Regionala och lokala åtgärder för utveckling av landsbygden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionala och lokala åtgärder för utveckling av landsbygden"

Transkript

1 Regionala och lokala åtgärder för utveckling av landsbygden Framgång för landsbygden genom samarbete - en dialog inför den nya programperioden Kuopio Seinäjoki Uleåborg Helsingfors Jord- och skogsbruksministeriet

2 Möjligheternas landsbygd Målet med programmet är utveckling av landsbygdsområden. Ett särskilt strategiskt mål är utveckling av bioekonomin och förnyelse av näringsstrukturen. Finland är en av de största producenterna av biomassa i Europa och biokapacitetsreserven är över hälften av av den använda kapaciteten! maatalousmaa metsä kalastusalue rakennettu maa

3 Programmets medel per åtgärd Luonnonhaittakorvaukset*** Ympäristökorvaukset Luonnonmukainen tuotanto Eläinten hyvinvointi Neuvonta Maatilainvestoinnit ja ei-tuotannolliset investoinnit* Nuorten viljelijöiden aloitustuki** Maataloustuotteiden kauppa, jalostus ja/tai kehittäminen Yrityksen perustaminen ja investoinnit Yhteistyö ja innovaatiot (sis. EIP) Koulutus ja tiedonvälitys Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen Leader Tekninen apu Offentlig finansiering sammanlagt miljoner euro * Innehåller 656 miljoner euro helt nationell tilläggsfinansiering ** Innehåller 67 miljoner euro helt nationell tilläggsfinansiering ** Innehåller miljoner euro helt nationell tilläggsfinansiering Företagsfinansiering 301 M, samarbete och EIP 160 M, utbildning 80 M, tjänster 80 M, LEADER 300 M

4 Offentlig finansiering för landsbygdsprogrammet Åtgärd miljoner euro Utbildning och kunskapsöverföring 80 Rådgivning.. 34 Investeringar i fysiska tillgångar andelen helt nationell tilläggsfinansiering Jordbruks- och affärsutveckling andelen helt nationell tilläggsfinansiering.. 67 Utveckling av tjänster och byar på landsbygden Miljöersättningar Ekologisk produktion. 326 Kompensationsbidrag andelen helt nationell tilläggsfinansiering Djurens välbefinnande Samarbete ja innovationer (inkl. EIP) Leader 300 Teknisk support.70 Sammanlagt Sida 4

5 Laga inte det som inte är trasigt! I genomförandet av programmet bevaras kundperspektivet och servicen vid alla NTM-centraler. - Under perioden har NTM-centralerna c. 600 miljoner euro offentlig (EU + staten) finansiering för genomförande av det regionala programmet (företags- och projektstöd) till sitt förfogande. - Inga kvoter per åtgärd eller stödform. - Under perioden fördelas medlen till NTM-centralerna årligen enligt budgeten och genomförandet av programmet granskas två gånger under programperioden. - Lokala, regionala, mellanregionala och riksomfattande projekt. - En del av hanteringen av åtgärderna koncentreras till en NTM-central. (riksomfattande projekt och speciella vattendrags- och miljöprojekt. - Den tekniska supporten fortsätter på den reella nivå som den var under perioden Under perioden har Leader-grupperna haft 300 miljoner euro offentlig finansiering (EU + staten + kommunen) för genomförande av deras lokala strategi till sitt förfogande.

6 Nyheter Elektronisk ärendehantering och uppföljning av ansökningsprocessen möjligt Förenklade kostnadsförfaranden möjliga Engångsersättningen för projekt är högst euro ( euro när det gäller stödet för grundande av företag) och de allmänna kostnaderna ersätts på procentbasis. Åtgärderna omfattar större helheter och är flexibla Periodiserat beslutsfattande vid alla åtgärder Dock inte i Leader-grupperna Användning av valkriterier för att säkerställa ett öppet och jämlikt beslutsfattande De bästa projekten finansieras! Regionala och lokala tyngdpunkter finns med Leader-grupperna har sina egna valkriterier och kontinuerlig ansökning Innovationsprojekt, internationella projekt och övriga samarbetsprojekt samt forskningssamarbete som en mer intensiv och omfattande del av programmet Komplettering med övriga fonder på områdena och på riksnivå för utveckling av landsbygden är tillåtet och önskvärt. En enhet som betjänar landsbygdsnätverket som en del av Landsbygdsverket

7 Regionala utvecklingsåtgärder

8 Allmänt om företagsstödet för landsbygden Grundar sig på Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om landsbygdsutveckling och den nationella lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014), som trädde i kraft Statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden som utfärdas med stöd av lagen (28/2014) är ute på remiss (tidsfrist ). Dessutom har man förberett valkriterier för företagsstöd för landsbygden som har behandlats i en informell uppföljningskommitté Beredningen av valkriterierna fortsätter. De nya statsstödsreglerna har trätt i kraft från och med Företagsstöd för landsbygden söks hos NTM-centralerna och via Leader-grupperna med beaktande av arbetsfördelningen gällande finansieringsuppgifterna mellan NTM-centralerna och Leader-grupperna. Ansökan ifylls i regel i det elektroniska datasystemet Hyrrä. Det offentliga stödet för utveckling av företagsverksamhet på landsbygden som ansöks via Leader-grupperna kompletterar stödet som beviljas av NTM-centralerna. Stödet är i form av understöd, beroende på prövning, som riktas enligt målen för landsbygdsprogrammet, på grund av valet. Målet är att förbättra stödets effektivitet.

9 Förädling av lantbruksprodukter, handel och utveckling (investeringar) För vem? Stöd kan sökas av mikroföretag, små företag och mellanstora företag på landsbygdsområden och i städer när slutprodukten för den verksamhet som stöds är en jordbruksprodukt. Stöd kan också beviljas jordbruksföretag. När slutprodukten för den verksamhet som stöds är ett livsmedel som förädlats från en jordbruksprodukt, kan stöd endast sökas av mikroföretag och småföretag som verkar på landsbygdsområden. Dessutom kan stöd sökas av jordbruksföretag som verkar på landsbygdsområden och i städer. Vad? Stöd kan beviljas för materiell och immateriell investering, allmänna kostnader och en genomförbarhetsstudie vid ett nytt eller etablerat företag. Stöd kan inte beviljas för kostnader som anknyter till företagets grundläggande affärsverksamhet. Stödnivåerna fastställs enligt företagets storlek och läge. Stödet för mikroföretag och små företag % och för medelstora företag %. För en genomförbarhetsstudie kan beviljas 40 % (jordbruksprodukter) och 50 % (livsmedel) stöd. På investeringsstöd tillämpas statsstödsregler när slutprodukten är någon annan än en jordbruksprodukt. Under programperioden uppgår den offentliga finansieringen för investeringar inom livsmedelsbranschen till 44 miljoner euro.

10 Utveckling av företag inom andra branscher än jordbruksoch livsmedelsbranschen (investeringar) För vem? Stöd kan sökas av mikroföretag och småföretag som verkar på landsbygdsområden.. Dessutom kan stöd sökas av jordbruksföretag som verkar på landsbygdsområden och i städer för att göra deras verksamhet mångsidigare. Vad? Stöd kan beviljas för materiell och immateriell investering, allmänna kostnader och en genomförbarhetsstudie vid ett nytt eller etablerat företag. Stöd kan inte beviljas för kostnader som anknyter till företagets grundläggande affärsverksamhet. Stödnivåerna fastställs enligt företagets storlek och läge. Stödet för mikroföretag och små företag är %. Stödområdeskarta: För en genomförbarhetsstudie kan beviljas 50 % stöd. På investeringsstödet tillämpas statsstödsregler. För att fastställa företagets storleksklass tillämpas kommissionens rekommendation om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag: Under programperioden uppgår den offentliga finansieringen för investeringar till 215 miljoner euro.

11 Stöd för grundande av företag för annan än jordbruksverksamhet på landsbygdsområden För vem? Stöd kan sökas av grundare av ett nytt företag på landsbygdsområden och verksamma mikroföretag, små företag och jordbruksföretag när den verksamhet som stöds är ny för dem. Vad? Stöd för grundande av företag kan i regel beviljas för grundande av en ny företagares första nya företag (lokal serviceaffärsverksamhet stöds dock begränsat). När det gäller ett verksamt företag är förutsättningen för beviljande av stöd, att den verksamhet som stöds är ny för företaget. (Investeringsstöd kan riktas till expansion och utveckling av ett etablerat företags verksamhet. Dessutom kan stöd beviljas för genomförande av försök som stödjer etableringen av affärsverksamhet till både nya och verksamma företag (ny verksamhet). Beviljande, uppföljning, utbetalning och övervakning av stöd grundar sig på affärsplanen och det ska fästas särskild uppmärksamhet på att faserna och målen i planen genomförs. Nytebleringsstöd beviljas i form av understöd i minst två rater på basis av hur de mål som fastställts i stödbeslutet har uppfyllts. Som stöd kan beviljas högst euro. Maximibeloppet för stöd som beviljas för försök är euro. Stödbeloppet som beviljas för ett företag kan vara högst euro. Under programperioden uppgår den offentliga finansieringen för stöd för grundande av företag till 42 miljoner euro.

12 Innovationspartnerskap Ett färdigt planerat projekt för utveckling av näringar som förfaringssätt Ingen planering av planering. Behovsorientering. Tillämpning av undersökningsresultat. PRIMÄR- PRODUKTION MIKRO LITET Nya kluster och nätverk för främjande av t.ex. bioekonomin Nya produkter, metoder, tekniker, piloter och demonstrationsprojekt Internationellt samarbete MEDEL- STORT STORT Korta leveranskedjor, Mi kvalitetskedjor, Mi närproducerade produkter, samarbete inom kedjan Innovativa projekt som anpassar till klimatförändringen Välfärdstjänster och näringar som anknyter till dessa Gemensamma arbetsprocesser och marknadsföring

13 Tre typer av samarbetsprojekt Alla projekt kan vara: lokala, regionala, mellanregionala, internationella eller riksomfattande. Primärproduktion i stor omfattning Forskning H 2020 Övriga experter Övriga företag 3. Landsbygdens innovationsgrupp = EIP-grupp (val JSM) OBS: Projekt 2 och 3 kan kallas för jordbrukets EIP-grupper (= OG) i EU-sammanhang 2. Projekt inom jordbruk/skogsbruk (+bioekonomi) (val på området) 1. Samarbetsprojekt som främjar näringarna och skapar mervärde (val på området)

14 och 10 st 300 st fastställts som mål Beredning

15 Landsbygdens innovationsgrupp ~10 lysande innovationsgrupper (EIP-grupper) som mål Utvecklas av odlare eller skogsägare, forskare, rådgivare, föreningar osv., enligt upprättad plan, avtalen och förbindelserna färdiga Avgör ett problem/förbereder en innovation i 1 3 år intensivt genom att använda sina kunskaper och skaffa nya kunskaper Process: Plan > riksomfattande ansökning > valgrupp/kriterier > uppföljningskommitté > officiellt val Stöd till 100 % och möjlighet att genomföra t.ex. en pilotinvestering med större stöd (jordbruk, landsbygdsföretag) Resultaten ska delas ändamålsenligt, AGRI-EIP förmedlar information Den första ansökningen öppnas i november 2014

16 Utbildning och kunskapsförmedling En bekant åtgärd, men mer begränsad än tidigare under perioden Yrkesutbildning, jord- och skogsbruksbranschen samt små och medelstora företag som målgrupp. Expertis förutsätts. Kan innehålla skräddarsydda delar begränsade till företag, gårdsoch företagsbesök Flerformsutbildning I informationsförmedlingsprojekten är demonstrationer möjliga, i s.k. demonstrationsprojekt kan ingå även kortsiktiga investeringar En Leader-åtgärd kan innebära ett mer omfattande innehåll, bl.a. utbildningar och kunskapsförmedlingsåtgärder för invånare i landsbygden Ramen är 80 miljoner euro under perioden

17 Utveckling av tjänster och byar En omfattande åtgärd som innehåller bekanta element Utveckling och förnyelse av tjänstemodeller för landsbygden, försök Projekt för utveckling av byar, mångsidiga möjligheter Småskalig infrastruktur småskaliga investeringar bl.a. för att förbättra dataförbindelserna, men inte längre stamnäten för bredband Planering, genomförande, investeringar Maximinivån för offentligt stöd 100 procent, för investeringar 75 procent. Ramen är 80 miljoner euro under perioden

18 Internationellt samarbete Det är möjligt att inkludera internationellt samarbete i projektet När det är väsentligt med tanke på genomförandet av målen för projektet Målinriktad, konkret verksamhet T.ex. företag, utveckling av näringar, miljöprojekt inom jordbruk, återvinning av näringsämnen (t.ex. Östersjön) Minst två aktörer från EU-länderna (inkl. Finland) Finansieringen sammanjämkas med olika program och finansieringskällor Leader Samarbete i EU-länderna mellan Leader-grupperna och de instanser som genomför projekt och får finansiering av Leader-grupperna Ett samfund av typ Leader som partner utanför EU Samarbete med Leader-grupperna i städer

19 Leader Mål Stärka och utveckla lokala samfund, företag och områdets livskraft - -> förbättra livskvaliteten - -> skapa nya arbetstillfällen och företag - -> göra näringsverksamheten mångsidigare särskilt organisera tjänster Aktivt skapa nätverk och påverka i dessa Utveckla utifrån lokala behov på ett nytt sätt - Delta och lära sig! - Fästa särskild uppmärksamhet på ungdomarna!

20 Leader Branschåtgärder: Stödåtgärder som genomför en lokal utvecklingsstrategi Beredning av samarbetsprojekt Samarbetsprojekt mellan områden Internationella samarbetsprojekt Verksamhets- och aktiveringskostnader för den lokala utvecklingsstrategin Offentlig finansiering 300 miljoner euro (EU, staten, kommunerna) Kommunerna deltar mycket aktivt

21 Leader Maximibeloppet för offentligt stöd euro (exkl. verksamhetspenning) Nytt: förenklade kostnadsförfaranden Nytt: indelning av verksamhetspenning i verksamhetskostnader och aktiveringskostnader Nytt: temaprojekt endast för Leader-grupperna - Leader-gruppen samlar ihop små åtgärder till ett projekt - Underlättar små aktörer - Ökar det strategiska tänkandet - Minskar antalet beslut i gruppen och vid NTM-centralen - I ett temaprojekt kan ingå en koordineringsdel

22 Tidtabeller 2014 och 2015 Ansökning av Leader-grupper Strategierna håller på att utvärderas. Besluten fattas när programmet har godkänts. Den första inofficiella uppföljningskommittén Villkorliga användningsplaner för den tekniska supporten - Behandling av valkriterier Ansökningen av medlemmar till valgruppen för innovationsprojekt ~ november. Idésökningen för koordineringsprojekt och riksomfattande projekt samt ansökningen av innovationsgrupper öppnas ~ november - Utifrån sökningarna väljs genomförarna av koordinationsprojekt och till fortsatt beredning väljs riksomfattande projekt. Innovationsprojekten för landsbygden bedöms av valgruppen. Projekten väljs i början av 2015 och finansieringsbesluten fattas när beslutsfattandet börjar. Ansökningen av riksomfattande projekt och innovationsprojekt lär upprepas årligen. Ansökningen av alla projekt och företagsfinansiering i början av 2015.

23 Landsbygd.fi

24 Sammanjämkning av åtgärder LEADER-gruppernas projekt Projektet antecknas för den dominerande åtgärden/underåtgärden (EU nr 808/2014 art 11 (3)) - tillämpning av t.ex. stadgade stödnivåer.

25 Periodiserat ansökningsförfarande och valgrunder Mål: ett jämlikt bemötande av sökande, en effektiv användning av medlen för de projekt som uppfyller målen. Ska fastställas per åtgärd (Leader-åtgärderna har ett eget förfarande) Ska fastställas innan ansökningsprocessen börjar Uppföljningskommittén behandlar, sökandena ska ha kännedom om detta Det rekommenderas poängräkning och fastställande av minimipoäng Beredningen fortsätts med NTM-centralerna för att systemet ska fungera under hela programperioden Bilden ska uttrycka att det samlas projekt och olika mängder vid olika tidpunkter I bilden beskriver den nedersta linjen tk stödberättigandet och vk den nivå som motsvarar de minimipoäng som ett projekt ska uppnå för att komma med i den bedömning som görs i slutet av ansökningsperioden. (Bilden är inte i någon skala). vk tk

26 Förenklade kostnadsförfaranden Ska beslutas i samband med ansökningen. Kan inte ändras senare under projektet. En engångsersättning på högst euro är möjlig i projekt som stödmottagaren genomför själv (lump sum). Tydliga mål/produkter som kan bekräftas att ha blivit genomförda i samband med utbetalningsansökan. Kan delas in i flera tydliga mål. Om målet/produkten inte genomförs, betalas ingen ersättning. I samband med utbetalningen granskar man inte kvittona eller bokföringen. (Beslutet är föremål för granskningen) Endast genomförandetiden kan ändras, inte de övriga förutsättningarna. Procentbaserad ersättning av allmänna kostnader (flat rate) 15 % enligt lönekostnaderna (inga separata motiveringar behövs) 24 % enligt lönekostnaderna (föreslagits till kommissionen) + Sökandens trovärdiga data som beräkningsgrund i ansökningen. De direkta kostnaderna behandlas på samma sätt som nu. I samband med utbetalningsansökan granskar man inte kvittona eller bokföringen i fråga om de indirekta kostnaderna. (Den beräkningsgrund som använts i beslutet är föremål för granskningen.)

27 Vissa begrepp: En ny framgångsrik idé som införts i praktiken eller En reproducerad, ny eller väsentligt förbättrad, ekonomiskt nyttig produkt, process, tjänst eller upptäckt. INNOVATION KLUSTER En grupp av oberoende företag av olika storlekar och t.ex. forskningsorganisationer. Målet är att stödja ekonomisk eller innovativ verksamhet. Förmedla information. PILOT Testar produktens eller metodens potential att ha framgång även i full skala. Säkerställer användbarheten t.ex. före den egentliga produktionen. DEMONSTRATION Ett presentationsprojekt med vilket en ny metod, teknik eller modell presenteras för eventuella användare. KORT LEVERANSKEDJA Mellan producenten och konsumenten finns endast en annan aktör. NÄRMARKNAD Finland: landskap eller ett mindre område.

Innovationsrådgivning för jordbrukare. Seinäjoki 4.10.2014

Innovationsrådgivning för jordbrukare. Seinäjoki 4.10.2014 Innovationsrådgivning för jordbrukare Seinäjoki 4.10.2014 Innovation Innovation = Uppfinning + business En innovation är en ny eller väsentligt förbättrad produkt (vara eller tjänst) som lanseras av ett

Läs mer

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 - Understöd enligt lagen om statsunderstöd

Läs mer

Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020

Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 Närings- trafik, och miljöcentralen i Nyland 1.10.2014 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. STRATEGISKA VAL... 3 Insatsområde 1: Ett framgångsrikt näringsliv...

Läs mer

6Aika Öppna och smarta tjänster. ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling

6Aika Öppna och smarta tjänster. ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling 6Aika Öppna och smarta tjänster ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap Ansökningsguide Den andra ansökningsomgången under

Läs mer

Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket

Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket 2 01 5 F i n l a n d s l a n d s b yg d s n ät v e r k 2 014 2009 Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket 2007 2014 Landsbygdsnätverksenheten 23.2.2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4

Läs mer

Handboken för projektaktörer

Handboken för projektaktörer 2010 L a n d s b y g d s n ät v e r k e t s b r o s c h y r H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r Handboken för projektaktörer L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r H a

Läs mer

Från idéer till resultat Stöd för landsbygdsprojekt

Från idéer till resultat Stöd för landsbygdsprojekt Från idéer till resultat Stöd för landsbygdsprojekt PROGRAMMET FÖR UTVECKLING AV LANDSBYGDEN I FASTLANDSFINLAND 2007 2013 Från idéer till resultat Stöd för landsbygdsprojekt Landsbygdsutvecklingen utgår

Läs mer

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 2011-05-20 preliminär Årsrapport 2010 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 Innehåll 1 Inledning... 7 1.1 Omfattning... 7 1.1.1 Kort redovisning av utfallet för programmet... 7

Läs mer

RP 125/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 125/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Tekes utvecklingscentralen för teknologi och innovationer och till lag om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering

Läs mer

Beskrivning av åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014-2020

Beskrivning av åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014-2020 Beskrivning av åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014-2020 (med svenska namn på åtgärderna) CCI Programtyp Land Region 2014SE06RDNP001 Landsbygdsutvecklingsprogram Sverige SE - National Programperiod 2014-2020

Läs mer

Beskrivning av strategi

Beskrivning av strategi Beskrivning av strategi 5.1 Rättfärdigande av utvalda behov att jobba med i landsbygdsprogrammet, samt val av mål, prioriteringar och fokusområden baserat på SWOT- och behovsanalys. Bakgrund Med lantbruk

Läs mer

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 25.2.2009 HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG INBEGRIPET TILLFÄLLIGA STATLIGA STÖDÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA TILLGÅNGEN TILL FINANSIERING I DEN AKTUELLA FINANSIELLA

Läs mer

Guide om de minimis-stöd. EU:s regler om statligt stöd

Guide om de minimis-stöd. EU:s regler om statligt stöd Guide om de minimis-stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll Inledning... 3 1 EU:s statsstödsregler och förfarandena i samband med dem... 4 1.1 Definition av de minimis-stöd och checklista för den som

Läs mer

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling 2005 Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket Foto: Mats Pettersson Rapport 2005:10 Åtgärder för att främja

Läs mer

Bilaga 3. Årsrapport 2010. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 CCI 2007FI06RPO002 C(2008) 719

Bilaga 3. Årsrapport 2010. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 CCI 2007FI06RPO002 C(2008) 719 Bilaga 1 till N2011E12_21062011 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Europa investerar i landsbygdsområden Bilaga 3 Årsrapport 2010 Landsbygdsutvecklingsprogram för

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll 1 Vad avses med statligt stöd? 1 Vad avses med statligt stöd?... 3 2 Kontrollen och godtagbarheten av statligt stöd... 5 Stöd enligt gruppundantagsförordningen är

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI Titel Version 1.1 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslutsnummer Kommissionens

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska regionala utvecklingsfonden EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.7.2004 KOM(2004) 495 slutlig 2004/0167 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska regionala utvecklingsfonden (framlagt

Läs mer

Österbottens te-central Informerar

Österbottens te-central Informerar Österbottens te-central Informerar www.te-centralen.fi 1/2007 FÖRETAGSAVDELNINGEN INFORMERAR (SIVU5) Förändringar under programperioden 2007-2013 Den nya programperioden 2007-2013 TJÄNSTEN FÖR TILLVÄXTFÖRETAG

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

Årsrapport 2009. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 CCI 2007FI06RPO002 C(2008) 719

Årsrapport 2009. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 CCI 2007FI06RPO002 C(2008) 719 Bilaga 1 till N2010E03_15062010 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Europa investerar i landsbygdsområden Årsrapport 2009 Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet

Läs mer

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN SV 2014 nr 09 Särskild rapport Förvaltas EU:s stöd till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn väl och kan man visa hur stödet har påverkat EU-vinernas konkurrenskraft? EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Läs mer

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården

Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och hälsovården Beviljande av statsunderstöd för effektivisering av den lokala och regionala datasysteminfrastrukturen inom social- och Anvisning om statsunderstöd Ansökningstiden för 2015 går ut - 30.4.2015 på våren

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1444/2014 Statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet Utfärdad i Helsingfors den

Läs mer

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Mera ekologiskt! Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till

Läs mer

NATURLIGTVIS NÄRMAT! Regeringens program för närmat och målen för utveckling av närmatssektorn till 2020

NATURLIGTVIS NÄRMAT! Regeringens program för närmat och målen för utveckling av närmatssektorn till 2020 NATURLIGTVIS NÄRMAT! Regeringens program för närmat och målen för utveckling av närmatssektorn till 2020 1 2 NATURLIGTVIS NÄRMAT! Regeringens program för närmat och målen för utveckling av närmatssektorn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder; SFS 2015:406 Utkom från trycket den 26 juni 2015 Utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Gemensamma

Läs mer

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 ANM Publikationer Avdelning för arbetslivs- och marknadsfrågor 2 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 I regeringsprogrammet för statsminister Matti

Läs mer