Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020"

Transkript

1 Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland Möjligheternas landsbygd Petri Svanbäck Matias Smeds

2 Europa 2020-strategins målsättning EU:s gemensamma jordbrukspolitik måste svara på de nya utmaningar som uppstått i fråga om mat, naturresurser och områdesanvändning UTVECKLING AV LANDSBYGDEN SMART tillväxt: Innovationer och kompetens, grön teknologi och tillämpning av forskning Sociala innovationer Tillväxt för ALLA: Lokal utveckling och diversifierad landsbygdsekonomi Alternativ till följd av jordbrukets strukturomvandling HÅLLBAR tillväxt: Effektivare användning av naturresurserna och offentliga nyttigheter Mindre utsläpp av växthusgaser, ökad koldioxidbindning och utveckling av bioenergi Hållbar markanvändning och biologisk mångfald

3 Tre strategiska tyngdpunkter Avsikten med landsbygdsprogrammet är att främja bioekonomi och som en del av det idkas jordbruk på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart och etiskt godtagbart sätt. etiskt godtagbart sätt. göra landsbygdsnäringarna mångsidigare och förbättra sysselsättningen genom utveckling av företagens konkurrenskraft, ny företagsverksamhet och nätverksbildning mellan företagen. öka livskraften och livskvaliteten på landsbygden genom att förstärka den lokala verksamhet som sker på invånarnas eget initiativ.

4 Ohjelman Programmedel varat toimenpiteittäin enligt åtgärd Programmedel enligt åtgärd Koulutus ja tiedonvälitys Investoinnit fyysiseen omaisuuteen* Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen Luonnonmukainen tuotanto Eläinten hyvinvointi Leader Neuvonta Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen** Ympäristökorvaukset Luonnonhaittakorvaukset*** Yhteistyö ja innovaatiot (sis. EIP) Tekninen apu Offentlig finansiering sammanlagt miljoner euro

5 Den regionala finansieringskvoten för projekt- och företagsstöd Regionala medel för utveckling av landsbygden (=utvecklingsprojekt och företagsstöd) i hela landet 600 miljoner euro, varav 42 % kommer från EU Österbottens NTM-centrals preliminära kvot 46 miljoner euro En ökning med 2,5 miljoner euro jämfört med den ursprungliga kvoten under föregående programperiod. Landskapet Österbotten ca 70 % och Mellersta Österbotten ca 30 % Av finansieringen går ca 60 % till företagsstöd och 40% till utvecklingsprojekt 5

6 Vad ändras jämfört med den utgående programperioden? E-tjänster och elektronisk ansökningsprocess från ingången av perioden ( Hyrrä ) Beslutsfattandet indelat i perioder och poängsättning av ansökningarna Förenklade kostnadsförfaranden Engångsersättning, ersättning enligt en fast procentandel (lump sum / flat rate) Åtgärderna omfattar större helheter och det är lättare än tidigare att kombinera dem Innovationsprojekt, internationella projekt och andra samarbetsprojekt samt forskningssamarbete är en väsentlig del av programmet Samordningsprojekt och andra nationella projekt ger större effekt

7 Aktuellt vid NTM-centralen i Österbotten En regional strategi och plan gjordes i brett samarbete under ledning av NTM-centralen åren 2012 och 2013 Inga särskilda tyngdpunkter år 2015, programmet tas i bruk i sin helhet Nästa år är kvoten för såväl 2014 som 2015 tillgänglig Projektaktörerna är mycket aktiva. En inofficiell utlysning efter idéer till utvecklingsprojekt gav 43 projektfrön, vilkas kostnader uppgår till sammanlagt ca 20 miljoner euro. Utlysningen av projekt- och företagsfinansiering börjar samtidigt vid alla NTM-centralerna i början av 2015 efter att programmet har godkänts i Bryssel, den nationella lagstiftningen har godkänts, datasystemet är färdigt.

8 Programmets åtgärder Utbildning och informationsförmedling Rådgivning Investeringar i fysisk egendom Utveckling av gårdsbruks- och företagsverksamhet Utveckling av servicen och byarna Miljöersättningar Ekologisk produktion Kompensationsbidrag Djurens välbefinnande Samarbete och innovationer Leader Blått = utvecklingsprojekt Grönt = företagsstöd

9 Landsbygdsprogrammets utvecklingsprojekt Projekttyper: 1) utvecklingsprojekt och 2) allmännyttiga investeringar I utvecklingsprojekt är det offentliga stödets högsta nivå 100% (stödnivån är lägre om företag deltar i projektet), i investeringsprojekt är stödnivån max 75% Behovet av kommunal medfinansiering är rätt litet Alla projekt kan vara lokala, regionala, interregionala, internationella eller riksomfattande. Stödtagare kan vara t.ex. organisationer, föreningar, kommuner, läroanstalter eller företag var vars primära mål för verksamheten inte är att eftersträva vinst Åtgärder: Utbildning och informationsförmedling Utveckling av servicen och byarna Samarbete och innovationer

10 Utbildning och informationsförmedling Yrkesutbildning för jord- och skogsbruksbranschen samt SMF-företagare Leader-åtgärden kan också omfatta utbildning och informationsförmedling för invånare på landsbygden Kan innefatta delar som är skräddarsydda för företag, besök på jordbruk och företag I informationsförmedlingsprojekt är demonstrationer möjliga, i s.k. presentationsprojekt kan det ingå korttidsinvesteringar 10

11 Utveckling av servicen och byarna på landsbygden Utveckling och förnyande av servicemodeller för landsbygden, försök Byautvecklingsprojekt: både allmännyttiga investeringar och utvecklingsprojekt Småskalig infrastruktur investeringar i mindre skala bl.a. för att förbättra datakommunikationsförbindelserna, men inte stamnät för bredband Planering, genomförande, investeringar Sivu 11

12 Samarbete och innovationer 1/2 Verksamhetskonceptet är ett färdigt planerat projekt som utvecklar näringarna Inte för att planera planeringen Projektexempel: Gemensamma utvecklings- och marknadsföringsprojekt för företag i turistbranschen. Utveckling av omsorgs- och upplevelsetjänster vid landsbygdsföretag, samarbete kring produktifiering och marknadsföring Utveckling av nya produkter, tillvägagångssätt, metoder och tekniker för att förnya jordbruket, livsmedelsbranschen, skogsbruket, turismen och andra landsbygdsnäringar. Nya förfaranden som uppstår genom samarbete och teknologi för att mildra klimatförändringen. De planer och utredningar som en ny produkt, verksamhetsmodell eller metod kräver, pilotprojekt för att försäkra sig om funktionsdugligheten samt ett eventuellt demonstrationsprojekt.

13 Samarbete och innovationer 2/2

14 Maaseutuohjelma yleistä maaseudun yritystuesta Maaseudun kehittämisohjelmaan tulevat toimenpiteet ovat osittain vanhan jatkamista uudessa muodossa ja osittain uuden tekemistä EU:n lainsäädäntöperusta huomioon ottaen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma toimenpiteillä edistetään ja aktivoidaan maaseutualueiden yrittäjyyttä yritystuen ja kehittämishanketuen avulla Tavoitteena on elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja uusien työpaikkojen luominen ja sitä kautta alueiden taloudellisen toiminnan kilpailukyvyn säilyminen ja vahvistuminen muuttuvassa kansallisessa ja globaalissa toimintaympäristössä Maaseudun yritystukea haetaan ELY-keskuksestatai Leader-ryhmienkautta Leader-ryhmienkautta haettava yritystuki täydentää ELY-keskuksen kautta myönnettävää tukea Tuki on avustusmuotoista

15 Yritystukitoimenpiteet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Investointituki Perustamistuki Investoinnit fyysiseen omaisuuteen (ohjelman toimenpide 4) elintarvikealan yritysten investointituki Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen (ohjelman toimenpide 6) investointi-, ja perustamistukea maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan (maatilat, mikroyritykset ja pienet yritykset)

16 Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

17 Maataloustuotteiden jalostus, kaupan pitäminen ja kehittäminen (investointituki) Tavoitteena elintarvikealan pk-yritysten sekä maatilojen kasvu, kehittyminen ja kilpailukyvyn parantaminen lisäämällä maataloustuotteiden kaupallista arvoa, kehittämällä elintarvikejalostusta ja edistämällä myyntiä paikallisilla markkinoilla ja lyhyissä jakeluketjuissa Kenelle Tukea voivat hakea maaseutualueilla ja kaupungeissa toimivat mikroyritykset, pienet yritykset ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) silloin kun tuettavan toiminnan lopputuote on maataloustuote. Lisäksi tukea voidaan myöntää maatalousyrityksille. Kun tuettavan toiminnan lopputuote on maataloustuotteesta pidemmälle jalostettu elintarvike, niin tukea voivat hakea ainoastaan maaseutualueilla toimivat mikroyritykset, pienet yritykset ja maatalousyritykset. Mitä Tukea voidaan myöntää alkavan tai toimivan yrityksen aineelliseen (koneisiin, laitteisiin ja rakentaminen) ja aineettomaan investointeihin, yleiskuluihin ja toteutettavuustutkimuksiin. Tukitasot määräytyvät yrityksen koon ja sijainnin mukaan. Tuki mikroyrityksille ja pienille yrityksille enintään 20 % Pohjanmaalla ja keskisuurille yrityksille 10 %. Toteutettavuustutkimuksiin voidaan myöntää tukea 40 % (maataloustuotteet) ja 50 % (elintarvikkeet).

18 Muiden kuin maatalous-ja elintarvikealan yritysten kehittäminen (investointituki) Tavoitteena yritystoiminnan monipuolistuminen, uusiutuminen, yritysten kannattava kasvu, kansainvälistyminen, kilpailukyvyn parantaminen sekä uusien työpaikkojen luominen Kenelle Tukea voivat hakea maaseutualueilla toimivat mikroyritykset ja pienet yritykset. Lisäksi tukea voidaan myöntää maatalousyrityksille toiminnan monipuolistamiseen. Mitä Tukea voidaan myöntää alkavan tai toimivan yrityksen aineelliseen ja aineettomaan investointeihin, yleiskuluihin ja toteutettavuustutkimuksiin. Tukea ei voida myöntää kustannuksiin, jotka liittyvät yrityksen perusliiketoimintaan. Tukitasot määräytyvät yrityksen koon ja sijainnin mukaan. Tuki mikroyrityksille ja pienille yrityksille on enintään 20 % Pohjanmaalla Toteutettavuustutkimuksiin voidaan myöntää tukea 50 %. Maatalousyritys voi olla tuensaajana myös maaseutualueen ulkopuolella (investoinnit)

19 Yrityksen perustamistuki muuhun kuin maataloustoimintaan maaseutualueilla Tavoitteena monipuolistaa maaseutualueiden elinkeinorakennetta: uusien yritysten perustaminen, toimivien yritysten uusiutuminen ja kokeilut Kenelle Tukea voivat hakea maaseutualueillatoimivat mikroyritykset ja pienet yritykset. Lisäksi tukea voidaan myöntää maatalousyrityksille toiminnan monipuolistamiseen. Mitä Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää aloittavan yrittäjän ensimmäisen uuden yrityksen perustamiseen. Toimivan yrityksen kohdalla tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuettava toiminta on yritykselle uutta. Lisäksi tukea voidaan myöntää kokeilujen toteuttamiseen sekä alkaville että toimiville yrityksille (uusi toiminta). Tuen myöntäminen, seuranta, maksaminen ja valvonta perustuvat liiketoimintasuunnitelmaan, jonka vaiheiden ja tavoitteiden toteutumiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tuki maksetaan kertakorvauksena ja vähintään kahdessa erässä perustuen tukipäätöksen vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Tukea voidaan myöntää enintään euroa. Kokeiluihin myönnettävän tuen enimmäismäärä on euroa.

20 Lopuksi / Hankeideapankki: suomeksi: https://www.webropolsurveys.com/s/51c75e5056d4569f.par på svenska: https://www.webropolsurveys.com/s/89549d2a39591c80.par Yritystuet: Matias Smeds Hanketuet: Petri Svanbäck

Regionala och lokala åtgärder för utveckling av landsbygden

Regionala och lokala åtgärder för utveckling av landsbygden Regionala och lokala åtgärder för utveckling av landsbygden Framgång för landsbygden genom samarbete - en dialog inför den nya programperioden Kuopio 1.10.2014 Seinäjoki 2.10.2014 Uleåborg 6.10.2014 Helsingfors

Läs mer

Innovationsrådgivning för jordbrukare. Seinäjoki 4.10.2014

Innovationsrådgivning för jordbrukare. Seinäjoki 4.10.2014 Innovationsrådgivning för jordbrukare Seinäjoki 4.10.2014 Innovation Innovation = Uppfinning + business En innovation är en ny eller väsentligt förbättrad produkt (vara eller tjänst) som lanseras av ett

Läs mer

Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020

Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 Närings- trafik, och miljöcentralen i Nyland 1.10.2014 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. STRATEGISKA VAL... 3 Insatsområde 1: Ett framgångsrikt näringsliv...

Läs mer

Från idéer till resultat Stöd för landsbygdsprojekt

Från idéer till resultat Stöd för landsbygdsprojekt Från idéer till resultat Stöd för landsbygdsprojekt PROGRAMMET FÖR UTVECKLING AV LANDSBYGDEN I FASTLANDSFINLAND 2007 2013 Från idéer till resultat Stöd för landsbygdsprojekt Landsbygdsutvecklingen utgår

Läs mer

Hand i hand miljövård och landsbygdsutveckling

Hand i hand miljövård och landsbygdsutveckling Hand i hand miljövård och landsbygdsutveckling Möjligheter att vårda jordbruksmiljön inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland Programmet för utveckling av landsbygden

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

Beskrivning av strategi

Beskrivning av strategi Beskrivning av strategi 5.1 Rättfärdigande av utvalda behov att jobba med i landsbygdsprogrammet, samt val av mål, prioriteringar och fokusområden baserat på SWOT- och behovsanalys. Bakgrund Med lantbruk

Läs mer

Österbottens te-central Informerar

Österbottens te-central Informerar Österbottens te-central Informerar www.te-centralen.fi 1/2007 FÖRETAGSAVDELNINGEN INFORMERAR (SIVU5) Förändringar under programperioden 2007-2013 Den nya programperioden 2007-2013 TJÄNSTEN FÖR TILLVÄXTFÖRETAG

Läs mer

EU-program 2014-2020

EU-program 2014-2020 Infoblad från Region Blekinge 2014/06 EU-program 2014-2020 EU-program 2014-2020 Kort överblick av EU-program som bidrar till lokal och regional utveckling Kort översikt av EU-program som bidrar till lokal

Läs mer

NATURLIGTVIS NÄRMAT! Regeringens program för närmat och målen för utveckling av närmatssektorn till 2020

NATURLIGTVIS NÄRMAT! Regeringens program för närmat och målen för utveckling av närmatssektorn till 2020 NATURLIGTVIS NÄRMAT! Regeringens program för närmat och målen för utveckling av närmatssektorn till 2020 1 2 NATURLIGTVIS NÄRMAT! Regeringens program för närmat och målen för utveckling av närmatssektorn

Läs mer

Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket

Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket 2 01 5 F i n l a n d s l a n d s b yg d s n ät v e r k 2 014 2009 Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket 2007 2014 Landsbygdsnätverksenheten 23.2.2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4

Läs mer

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 - Understöd enligt lagen om statsunderstöd

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020

Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020 Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020 Förord Ur EU:s program och fonder kan olika aktörer söka stöd till projekt som utvecklar den egna verksamheten samt det lokala och regionala samhället.

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Företagsstöd och projektstöd möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Är du verksam på landsbygden och vill satsa på något nytt? Kanske utveckla ditt företag eller

Läs mer

Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 2013

Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 2013 Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Gödkänd 10.8.2007 Omgjord

Läs mer

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 2011-05-20 preliminär Årsrapport 2010 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 Innehåll 1 Inledning... 7 1.1 Omfattning... 7 1.1.1 Kort redovisning av utfallet för programmet... 7

Läs mer

Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 2013

Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 2013 Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Gödkänd 10.8.2007 Omgjord

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Guide till Leader-aktionsgruppernas styrelsearbete

Guide till Leader-aktionsgruppernas styrelsearbete 2012 L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r G u i d e t i l l L e a d e r - a k t i o n s g r u p p e r n a s s t y r e l s e a r b e t e Guide till Leader-aktionsgruppernas styrelsearbete

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll 1 Vad avses med statligt stöd? 1 Vad avses med statligt stöd?... 3 2 Kontrollen och godtagbarheten av statligt stöd... 5 Stöd enligt gruppundantagsförordningen är

Läs mer

26 juni 2012. Årsrapport 2011. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001

26 juni 2012. Årsrapport 2011. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 26 juni 2012 Årsrapport 2011 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 Innehåll Sammanfattning... 6 1 Ändringar av de allmänna villkoren som påverkar programmets genomförande.. 11

Läs mer

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län 2013-04-29 Dnr 602-14381-2013 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 Genomförandestrategi för Västra Götalands län Reviderad i april 2013 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Nulägesbeskrivning

Läs mer

Leader STRATEGI FÖR ÅLAND 2015-2020

Leader STRATEGI FÖR ÅLAND 2015-2020 Leader STRATEGI FÖR ÅLAND 2015-2020 Sida 2 av 33 INNEHÅLL Leader Åland r.f. utvecklingsförening för Åland... 4 SWOT-analys... 5 Beskrivning av SWOT:... 5 Jämförelse med Landsbydgdsutvecklingspromgrammets

Läs mer

Bilaga 3. Årsrapport 2010. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 CCI 2007FI06RPO002 C(2008) 719

Bilaga 3. Årsrapport 2010. Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland för perioden 2007-2013 CCI 2007FI06RPO002 C(2008) 719 Bilaga 1 till N2011E12_21062011 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Europa investerar i landsbygdsområden Bilaga 3 Årsrapport 2010 Landsbygdsutvecklingsprogram för

Läs mer

Årsrapport landsbygdsprogrammet 2013

Årsrapport landsbygdsprogrammet 2013 Årsrapport landsbygdsprogrammet 2013 CCI 2007 SE 06 R PO 001 Hela programbudgeten är beslutad och nästan 90 procent av programbudgeten är utbetald. Totalt får ca 50 700 lantbrukare ersättning för miljövänligt

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Redovisning av förhandsutvärdering av Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Redovisning av förhandsutvärdering av Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Dnr: 92/05 Redovisning av förhandsutvärdering av Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Uppdraget som oberoende ex ante utvärderare gavs till Livsmedelsekonomiska institutet (SLI) genom beslut av regeringen den

Läs mer

6Aika Öppna och smarta tjänster. ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling

6Aika Öppna och smarta tjänster. ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling 6Aika Öppna och smarta tjänster ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap Ansökningsguide Den andra ansökningsomgången under

Läs mer