39 LED-TV och digital MPEG4 DVB-T2/C tuner LED39UAT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "39 LED-TV och digital MPEG4 DVB-T2/C tuner LED39UAT"

Transkript

1 39 LED-TV och digital MPEG4 DVB-T2/C tuner LED39UAT BRUKSANVISNING Läs hela manualen till TVn innan den används och spara manualen för att läsa igen senare.

2

3 INNEHÅLL INNEHÅLL Säkerhetsföreskrifter Varning... 1 Säkerhetsföreskrifter... 2 Strömkälla... 3 Installation... Användning och underhåll Användar information Delarnas namn / Tillbehör... 6 Bakpanelens delar... 7 Fjärrkontroll Grundfunktioner Grundfunktioner OSD-MENY 1. Kanalinmatningsmeny Bildmeny Ljudmeny Tidmeny 5. Låsmeny SETUP-menyn... Använda multimedia Använda multimedia Tagning Tagning EPG-menyn... Underhåll och Service Felsökning... Specifikationer

4 Säkerhetsföreskrifter Varning VARNING RISK FÖR ELCHOCK ÖPPNA EJ VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA RISK AV ELCHOCK, ÖPPNA ALDRIG HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA DELAR INUTI TV:N SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN LAGA. ÖVERLÅT ALL SERVICE TILL KVALIFICERAD SERVICETEKNIKER. VARNING FÖR ATT FÖRHINDRA SKADA, ELD ELLER ELCHOCK - UTSÄTT ALDRIG TV:N FÖR REGN ELLER FUKT. Symbolen med blixten i triangeln ska göra användaren uppmärksam på att TV:n innehåller högspänning, som kan vara tillräcklig för att ge en kraftig stöt vid kontakt. Symbolen med utropstecknet i triangeln ska göra användaren uppmärksam på TV:n. Korrekt bortskaffande av produkten Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Produkten är konstruerad och producerad med material och komponenter av hög kvalitet som kan återvinnas och återanvändas. Elektroniska produkter kan vara skadliga för miljön och måste därför slängas separat från hushållsavfall för minsta möjliga miljöpåverkan. Batterier lämnas i särskild behållare och får inte kastas bland hushållsavfall. EU har separata system för elektriskt och elektroniskt avfall. Kontakta din återförsäljare eller lokala myndigheter om du behöver mer information. europeiska säkerhets- och elektromagnetiska kraven. Denna produkt är tillverkad enligt gällande regler för elektromagnetiska fält (EMF), vilket innebär att den är säker att använda så länge säkerhetsanvisningarna följs. Produkten är tillverkad enligt gällande EU-lagstiftning, som begränsar användning av skadliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU). 1

5 Säkerhetsföreskrifter Säkerhetsföreskrifter Följande varningar är indelade i kategorierna Varningar och Akta. Varning: Följs inte detta kan det leda till allvarlig personskada eller dödsfall. Akta: Följs inte detta kan det leda till personskada eller trasig TV. Meningen med dessa varningar är att vara säker på att användaren hanterar TV:n på ett säkert och bra sätt. Var noga med att läsa igenom manualen och följ instruktionerna. 1. Läs igenom manualen. 2. Spara manualen. 3. Följ alla varningar och instruktioner. 4. Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. 5. Använd aldrig TV:n nära vatten. 6. Rengör endast med en ren duk. 7. Blockera inga ventilationsöppningar. Placera TV:n i enlighet med tillverkarens rekommendationer. 8. Placera inte TV:n nära värmekällor som element, ugnar eller andra produkter (exempelvis förstärkare) som alstrar värme. 9. Utför inget som strider mot TV:ns användning eller kontakter. Kontakten är utformad på ett speciellt vis och kan endast kopplas in i väggkontakten på ett sätt. När det blir motstånd vid 10. Skydda strömsladden från att trampas på eller klämmas. Var speciellt noga vid kontakterna. 11. Använd endast tillbehör som är rekommenderade av tillverkaren. 12. Koppla ur TV:n under åskoväder eller när den inte kommer att användas under lång tid. 13. TV:n har skadats, om strömsladden eller kontakten har skadats eller om föremål har fallit på TV:n. 14. Apparaten får inte utsättas för någon vätska, och inga föremål fyllda med vätska, så som vaser, får placeras ovanpå TV:n. 15. Använd endast vagn, bord eller stativ som är rekommenderade av tillverkaren, eller säljs 2

6 Säkerhetsföreskrifter Strömkälla Varning Rör aldrig vid strömkontakten med våta händer. Det kan leda till elchock. Använd aldrig en trasig strömkabel eller elkontakt. Det kan leda till brand eller elchock. produkter till samma uttag. Det kan leda till att uttaget överbelastas och fattar eld. Koppla in elkontakten ordentligt i väggen. En lös eller felaktigt inkopplad elkontakt kan fatta eld. Kläm inte fast strömkabeln eller placera tunga föremål på kabeln. Det kan leda till brand eller elchock. Akta Koppla alltid ur TV:n från väggkontakten innan rengöring. Görs det inte kan det leda till brand eller elchock. När du kopplar ur strömkabeln från väggkontakten, ta alltid tag i kontakten. Drar du i strömkabeln kan det skada ledningen och leda till brand. 3

7 Säkerhetsföreskrifter Installation Varning Placera aldrig behållare med vätskor så som blomvaser, läskburkar eller TV:n. Om vätska kommer in i TV:ns delar kan det leda till kortslutning, eld eller elchock. Placera aldrig TV:n på en plats där den kan utsättas för regn, hög luftfuktighet eller fett. Det kan leda till eld, elchock eller skada på TV:n. Förvara eller använd aldrig brandfarliga produkter nära TV:n. Det kan leda till eld eller explosion. Placera aldrig TV:n på en ostabil yta; som en dålig möbel eller lutande bord, eller på en möbel vars yta är mindre än TV:ns. Om ett barn klättrar på TV:n kan den falla ner på barnet och leda till allvarlig personskada på barnet eller skada TV:ns delar. Placera alltid TV:n på en stabil yta. Placera aldrig levande ljus, brinnande rökelser eller cigaretter på TV:n. Placera inte TV:n nära värmekällor som en eldstad eller element. Det kan starta en eld. Placera inte TV:n i dåligt ventilerade utrymmen, som en bokhylla. Det kan starta en eld. Lägg inte strömsladden nära andra varma produkter som förstärkare, element eller strykjärn. Den kraftiga värmen kan smälta ledningen och exponera elledningen vilket leder till eld eller elchock. Anslut antennen på avstånd från högspänningsledningar och se till att de är riktigt anslutna. Om antennen vidrör en elledning, kan det leda till eld, elchock, allvarlig personskada eller dödsfall. Akta Placera TV:n på ett bra avstånd från väggen för att säkra god ventilation. Om temperaturen inne i TV:n stiger, kan det leda till eld. Täck inte över TV:n med en handduk, bordsduk eller annat material. Om temperaturen inne i TV:n stiger kan det leda till eld. Var noga med att placera TV:n på en jämn yta. VARNING Från en utomhusantenn kan det läcka in vatten via ledningen, och komma i kontakt med kontakten till TV:n. Om regnvatten kommer in i TV:n, kan det leda till eld eller elchock. 4

8 Säkerhetsföreskrifter Användning och underhåll Varning Koppla ur TV:n från väggkontakten under åskoväder. Görs det inte kan det leda till eld eller elchock. För inte in några metallföremål som skruvmejsel, gem eller stålvajer in i öppningarna eller A/Vöppningarna. Det kan leda till eld eller elchock. Låt aldrig barn klättra eller hänga på TV:n. TV:n kan falla över på barnet och leda till allvarlig personskada. Plocka aldrig isär eller förändra TV:ns delar. Försök aldrig själv göra service på TV:n. Det kan leda till eld eller elchock. Om TV:n behöver lagas, servicetekniker. Akta När TV:n inte kommer att användas under en längre tidsperiod, koppla ur TV:n från väggkontakten. Damm kan samlas inne i TV:n och värmen kan tända eld, som kan leda till brand. till att koppla ur den från väggkontakten. Flyttar du TV:n med strömsladden inkopplad, kan det leda till eld eller brand. Om du känner av stark lukt eller rök från TV:n, koppla genast ur den från väggkontakten och kontakta service. Görs det inte kan det leda till eld eller elchock. VARNING När du tar ur batterierna från fjärrkontrollen, se till att barn inte råkar svälja dem. Behåll batterierna borta från småbarn. Om ett barn sväljer batterierna, tillkalla omedelbart läkarhjälp. för att lyfta TV:n när den tappas, kan det skada dess inre delar. Torka av all fukt, smuts eller damm från elkontakterna med en ren duk. Görs det inte ordentligt kan det leda till eld eller elchock. Det rekommenderas att rengöra TV:ns inre delar åtminstone en gång per år. Kontakta återförsäljaren eller servicetekniker för mer information. Fortsätter du använda TV:n utan att rengöra den kan allt damm leda till eld eller elchock. Stäng alltid av TV:n och koppla ur strömsladden när du ska rengöra TV:n. Använd en mjuk duk för att rengöra TV:n. Rengör aldrig med starka kemikalier eller rengöringsmedel. Använd heller aldrig en fuktig duk. 5

9 Användar Information Delarnas namn Framsida SOURCE: Tryck på den här knappen för att öppna menyn för signalkälla. MENU: Tryck på den här knappen för att öppna skärmmenyn. Tryck en gång till för attstäng a menyn. CH+/-: Tryck på den här knappen för att växla kanal. LED lampa Sensor för fjärrkontrollen (blockera ej) VOL+/-: Tryck på den här knappen för att ställa in ljudet. POWER: Slå på/stänga av TV:n POWER CH- VOL- VOL+ CH+ MENU SOURCE Indikatordiodförpå/standby:Tryckpå POWER förattsättapå/stängaav. Indikatordiodtänd(röd) Standbyläge Indikatordiodtänd(Grön) Start Fjärrkontrollens signalkan tasemot från upp till åtta meter från rakt framför kommunikationsfönstret och en vinkel på 30 grader vänster och höger och 20 grader över och under kommunikationsfönstret Tillbehör Komponenterna kan se annorlunda ut jämfört med bilden Brukanvisning Fjärrkontroll E Adapter för YPbPr video Adapter för AV video 6

10 Användar Information Headphone out Bakpanelens delar HDMI4 AV CA Modulen skall installeras med boxer loggans sida ut från din tv. Programkortet skall installeras enligt bilden nedan. HDMI3 AC POWER IN Audio in AC POWER IN Anslut till strömförsörjningen (AC ~50/60Hz). HDMI1/2/3/4 Ingång för HDMI från tex. Bluray-spelare mm. SCART Ansluts till utrustning med SCART tex. DVD-spelare (stöd för CVBS / RGB). PC Audio in Ansluts till datorns ljudutgång ( Stereo ). VGA Ansluts datorns till datorns analoga monitor utgång (D-subkontakt med 15 stift ). RF Anslut antenn ( 75 ohm ) för mottagning av TV-signal. Coax Koaxial digital ljudutgång till Tex. Hemmabio ljudsystem. Common Interface Mediaspelare via usb eller extern Hårddisk ( Musik / Foto /Film, filformat se Tekniska specifikationer )/ Uppgraderings port. Anslut till ljud- och videoutgångarna på DVD-spelaren med hjälp av konverterkabeln. (ljudutgångarna delas med YPbPr) Komponent videoingång för anslutning video utrustning med utgång YPbPr. CI-uttag, för anslutning av anslutning av CA Modul. Headphone out Anslut hörlurar eller annan analog ljudutrustning. USB AV YPbPr 7

11 Användar Information Fjärrkontroll Fjärrkontrollens knappar Fjärrkontrollen använder infraröda vågor (IR). Peka med den mot TV:n. Det är inte säkert att fjärrkontrollen fungerar bra om den används utanför det rekommenderade avståndet eller vinkeln. POWER MUTE PICTURE ASPECT SOUND SUBTITLE REC SLEEP CH.LIST REC.LIST POWER: Slå på TV:n eller ställ den i standbyläge. MUTE: Tryck en gång för att stänga av ljudet och tryck igen eller tryck på VOL+ för att sätta på ljudet igen. PICTURE: Välj bildläge. ASPECT: Ändrar visningsläget på skärmen. SOUND: Välj ljudläge. SUBTITLE: Aktivera eller avaktivera visning av undertext i DTV. SLEEP: Avstängningstimer (till standbyläge). CH.LIST: Visa programlistan. REC : Starta inspelning av ett program i DVB-läge. REC.LIST: Inspelningslista FAV EPG VOL DISPLAY TV/RADIO CH SOURCE SIFFERKNAPPAR Tryck på 0-9 för att välja en TV-kanal direkt när du tittar på TV. Gå till föregående kanal. FAV: Visa listan med favoritprogram. PILKNAPPAR ( / / / / OK) Möjliggör navigering i menyerna på skärmen och ändring av systeminställningarna efter önskemål. MENU EXIT TV/TXT CANCEL REVEAL NICAM/A2 INDEX HOLD SIZE SUBPAGE DISPLAY: Visa information om det aktuella läget. SOURCE: Visa menyn med inkälla. VOL+ /-: Ställ in rätt volym. CH / : Bläddra bland kanalerna. EPG: Visa den elektroniska programguiden utanför menyläget endast i DTV-läge. TV/RADIO:För att växla till TV eller Radio stat i DTV-läge. MENU: Systeminställningsmeny. EXIT: Lämna OSD-menyn. 8

12 Användar Information Fjärrkontroll POWER MUTE PICTURE ASPECT SOUND SUBTITLE SLEEP CH.LIST REC REC.LIST FAV EPG VOL TV/RADIO DISPLAY CH SOURCE PVR : Snabbspola bakåt. : Snabbspola framåt. : Föregående kapitel. : Nästa kapitel. : Spela/Pausa i program. : Stoppa program. MENU EXIT TV/TXT CANCEL REVEAL NICAM/A2 INDEX HOLD SIZE SUBPAGE Färgknappar: genvägar enligt de färgade länkarna i texten. TV/TXT: Slå på/stäng av text-tv. CANCEL: Avbryt visning av text-tv. REVEAL: Visa dold text. NICAM/A2: Välj TV Nicam/A2. INDEX: Gå till innehållssidan. HOLD: Stanna eller fortsätt på den aktuella länkade sidan. SIZE: Tryck för att se övre halvan av sidan i dubbel storlek. Tryck igen för att se nedre halvan av sidan i dubbel storlek. Tryck en tredje gång för att visa sidan i normal storlek. SUBPAGE: Tryck för att öppna länkade sidor och tryck igen för att avbryta. 9

13 Grundfunktioner Grundfunktioner Slå på/stäng av 1. Koppla spelaren till vägguttaget med nätkabeln Slå på TV:n: Tryck på POWER-knappen på TV:n eller fjärrkontrollen. - Stänga av TV:n: Tryck på POWER-knappen på TV:n eller fjärrkontrollen. Välja inkälla Tryck på SOURCE-knappen på TV:n eller fjärrkontrollen för att visa menyn med inkälla och använd knappen CH+/- på TV:n eller -knapparna på fjärrkontrollen för att välja inkälla. Tryck på OK på fjärrkontrollen för att bekräfta. Obs! Se till att alla anslutningar är förberedda innan du väljer inkälla. Grundläggande användning av OSD-menyn Tryck på MENU-knappen för att visa OSD-menyn: Huvudmeny KANALIN- MATNING BILD LJUD TID LÅS ALTERNA- TIV Undermeny (exempelvis videomeny) Tips---Använd OSD-menyn enligt tipset. Använd </> för att välja huvudmenyn och tryck på för att öppna undermenyn. Använd / i undermenyn för att välja funktionsalternativ och tryck på </> för att ställa in eller tryck på OK för att öppna undermenyn. * (Tryck på MENU-knappen för att återgå till den övre menyn.) * (Tryck på EXIT för att stänga menyn.) Anm. 1: Aktuella alternativ kan endast aktiveras vid rätt signal Anm. 2: Använd OSD-menyn enligt tipset längst ned på skärmen. 10

14 OSD-MENY OSD-MENY 1. Kanalinmatningsmeny Rowridge Beskrivning Automatisk sökning Tryck på OK för att öppna menyn, och välj land och sökningstyp för TV. Tryck på OK för att börja ställa in automatiskt. Analog Manuell sökning Tryck på OK för att öppna menyn för manuell inställning av ATV. Spara i 1: Välj position där du vill spara programmet. System: Välj ett TV-system för sökning. Kanalinmatning 1: Välj kanal som du vill ställa in manuellt. Fininställning: Tryck på < / > för att göra en fininställning. Frekvens: Visa aktuell frekvens. Obs! Tryck på den röda knappen för att spara alla ändrade inställningar. Sökning: Tryck på < / > för att starta manuell sökning. DTV/CADTV manuell inställning Tryck på OK för att öppna menyn för manuell inställning av DTV/CADTV. Välj en DTV/CADTV-kanal och tryck på OK för att starta sökningen. 11

15 OSD-MENY OSD-MENY CA Moduler som stöds av denna tv Neotion Boxer TV-Module CI+ SMiT Boxer TV-Module CI+ SMiT Boxer TV-Module CI Ändra bland sparade program Tryck på OK för att öppna programredigeringsmenyn (programme edit) (se bild). Radera: Välj en kanal och tryck på den röda knappen. Radera visas till höger i programre digeringsmenyn bredvid den kanal du har valt. Tryck på den röda knappen igen. Nu raderas programmet. Om du inte vill fortsätta att radera program, trycker du på menyknappen för att avbryta. Namnändra: Välj en ATV kanal och tryck på den GRÖNA knappen för att ändra namn för kanalen av / / / knappar. Anm: Det går inte att byta namn i DTV-läge. Flytta: Välj en kanal och tryck på den gula knappen. Nu kan du använda och för att välja position för programmet. Tryck på den gula knappen igen för att bekräfta ändringen. Tryck på menyknappen för att avbryta och du den aktuella inställningen sparas automatiskt. Anm: Det går bara att använda flyttfunktionen i DTV-läge när standardlandet är valt. Hoppa över: Välj en kanal och tryck på den blå knappen för att ange ett märke för kanalen. Så länge som kanalen har ett hoppa över-märke, hoppas den över när du söker kanaler med CH+ eller CH-. Spellista (endast DTV-läge) Signalinformation Visa signalinformation i DTV-läge. Tips använd de tips som finns i det här dokumentet. CI-information Kontakta din betal-tv-leverantör som kan förse dig med betal-tv-kort och en CA-modul (CAM) med bruksanvisning. Uppaderar programvara (OAD) Stäng av / på programuppdatering funktionen från OAD. Favorlte Network När det finns fler än ett nätverk, kan användaren välja om nätverket. OAD Manual Tuning Användaren kan testa Oad genom att söka alla frekvenser om det finns OAD uppgradering om denna modell. 12

16 OSD-MENY OSD-MENY 2. Bildmeny Beskrivning Bildläge: Välj mellan Standard, Dynamic, User och Mild. Obs! Kontrast, ljusstyrka, färg och skärpa finns endast tillgängliga och kan ställas in i användarläge (User) under Bildlägesinställningar. Kontrast: Ändra kontrasten mellan bildens ljusa och mörka partier: Ljusstyrka: Justera bildens allmänna ljusstyrka. Färg: Ändra färg. Skärpa: Öka skärpan för att se skarpa kanter på bilden och minska skärpan för att göra kanterna mjukare. Fäargton: Ändra nyansen (endast i NTSC-läge). Färg temperatur: Välj mellan medium, kall, användare och varm. Brusreducering: Välj brusreducering: av, låg, medelhög, hög eller standard. 13

17 OSD-MENY OSD-MENY 3. Ljudmeny Beskrivning Ljudläge: Här kan du välja mellan standard, musik, film, sport och användare. Diskant (kan ändras i användarläge): Justera diskantljudens styrka. Bass (kan ändras i användarläge): Justera basljudens styrka. Balans: Ställ in balansen mellan vänster och höger ljudutgång eller stäng av ljudet på vänster och höger ljudutgång. Auto Volume: Ställer automatiskt in programmets volym när du aktiverar funktionen genom att välja på. SPDIF-läge: Här kan du välja mellan: av, PCM och auto. AD Switch: AD Switch: Slå på / av AD-omkopplaren. 14

18 OSD-MENY OSD-MENY 4. Tidmeny Beskrivning Clock:Visa tiden. Time Zone: Här kan du välja den tidszon. Insomn.timer: Du kan ställa in sovtimern på följande tider: 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min,180 min, 240 min och avstängd. Autom. Insomn: Den här apparaten stängs av automatiskt, i enlighet med senaste ERP -reglerna, efter fyra timmar utan någon statusändring. Du kan välja den här gången till fyra eller sex timmar eller åtta eller aldrig. Tidszon: Här kan du välja tidszon. 15

19 OSD-MENY OSD-MENY 5. Låsmeny Beskrivning Lås systemet: Aktivera eller avaktivera låssystemet. Obs! Ange koden för att kunna använda menyn (den ursprungliga koden är 1234). Ange lösenord: Ange pinkod. Om pinkoden har ändrats måste du ange den aktuella koden. Nytt: Ange det nya lösenordet. Bekräfta: Ange det nya lösenordet. Blockera program: Lås kanalen. Sedan måste du ange koden för att kunna se kanalen. Använd och för att välja kanal och tryck på den gröna knappen på fjärrkontrollen för att låsa kanalen. Barnlås: Här kan du välja barnlås. Key Lock: Lås knapparna på TV: n när du slår på funktionen. 16

20 OSD-menyn OSD-menyn Hotelläge för att nå hotellägesmenyn (lösenordet är 0000).. Ange koden med sifferknapparna Import Export Clear Lock Källa Lås Importera Databas: Importera alla hotell Inställningar från USB-enheten. Exportera Databas: Exportera alla hotell inställningar till USB-enheten. Clear Lock: Rensa alla lås ovan, betyder det satt alla lås till OFF och max volym till

21 OSD-MENY OSD-MENY 6. SETUP-menyn Beskrivning OSD-Språk: Här kan du välja menyspråk. TT Language: Låter dig välja text-tv språk. Ljudspråk: Tillåter dig att välja ljudspråk. Undertitelspråk: Låter dig välja textningsspråk. Hearing. Impaired: Slå på / stänga av hörselskadade funktionen. PVR File System: Setup PVR-filsystemet. Notera: Att PVR File System beskrivs på sidorna Bildförhållande: Välj mellan 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2, Full Screen (potit till invot). Blå skärm Slå på / stänga av blå skärm funktion när det inte finns någon signal. Första installationen Visas upp första gången menyn Installation. Återställ: Tryck på OK-knappen för att återställa fabriksinställningarna. Software update(usb): Gör att du kan uppdatera programvaran från USB. 18

22 Använda multimedia Använda multimedia Grundfunktioner 1). Tryck på SOURCE på fjärrkontrollen för att visa menyn med inkälla och välj USB-källan med / och tryck på OK för att öppna multimediamenyn nedan. Tips och information om USB-enhet MAINS MENU: PHOTO MUSIC MOVIE TEXT 2). Anslut USB-enheten och leta upp namnet på enheten i menyn på skärmen. 3). Tryck på / för att välja vilken filtyp i enheten du vill programmera: Foto, musik, film eller text. Tryck på / för att välja enhet och tryck på OK för att öppna. Återgå till listan med enheten Information Upp en nivå Tryck på / / / för att flytta och tryck på OK för att välja fil eller öppna mappen. Tryck på för att programmera de valda filerna eller filerna i vald mapp. Du kan visa tabellen med alternativ och avsluta programmet i helskärmsläge. 19

23 Använda multimedia Använda multimedia 1. Foto Fotovisning Tryck på / för att välja alternativ i tabellen och tryck på OK för att ändra. Pause: Spela / pausa bilden uppfattning. Prev./Next: Visa föregående / nästa bild. Stop: Stoppa fotot uppfattning. Repeat All: Välj repetitionsläge: repetera alla, repetera 1, repetera ingen. Musik: Spela/pausa musikuppspelningen (du kan endast spela eller pausa programmerad musik). Spellista: Visa spellistan på skärmen och du kan välja foto med pilknapparna ( ). Tryck på OK för att programmera. Tryck på / för att återgå till tabellen med alternativ. Info.: Visar information om fotot. Rotera: Rotera fotot medurs/moturs. Zooma ut/in(zoom in/out): Zooma ut/in fotot. Filmläge: Flytta fotot till ut zoomat läge. 2. Musik Spela musik Tryck på / för att välja alternativ i tabellen och tryck på OK för att ändra. Pause: Spela upp / pausa musiken. FB/FF: Snabbsponing bakåt/framåt. Prev./Next: Spela upp föregående / nästa fil. Stop: Stoppa musiken. Repetera: Välj repetitionsläge: repetera alla, repetera 1, repetera ingen. Mute: Stäng av ljudet. Tryck på för att välja musik och tryck på OK för att programmera. Sök: Programmera musik från angiven tid. Tryck på OK för att visa tidtabellen och välj läge med pilknapparna ( / / ). Ställ in tiden med sifferknapparna, välj OK och tryck på OK för att söka. Info: Tryck på "INFO" knappen för att visa information om filen. Skärmsläckare: Tryck på den blå knappen för att öppna skärmsläckarläge och tryck igen för att avsluta. 20

24 Använda multimedia Använda multimedia 3. Movie Spela film Tryck på / för att välja alternativ i tabellen och tryck på OK för att ändra. Paus: Spela upp / pausa musiken. FB/FF: Snabbspolning bakåt / framåt. Prev./Next: Spela upp föregående / nästa fil. Stopp: Stoppa filmen. Teckenuppsättning: Välj lämplig teckenuppsättning för textningen av den film som ska köras, t ex Windows västeuropeisk. Repeat All: Välj repetitionsläge: repetera alla, repetera 1, repetera ingen. Ange A-B(Set A-B): Välj och spela ditt favoritavsnitt av programmet genom att ange startpunkt (A) och slutpunkt (B). En symbol visas på skärmen. Tryck på OK igen för att avbryta. Spellista: Visa spellistan på skärmen. Info.: Visa information om filmen. Spela långsamt(slow): Spela programmen långsamt. Tryck på /Spela för att avbryta. Stega(Step): Spela programmet bild för bild med OK-knappen: Tryck på /Spela för att avbryta. Gå till tid: Programmera filmen från angiven tid. Zooma out/in: Zooma ut/in filmen. Bildyta (aspect ratio): Välj bildyta för visning. Flytta läge: Flytta fotot till utzoomat läge. 4. Text Visa text Tryck på / för att välja alternativ i tabellen och tryck på OK för att ändra. Föreg/nästa sida: Gå till föregående/nästa textsida. Föregående/nästa: Gå till föregående/nästa fil. Stopp: Stoppa automatisk bläddring. Teckenuppsättning: Välj en lämplig teckenuppsättning för den textfil du läser, t ex Windows v ästeuropeisk. Musik: Spela upp/pausa. Spellista: Visa spellistan på skärmen. Info.: Visa information om texten. 21

25 Tagning Tagning PVR-inställningar 1. PVR File System Tryck på Meny, välj SETUP menyn och välj "PVR File System", tryck sedan på OK-knappen för att komma till inställningsmenyn. Kontrollera om din USB-enhet fungerar eller inte före inspelning. Select Disk: Välj den enhet för posten filer. Check PVR File System: Kontrollera systemet. USB Disk: Visa USB-staten Format: Formatera USB-enheten för PVR drift. Time Shift Size: Visa storleken på USB-enheten (Enheten har formaterad). Speed: Visa hastigheten på USB-enheten (Enheten har formaterad). Free Record Limit: Visa Free Record gränstillstånd 2. Recorder Tryck på REC LIST knappen på fjärrkontrollen för att visa menyn Inspelning i DTV-läge enligt nedan. OBS: Du väljer ett inspelat program, och tryck på OK-knappen för att programmera. OBS: Du kan radera ett inspelat program genom att trycka på den röda knappen på listan. Obs: Du kan trycka </> för att välja REC LIST och schemalistan. 22

26 Tagning Tagning Inspelning Inspelningsknappar REC: Tryck för att öppna inspelningsläge. PAUSE: Tryck för att öppna timeshift-läge. Tryck för att avbryta inspelningen. Rec list: Tryck för att visa inspelningslistan. Inspelningsmeny När du trycker på REC, visas inspelningsmenyn på skärmen: Obs! a. Tryck på STOP för att avbryta inspelningsläget. b. Tryck på PLAY för att spela upp programmet du spelar in från början. c. Tryck på Recording list för att visa inspelningslistan och spela ett pro gram som du väljer. Inspelningen fortsätter och inspelningsmenyn visas när du lämnar inspelnin slistan. Timeshift Tryck på PAUSE för att öppna timeshift-läge. Bilden pausar och inspelningen startar. Obs! a. Tryck på STOP för att avbryta timeshift-läget. b. Tryck på PLAY för att spela programmet du spelar in från början. 23

27 EPG-menyn EPG-menyn Tryck på knappen EPG på fjärrkontrollen för att öppna EPG-menyn. Visa information om programmet Kanallista Display the programme name Alternativ Du kan välja ett program för inspelning med hjälp av knapparna / / / Inspelning: Tryck på den röda knappen för att öppna menyn Inspelning och ställ in inspelningstimern. Programmet spelas in när det sänds och sparas på USB-enheten. Påminn: Tryck på den gröna knappen för att visa detaljerad information om programmet. Föreg. dag: Ptryck på den gula knappen för att kontrollera tidigare inställningar. Nästa dag: Tryck på den blå knappen för att ställa in det klockslag då du vill ha en påminnelse om det program du vill titta på. 24

28 Underhåll och Service Felsökning - Använd inga andra funktioner än de som är beskrivna i manualen. - Om problem uppstår med din TV, gör först följande. - Om du fortfarande har problem, stäng av strömmen och kontakta din återförsäljare eller godkänd service verkstad. Problem Lösning Skärmen fungerar inte Är strömsladden urdragen? Sätt i sladden igen. Tryck på Power knappen på fjärrkontrollen. Skärmen kommer igång långsamt när strömmen slås på Detta uppstår en kort stund för att TV skärmen ska bli varm innan TV bilderna visas på skärmen. Om skärmen inte kommer igång efter 1 minut, kontakta din återförsäljare eller godkänd service verkstad. Skärmen är för ljus eller för mörk Justera ljusstyrkan eller Kontrasten Skärmen är för stor eller för liten Justera skärmstorleksinställningen Linjer syns på skärmen Använd inte mobiltelefoner, hårtork eller andra elektroniska föremål i närheten av TVn. Bilden rör sig inte Tryck på PAUSE knappen. Se om pausknappen är intryckt på någon annan utrustning som är inkopplad. Bild finns, men inget ljud hörs 1. Tryck på MUTE knappen. 2. Öka ljudvolymen med VOL + knappen. 3. Kontrollera att ljudterminalerna fungerar riktigt. 4. Kontrolelra att ljudkontakterna är riktigt anslutna. 5. Kontrollera andra kontakter som är inkopplade. Om ljudet fortfarande inte kommer tillbaka, kontakta din återförsäljare eller kvalificerad service verkstad. Fj ärrkontrollen fungerar inte 1. Kontrollera att strömmen är påslagen. 2. Kontrollera att batterierna till fjärrkontrollen är riktigt ilagda. 3. Se efter om det finns några föremål i vägen för signalerna från fjärrkontrollen till TVns mottagare. 4. Om batterierna inte har någon ström, byt båda batterierna med två stycken nya. Den här TVn är producerad för hushållsbr uk och registrerad som innehållandes ofarliga elektromagnetiska vågor. Du kan använda den på varje plats i hemmet. 25

29 Underhåll och Service Specifikationer Tekniska Specifikationer Panel LED39UAT Panel LED Screen Size 39 Display Area (H) (V) Display Res on 1920(H) x 1080(V) Viewing Angle 178(H)/178(V) (CR>10) Aspect o 16: 9 Pixel pitch (H/V) Brightness (H) (V) 250nits Contrast 4000:1 Response 8 Color Capacity 16.7M Liquid Crystal Display Panel ype LED Backlight unit with V DVD Connectors o Backlight 30,000 Hrs sys s PAL SECAM -BG /DK / I, Band UH /VH Sound Analog stereo, NICAM/A Pages DVB standard y co ply with DVB-T2/C and MPEG- 2,MPEG4,H.264 standard Video decoder M Bandwidth MPEG-2,MPEG4,H.264 QPSK/16QAM/64QAM 2K/8K 7/8MHz CI x1 (support CI+) Playback formats NO Supported Media NO System NO Semi-conductor Laser NO S/N NO Audio dynamic range NO RF-IN 75 ( IEC75 ) SCART ( Euro 21pin ) -IN analog sound Component Video-IN YPbPrx 1 VGA-IN D-SUB 15 Pin * x 1 PC Audio-IN x 1 HDMI V1.2 -IN x 4 AV-IN x 1 Headphone out x 1 Coax out x 1 USB- upgrade, PVR, Media x 1 Power 100V-240V~50/60Hz Power p n 75W Stand-by power p n <0.5W Vesa measurements With Stand ( L/W/H ) Without stand ( L/W/H ) 873x224x596mm 873x36x512mm 200 x 100 mm PC Supported: 640*480 60HZ 1360*768 60HZ 800*600 60HZ 1024*768 60HZ 1920* Hz 26

30 USB MULTIMEDIA uppspelningsformat Media File Ext. Video Codec Audio Remark.mpg MPEG-1, MPEG-2 Max Solution:1920x1080 Max Data Rate:40 Mbps Xvid, MJPEG,.avi MPEG-4 SP/ASP, Movie.ts.mov/.mkv.dat H.264 MPEG-2,H.264 MPEG-4 SP/ASP, H.264 MPEG-1 MP3, WMA, AAC, AC3,PCM Max Solution:1920x1080 Max Data Rate:20 Mbps MPEG-4 SP/ASP,.mp4 H.264 MPEG-1, MPEG-2 Max Solution:720x576.vob MPEG-2 Max Data Rate:40 Mbps.rm/.rmvb.mp3 RV8/RV9/MP2 -- cook,mp2 MP3 Max Solution:1920x1080 Sample Rate:8K~48KHz Bit Rate:32K~320Kbps Music.wma.m4a/.aac WMA AAC Channel:Mono/Stereo Sample Rate:16K~48KHz Bit Rate:32K~442Kbps Channel:Mono/Stereo.jpg/ Progressive JPEG Max Resolution:1024x768.jpeg Baseline JPEG Max Resolution:8192x8192 Photo.bmp BMP Max Resolution:6500x6500 Pixel Depth:1/4/8/16/24/32 bpp.png Non-Interlaced Interlaced Max Resolution:3000x3000 Max Resolution:1500x1500

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer...

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer... Innehåll Reglerande information...2 Säkerhetsnoteringar...2 Beskrivning av varningssymbolerna...2 Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning

LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning TA300 LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning Tack för att du har valt den här Samsung-produkten. För en mer komplett kundtjänst, registrera din produkt på adressen www.samsung.com/register Siffror och bilder

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Acer LCD TV. Innehåll. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Bruksanvisning. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Anvisningar om överlåtande 4

Acer LCD TV. Innehåll. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Bruksanvisning. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Anvisningar om överlåtande 4 Acer LCD TV AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Bruksanvisning Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Anvisningar om överlåtande 4 Översikt Din LCD TV 5 Vy frontpanel 5 Sedd bakifrån 6 Fjärrkontroll 7 Allmänna

Läs mer

T F D-2211 BRUKSANVISNING (SE) LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING

T F D-2211 BRUKSANVISNING (SE) LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING T F D-2211 BRUKSANVISNING (SE) LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Denna symbol indikerar att det finns farlig spänning inuti produkten, som utgör en risk för elstöt eller personskador.

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Svenska. E24/E26 Series LCD-färg-TV Användarhandbok. Välkommen

Svenska. E24/E26 Series LCD-färg-TV Användarhandbok. Välkommen E24/E26 Series LCD-färg-TV Användarhandbok Välkommen Ansvarsfriskrivning BenQ Corporation utfäster inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, vad gäller innehållet i detta dokument. BenQ

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar att sparas med produkten. Läs igenom noggrant

Viktiga säkerhetsanvisningar att sparas med produkten. Läs igenom noggrant Viktiga säkerhetsanvisningar att sparas med produkten Läs igenom noggrant För att förhindra brand eller elchock, utsätt inte denna mottagare för regn eller fukt. För att undvika risker för elektriska stötar,

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

TRIAX CR 317. Bruksanvisning. Digitalbox för kabel-tv med inspelningsbar hårdddisk. Svenska Version 1.0 2008-01-19 1

TRIAX CR 317. Bruksanvisning. Digitalbox för kabel-tv med inspelningsbar hårdddisk. Svenska Version 1.0 2008-01-19 1 TRIAX CR 317 Digitalbox för kabel-tv med inspelningsbar hårdddisk Bruksanvisning Svenska Version 1.0 2008-01-19 1 Säkerhetsföreskrifter Varningar VARNING ÖPPNA EJ RISK FÖR ELEKTRISK STÖT Varning: Avlägsna

Läs mer

Ett stort tack från People of Lava

Ett stort tack från People of Lava royal Sweden DEN kompromisslösa TV:n FÖR BILDCONNOISSEUREN Royal Sweden modeller:ld-40nlh-s, LD-40NLH-B, LD-46NLH-S, LD-46NLH-B, LD-55NLH-S, LD-55NLH-B Ett stort tack från People of Lava Tack! Vi på People

Läs mer

DTR 7005. FI Käyttäjän ohjekirja 2. FR Manuel utilisateur 40. DE Benutzerhandbuch 82. ES Manual de usuario 122. DK Brugsanvisning 160

DTR 7005. FI Käyttäjän ohjekirja 2. FR Manuel utilisateur 40. DE Benutzerhandbuch 82. ES Manual de usuario 122. DK Brugsanvisning 160 DTR 7005 FI Käyttäjän ohjekirja 2 FR Manuel utilisateur 40 DE Benutzerhandbuch 82 ES Manual de usuario 122 DK Brugsanvisning 160 TU Kullan m K lavuzunuz 198 SV Bruksanvisning 234 Symbolernas betydelse

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Bruksanvisning DCB-P850Z(S) / P770Z(S) SWE MF68-00461A REV. 1.0. Bruksanvisning... SWE Instructions for use... GB

Bruksanvisning DCB-P850Z(S) / P770Z(S) SWE MF68-00461A REV. 1.0. Bruksanvisning... SWE Instructions for use... GB DCB-P850Z(S) / P770Z(S) Bruksanvisning SWE GB Bruksanvisning... SWE Instructions for use... GB MF68-00461A REV. 1.0 DIGITALMOTTAGARE MED INBYGGD HÅRDDISK DIGITALMOTTAGARE MED INBYGGD HÅRDDISK DCB-P850Z,P850ZS(Cover).indd

Läs mer

Din manual PHILIPS DTR7005 http://sv.yourpdfguides.com/dref/981836

Din manual PHILIPS DTR7005 http://sv.yourpdfguides.com/dref/981836 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS DTR7005. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital DVB-C/T2-Mottagare

Digital DVB-C/T2-Mottagare Digital DVB-C/T2-Mottagare TT-micro TC821 HDTV Instruktionsmanual TechnoTrend Görler GmbH Ing.-Anton-Kathrein-Straße 2 D-83101 Rohrdorf-Thansau, Tyskland www.ttgoerler.com Rätten att ändra tekniska specifikationer

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

HD-digitalmottagare. Användarmanual BXR-HD. Standardlösenordet är 0000.

HD-digitalmottagare. Användarmanual BXR-HD. Standardlösenordet är 0000. HD-digitalmottagare Användarmanual BXR-HD Standardlösenordet är 0000. Viktig information Svenska Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och

Läs mer

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24 DC260HD PVR Ready Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2010-10-24 Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard.

Läs mer