ÅRSBERÄTTELSE. Fondfakta...32 Indexjämförelser...33 Information om fondbolaget Skatteregler...35 Ordlista...35

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE. Fondfakta...32 Indexjämförelser...33 Information om fondbolaget...33 35 Skatteregler...35 Ordlista...35"

Transkript

1 l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2012 foto: istockphoto Aktiemarknaden Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/ Lannebo Vision Lannebo Corporate Bond Lannebo Likviditetsfond Revisionsberättelse Fondfakta...32 Indexjämförelser...33 Information om fondbolaget Skatteregler...35 Ordlista...35

2 Aktiemarknaden Börsutvecklingen 2012 kom primärt att styras av nyheter runt den pågående skuldkrisen i Europa. Efter en stark kursutveckling under inledningen av året kom de finansiella marknaderna att domineras av rädsla. Oro fanns för att flera länder skulle tvingas ställa in betalningarna och i förlängningen en uppbrytning av EMU. Detta medförde att investerarna flydde riskfyllda tillgångar. Efter åtgärder från EU-myndigheter, strukturåtgärder i problemtyngda länder samt kraftfulla försäkringar från den europeiska centralbanken, ECB, lugnades de finansiella marknaderna och andra halvåret präglades av mer riskaptit och en stark börsutveckling. Det är rimligt att anta den europeiska skuldkrisen kommer att fortsätta under överskådlig tid. Däremot torde dess dominerande inverkan på de finansiella marknaderna i form av riskaversion och därtill kopplade höga avkastningskrav, ha nått sin kulmen under Detta leder förhoppningsvis till att placerarnas fokus under 2013 flyttas mot traditionella drivkrafter för aktier såsom värdering och vinstutsikter. Därmed kommer den globala konjunkturutvecklingen få en betydande roll för börsutvecklingen. Redan under slutet av förra året fanns det tecken på att utvecklingen av tidiga ledande konjunkturindikatorer såsom inköpschefsindex ökat i betydelse för investerarna. Ledande ekonomiska indikatorer pekar mot en stabilisering av den globala konjunkturen under De senaste årens turbulens har lett till att flertalet av världens centralbanker håller exceptionellt låga styrräntor och för en stimulerande penningpolitik. Detta i syfte att motverka deflationistiska tendenser och underlätta den skuldsanering som pågår i västvärden. Det har börjat ge avtryck i USA, där bostadsmarknaden har förbättrats sedan mitten av förra året. När dessutom hushållssektorn under flera år minskat sin skuldsättning, finns det förutsättningar för en ökad konsumtionstakt de kommande åren. Efter en period av svagare ekonomisk utveckling och inflationsbekämpning har Kina återigen börjat stimulera sin ekonomi med infrastruktursatsningar samt olika typer av lättnader för banksystemet i syfte att ge en ökad kreditgivning. Efter partikongressen har den nya ledningen signalerat att man avser att öka takten på stimulanserna. Det är dock rimligt att anta att Kina gradvis kommer att växla över till en mer konsumtionsledd tillväxt eftersom det är svårt att över tid upprätthålla nuvarande takt på investeringar i ekonomin. Europa har den svagaste utvecklingen då saneringen av statsfinanserna och de i grunden positiva konkurrensförbättrande åtgärder som vidtagits i problemländerna påverkar efterfrågan negativt på kort sikt. ECB för en expansiv penningpolitik i syfte att mildra de negativa konjunktureffekterna. Förväntningarna på europeisk konjunktur är lågt ställda, och vår tro är att det är mer sannolikt med positiva än negativa överraskningar. Vi räknar inte med någon stark konjunkturutveckling för 2013 men tycker att dagens kursnivåer är attraktiva och erbjuder en god möjlighet till avkastning för en långsiktig investerare. Den starka riskaversion som har präglat de finansiella marknaderna de senaste åren har lett till att riskpremien på aktiemarknaden fortsatt är hög. Trots att vinstprognoserna för 2013 är behäftade med betydande 25 osäkerhet, är vår bedömning att de är försiktigt prissatta. Dagens P/E-tal är lägre än det historiska snittet och direktavkastningen på börsen är närmare 4 procent. 20 De svenska börsbolagen har i de flesta fall hanterat en fallande efterfrågan väl 15 med marginaler och vinster på fortsatt höga nivåer under året. Den goda förmågan hos flertalet bolag att hantera en svag efterfrågan under lågkonjunktur 10 borde på sikt leda till en lägre riskpremie och därmed högre värdering av vinsterna. Bolagen har generellt sett en mycket stark finansiell ställning och goda möjligheter till upplåning på exceptionellt förmånliga villkor. Det bör leda till 5 P/E-tal Stockholmsbörsen fler företagsaffärer vilka skulle kunna belysa aktiemarknadens låga värdering relativt många andra tillgångsslag P/E-tal Stockholmsbörsen OECD Ledande indikatorer Ledande indikatorer Industriproduktion Källa diagram: Carnegie Research foto: istockphoto 2 lannebo fonder årsberättelse OECD Ledande indikatorer

3 »Efter en period av svagare ekonomisk utveckling och inflationsbekämpning har Kina återigen börjat stimulera sin ekonomi med infrastruktursatsningar«lannebo fonder årsberättelse

4 våra förvaltare Lars Bergkvist Mats Gustafsson Magnus Matstoms Johan Ståhl Född Förvaltar: Lannebo Sverige, Lannebo Sverige 130/30, Lannebo Utdelningsfond. Erfarenheter: Civilingenjör Linköpings Tekniska Högskola 1984, Digital Equipment , Analytiker, Corporate Finance H&Q Fondkommission , Institutionsmäklare SEB Enskilda , Förvaltare Nordea Investment Management , Förvaltare H&Q Bank , Förvaltare AMF Pension , Förvaltare Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Sverige, Lannebo Små bolag, Lannebo Sverige 130/30. Göran Espelund (VD) Född Erfarenheter: Civilekonom Linköpings Universitet 1985, MBA University of Maryland 1987, SEP Stanford University 1998, Analytiker Robur Kapitalförvaltning , Portföljförvaltare Robur Kapitalförvaltning , Utlandschef Robur Kapitalförvaltning , Aktiechef Robur Kapitalförvaltning , VD Robur Kapitalförvaltning 1999, VD Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Mixfond, Lannebo Sverige, Lannebo Sverige 130/30, Lannebo Småbolag, Lannebo Småbolag Select, Lannebo Vision, Lannebo Likviditetsfond. Charlotta Faxén Född Förvaltar: Lannebo Mixfond. Erfarenheter: Civilekonom Växjö Universitet 2000, Carnegie Asset Management Fondadministration/rådgivning , Småbolagsanalytiker , Förvaltare Carnegie Småbolagsfond , Förvaltare Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Mixfond, Lannebo Småbolag, Lannebo Sverige 130/30. Född Förvaltar: Lannebo Småbolag Select. Erfarenheter: Civilekonom HHS 1995, Assisterande förvaltare SEB Fonder , Analytiker Deutsche Bank , Förvaltare SEB Småbolagsfonder , Förvaltare Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Småbolag Select, Lannebo Sverige. Karin Haraldsson Född Förvaltar: Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Corporate Bond. Erfarenheter: Civilekonom Linköpings Universitet Förvaltare Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Mixfond, Lannebo Sverige, Lannebo Småbolag, Lannebo Småbolag Select, Lannebo Vision, Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Sverige 130/30, Lannebo Corporate Bond. Johan Lannebo Född Förvaltar: Lannebo MicroCap, Lannebo MicroCap II. Erfarenheter: Civilekonom Uppsala Universitet 1986, Finanstrainee Asea 1986, ABB Financial Services , Aktieanalytiker Öhman Fondkommission , Analyschef Carnegie Fondkommission , Aktiemäklare Enskilda Securities , Förvaltare SEB Fonder , Förvaltare Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Likviditetsfond, Lannebo MicroCap II, Lannebo Småbolag, Lannebo Småbolag Select, Lannebo Sverige, Lannebo Sverige 130/30. Född Förvaltar: Lannebo Mixfond. Erfarenheter: Civilekonom Örebro Universitet 1986, Konjunkturbedömare SEB , Ränte-och valutaanalytiker SEB , Konjunkturbedömare Alfred Berg , Chefsekonom Alfred Berg , Chefsekonom Carnegie Securities , Analyschef Sverige Carnegie Securities , Analyschef Norden Carnegie Securities , Förvaltare Carnegie Asset Management , Förvaltare Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Mixfond, Lannebo Sverige, Lannebo Sverige 130/30, Lannebo Småbolag, Lannebo Småbolag Select, Lannebo Vision. Claes Murander Född Förvaltar: Lannebo Vision. Erfarenheter: Ekonom, Stockholms Universitet Analytiker/förvaltare Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Småbolag, Lannebo Sverige, Lannebo Vision. Peter Rönström (senior advisor) Född Erfarenheter: Civilekonom HHS 1985, Kreditberedare FPG Pensionsgaranti , Kapitalförvaltare aktier och räntor FPG Pensionsgaranti , Förvaltare Institutionella uppdrag SEB Kapitalförvaltning , Förvaltare SEB Småbolagsfonder , Förvaltare Lannebo Fonder , Senior Advisor Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Småbolag, Lannebo Småbolag Select, Lannebo Sverige, Lannebo Sverige 130/30, Lannebo Vision, Lannebo Likviditetsfond, Lannebo MicroCap II. Född Förvaltar: Lannebo Småbolag. Erfaren heter: Skånska Banken Fondavdelning , Börsmäklare Götabanken , Börsmäklare Öhman Fondkommission , universitetsstudier Stockholms Universitet , Carnegie SAX börshandel , Analytiker Carnegie , Förvaltare Carnegie Småbolagsfond , Civilekonom Stockholms Universitet 2007, Förvaltare Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Småbolag, Lannebo Vision, Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Sverige 130/30, Lannebo Mixfond. Martin Wallin Född Förvaltar: Lannebo Sverige, Lannebo Sverige 130/30, Lannebo Utdelningsfond. Erfarenheter: M. Sc Economics Han delshögskolan Göteborg 1997, CEFA HHS 2005, H. Lundén Fondkommisssion AB , SEB Enskilda , Barnevik & Wallin Fond AB , H.Lundén Kapitalförvaltning AB , Danske Capital AB , Förvaltare Lan nebo Fonder Egna innehav: Lannebo Sverige. viktig information Fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr Observera att Lannebo Fonder inte arbetar med rådgivning i lagens mening. Vår verksamhet består enbart av fondförvaltning och marknadsföring av våra fonder. Uppgifter som lämnas i trycksaker, på hemsidan eller vid telefonförfrågningar är att betrakta som ren information. Faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser kan rekvireras från Lannebo Fonder, tel , eller från vår hemsida, Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Information om klagomål Med klagomål avses att en kund är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt och där kunden anser att fondbolaget inte tillmötesgått ett krav eller en begäran om rättelse i fråga om tjänsten/produkten. Generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål. Ett klagomål ska alltid ske skriftligen eller via e-post. Det skickas till: Lannebo Fonder AB, Klagomålsansvarig (Marit Boström), Box 7854, Stockholm, e-post: Klagomål kan givetvis lämnas till Lannebo Fonder utan kostnad. Om du inte är nöjd med Lannebo Fonders hantering av ditt klagomål vänd dig då till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för rådgivning, tel alternativt eller till Kommunens konsumentvägledare för vägledning. Du kan också kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol för att begära att få ditt ärende prövat. Fondkollen Fondbolagens förening har tagit fram hemsidan med hjälpmedel för val och utvärdering av fonder samt stöd för beräkning av vad sparbelopp, avgifter och avkastning betyder i kronor över tid. 4 lannebo fonder årsberättelse 2012

5 Lannebo Mixfond Förvaltningsberättelse Fondens utveckling Fondförmögenheten har ökat från 2,1 miljarder kronor vid årets början till 3,0 miljarder kronor vid årets slut. Netto av in- och utflöde i fonden under 2012 var 776 miljoner kronor. Lannebo Mixfond steg under året med 10,0 procent. Stockholmsbörsen (SIXPRX) steg med 16,7 procent. Lannebo Mixfonds jämförelseindex, 50 procent SIXPRX och 50 procent Statsskuldsväxelindex, steg under året med 9,3 procent. Kommentarer till resultatutfallet Vid ingången av 2012 uppgick andelen aktier i Lannebo Mixfond till 60 procent och denna ökades successivt till som mest runt 75 procent i slutet av februari. Vid denna tidpunkt började vi se konjunktursignalerna försvagas och de delårsrapporter som företagen presenterade ledde inte till uppjusteringar av prognoser. Detta skedde samtidigt som vi hade kraftigt stigande aktiekurser på Stockholmsbörsen. Därför valde vi att minska andelen aktier till under 50 procent. Denna aktieandel behölls till början av sommaren då börsen hade fallit kraftigt och vi ansåg att aktier åter såg attraktivt värderade ut. Vi har kontinuerligt under hösten ökat andelen konjunkturkänsliga aktier på bekostnad av mer stabila aktier. Den främsta anledningen till detta är att konjunktursignalerna sedan i somras inte längre överraskar negativt utan vi har istället sett förbättringar, främst i USA och i Kina. Vid utgången av 2012 var andelen aktier 57 procent. Några av de aktieinnehav som har bidragit mest positivt till fondens utveckling är Swedbank, ABB, Autoliv, SSAB och Loomis. Banksektorn utvecklades positivt Fondens placeringsinriktning: Lannebo Mixfond är en aktivt förvaltad blandfond som växlar mellan aktier och räntebärande värdepapper. Fonden kan investera upp till 100 procent i något av tillgångsslagen. Fonden placerar främst i Sverige men har globala placeringsmöjligheter. Portföljförvaltare: Magnus Matstoms /Charlotta Faxén PPM-nr: Bg: Pg: under 2012 och så även Swedbank där fonden haft ett större innehav. Fonden investerade i ABB under sommaren efter ett kursfall. Sedan dess har kursen stigit kraftigt. SSAB ägde fonden under inledningen av året. Innehavet avyttrades efter stark kursutveckling. Fondens innehav i bland andra MTG, Skanska, Securitas, Meda och SKF har bidragit negativt till fondens utveckling. I samtliga fall är det bolagsspecifika händelser som har föranlett den dåliga utvecklingen av aktiekurserna. Såväl MTG som Meda har annonserat stora investeringar som påverkar företagens resultat negativt. Övriga bolag har presenterat delårsrapporter som gjort aktiemarknaden besviken. 42 procent av fondens tillgångar är placerade i räntebärande tillgångar. Det viktigaste vid förvaltningen av den räntebärande delen av fonden är att nå hög avkastning i förhållande till den risk placeringen medför. Med dagens räntenivå placerar fonden i företagscertifikat med hög kreditvärdighet. Företagscertifikat har kortare löptid än exempelvis obligationer och vid årsskiftet var löptiden i fondens räntebärande portfölj 53 dagar. De största nettoköpen av aktier gjordes i Atlas Copco, TeliaSonera och Hennes & Mauritz. Fonden gjorde en större investering i Atlas Copco under året och det är fondens enskilt största innehav. Investeringen i TeliaSonera gjordes efter det att aktiekursen fallit under inledningen av året. Värderingen var vid tillfället på historiskt låga nivåer. Större nettoförsäljningar av aktier gjordes i Swedish Match, Investor och Nordea. Aktien i Swedish Match har gått starkt samtidigt som marknadsandelarna på Kursutveckling Mixfonden Index Lannebo Mixfond Mixindex (50% SIXPRX, 50% statsskuldväxelindex) 80 dec-02 dec-04 dec-06 dec-08 dec-10 dec-12 Avkastningen under den rekommenderade placeringshorisonten på fem år har varit 36,0 procent. Branschfördelning Mixfonden Dagligvaror den viktiga Energi svenska snusmarknaden har fallande volymer. Denna förbättringspotential anser vi inte ligger i dagens aktie- sjunkit Finans under och en längre tid. Värderingen fastighet såg inte längre attraktiv ut och samtliga Industrivaror aktier avyttrades. Vi har sålt samt- bilsmarknad i USA att gynna bolaget. kurs. På kort sikt kommer en bättre last - Hälsovård liga aktier och tjänster i Investor av värderingsskäl. Telekomoperatören Tele 2 har inte Informationsteknologi har som helhet utvecklats bara verksamhet i de nordiska länderna Banksektorn starkt på Material Stockholmsbörsen under året utan även i bland annat Ryssland. Där har Sällanköpsvaror och så och även tjänster Nordea. Vi såg få anledningar bolaget en stark ställning och trots fler till fortsatt Telekomoperatörer uppgång och minskade därför konkurrenter på marknaden lyckas Tele 2 innehavet. Räntebärande uppvisa god tillväxt och höga marginaler. Fondens Övriga tillgångar fem största aktieinnehav Telekomoperatören TeliaSonera har vid årsskiftet var 0% Atlas Copco, 10% Hennes & 20% haft ett tufft 30% år med svag 40% tillväxt, 50% korruptionsanklagelser och ett stort bespa- Mauritz, Volvo, Tele 2, och TeliaSonera. Atlas Copco är ett verkstadsföretag ringsprogram. Vi menar att mycket av det som är en av marknadsledarna inom av negativa avspeglas i dagens aktiekurs och tillverkning av kompressorer. Bolaget ser innehavet som en defensiv motpol till levererar även borrutrustning till gruvindustrin. Atlas Copco är ett av de svenska fondens aktieportfölj. många mer konjunkturkänsliga innehav i verkstadsföretag som har högst intjäning per försäljningskrona. Företaget har visat Övriga upplysningar sig kunna hantera tidigare konjunkturnedgångar väl då intjäningen inte har under perioden. Det har skett ändringar Fondbestämmelserna har uppdaterats minskat i samma takt som försäljningen av fondens placeringsinriktning som har fallit. Bolaget har en stark balansräkning som möjliggör en hög direktavkast procent i aktier eller räntor, utdel- bland annat gör det möjligt att placera ning och förvärv. ningen har slopats och minsta sparbelopp Värderingen av Hennes & Mauritz är har sänkts. högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen. Vi menar att detta är motiverat Väsentliga risker då bolaget har en historik av hög vinsttillväxt. Under 2012 har resultatet inte aktier samt placeringar i räntebärande Fonden har möjlighet att variera andelen motsvarat aktiemarknadens förväntningar och därför har utvecklingen av let en lägre marknadsrisk än en traditio- tillgångar. Fonden har således i normalfal- aktiekursen varit skral. Det finns dock nell aktiefond. Marknadsrisken i fonden är goda förutsättningar för att 2013 kommer framför allt kopplad till att priset på aktier att blir ett bättre år för bolaget. uppvisar svängningar, medan placeringar Lastvagnstillverkaren Volvo genomgår i räntebärande tillgångar ökar fondens en omstrukturering av verksamheten som kreditrisk. Därför har fördelningen mellan aktieplaceringar och placeringar i kommer att förenkla strukturer och effektivisera verksamheten, vilket leder till högre räntebärande tillgångar en stor inverkan marginaler. Höga marginaler är viktigt då på fondens riskexponering. Vid årsskiftet detta minskar sårbarheten i resultatet vid var aktieandelen i fonden 57 procent. lannebo fonder årsberättelse

6 Lannebo Mixfond Marknadsrisken i fondens aktieplaceringar minskas som ett resultat av att fonden äger aktier i flera bolag vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar, vilket kallas diversifiering. Diversifieringseffekten mäts som skillnaden mellan fondens Value at Risk och summan av Value at Risk för de enskilda innehaven. Med Value at Risk avses här den största sannolika förlusten under en dag givet ett 99-procentigt konfidensintervall. Baserat på historiska priser kommer fonden en dag av 100 att ge en förlust större än det beräknade värdet. Under 99 dagar av 100 kommer förlusten därmed att vara mindre än det beräknade värdet. Koncentrationen i fondens aktieinnehav har varit relativt konstant under året och har god marginal till den tillåtna nivån enligt fondbestämmelserna. Portföljen har en god diversifieringseffekt. Marknadsrisken i absoluta termer, mätt som standardavvikelsen för fondens avkastning, har minskat under året och ligger avsevärt under aktiemarknadens (mätt som SIXPRX). Den största risken förknippad till fondens räntebärande tillgångar är att kreditvärdigheten hos någon eller några av emittenterna försämras eller att en emittent går i konkurs. Om kreditvärdigheten hos emittenten ändras till det sämre innebär det att marknadsvärdet av innehavet försämras. Om emittenten går i konkurs kan det innebära att innehaven hos emittenten blir värdelösa. Fonden investerar enbart i räntebärande tillgångar med hög kreditvärdighet vilket innebär att denna risk är begränsad. Dessutom har fonden en god spridning mellan olika emittenter och emissioner av räntebärande tillgångar vilket ytterligare minskar denna risk. Ränterisken i fondens räntebärande placeringar är låg, durationen uppgick till 53 dagar. Valutarisken i fonden är mycket låg och uppgick till cirka 1 procent per 31 december Fonden har inte utnyttjat och avser inte heller att utnyttja möjligheten att placera mer än 35 procent av fondens värde i skuldförbindelser emitterade eller garanterade av stat, kommun eller motsvarande inom ett EES-land. Derivatinstrument och riskbedömning Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och liknande finansiella instrument samt rätt att låna ut värdepapper. Enligt gällande regelverk får fonden även använda andra tekniker och instrument i förvaltningen. Ingen av dessa möjligheter har utnyttjats under perioden. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas som riskbedömningsmetod den så kallade åtagandemetoden avseende derivatinstrument vilken innebär att derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna. Köp och försäljning av finansiella instrument med närstående Ingen handel av finansiella instrument har skett med bolag inom samma koncern. Köp och försäljningar av finansiella instrument med andra fonder som förvaltas av Lannebo Fonder AB uppgick till 0,7 procent av den totala omsättningen för Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Nyckeltal Lannebo Mixfond, org nr Fonden startade Fondens utveckling Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 14,23 13,16 14,18 12,47 8,64 11,25 11,28 10,46 9,18 8,29 Antal utestående andelar Utdelning per andel, kr 0,25 0,07 0,00 0,29 0,21 0,19 0,15 0,10 0,09 0,10 Totalavkastning, % 10,0-6,7 13,7 47,7-21,2 1,4 9,3 15,1 11,9 20,5 SIX Portfolio Return Index ¹, % 16,7-13,6 26,9 53,3-39,1-2,6 28,7 37,4 21,3 34,2 OMRX Statsskuldväxelindex ¹, % 1,2 1,6 0,3 0,4 4,4 3,4 2,2 1,9 2,6 3,5 Mixindex ¹, % 9,3-7,0 13,8 21,7-18,9 0,1 15,3 16,6 9,7 13,3 Risk- och avkastningsmått Totalrisk, % 9,5 10,1 12,7 18,2 12,7 Totalrisk jmf index ¹, % 8,4 9,2 8,9 19,9 15,6 Aktiv risk (tracking error), % 1,7 2,2 6,3 7,5 7,5 Sharpe kvot 0,0 0,3 2,1 0,3 neg Genomsnittlig årsavkastning 24 mån, % 1,3 3,0 29,6 7,9-10,6 5 år, % 6,3 4,6 8,0 8,2 2,4 Kostnader ² Förvaltningsavgift, % 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Transaktionskostnader, tkr Transaktionskostnader, % 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 Årlig avgift, % 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 Insättnings- och uttagsavgifter, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Förvaltningskostnad för engångsinsättning kr löpande sparande 100 kr Omsättning Omsättningshastighet, ggr 1,7 2,4 1,8 2,4 1,9 1) Valet av Mixindex (50 % SIX Portfolio Return Index, 50 % OMRX statsskuldväxelindex) som jämförelseobjekt är motiverat av att detta sammansatta index reflekterar den tillgångsallokering som fonden har över tid. Six Portfolio Return Index tar hänsyn till den avkastning aktieägarna erhåller i form av utdelning. 2) Avser kostnader för de senaste tolv månaderna. 6 lannebo fonder årsberättelse 2012

7 dec-02 dec-04 dec-06 dec-08 dec-10 dec-12 Lannebo Mixfond Branschfördelningar Mixfonden Dagligvaror Energi Finans och fastighet Hälsovård Industrivaror och tjänster Informationsteknologi Material Sällanköpsvaror och tjänster Telekomoperatörer Räntebärande Övriga tillgångar 0% 10% 20% 30% 40% 50% FONDENS FEM STÖRSTA TKR % AV FOND- INNEHAV FÖRMÖGENHET Atlas Copco A ,0 Hennes & Mauritz B ,9 Danske Bank BC ,1 Holmen FC ,3 Handelsbanken BC ,3 Not 1 Se innehav i finansiella instrument nedan Not 2 Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Fusionsdifferens avser Lannebo Alpha och Lannebo Alpha Select Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Not 3 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 4 Värdeförändring på övriga derivatinstrument Realisationsförluster Summa Balansräkning, tkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 1) Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (not 2) Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3) Värdeförändring på övriga derivatinstrument (not 4) Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter 0 3 Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader ersättning till fondbolaget ersättning till förvaringsinstitutet ersättning till tillsynsmyndighet 0-17 Övriga finansiella kostnader Övriga kostnader Summa kostnader Innehav i finansiella instrument per LAND/ ANTAL MARKNADS- % AV FOND VALUTA VÄRDE TKR FÖRMÖGENHET ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ REGLERAD MARKNAD ELLER MOTSVARANDE MARKNAD UTANFÖR EES DAGLIGVAROR Hakon Invest se/sek , ,3 ENERGI Lundin Petroleum se/sek , ,2 FINANS OCH FASTIGHET Industrivärden C se/sek ,6 Nordea se/sek ,4 SEB a se/sek ,6 Swedbank a se/sek , ,5 HÄLSOVÅRD Meda a se/sek , ,5 INDUSTRIVAROR OCH TJÄNSTER ABB CH/SEK ,9 Atlas Copco a se/sek ,0 Loomis b se/sek ,2 NCC b se/sek ,6 SKF b se/sek ,0 Sandvik se/sek ,4 Scania b se/sek ,4 Securitas b se/sek ,1 Skanska b se/sek ,6 Volvo b se/sek , ,4 INFORMATIONSTEKNOLOGI Apple US/USD ,1 Ericsson b se/sek , ,8 MATERIAL Stora Enso R SEK fi/sek , ,0 Årets resultat lannebo fonder årsberättelse

8 Lannebo Mixfond SÄLLANKÖPSVAROR OCH TJÄNSTER Autoliv SDB US/SEK ,6 H&M b se/sek ,9 Husqvarna b se/sek ,2 MTG b se/sek ,2 Unibet SDB MT/SEK , ,8 TELEKOMOPERATÖRER Tele2 b se/sek ,2 TeliaSonera se/sek , ,1 OBLIGATIONER Bilia Obl se/sek , ,0 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ REGLERAD MARKNAD ELLER MOTSVARANDE MARKNAD UTANFÖR EES ,7 ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ REGLERAD MARKNAD LAND/ ANTAL MARKNADS- % AV FOND VALUTA VÄRDE TKR FÖRMÖGENHET LAND/ NOMINELLT MARKNADS- % AV FOND VALUTA BELOPP VÄRDE TKR FÖRMÖGENHET PENNINGMARKNADSINSTRUMENT FÖRETAGSCERTIFIKAT Danske Bank BC DK/SEK ,1 Handelsbanken BC SE/SEK ,3 Landshypotek FC SE/SEK ,8 Landshypotek FC SE/SEK ,0 Länsförsäkringar Bank BC SE/SEK ,7 Länsförsäkringar Bank BC SE/SEK ,8 Länsförsäkringar Bank BC SE/SEK ,3 SBAB Bank BC se/sek ,8 SBAB Bank BC se/sek ,3 SEB BC se/sek ,7 Volvofinans Bank BC SE/SEK , ,5 % AV FOND FÖRMÖGENHET SUMMA EXPONERING MOT FÖRETAG ELLER FÖRETAGSGRUPP VOLVO 6,6 SEB 6,1 VASAKRONAN 4,8 LÄNSFÖRSÄKRINGAR 4,8 VOLKSWAGEN 4,6 SBAB 4,1 MEDA 3,1 LANDSHYPOTEK 1,8 *De penningmarknadsinstrument som anges under rubriken Övriga finansiella instrument är antingen sådana som enligt 5 kap, 4 lagen (2004:46) om investeringsfonder har en privilegierad ställning och likställs med innehav som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES eller föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten, huvudsakligen instrument som getts ut av stater eller myndigheter samt vissa företag och institutioner eller sådana som avses i 5 kap, 5 lagen om investeringsfonder d v s som är onoterade. Enligt Finansinspektionens föreskrifter ska sådana innehav redovisas separat. Redovisningsprinciper Fondens redovisningsprinciper bygger på god redovisningssed och är i tillämpliga delar upprättad enligt lagen om investeringsfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder, Finansinspektionens vägledning, Fondbolagens förenings riktlinjer samt bokföringslagen. Värdering av finansiella instrument Fondens finansiella instrument inklusive skulder och derivatinstrument värderas till gällande marknadsvärde. Gällande marknadsvärde fastställs genom olika metoder, vilka tillämpas enligt följande ordning: 1. Om det finansiella instrumentet handlas på en aktiv marknad används senaste betalkurs på balansdagen. 2. Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv marknad härleds gällande marknadsvärde utifrån information om liknande transaktioner som skett under marknadsmässiga omständigheter den senaste tidsperioden. 3. Om inte metod 1 eller 2 går att tillämpa, eller blir uppenbart missvisande, fastställs gällande marknadsvärde genom att en värderingsmodell som är etablerad på marknaden används. SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ REGLERAD MARKNAD ,5 ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT* PENNINGMARKNADSINSTRUMENT FÖRETAGSCERTIFIKAT Holmen FC se/sek ,3 Hufvudstaden FC SE/SEK ,7 Meda FC se/sek ,6 Trelleborg Treasury FC SE/SEK ,3 Vasakronan FC se/sek ,5 Vasakronan FC se/sek ,7 Vasakronan FC se/sek ,7 Volkswagen Finans FC SE/SEK ,7 Volkswagen Finans FC SE/SEK ,0 Volkswagen Finans FC SE/SEK ,0 Volvo Treasury FC SE/SEK , ,0 SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ,0 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,2 Övriga tillgångar och skulder netto ,8 FONDFÖRMÖGENHET ,0 8 lannebo fonder årsberättelse 2012

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27 l a n n e b o f o n d e r halvårsredogörelse för fonder 2012 Aktiemarknaden 2 3 Våra förvaltare 4 Lannebo Mixfond 5 8 Lannebo Småbolag 9 11 Lannebo Sverige 12 14 Lannebo Sverige 130/30 15 17 Lannebo Vision

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Indexjämförelser... 48 Skatteregler... 48 Information om fondbolaget... 49 50 Ordlista... 51 Kontaktuppgifter...52

ÅRSBERÄTTELSE. Indexjämförelser... 48 Skatteregler... 48 Information om fondbolaget... 49 50 Ordlista... 51 Kontaktuppgifter...52 l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2013 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond...6 10 Lannebo Småbolag... 11 14 Lannebo Småbolag Select...15 18 Lannebo

Läs mer

Årsberättelse för fonder 2011

Årsberättelse för fonder 2011 L A N N E B O F O N D E R Årsberättelse för fonder 2011 Foto: Hans-Peter Huber / folio I N N E H Å L L Våra förvaltare 2 Lannebo Sverige 12 14 Styrelsens och VD:s underskrift 25 Information om fondbolaget

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG

ÅRSBERÄTTELSE DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG ÅRSBERÄTTELSE 2010 DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 5 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 9 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 10 FONDERNAS

Läs mer

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 Lipper Fund Awards Bästa Svenska Aktiefond på 10 år Lipper Fund Awards Bästa Blandfond på 5 och 10 år Lipper Fund Awards Bästa Räntefond på 5 år Privata Affärer

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

>>> <<< Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Gustaf Setterblad. Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG.

>>> <<< Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Gustaf Setterblad. Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG. ÅRSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 8 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 12 DIDNER & GERGE GLOBAL 16 REVISIONSBERÄTTELSER

Läs mer

>>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström.

>>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström. HALVÅRSRAPPORT 2013 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Halvårsredogörelse Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Innehåll INLEDNING 3 VD-ord 4 Risk 5 Den starka början på svenska börsåret kom av sig 6 Marknadssyn AKTIEFONDER 7 Catella Reavinstfond 8 Catella

Läs mer

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE Helårsrapport 2013 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...10

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9 Årsberättelse 2010 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 ÅRSBERÄTTELSE 201

ÅRSBERÄTTELSE 2014 ÅRSBERÄTTELSE 201 2014 ÅRSBERÄTTELSE INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER OCH ADAM GERGE 4 D & G AKTIEFOND 8 D & G SMÅBOLAG 12 D & G GLOBAL 16 D & G SMALL AND MICROCAP 20 FONDBOLAGET 21

Läs mer

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013 Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013 Lärarfonder är ett samarbete mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 VD HAR ORDET... 3 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 4 AVKASTNING

Läs mer

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 INNEHÅLL VD har ordet... 3 Tillbakablick på börsåret... 4 Funderingar från förvaltarna... 6 PPM Så gick valet... 10 Vad händer nu?... 10 Ord och definitioner... 11 Vad är

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB HALVÅRSRAPPORT 2015 PRIVATBANK LEDARE Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

Halvårsberättelse 2011

Halvårsberättelse 2011 Halvårsberättelse 2011 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund

Läs mer

ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN FONDBOLAG

ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN FONDBOLAG ÅRSBERÄTTELSE 2011 ZENIT I KORTHET Strategi: Lång/kort global aktiefond Startdag: 1 juli 1996 Förvaltningsansvarig: Per Josefsson FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål: Absolut avkastning Avkastningsnivå: Högre

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Varsam 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

VD har ordet... 3. Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar. Enter Sverige... 4. Enter Sverige Pro... 8. Enter Select...

VD har ordet... 3. Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar. Enter Sverige... 4. Enter Sverige Pro... 8. Enter Select... VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select..... 12 Enter Select Pro..... 16 Enter Maximal.... 20 Enter Maximal Pro.....

Läs mer