39 LED-TV och digital MPEG4 DVB-T2/C tuner LED39UAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "39 LED-TV och digital MPEG4 DVB-T2/C tuner LED39UAT"

Transkript

1 39 LED-TV och digital MPEG4 DVB-T2/C tuner LED39UAT BRUKSANVISNING Läs hela manualen till TVn innan den används och spara manualen för att läsa igen senare.

2

3 INNEHÅLL INNEHÅLL Säkerhetsföreskrifter Varning... 1 Säkerhetsföreskrifter... 2 Strömkälla... 3 Installation... Användning och underhåll Användar information Delarnas namn / Tillbehör... 6 Bakpanelens delar... 7 Fjärrkontroll Grundfunktioner Grundfunktioner OSD-MENY 1. Kanalinmatningsmeny Bildmeny Ljudmeny Tidmeny 5. Låsmeny SETUP-menyn... Använda multimedia Använda multimedia Tagning Tagning EPG-menyn... Underhåll och Service Felsökning... Specifikationer

4 Säkerhetsföreskrifter Varning VARNING RISK FÖR ELCHOCK ÖPPNA EJ VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA RISK AV ELCHOCK, ÖPPNA ALDRIG HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA DELAR INUTI TV:N SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN LAGA. ÖVERLÅT ALL SERVICE TILL KVALIFICERAD SERVICETEKNIKER. VARNING FÖR ATT FÖRHINDRA SKADA, ELD ELLER ELCHOCK - UTSÄTT ALDRIG TV:N FÖR REGN ELLER FUKT. Symbolen med blixten i triangeln ska göra användaren uppmärksam på att TV:n innehåller högspänning, som kan vara tillräcklig för att ge en kraftig stöt vid kontakt. Symbolen med utropstecknet i triangeln ska göra användaren uppmärksam på TV:n. Korrekt bortskaffande av produkten Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Produkten är konstruerad och producerad med material och komponenter av hög kvalitet som kan återvinnas och återanvändas. Elektroniska produkter kan vara skadliga för miljön och måste därför slängas separat från hushållsavfall för minsta möjliga miljöpåverkan. Batterier lämnas i särskild behållare och får inte kastas bland hushållsavfall. EU har separata system för elektriskt och elektroniskt avfall. Kontakta din återförsäljare eller lokala myndigheter om du behöver mer information. europeiska säkerhets- och elektromagnetiska kraven. Denna produkt är tillverkad enligt gällande regler för elektromagnetiska fält (EMF), vilket innebär att den är säker att använda så länge säkerhetsanvisningarna följs. Produkten är tillverkad enligt gällande EU-lagstiftning, som begränsar användning av skadliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU). 1

5 Säkerhetsföreskrifter Säkerhetsföreskrifter Följande varningar är indelade i kategorierna Varningar och Akta. Varning: Följs inte detta kan det leda till allvarlig personskada eller dödsfall. Akta: Följs inte detta kan det leda till personskada eller trasig TV. Meningen med dessa varningar är att vara säker på att användaren hanterar TV:n på ett säkert och bra sätt. Var noga med att läsa igenom manualen och följ instruktionerna. 1. Läs igenom manualen. 2. Spara manualen. 3. Följ alla varningar och instruktioner. 4. Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. 5. Använd aldrig TV:n nära vatten. 6. Rengör endast med en ren duk. 7. Blockera inga ventilationsöppningar. Placera TV:n i enlighet med tillverkarens rekommendationer. 8. Placera inte TV:n nära värmekällor som element, ugnar eller andra produkter (exempelvis förstärkare) som alstrar värme. 9. Utför inget som strider mot TV:ns användning eller kontakter. Kontakten är utformad på ett speciellt vis och kan endast kopplas in i väggkontakten på ett sätt. När det blir motstånd vid 10. Skydda strömsladden från att trampas på eller klämmas. Var speciellt noga vid kontakterna. 11. Använd endast tillbehör som är rekommenderade av tillverkaren. 12. Koppla ur TV:n under åskoväder eller när den inte kommer att användas under lång tid. 13. TV:n har skadats, om strömsladden eller kontakten har skadats eller om föremål har fallit på TV:n. 14. Apparaten får inte utsättas för någon vätska, och inga föremål fyllda med vätska, så som vaser, får placeras ovanpå TV:n. 15. Använd endast vagn, bord eller stativ som är rekommenderade av tillverkaren, eller säljs 2

6 Säkerhetsföreskrifter Strömkälla Varning Rör aldrig vid strömkontakten med våta händer. Det kan leda till elchock. Använd aldrig en trasig strömkabel eller elkontakt. Det kan leda till brand eller elchock. produkter till samma uttag. Det kan leda till att uttaget överbelastas och fattar eld. Koppla in elkontakten ordentligt i väggen. En lös eller felaktigt inkopplad elkontakt kan fatta eld. Kläm inte fast strömkabeln eller placera tunga föremål på kabeln. Det kan leda till brand eller elchock. Akta Koppla alltid ur TV:n från väggkontakten innan rengöring. Görs det inte kan det leda till brand eller elchock. När du kopplar ur strömkabeln från väggkontakten, ta alltid tag i kontakten. Drar du i strömkabeln kan det skada ledningen och leda till brand. 3

7 Säkerhetsföreskrifter Installation Varning Placera aldrig behållare med vätskor så som blomvaser, läskburkar eller TV:n. Om vätska kommer in i TV:ns delar kan det leda till kortslutning, eld eller elchock. Placera aldrig TV:n på en plats där den kan utsättas för regn, hög luftfuktighet eller fett. Det kan leda till eld, elchock eller skada på TV:n. Förvara eller använd aldrig brandfarliga produkter nära TV:n. Det kan leda till eld eller explosion. Placera aldrig TV:n på en ostabil yta; som en dålig möbel eller lutande bord, eller på en möbel vars yta är mindre än TV:ns. Om ett barn klättrar på TV:n kan den falla ner på barnet och leda till allvarlig personskada på barnet eller skada TV:ns delar. Placera alltid TV:n på en stabil yta. Placera aldrig levande ljus, brinnande rökelser eller cigaretter på TV:n. Placera inte TV:n nära värmekällor som en eldstad eller element. Det kan starta en eld. Placera inte TV:n i dåligt ventilerade utrymmen, som en bokhylla. Det kan starta en eld. Lägg inte strömsladden nära andra varma produkter som förstärkare, element eller strykjärn. Den kraftiga värmen kan smälta ledningen och exponera elledningen vilket leder till eld eller elchock. Anslut antennen på avstånd från högspänningsledningar och se till att de är riktigt anslutna. Om antennen vidrör en elledning, kan det leda till eld, elchock, allvarlig personskada eller dödsfall. Akta Placera TV:n på ett bra avstånd från väggen för att säkra god ventilation. Om temperaturen inne i TV:n stiger, kan det leda till eld. Täck inte över TV:n med en handduk, bordsduk eller annat material. Om temperaturen inne i TV:n stiger kan det leda till eld. Var noga med att placera TV:n på en jämn yta. VARNING Från en utomhusantenn kan det läcka in vatten via ledningen, och komma i kontakt med kontakten till TV:n. Om regnvatten kommer in i TV:n, kan det leda till eld eller elchock. 4

8 Säkerhetsföreskrifter Användning och underhåll Varning Koppla ur TV:n från väggkontakten under åskoväder. Görs det inte kan det leda till eld eller elchock. För inte in några metallföremål som skruvmejsel, gem eller stålvajer in i öppningarna eller A/Vöppningarna. Det kan leda till eld eller elchock. Låt aldrig barn klättra eller hänga på TV:n. TV:n kan falla över på barnet och leda till allvarlig personskada. Plocka aldrig isär eller förändra TV:ns delar. Försök aldrig själv göra service på TV:n. Det kan leda till eld eller elchock. Om TV:n behöver lagas, servicetekniker. Akta När TV:n inte kommer att användas under en längre tidsperiod, koppla ur TV:n från väggkontakten. Damm kan samlas inne i TV:n och värmen kan tända eld, som kan leda till brand. till att koppla ur den från väggkontakten. Flyttar du TV:n med strömsladden inkopplad, kan det leda till eld eller brand. Om du känner av stark lukt eller rök från TV:n, koppla genast ur den från väggkontakten och kontakta service. Görs det inte kan det leda till eld eller elchock. VARNING När du tar ur batterierna från fjärrkontrollen, se till att barn inte råkar svälja dem. Behåll batterierna borta från småbarn. Om ett barn sväljer batterierna, tillkalla omedelbart läkarhjälp. för att lyfta TV:n när den tappas, kan det skada dess inre delar. Torka av all fukt, smuts eller damm från elkontakterna med en ren duk. Görs det inte ordentligt kan det leda till eld eller elchock. Det rekommenderas att rengöra TV:ns inre delar åtminstone en gång per år. Kontakta återförsäljaren eller servicetekniker för mer information. Fortsätter du använda TV:n utan att rengöra den kan allt damm leda till eld eller elchock. Stäng alltid av TV:n och koppla ur strömsladden när du ska rengöra TV:n. Använd en mjuk duk för att rengöra TV:n. Rengör aldrig med starka kemikalier eller rengöringsmedel. Använd heller aldrig en fuktig duk. 5

9 Användar Information Delarnas namn Framsida SOURCE: Tryck på den här knappen för att öppna menyn för signalkälla. MENU: Tryck på den här knappen för att öppna skärmmenyn. Tryck en gång till för attstäng a menyn. CH+/-: Tryck på den här knappen för att växla kanal. LED lampa Sensor för fjärrkontrollen (blockera ej) VOL+/-: Tryck på den här knappen för att ställa in ljudet. POWER: Slå på/stänga av TV:n POWER CH- VOL- VOL+ CH+ MENU SOURCE Indikatordiodförpå/standby:Tryckpå POWER förattsättapå/stängaav. Indikatordiodtänd(röd) Standbyläge Indikatordiodtänd(Grön) Start Fjärrkontrollens signalkan tasemot från upp till åtta meter från rakt framför kommunikationsfönstret och en vinkel på 30 grader vänster och höger och 20 grader över och under kommunikationsfönstret Tillbehör Komponenterna kan se annorlunda ut jämfört med bilden Brukanvisning Fjärrkontroll E Adapter för YPbPr video Adapter för AV video 6

10 Användar Information Headphone out Bakpanelens delar HDMI4 AV CA Modulen skall installeras med boxer loggans sida ut från din tv. Programkortet skall installeras enligt bilden nedan. HDMI3 AC POWER IN Audio in AC POWER IN Anslut till strömförsörjningen (AC ~50/60Hz). HDMI1/2/3/4 Ingång för HDMI från tex. Bluray-spelare mm. SCART Ansluts till utrustning med SCART tex. DVD-spelare (stöd för CVBS / RGB). PC Audio in Ansluts till datorns ljudutgång ( Stereo ). VGA Ansluts datorns till datorns analoga monitor utgång (D-subkontakt med 15 stift ). RF Anslut antenn ( 75 ohm ) för mottagning av TV-signal. Coax Koaxial digital ljudutgång till Tex. Hemmabio ljudsystem. Common Interface Mediaspelare via usb eller extern Hårddisk ( Musik / Foto /Film, filformat se Tekniska specifikationer )/ Uppgraderings port. Anslut till ljud- och videoutgångarna på DVD-spelaren med hjälp av konverterkabeln. (ljudutgångarna delas med YPbPr) Komponent videoingång för anslutning video utrustning med utgång YPbPr. CI-uttag, för anslutning av anslutning av CA Modul. Headphone out Anslut hörlurar eller annan analog ljudutrustning. USB AV YPbPr 7

11 Användar Information Fjärrkontroll Fjärrkontrollens knappar Fjärrkontrollen använder infraröda vågor (IR). Peka med den mot TV:n. Det är inte säkert att fjärrkontrollen fungerar bra om den används utanför det rekommenderade avståndet eller vinkeln. POWER MUTE PICTURE ASPECT SOUND SUBTITLE REC SLEEP CH.LIST REC.LIST POWER: Slå på TV:n eller ställ den i standbyläge. MUTE: Tryck en gång för att stänga av ljudet och tryck igen eller tryck på VOL+ för att sätta på ljudet igen. PICTURE: Välj bildläge. ASPECT: Ändrar visningsläget på skärmen. SOUND: Välj ljudläge. SUBTITLE: Aktivera eller avaktivera visning av undertext i DTV. SLEEP: Avstängningstimer (till standbyläge). CH.LIST: Visa programlistan. REC : Starta inspelning av ett program i DVB-läge. REC.LIST: Inspelningslista FAV EPG VOL DISPLAY TV/RADIO CH SOURCE SIFFERKNAPPAR Tryck på 0-9 för att välja en TV-kanal direkt när du tittar på TV. Gå till föregående kanal. FAV: Visa listan med favoritprogram. PILKNAPPAR ( / / / / OK) Möjliggör navigering i menyerna på skärmen och ändring av systeminställningarna efter önskemål. MENU EXIT TV/TXT CANCEL REVEAL NICAM/A2 INDEX HOLD SIZE SUBPAGE DISPLAY: Visa information om det aktuella läget. SOURCE: Visa menyn med inkälla. VOL+ /-: Ställ in rätt volym. CH / : Bläddra bland kanalerna. EPG: Visa den elektroniska programguiden utanför menyläget endast i DTV-läge. TV/RADIO:För att växla till TV eller Radio stat i DTV-läge. MENU: Systeminställningsmeny. EXIT: Lämna OSD-menyn. 8

12 Användar Information Fjärrkontroll POWER MUTE PICTURE ASPECT SOUND SUBTITLE SLEEP CH.LIST REC REC.LIST FAV EPG VOL TV/RADIO DISPLAY CH SOURCE PVR : Snabbspola bakåt. : Snabbspola framåt. : Föregående kapitel. : Nästa kapitel. : Spela/Pausa i program. : Stoppa program. MENU EXIT TV/TXT CANCEL REVEAL NICAM/A2 INDEX HOLD SIZE SUBPAGE Färgknappar: genvägar enligt de färgade länkarna i texten. TV/TXT: Slå på/stäng av text-tv. CANCEL: Avbryt visning av text-tv. REVEAL: Visa dold text. NICAM/A2: Välj TV Nicam/A2. INDEX: Gå till innehållssidan. HOLD: Stanna eller fortsätt på den aktuella länkade sidan. SIZE: Tryck för att se övre halvan av sidan i dubbel storlek. Tryck igen för att se nedre halvan av sidan i dubbel storlek. Tryck en tredje gång för att visa sidan i normal storlek. SUBPAGE: Tryck för att öppna länkade sidor och tryck igen för att avbryta. 9

13 Grundfunktioner Grundfunktioner Slå på/stäng av 1. Koppla spelaren till vägguttaget med nätkabeln Slå på TV:n: Tryck på POWER-knappen på TV:n eller fjärrkontrollen. - Stänga av TV:n: Tryck på POWER-knappen på TV:n eller fjärrkontrollen. Välja inkälla Tryck på SOURCE-knappen på TV:n eller fjärrkontrollen för att visa menyn med inkälla och använd knappen CH+/- på TV:n eller -knapparna på fjärrkontrollen för att välja inkälla. Tryck på OK på fjärrkontrollen för att bekräfta. Obs! Se till att alla anslutningar är förberedda innan du väljer inkälla. Grundläggande användning av OSD-menyn Tryck på MENU-knappen för att visa OSD-menyn: Huvudmeny KANALIN- MATNING BILD LJUD TID LÅS ALTERNA- TIV Undermeny (exempelvis videomeny) Tips---Använd OSD-menyn enligt tipset. Använd </> för att välja huvudmenyn och tryck på för att öppna undermenyn. Använd / i undermenyn för att välja funktionsalternativ och tryck på </> för att ställa in eller tryck på OK för att öppna undermenyn. * (Tryck på MENU-knappen för att återgå till den övre menyn.) * (Tryck på EXIT för att stänga menyn.) Anm. 1: Aktuella alternativ kan endast aktiveras vid rätt signal Anm. 2: Använd OSD-menyn enligt tipset längst ned på skärmen. 10

14 OSD-MENY OSD-MENY 1. Kanalinmatningsmeny Rowridge Beskrivning Automatisk sökning Tryck på OK för att öppna menyn, och välj land och sökningstyp för TV. Tryck på OK för att börja ställa in automatiskt. Analog Manuell sökning Tryck på OK för att öppna menyn för manuell inställning av ATV. Spara i 1: Välj position där du vill spara programmet. System: Välj ett TV-system för sökning. Kanalinmatning 1: Välj kanal som du vill ställa in manuellt. Fininställning: Tryck på < / > för att göra en fininställning. Frekvens: Visa aktuell frekvens. Obs! Tryck på den röda knappen för att spara alla ändrade inställningar. Sökning: Tryck på < / > för att starta manuell sökning. DTV/CADTV manuell inställning Tryck på OK för att öppna menyn för manuell inställning av DTV/CADTV. Välj en DTV/CADTV-kanal och tryck på OK för att starta sökningen. 11

15 OSD-MENY OSD-MENY CA Moduler som stöds av denna tv Neotion Boxer TV-Module CI+ SMiT Boxer TV-Module CI+ SMiT Boxer TV-Module CI Ändra bland sparade program Tryck på OK för att öppna programredigeringsmenyn (programme edit) (se bild). Radera: Välj en kanal och tryck på den röda knappen. Radera visas till höger i programre digeringsmenyn bredvid den kanal du har valt. Tryck på den röda knappen igen. Nu raderas programmet. Om du inte vill fortsätta att radera program, trycker du på menyknappen för att avbryta. Namnändra: Välj en ATV kanal och tryck på den GRÖNA knappen för att ändra namn för kanalen av / / / knappar. Anm: Det går inte att byta namn i DTV-läge. Flytta: Välj en kanal och tryck på den gula knappen. Nu kan du använda och för att välja position för programmet. Tryck på den gula knappen igen för att bekräfta ändringen. Tryck på menyknappen för att avbryta och du den aktuella inställningen sparas automatiskt. Anm: Det går bara att använda flyttfunktionen i DTV-läge när standardlandet är valt. Hoppa över: Välj en kanal och tryck på den blå knappen för att ange ett märke för kanalen. Så länge som kanalen har ett hoppa över-märke, hoppas den över när du söker kanaler med CH+ eller CH-. Spellista (endast DTV-läge) Signalinformation Visa signalinformation i DTV-läge. Tips använd de tips som finns i det här dokumentet. CI-information Kontakta din betal-tv-leverantör som kan förse dig med betal-tv-kort och en CA-modul (CAM) med bruksanvisning. Uppaderar programvara (OAD) Stäng av / på programuppdatering funktionen från OAD. Favorlte Network När det finns fler än ett nätverk, kan användaren välja om nätverket. OAD Manual Tuning Användaren kan testa Oad genom att söka alla frekvenser om det finns OAD uppgradering om denna modell. 12

16 OSD-MENY OSD-MENY 2. Bildmeny Beskrivning Bildläge: Välj mellan Standard, Dynamic, User och Mild. Obs! Kontrast, ljusstyrka, färg och skärpa finns endast tillgängliga och kan ställas in i användarläge (User) under Bildlägesinställningar. Kontrast: Ändra kontrasten mellan bildens ljusa och mörka partier: Ljusstyrka: Justera bildens allmänna ljusstyrka. Färg: Ändra färg. Skärpa: Öka skärpan för att se skarpa kanter på bilden och minska skärpan för att göra kanterna mjukare. Fäargton: Ändra nyansen (endast i NTSC-läge). Färg temperatur: Välj mellan medium, kall, användare och varm. Brusreducering: Välj brusreducering: av, låg, medelhög, hög eller standard. 13

17 OSD-MENY OSD-MENY 3. Ljudmeny Beskrivning Ljudläge: Här kan du välja mellan standard, musik, film, sport och användare. Diskant (kan ändras i användarläge): Justera diskantljudens styrka. Bass (kan ändras i användarläge): Justera basljudens styrka. Balans: Ställ in balansen mellan vänster och höger ljudutgång eller stäng av ljudet på vänster och höger ljudutgång. Auto Volume: Ställer automatiskt in programmets volym när du aktiverar funktionen genom att välja på. SPDIF-läge: Här kan du välja mellan: av, PCM och auto. AD Switch: AD Switch: Slå på / av AD-omkopplaren. 14

18 OSD-MENY OSD-MENY 4. Tidmeny Beskrivning Clock:Visa tiden. Time Zone: Här kan du välja den tidszon. Insomn.timer: Du kan ställa in sovtimern på följande tider: 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min,180 min, 240 min och avstängd. Autom. Insomn: Den här apparaten stängs av automatiskt, i enlighet med senaste ERP -reglerna, efter fyra timmar utan någon statusändring. Du kan välja den här gången till fyra eller sex timmar eller åtta eller aldrig. Tidszon: Här kan du välja tidszon. 15

19 OSD-MENY OSD-MENY 5. Låsmeny Beskrivning Lås systemet: Aktivera eller avaktivera låssystemet. Obs! Ange koden för att kunna använda menyn (den ursprungliga koden är 1234). Ange lösenord: Ange pinkod. Om pinkoden har ändrats måste du ange den aktuella koden. Nytt: Ange det nya lösenordet. Bekräfta: Ange det nya lösenordet. Blockera program: Lås kanalen. Sedan måste du ange koden för att kunna se kanalen. Använd och för att välja kanal och tryck på den gröna knappen på fjärrkontrollen för att låsa kanalen. Barnlås: Här kan du välja barnlås. Key Lock: Lås knapparna på TV: n när du slår på funktionen. 16

20 OSD-menyn OSD-menyn Hotelläge för att nå hotellägesmenyn (lösenordet är 0000).. Ange koden med sifferknapparna Import Export Clear Lock Källa Lås Importera Databas: Importera alla hotell Inställningar från USB-enheten. Exportera Databas: Exportera alla hotell inställningar till USB-enheten. Clear Lock: Rensa alla lås ovan, betyder det satt alla lås till OFF och max volym till

21 OSD-MENY OSD-MENY 6. SETUP-menyn Beskrivning OSD-Språk: Här kan du välja menyspråk. TT Language: Låter dig välja text-tv språk. Ljudspråk: Tillåter dig att välja ljudspråk. Undertitelspråk: Låter dig välja textningsspråk. Hearing. Impaired: Slå på / stänga av hörselskadade funktionen. PVR File System: Setup PVR-filsystemet. Notera: Att PVR File System beskrivs på sidorna Bildförhållande: Välj mellan 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2, Full Screen (potit till invot). Blå skärm Slå på / stänga av blå skärm funktion när det inte finns någon signal. Första installationen Visas upp första gången menyn Installation. Återställ: Tryck på OK-knappen för att återställa fabriksinställningarna. Software update(usb): Gör att du kan uppdatera programvaran från USB. 18

22 Använda multimedia Använda multimedia Grundfunktioner 1). Tryck på SOURCE på fjärrkontrollen för att visa menyn med inkälla och välj USB-källan med / och tryck på OK för att öppna multimediamenyn nedan. Tips och information om USB-enhet MAINS MENU: PHOTO MUSIC MOVIE TEXT 2). Anslut USB-enheten och leta upp namnet på enheten i menyn på skärmen. 3). Tryck på / för att välja vilken filtyp i enheten du vill programmera: Foto, musik, film eller text. Tryck på / för att välja enhet och tryck på OK för att öppna. Återgå till listan med enheten Information Upp en nivå Tryck på / / / för att flytta och tryck på OK för att välja fil eller öppna mappen. Tryck på för att programmera de valda filerna eller filerna i vald mapp. Du kan visa tabellen med alternativ och avsluta programmet i helskärmsläge. 19

23 Använda multimedia Använda multimedia 1. Foto Fotovisning Tryck på / för att välja alternativ i tabellen och tryck på OK för att ändra. Pause: Spela / pausa bilden uppfattning. Prev./Next: Visa föregående / nästa bild. Stop: Stoppa fotot uppfattning. Repeat All: Välj repetitionsläge: repetera alla, repetera 1, repetera ingen. Musik: Spela/pausa musikuppspelningen (du kan endast spela eller pausa programmerad musik). Spellista: Visa spellistan på skärmen och du kan välja foto med pilknapparna ( ). Tryck på OK för att programmera. Tryck på / för att återgå till tabellen med alternativ. Info.: Visar information om fotot. Rotera: Rotera fotot medurs/moturs. Zooma ut/in(zoom in/out): Zooma ut/in fotot. Filmläge: Flytta fotot till ut zoomat läge. 2. Musik Spela musik Tryck på / för att välja alternativ i tabellen och tryck på OK för att ändra. Pause: Spela upp / pausa musiken. FB/FF: Snabbsponing bakåt/framåt. Prev./Next: Spela upp föregående / nästa fil. Stop: Stoppa musiken. Repetera: Välj repetitionsläge: repetera alla, repetera 1, repetera ingen. Mute: Stäng av ljudet. Tryck på för att välja musik och tryck på OK för att programmera. Sök: Programmera musik från angiven tid. Tryck på OK för att visa tidtabellen och välj läge med pilknapparna ( / / ). Ställ in tiden med sifferknapparna, välj OK och tryck på OK för att söka. Info: Tryck på "INFO" knappen för att visa information om filen. Skärmsläckare: Tryck på den blå knappen för att öppna skärmsläckarläge och tryck igen för att avsluta. 20

24 Använda multimedia Använda multimedia 3. Movie Spela film Tryck på / för att välja alternativ i tabellen och tryck på OK för att ändra. Paus: Spela upp / pausa musiken. FB/FF: Snabbspolning bakåt / framåt. Prev./Next: Spela upp föregående / nästa fil. Stopp: Stoppa filmen. Teckenuppsättning: Välj lämplig teckenuppsättning för textningen av den film som ska köras, t ex Windows västeuropeisk. Repeat All: Välj repetitionsläge: repetera alla, repetera 1, repetera ingen. Ange A-B(Set A-B): Välj och spela ditt favoritavsnitt av programmet genom att ange startpunkt (A) och slutpunkt (B). En symbol visas på skärmen. Tryck på OK igen för att avbryta. Spellista: Visa spellistan på skärmen. Info.: Visa information om filmen. Spela långsamt(slow): Spela programmen långsamt. Tryck på /Spela för att avbryta. Stega(Step): Spela programmet bild för bild med OK-knappen: Tryck på /Spela för att avbryta. Gå till tid: Programmera filmen från angiven tid. Zooma out/in: Zooma ut/in filmen. Bildyta (aspect ratio): Välj bildyta för visning. Flytta läge: Flytta fotot till utzoomat läge. 4. Text Visa text Tryck på / för att välja alternativ i tabellen och tryck på OK för att ändra. Föreg/nästa sida: Gå till föregående/nästa textsida. Föregående/nästa: Gå till föregående/nästa fil. Stopp: Stoppa automatisk bläddring. Teckenuppsättning: Välj en lämplig teckenuppsättning för den textfil du läser, t ex Windows v ästeuropeisk. Musik: Spela upp/pausa. Spellista: Visa spellistan på skärmen. Info.: Visa information om texten. 21

25 Tagning Tagning PVR-inställningar 1. PVR File System Tryck på Meny, välj SETUP menyn och välj "PVR File System", tryck sedan på OK-knappen för att komma till inställningsmenyn. Kontrollera om din USB-enhet fungerar eller inte före inspelning. Select Disk: Välj den enhet för posten filer. Check PVR File System: Kontrollera systemet. USB Disk: Visa USB-staten Format: Formatera USB-enheten för PVR drift. Time Shift Size: Visa storleken på USB-enheten (Enheten har formaterad). Speed: Visa hastigheten på USB-enheten (Enheten har formaterad). Free Record Limit: Visa Free Record gränstillstånd 2. Recorder Tryck på REC LIST knappen på fjärrkontrollen för att visa menyn Inspelning i DTV-läge enligt nedan. OBS: Du väljer ett inspelat program, och tryck på OK-knappen för att programmera. OBS: Du kan radera ett inspelat program genom att trycka på den röda knappen på listan. Obs: Du kan trycka </> för att välja REC LIST och schemalistan. 22

26 Tagning Tagning Inspelning Inspelningsknappar REC: Tryck för att öppna inspelningsläge. PAUSE: Tryck för att öppna timeshift-läge. Tryck för att avbryta inspelningen. Rec list: Tryck för att visa inspelningslistan. Inspelningsmeny När du trycker på REC, visas inspelningsmenyn på skärmen: Obs! a. Tryck på STOP för att avbryta inspelningsläget. b. Tryck på PLAY för att spela upp programmet du spelar in från början. c. Tryck på Recording list för att visa inspelningslistan och spela ett pro gram som du väljer. Inspelningen fortsätter och inspelningsmenyn visas när du lämnar inspelnin slistan. Timeshift Tryck på PAUSE för att öppna timeshift-läge. Bilden pausar och inspelningen startar. Obs! a. Tryck på STOP för att avbryta timeshift-läget. b. Tryck på PLAY för att spela programmet du spelar in från början. 23

27 EPG-menyn EPG-menyn Tryck på knappen EPG på fjärrkontrollen för att öppna EPG-menyn. Visa information om programmet Kanallista Display the programme name Alternativ Du kan välja ett program för inspelning med hjälp av knapparna / / / Inspelning: Tryck på den röda knappen för att öppna menyn Inspelning och ställ in inspelningstimern. Programmet spelas in när det sänds och sparas på USB-enheten. Påminn: Tryck på den gröna knappen för att visa detaljerad information om programmet. Föreg. dag: Ptryck på den gula knappen för att kontrollera tidigare inställningar. Nästa dag: Tryck på den blå knappen för att ställa in det klockslag då du vill ha en påminnelse om det program du vill titta på. 24

28 Underhåll och Service Felsökning - Använd inga andra funktioner än de som är beskrivna i manualen. - Om problem uppstår med din TV, gör först följande. - Om du fortfarande har problem, stäng av strömmen och kontakta din återförsäljare eller godkänd service verkstad. Problem Lösning Skärmen fungerar inte Är strömsladden urdragen? Sätt i sladden igen. Tryck på Power knappen på fjärrkontrollen. Skärmen kommer igång långsamt när strömmen slås på Detta uppstår en kort stund för att TV skärmen ska bli varm innan TV bilderna visas på skärmen. Om skärmen inte kommer igång efter 1 minut, kontakta din återförsäljare eller godkänd service verkstad. Skärmen är för ljus eller för mörk Justera ljusstyrkan eller Kontrasten Skärmen är för stor eller för liten Justera skärmstorleksinställningen Linjer syns på skärmen Använd inte mobiltelefoner, hårtork eller andra elektroniska föremål i närheten av TVn. Bilden rör sig inte Tryck på PAUSE knappen. Se om pausknappen är intryckt på någon annan utrustning som är inkopplad. Bild finns, men inget ljud hörs 1. Tryck på MUTE knappen. 2. Öka ljudvolymen med VOL + knappen. 3. Kontrollera att ljudterminalerna fungerar riktigt. 4. Kontrolelra att ljudkontakterna är riktigt anslutna. 5. Kontrollera andra kontakter som är inkopplade. Om ljudet fortfarande inte kommer tillbaka, kontakta din återförsäljare eller kvalificerad service verkstad. Fj ärrkontrollen fungerar inte 1. Kontrollera att strömmen är påslagen. 2. Kontrollera att batterierna till fjärrkontrollen är riktigt ilagda. 3. Se efter om det finns några föremål i vägen för signalerna från fjärrkontrollen till TVns mottagare. 4. Om batterierna inte har någon ström, byt båda batterierna med två stycken nya. Den här TVn är producerad för hushållsbr uk och registrerad som innehållandes ofarliga elektromagnetiska vågor. Du kan använda den på varje plats i hemmet. 25

29 Underhåll och Service Specifikationer Tekniska Specifikationer Panel LED39UAT Panel LED Screen Size 39 Display Area (H) (V) Display Res on 1920(H) x 1080(V) Viewing Angle 178(H)/178(V) (CR>10) Aspect o 16: 9 Pixel pitch (H/V) Brightness (H) (V) 250nits Contrast 4000:1 Response 8 Color Capacity 16.7M Liquid Crystal Display Panel ype LED Backlight unit with V DVD Connectors o Backlight 30,000 Hrs sys s PAL SECAM -BG /DK / I, Band UH /VH Sound Analog stereo, NICAM/A Pages DVB standard y co ply with DVB-T2/C and MPEG- 2,MPEG4,H.264 standard Video decoder M Bandwidth MPEG-2,MPEG4,H.264 QPSK/16QAM/64QAM 2K/8K 7/8MHz CI x1 (support CI+) Playback formats NO Supported Media NO System NO Semi-conductor Laser NO S/N NO Audio dynamic range NO RF-IN 75 ( IEC75 ) SCART ( Euro 21pin ) -IN analog sound Component Video-IN YPbPrx 1 VGA-IN D-SUB 15 Pin * x 1 PC Audio-IN x 1 HDMI V1.2 -IN x 4 AV-IN x 1 Headphone out x 1 Coax out x 1 USB- upgrade, PVR, Media x 1 Power 100V-240V~50/60Hz Power p n 75W Stand-by power p n <0.5W Vesa measurements With Stand ( L/W/H ) Without stand ( L/W/H ) 873x224x596mm 873x36x512mm 200 x 100 mm PC Supported: 640*480 60HZ 1360*768 60HZ 800*600 60HZ 1024*768 60HZ 1920* Hz 26

30 USB MULTIMEDIA uppspelningsformat Media File Ext. Video Codec Audio Remark.mpg MPEG-1, MPEG-2 Max Solution:1920x1080 Max Data Rate:40 Mbps Xvid, MJPEG,.avi MPEG-4 SP/ASP, Movie.ts.mov/.mkv.dat H.264 MPEG-2,H.264 MPEG-4 SP/ASP, H.264 MPEG-1 MP3, WMA, AAC, AC3,PCM Max Solution:1920x1080 Max Data Rate:20 Mbps MPEG-4 SP/ASP,.mp4 H.264 MPEG-1, MPEG-2 Max Solution:720x576.vob MPEG-2 Max Data Rate:40 Mbps.rm/.rmvb.mp3 RV8/RV9/MP2 -- cook,mp2 MP3 Max Solution:1920x1080 Sample Rate:8K~48KHz Bit Rate:32K~320Kbps Music.wma.m4a/.aac WMA AAC Channel:Mono/Stereo Sample Rate:16K~48KHz Bit Rate:32K~442Kbps Channel:Mono/Stereo.jpg/ Progressive JPEG Max Resolution:1024x768.jpeg Baseline JPEG Max Resolution:8192x8192 Photo.bmp BMP Max Resolution:6500x6500 Pixel Depth:1/4/8/16/24/32 bpp.png Non-Interlaced Interlaced Max Resolution:3000x3000 Max Resolution:1500x1500

29 LED-TV med DVD och digital MPEG4 DVB-T2/C tuner LED29DVDT

29 LED-TV med DVD och digital MPEG4 DVB-T2/C tuner LED29DVDT BRUKSANVISNING 29 LED-TV med DVD och digital MPEG4 DVB-T2/C tuner LED29DVDT Läs hela manualen till TVn innan den används och spara manualen för att läsa igen senare. INNEHÅLL INNEHÅLL Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

22 "LED-TV med DVD och digital MPEG4 DVB-T tuner LED/DVD 221N

22 LED-TV med DVD och digital MPEG4 DVB-T tuner LED/DVD 221N BRUKSANVISNING 22 "LED-TV med DVD och digital MPEG4 DVB-T tuner LED/DVD 221N Läs hela manualen till TVn innnan den används och spara manualen för att läsa igen senare. INNEHÅLL INNEHÅLL Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

19" hd led tv med atv och mpeg-4 dvb-t/c + ci & inbyggd dvd spelare + usb-ingång + pvr-funktion. Modell Nr.: LDD-1954MC BRUKSANVISNING

19 hd led tv med atv och mpeg-4 dvb-t/c + ci & inbyggd dvd spelare + usb-ingång + pvr-funktion. Modell Nr.: LDD-1954MC BRUKSANVISNING 19" hd led tv med atv och mpeg-4 dvb-t/c + ci & inbyggd dvd spelare + usb-ingång + pvr-funktion Modell Nr.: LDD-1954MC BRUKSANVISNING INNEHÅLL Säkerhetsvarning...... 1 Säkerhetsinformation... 2 Enhet

Läs mer

24 LED TV med Digital MPEG4 DVB-T Tuner

24 LED TV med Digital MPEG4 DVB-T Tuner BRUKSANVISNING 24 LED TV med Digital MPEG4 DVB-T Tuner LED24HT-B LED24HT-W Läs hela bruksanvisningen innan du använder denna TV och spara den för senare behov. Innehåll Innehåll Var försiktig 1 Säkerhet

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

23 "LED-TV med DVD och digital MPEG4 DVB-T / C tuner

23 LED-TV med DVD och digital MPEG4 DVB-T / C tuner LED23DTB-W BRUKSANVISNING 23 "LED-TV med DVD och digital MPEG4 DVB-T / C tuner Läs hela manualen till TVn innnan den används och spara manualen för att läsa igen senare. INNEHÅLL INNEHÅLL Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

37 LCD TV DFT-3719HD

37 LCD TV DFT-3719HD 37 LCD TV DFT-3719HD 1 Viktiga säkerhetsföreskrifter Innan du använder vår TV är det viktigt att du läser igenom dessa instruktioner noggrant och förvarar manualen väl för framtida bruk. Följ alla instruktioner

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

26-tums LED-TV med bredbild, DVD och MPEG4 DVB-T

26-tums LED-TV med bredbild, DVD och MPEG4 DVB-T BRUKSANVISNING 26-tums LED-TV med bredbild, DVD och MPEG4 DVB-T LED26DTB-B Läs igenom bruksanvisningen innan du använder TV:n och förvara sedan bruksanvisningen på en säker plats för framtida behov. INNEHÅLL

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

7-tums digital mediaskärm

7-tums digital mediaskärm DENVER DPF-637 användarhandbok 7-tums digital mediaskärm VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. GRATTIS Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Användarmanual för Zombee MP-100

Användarmanual för Zombee MP-100 Användarmanual för Zombee MP-100 Introduktion Denna mediaspelare har följande huvudfunktioner: Film: AVI, MPG,MPEG,VOB,ASF,DAT. och Xvid filer; upplösning upp till 1080i. Musik: MP2/3, WMA,AC3,AAC filer.

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

i-dx8 Svensk bruksanvisning

i-dx8 Svensk bruksanvisning i-dx8 Svensk bruksanvisning Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... Apparatens knappar och anslutningar... Anslutningar... Fjärrkontroller... Att komma igång... Inställningar... Uppspelning - ipod...

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK www.axxion-electronics.com www.moon.se 1 1. Installera inte denna enhet på en trång yta eller inbyggd utrymme så som en bokhylla eller liknande,

Läs mer

24 LED-TV med DVD och digital MPEG4 DVB-T tuner LED 24NCB LED 24NCW

24 LED-TV med DVD och digital MPEG4 DVB-T tuner LED 24NCB LED 24NCW BRUKSANVISNING 24 LED-TV med DVD och digital MPEG4 DVB-T tuner LED 24NCB LED 24NCW Läs hela manualen till TVn innan den används och spara manualen för att läsa igen senare. INNEHÅLL INNEHÅLL Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

DVD-736 Bruksanvisning

DVD-736 Bruksanvisning DVD-736 Bruksanvisning VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. INNEHÅLL INNEHÅLL...1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...2-3 NOTERINGAR

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

BeoVision 8. Ny programvara Tillägg

BeoVision 8. Ny programvara Tillägg BeoVision 8 Ny programvara Tillägg Skärmmenyer Din TV har utrustats med ny programvara och eventuellt även hårdvara. Detta ger tillgång till nya funktioner som beskrivs i detta tillägg. Tillägget beskriver

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE Läs denna guide innan användning DNA TV-hubi SNABBGUIDE VÄLKOMMEN ATT BÖRJA ANVÄNDA DNA TV-HUBI! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

DNA TV-hubi: Snabbguide

DNA TV-hubi: Snabbguide DNA TV-hubi: Snabbguide Läs denna guide innan användning» Välkommen att börja använda DNA TV-hubi! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner...

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... User Guide V1.1 Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... 4 Basdrift av spelaren... 5 Video... 8 FM Tuner...

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

BeoVision 8. Handledning

BeoVision 8. Handledning BeoVision 8 Handledning Handledningen och referensboken Den här handledningen innehåller information om den dagliga användningen av din Bang & Olufsen-produkt. I referensboken finns information om mer

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL CTV1010 OBS! * = Gäller ej CTV1010 version XKLT

ANVÄNDARMANUAL CTV1010 OBS! * = Gäller ej CTV1010 version XKLT ANVÄNDARMANUAL OBS! * = Gäller ej version XKLT Sidan 4 Front 1. Standby indikator 2. Fjärrkontrollsensor 3. Huvudströmbrytare 4. TV/VIDEO knapp 5. Högtalare 6. Program upp/ned knapar 7. Volym upp/ned knappar

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

WATSON-BOX BRUKSANVISNING

WATSON-BOX BRUKSANVISNING WATSON-BOX BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis när det

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. WR-11 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper... 8 9

Läs mer

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen...

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen... Innehåll Förberedelser...2 Paketinnehåll...2 Installationsinstruktioner...3 Montering av bildskärm...3 Koppla ur bildskärmen...3 Granska vinkeljustering...3 Koppla...3 Slå på strömmen...4 Justera skärminställninar...5

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

19DVB-12V. LCD TV med DVB-T

19DVB-12V. LCD TV med DVB-T 19DVB-12V LCD TV med DVB-T BRUKSANVISNING Svenska SW-1 Innehåll 1. Information och säkerhet... 4 Säkerhet... 4 Att ta bort foten... 6 2. LCD TV översikt... 7 2.1 TV:ns kontrollpanel... 7 2.2 TV-anslutningar...

Läs mer

Manual Grid Pad Pro 17

Manual Grid Pad Pro 17 Manual Grid Pad Pro 17 Skötsel av din Grid Pad När den inte används, förvara din Grid Pad säkert utan att några hårda föremål vilar eller trycker mot skärmen. Rengöring Pekskärmen rengörs med en ren mikrofibertrasa.

Läs mer