SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 8 2011-09-03 04"

Transkript

1 SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr Tid och plats: Närvarande, beslutande Anmält förhinder Övriga Hotell Park Inn, Hotellgatan 11, Solna Lördag den 3 september kl till söndag den 4 september 2011 kl Ingemar Färm, ordförande Birgitta Killgren Hultgren Anne Svensson Renata Horakova Angela Glad, från 6 Richard Ådahl, 1-5, ersättare för Glad Anders Glad, 6-9 Bertil Rickäng Camilla Andersson Kerstin Tärnholm David Ekholm Julia Willig, inbjuden gäst Patricia Mezei, inbjuden gäst Helena Elliott, kanslisekreterare Yvonne Sandin, administrativ assistent, Richard Ådahl, suppleant Förbundsstyrelsens sammanträde inleddes med gemensam lunch. 1. Öppnande. Förbundsordförande Ingemar Färm förklarade mötet öppnat. 2. Val av protokollsjusterare. Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Renata Horakova. 3. Godkännande av dagordning Förbundsstyrelsen kompletterade den utsända dagordningen med följande ärende: utanordningsrätt och disposition av olika konton, föreläsningar i Göteborg och Södertälje, frågan om folderställ, samt protokoll för kännedom från Hortonstyrelsens möte den Därefter beslöt styrelsen att godkänna dagordningen. 4. Protokoll och beslutsuppföljning. Förbundsstyrelsens protokoll nr 7, är justerat och utsänt. Efter genomgång lades 1

2 protokollet med godkännande till handlingarna. 5. Utanordningsrätt för internetbetalningar, teckningsrätt i Plusgirot, användare av eredovisning i PlusGirot och utanordningsrätt i Swedbank Utanordningsrätt för internetbetalningar att assisten Yvonne Sandin pn, förbundskassör Anne Svensson pn och Helena Elliott pn äger rätt att två i förening utanordna pengar i internetutbetalningar för Svenska Migränförbundet, SMIF. 5.2 Teckningsrätt för Plus Girot att återkalla alla tidigare fullmakter. att Helena Elliot pn och Anne Svensson pn äger rätt att disponera och teckna kontot två i förening. 5.3 Användare av eredovisning Plus Girot Hitintills har Anne Svensson, Helena Elliot, Lars-Åke Karlsson, Anders Glad, Leif Stålhammar haft rätt att använda eredovisningen. att Anders Glad och Leif Stålhammar inte längre är användare eredovisning i Plusgirot att Yvonne Sandin pn äger rätt att använda eredovisning. De som äger rätt att använda eredovisning efter styrelsens beslut är således Anne Svensson, Helena Elliott, Lars-Åke Karlsson och Yvonne Sandin. 5.4 Utanordningsrätt i Swedbank att Helena Elliott pn, Anne Svensson pn och Yvonne Sandin pn har utanordningsrätt två i förening. 5 Rapporter 5.1 Avsägelse av styrelsepost, ny ordinarie ledamot Ingegärd Ricknell, ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen, meddelade att hon avsäger sig sin styrelseplats på grund av familjeskäl. Ingegerd var också ordförande i äldregruppen. Renata Horakova som är 1:ste suppleant blir därmed ny ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen och alla 2

3 suppleanterna flyttar upp en plats. Kerstin Tärnholm utses till ny ordförande i äldregruppen. 5.2 Ekonomisk rapport Förbundskassören Anne Svensson redogör för det ekonomiska utfallet för första halvåret 2011 enligt ekonomirapport från Lars-Åke Karlsson, LÅK företags och föreningsservice. Förbundsstyrelsen överlägger om hur man skall hitta ytterligare intäktskällor. 5.3 Förändringar på kansliet Helena tillträdde den 1 augusti 2011 tjänsten om ombudsman. Yvonne Sandin tillträdde den 15 augusti 2011 tjänsten som administrativ assistent. Helena redogjorde för arbetsfördelningen på kansliet och meddelade att telefontiden är utökad till alla vardagar. 5.4 Medlemskapet i HSO. Ingemar Färm informerar om situationen inom HSO centralt. Vissa förbund har lämnat HSO centralt, vilket innebär att HSO tvingas att genomföra personalminskningar. Efter invalet i HSO har Migränförbundet som medlemsorganisation fått inbjudningar till möten, begäran om nomineringar och om synpunkter inför remissyttranden. Helena har ansvaret att vidarebefordra remisser till ledamöterna. 5.5 European Headache Association Förbundsordförande Ingemar Färm informerade om det arbete som pågår inom EHA att stärka det arbetsrättsliga stödet för personer som har migrän och/eller annan svår huvudvärk. EHA inhämtar information om situationen i de olika medlemsländerna med syfte att sammanställa en skrift i frågan. Insatsen stämmer med signaler som Migränförbundet får från medlemmar som står i risk att bli utslagna från arbetslivet på grund av sjukdomen. Ingemar är ledamot i styrelsen för EHA. Nästa styrelsemöte i EHA hålls den 10 september Stämman Enligt Förbundsstämman beslut skall 2012 års stämma skall hållas den maj Det har visat sig att Tollare folkhögskola är bokad den helgen. Folkhögskolor som kan erbjuda lokaler utan moms. Kansliet avser att i första hand att inhämta anbud från folkhögskolor/ kursgårdar. Kansliet får i uppdrag att söka alternativ. Folkhögskolor debiterar inte moms, varför man i första hand kommer att inhämta anbud från folkhögskolor i stockholmsområdet. Alternativ blir någon kursgård. 5.7 Statsbidragsansökan. Ombudsmannen Helena Elliott redogör för arbetet med statsbidragsansökan, som ska vara insänd till Socialstyrelsen senast den 15 september Inbjudningar och deltagare Den 21 september 2011, TLVs dialogforum. Helena Elliott deltar. Den 7 oktober HSOs möte med Public service: Kul eller kränkt om humor i public service. Ingemar Färm och Helena Elliott deltar. 3

4 Den 12 oktober 2011, Privatvårdsdagen. Nya modeller för framtidens vårdmarknad Den 31 okt-2 nov 2011, Skolforum. Stockholmsföreningen har en egen monter och finns närvarande de tre dagarna. Den 26 oktober 2011, Neurologidagen. Kansliet skickar närmare information till styrelsen om de konferenser/seminarier som kommer under hösten. 5.9 Protokoll från Hortonföreningen i Sverige Bertil Rickäng delade ut styrelseprotokoll nr 2 från Hortonföreningen. Protokollet innehåller ett förslag till Svenska Migränförbundet styrelse om rekrytering av moderator till Hortonnätverket. att uppdra till ordförande, förbundskassör och kansliet att ta fram en plan för ökad intäktsfinansiering av verksamheten att uppdra till ordförande och ombudsman att boka en ny lokal för 2012 års stämma att uppdra till ordföranden att utse deltagare till externa möten, seminarier och konferenser att i övrigt med godkänna ta rapporterna till protokollet 6. Informationsverksamheten 6.1 Utvärdering av Migränbladet nr Ingemar Färm och Helena Elliott redogör för arbetet med Migränbladet och samarbetet med nya samarbetspartner. Förbundsstyrelsen diskuterar och utvärderar nr av tidningen som kom från trycket i anslutning till sammanträdet. Förbundsstyrelsen tar till protokollet att man är mycket nöjd med resultatet och framför ett varmt tack till Ingemar för allt nedlagt arbete. 6.2 Annonsrekvisition. För närvarande finns bara en annons (AGAs) som ger intäkter. Netdoktors och Hjärnfondens är annonser i ett ömsesidigt utbyte. Annonsvolymen bör utökas så att tidningen på sikt kan bli annonsfinansierad. En plan för ökad annonsfinansiering behöver tas fram. 6.3 Hemsidan Förbundsstyrelsen genomför en utvärdering av den nya hemsidan. Arbete med att utveckla hemsidan ytterligare pågår och olika förslag till förändringar diskuteras. Vidare tas frågan om ansvarig utgivare upp. 6.4 Medlemsregistret och PUL: se bilaga 6c. Det finns frågetecken kring huruvida Migränförbundet i hanteringen av medlemsuppgifter uppfyller de regler som gäller enligt PUL. Kansliet har därför återkallat alla behörigheter (inloggningar) till medlemsregistret förutom för kanslipersonalen. Förbundsstyrelsen föreslås tillsätta en utredning med uppgift att klargöra vad som gäller enligt PUL och utarbeta ett förslag till 4

5 regler för hantering av medlemsregistret. att uppdra till ordförande, förbundskassör och kansliet att ta fram en plan för ökad annonsfinansiering av Migränbladet att styrelsen beslutar att sända in anmälan om ansvarig utgivare för hemsidan till berörd myndighet att uppdra åt Ingemar Färm och Helena Elliott att utreda frågan om medlemsregistret och PUL att i övrigt med godkännande lägga rapporterna till handlingarna 7. Information från arbetsgrupperna Rapportering sker enligt den plan för Genomförandet av Migränförbundets verksamhetsplan, daterad Informationsgrupp och redaktionskommitté. Ansvarig för gruppen från förbundsstyrelsen är Ingemar Färm. I arbetsområdet ingår Hemsidan, Migränbladet, broschyrer, bloggarna, migränbladets nyhetsbrev (planerat), ordförandebrev, pluggannonser. De kontakter som Ingemar Färm och Helena Elliott fick i arbetet med Migränbladet t ex journalister, lay-out-arbete, tryckeri är resurser i det fortsatta arbetet vidare med i informationsarbetet. Gruppen önskar komma i kontakt med samhällsvetare som vet hur sjukvården fungerar för patienter som har sjukdom som inte kan mätas och vägas. Vidare kommer en handledning till föreningarna hur man skall arbeta med information att utarbetas. En spalt i Migränbladet och hemsidan kan vara på engelska. 7.2 Ekonomigrupp Ansvarig för gruppen från Förbundsstyrelsen är Anne Svensson. Gruppen kommer att fullfölja kontakten med Swedbank och ansöka om medlemskap i Humanfonden. Som i övrigt pröva nya vägar att få in pengar genom att aktualisera möjligheten att testamentera medel till förmån för Migränförbundet t ex kontakta begravningsbyråer, notariatavdelningarna. Gruppen kommer också att avsluta inköpet av bokföringsprogram ( ) och därefter även åta sig att svara för bokföringen för de medlemsföreningar som så önskar. 7.3 Medlemsvärvningsgrupp Ansvarig för grupp från förbundsstyrelsen är Birgitta Killgren Hultgren. Målet är att nå upp till medlemmar år En förening kommer att starta i Norrbotten under hösten I övrig görs en genomgång av samtliga länsföreningar och de insatser som planeras i Uppsala, Västmanland, Västerbotten, Kalmar och Örebro. Julia Willig är intresserad av att starta en studentförening i Umeå. På flera platser har Migränförbundet bra kontakt med HSO, Vuxenskolan och ABF som vanligen kan upplåta lokaler. 8 Rådgivningsarbetet Ansvarig för gruppen från förbundsstyrelsen är Bertil Rickäng. 5

6 8.1 Nätverksmoderator till Hortonnätverket Bertil Rickäng redogjorde för Hortonföreningens förslag till ersättare för Yvonne Bladsjö (protokoll från Hortonföreningen ). Hortonföreningen föreslår att man får i uppdrag av Migränförbundet att rekrytera en nätverksmoderator med tjänstgöringsgrad 5-7 timmar i veckan och med uppgiften att ta över ansvaret för Hortonnätverket. Man avser att behålla den form i vilken Migränförbundet startade nätverket (Yahoo-grupp) 2001 för att behålla databasen inom projektet intakt (ca 6900 inlägg sparade). Måns Lundeberg, Hortonstyrelsen kommer att ansvar för överföringen av Yahoo-gruppen till den nye nätverksmoderatorn. Ordförande i Hortonföreningen Emilia Goodwill Keller kom att ansvara för rekryteringen. En enkel befattningsbeskrivning med önskad kompetens finns upprättad. att uppdra åt Hortonföreningen att rekrytera en nätverksmoderator enligt det redovisade förslagen med en tjänstgöringstid 1timma/dagen dvs 5 veckotimmar. Vidare att tjänsten avser visstidsanställning 1 år med möjlighet till förlängning och att Migränförbundet fastställer lönen beroende på sökandes kompetens. 8.2 Principbeslut om rådgivningsverksamheten inom migränområdet. Migränförbundet har under åren bedrivit telefonrådgivning med en migränsjuksköterska som ansvarig. Nuvarande verksamhet startade 2009 och omfattar 2 veckotimmar med migränsjuksköterskan Ingela Strigell Hådell som ansvarig. Man kan numera bli uppringd av migränsjuksköterskan om man så önskar eller få rådgivning via mail. Antalet personer som hör av sig via mail har ökat under senare tid (ca 10 per vecka) medan samtalen är förhållandevis få. För verksamheten finns ännu inga riktlinjer, det förs ingen statistik eller annan dokumentation. Styrelsen för avsikt att utveckla verksamheten ( , ). Bertil Rickäng har träffat Ingela Strigell Hådell ( ) för en genomgång av verksamheten. Det framkom att migränvården bedrivs efter olika principer inom de olika landstingen. Ingela önskar att Migränförbundet gör en kartläggning av vården och sammanställer adressförteckningar över neurologer och migränsjuksköterskor inom landet som migränsjuksköterskan kan använda. Ingela har också förslag till hur dokumentationen mm av verksamheten kan läggas upp. Bertil Rickäng gör en genomgång av telefonrådgivning och redovisar muntligt ett förslag till hur rådgivningsverksamheten kan utvecklas. Förslaget bygger på att telefonrådgivningen kompletteras med ett slutet migränrådgivningsnätverk under migränsjuksköterskans ledning. Därvid kan man använda erfarenheter från Hortonnätverket. Detta innebär att man även fortsättningsvis kan ringa upp nätverkssjuksköterskan för rådgivning, men att de som mailar får tillträde (efter beslut från migränsjuksköterskan) till ett slutet nätverk där deltagare ger råd och stöd till varandra med vetskap om att migränsjuksköterskan följer kommunikationen. Uppläggningen tillvaratar de enskildas resurser (Migränförbundet är en klientförening som syftar till att utveckla stödfunktioner), ökar tillgängligheten och ger migränsjuksköterskan möjlighet att vara mer flexibel i arbetet 6

7 Efter överläggning beslöt förbundsstyrelsen att uppdra åt Bertil Rickäng att beskriva förslaget och att beslut tas vid ett telefonsammanträde. Förslaget ska innehåll förslag till tjänstgöringstid och lönesättning av tjänsten. 8.3 Externa rådgivningsresurser Ingemar Färm meddelar att följande resurser finns till Migränförbundets förfogande Britt Karls, skolsköterksa i Säther, tel Patrik Rasmussson, arbetsrätts expert, tel Jurist (på försäkringskassan) namn?, tel Fråga doktorn Mats Karlsson 9 Avslutning Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. Vid protokollet Bertil Rickäng sekreterare Ingemar Färm Ordförande Renata Horakova Justerare Detta protokoll är justerat elektroniskt 7

SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 9 2011-11-26 27

SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 9 2011-11-26 27 SVENSKA MIGRÄNFÖRBUNDET, SMIF Förbundsstyrelsen, protokoll nr 9 2011-11-26 27 Tid och plats: Närvarande, beslutande Anmält förhinder Övriga Hotell Park Inn, Hotellgatan 11, Solna Lördag den 26 november

Läs mer

Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013

Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013 Svenska Migränförbundet Förslag till VERKSAMHETSPLAN FÖR MIGRÄNFÖRBUNDET 2011-2013 Migränförbundets stämma har varje år antagit verksamhetsplan och budget, som gällt det innevarande året. Eftersom en stor

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse Svenska Migränförbundet (SMIF) Verksamhetsåret 2009 Styrelsen för Svenska Migränförbundet (SMIF) lämnar följande berättelse över verksamheten under tiden 2009-01-01 2009-12-31.

Läs mer

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin

9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin 9 Blodcancerföreningen i Stockholms Iiin Styrelsemöte 2012-8 Datum och tid: 2012-09-24 kl ca 18.00-20.00 Möteslokal: Förbundets lokal, Stwegatan 5 5tr, Sundbyberg Närvarande: Anne-Charlotte Bennerstam

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemötet Tid: 2009-01-14--15 Plats: Närvarande: Ej

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (7) Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita Berger

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 62-83 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 1 september 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 3/12

STYRELSEPROTOKOLL NR 3/12 STYRELSEPROTOKOLL NR 3/12 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 9 juni 2012 kl. 9.15-16.00 SVERAKs styrelse Närvarande Ordförande Annette Sjödin Vice ordförande Eva Porat

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Kallelse till Styrelsemöte

Kallelse till Styrelsemöte Kallelse till Styrelsemöte Tid: Plats: Måndagen den 16 april 2012, kl. 12.00 Obs! Tiden! I bostaden hos K-G Eklund vägbeskrivning medföljer. K-G skriver. Dagordning 1. Mötets öppnande - Dagordningen fastställs

Läs mer

Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm

Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm Exempel på Befattningsbeskrivningar Attest och delegeringsordning Årsmötesrutiner Protokollsjustering Att skriva en motion mm Vi har som föreningar olika förutsättningar i vårt arbete. Men vi har gemensamma

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer