande Med motiveringen att planförslaget inte innebär någon betydande miljöpåverkan är kommunens ställningstagande att det inte krävs en miljökonsekvensbeskrivning. Kalmar som ovan Vatten och Samhällsteknik AB Kristiina Kosunen Eriksson Förvaltningschef Torsås kommun Sara Norlin Planarkitekt Vatten och Samhällsteknik AB 8(8)

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Datum Dnr 1/8 2015-03-03 BTN14/86 Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Behovsbedömningen

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA Del av Svartnora 2:2. Nora församling, Kramfors kommun B E S K R I V N I N G Bakgrund I aktuellt område finns sedan tidigare efterfrågan och exploateringsintresse av

Läs mer

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING)

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING) (GRANSKNINGSHANDLING) Detaljplan för Slutarp 1:21 m.fl. Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 4 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl.

UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl. Dnr Ädh 1756/2007 Dnr planmodul: P 07/0017 Program för nya detaljplaner UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl. Konsekvenser Den fysiska planeringen är tänkt att medverka

Läs mer

Östra Nolgård ! """! $ % &! "! "! $

Östra Nolgård ! ! $ % &! ! ! $ Östra Nolgård! """"! #! """! $ % &! "! "! $ ' ( ) * + +, - +. / + '. ) *.. - '.. 0 2 3 & 1. * + 1 Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för handel, kontor och bilservice, samt att ordna trafikförhållandena

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand

Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand Väg 168 Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand KUNGÄLVS KOMMUN Kungälvs kommun Miljökonsekvensbeskrivning Godkännandehandling 2009-08-26 Beställare Kungälvs kommun Projektledare: Johan Pihlgren Mark och

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län

Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling maj 2014 UPPLYSNING Miljökonsekvensbeskrivningen är huvudsakligen

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kablifiering av del av 45 kv-ledning L118 vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Juni 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden:

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden: Innehållsförteckning Kallelse Ärende 1.1 Uppföljning LOV Ärende 1.2 Rapport över ej verkställda beslut Ärende 2.1 Tolkning av bygglovsbefriande åtgärder Ärende 2.2 Boendeparkering i Fiskebäckskil Ärende

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät.

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. PROJEKTORGANISATION SVENSKA KRAFTNÄT Projektledare Tillstånd och MKB ENETJÄRN NATUR AB Uppdragsansvarig Kartor och texter Kvalitetsgranskning Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2011-09-05 Pia Ekström Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg Behovsbedömningen är den process vid vilket det avgörs om en

Läs mer

Fördjupad översiktsplan FÖP 2008-2025

Fördjupad översiktsplan FÖP 2008-2025 Framtid Gällivare Malmberget Koskullskulle Fördjupad översiktsplan FÖP 2008-2025 Del 4 Planeringsförutsättningar Malmberget Koskullskulle Gällivare ANTAGANDEHANDLING ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 3 NOVEMBER

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg Samrådshandling december 2014 Dnr 2014KSM1061 TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kumla herrgård Kumla 3:726 Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för del av HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen HALMSTADS KOMMUN Plan 1091K Normalt förfarande, KS 2013/0531 Samhällsbyggnadskontoret 2014-10-14

Läs mer

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN 11. KONSEKVENSER I plan- och bygglagens 4 kap uttrycks det att översiktsplanens innebörd och skall kunna utläsas utan svårighet och att det i planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningar,

Läs mer

14. Konsekvensbedömning

14. Konsekvensbedömning Omfattning och inriktning Syftet med konsekvensbedömningen är att underlätta förståelsen av planen och dess konsekvenser. Beskrivningen av planens konsekvenser skall utvecklas under hela planeringsprocessen,

Läs mer

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Miljöbeskrivning för vägplan Granskningshandling Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Objektnummer: 885838 2014-04-14 Dokumenttitel: Miljöbeskrivning, vägplan, Granskningshandling,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun Fiskebäckskil Stockevik Planområdet D E T A L J P L A N F Ö R S Ö D R A S

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer