Allmänna villkor för konsultuppdrag i Jobbkompaniet Ung Bemanning i Sverige AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor för konsultuppdrag i Jobbkompaniet Ung Bemanning i Sverige AB"

Transkript

1 Allmänna villkor för konsultuppdrag i Jobbkompaniet Ung Bemanning i Sverige AB 1. Inledning Dessa Allmänna bestämmelser utgör bilaga till av Beställaren och Jobbkompaniet Ung Bemanning träffat Trygghyravtal om konsultuppdrag, och gäller om inget annat skriftligen anges i avtalet. 2. Beställning av Trygghyr a) Avtalsbekräftelse upprättas där uppdragets art, tidsåtgång m.m. så långt som möjligt anges. b) Om Beställaren inte vill godkänna avtalsbekräftelsen på grund av att den innehåller avvikelser från uppfattad muntlig överenskommelse, skall Beställaren skriftligen meddela Jobbkompaniet detta senast fem dagar från mottagandet av avtalsbekräftelsen. c) Avtalet träder i kraft i samband med påskrift av godkänd avtalsbekräftelse. d) Om Beställaren önskar förändra beställt och överenskommet uppdrag, skall ny beställning göras, och nytt avtal träffas. 3. Uppdragets genomförande a) Jobbkompaniets åtagande gäller tjänster. All erforderlig maskinell utrustning och service, samt annan utrustning eller erforderligt material, ska tillhandahållas och bekostas av Beställaren. Denne skall också under normal kontorstid tillhandahålla lokaler för uppdragets genomförande. b) Beställaren skall förse Jobbkompaniets konsult med instruktioner och med allt sådant underlag som erfordras för att konsulten skall kunna genomföra uppdraget. Beställaren ansvarar för arbetsledning och kontroll, och skall tillhandahålla egen personal i erforderlig utsträckning. Beställaren förbinder sig att behandla konsulten rättvist och jämlikt i relation till sina egna arbetstagare och i enlighet med lag och god sed på arbetsmarknaden. c) Jobbkompaniet ansvarar för att uppföljning/avstämning av uppdraget sker ca två veckor efter det att Jobbkompaniets konsult har tillträtt uppdraget. Uppföljning/avstämning därefter sker enligt överenskommelse mellan Beställaren och Jobbkompaniet. d) Fel eller brister i uppdragets utförande eller anmärkningar rörande Jobbkompaniets konsult, skall omedelbart meddelas Jobbkompaniets kontaktperson för uppdraget. e) Efter en lyckad matchning, inleds ett 3 månaders bindande hyresavtal mellan Beställaren och Jobbkompaniet för matchad och av Beställaren godkänd konsult. Sägs inte hyresavtalet upp av endera parten senast 30 dagar innan innevarande 3 månaders periods utgång, förlängs det löpande med 3 månader i taget. Om jobbrelationen, oavsett anledning, efter första kvartalet inte fungerar, kan kundföretaget be om upp till två andra kandidater för godkännande. Avisering måste i detta fall ske från Beställarens sida med påföljande 3 veckor betalningsansvar för konsulthyran. Om inte lyckad matchning med godkännande sker under denna tid, upphör avtalet att gälla i slutet av 3 veckorsperioden. Denna trygghetsgaranti avseende bytesrätt, kan utnyttjas vid ett tillfälle under en 12-månadersperiod. f) Beställaren har rätt att, efter den första hyresperiodens 3 månader, välja att anställa och överta arbetsgivaransvaret för konsulten. Detta sker i så fall efter denna eller någon av påföljande 3 månadersperioder mot ett fallande rekryteringsarvode. Efter 3 månader SEK , efter 6 månader SEK , efter 9 månader SEK , och efter 12 månader SEK 0. Lagstadgad moms tillkommer.

2 g) Om uthyrd konsult är berättigad till lönesubventionen nystartsjobb (NSJ) från Arbetsförmedlingen kommer densamma, efter de första 3 månaderna, oavkortat att tillfalla Beställaren i form av en lägre månadsfaktura, och där återbetalningen för månad 4 6 kommer att krediteras Beställaren under månad 7. För månad 7 9 kommer återbetalningen att ske under månad 10 osv. Lönesubventionen för nystartsjobb (NSJ) varar normalt under ett år, och motsvaras av hela eller dubbla arbetsgivaravgiften beroende på personens ålder, dvs. 20 till 25 år eller över 26 år. Beslut fattas av Arbetsförmedlingen normalt för ett år i taget. För att nystartsjobb skall beviljas, krävs att lönen ligger på samma nivå som gällande kollektivavtal i branschen. Jobbkompaniet använder nystartsjobb för den beviljade ramtiden i form av tremånaders visstidsanställningar i samband med uthyrning till Beställare. Om beviljad ramtid återstår vid Beställarens anställning av konsult, kan denne söka nystartsjobb (NSJ) hos Arbetsförmedlingen för konsultens eventuellt återstående ramtid. 4. Arbetsmiljö a) Beställaren ansvarar för att iakttaga 3 kap 12 Arbetsmiljölagen genom att informera konsulten om lagar och förordningar jämte egna interna instruktioner och rutiner som är hänförliga till verksamheten hos Beställaren. Beställaren skall vidare i övrigt vidtaga de skyddsåtgärder som behövs för att konsulten inte skall utsättas för ohälsa eller olycksfall. Det åligger Beställaren att tillhandahålla skyddsutrustning om inte annat särskilt avtalats. b) Jobbkompaniet och dess skyddsombud har rätt att när som helst under avtalstiden besöka Beställaren för att kontrollera att arbetsmiljön för konsulten är godtagbar. Finner Jobbkompaniet att arbetsmiljön ej kan anses vara godtagbar äger Jobbkompaniet, efter samråd med Beställarens skyddsombud, rätt att återkalla konsulten varvid uppdraget omedelbart skall upphöra om inget annat avtalas. Beställaren skall ersätta Jobbkompaniet för dennes kostnader i anledning av sådant upphörande om arbetsmiljön uppenbart ej är godtagbar. Ersättningen, avtalad månadsfaktura, skall utgå för återstående avtalstid om maximalt 3 månader. c) Beställaren skall utan oskäligt dröjsmål lämna information till Jobbkompaniet om olycksfall, tillbud etc. enligt lag. d) Konsult skall följa de arbetstider som gäller för motsvarande personal hos Beställaren. Beställaren skall vidare tillse att eventuellt övertidsarbete godkänns i förväg av Jobbkompaniet med hänsyn till det ansvar denne har för konsultens övertid enligt lag eller kollektivavtal. 5. Personal för uppdragets genomförande a) Uppdraget omfattar heltid, 40 timmar per vecka, 4,3 veckor per månad = 172 timmar. I övrigt gäller Beställarens arbetstider, och avvikelser får endast ske efter överenskommelse mellan Beställaren och Jobbkompaniet. Eventuell övertid regleras ej i avtalet. Vid eventuellt övertidsarbete skall Beställaren i första hand kompensera konsulten med motsvarande extra ledighet. Liknande gäller för kortare ledighet (max. 4 tim/dag) att konsulten har möjlighet att i första hand arbeta in tiden. Överenskommelse om detta träffas mellan Jobbkompaniet och Beställaren. b) Jobbkompaniet har rätt att under uppdragets genomförande låta sin personal delta i planerad utbildning och andra aktiviteter av större omfattning om Beställaren har informerats senast 14 dagar före utbildningen. Jobbkompaniets personal ska också under uppdragets genomförande ges möjlighet att ta ut avtalsenlig semester. c) I avtalet görs avdrag på lön med 4,6% per frånvarodag, gäller ej röda dagar. Giltig frånvaro med avdrag görs för; sjukdom, semester, vård av barn eller annan tjänstledighet. 6. Ersättning a) Överenskomna priser, ersättningsnormer eller belopp omfattar inte mervärdesskatt, tullar, importavgifter eller annan skatt, avgift eller liknande pålaga. Ersättningen kan också bli föremål för justering till följd av ändringar i kollektivavtal under avtalstiden. Jobbkompaniet

3 har rätt att, med retroaktiv verkan från dagen för förändringen, justera priset i motsvarande mån. h) Vid uppdrag som innebär att Jobbkompaniet skall avlöna konsult enligt regler för förtjänstläget hos Beställaren, har denne ansvar för att Jobbkompaniet erhåller korrekt information om det genomsnittliga förtjänstläget för jämförbara arbetsgrupper hos Beställaren. Beställaren ansvarar för felaktigt angivna uppgifter avseende genomsnittligt förtjänstläge, och ska ersätta Jobbkompaniet för skador hänförliga därtill. Beställaren skall vidare ersätta Jobbkompaniet vid förändringar av genomsnittligt förtjänstläge hos jämförbar grupp, inklusive retroaktiva förändringar. Beställaren skall informera Jobbkompaniet om tillämpligt kollektivavtal, dess förändringar, samt på begäran överlämna tillämpligt kollektivavtal till Jobbkompaniet. Jobbkompaniet offererar alltid lön och övriga villkor i enlighet med det kollektivavtal som gäller hos Beställaren för den tjänst som är aktuell för konsulten. Har Beställaren inte kollektivavtal eftersträvas harmoniering med kollektivavtal för aktuell bransch, och genomsnittligt förtjänstläge hos Beställaren för liknande arbete. b) Priset baserat på aktuell månadslön vid avtalsstart gäller för hela avtalstiden, normalt upp till 12 månader, med förbehåll för a) ovan, samt om månadslönen skulle ändras under avtalstiden. c) Jobbkompaniet har rätt till ersättning för kostnader m.m. enligt följande; - Rese- och traktamentsersättning med belopp som motsvarar självkostnad - För eventuella utlägg avseende sådant som Beställaren är skyldig att bekosta. Ersättningen skall motsvara självkostnad och ett rimligt påslag för administration. 7. Betalning Uppdraget faktureras månadsvis i efterskott. Efter avvikelserapportering/tyst attest sänds månadsfaktura ca den 5:e i påföljande månad, med betalningsvillkor 15 dagar netto. Om betalning ej erläggs i rätt tid, debiteras dröjsmålsränta med gällande diskonto plus åtta procentenheter. Betalar inte Beställaren i rätt tid har Jobbkompaniet även rätt att efter skriftlig avisering därom till Beställaren, tills vidare avbryta uppdraget till dess Beställaren erlagt eventuella utestående förfallna fordringar samt därtill ställt betryggande säkerhet för framtida betalningar. Är Beställaren i dröjsmål med betalning med mer än 30 dagar efter förfallodag, har Jobbkompaniet rätt att via skrifligt meddelande till Beställaren säga upp uppdraget med omedelbar verkan. 8. Sekretess Ingendera part får till tredje man, utan den andra partens godkännande, lämna ut handlingar eller på annat sätt återge uppgifter, vilka är skyddade enligt lag om företagshemligheter, i annan utsträckning än vad som erfordras för uppdragets genomförande. Part skall genom tystnadsförbindelse med personal eller andra lämpliga åtgärder tillse att sekretess iakttages. Sekretesskyldigheten gäller inte för sådan information som part kan visa har blivit känd för honom på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller även om avtalet i övrigt upphört att gälla.

4 9. Ansvar a) Jobbkompaniet ansvar är begränsat till oaktsamhet vid urvalsprocessen för uppdraget. b) Beställaren ansvarar för konsulten såsom för egen anställd personal. Beställaren är således själv ansvarig för fel och skada som konsult kan orsaka Beställaren eller tredje man inom ramen för konsultens utförande av arbete hos Beställaren. c) Jobbkompaniet ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom t.ex utebliven vinst, förlust, eller annan följdskada, inklusive Beställarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information. d) Ansvar för personskada regleras enligt svensk lag. e) Beställaren bör teckna och upprätthålla en för sin verksamhet adekvat försäkring, inklusive försäkring hänförlig till inhyrd konsult och dennes arbete för Beställaren. Konsult skall i detta avseende anses jämställd med Beställarens egna arbetstagare. Jobbkompaniet har arbetsgivaransvaret för konsulten, vilket bl. a. innebär att denne erlägger lön, sociala avgifter, arbetsskadeförsäkring och pensioner. Som följd av b) ovan är Jobbkompaniet inte ansvarig för skada: 1) På Beställarens motordrivna fordon eller för följdskador till sådana skador. 2) På gods som transporteras med Beställarens egna eller inhyrda motordrivna fordon. 3) Som omfattas av Trafikskadelagen eller motsvarande utländsk lagstiftning. 4) Som inträffar till följd av trafik med motorfordon när det används inom inhägnat tävlingsområde. 5) Genom luftfartyg och inte heller det ansvar som kan åläggas den försäkrade i egenskap av flygansvarig. 6) Till följd av kollision orsakad genom fartyg eller av bogserande föremål. 7) Hänförlig till patientskada enligt lag. f) Skulle skadeståndsansvar uppstå för Jobbkompaniet är detta ansvar begränsat till ett sammanlagt belopp om 25 prisbasbelopp, dock högst till priset för uppdraget. Vid uppdrag på löpande räkning utgörs priset för uppdraget av priset för de senaste tolv (12) månaderna för uppdraget. Om det pris som avtalats för uppdraget understiger ett prisbasbelopp ska Jobbkompaniets maximala ansvar istället vara begränsat till ett belopp som motsvarar ett prisbasbelopp. Med prisbasbelopp menas prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring gällande vid tiden för skadans uppkomst. g) Jobbkompaniet skall teckna en ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp som motsvarar ansvarsbeloppen enligt ovan i punkt 9. Jobbkompaniet skall på begäran av Beställaren lämna bevis på att sådan försäkring finns. Jobbkompaniet garanterar att giltig ansvarsförsäkring med försäkringsbelopp motsvarande de i Allmänna villkoren givna ansvaret finns för den verksamhet man bedriver. 10. Immateriella rättigheter Jobbkompaniet ansvarar inte för resultat av immateriella intrång, eller konsults olovliga brukande av andras system. 11. Personuppgifter Jobbkompaniet skall tillse att konsult givit samtycke till Beställarens hantering av personuppgifter, i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), som kan anses nödvändig i anledning av uppdraget. Beställaren är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter. Om konsult vid arbete åt Beställaren behandlar personuppgifter är Jobbkompaniet inte personuppgiftsbiträde för sådan behandling. 12. Överlåtelse av avtal Jobbkompaniet får utan Beställarens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt detta avtal. Part får utan andra partens godkännande överlåta avtalet till ett annat företag inom koncern eller i företagsgrupp som i vilken part ingår vid avtalets träffande, eller senare kan komma att ingå i. Motsvarande gäller för statliga eller kommunala organ. Om den nya parten inte fullgör sina förpliktelser svarar den ursprungliga parten för förpliktelsens fullgörande.

5 13. Meddelanden a) Samtliga meddelanden under detta avtal ska ske genom bud, rekommenderat brev eller e-post till parternas i uppdragsbekräftelsen angivna adresser. b) Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda: 1) Om avlämnat med bud vid överlämnandet. 2) Om avsänt med rekommenderat brev två dagar efter avlämnandet för postbefordran. 3) Om avsänt med e-post vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats. 14. Force majeure Om fullgörandet av Jobbkompaniets prestation förhindras av någon oförutsedd omständighet utanför Jobbkompaniets kontroll, skall detta medföra att Jobbkompaniet dels är befriad från skadestånd, vite och andra påföljder, och dels har rätt till förlängning. Om uppdraget i sådant fall till väsentlig del förhindras i mer än tre månader, har Jobbkompaniet rätt att häva avtalet utan ersättningsskyldighet. 15. Reklamation Fel eller brist hänförlig till Jobbkompaniets ansvar för uppdraget skall av Beställaren omedelbart skriftligen reklameras till Jobbkompaniet. Fel eller brist som upptäcks av Beställaren efter det att uppdraget slutförts eller upphört skall skriftligen reklameras senast inom sju kalenderdagar efter det att uppdraget har avslutats. Reklamationen skall innehålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och omfattning. Beställarens rätt till skadestånd eller prisavdrag är förverkad om Beställaren inte reklamerar inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt. 16. Hävning a) Beställaren har rätt att häva avtalet om Jobbkompaniet på ett väsentligt sätt brutit mot avtalet, och trots uppmaning inte inom skälig tid vidtagit rättelse. Beställaren har dock inte rätt att häva avtalet på grund av försening, som ger rätt till vite. Om Beställaren hävt avtalet enligt denna punkt, har Jobbkompaniet rätt till ersättning för utfört arbete och kostnader, i den mån resultatet av Jobbkompaniets arbete används eller kan användas på ett meningsfullt sätt. b) Jobbkompaniet har rätt att häva avtalet om Beställaren på ett väsentligt sätt brutit mot avtalet, eller om uppdraget väsentligt ändras eller utökas, eller om Beställaren försatts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar, inställt betalningar, eller ändå kan anses vara på obestånd. Jobbkompaniet har i så fall rätt till ersättning för arbete, kostnader och utebliven vinst. 17. Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal eller därav uppkomna rättsförhållanden skall avgöras av en av Stockholms Handelskammare, på parternas begäran utsedd skiljeman, enligt gällande lag om skiljemän. Part äger dock rätt att vända sig till allmän domstol för att utverka betalning av klar förfallen fordran.

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer

Bilaga. Allmänna villkor

Bilaga. Allmänna villkor Bilaga Klient Stationära datorer 1 (21) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Definitioner... 3 4 Avtalad specifikation... 5 5 Allmänt om genomförandet... 6 6 Leverans och leveranskontroll...

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01 Rev. 2015-01-01 1 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom TeliaSonera-koncernen ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en skund ( Kunden ).

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

bredbandsanslutning privatperson

bredbandsanslutning privatperson 1 (6) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson Gäller från och med 2015-01-01 1 Allmänt 1.1 AB PiteEnergi, 556330-9227, nedan PE, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Allmänna villkor om Redovisningstjänster

Allmänna villkor om Redovisningstjänster Allmänna villkor om Redovisningstjänster version 2011:1 februari 2011 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de redovisningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR ALV 93 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR fastställda av Grafiska Leverantörsföreningen 1993. Utarbetade i samråd med Grafiska Industriförbundet och Svenska Tidningsutgivareföreningen. 1. Tillämpning Dessa allmänna

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831

Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Ramavtal Möbler 2013, projektnummer 5831 Avtalsparter Mellan parterna EFG Kontorsmöbler AB med organisationsnummer 556279-4403 nedan kallad Ramavtalsleverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 DE FÖRELIGGANDE ALLMÄNNA VILLKOREN UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEBSHOP.

Läs mer

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer:

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005 Personaluthyrning Upph. ref.nr: 96-107-2011 2013-03-01 Slutdatum: 2015-02-28 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

AVTAL RUMSFÖRSÄLJNING

AVTAL RUMSFÖRSÄLJNING AVTAL RUMSFÖRSÄLJNING Huvuddokument Avtal har denna dag tecknats mellan: (1) Canal Digital : Canal Digital Sverige AB, 115 80 Stockholm; och (2) Företaget : Bolagsnamn: Organisationsnr: Enhet/Verksamhet:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer