Sammanfattning av Sverigedemokraternas skuggbudget för Budgetperioden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av Sverigedemokraternas skuggbudget för Budgetperioden 2014-2017"

Transkript

1 Sammanfattning av Sverigedemokraternas skuggbudget för Budgetperioden A-kassan Vi vill inrätta en gemensam arbetslöshetskassa och höja taket till 900 kr/dag, samt återinföra 300-dagarsregeln. För detta avsätts 9,5 miljarder under budgetperioden. Arbetsförmedlingen Vi vill slå samman Arbetsförmedlingen med Försäkringskassan. Andrahandsuthyrning Sverigedemokraterna vill göra det skattefritt att hyra ut en del av bostaden men också skattebefria andrahandsuthyrningen och göra reglerna för denna typ av uthyrning mer flexibla. Totalt avsätter vi 2,5 Arbetsgivaravgift Vi gör en rejäl reformering av arbetsgivaravgifterna genom att återställa den generella sänkningen samt slopa den så kallade ungdomsrabatten, vilka båda visat sig vara mycket ineffektiva reformer. Totalt sparar vi 80 Bistånd Vi ökar fokuset på katastrofbistånd samtidigt som vi minskar utvecklingsbiståndet. Vi anpassar den svenska biståndspolitiken till FN:s rekommendationer om en biståndsram på 0,7 % av BNI. Vi sparar totalt 27,9 miljarder kronor på en anpassad biståndsram. Samtidigt ökar vi biståndet till UNHCR med 5,2 miljarder kronor mer än regeringens föreslagna satsning. Bostadsbidrag Vi vill höja bostadsbidraget till ensamstående föräldrar med omkring 5%. För detta avsätts 900 miljoner under budgetperioden. Brytpunkten Sverigedemokraterna vänder sig emot den föreslagna höjningen av brytpunkten. Totalt sparar vi 12 E20 Den underdimensionerade standarden på vägen ger upphov till dålig framkomlighet och försämrad trafiksäkerhet. Allvarliga olyckor är oacceptabelt frekventa. Totalt avsätter vi 3

2 Elskatt Sverigedemokraterna föreslår en sänkning av elskatten med motsvarande 10 öre per kwh från den 1a januari 2017, vilket skulle ge en villa med en förbrukning på c:a kw/år en besparing på drygt 200 kr / månad. Totalt avsätter vi 16,8 Familj Familjernas valfrihet och trygghet bör öka. Totalt satsas 6,7 miljarder på familjerna under budgetperioden. Frigivning Sverigedemokraterna vill avskaffa den automatiska frigivningen efter två tredjedelar av straff för personer döma för vålds- och narkotikabrott. Forskning och utveckling Om Sverige åter ska bli ett land med världsledande konkurrenskraft i högteknologiska och avancerade sektorer kan vi inte endast förlita oss på att marknaden tillskjuter det efterfrågade kapitalet. Totalt avsätter vi 4 Föreningsjobb Det finns mängder av samhällsnyttiga föreningar, som är i stort behov av utökade arbetsinsatser, men inte själva har ekonomiska möjligheter att bekosta detta. Vare sig det gäller en hästgård, ett fotbollslag, en pensionärsförening eller ett kulturarvsprojekt, så finns uppgifter som skulle kunna utföras bättre med hjälp av fler händer. Totalt avsätter vi 1 miljard kronor. Försvaret Återupprutsning och satsning på försvaret. Utbildning av 6000 värnpliktiga genom GMU. Samtidigt utvecklas försvarsindustrin. Satsningarna på utlandsinsatser dras dock ner. Totalt satsas 24 miljarder på försvaret under budgetperioden. Föräldrapenning Beloppet höjs med 3% från dagens nivå. För detta avsätts 2,5 miljarder under budgetperioden. Gränskontroll Inför möjlighet till temporära gränskontroller och utöka tullens resurser. Heltid Sverigedemokraterna vill stärka rätten till heltid inom den offentliga sektorn genom stimulansbidrag till kommunerna. Detta betraktar partiet till stor som en jämställdhetssatsning då det framför allt är kvinnor som mot sin vilja tvingas till deltidsarbete.

3 Höjd milersättning Eftersom vi eftersträvar en arbetslinje väljer vi därför att höja milersättningen för reseavdrag med totalt 4 kronor per mil. Milersättningen har legat still sedan 2008 samtidigt som bensinpriset stigit med närmare tre kronor per liter. Totalt avsätter vi 460 miljoner kronor. Jobbskatteavdrag Ett viktigt steg är att skapa incitament för att människor skall vilja vara just sysselsatta. Ett andra är att säkra en konsumtion som håller igång produktion och tillväxt. Jobbskatteavdraget bidrar till bägge dessa faktorer och Sverigedemokraterna förordar därmed en utveckling av detsamma i form av ett femte steg. Totalt avsätter vi 12 Komvux och myndigheten för yrkeshögskolan Ett led i att öka matchningen på arbetsmarknaden avser vi skapa 5000 nya komvuxplatser. Samtidigt ökar vi anslaget till myndigheten för yrkeshögskolan för att arbetsmarknadens behov ska analyseras och på så vis förbättra matchningen. Totalt avsätter vi 1,6 miljarder kronor Kulturmiljövård En viktig del av vårt kulturarv är de byggnader som bedöms vara av kulturhistoriskt värde. De fyller inte minst funktionen av att lyfta fram kulturarvet i det svenska vardagliga samhället. Sverigedemokraterna vill införa ett särskilt riktat ROT-avdrag för renoveringsarbete på byggnader av kulturhistoriskt värde. Totalt avsätter vi 700 miljoner kronor. Lärlingsplatser Den nya anställningsformen skulle möjliggöra för en arbetsgivare att anställa en ung lärling med en provanställningsperiod om tolv månader i stället för dagens sex där arbetsgivaravgiften är helt avskaffad. Satsningen bedöms kunna skapa nya lärlingsjobb brutto och syftar till att bryta ungdomsarbetslösheten och stärka ungdomars konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Total avsätter vi 3,2 miljarder kronor. Mineralersättning Vi höjer den nuvarande mineralersättningen till motsvarande 5 % av omsättningen, vilket ligger mer i linje med andra gruvnationer. Totalt avsätter vi 8 Minskad invandring och Arbetskraftsinvandring Sverigedemokraterna gör en rad annorlunda prioriteringar gentemot regeringen. Vi minskar kraftigt den utomeuropeiska asyl- och anhöriginvandringen samt moderniserar arbetskraftsinvandringen från tredje land genom att skifta fokus från låg- till högkvalificerad arbetskraft. Totalt sparar vi 118,2

4 Nattis Öka möjligheterna för kommunerna att erbjuda barnomsorg nattid. Polisen Sjösätt en satsning för att göra Polisen mer synlig ute samt slå ihop de 21 polismyndigheterna till en från och med 1 januari Restaurangmomsen Vi återställer den mycket kostsamma sänkningen av restaurang och cateringmomsen. Totalt sparar vi 19 Rättsväsende Statens kärnuppgift att upprätthålla lagen och därigenom garantera medborgarna trygghet och säkerhet. Brottsoffers och potentiella brottsoffers intressen måste sättas före gärningsmännens. Grov brottslighet måste straffas hårt och rättvist. Senior-RUT Sverigedemokraterna vill utveckla avdraget för personer som fyllt 67 år och helt ta bort den skatt som seniorer betalar på hushållstjänster. Senior-RUT är inte tänkt att vara ett substitut åt hemtjänst utan snarare ett komplement. Totalt avsätter vi 700 miljoner kronor. Sjuklöneansvar Sverigedemokraternas ambition är att göra det både billigare och enklare att anställa. Det är därmed vår avsikt att reformera sjuklöneansvaret på så vis att mikro- och småföretagens börda lindras avsevärt. Totalt avsätter vi 8,7 miljarder kronor Sjukpenning Höj sjukpenningen till 643 kr/dag. Skadestånd Vi vill införa ett system där staten garanterar utbetalning av skadestånd till brottsoffer. För detta avsätts 490 miljoner under budgetperioden.

5 Skogs-, jord- och fiskebruk Skogsnäringen är beroende av bra transporter. Sverigedemokraterna vill ge Inlandsbanan och tvärbanorna ett rejält lyft. Inlandsbanan behöver bland annat klara av högre axeltryck, få ett modernt trafikledningssystem och elektrifieras i samtliga delar, samtidigt som avsevärda förbättringar i underhållet behövs Sverigedemokraterna vill bland annatkompensera svenska bönder för merkostnader som uppkommer till följd av att de lever upp till intentionerna i den svenska djurskyddslagstiftningen genom att införa ett särskilt djurvälfärdsbidrag. Vi vill dessutom kraftigt öka återbetalningen av dieselskatt till bönderna. Sverigedemokraterna vill utöka antalet fiskodlingar och skjuter till resurser för att öka odlingen av matfisk till cirka ton, speciellt genom landbaserade odlingar. Totalt avsätter vi 6,1 Starta eget-bidrag Starta eget-bidrag, eller stöd för start av näringsverksamhet som det egentligen heter, har som arbetsmarknadspolitisk åtgärd lovordats av bland annat Riksrevisionen som en av de bästa sysselsättningsskapande åtgärder som finns inom det arbetsmarknadspolitiska området. Mycket goda siffror visar på verkliga effekter. Vi avsätter 1,5 Stabilitetsfond Vi vill att bankerna ska ta ett större ansvar för deras egen så kallade Stabilitetsfond och höjer deras avgift till den. De medel som är att betrakta som skattebetalarnas ska återbetalas från fonden och tillfalla staten. Totalt sparar vi 10 Småbarnsföräldrar Inför rätten att ta upp fem dagar obetald ledighet för föräldrar vars barn går i förskolan. Samt inför möjligheten att ta ut 60 sk dubbeldagar. Sorgpeng Vi vill utöka möjligheten att ta ut sorgpeng då ens barn dör till en månad. Straff Vi vill se kraftiga straffskärpningar för våldsbrott och även införa verkligt livstidsstraff. Mängdbrottslighet ska dömas hårdare där bland annat en tredje-gången-gillt-princip införs.

6 Transportinfrastruktur utveckling och investeringar Sverigedemokraterna anslår ökade medel för såväl utveckling som vidmakthållande av statens transportinfrastruktur. Utöver den kraftfulla satsningen på dubbelspår på Malmbanan vill vi införa marknadspott för investeringar utöver den ordinarie budgetramen, motsvarande två procent av hela utgiftsområde 22 Kommunikationer. Vi avsätter 5 miljarder kronor för utveckling och 17 miljarder kronor i form av investeringar. Studentbostäder Sverigedemokraterna anser att det är orimligt att studentbostäder inte betraktas som elevhem vilket man gör undantag för i fastighetstaxeringslagen, med slopad fastighetsavgift som följd. Vi vill avskaffa den kommunala fastighetsavgiften för studentbostäder. Vi vill förenkla byggnormerna för att göra det billigare att bygga fastigheter. Totalt avsätter vi 489 miljoner kronor. Turordningsregel(LAS) De svenska turordningsreglerna, reglerade under lagen om anställningsskydd (LAS), kom till under en tid då arbetsmarknadens rörlighet var betydligt lägre än i dag. Vi vill utöka antalet undantag från 2 till 5. Turism och besöksnäring Sverigedemokraterna vill öka anslagen bland annat till mindre flygplatser med lönsamhetsproblem samt till viss trafik av samhällsintresse. Sverigedemokraterna vill tillika underlätta regelverken för uppförande av nya anläggningar, såsom hotell eller skidliftar i fjällmiljö. Totalt avsätter vi 620 miljoner kronor. Utvisning Vi menar att det bör vara obligatoriskt att frågan om utvisning prövas om en utländsk medborgare begår ett brott. Vittnesskydd Vi vill se ett kraftigt utökat vittnesskydd med tex polisskydd, bostadsbyte och ökat skydd för de juridiska ombuden. Vårdnadsbidrag Lagstadga så att kommunerna måste införa vårdnadsbidrag och höj beloppet till 6000 kr per månad. Ökad finansiering EU:s Landsbygdsprogram För programperioden så har EU:s medfinansiering för landsbygdsprogrammet sänkts. För att detta inte ska få en negativ inverkan på landbygden och dess näringar så vill Sverigedemokraterna öka den svenska medfinansieringen så att landsbygdsprogrammets totala budget håller en likvärdig nivå som tidigare. Totalt avsätter vi 1,5

Motion till riksdagen: 2014/15:SD100 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015

Motion till riksdagen: 2014/15:SD100 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015 Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:SD100 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015 2014-11-10 17:58 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT... 9 2. VIKTIGA SATSNINGAR...

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015

Motion till riksdagen: 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015 Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) Budgetpropositionen för 2015 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ARBETSMARKNAD

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ARBETSMARKNAD SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ARBETSMARKNAD Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-03 VISION Den svenska arbetsmarknaden är unik och har länge karaktäriserats av goda förhållanden

Läs mer

Landsbygdslyftet Sverigedemokraterna 2013 Utgåva 1 2013 10 07

Landsbygdslyftet Sverigedemokraterna 2013 Utgåva 1 2013 10 07 Landsbygdslyftet Sverigedemokraterna 2013 Utgåva 1 2013 10 07 INLEDING Den urbanisering som inleddes omkring 1870 och pågick 100 år framåt var fullt naturlig utifrån ett ekonomiskt perspektiv och given

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR LANDSBYGD

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR LANDSBYGD SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR LANDSBYGD Landsbygdslyftet Sverigedemokraterna 2013 Utgåva 2 2014-02-28 INLEDNING Den urbanisering som inleddes omkring 1870 och pågick 100 år framåt var fullt

Läs mer

För ett bättre Sverige

För ett bättre Sverige För ett bättre Sverige Sverigedemokraternas valplattform 2014 Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar såväl värdekonservatism som upprätthållandet

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Alliansen i halvtid september 2008

Alliansen i halvtid september 2008 Alliansen i halvtid september 2008 Sammanfattning Hur ser småföretagare på alliansregeringens första två år vid makten? Hur ser de på de kommande två åren? Och vad har Alliansen egentligen genomfört som

Läs mer

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Jobb och ekonomisk politik - motioner Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 UTFORMNING AV FÖRSLAG TILL NYTT SKATTEUTJÄMNINGSSYSTEM MOTION NR 2.1 Motionären föreslår ett antal principer

Läs mer

Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet

Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet Sammanfattning Att förbättra småföretagsklimatet handlar till mångt och mycket om att förändra attityder i samhället. Samtidigt som det måste vara tillåtet

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Fler växande företag

Fler växande företag Fler växande företag En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 fler jobb 2015-07-01 Camilla Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk talesperson Ulrika Carlsson (C), utbildningspolitisk

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Välkommen till jobbet!

Välkommen till jobbet! Välkommen till jobbet! Agenda för den nya näringsministerns 100 första arbetsdagar September 2006 www.centerpartiet.se Välkommen till jobbet, vår nya näringsminister! I samma stund som Sverige får en ny

Läs mer

FöretagarFörbundets stimulanspaket. 55 miljarder för att rädda jobben

FöretagarFörbundets stimulanspaket. 55 miljarder för att rädda jobben FöretagarFörbundets stimulanspaket 55 miljarder för att rädda jobben juni 2009 55 miljarder - så räddar vi flest jobb Sammanfattning Hur ska Sverige kunna möta lågkonjunkturen på bästa sätt? Sedan hösten

Läs mer

2010-08-26. 2 Innehåll

2010-08-26. 2 Innehåll 1 Alliansens löf te till väljarna Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna söker gemensamt väljarnas förtroende i valet 2010. Alliansen är vårt erbjudande

Läs mer

Oppositionens budgetförslag. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Oppositionens förslag

Oppositionens budgetförslag. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Oppositionens förslag Oppositionens budgetförslag - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Oppositionens förslag Ekonomisk-politisk motion Oppositionen i form av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern presenterade

Läs mer

FLER JOBB OCH FÖRETAG

FLER JOBB OCH FÖRETAG S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 2 Område: Jobb och Företagande, regional utveckling, jord- och skogsbruk samt konsumentfrågor Sidantal: 41 FLER JOBB OCH FÖRETAG - JOBB

Läs mer

Prioriteringar i regelförbättringsarbetet

Prioriteringar i regelförbättringsarbetet Prioriteringar i regelförbättringsarbetet Intervjuer med riksdagspartiernas talespersoner och SKOP-undersökning med svenska företagare 1 Våren 2013 Näringslivets Regelnämnd, NNR, Stockholm, 2013 Produktion

Läs mer

Modernisera den svenska modellen

Modernisera den svenska modellen December 2011 Modernisera den svenska modellen Folkpartiets arbetsmarknadspolitiska program Folkpartiet Liberalerna 1 Innehåll Innehåll... 2 Folkpartiets politik i punkter... 4 1. En svensk flexicurity...

Läs mer

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING Arbetsgruppens rapport Innehåll En politik som håller ihop... 5 En samlad reformagenda för ansvar, jobb, kunskap och trygghet... 6 1. Ansvar för ekonomin och

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Valmanifest A5.indd 4 2014-08-30 17:13:15 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 FÖRÄNDRAT TRYGGHETSSYSTEM, MOTION 11.1, 11.2, 11.3 11.1.1 Att Centerpartiet driver frågan om ett tydligt ekonomiskt ansvar

Läs mer

Höstbudgetproposition 2015

Höstbudgetproposition 2015 Höstbudgetproposition 2015 Sammanfattande kommentarer från Företagarna. Mantrat för regeringens budgetproposition för 2015, som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer 1 2 Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Socialdemokrati och

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer