Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47"

Transkript

1 Version 1.00 Projekt 7317 Upprättad Behovsbedömning för detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47 Melleruds Kommun Västra Götalands Län Behovsbedömning Sammanfattning Planen bedöms inte ge betydande miljöpåverkan. Beaktas bör att området ligger tätt på det kommunala vattenverkets vattenintag och att tillgängligheten till strandområdet skall säkerställas. Behovsbedömningen har utförts av planområdet av Henric Ernstson Konsult. Henric Ernstson / Henric Ernstson Konsult home:henric:arbete:hekonsult:7317 :Behovsbedo mning_v100.doc / utskriven: (10)

2 Allmänt Behovsbedömning har utförts av planområdet för att identifiera om en fullständig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 5 kap 18 Plan- och bygglagen erfordras. Om bedömningen resulterar i att ingen MKB behöver upprättas kan det ändå bli aktuellt att upprätta enklare konsekvensbeskrivningar eller utredningar som belyser någon eller några speciella frågor. Checklistor används ofta i samband med behovsbedömningar för att identifiera om några frågor behövs utredas vidare eller om planen betyder betydande påverkan eller inte. Bilaga 1 är en checklista med er för det aktuella planförslaget. Ordlista Miljöbedömning Process inför en eventuell miljökonsekvensbeskrivning och ställningstagande till vad som skall med i ett sådant dokument Miljökonsekvensbeskrivning Dokument som beskriver konsekvenser av ett projekt/eploatering Behovsbedömning Bedömning av om en plan behöver en miljökonsekvensbeskrivning Biotop Generellt biotopskydd Biotop Livsmiljö för väter och djur Sådana mark- eller vattenområden som anges i bilaga 1 (SFS 1998:1252) utgör biotopskyddsområden enligt 7 kap. 11 Miljöbalken. Biotopskyddsområden är områden med höga naturvärden där djur- eller vätarter som är akut hotade, sårbara, sällsynta eller hänsynskrävande förekommer eller kan förväntas förekomma. Speciell livsmiljö för väter och djur, med naturliga gränser där speciella egenskaper gör att organismen trivs bättre än andra. Behovsbedömning enligt checklista Se bilaga 1 Betydande miljöpåverkan Lagstiftaren har i Förordning (1998:905) om Miljökonsekvensbeskrivningar radat upp ett antal verksamheter som alltid ska anses medföra betydande miljöpåverkan. Förutom dessa gäller det att identifiera och avgränsa övriga åtgärder som kan komma att leda till betydande påverkan. Lagen samt dess förarbete lyfter fram behovet att tydliggöra sekundära, kumulativa, samverkande, permanenta och tillfälliga samt positiva och negativa effekter på kort, medellång och lång sikt. En relevant avgränsning är dock mycket viktigt för att motverka allt för detaljerat och onödigt arbete i planarbetet. I bilaga 4 till MKB-förordningen finns ett antal av punkterna uppradade. 1. Planens eller programmets karaktäristiska egenskaper I bedömningen skall särskilt beaktas i vilken utsträckning planen eller programmet a) anger förutsättningarna för verksamheter eller åtgärder när det gäller plats, art, storlek och driftsförhållanden eller genom att fördela resurser, b) har betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan, c) har betydelse för integreringen av miljöaspekter särskilt för att främja en hållbar utveckling, d) innebär miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, eller e) har betydelse för genomförandet av gemenskapens miljölagstiftning. 2. Typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat I bedömningen skall särskilt beaktas a) sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av påverkan och möjligheten att avhjälpa den, b) påverkans totaleffekt, c) påverkans gränsöverskridande art, d) riskerna för människors hälsa eller för miljön, home:henric:arbete:hekonsult:7317 :Behovsbedo mning_v100.doc / utskriven: (10)

3 e) påverkans storlek och fysiska omfattning, f) vilken betydelse och sårbarhet som det påverkade området har på grund av intensiv markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller speciella särdrag i naturen, och g) påverkan på områden eller natur som har erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. Förordning (2005:356). Områdesbeskrivning Området består främst av ett större hygge, tidigare bebyggelse och i en mindre del av området av överståndare av tall och lövuppslag. Naturvärden Området besöktes 23:e mars I området fanns inga tecken på naturvärden, någon fullständig bedömning kunde dock inte på grund av årstiden. Några fynd i artportalen finns inte registrerade. Strandskydd Området omfattas av generellt strandskydd på 300 meter till Vänern. Friluftsliv Se riksintresse Riksintressen Området ligger inom Riksintresse friluftsliv benämnt Vänerns strand- och skärgårdsområden Riksintresse geografiska bestämmelser (4 kap. 2 MB) Kulturmiljö Inga kända registrerade fornfynd. Översiktsplan och kommunala planer Området är utpekat som LIS-område i den kommunala översiktsplanen. I översiktsplanen påpekas det att en utbyggnad förutsätta viss dispens från strandskyddsbestämmelserna om 300 meter byggnadsfritt. Vid upprättande av detaljplan måste hänsyn tas till vattenskyddsområdet. Länsstyrelsen påpekar också i sitt yttrande vikten av strandområdet. Förorenad mark Inga tidigare kända verksamheter inom området som skall ha gett upphov till detta. Miljökvalitetsnormer Bedöms inte påverka några normer så att de skall överskridas home:henric:arbete:hekonsult:7317 :Behovsbedo mning_v100.doc / utskriven: (10)

4 home:henric:arbete:hekonsult:7317 :Behovsbedo mning_v100.doc / utskriven: (10)

5 Miljökonsekvenser Bedömningen är att området kan bebyggas utan att värdefulla livsmiljöer för väter och djur försvinner vare sig lokalt eller regionalt. Allmänhetens tillgänglighet till området kommer att förändras, tillgängligheten till strandområdet som inte bebyggs måste säkerställas vid bebyggelse. VA-frågor skall tas omhand av det kommunala reningsverket då det finns en större badplats i närområdet som annars riskerar att ta skada. Trafikmängden till och från området samt inom området kommer att öka, den totala belastningen blir större och kan upplevas störande. Det blir ett ökat lokalt utsläpp. Då det gäller alla kringliggande intressen i form av friluftsliv, naturvård etc. är området i stora delar undantaget ur intresseområdena och någon konflikt med utpekade intressen i närområdet ses inte. Slutsats Den aktuella detaljplanen bedöms inte kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan. home:henric:arbete:hekonsult:7317 :Behovsbedo mning_v100.doc / utskriven: (10)

6 Bilaga 1 med checklista över behovsbedömning Detaljplan för: Fastighetsbeteckningar: Planens syfte: Handläggare: Kort beskrivning av befintlig miljö/naturmiljö: Detaljplaneprogram för fastigheterna Vita Sannar Bråna 4:1, 1:46, 1:47 Bostadsområde GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN Förordnanden/skydd som berör planen Område med lagenligt skyddad natur enligt miljöbalken 7 kap (t.e. Naturreservat, landskapsbild, strandskydd, biotopskyddsområde) Kulturreservat, byggnadsminne eller fornminne Vattenskyddsområde Riksintresse för naturkulturmiljövård och rörligt friluftsliv JA NEJ Fritet / Strandskydd Ligger intill det kommunala vattenverket Område av riksintresse för naturvården Område av riksintresse för kulturmiljövården Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet Område som ingår i Nätverket Natura 2000 Övriga områden av riksintressen Riksintresse geografiska bestämmelser (4 kap. 2 MB Höga naturvärden Område, som bedömts ha högt regionaltnaturvärde Område, som är utpekat i skogsstyrelsens nyckelbiotop-eller sumpskogsinventering Kalhygge Kalhygge home:henric:arbete:hekonsult:7317 :Behovsbedo mning_v100.doc / utskriven: (10)

7 Ekologiskt särskilt känsligt område Område som bedömts vara ekologiskt särskilt känsligt Skyddsavstånd Verkstamhet/-er lokaliseras så att riktvärde för skyddsavstånd till befintlig bebyggelse Effekter på Miljön Mark Instabilitet i markförhållandena eller de geologiska grundförhållandena: risk för skred, ras etc skada eller förändring av någon värdefull geologisk formation risk för erosion förändrade sedimentationsförhållanden i vattendrag, sjö eller havsområde Har det aktuella området tidigare använts som tipp, utfyllnadsplats eller dylikt varvid miljö- och hälsofarliga ämnen kan finnas lagrade i marken Luft och Klimat väsentliga luftutsläpp eller försämring av luftkvalitén Lukt förändringar i luftrörelser, luftfuktighet, temperatur eller klimat (regionalt eller lokalt) skador på stenfasader eller hällristningsmiljöer Vatten förändring av grundvattenkvalitén förändring av flödesriktningen för grundvattnet minskning av vattentillgången i någon yt- eller grundvattentäkt förändrade infiltrationsförhållanden avrinning eller dräneringsmönster med risk för översvämning/uttorkning förändringar i ytvattenkvalitén (bakteriologiskt eller kemiskt, temperatur och omblandning) förändrat flöde eller riktning eller strömförhållanden i något vattendrag, sjö Dagvattenhanterin g måste skötas då vattenverket finns i närheten. Måste beaktas då kommunens vattenverk finns i dess närhet och intaget inte är långt ut i Vänern! home:henric:arbete:hekonsult:7317 :Behovsbedo mning_v100.doc / utskriven: (10)

8 Vegetation betydande förändringar i antalet eller sammansättningen av vätarter eller vätsamhällen Påverka någon hotad/rödlistad vätart eller vätsamhälle införande av någon ny vätart Hm trädgårdar inför alltid främmande element Djurliv betydande förändringar av antalet eller sammansättningen av djurarter i området (däggdjur, fåglar, fiskar, reptiler, skaldjur, insekter) påverka någon hotad djurart (enligt Artdatabankens rödlista eller EU:s art eller habitatdirektiv införande av nya djurarter i området, eller verka som gräns för djurens förflyttningar och rörelser Försämring av fiskevatten eller jaktmarker Risk för att så kallade spridningskorridorer stängs eller saknas Effekter på hälsa Störningar; utsläpp, buller, Vibrationer Ökade utsläpp av hälsofarliga ämnen Ökning av nuvarande ljudnivå att människor eponeras för ljudnivåer över rekommenderade gränsvärden Ljus, skarpt sken och skuggor nya ljussken som kan vara bländande Stora eller rörliga skuggor Säkerhet Eplosionsrisk risk för utsläpp för särskilt farliga ämnen vid olycka risk för att människor utsätts för strålning (radon eller elektromagnetiska fält) Förändrade risker i samband med farligt gods Miljöpåverkan från omgivningen Ligger befintlig miljöstörande verksamhet i omgivningen på för kort skyddsavstånd enligt "Bättre plats för arbete" Radon? home:henric:arbete:hekonsult:7317 :Behovsbedo mning_v100.doc / utskriven: (10)

9 EFFEKTER PÅ HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN OCH ANDRA RESURSER Mark- och vattenanvändning Kan genomförandet av planen medföra avsevärd förändring av mark eller vattenanvändning i området: Faktiska förhållanden Enligt gällande plan Naturresurser uttömmande av ej förnyelsebar naturresurs att mål och riktlinjer i grushushållningsplanen motverkas Transporter/ Kommunikationer betydande ökning av fordonstrafik Inte betydande då det finns ett större turistmål i direkt närhet. Dock kräver ett bostadsområde så långt bort från tätorten mycket trafik till och från området. Rekreation, rörligt friluftsliv försämrad kvalité eller kvantitet på någon rekreationsmöjlighet (strövområde. vandringsled, friluftsanläggning etc.) Kulturminnesvård negativt påverka område med fornlämningar eller annan kulturhistoriskt värdefull miljö Landskapsbild försämra någon vacker utsikt eller landskapsmässig skönhet eller skapas någon för allmänheten obehaglig landskaps- eller stadsbild Miljöfarlig verksamhet enligt MB kräver tillstånd, anmälan eller samråd enligt miljöbalken home:henric:arbete:hekonsult:7317 :Behovsbedo mning_v100.doc / utskriven: (10)

10 troligen industriändamålet leder till att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken överskrids Tillståndsplikt/ansöka n enligt MB kräver tillstånd, anmälan eller samråd enligt miljöbalken home:henric:arbete:hekonsult:7317 :Behovsbedo mning_v100.doc / utskriven: (10)

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING)

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING) (GRANSKNINGSHANDLING) Detaljplan för Slutarp 1:21 m.fl. Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 4 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket mars 2006 Titel: Miljöbedömningar för planer

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2011-09-05 Pia Ekström Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg Behovsbedömningen är den process vid vilket det avgörs om en

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för del av HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen HALMSTADS KOMMUN Plan 1091K Normalt förfarande, KS 2013/0531 Samhällsbyggnadskontoret 2014-10-14

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Datum Dnr 1/8 2015-03-03 BTN14/86 Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Behovsbedömningen

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA Del av Svartnora 2:2. Nora församling, Kramfors kommun B E S K R I V N I N G Bakgrund I aktuellt område finns sedan tidigare efterfrågan och exploateringsintresse av

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg Samrådshandling december 2014 Dnr 2014KSM1061 TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kumla herrgård Kumla 3:726 Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Östra Nolgård ! """! $ % &! "! "! $

Östra Nolgård ! ! $ % &! ! ! $ Östra Nolgård! """"! #! """! $ % &! "! "! $ ' ( ) * + +, - +. / + '. ) *.. - '.. 0 2 3 & 1. * + 1 Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för handel, kontor och bilservice, samt att ordna trafikförhållandena

Läs mer

Detaljplan för kv Björktrasten (Björkstrasten 1 och 2, del av Broängen 1:4:Jakobsberg 1:2 och Bro 1:1) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för kv Björktrasten (Björkstrasten 1 och 2, del av Broängen 1:4:Jakobsberg 1:2 och Bro 1:1) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för kv Björktrasten (Björkstrasten 1 och 2, del av Broängen 1:4:Jakobsberg 1:2 och Bro 1:1) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) Planbeskrivning Behovsbedömning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR UDDEVALLA KOMMUNS VINDBRUKSPLAN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR UDDEVALLA KOMMUNS VINDBRUKSPLAN SAMRÅDsHANDLING 2015-02-02 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR UDDEVALLA KOMMUNS VINDBRUKSPLAN UDDEVALLA KOMMUN o INNEHALL Sammanfattning Inledning Metod och avgränsning Planförslag Nollalternativ Uppföljning

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

Kulturnämndens delårsrapport Januari-juni 2013 Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande Kulturnämndens mål Främja dialog med medborgare, föreningar, studieförbund och besökare. Planerade aktiviteter

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET DECEMBER 2011 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 7 Ljud 8 Skuggor 8 Ljus 10 Säkerhet 10

Läs mer

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 S A M R Å D S U N D E R L AG PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 FEBRUARI 2012 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 8 Ljud 8 Skuggor 10 Ljus

Läs mer

Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 (Plantagon) Planbeskrivning & behovsbedömning. 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802

Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 (Plantagon) Planbeskrivning & behovsbedömning. 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802 Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 Planbeskrivning & behovsbedömning 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802 Sammanfattning av planförslaget Företaget Plantagon International AB har i samarbete med

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät.

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. PROJEKTORGANISATION SVENSKA KRAFTNÄT Projektledare Tillstånd och MKB ENETJÄRN NATUR AB Uppdragsansvarig Kartor och texter Kvalitetsgranskning Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län

Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling maj 2014 UPPLYSNING Miljökonsekvensbeskrivningen är huvudsakligen

Läs mer

UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl.

UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl. Dnr Ädh 1756/2007 Dnr planmodul: P 07/0017 Program för nya detaljplaner UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl. Konsekvenser Den fysiska planeringen är tänkt att medverka

Läs mer