Samverkansdokument mellan primärvården och hudkliniken i Västmanland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansdokument mellan primärvården och hudkliniken i Västmanland"

Transkript

1 Samverkansdokument mellan primärvården och hudkliniken i Västmanland Fastställd av Lennart Iselius Handläggare Tomas Vikerfors verksamhetschef Hudkliniken Gäller fr o m Dokum entnu mmer Version 3 Rune Kaalhus familjeläkare Följande vårdprogram ingår i samverkansdokumentet: 4.2 Malignt melanom 4.3 Basalcellscancer 4.4 Dysplastiska nevi 4.5 Pigmentnevi 4.6 Aktinisk keratos 4.7 Skivepitelcancer 4.8 Akne 4.9 Rosacea 4.10 Vårtor 4.11 Perioral dermatit 4.12 Psoriasis 4.13 Pustulosis palmoplantaris PPP 4.14 Atopiskt eksem 4.15 Seborroisk keratos 4.16 Infestationer 4.17 Venereologiska frågeställningar 4.18 Svampinfektioner 4.19 Malassezia-relaterade kutana infektioner 4.20 Urtikaria 4.21 Lichen ruber 4.22 Hyperhidros 4.23 Ärr

2 KONTAKTVÄGAR TILL HUDKLINIKEN Administrativ kontaktperson Susanne Hart, tfn Medicinskt ansvarig överläkare Ali Guuled, tfn Klinikchef Tomas Vikerfors, tfn Kontaktperson, allmänläkarkonsult: Rune Kaalhus, Läkargruppen. 1. Syfte Syftet med samverkansdokumentet mellan hudkliniken och familjeläkarverksamheten är att - tydliggöra gränslinjen mellan familjeläkarna och hudkliniken - precisera innehåll i remisser och remissvar - vid behov ge familjeläkaren hjälp med diagnostik och behandling inom området dermatologi och venereologi - hitta nya vägar för den professionella kommunikationen 2. Omfattning 3. Ansvar Omfattar berörd personal inom hudkliniken och familjeläkarverksamheten i Västmanland. Verksamhetschef ansvarar för att samverkansdokumentet görs känt och efterlevs på respektive enhet. 4. Tillvägagångssätt 4.1 Allmänt Former för konsultation - remiss med fråga som inte kräver patientbesök - traditionell remiss - jourtelefon, tfn för direktkontakt med jourläkare - arbetsplatsbrevlåda, hud-direkt, för diagnosfrågor En akutremitterad patient måste alltid ha en förbokad tid.

3 4.1.1 Primärvårdsåtagande Patienter som remitteras till hudkliniken skall ha åtgärdats i enlighet med framtagna vårdprogram. Hudbiopsi (stansbiopsi) kan tas vid osäkerhet om diagnos dock ej vid stark misstanke om malignt melanom. Biopsin medför ej någon risk för komplikationer, kan tas från alla delar av kroppen inkl ansiktet. Hudexcision kan göras i primärvården om kompetens och intresse finns (Obs! 3 mm:s marginal) Remiss indikationer och innehåll Indikationer för remiss: - diagnostik och optimering av terapi - second opinion Specialiståtagande Remissen bör innehålla följande uppgifter: Frågeställning, beskrivning av symtom, genomförda utredningar och behandlingar samt övriga relevanta sjukdomar och medicinering. Vid remittering av patienter bör man ange lokalisation, storlek, ev recidiv samt bifoga PAD-kopia. Remiss får inte enbart bestå av tidigare journalkopior. När remissen anländer till hudkliniken görs inom 1 vecka en prioritering som meddelas patient och inremitterande läkare. Remissbesöket skall erbjudas senast 3 månader från remissdatum enligt vårdgarantin. Vid misstanke om malign tumör är väntetiden max 1 månad. Vid remissbesöket bestämmes fortsatt handläggning av patientens besvär. Det kan vara - Kompletterande utredning för att kunna fatta beslut om åtgärd. - Patienten åtgärdas direkt eller blir uppsatt för kirurgisk åtgärd t ex excision, kryo, fotodynamisk terapi eller koldioxidlaser. - Patienten återremitteras till familjeläkaren med rekommendation om fortsatt behandling - Svårt hudsjuka erbjuds fortsatt behandling och uppföljning på hudkliniken I samband med remissbesöket skrivs ett remissvar till inremitterande läkare. Svaret kan bestå av en kopia på journalanteckningen men måste innehålla uppgifter om diagnos, planerad behandling och en tidsram samt svar på remissens frågeställningar. splanen bör innehålla uppgifter om när patienten ska åtgärdas och när han/hon återremitteras till familjeläkaren samt konkreta råd om fortsatt behandling i primärvården. Under tiden från patientens remissbesök på hudkliniken tills dess han/hon remitteras ut till familjeläkaren igen är vederbörande

4 hudläkare ansvarig för sjukintyg, receptförskrivning, provtagning e t c för den aktuella åkomman om inte annat avtalas med inremitterande läkare När patienten är färdigbehandlad på hudkliniken skall han/hon remitteras ut till familjeläkaren. Återremissen ska innehålla tydliga anvisningar om huruvida patienten är i behov av ytterligare behandling och uppföljning av primärvården och i dessa fall rekommendationer om typ av behandling, behandlingstid etc. Samverkansdokument med översiktliga vårdprogram har tagits fram gällande de vanligaste hudsjukdomarna. Antalet vårdprogram kommer successivt att utökas tills de blir så heltäckande som möjligt. Sedan många år finns en överenskommelse mellan hud kirurgi ÖNH-kliniken att bedömning av hudtumörer sker primärt på hudkliniken. Hudkliniken har bred klinisk erfarenhet av bedömning och diagnostisering av hudförändringar samt tillgång till och erfarenhet av olika behandlingsmetoder. Benigna tumörer exempelvis intradermala naevi, lämnas utan åtgärd på hudkliniken. Ska ej skickas om åtgärden är rent kosmetisk. I dessa fall får patienten söka privat och bekosta åtgärden själv. 4.2 Malignt melanom Allmänt/bakgrund Etiologi I Västmanland registreras årligen cirka 100 st nya fall av malignt melanom i huden. Medianåldern vid insjuknandet i malignt melanom är cirka 55 år. Risken att hitta malignt melanom under 18 års ålder är försumbar. Antalet fall av icke kutana melanom har varit cirka 100 fall per år i landet. Prognos Prognosen vid malignt hudmelanom varierar beroende på tumörens histopatologiska stadium, tumörtjocklek och ulceration. Cirka % av alla patienter av malignt hudmelanom botas permanent. Primär prevention Den primära preventionens mål är att minska incidensen av malignt hudmelanom. Preventiva åtgärder såsom informationsinsatser och

5 rådgivning syftar till att förändra solvanorna och minimera riskbeteende som medför brännskador. Den viktigaste målgruppen är småbarnsföräldrar, barn och ungdomar. Då även överdriven solexposition i vuxen ålder kan medföra en ökad risk för hudmelanom bör rådgivning ges i alla åldrar. Allmänna råd - Undvik solen då den är som starkast mitt på dagen ( kl 11-15) - Använd kläder och hatt som ger det bästa solskyddet - Barn under ett år bör inte utsättas för direkt solbestrålning, äldre barn bör skyddas med kläder och hattar. Som komplement till kläder använd solskyddsmedel med lägst SPF 30 (sun protection factor) Det är inte helt klarlagt vilken betydelse användandet av solkräm har när det gäller att skydda sig mot hudmelanom. Solskyddskrämer kan kamouflera hudens reaktion på för hög UV-dos. Om solskyddskräm används för att kunna vistas längre i solen utan att bli röd bidrar den sannolikt till en ökad UV-exposition. Därför kan solkrämer med solskyddsfaktor SPF med lägst 30 rekommenderas. Den sekundära preventionens mål är att genom tidig diagnostik minska dödligheten i malignt melanom. Det är viktigt att sprida kunskaper om hudförändringar och om att prognosen är god vid tidig upptäckt av hudmelanom Primärvårdsåtagande Primär excision Flera hudmelanom opereras av familjeläkaren och diagnosen är ibland oväntad. Vid misstanke om malignt melanom görs antingen radikal excision med 10 mm:s marginal och preparat till PAD eller remiss till hudkliniken. Om primär excision görs och vid svar om malignt melanom ska patienten informeras och remitteras till hudkliniken för vidare handläggning Indikationer för remiss Misstänkta fall som inte excideras remitteras för bedömning till hudkliniken. Misstänkta fall är - asymmetrisk form - oregelbunden pigmentering - diffus avgränsning - ökad tillväxt

6 Vid misstanke om malignt melanom undviks stansbiopsi utan hela hudförändringen bör excideras för PAD (excisionsbiopsi) Specialiståtagande Misstänkta eller säkerställda fall av malignt melanom remitteras till hudkliniken för klinisk undersökning, kontroller och rådgivning. Vägledande vid kontrollerna är RCC:s vårdprogram för Uppsala- Örebroregionen, Uppföljning Efter excision och återbesök på kirurgklinken resp öron-näsahalskliniken bör patienten komma till hudkliniken, dels för genomgång av hudkostymen, dels för information om solskydd och dels för att få svar på frågor i samband med diagnos. Fortsatta kontroller sker på hudkliniken enligt RCC:s vårdprogram. Patient med spridd sjukdom remitteras av hudkliniken direkt till onkologkliniken i Västerås. 4.3 Basalcellscancer Allmänt/bakgrund Basalcellscancer är den vanligaste maligna hudtumören. I Sverige diagnostiseras årligen drygt nya fall av basalcellscancer. Huvuddelen av dessa ses hos individer äldre än 40 år. Merparten av tumören är lokaliserade till huvud/halsregionen. I enlighet med nya föreskrifter från socialstyrelsen 2004 är basalcellscancer rapporteringspliktig till cancerregistret. Till skillnad från övriga rapporteringspliktiga tumörer kommer basalcellscancer att rapporteras direkt till cancerregistret från diagnostiserande patologlaboratorium. Behandlande kliniker behöver inte rapportera. Det senare skall dock till diagnostiserande patolog uppge tumörläge samt om tumören är ny eller utgör ett lokalrecidiv. Exponering för solljus kumulativ dos av kronisk exponering med även periodiskt intensivt solljus bedöms vara den största riskfaktorn för utveckling av basalcellscancer (överexponering upprepade brännskador i barnaåren). Om multipla basalcellscancrar ses hos unga individer, års åldern, bör möjligheten till basalcellsnaevussyndrom (Gorlins syndrom) övervägas. Definition Basalcellscancer är en lokalt malign, destruktivt växande epitelial tumör. Metastaserar inte.

7 Brukar delas in i tre olika kliniska former - nodulär - superficiell - morfeiform (morphea) Nodulär basalcellscancer Välavgränsad, ofta i ansiktet. I regel slät, ofta blank, pärlemorskimrande yta. Telangiektasier är vanliga. Sällan eller aldrig hårväxt på en basalcellscancer. Ulceration kan förekomma. En krusta kan täcka tumören fuktigt glänsande sår inramat av en vallartad kant med pärlemoglans och telangiektasier. Även pigmenterade former kan ses. Superficiell basalcellscancer Ofta på bålen och ofta multipla. Mer sällsynta i ansiktet. Ytlig, erytematös, obetydligt infiltrerad, ofta med små krustor och fjäll. I allmänhet skarpt avgränsad. Morfeabasalcellscancer Växer diffust och ofta infiltrativt. Tumören är oftast betydligt större än det kliniska intrycket. Vanligast i ansiktet, särskilt på näsan, i pannan eller i tinningen. Kliniskt en grå eller gulvit sklerodermi eller morfealik plackartad förändring. Ytan är ärrliknande och glatt. Fibrosen ger en fast och seg konsistens. Syftet med behandling är att avlägsna tumören och innefattar såväl kirurgiska som icke kirurgiska metoder. Målsättningen bör vara att få basalcellscancern radikalt exstirperad med en klinisk marginal om minst 2 3 mm för de lågaggressiva, nodulära och superficiella tumörerna (Glastyp IA och IB) och 5 mm för övriga (Glastyp II och III). Resektatet bör inkludera subkutan vävnad Primärvårdens åtagande Majoriteten av patienter med basalcellscancer kommer primärt till familjeläkaren. Om denne vill åtgärda denna rekommenderas i första hand excision med PAD, övriga behandlingsmetoder bör utföras på specialklinik.

8 4.3.2 Indikationer för remiss Patienten remitteras i första hand till hudkliniken för diagnostik och behandlingsval. De flesta patienter behandlas på hudkliniken eftersom man där har olika behandlingsmöjligheter så behandlingen kan skräddarsys. Vid remittering är stansbiopsi i regel ej nödvändig Specialiståtagande Diagnostik vid behov. Val av behandling. Denna ges på hudkliniken eller i förekommande fall skickas remiss till annan specialistklinik. ar på hudkliniken - Excision - Kurettage och diatermi - Kryoterapi - Laser - Pdt - Imiquimodkräm (Aldara) - 5-Fluorouracilkräm Uppföljning Lågriskpatienter instrueras om självkontroller. Vid nya oklara hudförändringar bör patienten i första hand ta kontakt med sin familjeläkare. Kontroller hos hudspecialist sker enbart av immunosupprimerade patienter 4.4 Dysplastiskt naevus Allmänt/bakgrund Dysplastiskt naevus är ej förstadium till malignt melanom. Hanteras som ett benignt naevus. Om excision görs ska den vara radikal med 3 mm:s marginal. Uppföljning behövs ej. Patienten rekommenderas självkontroller. Patienter med dysplastiska naevussyndrom kontrolleras vid hudkliniken eller vid hudpolikliniken i Västerås efter individuell bedömning. 4.5 Pigmentnevus Allmänt/bakgrund Ska ej skickas om åtgärden är kosmetisk. I dessa fall får patienten söka privat och bekosta åtgärden själv. Familjeläkare bör ej utlova åtgärd/excision. Efter bedömning är detta kanske ej medicinskt motiverat.

9 4.6 Aktiniska keratoser Allmänt/bakgrund Ytlig cellförändring beroende på åldrad solskadad hud. Det är en omöjlighet att behandla alla dessa patienter. En liten risk finns (oklar hur stor) för övergång i skivepitelcancer Primärvårdsåtagande Aktiv exspektans. Stansbiopsi vid behov. Information om solskydd Indikationer för remiss Om patienten har en PAD-verifierad aktinisk keratos kan de familjeläkare som så önskar pröva behandling med Aldara (lokal immunmodulerande kräm) - Ett tunt lager Aldara kräm appliceras på det angripna området. Krämen får sitta över natten = cirka 8 timmar. - en görs tre gånger per vecka (exempel måndag, onsdag, fredag) i 4 veckor. - Uppehåll i 4 veckor. Om inte alla lesioner är borta efter 4 veckors behandling och 4 veckors uppehåll kan en ny 4 veckors behandling ordineras. Upplever patienten intensiva lokala inflammatoriska reaktioner eller om infektion observeras i behandlingsområdet kan ett uppehåll i behandlingen göras. Man får dock räkna med att Aldara behandlingen alltid leder till lokala inflammatoriska reaktioner. En förpackning räcker för 4 veckors behandling. Vid oklar diagnos. Ibland kan en aktinisk keratos vara svår att differentiera från en ytlig basalcellscancer som sitter i ansiktet. Vid osäkerhet om diagnosen kan patienter remitteras till hudkliniken. Biopsitagning kan också vara en värdefull hjälp för familjeläkaren att sålla ut de fall som man behöver skicka till hudkliniken Specialiståtagande Uppföljning Hjälp med diagnostik och vid behov ställningstagande till behandling Egenkontroll hos de flesta.

10 4.7 Skivepitelcancer Allmänt/bakgrund I Västmanland diagnostiserades år st nya fall av skivepitelcancer. Den största ökningen ses hos personer över 60 år i kroniskt solexponerad hud inom huvud/halsområdet. Hög kumulativ dos av kronisk exponering av solljus är sannolikt den viktigaste riskfaktorn för skivepitelcancer. Detta visar sig i att % är lokaliserade till solexponerade ytor såsom huvud/halsregionen och hand-ryggar. Ljushylta individer med solkänslig hud löper störst risk att utveckla skivepitelcancer. En klart förhöjd risk har också immunosupprimerade patienter t ex anses njurtransplanterade individer ha en c:a 100 ggr ökad risk. Kronisk inflammation i huden som vid exempelvis kroniska sår eller fistel-mynningar innebär likaså en ökad risk för utvecklande av denna tumörtyp. Definition Skivepitelcancer i huden är en malign tumör som uppstår från de keratiniserande cellerna i epidermis eller hudadnexa. Skivepitelcancer växer lokalt invasivt och har potential att sprida sig till andra organ i kroppen. Kliniskt uppträder skivepitelcancer ofta som en oregelbunden exo/endofytisk tumör, med en central ulceration och/eller krusta samt med palpationsfynd i form av infiltrerad lesion. Diagnosen ställs histopatologiskt. Prognos Risk för metastasering vid skivepitelcancer uppskattas till 2 5 % och sker vanligen till regionala lymfkörtlar. Metastaseringsfrekvensen är beroende av tumörlokal, tumörstorlek, histologisk differentiering, tillväxthastighet. Tumör hos immunosupprimerad patient recidiverar och metastaserar oftare Primärvårdsåtagande Radikal excision med marginal och preparat till PAD alternativt remiss till hudklinik Indikationer för remiss För diagnostik och/eller excision. Skivepitelcancer skall alltid excideras (i vissa fall aktuellt med strålning) Specialiståtagande Diagnostik och behandling.

11 4.7.4 Uppföljning Regelmässigt görs inga kontroller på hudkliniken. 4.8 Akne Allmänt/bakgrund Akne vulgaris är en mycket vanligt förekommande inflammatorisk hudsjukdom i talgkörtlarna/hårfolliklarna. Akne uppstår genom samverkan av flera faktorer - Talgkörtelproliferation. - Hyperkeratinisering i talgkörtelns utförsgång. - Förekomst av Propionibacterium acnes. - Inflammation. Akne kan även vara exogent orsakad. Akne är vanligast i tonåren, var tredje tonåring har behandlingskrävande besvär. Akne kan även debutera i vuxen ålder. Symtom Komedoner/pormaskar, papler, pustler, djupare infiltrat eller cystor, ibland konfluerande och ärrbildning. Finns i ansiktet hos 99% av patienterna, rygg 60% och bröstkorg 15%. Oftast utläkt till års ålder, men 5% kvinnor och 1% män kräver behandling även vid 40 års ålder. Viktigaste differentialdiagnos är rosacea. Använd vanlig tvål och vatten vid tvättning. Undvik feta krämer och salvor. Solning har inte någon bevisat läkande effekt. Kosmetiskt kamouflage kan vid behov användas. Icke inflammerad komedondominerad bild Lokala medel med antibakteriell och komedolytisk effekt, som bör kombineras - Bensoylperoxider 5-10 % (Basiron, Brevoxyl, Stioxyl). Receptfria. Kan vara hudirriterande. Kan bleka textilier. Appliceras på morgonen. - A-vitaminsyre derivat (Differin). God komedolytisk effekt. Ger oftast en initial irritation som brukar vara övergående. Appliceras till natten. Alternativt azelainsyra (Skinoren),

12 vid mindre lokal irritation än föregående men ej lika effektivt, långsamt insättande verkan. Grundlig patientinformation krävs för att uppnå bästa compliance. Kombination av Bensoylperoxid och A-vitaminsyre derivat rekommenderas i första hand. Finns som kombinationspreparat EpiDuo, ej rabatt. Klindamycin (Dalacin liniment och lotion) Antibiotikum för utvärtes användning där andra lokalbehandlingsmedel inte har tillräcklig effekt. stid ej längre än tre månader. Bör kombineras med andra medel för utvärtes bruk enligt ovan för att minska risken för resistensutveckling av Propionibacterium acnes. Finns numera som kombinationspreparat Duac (Dalacin + bensoylperoxid, ej rabatt) Lindrig måttlig inflammatorisk akne i större utbredning Tetracykliner (Lymecyklin). Bakteriostatisk effekt på P acnes och ospecifik antiinflammatorisk effekt. Tetralysal (Lymecyklin) teoretiskt bättre absorption vid samtidigt kalkintag, mindre GI-besvär, lägre risk för fototoxiska reaktioner än äldre Tetracyklinpreparat. Rekommenderas Tetralysal i 3 månader, startdos 300 mg x 2, dosreduktion till 300 mg x 1 vid förbättring. Alltid kombination med utvärtes medel enligt ovan, dock ej Klindamycin. Lokalbehandling bör även användas som underhållsbehandling. Hormonell behandling Eventuell pröva p-piller med östrogenprofil, t ex Desolett, och Mercilon till yngre kvinnor utan riskfaktorer för trombembolism. Hormonella medel med enbart gestagen bör undvikas till kvinnor med akne på grund av risk för försämring. Svårare/djup/utbredd akne Perorala retinoider (Roaccutan) Ges i 4-6 månader vid svår inflammatorisk akne, se indikation för remiss. Licenspreparat för hudkliniken framför allt på grund av hög risk för fosterskada vid eventuell graviditet. God effekt, över 90 % blir bra Primärvårdsåtagande Lindrig akne (komedo- respektive komdeopapulös akne)

13 där icke antibiotiskt lokalbehandlingsmedel som enda medel eller i kombinationer, eventuellt också kombination med Klindamycin kan användas. Måttlig inflammatorisk akne (papulopustulös akne) behandlas med icke antibiotiskt lokalbehandlingsmedel i kombination med tetracyklinpreparat och i vissa fall östrogendominerat p-piller till kvinnor Indikationer för remiss - Djup inflammatorisk akne (acne conglobata/nodulcystisk akne). - Svårare ärrbildande inflammatorisk akne. - Tidigare behandlingsmisslyckanden med tetracykliner trots adekvat dos och behandlingslängd. - Otillräcklig effekt efter tre månaders adekvat behandling enligt ovan - Aknedebut hos kvinna > 20 års ålder med oregelbunden mens/indikation för gynekologisk/endokrinologisk utredning Specialiståtagande Enligt ovan. Patienter som inte uppfyller kriterier för roaccutanbehandling kan återremitteras till primärvården för handläggning se Primärvårdsåtagande Uppföljning Roaccutanpatienter kontrolleras på hudkliniken 4.9 Rosacea Allmänt/bakgrund Rosacea är en kronisk dermatos lokaliserad till konvexa ytor i ansiktet. Rosacea drabbar 10 % av den vuxna befolkningen. Tillståndet kännetecknas av återkommande flushing, permanent rodnad och telangiektasier med perioder av inflammation med svullnad, papler och pustler. Ej komedoner. Ibland ögonsymtom: blefarit, konjunktivit eller keratit. Etiologi Oklar. Den dominerande hypotesen är att rosacea primärt är en vaskulär sjukdom med överkänsliga kärl. Hereditär faktor. Koppling till migrän, dyspeptiska besvär (helicobakter p).

14 Möjliga försämringsfaktorer Diet: Alkohol, heta drycker. Fysikaliska: Sol, köld, värme, temperaturväxlingar. Lokala: Feta krämer, potenta steroider (grupp II IV). Differentialdiagnoser - Akne. Har komedoner, yngre patienter. Akne kan gå över i en rosacea - Seborroiskt eksem mycket vanligt, rodnad, fjällning nasolabialt, glabellaområdet. Ofta samtidiga besvär av mjäll/klåda i hårbotten. - Fjärilserytem vid akut kutan LE: Ovanligt, ett delfenomen vid allmän sjukdom. PAD kan ge diagnos. Utredning/provtagning: Diagnosen ställs på den kliniska bilden. I vissa fall kan hudbiopsi/pad vara behjälplig. Papulopustulär rosacea Perorala tetracykliner. Startdos och behandlingstider som vid akne. Lägsta effektiva underhållsdos prövas ut. Tetracykliner ges vid akuta skov eller vid svårare kroniska besvär. Kombineras med lokalbehandling, i första hand metronidazolpreparat. Alternativa lokala behandlingar är 10 % svavel i Essex kräm eller 15 % Azalainsyra/Finacea. Lokalbehandling bör lämpligtvis fortsätta i flera månader efter utsatt tetracyklinkur. Enbart lokalt Metronidazol kan krävas vid lindrigare papulopustulär sjukdom. 2:a hands medel Oracea, 1 kapsel dagligen i 4 månader. Ej läkemedelsförmån. OBS! Risk för ljussensibilisering, restriktioner för samtidigt intag mjölkprodukter. Erytromycin kan användas vid kontraindikationer för tetracykliner. Om utebliven effekt av tetracykliner kan Roaccutan prövas. Okulär rosacea Tetracykliner brukar ha mycket god effekt. Telangiektasier Argon/färgslaser. I dagsläget ges det inte inom offentlig sjukvård. Flushing Propranolol mg per dygn.

15 Rhinophyma Kirurgisk behandling (koldioxidlaser eller diatermislinga) Prognos Rosacea går initialt i skov. Obehandlad ger kroniska besvär. Uttalad symtomlindring/långvarig remission uppnås ofta med behandling Primärvårdsåtagande Merparten av patienterna kan skötas av familjeläkaren Indikationer för remiss - Osäker diagnos. - Otillfredsställande terapisvar. - Rhinophyma Specialiståtagande Uppföljning Remissfallen. När klar diagnos sätts bör de flesta fall kunna följas upp av familjeläkaren. De flesta fall kräver ej uppföljning. Patienten kan höra av sig vid behov. Roaccutanpatienter följs upp på hudkliniken 4.10 Vårtor Allmänt/bakgrund Verruca vulgaris är en benign virusutlöst hudtumör. Naturalförloppet är gott och vårtorna försvinner så småningom spontant. Utbredning är stor, framför allt under barnaåren och det är orimligt att alla patienterna ska komma till hudkliniken. Prognos Prognosen är god. Vårtorna självläker så småningom. Allmänna råd Detta är en åkomma som lämpar sig för egenvård. På apoteket finns vårt-preparat som man kan köpa med bifogade instruktioner. Någon kurativ behandling finns inte att erbjuda Primärvårdsåtagande Familjeläkare kan informera patienten om att detta är en åkomma som ej sköts i sjukvården utan bör skötas med egenvård enligt apoteksinformation.

16 Indikation för remiss Se punkt Specialiståtagande Hudkliniken tar ej emot patienter med vårtor. Remisser återsändes. Enstaka extremsituationer kan dock finnas där patienten behöver bedömning på hudkliniken Uppföljning Behövs ej 4.11 Perioral dermatit Allmänt/bakgrund Papulös dermatit runt mun/ögon företrädesvis hos unga kvinnor. Anses vara en specialform av rosacea Primärvårdsåtagande Etiologi Okänd. Lokala steroider kan initiera eller förvärra tillståndet. Symtom Rodnade papler/pustler och fin fjällning haka, nasolabialveck, ovan överläppen med en fri zon närmast läpparna. Periokulär dermatit en ekvivalent till perioral dermatit. Som vid rosacea. Utsättande av kortikosteroider kan ge försämring (rebound fenomen). Prognos Envis åkomma. Regress efter månader år. Inga ärr. De flesta fall av perioral dermatit bör kunna skötas av familjeläkaren Indikation för remiss Osäker diagnos Otillfredsställande terapisvar Specialiståtagande Att vid behov ställa diagnos och sätta in behandling Uppföljning Få fall behöver uppföljning. Patienten kan höra av sig vid behov

17 4.12 Psoriasis Allmänt/bakgrund Psoriasis är en folksjukdom som drabbar 2-3% av befolkningen. Debuten kan ske i alla åldrar men det finns två toppar i tonåren och i 50-årsåldern. De flesta har en lindrig sjukdom(vilket innebär engagemang av mindre än tre handflators hudområde). Det finns ingen bot för sjukdomen men många möjligheter till symptomlindrande behandling. Diagnosen är klinisk och indelningen i olika varianter grundar sig på utseende och distribution av förändringarna % av patienterna har ledbesvär. Psoriasis är en systemisk inflammationssjukdom som involverar T-cellerna. Samsjuklighet ses med hypertoni, diabetes, ändrad blodfettsspegel och depression. Orsaken är inte känd men genetiska faktorer är av stor betydelse. Olika triggerfaktorer kan leda till utbrott och försämring t ex halsfluss, infektioner, stress, livskriser och vissa läkemedel. Även läkemedel kan vara en triggerfaktor som kan leda till psoriasisgenombrott eller försämring, exempel på detta är betablockare, litium och antimalariamedel. Symtom Psoriasis är inte en enhetlig sjukdom utan kan förekomma med olika kliniska bilder och olika allvarlighetsgrader. En typisk psoriasisförändring är: - Välavgränsad med skarp gräns mot frisk hud - Uppstående från hudytan - Klarröd i färgen - Ofta täckt av vita fjäll - Ofta lokaliserad till armbågar knän och hårbotten - Ofta symmetriskt lokaliserad Efter utseende och lokalisation bedöms vilken variant av psoriasis som patienten har: - Plackpsoriasis-den vanligaste formen - Guttat psoriasis - Invers psoriasis - Hårbottenpsoriasis - Nagelpsoriasis - Pustulös psoriasis - Erythroderm psoriasis väljs beroende på typ av psoriasis och lokalisation.

18 Familjeläkaren bör kunna sköta en stor grupp av patienterna som endast kräver lokalbehandling. Plackpsoriasis Börja med avfjällning om placken är fjällbelagda annars får man ingen effekt av nästa behandlingssteg. Man kan t ex använda 2 % salicylsyrevaselin. När fjällen är borta påbörjas den egentliga behandlingen. Förstahandsbehandling är Daivobetsalva en gång dagligen under fyra veckor som inledande behandling. Efter fyra veckor övergår man till behandling med Daivobetsalva enbart under veckosluten. Övriga dagar smörjes mjukgörande kräm. I ansiktet och hudvecken används inte denna behandling utan grupp 2 steroid med start två ggr dagligen under 1-2 veckor och därefter nertrappande. Om behandlingseffekten är otillräcklig är nästa steg ljusbehandling på hudkliniken. En del patienter kräver också peroral behandling. Guttat psoriasis Ofta utlöst av betahemolyserande streptokocker. Svalgodla. Svarar ofta bra på grupp 3 steroid. Smörjes dagligen under två veckor sedan successiv nertrappning. Vid lokalisation i ansikte och hudveck använd ej starkare steroid än grupp 2. Invers psoriasis Lokaliserad till hudvecken. Behandlas i första hand med grupp 2 steroid. I andra hand med kombinationspreparat, grupp 2 steroid och lokal antimyotica (Pevisone kräm) Hårbottenpsoriasis Grunden för behandling av avfjällning. Man kan använda 5 % salicylsyreolja eller 5 % salicylsyra i Decubal kräm. Ingnides till natten tvättas ur på morgonen. Massera in schampot i torrt hår och skölj sedan så tvättas oljan och krämen lättare bort. Därefter behandlas med Grupp 3 steroidlösning eller liniment dagligen under två veckor.

19 Nertrappning till underhållsbehandling två ggr i veckan. I andra hand om otillräcklig effekt av ovanstående används Daivobet gel Primärvårdsåtagande Diagnostisera de flesta fall av psoriasis. Behandla lindrig till måttlig psoriasis Indikationer för remiss Utbredd plaquepsoriasis som inte svarar på lokalbehandling. Guttat psoriasis som inte svara på lokalbehandling. Terapiresistent hårbottenpsoriasis med stora besvär. Pustulös psoriasis. Erythroderm psoriasis Psoriasisartrit som inte svarar på NSAID skickas till reumatologen Specialiståtagande Se punkt Terapeutiska möjligheter på hudkliniken: - Ljusbehandling-plackpso och guttat pso - Buckybehandling-hårbottenpsoriasis - Peroral behandling-vid svåra fall av all typer av psoriasis: Methorexate Neotigason Sandimmun neoral Biologiska läkemedel Uppföljning Patienter som enbart har lokalbehandling bör kunna följas i primärvården. Patienter med behov av ljusbehandling, peroral terapi och injektionsbehandling är fall för hudkliniken. Efter avslutad behandling återgår patienten till primärvården enligt sedvanligt remissförfarande Pustulosis palmoplantaris - PPP Pustulosis palmoplantaris är besläktad med psoriasis men sannolikt en egen sjukdom. Oftast rökare. Rekommendera rökstopp. Lokalbehandla med mjukgörande kräm i första hand. Stark steroid ev under ocklusion med duodermplatta vid skov.

20 4.14 Atopiskt eksem Allmänt/bakgrund Definition Atopiskt eksem är en kronisk, kliande, inflammatorisk hudsjukdom som kan vara associerad till astma och/eller rinokonjunktivit eller till familje-förekomst av dessa sjukdomar. AE är vanligast hos barn men ses också hos vuxna med eller utan andra atopiska manifestationer. Cirka 20 % av svenska barn drabbas. Etiologi/patogenes Multifaktoriell sjukdom, beror på både arv och miljö. Psykiska faktorer inverkar. En defekt hudbarriär även i till synes normal hud. Barriärskadan leder till ökad penetration av irritativa ämnen, mikroorganismer och allergen. Klinik Klåda och generellt torr hud. Sänkt klådtröskel. Spädbarn mindre än två år AE börjar oftast på kinderna, kan sprida sig diffust över bål, extremiteter. Barn 2-12 år AE ofta lokaliserad till böjveck, runt handleder och vrister, handeksem. Vuxna Vanligt med eksem i ansiktet, speciellt på ögonlocken, runt munnen och i pannan samt i hårbotten. Eksemet kan fortfarande vara lokaliserat till böjveck, vanligt med handeksem. Övriga manifestationer - Juvenil plantar dermatos ( atopiska vinterfötter ). - Infraglutealt eksem. - Keratosis pilaris: Follikulär keratos. - Papulösa eksem över armbågar och knän. - Nummulär utbredning. - Pityriasis alba: Lindrigt eksem med postinflammatorisk hypopigmentering, ansiktet (kinder). Differentialdiagnoser Seborroiskt eksem - infantilt seborroiskt eksem hos spädbarn. Kontakteksem - allergiskt eller irritativt kan både vara en viktig diffdiagnos och komplicerande faktor vid AE, särskilt hos vuxna.

Hudsjukdomar - Samverkansdokument Hudkliniken/Primärvården

Hudsjukdomar - Samverkansdokument Hudkliniken/Primärvården Hudsjukdomar - Samverkansdokument Hudkliniken/Primärvården MEDICINSK INSTRUKTION 2 (26) INNEHÅLL 1 SYFTE... 6 2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 6 2.1 Allmänt...6 2.2 Primärvårdsåtagande...6 2.3 Remiss indikationer

Läs mer

Hudsjukdomar hos skolbarn. Ingrid Synnerstad

Hudsjukdomar hos skolbarn. Ingrid Synnerstad Hudsjukdomar hos skolbarn Ingrid Synnerstad Akne Kronisk inflammation kring hårfolliklar och anslutande talgkörtel Var tredje tonåring har behandlingskrävande besvär Psykologiska och kosmetiska besvär

Läs mer

Eksem. Karl Torell, 23 April 2015

Eksem. Karl Torell, 23 April 2015 Eksem Karl Torell, 23 April 2015 För bilder rekommenderas: dermis.net, uptodate.com, internetmedicin.se m.fl. Olika utvärtes steroider MILDA (I) Hydrokortison, Ficortril, Mildison MEDEL (II) Locoid, Emovat

Läs mer

Svampinfektioner i huden

Svampinfektioner i huden Svampinfektioner i huden Lena Holm, Hudkliniken, Sophiahemmet Hudsjukdomar i primärvårdens vardag 2014-10-15 Svampinfektioner i huden Jästsvampar (Candida, Pityrosporum species (Malassezia), m.fl.) Trådsvampar

Läs mer

En del barn har fräknar. Det är en sorts peppar som har landat på huden. Benedikte 4 år

En del barn har fräknar. Det är en sorts peppar som har landat på huden. Benedikte 4 år En del barn har fräknar. Det är en sorts peppar som har landat på huden. Benedikte 4 år När man fryser blir huden rund. Magnus 5 år DERMTOLOGI FALLEN ADRIANA HERRERA ÖVERLÄKARE SUNDERBY SJUKHUS HUDKLINIKEN

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Hudsjukdomar Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för hudsjukdomar. Avsnittet omfattar

Läs mer

Behandling av svampinfektioner i huden och naglarna

Behandling av svampinfektioner i huden och naglarna Behandling av svampinfektioner i huden och naglarna Svampinfektioner i huden och naglarna hör till de vanligaste infektionssjukdomarna hos människan. Undersökningar har visat att över en femtedel av vuxna

Läs mer

Behandling av atopiskt eksem

Behandling av atopiskt eksem Behandling av atopiskt eksem Sammanfattning Atopiskt eksem (AE) är en kronisk hudsjukdom som medför inflammation och klåda i huden. Vissa faktorer kan förvärra besvären vid atopiskt eksem, till exempel

Läs mer

Christina Sköldmark Överläkare Processledare hudtumörer Hudkliniken Region Jönköpings län

Christina Sköldmark Överläkare Processledare hudtumörer Hudkliniken Region Jönköpings län Christina Sköldmark Överläkare Processledare hudtumörer Hudkliniken Region Jönköpings län Återkoppling på Teledermatoskopi SVF melanom 40% av tumörremisserna hade bifogat foto under hösten 2016, av dessa

Läs mer

Guldkorn ur den nya boken Rekommenderade läkemedel. Behandling av rosacea

Guldkorn ur den nya boken Rekommenderade läkemedel. Behandling av rosacea Guldkorn ur den nya boken Rekommenderade läkemedel Behandling av rosacea 2016-05-11 Christian Steczkó Nilsson, Öl Hudkliniken USÖ Vad är rosacea? Vanlig, och mer eller mindre kronisk hudsjukdom med varierande

Läs mer

DUGGA I HUDMOMENTET. Karolinska universitetssjukhuset 2008-02-21. Kod nummer: D T+T S:a

DUGGA I HUDMOMENTET. Karolinska universitetssjukhuset 2008-02-21. Kod nummer: D T+T S:a DUGGA I HUDMOMENTET Karolinska universitetssjukhuset 2008-02-21 Kod nummer: D T+T S:a Diagnosfrågor med diabilder. Du skall ge den mest sannolika diagnosen till varje fall. Endast ett diagnosförslag/fall.

Läs mer

Information om ett vuxet problem

Information om ett vuxet problem r o s a c e a Information om ett vuxet problem ROSACEA. Rosacea drabbar omkring 2 10 procent av den vuxna befolkningen. Det är en kronisk hudsjukdom som ger rodnader, knottror och inflammerade utslag i

Läs mer

rosacea Information om ett vuxet problem

rosacea Information om ett vuxet problem rosacea Information om ett vuxet problem Rosacea. Rosacea drabbar omkring 2 10 procent av den vuxna befolkningen. Det är en kronisk hudsjukdom som ger rodnader, knottror och inflammerade utslag i ansiktet,

Läs mer

Rosacea I N F O R M AT I O N O M E T T V U X E T P R O B L E M

Rosacea I N F O R M AT I O N O M E T T V U X E T P R O B L E M Rosacea I N FO R M AT I O N O M E T T V UX E T P RO B L E M Rosacea. Rosacea drabbar omkring 10 procent av den vuxna befolkningen och är en kronisk hudsjukdom med utslag i de centrala delarna av ansiktet,

Läs mer

TENTAMEN I DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI

TENTAMEN I DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI TENTAMEN I DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI Södersjukhuset och Karolinska sjukhuset 2004-10-22 Namn: Personnummer: Kursnummer: E-postadress: D S:a Lycka till! Diagnosfrågor med diabilder. Du skall ange den

Läs mer

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN Karolinska universitetssjukhuset 2012-05-04 Tentamensnummer: BILDER KORTSVAR MEQ SUMMA BILDFRÅGOR (MAX 25 P) Du skall ge den mest sannolika diagnosen till varje fall. Endast

Läs mer

Pevaryl kräm 1 % Cortimyk. Pevisone. Terbinafin kräm 10 mg/g tabl 250 mg

Pevaryl kräm 1 % Cortimyk. Pevisone. Terbinafin kräm 10 mg/g tabl 250 mg D Hud D01 Antimykotika Medel vid hudmykoser Ekonazol Mikonazol + hydrokortison (mild steroid) Pevaryl kräm 1 % Cortimyk kräm 20 mg/g + 10 mg/g Ekonazol + triamcinolon (medelstark steroid) Pevisone kräm

Läs mer

Kloka Listan 2011. Expertrådet för hudsjukdomar

Kloka Listan 2011. Expertrådet för hudsjukdomar Kloka Listan 2011 Expertrådet för hudsjukdomar Kloka Listan 2011 Expertrådet för hudsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition

Läs mer

2. Nämn 4 patogenetiska faktorer som bidrar till uppkomsten av acne (2p)

2. Nämn 4 patogenetiska faktorer som bidrar till uppkomsten av acne (2p) 1 Tentamensnummer: TEORI- OCH TERAPIFRÅGOR (MAX 37 P) 1. En 30 årig nageltekniker med långvarigt handeksem söker dig på vårdcentralen. Eksemet vätskar och verkar vara sekundärinfekterat. Ge förslag på

Läs mer

terapiråd Acne VULGARIS Basiron AC Grupp I-steroider Tetralysal Klindamycin lokalt skall användas restriktivt och alltid kombineras

terapiråd Acne VULGARIS Basiron AC Grupp I-steroider Tetralysal Klindamycin lokalt skall användas restriktivt och alltid kombineras 32 REKLISTAN 200 HUD www.vgregion.se/vardgivarstod läkemedel listade i prioritetsordning om ej annat anges! Acne VULGARIS R bensoylperoxid Basiron AC R adapalen Differin R lymecyklin Tetralysal Rosacea

Läs mer

Terbinafin kräm 10 mg/g. Lamisil kutan lösning 1 % kutan spray 1 %

Terbinafin kräm 10 mg/g. Lamisil kutan lösning 1 % kutan spray 1 % D HUD D01 Antimykotika Medel vid hudmykoser Mikonazol Mikonazol + hydrokortison Ekonazol + triamcinolon Mikonazol kräm 2 % Daktacort kräm 20 mg/g + 10 mg/g Pevisone kräm 1 mg/g + 10 mg/g Terbinafin Terbinafin

Läs mer

Koll på aknebehandling. Terapigrupp Hud Daniel Brännström

Koll på aknebehandling. Terapigrupp Hud Daniel Brännström Koll på aknebehandling Terapigrupp Hud Daniel Brännström Vad a r akne? Definition Inflammatorisk sjukdom i den gemensamma utfo rsga ngen fo r talgko rtel/ha rfollikelenheten Kliniska tecken Fet hud, komedoner,

Läs mer

Acne Vulgaris April 2007

Acne Vulgaris April 2007 Acne Vulgaris April 2007 Lorens Ek Hudmottagningen Halmstad Sjukdomens mekanismer 1. Ökad talgproduktion (hormonstyrd) 2. Bakterietillväxt (propionibacterium Acne) 3. Störd celltillväxt / tilltäppta komedoner

Läs mer

Psoriasis. Lisbeth Rosholm Comstedt, Hudkliniken, Malmö

Psoriasis. Lisbeth Rosholm Comstedt, Hudkliniken, Malmö Psoriasis Lisbeth Rosholm Comstedt, Hudkliniken, Malmö Psoriasis introduktion En vanlig, kronisk, inflammatorisk, proliferativ hudsjukdom med ärftlig benägenhet. Association med många andra sjukdomar Efflorescenser

Läs mer

Råd angående handläggning av pat med BASALCELLSCANCER - Hudkliniken

Råd angående handläggning av pat med BASALCELLSCANCER - Hudkliniken Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-40582 Fastställandedatum: 2016-09-13 Upprättare: Susanne I Vandell Uddströmer Giltigt t.o.m.: 2017-09-13 Fastställare: Kent Åhlenius Råd angående

Läs mer

Psoriasis inte enbart en hudsjukdom

Psoriasis inte enbart en hudsjukdom Psoriasis inte enbart en hudsjukdom Förr trodde man att psoriasis enbart var en hudsjukdom. Idag vet man att det är en sjukdom, där felet finns i immunförsvaret.huden är det huvudsakliga målorganet. Patienter

Läs mer

Temanyhetsbrev Hud, 2012-03-29, internetmedicin.se. Något nytt på huden? Docent Mats Berg, Hudkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Temanyhetsbrev Hud, 2012-03-29, internetmedicin.se. Något nytt på huden? Docent Mats Berg, Hudkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Temanyhetsbrev Hud, 2012-03-29, internetmedicin.se Något nytt på huden? Docent Mats Berg, Hudkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna När det gäller vissa hudsjukdomar har det kommit många nyheter för ickespecialisten

Läs mer

Allergirond på Skärholmens Vårdcentral 120320

Allergirond på Skärholmens Vårdcentral 120320 Allergirond på Skärholmens Vårdcentral 120320 Deltagare: 6 dsk/ssk och 3 läkare från 5 vårdcentraler, 1 läkare och 1 ssk från Hudkliniken, Karolinska Huddinge, 2 läkare och 1 ssk från Lung-allergiklniken

Läs mer

Daniel Brännström HUDUTBILDNING FÖR SJUKSKÖTERSKOR

Daniel Brännström HUDUTBILDNING FÖR SJUKSKÖTERSKOR 12-05-08 Daniel Brännström 1 HUDUTBILDNING FÖR SJUKSKÖTERSKOR 2 HUDUTBILDNING FÖR SJUKSKÖTERSKOR 13.00-13.20 Allmänt om huden 13.20-13.40 Torr hud och mjukgörare 13.40-14.30 Eksem 14.30-14.50 Fika 14.50-15.00

Läs mer

Mycket nytt om akne. Feb-2012 Mats Berg Docent/verksamhetschef Uppsala Universitet och Hudkliniken Sörmland

Mycket nytt om akne. Feb-2012 Mats Berg Docent/verksamhetschef Uppsala Universitet och Hudkliniken Sörmland Mycket nytt om akne Feb-2012 Mats Berg Docent/verksamhetschef Uppsala Universitet och Hudkliniken Sörmland Jävsförhållanden Tidigare samarbete med (föreläsningar, patientinformationer etc) Leo Bayer Schering

Läs mer

D Hud. D01 Antimykotika. Medel vid hudmykoser. Pevaryl kräm 1 % Cortimyk. Pevisone. Terbinafin kräm 10 mg/g tabl 250 mg

D Hud. D01 Antimykotika. Medel vid hudmykoser. Pevaryl kräm 1 % Cortimyk. Pevisone. Terbinafin kräm 10 mg/g tabl 250 mg D Hud D01 Antimykotika Medel vid hudmykoser Ekonazol Mikonazol + hydrokortison (grupp I-steroid) Ekonazol + triamcinolon (grupp II-steroid) Terbinafin Pevaryl kräm 1 % Cortimyk kräm 20 mg/g + 10 mg/g Pevisone

Läs mer

Atopiskt eksem. Atopi och atopisk eksem (AE) Hur ställer vi diagnosen? Samt tre eller fler av följande kriterier: 2011-04-01

Atopiskt eksem. Atopi och atopisk eksem (AE) Hur ställer vi diagnosen? Samt tre eller fler av följande kriterier: 2011-04-01 Atopiskt eksem Överläkare Cecilia Svedman SUS Malmö Vård av eksembarn; En trestegsraket: Vårdpersonal Föräldrar Barn Atopi och atopisk eksem (AE) Atopi; från grekiskan; märklig sjukdom, på fel plats ;

Läs mer

rosacea Information om ett vuxet problem

rosacea Information om ett vuxet problem rosacea Information om ett vuxet problem 1 RosaceA är den medicinska termen för ett antal hudsymptom som oftast uppträder hos personer över 30 år. (ej att förväxla med akne) Cirka Symptomen på rosacea

Läs mer

Akne - Nya rekommendationer för läkemedelsbehandling

Akne - Nya rekommendationer för läkemedelsbehandling Akne - Nya rekommendationer för läkemedelsbehandling Eva distriktsläkare ordf. terapigrupp Hud Ny Regional Medicinsk Riktlinjer Akne Arbetsgrupp Håkan Mobacken, dermatolog Kirsten Kussner, dermatolog Anna

Läs mer

Tentamensnummer: TEORI- OCH TERAPIFRÅGOR (MAX 37 P) Dx 6 VT II

Tentamensnummer: TEORI- OCH TERAPIFRÅGOR (MAX 37 P) Dx 6 VT II Dx 6 VT II 2017 2017-04-24 Tentamensnummer: TEORI- OCH TERAPIFRÅGOR (MAX 37 P) 1. Du arbetar på hudmottagningen i Umeå. En 14 årig pojke söker med torr hud och kliande röda utslag i arm- och knäveck. Han

Läs mer

Apotekets råd om. Svamp i hud och naglar

Apotekets råd om. Svamp i hud och naglar Apotekets råd om Svamp i hud och naglar Svamp i huden och naglarna är en av de vanligaste infektionerna man kan drabbas av. Infektionen orsakas oftast av jäst- och trådsvampar. De ger upphov till en inflammation

Läs mer

1. Vilka av följande sjukdomar är anmälningspliktiga enligt SML. Ringa in det eller de alternativ som är korrekta (2 p)

1. Vilka av följande sjukdomar är anmälningspliktiga enligt SML. Ringa in det eller de alternativ som är korrekta (2 p) 1 HT II 2015 Tentamensnummer: TEORI- OCH TERAPIFRÅGOR (MAX 37 P) 1. Vilka av följande sjukdomar är anmälningspliktiga enligt SML. Ringa in det eller de alternativ som är korrekta (2 p) (a) Gonorre (b)

Läs mer

Apotekets råd om. Hårbesvär

Apotekets råd om. Hårbesvär Apotekets råd om Hårbesvär Ett friskt, mjukt och glänsande hår uppfattas som ett tecken på kroppens hälsa och livskraft. Håret växer i cykler och däremellan vilar det. Att tappa ungefär 100 hårstrån per

Läs mer

Apotekets råd om. Eksem

Apotekets råd om. Eksem Apotekets råd om Eksem Eksem är en inflammation i hudens övre lager, vilket orsakar klåda och rodnad av huden. Akut eksem känne tecknas av kliande, röd, svullen, vätskeblåsor. Bakterieinfektion kan tillstöta

Läs mer

Fall. Anna 16 år 14,5 poäng. 5 delar 12 delfrågor

Fall. Anna 16 år 14,5 poäng. 5 delar 12 delfrågor Fall Anna 16 år 14,5 poäng 5 delar 12 delfrågor Del 1 3,5 poäng Anna, 16 år, har pollenutlöst astma men är f.ö. frisk. Använder en inhalationssteroid (Pulmicort spray) under pollensäsongen. Tar inga mediciner

Läs mer

Apotekets råd om. Akne och rosacea

Apotekets råd om. Akne och rosacea Apotekets råd om Akne och rosacea Akne är ett samlingsnamn för förändringar i form av hudknottror, pormaskar och varblåsor och är mycket vanligt. Akne beror inte på dålig hygien eller speciell mat utan

Läs mer

10 HUD. Tetralysal. Rozex. Tetralysal

10 HUD. Tetralysal. Rozex. Tetralysal HUD rekommenderade läkemedel Acne VULGARIS R adapalen Differin R adapalen + bensoylperoxid Epiduo R lymecyklin Tetralysal ACNE VULGARIS/ INFLAMMATORISK AKNE Lindrig. bensoylperoxid - receptfritt alternativ.

Läs mer

Kutana svampinfektioner & parasitoser. Nils Hamnerius Hudkliniken SUS Malmö

Kutana svampinfektioner & parasitoser. Nils Hamnerius Hudkliniken SUS Malmö Kutana svampinfektioner & parasitoser Nils Hamnerius Hudkliniken SUS Malmö 2 huvudgrupper jästsvampar förekommer normalt på huden oppurtonistiska infektioner ej smittsamma dermatofyter förekommer ej normalt

Läs mer

1-5 rätt av 5 alternativ på varje fråga. 2 poäng för varje rätt besvarad fråga (utom fråga 19).

1-5 rätt av 5 alternativ på varje fråga. 2 poäng för varje rätt besvarad fråga (utom fråga 19). Tentamensnummer: TEORI- OCH TERAPIFRÅGOR (MAX 37 P) 1-5 rätt av 5 alternativ på varje fråga. 2 poäng för varje rätt besvarad fråga (utom fråga 19). 1. Ange det eller de alternativ som gäller för syfilis

Läs mer

PATIENTINFORMATION Behandling av atopiskt eksem med Elidel

PATIENTINFORMATION Behandling av atopiskt eksem med Elidel PATIENTINFORMATION Behandling av atopiskt eksem med Elidel Patientinformation Behandling av atopiskt eksem med Elidel Du har fått Elidel förskrivet för behandling av atopiskt eksem. I denna informationsbroschyr

Läs mer

Eksemskola Anna Bernholm, al, alleergi rgisju juksköt ksköterska, rska, ba b rnm arnmot agningen, ningen, Öste Ö rsundssjukhus

Eksemskola Anna Bernholm, al, alleergi rgisju juksköt ksköterska, rska, ba b rnm arnmot agningen, ningen, Öste Ö rsundssjukhus Eksemskola Anna Bernholm, allergisjuksköterska, barnmottagningen, Östersundssjukhus Syftet med utbildningen En kortfattad och enkel information om eksem som ska kunna användas av alla Informationen ska

Läs mer

Aktiniska keratoser. Bakteriella infektioner Impetigo

Aktiniska keratoser. Bakteriella infektioner Impetigo Kapitel Aktiniska keratoser Aktiniska keratoser är vanligt förekommande bland befolkningen. De är ett tecken på UVexponering under många år och är därför lokaliserade till solexponerade ytor. I sällsynta

Läs mer

Regional utbildningsdag Barnallergologi/astma Hur gör vi idag? 2012-11-08 Göteborg

Regional utbildningsdag Barnallergologi/astma Hur gör vi idag? 2012-11-08 Göteborg Atopiskt eksem Regional utbildningsdag Barnallergologi/astma Hur gör vi idag? 2012-11-08 Göteborg Maria Haraldsson Specialistläkare hud- och könssjukdomar Hudkliniken Skaraborgs Sjukhus Skövde maria.haraldsson@vgregion.se

Läs mer

Ansiktsdermatoser. Hudsjukdomar i primärvårdens vardag 2014-10-15 Lena Holm, Medicinsk verksamhetschef, Hudkliniken, Sophiahemmet

Ansiktsdermatoser. Hudsjukdomar i primärvårdens vardag 2014-10-15 Lena Holm, Medicinsk verksamhetschef, Hudkliniken, Sophiahemmet Ansiktsdermatoser Hudsjukdomar i primärvårdens vardag 2014-10-15 Lena Holm, Medicinsk verksamhetschef, Hudkliniken, Sophiahemmet Acne, rosacea, perioral dermatit Talgkörterelaterade dermatoser Acne Rosacea

Läs mer

TENTAMEN I DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI

TENTAMEN I DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI TENTAMEN I DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI Karolinska sjukhuset och Södersjukhuset 2004-03-12 Namn: Personnummer: Kursnummer: E-mail: D T+T S:a Lycka till! Diagnosfrågor med diabilder. Du skall ange den mest

Läs mer

Behandling av eksem. Disposition. Referenser. Berndt Stenberg Hud- och STD-kliniken NUS

Behandling av eksem. Disposition. Referenser. Berndt Stenberg Hud- och STD-kliniken NUS Behandling av eksem Berndt Stenberg Hud- och STD-kliniken NUS Norrländska läkemedelsdagarna i Umeå 10-11 februari 2015 Disposition Atopiskt eksem utvärtes behandling systemisk behandling förebyggande behandling

Läs mer

Antibiotikafri kombinations behandling mot akne

Antibiotikafri kombinations behandling mot akne Antibiotikafri kombinations behandling mot akne Adapalen + Bensoylperoxid = Många ungdomar upplever en sämre självkänsla på grund av sin akne 8 av 10 ungdomar drabbas av akne 1 Var tredje ungdom behöver

Läs mer

Instuderingsfrågor Dermatologi och venereologi

Instuderingsfrågor Dermatologi och venereologi Instuderingsfrågor Dermatologi och venereologi Introduktion, morfologi och status Huden indelas i 3 skikt, vilka? Epidermis indelas vidare i 4 skikt, vilka? Beskriv keratinocytens väg från basalmembranet

Läs mer

Gränssnitt Hudtumörer Primärvård/Specialistklinik

Gränssnitt Hudtumörer Primärvård/Specialistklinik Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Upprättare: Susanne Vandell Uddströmer Fastställandedatum: Fast dat Giltigt t.o.m.: datum Fastställare: Fast Gränssnitt Hudtumörer Primärvård/Specialistklinik Innehåll

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: Emerade 150µg/dos, 300µg/dos, 500µg/dos

Dokument ID: Fastställandedatum: Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: Emerade 150µg/dos, 300µg/dos, 500µg/dos Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Hud Urtikaria och Quincke-ödem betametason epinefrin cetirizin* loratadin* desloratadin Betapred Adrenalin Emerade 150µg/dos, 300µg/dos, 500µg/dos Aerius mixtur

Läs mer

Terbinafin ratiopharm

Terbinafin ratiopharm Terbinafin ratiopharm Vid behandling av fotsvamp Vad är fotsvamp? Fotsvamp är en ofarlig men ofta irriterande och som regel kliande infektion i huden. Fotsvamp kan drabba alla människor oavsett livsstil

Läs mer

NYHET! Patientinformation om Ketokonazol ratiopharm schampo. Behandla huvudsaken

NYHET! Patientinformation om Ketokonazol ratiopharm schampo. Behandla huvudsaken NYHET! Patientinformation om Ketokonazol ratiopharm schampo Behandla huvudsaken till mjäll ratiopharm ett av världens främsta generikaföretag Som generikaföretag är vår uppgift att ta vid när patenten

Läs mer

HÅR HUVUDLÖSS KONTAKT MED SJUKVÅRDEN

HÅR HUVUDLÖSS KONTAKT MED SJUKVÅRDEN HÅR HUVUDLÖSS Vem? Barn under 2 år. Tid? Om Priodermbehandlingen inte hjälper. Huvudlusen är en 2 3 mm stor, grågul, krypande insekt. Den är beroende av blodet och värmen i människans hårbotten. En lus

Läs mer

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN

DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN 1 DELTENTAMEN Dx6 KLINISK MEDICIN Karolinska universitetssjukhuset 2012-10-11 Tentamensnummer: BILDDEL MEQ1 MEQ2 KORTSVAR SUMMA 2 BILDFRÅGOR (MAX 25 P) Du skall ange den mest sannolika diagnosen till varje

Läs mer

9 HUD ROSACEA. bensoylperoxid Basiron AC adapalen + bensoylperoxid Epiduo adapalen Differin lymecyklin

9 HUD ROSACEA. bensoylperoxid Basiron AC adapalen + bensoylperoxid Epiduo adapalen Differin lymecyklin 38 REKLISTAN 2014 www.vgregion.se/vardgivarstod 9 HUD rekommenderade läkemedel Acne VULGARIS bensoylperoxid Basiron AC adapalen + bensoylperoxid Epiduo adapalen Differin lymecyklin Rosacea metronidazol

Läs mer

9 HUD REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD

9 HUD REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD 38 REKLISTAN 2015 www.vgregion.se/vardgivarstod REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL ACNE VULGARIS bensoylperoxid Basiron AC adapalen + bensoylperoxid Epiduo adapalen Differin lymecyklin Se även kapitel 7 Gynekologi

Läs mer

Exogent eksem: KONTAKT EKSEM OCH KONTAKTALLERGI. Cecilia Svedman YMDA, Hudkliniken SUS Malmö 2013

Exogent eksem: KONTAKT EKSEM OCH KONTAKTALLERGI. Cecilia Svedman YMDA, Hudkliniken SUS Malmö 2013 Exogent eksem: KONTAKT EKSEM OCH KONTAKTALLERGI Cecilia Svedman YMDA, Hudkliniken SUS Malmö 2013 Exogent eksem För ytterligare information i ämnet hänvisar till sid 63-80 i RORSMANS DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI.

Läs mer

Om psoriasis och din behandling med Otezla

Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och plackpsoriasis Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av plackpsoriasis som är den vanligaste formen av psoriasis. Psoriasis

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov, som är avgörande för om barnet ska vara hemma, inte föräldrarnas eller

Läs mer

D. Utredning och behandling 6. Eksem hos barn och ungdomar

D. Utredning och behandling 6. Eksem hos barn och ungdomar Symbolen indikerar att det finns bild som illustrerar texten Alla bilder finns samlade i en pdf-fil. Definition: Diagnos: Eksem är en kliande, kroniskt återkommande, inflammatorisk hudsjukdom Diagnosen

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1* Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning betametason Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H

Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H Föreläsningsämne AKNE ROSACEA PERIORAL DERMATIT Maria Siekkeri Måbeskrivning Akne - utreda/diagnostisera/behandla mild till måttlig akne med hänsyn till

Läs mer

Behandling av atopiskt eksem Behandlingsrekommendation

Behandling av atopiskt eksem Behandlingsrekommendation Behandlingsrekommendation Bakgrund Definition Atopiskt eksem (AE) är en kronisk, kliande, inflammatorisk hudsjukdom, som kan vara associerad till allergisk astma och/eller hösnuva och till familjär förekomst

Läs mer

Inledning. Mykologi. Epidemiologi. Behandlingsrekommendation. Behandling av dermatomykoser

Inledning. Mykologi. Epidemiologi. Behandlingsrekommendation. Behandling av dermatomykoser av dermatomykoser srekommendation Inledning Den 4 december 2003 genomförde en workshop om behandling av dermatomykoser. Denna workshop, som resulterat i en uppdatering av de behandlingsrekommendationer

Läs mer

Aktuellt om infektioner

Aktuellt om infektioner Nummer 4 november 2000 Innehåll Aktuellt om infektioner..1 Utbildning...1 Enkät om seminarieprogram...2 Välkommen till årets sista utbildningstillfälle Vi avslutar året med en utbildning inom Hjärta-kärl/hjärt-svikt.

Läs mer

Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H

Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H Studiehänvisning dermatologi och venereologi LÄ065H Föreläsningsämne AKNE ROSACEA PERIORAL DERMATIT Måbeskrivning Akne - utreda/diagnostisera/behandla mild till måttlig akne med hänsyn till svårighetsgrad

Läs mer

Basiron AC bensoylperoxid + adapalen. Epiduo Peroral behandling lymecyklin Tetralysal

Basiron AC bensoylperoxid + adapalen. Epiduo Peroral behandling lymecyklin Tetralysal Hud HUD Akne Lokal behandling adapalen Differin bensoylperoxid Basiron AC bensoylperoxid + adapalen Epiduo Peroral behandling lymecyklin Tetralysal Eksem Se Bakgrundsmaterialet. I första hand: Glukokortikoider

Läs mer

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet Apotekets råd om Svamp och klåda i underlivet Klåda i underlivet kan ha många orsaker. Bland kvinnor i fertil ålder är svampinfektion den vanligaste orsaken. Vid användning av antibiotika kan normalfloran

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea.

Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea. Rodnad och utslag? Läs mer om rosacea. metronidazol Är du röd i ansiktet med akneliknande utslag, rodnad eller ytliga blodkärl? Det kan vara rosacea. Rosacea är en vanlig, kronisk hudsjukdom som kan uppträda

Läs mer

Beskriv utslaget: Ta anamnes / Kompletterande frågor. Diagnosförslag?

Beskriv utslaget: Ta anamnes / Kompletterande frågor. Diagnosförslag? Typfall nr 6: hade hon haft sedan mitten av hösten. Ta anamnes / Kompletterande frågor Diagnosförslag? Typfall nr 6: har hon haft sedan mitten av hösten. På lårensbaksida tunna papuläsa delvis sammanflytande,

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Finacea, 15% gel Azelainsyra

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Finacea, 15% gel Azelainsyra BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Finacea, 15% gel Azelainsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

LÄRANDEMÅL DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI 2009

LÄRANDEMÅL DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI 2009 LÄRANDEMÅL DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI 2009 Föreläsningsämne Föreläsare GENERELLT ACNE ACNE ROSACEA PERIORAL DERMATIT Ingrid Rossmann- Ringdahl Måbeskrivning - genomföra en hudundersökning - ta ställning

Läs mer

För behandling av aktiniska keratoser, basalcellscancer och Bowens sjukdom. Information till patienten att utdelas av behandlande läkare

För behandling av aktiniska keratoser, basalcellscancer och Bowens sjukdom. Information till patienten att utdelas av behandlande läkare Fotodynamisk TERAPI För behandling av aktiniska keratoser, basalcellscancer och Bowens sjukdom Information till patienten att utdelas av behandlande läkare 2 Aktiniska keratoser, basalcellscancer och Bowens

Läs mer

l Akne Lokal behandling adapalen Differin bensoylperoxid Basiron AC bensoylperoxid + Peroral behandling lymecyklin Tetralysal

l Akne Lokal behandling adapalen Differin bensoylperoxid Basiron AC bensoylperoxid + Peroral behandling lymecyklin Tetralysal Hud HUD l Akne Lokal behandling adapalen Differin bensoylperoxid Basiron AC bensoylperoxid + adapalen Epiduo Peroral behandling lymecyklin Tetralysal l Eksem Se Bakgrundsmaterialet. I första hand Glukokortikoider

Läs mer

l Akne Lokal behandling adapalen Differin bensoylperoxid Basiron AC bensoylperoxid+ Epiduo adapalen

l Akne Lokal behandling adapalen Differin bensoylperoxid Basiron AC bensoylperoxid+ Epiduo adapalen Hud HUD l Akne Lokal behandling adapalen Differin bensoylperoxid Basiron AC bensoylperoxid+ Epiduo adapalen azelainsyra Skinoren Peroral behandling lymecyklin 1) Tetralysal/ Lymecyklin *) l Rosacea Lokal

Läs mer

Akne. Sanningar och myter om ungdomsfinnar

Akne. Sanningar och myter om ungdomsfinnar Akne Sanningar och myter om ungdomsfinnar Nästan alla ungdomar har upplevt problem med finnar i ansiktet, på bröstet och på ryggen. Det är så vanligt att det räknas som en del av puberteten. Vad är akne?

Läs mer

Psoriasiskoll - Har psoriasis

Psoriasiskoll - Har psoriasis Psoriasiskoll - Har psoriasis Källa: Netdoktor.se (Har psoriasis) Jag har psoriasis 100% 10899 Jag har inte psoriasis, men är intresserad av att veta mer 0% 0 Totalt antal svar 10899 Kön? Kvinna 63% 5755

Läs mer

Goda råd vid handeksem

Goda råd vid handeksem Handeksem Goda råd vid handeksem Patientinformation 1 Goda råd vid handeksem Handeksem är vanligt och ca 10-15 % av alla kvinnor och 4 % av männen drabbas. Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade

Läs mer

Fakta om Palmoplantar pustolus PPP

Fakta om Palmoplantar pustolus PPP Fakta om Palmoplantar pustolus PPP Palmoplantar pustulos, PPP, är en sjukdom som yttrar sig som blåsor på handflator och fotsulor. Man insjuknar vanligen i 30 50 års ålder men undantag finns. PPP är vanligare

Läs mer

Smådjur som gillar människor

Smådjur som gillar människor Vad är Tenutex? Tenutex är ett liniment som är effektivt mot huvudlöss, flatlöss och skabb. Verksamma ämnen är disulfiram och bensylbensoat. Tenutex används enligt bruksanvisningen som medföljer varje

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudlöss

Apotekets råd om. Huvudlöss Apotekets råd om Huvudlöss Lusen har alltid varit en trogen följeslagare till människan och den finns över hela världen. Den lever av vårt blod och är beroende av värmen och fuktigheten i vår hårbotten.

Läs mer

rosacea Information om ett vuxet problem

rosacea Information om ett vuxet problem rosacea Information om ett vuxet problem 1 RosaceA är den medicinska termen för ett antal hudsymptom som oftast uppträder hos personer över 30 år. (ej att förväxla med akne) Cirka Symptomen på rosacea

Läs mer

Psoriasis. Lisbeth Rosholm Comstedt, Hudkliniken, Malmö

Psoriasis. Lisbeth Rosholm Comstedt, Hudkliniken, Malmö Psoriasis Lisbeth Rosholm Comstedt, Hudkliniken, Malmö Psoriasis introduktion En vanlig, kronisk, inflammatorisk, proliferativ hudsjukdom med ärftlig benägenhet. Association med många andra sjukdomar Efflorescenser

Läs mer

HUD Akne Lokal behandling adapalen Differin bensoylperoxid. 3 mån.) Peroral behandling lymecyklin Tetralysal

HUD Akne Lokal behandling adapalen Differin bensoylperoxid. 3 mån.) Peroral behandling lymecyklin Tetralysal Hud HUD Akne Lokal behandling adapalen Differin bensoylperoxid Basiron AC bensoylperoxid + adapalen Epiduo bensoylperoxid + Duac (ej mer än klindamycin 3 mån.) Peroral behandling lymecyklin Tetralysal

Läs mer

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Workshop 5-6/11 2008 Läkemedelsverket Strama Christer Norman, DL Sidan 1 Diagnosfördelning primärvård 2000, 2002 och 2005

Läs mer

därför där vi har många och aktiva talgkörtlar, dvs i ansiktet och på övre delen av bröstet och ryggen. För många ungdomar är det inget stort

därför där vi har många och aktiva talgkörtlar, dvs i ansiktet och på övre delen av bröstet och ryggen. För många ungdomar är det inget stort Akne Denna information har utarbetats av docent Erik Borglund, Läkarhuset i Vällingby, i samarbete med Janssen-Cilag. Docent Borglund är specialist på hudsjukdomar. Ungdomsfinnar eller akne får de allra

Läs mer

Momegalen 1 mg/g Kräm mometasonfuroat

Momegalen 1 mg/g Kräm mometasonfuroat Bipacksedeln: Information till användaren Momegalen 1 mg/g Kräm mometasonfuroat Läkemedelsverket 2013-03-14 Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Atopiskt eksem April 2007

Atopiskt eksem April 2007 April 2007 Lorens Ek Hudmottagningen Halmstad Vad är atopiskt eksem Kärt barn Atopiskt eksem Atopisk dermatit Neurodermatitis disseminata Prurigo Besnier Böjvecksesem Vad är atopiskt eksem Ökande prevalens

Läs mer

Till dig som fått Stelara

Till dig som fått Stelara Till dig som fått Stelara Patientinformation om psoriasis och behandling med Stelara Välkommen till biologiska behandling med Stelara 4 gånger per år * minimerar tiden Du behöver spendera på behandling.

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Elosalic salva

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Elosalic salva PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Elosalic salva 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Ett gram salva innehåller 1 mg mometasonfuroat och 50 mg salicylsyra. Hjälpämne: Ett gram salva innehåller 20

Läs mer

ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER

ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER Actinica Lotion skyddar huden mot UV-strålning och förebygger vissa former av hudcancer 2 Vad är hudcancer? Hudcancer är den vanligaste typen av cancer.

Läs mer

Infektioner, slemhinnebesvär och kontinens. Tuulia Helinko Granqvist Överläkare, Kvinnokliniken Länssjukhuset Sundsvall Härnösand

Infektioner, slemhinnebesvär och kontinens. Tuulia Helinko Granqvist Överläkare, Kvinnokliniken Länssjukhuset Sundsvall Härnösand Infektioner, slemhinnebesvär och kontinens Tuulia Helinko Granqvist Överläkare, Kvinnokliniken Länssjukhuset Sundsvall Härnösand Chlamydia Orsak: Chlamydia trachomatis STI, inkubationstid 1-2 veckor, symtom

Läs mer