ÅRSBERÄTTELSE. Fondfakta...32 Indexjämförelser...33 Information om fondbolaget Skatteregler...35 Ordlista...35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE. Fondfakta...32 Indexjämförelser...33 Information om fondbolaget...33 35 Skatteregler...35 Ordlista...35"

Transkript

1 l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2012 foto: istockphoto Aktiemarknaden Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/ Lannebo Vision Lannebo Corporate Bond Lannebo Likviditetsfond Revisionsberättelse Fondfakta...32 Indexjämförelser...33 Information om fondbolaget Skatteregler...35 Ordlista...35

2 Aktiemarknaden Börsutvecklingen 2012 kom primärt att styras av nyheter runt den pågående skuldkrisen i Europa. Efter en stark kursutveckling under inledningen av året kom de finansiella marknaderna att domineras av rädsla. Oro fanns för att flera länder skulle tvingas ställa in betalningarna och i förlängningen en uppbrytning av EMU. Detta medförde att investerarna flydde riskfyllda tillgångar. Efter åtgärder från EU-myndigheter, strukturåtgärder i problemtyngda länder samt kraftfulla försäkringar från den europeiska centralbanken, ECB, lugnades de finansiella marknaderna och andra halvåret präglades av mer riskaptit och en stark börsutveckling. Det är rimligt att anta den europeiska skuldkrisen kommer att fortsätta under överskådlig tid. Däremot torde dess dominerande inverkan på de finansiella marknaderna i form av riskaversion och därtill kopplade höga avkastningskrav, ha nått sin kulmen under Detta leder förhoppningsvis till att placerarnas fokus under 2013 flyttas mot traditionella drivkrafter för aktier såsom värdering och vinstutsikter. Därmed kommer den globala konjunkturutvecklingen få en betydande roll för börsutvecklingen. Redan under slutet av förra året fanns det tecken på att utvecklingen av tidiga ledande konjunkturindikatorer såsom inköpschefsindex ökat i betydelse för investerarna. Ledande ekonomiska indikatorer pekar mot en stabilisering av den globala konjunkturen under De senaste årens turbulens har lett till att flertalet av världens centralbanker håller exceptionellt låga styrräntor och för en stimulerande penningpolitik. Detta i syfte att motverka deflationistiska tendenser och underlätta den skuldsanering som pågår i västvärden. Det har börjat ge avtryck i USA, där bostadsmarknaden har förbättrats sedan mitten av förra året. När dessutom hushållssektorn under flera år minskat sin skuldsättning, finns det förutsättningar för en ökad konsumtionstakt de kommande åren. Efter en period av svagare ekonomisk utveckling och inflationsbekämpning har Kina återigen börjat stimulera sin ekonomi med infrastruktursatsningar samt olika typer av lättnader för banksystemet i syfte att ge en ökad kreditgivning. Efter partikongressen har den nya ledningen signalerat att man avser att öka takten på stimulanserna. Det är dock rimligt att anta att Kina gradvis kommer att växla över till en mer konsumtionsledd tillväxt eftersom det är svårt att över tid upprätthålla nuvarande takt på investeringar i ekonomin. Europa har den svagaste utvecklingen då saneringen av statsfinanserna och de i grunden positiva konkurrensförbättrande åtgärder som vidtagits i problemländerna påverkar efterfrågan negativt på kort sikt. ECB för en expansiv penningpolitik i syfte att mildra de negativa konjunktureffekterna. Förväntningarna på europeisk konjunktur är lågt ställda, och vår tro är att det är mer sannolikt med positiva än negativa överraskningar. Vi räknar inte med någon stark konjunkturutveckling för 2013 men tycker att dagens kursnivåer är attraktiva och erbjuder en god möjlighet till avkastning för en långsiktig investerare. Den starka riskaversion som har präglat de finansiella marknaderna de senaste åren har lett till att riskpremien på aktiemarknaden fortsatt är hög. Trots att vinstprognoserna för 2013 är behäftade med betydande 25 osäkerhet, är vår bedömning att de är försiktigt prissatta. Dagens P/E-tal är lägre än det historiska snittet och direktavkastningen på börsen är närmare 4 procent. 20 De svenska börsbolagen har i de flesta fall hanterat en fallande efterfrågan väl 15 med marginaler och vinster på fortsatt höga nivåer under året. Den goda förmågan hos flertalet bolag att hantera en svag efterfrågan under lågkonjunktur 10 borde på sikt leda till en lägre riskpremie och därmed högre värdering av vinsterna. Bolagen har generellt sett en mycket stark finansiell ställning och goda möjligheter till upplåning på exceptionellt förmånliga villkor. Det bör leda till 5 P/E-tal Stockholmsbörsen fler företagsaffärer vilka skulle kunna belysa aktiemarknadens låga värdering relativt många andra tillgångsslag P/E-tal Stockholmsbörsen OECD Ledande indikatorer Ledande indikatorer Industriproduktion Källa diagram: Carnegie Research foto: istockphoto 2 lannebo fonder årsberättelse OECD Ledande indikatorer

3 »Efter en period av svagare ekonomisk utveckling och inflationsbekämpning har Kina återigen börjat stimulera sin ekonomi med infrastruktursatsningar«lannebo fonder årsberättelse

4 våra förvaltare Lars Bergkvist Mats Gustafsson Magnus Matstoms Johan Ståhl Född Förvaltar: Lannebo Sverige, Lannebo Sverige 130/30, Lannebo Utdelningsfond. Erfarenheter: Civilingenjör Linköpings Tekniska Högskola 1984, Digital Equipment , Analytiker, Corporate Finance H&Q Fondkommission , Institutionsmäklare SEB Enskilda , Förvaltare Nordea Investment Management , Förvaltare H&Q Bank , Förvaltare AMF Pension , Förvaltare Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Sverige, Lannebo Små bolag, Lannebo Sverige 130/30. Göran Espelund (VD) Född Erfarenheter: Civilekonom Linköpings Universitet 1985, MBA University of Maryland 1987, SEP Stanford University 1998, Analytiker Robur Kapitalförvaltning , Portföljförvaltare Robur Kapitalförvaltning , Utlandschef Robur Kapitalförvaltning , Aktiechef Robur Kapitalförvaltning , VD Robur Kapitalförvaltning 1999, VD Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Mixfond, Lannebo Sverige, Lannebo Sverige 130/30, Lannebo Småbolag, Lannebo Småbolag Select, Lannebo Vision, Lannebo Likviditetsfond. Charlotta Faxén Född Förvaltar: Lannebo Mixfond. Erfarenheter: Civilekonom Växjö Universitet 2000, Carnegie Asset Management Fondadministration/rådgivning , Småbolagsanalytiker , Förvaltare Carnegie Småbolagsfond , Förvaltare Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Mixfond, Lannebo Småbolag, Lannebo Sverige 130/30. Född Förvaltar: Lannebo Småbolag Select. Erfarenheter: Civilekonom HHS 1995, Assisterande förvaltare SEB Fonder , Analytiker Deutsche Bank , Förvaltare SEB Småbolagsfonder , Förvaltare Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Småbolag Select, Lannebo Sverige. Karin Haraldsson Född Förvaltar: Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Corporate Bond. Erfarenheter: Civilekonom Linköpings Universitet Förvaltare Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Mixfond, Lannebo Sverige, Lannebo Småbolag, Lannebo Småbolag Select, Lannebo Vision, Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Sverige 130/30, Lannebo Corporate Bond. Johan Lannebo Född Förvaltar: Lannebo MicroCap, Lannebo MicroCap II. Erfarenheter: Civilekonom Uppsala Universitet 1986, Finanstrainee Asea 1986, ABB Financial Services , Aktieanalytiker Öhman Fondkommission , Analyschef Carnegie Fondkommission , Aktiemäklare Enskilda Securities , Förvaltare SEB Fonder , Förvaltare Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Likviditetsfond, Lannebo MicroCap II, Lannebo Småbolag, Lannebo Småbolag Select, Lannebo Sverige, Lannebo Sverige 130/30. Född Förvaltar: Lannebo Mixfond. Erfarenheter: Civilekonom Örebro Universitet 1986, Konjunkturbedömare SEB , Ränte-och valutaanalytiker SEB , Konjunkturbedömare Alfred Berg , Chefsekonom Alfred Berg , Chefsekonom Carnegie Securities , Analyschef Sverige Carnegie Securities , Analyschef Norden Carnegie Securities , Förvaltare Carnegie Asset Management , Förvaltare Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Mixfond, Lannebo Sverige, Lannebo Sverige 130/30, Lannebo Småbolag, Lannebo Småbolag Select, Lannebo Vision. Claes Murander Född Förvaltar: Lannebo Vision. Erfarenheter: Ekonom, Stockholms Universitet Analytiker/förvaltare Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Småbolag, Lannebo Sverige, Lannebo Vision. Peter Rönström (senior advisor) Född Erfarenheter: Civilekonom HHS 1985, Kreditberedare FPG Pensionsgaranti , Kapitalförvaltare aktier och räntor FPG Pensionsgaranti , Förvaltare Institutionella uppdrag SEB Kapitalförvaltning , Förvaltare SEB Småbolagsfonder , Förvaltare Lannebo Fonder , Senior Advisor Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Småbolag, Lannebo Småbolag Select, Lannebo Sverige, Lannebo Sverige 130/30, Lannebo Vision, Lannebo Likviditetsfond, Lannebo MicroCap II. Född Förvaltar: Lannebo Småbolag. Erfaren heter: Skånska Banken Fondavdelning , Börsmäklare Götabanken , Börsmäklare Öhman Fondkommission , universitetsstudier Stockholms Universitet , Carnegie SAX börshandel , Analytiker Carnegie , Förvaltare Carnegie Småbolagsfond , Civilekonom Stockholms Universitet 2007, Förvaltare Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Småbolag, Lannebo Vision, Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Sverige 130/30, Lannebo Mixfond. Martin Wallin Född Förvaltar: Lannebo Sverige, Lannebo Sverige 130/30, Lannebo Utdelningsfond. Erfarenheter: M. Sc Economics Han delshögskolan Göteborg 1997, CEFA HHS 2005, H. Lundén Fondkommisssion AB , SEB Enskilda , Barnevik & Wallin Fond AB , H.Lundén Kapitalförvaltning AB , Danske Capital AB , Förvaltare Lan nebo Fonder Egna innehav: Lannebo Sverige. viktig information Fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr Observera att Lannebo Fonder inte arbetar med rådgivning i lagens mening. Vår verksamhet består enbart av fondförvaltning och marknadsföring av våra fonder. Uppgifter som lämnas i trycksaker, på hemsidan eller vid telefonförfrågningar är att betrakta som ren information. Faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser kan rekvireras från Lannebo Fonder, tel , eller från vår hemsida, Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Information om klagomål Med klagomål avses att en kund är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt och där kunden anser att fondbolaget inte tillmötesgått ett krav eller en begäran om rättelse i fråga om tjänsten/produkten. Generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål. Ett klagomål ska alltid ske skriftligen eller via e-post. Det skickas till: Lannebo Fonder AB, Klagomålsansvarig (Marit Boström), Box 7854, Stockholm, e-post: Klagomål kan givetvis lämnas till Lannebo Fonder utan kostnad. Om du inte är nöjd med Lannebo Fonders hantering av ditt klagomål vänd dig då till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för rådgivning, tel alternativt eller till Kommunens konsumentvägledare för vägledning. Du kan också kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol för att begära att få ditt ärende prövat. Fondkollen Fondbolagens förening har tagit fram hemsidan med hjälpmedel för val och utvärdering av fonder samt stöd för beräkning av vad sparbelopp, avgifter och avkastning betyder i kronor över tid. 4 lannebo fonder årsberättelse 2012

5 Lannebo Mixfond Förvaltningsberättelse Fondens utveckling Fondförmögenheten har ökat från 2,1 miljarder kronor vid årets början till 3,0 miljarder kronor vid årets slut. Netto av in- och utflöde i fonden under 2012 var 776 miljoner kronor. Lannebo Mixfond steg under året med 10,0 procent. Stockholmsbörsen (SIXPRX) steg med 16,7 procent. Lannebo Mixfonds jämförelseindex, 50 procent SIXPRX och 50 procent Statsskuldsväxelindex, steg under året med 9,3 procent. Kommentarer till resultatutfallet Vid ingången av 2012 uppgick andelen aktier i Lannebo Mixfond till 60 procent och denna ökades successivt till som mest runt 75 procent i slutet av februari. Vid denna tidpunkt började vi se konjunktursignalerna försvagas och de delårsrapporter som företagen presenterade ledde inte till uppjusteringar av prognoser. Detta skedde samtidigt som vi hade kraftigt stigande aktiekurser på Stockholmsbörsen. Därför valde vi att minska andelen aktier till under 50 procent. Denna aktieandel behölls till början av sommaren då börsen hade fallit kraftigt och vi ansåg att aktier åter såg attraktivt värderade ut. Vi har kontinuerligt under hösten ökat andelen konjunkturkänsliga aktier på bekostnad av mer stabila aktier. Den främsta anledningen till detta är att konjunktursignalerna sedan i somras inte längre överraskar negativt utan vi har istället sett förbättringar, främst i USA och i Kina. Vid utgången av 2012 var andelen aktier 57 procent. Några av de aktieinnehav som har bidragit mest positivt till fondens utveckling är Swedbank, ABB, Autoliv, SSAB och Loomis. Banksektorn utvecklades positivt Fondens placeringsinriktning: Lannebo Mixfond är en aktivt förvaltad blandfond som växlar mellan aktier och räntebärande värdepapper. Fonden kan investera upp till 100 procent i något av tillgångsslagen. Fonden placerar främst i Sverige men har globala placeringsmöjligheter. Portföljförvaltare: Magnus Matstoms /Charlotta Faxén PPM-nr: Bg: Pg: under 2012 och så även Swedbank där fonden haft ett större innehav. Fonden investerade i ABB under sommaren efter ett kursfall. Sedan dess har kursen stigit kraftigt. SSAB ägde fonden under inledningen av året. Innehavet avyttrades efter stark kursutveckling. Fondens innehav i bland andra MTG, Skanska, Securitas, Meda och SKF har bidragit negativt till fondens utveckling. I samtliga fall är det bolagsspecifika händelser som har föranlett den dåliga utvecklingen av aktiekurserna. Såväl MTG som Meda har annonserat stora investeringar som påverkar företagens resultat negativt. Övriga bolag har presenterat delårsrapporter som gjort aktiemarknaden besviken. 42 procent av fondens tillgångar är placerade i räntebärande tillgångar. Det viktigaste vid förvaltningen av den räntebärande delen av fonden är att nå hög avkastning i förhållande till den risk placeringen medför. Med dagens räntenivå placerar fonden i företagscertifikat med hög kreditvärdighet. Företagscertifikat har kortare löptid än exempelvis obligationer och vid årsskiftet var löptiden i fondens räntebärande portfölj 53 dagar. De största nettoköpen av aktier gjordes i Atlas Copco, TeliaSonera och Hennes & Mauritz. Fonden gjorde en större investering i Atlas Copco under året och det är fondens enskilt största innehav. Investeringen i TeliaSonera gjordes efter det att aktiekursen fallit under inledningen av året. Värderingen var vid tillfället på historiskt låga nivåer. Större nettoförsäljningar av aktier gjordes i Swedish Match, Investor och Nordea. Aktien i Swedish Match har gått starkt samtidigt som marknadsandelarna på Kursutveckling Mixfonden Index Lannebo Mixfond Mixindex (50% SIXPRX, 50% statsskuldväxelindex) 80 dec-02 dec-04 dec-06 dec-08 dec-10 dec-12 Avkastningen under den rekommenderade placeringshorisonten på fem år har varit 36,0 procent. Branschfördelning Mixfonden Dagligvaror den viktiga Energi svenska snusmarknaden har fallande volymer. Denna förbättringspotential anser vi inte ligger i dagens aktie- sjunkit Finans under och en längre tid. Värderingen fastighet såg inte längre attraktiv ut och samtliga Industrivaror aktier avyttrades. Vi har sålt samt- bilsmarknad i USA att gynna bolaget. kurs. På kort sikt kommer en bättre last - Hälsovård liga aktier och tjänster i Investor av värderingsskäl. Telekomoperatören Tele 2 har inte Informationsteknologi har som helhet utvecklats bara verksamhet i de nordiska länderna Banksektorn starkt på Material Stockholmsbörsen under året utan även i bland annat Ryssland. Där har Sällanköpsvaror och så och även tjänster Nordea. Vi såg få anledningar bolaget en stark ställning och trots fler till fortsatt Telekomoperatörer uppgång och minskade därför konkurrenter på marknaden lyckas Tele 2 innehavet. Räntebärande uppvisa god tillväxt och höga marginaler. Fondens Övriga tillgångar fem största aktieinnehav Telekomoperatören TeliaSonera har vid årsskiftet var 0% Atlas Copco, 10% Hennes & 20% haft ett tufft 30% år med svag 40% tillväxt, 50% korruptionsanklagelser och ett stort bespa- Mauritz, Volvo, Tele 2, och TeliaSonera. Atlas Copco är ett verkstadsföretag ringsprogram. Vi menar att mycket av det som är en av marknadsledarna inom av negativa avspeglas i dagens aktiekurs och tillverkning av kompressorer. Bolaget ser innehavet som en defensiv motpol till levererar även borrutrustning till gruvindustrin. Atlas Copco är ett av de svenska fondens aktieportfölj. många mer konjunkturkänsliga innehav i verkstadsföretag som har högst intjäning per försäljningskrona. Företaget har visat Övriga upplysningar sig kunna hantera tidigare konjunkturnedgångar väl då intjäningen inte har under perioden. Det har skett ändringar Fondbestämmelserna har uppdaterats minskat i samma takt som försäljningen av fondens placeringsinriktning som har fallit. Bolaget har en stark balansräkning som möjliggör en hög direktavkast procent i aktier eller räntor, utdel- bland annat gör det möjligt att placera ning och förvärv. ningen har slopats och minsta sparbelopp Värderingen av Hennes & Mauritz är har sänkts. högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen. Vi menar att detta är motiverat Väsentliga risker då bolaget har en historik av hög vinsttillväxt. Under 2012 har resultatet inte aktier samt placeringar i räntebärande Fonden har möjlighet att variera andelen motsvarat aktiemarknadens förväntningar och därför har utvecklingen av let en lägre marknadsrisk än en traditio- tillgångar. Fonden har således i normalfal- aktiekursen varit skral. Det finns dock nell aktiefond. Marknadsrisken i fonden är goda förutsättningar för att 2013 kommer framför allt kopplad till att priset på aktier att blir ett bättre år för bolaget. uppvisar svängningar, medan placeringar Lastvagnstillverkaren Volvo genomgår i räntebärande tillgångar ökar fondens en omstrukturering av verksamheten som kreditrisk. Därför har fördelningen mellan aktieplaceringar och placeringar i kommer att förenkla strukturer och effektivisera verksamheten, vilket leder till högre räntebärande tillgångar en stor inverkan marginaler. Höga marginaler är viktigt då på fondens riskexponering. Vid årsskiftet detta minskar sårbarheten i resultatet vid var aktieandelen i fonden 57 procent. lannebo fonder årsberättelse

6 Lannebo Mixfond Marknadsrisken i fondens aktieplaceringar minskas som ett resultat av att fonden äger aktier i flera bolag vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar, vilket kallas diversifiering. Diversifieringseffekten mäts som skillnaden mellan fondens Value at Risk och summan av Value at Risk för de enskilda innehaven. Med Value at Risk avses här den största sannolika förlusten under en dag givet ett 99-procentigt konfidensintervall. Baserat på historiska priser kommer fonden en dag av 100 att ge en förlust större än det beräknade värdet. Under 99 dagar av 100 kommer förlusten därmed att vara mindre än det beräknade värdet. Koncentrationen i fondens aktieinnehav har varit relativt konstant under året och har god marginal till den tillåtna nivån enligt fondbestämmelserna. Portföljen har en god diversifieringseffekt. Marknadsrisken i absoluta termer, mätt som standardavvikelsen för fondens avkastning, har minskat under året och ligger avsevärt under aktiemarknadens (mätt som SIXPRX). Den största risken förknippad till fondens räntebärande tillgångar är att kreditvärdigheten hos någon eller några av emittenterna försämras eller att en emittent går i konkurs. Om kreditvärdigheten hos emittenten ändras till det sämre innebär det att marknadsvärdet av innehavet försämras. Om emittenten går i konkurs kan det innebära att innehaven hos emittenten blir värdelösa. Fonden investerar enbart i räntebärande tillgångar med hög kreditvärdighet vilket innebär att denna risk är begränsad. Dessutom har fonden en god spridning mellan olika emittenter och emissioner av räntebärande tillgångar vilket ytterligare minskar denna risk. Ränterisken i fondens räntebärande placeringar är låg, durationen uppgick till 53 dagar. Valutarisken i fonden är mycket låg och uppgick till cirka 1 procent per 31 december Fonden har inte utnyttjat och avser inte heller att utnyttja möjligheten att placera mer än 35 procent av fondens värde i skuldförbindelser emitterade eller garanterade av stat, kommun eller motsvarande inom ett EES-land. Derivatinstrument och riskbedömning Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och liknande finansiella instrument samt rätt att låna ut värdepapper. Enligt gällande regelverk får fonden även använda andra tekniker och instrument i förvaltningen. Ingen av dessa möjligheter har utnyttjats under perioden. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas som riskbedömningsmetod den så kallade åtagandemetoden avseende derivatinstrument vilken innebär att derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna. Köp och försäljning av finansiella instrument med närstående Ingen handel av finansiella instrument har skett med bolag inom samma koncern. Köp och försäljningar av finansiella instrument med andra fonder som förvaltas av Lannebo Fonder AB uppgick till 0,7 procent av den totala omsättningen för Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Nyckeltal Lannebo Mixfond, org nr Fonden startade Fondens utveckling Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 14,23 13,16 14,18 12,47 8,64 11,25 11,28 10,46 9,18 8,29 Antal utestående andelar Utdelning per andel, kr 0,25 0,07 0,00 0,29 0,21 0,19 0,15 0,10 0,09 0,10 Totalavkastning, % 10,0-6,7 13,7 47,7-21,2 1,4 9,3 15,1 11,9 20,5 SIX Portfolio Return Index ¹, % 16,7-13,6 26,9 53,3-39,1-2,6 28,7 37,4 21,3 34,2 OMRX Statsskuldväxelindex ¹, % 1,2 1,6 0,3 0,4 4,4 3,4 2,2 1,9 2,6 3,5 Mixindex ¹, % 9,3-7,0 13,8 21,7-18,9 0,1 15,3 16,6 9,7 13,3 Risk- och avkastningsmått Totalrisk, % 9,5 10,1 12,7 18,2 12,7 Totalrisk jmf index ¹, % 8,4 9,2 8,9 19,9 15,6 Aktiv risk (tracking error), % 1,7 2,2 6,3 7,5 7,5 Sharpe kvot 0,0 0,3 2,1 0,3 neg Genomsnittlig årsavkastning 24 mån, % 1,3 3,0 29,6 7,9-10,6 5 år, % 6,3 4,6 8,0 8,2 2,4 Kostnader ² Förvaltningsavgift, % 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Transaktionskostnader, tkr Transaktionskostnader, % 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 Årlig avgift, % 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 Insättnings- och uttagsavgifter, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Förvaltningskostnad för engångsinsättning kr löpande sparande 100 kr Omsättning Omsättningshastighet, ggr 1,7 2,4 1,8 2,4 1,9 1) Valet av Mixindex (50 % SIX Portfolio Return Index, 50 % OMRX statsskuldväxelindex) som jämförelseobjekt är motiverat av att detta sammansatta index reflekterar den tillgångsallokering som fonden har över tid. Six Portfolio Return Index tar hänsyn till den avkastning aktieägarna erhåller i form av utdelning. 2) Avser kostnader för de senaste tolv månaderna. 6 lannebo fonder årsberättelse 2012

7 dec-02 dec-04 dec-06 dec-08 dec-10 dec-12 Lannebo Mixfond Branschfördelningar Mixfonden Dagligvaror Energi Finans och fastighet Hälsovård Industrivaror och tjänster Informationsteknologi Material Sällanköpsvaror och tjänster Telekomoperatörer Räntebärande Övriga tillgångar 0% 10% 20% 30% 40% 50% FONDENS FEM STÖRSTA TKR % AV FOND- INNEHAV FÖRMÖGENHET Atlas Copco A ,0 Hennes & Mauritz B ,9 Danske Bank BC ,1 Holmen FC ,3 Handelsbanken BC ,3 Not 1 Se innehav i finansiella instrument nedan Not 2 Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Fusionsdifferens avser Lannebo Alpha och Lannebo Alpha Select Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Not 3 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 4 Värdeförändring på övriga derivatinstrument Realisationsförluster Summa Balansräkning, tkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 1) Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (not 2) Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3) Värdeförändring på övriga derivatinstrument (not 4) Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och -förluster netto Övriga finansiella intäkter 0 3 Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader ersättning till fondbolaget ersättning till förvaringsinstitutet ersättning till tillsynsmyndighet 0-17 Övriga finansiella kostnader Övriga kostnader Summa kostnader Innehav i finansiella instrument per LAND/ ANTAL MARKNADS- % AV FOND VALUTA VÄRDE TKR FÖRMÖGENHET ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ REGLERAD MARKNAD ELLER MOTSVARANDE MARKNAD UTANFÖR EES DAGLIGVAROR Hakon Invest se/sek , ,3 ENERGI Lundin Petroleum se/sek , ,2 FINANS OCH FASTIGHET Industrivärden C se/sek ,6 Nordea se/sek ,4 SEB a se/sek ,6 Swedbank a se/sek , ,5 HÄLSOVÅRD Meda a se/sek , ,5 INDUSTRIVAROR OCH TJÄNSTER ABB CH/SEK ,9 Atlas Copco a se/sek ,0 Loomis b se/sek ,2 NCC b se/sek ,6 SKF b se/sek ,0 Sandvik se/sek ,4 Scania b se/sek ,4 Securitas b se/sek ,1 Skanska b se/sek ,6 Volvo b se/sek , ,4 INFORMATIONSTEKNOLOGI Apple US/USD ,1 Ericsson b se/sek , ,8 MATERIAL Stora Enso R SEK fi/sek , ,0 Årets resultat lannebo fonder årsberättelse

8 Lannebo Mixfond SÄLLANKÖPSVAROR OCH TJÄNSTER Autoliv SDB US/SEK ,6 H&M b se/sek ,9 Husqvarna b se/sek ,2 MTG b se/sek ,2 Unibet SDB MT/SEK , ,8 TELEKOMOPERATÖRER Tele2 b se/sek ,2 TeliaSonera se/sek , ,1 OBLIGATIONER Bilia Obl se/sek , ,0 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ REGLERAD MARKNAD ELLER MOTSVARANDE MARKNAD UTANFÖR EES ,7 ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ REGLERAD MARKNAD LAND/ ANTAL MARKNADS- % AV FOND VALUTA VÄRDE TKR FÖRMÖGENHET LAND/ NOMINELLT MARKNADS- % AV FOND VALUTA BELOPP VÄRDE TKR FÖRMÖGENHET PENNINGMARKNADSINSTRUMENT FÖRETAGSCERTIFIKAT Danske Bank BC DK/SEK ,1 Handelsbanken BC SE/SEK ,3 Landshypotek FC SE/SEK ,8 Landshypotek FC SE/SEK ,0 Länsförsäkringar Bank BC SE/SEK ,7 Länsförsäkringar Bank BC SE/SEK ,8 Länsförsäkringar Bank BC SE/SEK ,3 SBAB Bank BC se/sek ,8 SBAB Bank BC se/sek ,3 SEB BC se/sek ,7 Volvofinans Bank BC SE/SEK , ,5 % AV FOND FÖRMÖGENHET SUMMA EXPONERING MOT FÖRETAG ELLER FÖRETAGSGRUPP VOLVO 6,6 SEB 6,1 VASAKRONAN 4,8 LÄNSFÖRSÄKRINGAR 4,8 VOLKSWAGEN 4,6 SBAB 4,1 MEDA 3,1 LANDSHYPOTEK 1,8 *De penningmarknadsinstrument som anges under rubriken Övriga finansiella instrument är antingen sådana som enligt 5 kap, 4 lagen (2004:46) om investeringsfonder har en privilegierad ställning och likställs med innehav som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES eller föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten, huvudsakligen instrument som getts ut av stater eller myndigheter samt vissa företag och institutioner eller sådana som avses i 5 kap, 5 lagen om investeringsfonder d v s som är onoterade. Enligt Finansinspektionens föreskrifter ska sådana innehav redovisas separat. Redovisningsprinciper Fondens redovisningsprinciper bygger på god redovisningssed och är i tillämpliga delar upprättad enligt lagen om investeringsfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder, Finansinspektionens vägledning, Fondbolagens förenings riktlinjer samt bokföringslagen. Värdering av finansiella instrument Fondens finansiella instrument inklusive skulder och derivatinstrument värderas till gällande marknadsvärde. Gällande marknadsvärde fastställs genom olika metoder, vilka tillämpas enligt följande ordning: 1. Om det finansiella instrumentet handlas på en aktiv marknad används senaste betalkurs på balansdagen. 2. Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv marknad härleds gällande marknadsvärde utifrån information om liknande transaktioner som skett under marknadsmässiga omständigheter den senaste tidsperioden. 3. Om inte metod 1 eller 2 går att tillämpa, eller blir uppenbart missvisande, fastställs gällande marknadsvärde genom att en värderingsmodell som är etablerad på marknaden används. SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ REGLERAD MARKNAD ,5 ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT* PENNINGMARKNADSINSTRUMENT FÖRETAGSCERTIFIKAT Holmen FC se/sek ,3 Hufvudstaden FC SE/SEK ,7 Meda FC se/sek ,6 Trelleborg Treasury FC SE/SEK ,3 Vasakronan FC se/sek ,5 Vasakronan FC se/sek ,7 Vasakronan FC se/sek ,7 Volkswagen Finans FC SE/SEK ,7 Volkswagen Finans FC SE/SEK ,0 Volkswagen Finans FC SE/SEK ,0 Volvo Treasury FC SE/SEK , ,0 SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ,0 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,2 Övriga tillgångar och skulder netto ,8 FONDFÖRMÖGENHET ,0 8 lannebo fonder årsberättelse 2012

9 Lannebo Småbolag Förvaltningsberättelse Fondens placeringsinriktning: Lannebo Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i små och medelstora börnoterade bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fonden investerar i bolag som har ett börsvärde som högst uppgår till 1 procent av det totala börsvärdet. Vid utgången av 2012 innebar det ett börsvärde om cirka 39 miljarder kronor. Portföljförvaltare: Johan Ståhl PPM-nr: Bg: Pg: Kursutveckling Småbolag Lannebo Småbolag Carnegie Small Cap Return Index dec-02 dec-04 dec-06 dec-08 dec-10 dec-12 Avkastningen under den rekommenderade placeringshorisonten på fem år har varit 25,1 procent. Branschfördelning Småbolag Fondens utveckling Fondförmögenheten minskade från 9,9 miljarder kronor vid årets början till 8,7 miljarder kronor vid periodens slut. Netto av in- och utflöde i fonden under 2012 var miljoner kronor. Lannebo Småbolag steg under perioden med 9,7 procent. Carnegie Småbolagsindex (CSRX) steg med 12,6 procent. Kommentarer till resultatutfallet Några av de innehav som bidragit mest positivt till fondens utveckling är Trelleborg, Chr. Hansen Holding, NCC, Höganäs och Concentric. Förändringsarbetet som Trelleborg genomgått betalar sig nu i form av högre lönsamhet vilket uppskattades av marknaden och aktien steg med 40 procent. Den danska ingredienstillverkaren Chr. Hansen Holding fortsätter att övertyga. Stabil volymutveckling och en vinsttillväxt på 15 procent medförde att fler investerare uppmärksammade aktien som steg med 50 procent. Även NCC utvecklades starkt, speciellt under årets sista kvartal. Rapporten för det andra kvartalet var svag med problem i större byggprojekt. Det fanns därför en oro kring vinstutvecklingen i det tredje kvartalet. Oron var dock obefogad. När bolaget under december annonserade flera större fastighetsförsäljningar ökade sannolikheten för en oförändrad utdelning vilket även det gav stöd till aktien. Även verkstadsbolagen Höganäs och Concentric utvecklades starkt. Båda bolagen har betydande verksamheter i Nord amerika och Asien. De innehav som påverkade fonden mest negativt var MTG, Intrum Justitia, Pöyry, Avanza Bank och Securitas. I samband med rapporten för det tredje kvartalet tillkännagav MTG att de förväntar sig en rörelsemarginal på procent för betal-tv under 2013 jämfört med förväntningarna på 18 procent. Kursen föll markant i samband med rapporten. Intrum Justitia trodde i början av 2012 att tillgången på kreditportföljer var god. Portföljköp har historiskt varit en lönsam affär och när köpen uteblev blev marknaden besviken. Det finska konsultbolaget Pöyry hade lönsamhetsproblem under 2012 och vinstvarnade vid flera tillfällen. Avanza Banks intäkter från aktiehandel föll samtidigt som ränteintäkterna minskade på grund av fallande marknadsräntor. Securitas rapporter för årets två första kvartal var sämre än förväntat och aktien utvecklades svagt. Större nettoköp gjordes i Loomis, Axis Communications, Cloetta, Höganäs och NIBE Industier. Loomis är en ledande aktör inom värdehantering. Aktien är lågt värderad och har en hög direktavkastning. Bolaget fick också en rad nya uppdrag efter konkursen i konkurrenten Panaxia. Axis Communications är global marknadsledare inom digitala övervakningskameror. Historiskt har marknaden dominerats av analoga kameror men tillväxten sker nu inom digitala kameror. Cloetta är en av Sveriges ledande konfektyrtillverkare med varumärken som Kexchocklad, Plopp, Ahlgrens Bilar och Läkerol. Bolaget koncentrerar tillverkningen till färre produktionsställen i syfte att öka lönsamheten och vi anser att lönsamhetspotentialen inte är reflekterad i dagens Dagligvaror aktiekurs. Höganäs tillverkar bolag kan stoltsera med, försäljningen är metallpulver Energi som används för tillverkning jämnt fördelad mellan Asien, Europa och av komponenter Finans och till verkstadsindustrin. Nord- och Sydamerika. Kassaflödet är fastighet Försäljningen är till lika delar spridd starkt och skuldsättningen är låg. Detta i Hälsovård mellan Industrivaror Asien, Europa och Nord- och Sydamerika. och tjänster Höganäs är välinvesterat vilket gör aktien intressant ur ett investerings- kombination med den geografiska mixen gör Informationsteknologi att kassaflödet kommer vara starkt perspektiv. de kommande Material åren. NIBE Industrier MTG har verksamhet inom betal-tv, tillverkar Sällanköpsvaror energirelaterade produkter fri-tv samt radio vilket ger en balans i som och industriella tjänster element, braskaminer intäkterna. I Skandinavien driver MTG Övriga och värmepumpar. tillgångar Drivkraften för det fri-tv kanalerna TV3, TV6 och TV8. Inom viktigaste segmentet 0% värmepumpar 10% är 20% betal-tv erbjuder 30% MTG 40% sin tjänst via 50% satellit (Viasat), kabel-tv-bolag och internetle- energibesparing. Större nettoförsäljningar har gjorts verantörer samt genom den egna onlinetjänsten Viaplay. Även inom betal-tv i Alfa Laval, AAK, Trelleborg, Securitas och Holmen. Samtliga aktier i Alfa Laval ligger tyngdpunkten i Skandinavien. Vid och AAK har avyttrats då värderingen är sidan av den skandinaviska verksamheten alltför generös. Fonden har även minskat finns MTG i Östeuropa och Afrika. innehavet i Trelleborg. Aktien är dock Intrum Justitia är verksamt i 21 europeiska länder och är det ledande fortfarande fondens största innehav. Fondens fem största innehav vid utgången av 2012 var Trelleborg, Höganäs, Bolaget tillhandahåller kreditupplysning, kredithanteringsföretaget i regionen. MTG, Intrum Justitia och NCC. betalningslösningar och inkassotjänster. Trelleborg tillverkar produkter i polymera material som skyddar, dämpar och sumentkreditportföljer. Historiskt har Intrum Justitia köper också hela kon- tätar. Stora kundgrupper finns inom olja köpen varit lönsamma och vi tror att och gas, transport (materialhantering och bolaget har fortsatt goda möjligheter flyg), lantbruk (däck), infrastruktur samt att göra värdeskapande portföljförvärv. personbilar. Bolaget har ändrat struktur NCC är ett av Nordens ledande byggbolag och är organiserat i Roads, Construc- genom avyttringar, förvärv och omlokalisering av produktion och ökat närvaron tion, Housing och Property Development. i tillväxtmarknader. I december 2012 Roads belägger vägar och andra ytor. höjde Trelleborg sina finansiella mål och Construction bygger infrastruktur, bostäder och kommersiella lokaler. Housing rörelsemarginalmålet är nu 12 procent. Vi tror att detta är ett första steg och att och Property Development utvecklar det finns potential att överträffa målet. och säljer bostäder respektive kommersiella lokaler. NCC har en orderbok på Höganäs är en av världens ledande tillverkare av metallpulver som primärt nära 50 miljarder kronor och har under används av fordonsindustrin. Bolaget har slutet av året avyttrat flera kommersiella en geografisk exponering som få svenska projekt vilket stärker balansräkningen. lannebo fonder årsberättelse

10 Lannebo Småbolag Övriga upplysningar Från och med den 1 september 2012 övergick Peter Rönström till att bli senior advisor och lämnade över förvaltningsansvaret till Johan Ståhl. Fondbestämmelserna har uppdaterats under perioden. Det har skett förtydliganden av fondens placeringsinriktning, utdelningen har slopats och minsta sparbelopp har sänkts. Väsentliga risker Sparande i aktier innebär en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk genom att fonden äger aktier i flera bolag vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar, vilket kallas diversifiering. Diversifieringseffekten mäts som skillnaden mellan fondens Value at Risk och summan av Value at Risk för de enskilda innehaven. Med Value at Risk avses här den största sannolika förlusten under en dag givet ett 99-procentigt konfidensintervall. Baserat på historiska priser kommer fonden en dag av 100 att ge en förlust större än det beräknade värdet. Under 99 dagar av 100 kommer förlusten därmed att vara mindre än det beräknade värdet. Koncentrationen i fondens innehav har varit relativt låg under året. Sammantaget är diversifieringseffekten god. Koncentrationen har mycket god marginal till den tillåtna nivån enligt fondbestämmelserna. Marknadsrisken i absoluta termer, mätt som standardavvikelsen för fondens avkastning, har minskat under året, vilket är i linje med aktiemarknaden (Carnegie Small Cap Return Index). Valutaexponeringen i fonden var vid årsskiftet cirka 6 procent och avser exponeringar mot innehav noterade i danska och norska kronor samt finska innehav i Euro. Risken kopplad till dessa valutaexponeringar är låg. Aktier i småbolag har generellt lägre likviditet och det ställs därmed större krav hantering av likviditetsrisk i fonden. Fonden har en spridning mellan olika aktier som gör att likviditetsrisken i dagsläget är relativt låg. Derivatinstrument och riskbedömning Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och liknande finansiella instrument samt rätt att låna ut värdepapper. Enligt gällande regelverk får fonden även använda andra tekniker och instrument i förvaltningen. Under perioden har fonden i begränsad omfattning lånat ut värdepapper. Derivatinstrument har inte använts. Andra tekniker och instrument har endast omfattat erhållna teckningsrätter. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas som riskbedömningsmetod den så kallade åtagandemetoden avseende derivatinstrument vilken innebär att derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna. Hävstången i fonden, som ett resultat av erhållna teckningsrätter, har under en kort period uppgått till som mest 0,05 procent. I genomsnitt under året var hävstången 0,008 procent medan det lägsta värdet var 0 procent. Beräkningen av hävstångseffekten följer Finansinspektionens föreskrifter. Beräkningsmetoden är förenklad och skiljer sig från den mer avancerade så kallade åtagandemetoden som används vid beräkning av de gränsvärden som anges i lag och föreskrifter samt fondbestämmelserna, bland annat vad gäller sammanlagd exponering. Hävstångseffekten är beräknad enligt underliggande exponerat värde, vilket innebär att ingen så kallad deltajustering görs. Blankning inkluderas inte i beräkningen och hänsyn tas inte till nettning av korta och långa positioner. Detta medför att värdet ger en förenklad bild av fondens exponering och kan skilja sig från uppgifter som anges i andra sammanhang. Köp och försäljning av finansiella instrument med närstående Ingen handel av finansiella instrument har skett med bolag inom samma koncern. Köp och försäljningar av finansiella instrument med andra fonder som förvaltas av Lannebo Fonder AB uppgick till 1,4 procent av den totala omsättningen för Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som fondbolaget använder sig av. Nyckeltal Lannebo Småbolag, org nr Fonden startade Fondens utveckling Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 32,37 30,98 37,48 28,80 17,96 29,67 32,05 23,23 16,54 14,05 Antal utestående andelar Utdelning per andel, kr 1,59 0,60 0,29 0,54 0,73 0,41 0,21 0,24 0,26 0,07 Totalavkastning, % 9,7-15,7 31,2 63,4-36,9-6,2 38,9 41,6 19,6 43,5 Carnegie Small Cap Return Index ¹, % 12,6-13,2 30,6 68,9-44,4-6,9 37,5 48,9 24,6 35,6 Risk- och avkastningsmått Totalrisk, % 17,2 19,7 19,5 26,3 19,3 Totalrisk jmf index, % 16,1 20,4 23,0 31,0 22,8 Aktiv risk (tracking error), % 3,6 4,5 6,0 7,9 7,9 Sharpe kvot neg 0,3 2,1 0,1 neg Genomsnittlig årsavkastning 24 mån, % -3,8 5,2 46,4 1,5-23,1 5 år, % 4,6 1,4 12,0 13,8 6,9 Kostnader ² Förvaltningsavgift, % 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Transaktionskostnader, tkr Transaktionskostnader, % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Årlig avgift, % 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Insättnings- och uttagsavgifter, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Förvaltningskostnad för engångsinsättning kr löpande sparande 100 kr Omsättning Omsättningshastighet, ggr 0,3 0,4 0,5 0,5 0,9 1) Carnegie Small Cap Return Index Sweden är ett etablerat återinvesterande utdelande index som innehåller små- och medelstora bolag på NASDAQ OMX Nordic vilket bäst avspeglar fondens placeringsregler. Carnegie Small Cap Return Index Sweden tar hänsyn till den avkastning aktieägarna erhåller i form av utdelning. 2) Avser kostnader för de senaste tolv månaderna 10 lannebo fonder årsberättelse 2012

11 dec-02 dec-04 dec-06 dec-08 dec-10 dec-12 Lannebo Småbolag Branschfördelningar Småbolag Dagligvaror Energi Finans och fastighet Hälsovård Industrivaror och tjänster Informationsteknologi Material Sällanköpsvaror och tjänster Övriga tillgångar 0% 10% 20% 30% 40% 50% FONDENS FEM STÖRSTA TKR % AV FOND- INNEHAV FÖRMÖGENHET Trelleborg B ,3 Höganäs B ,7 MTG B ,5 Intrum Justitia ,3 NCC B ,2 Balansräkning, tkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 1) Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (not 2) Poster inom linjen* Utlånade finansiella instrument % av fondförmögenhet 1,1 0 Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument * Värdet på utlånade finansiella instrument är högre än värdet på mottagna säkerheter beroende på kursuppgång i det utlånade värdepappret. Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3) Ränteintäkter Utdelningar Övriga finansiella intäkter Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader ersättning till fondbolaget ersättning till förvaringsinstitutet ersättning till tillsynsmyndighet Räntekostnader 0-4 Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Not 1 Se innehav i finansiella instrument nedan Not 2 Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Not 3 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa lannebo fonder årsberättelse

12 Lannebo Småbolag Innehav i finansiella instrument per LAND/ ANTAL MARKNADS- % AV FOND VALUTA VÄRDE TKR FÖRMÖGENHET LAND/ ANTAL MARKNADS- % AV FOND VALUTA VÄRDE TKR FÖRMÖGENHET ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ REGLERAD MARKNAD DAGLIGVAROR Axfood se/sek ,8 Cloetta b se/sek , ,4 ENERGI Petroleum Geo-Services NO/NOK , ,7 FINANS OCH FASTIGHET Avanza Bank se/sek ,6 Balder b se/sek ,5 Castellum se/sek ,2 Latour b se/sek ,6 Nordnet b se/sek , ,2 HÄLSOVÅRD Elekta b se/sek ,2 Vitrolife se/sek , ,2 INDUSTRIVAROR OCH TJÄNSTER Addtech b se/sek ,1 Beijer Alma b se/sek ,6 Concentric se/sek ,9 Fagerhult se/sek ,2 G&L Beijer b se/sek ,1 Indutrade se/sek ,8 Intrum Justitia se/sek ,3 Lemminkäinen fi/eur ,2 Lindab se/sek ,5 Loomis b se/sek ,4 NCC b se/sek ,2 NIBE Industrier b se/sek ,8 Peab b se/sek ,6 Pöyry fi/eur ,2 Securitas b se/sek ,6 Sweco b se/sek ,3 Systemair se/sek ,2 Tomra Systems no/nok ,0 Trelleborg b se/sek ,3 Vacon fi/eur , ,8 INFORMATIONSTEKNOLOGI Axis Communications se/sek ,3 Axis Communications Lån SE/SEK ,0 HiQ International se/sek ,4 IFS b se/sek ,5 Nolato b se/sek , ,3 MATERIAL Chr. Hansen dk/dkk ,2 Holmen b se/sek ,9 Höganäs b se/sek ,7 Tikkurila fi/eur , ,4 SÄLLANKÖPSVAROR OCH TJÄNSTER Autoliv SDB US/SEK ,9 Clas Ohlson b se/sek ,9 Duni se/sek ,3 Husqvarna a se/sek ,7 Husqvarna b se/sek ,4 MTG b se/sek ,5 Nobia se/sek ,1 SkiStar b se/sek ,1 Unibet SDB MT/SEK , ,2 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,2 Övriga tillgångar och skulder netto ,8 FONDFÖRMÖGENHET ,0 SUMMA EXPONERING MOT FÖRETAG ELLER FÖRETAGSGRUPP Husqvarna 1,1 UTLÅNADE VÄRDEPAPPER ANTAL Axis Communications Lån Redovisningsprinciper Fondens redovisningsprinciper bygger på god redovisningssed och är i tillämpliga delar upprättad enligt lagen om investeringsfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder, Finansinspektionens vägledning, Fondbolagens förenings riktlinjer samt bokföringslagen. Värdering av finansiella instrument Fondens finansiella instrument inklusive skulder och derivatinstrument värderas till gällande marknadsvärde. Gällande marknadsvärde fastställs genom olika metoder, vilka tillämpas enligt följande ordning: 1. Om det finansiella instrumentet handlas på en aktiv marknad används senaste betalkurs på balansdagen. 2. Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv marknad härleds gällande marknadsvärde utifrån information om liknande transaktioner som skett under marknadsmässiga omständigheter den senaste tidsperioden. 3. Om inte metod 1 eller 2 går att tillämpa, eller blir uppenbart missvisande, fastställs gällande marknadsvärde genom att en värderingsmodell som är etablerad på marknaden används. 12 lannebo fonder årsberättelse 2012

13 Lannebo Sverige Förvaltningsberättelse Fondens placeringsinriktning: Lannebo Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier på den svenska börsen. Fonden är inte inrikad på någon speciell bransch. Portföljförvaltare Lars Bergkvist/Martin Wallin PPM-nr: Bg: Pg: Kursutveckling Sverige Index Lannebo Sverige SIXPRX 50 dec-02 dec-04 dec-06 dec-08 dec-10 dec-12 Avkastningen under den rekommenderade placeringshorisonten på fem år har varit 25,3 procent. Branschfördelning Sverige Fondens utveckling Fondförmögenheten har ökat från 2,7 miljarder kronor vid årets början till 2,9 miljarder kronor vid årets slut. Netto av in- och utflöde i fonden under 2012 var miljoner kronor. Lannebo Sverige steg under året med 15,9 procent. Stockholmsbörsen (SIXPRX) steg med 16,7 procent. Kommentarer till resultatutfallet Fonden har under 2012 haft en avkastning i linje med Stockholmsbörsen. Däremot har fondens utveckling relativt index varierat under året. I takt med att placerarna ökat eller minskat sin oro kring statsfinanserna inom eurozonen har investerarnas syn på vilka aktier som uppfattas som attraktiva varierat. I orostider har placerarna sökt sig till bolag som uppfattas som stabila. När oron minskat har istället bolag med ett större konjunkturellt beroende ökat i attraktionskraft. Fonden har under 2012 haft en tyngdpunkt mot banker och industribolag, vilka enligt vår mening varit attraktivt värderade i relation till intjäningen över en konjunkturcykel. Detta förklarar varför fonden haft en utveckling relativt index som varierat. De aktieinnehav som bidragit mest positivt till fondens utveckling jämfört med sitt jämförelseindex är Swedbank, Ericsson och Trelleborg. Swedbank är ett av de bolag på Stockholmsbörsen som utvecklats bäst under 2012 med en kursuppgång om 50 procent. Innehavet i Swedbank har dessutom varit en av fondens största positioner. Stark resultatutveckling tillsammans med en omvärdering förklarar kursutvecklingen. Under 2012 föll Ericsson med 4 procent förklarat av en svag vinstutveckling. Aktien har dock periodvis haft en stark utveckling vilket fonden lyckats dra nytta av. Trelleborg steg under året med 39 procent mycket tack vare att marknaden alltmer uppskattar den omstrukturering som bolaget genomfört. Verksamheter med hög konjunkturkänslighet och låga marginaler har avyttrats vilket medfört att bolaget har en stabilare och högre intjäningsförmåga. Innehaven i Lundin Petroleum, Securitas samt Net Insight har bidragit negativt till fondens utveckling. Lundin Petroleum anklagades under våren för att ha agerat oetiskt inom sin tidigare verksamhet i Sudan. I samband med detta deklarerade ett antal större ägare att de avsåg att avveckla sitt ägande i bolaget vilket satte press på aktien. Bolaget har under året haft en positiv operationell utveckling och aktien har under hösten återhämtat en stor del av kursnedgången. Securitas har haft en svag utveckling, både vad avser aktiekursutveckling och bolagets verksamhet. Det finns flera förklaringar till att bolaget kontinuerligt gjort marknaden besviken, bland annat en stor exponering mot Sydeuropa. Net Insight levererar optiska transportlösningar för datatrafik. Bolaget gynnas av den snabbt växande trafiken av rörliga bilder i datanäten. Värderingen har därför speglat marknadens tro på en snabb tillväxt i försäljningen. Under 2012 blev försäljningen svagare än vad marknaden hoppats på och aktien hade därför en svag utveckling. De största nettoköpen har gjorts i SEB, Ericsson och Sandvik. Under första Energi Finans och halvåret Fastighet utvecklades SEB väsentligt Ericsson är en global ledare inom sämre Hälsovård än övriga bankaktier. Detta trots marknaden för telekommunikationssystem. Företaget har levererat över Industrivaror att bolaget och tjänster utvecklades i positiv riktning. Vi valde Informationsteknologi in i SEB. Efter en rad än 40 procent av världens mobiltrafik därför att skifta en del av vår nätverk i mer än 180 länder och mer bankexponering Material rapportbesvikelser tror vi att Ericsson passerar genom system levererade av Sällanköpsvaror går mot och tjänster en period av bättre lönsamhet Ericsson. Ericssons lönsamhet har under och att aktien Telekomoperatörer är intressant på nuvarande lång tid pressats av hård konkurrens och nivåer. Sandvik Övrigagenomför en kraftfull omstrukturering tillgångar och vi bedömer att Sandvik till en låg marginal för att återta tidigare av att bolaget medvetet tagit kontrakt 0% 10% 20% 30% 40% kommer att kunna uppvisa högre och förlorade marknadsandelar i Europa. stabilare marginaler i framtiden vilket gör Flera faktorer talar för att Ericsson står aktien intressant på nuvarande nivåer. inför en period av bättre lönsamhet. Större nettoförsäljningar gjordes i Många konkurrenter förlorar pengar och Nordea, Swedbank och Skanska. Svenska det finns indikationer på att prispressen bankaktier hade en mycket stark kursutveckling under 2012 och vi har därför marginal kommer dessutom att utgöra en avtagit. Kontrakten med låg eller ingen reducerat fondens exponering mot sektorn. Skanskas resultatutveckling under trafik i nätet talar för att operatörerna mindre andel av försäljningen. Växande 2012 har varit en besvikelse. Dessutom behöver göra kapacitetsuppgraderingar, finns en risk att marginalerna är pressade i de kontrakt bolaget vinner under Autoliv är global ledare inom bilsä- vilka är lönsamma för Ericsson. en lågkonjunktur. kerhet med det bredaste produkterbjudandet. Bolaget har under de senaste Fondens fem största innehav vid årsskiftet var Volvo, Ericsson, Autoliv, Sandvik samt SEB. styrkeposition och växt ytterligare genom årens ekonomiska turbulens utnyttjat sin Volvo är en ledande tillverkare av förvärv. Autoliv har dessutom en stark lastvagnar, bussar samt anläggningsmaskiner. Efterfrågan inom lastvagnar drivs marknaden. ställning på den allt viktigare kinesiska främst av en åldrande lastvagnsflotta i Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter västvärlden samt av nya behov i de framväxande marknaderna. Efterfrågan inom och en världsledande position inom anläggningsmaskiner drivs även den av utvalda nischer. Huvudverksamheterna är behovet av infrastrukturutbyggnad i de verktyg och maskiner för gruvindustrin, framväxande marknaderna. Vår bedömning är att bolaget under kommande år, i högt förädlade rostfria stål samt pro- verktyg för metallbearbetning, produkter tack vare en ny organisation, kommer duktlösningar till anläggningsindustrin. att uppvisa en bättre produktivitet och Genomförda och pågående förändringar förbättrade marginaler vilket inte reflekteras i dagens aktiekurs. sitiva effekter på lönsamheten. i koncernens struktur kommer att få po- Bolaget lannebo fonder årsberättelse

14 Lannebo Sverige erbjuder även en av Stockholmsbörsen bästa exponeringar mot en bättre industrikonjunktur. SEB är enligt vår bedömning den bank som har störst potential att förbättra sin kostnadsstruktur. Kraftfulla kostnadsbesparingar och minskad kapitalbindning i kombination med en låg värdering gör att vi bedömer SEB som den intressantaste bankaktien på Stockholmsbörsen. Övriga upplysningar Fondbestämmelserna har uppdaterats under perioden. Det har skett förtydliganden av fondens placeringsinriktning, utdelningen har slopats och minsta sparbelopp har sänkts. Fonden har via fusion övertagit specialfonden Lannebo Sverige Select per den 17 september Fusionen har inte väsentligen påverkat placeringsinriktningen (se not 3 och 5). Väsentliga risker Sparande i aktier innebär en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk genom att fonden äger aktier i flera bolag vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar, vilket kallas diversifiering. Diversifieringseffekten mäts som skillnaden mellan fondens Value at Risk och summan av Value at Risk för de enskilda innehaven. Med Value at Risk avses här den största sannolika förlusten under en dag givet ett 99-procentigt konfidensintervall. Baserat på historiska priser kommer fonden en dag av 100 att ge en förlust större än det beräknade värdet. Under 99 dagar av 100 kommer förlusten därmed att vara mindre än det beräknade värdet. Fonden var vid årsskiftet förhållandevis koncentrerad. Diversifieringseffekten i portföljen är dock alltjämt god. Marknadsrisken i absoluta termer, mätt som standardavvikelsen för fondens avkastning, har minskat under året, vilket är i linje med aktiemarknaden som helhet (mätt som SIXPRX). Derivatinstrument och riskbedömning Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och liknande finansiella instrument samt rätt att låna ut värdepapper. Enligt gällande regelverk får fonden även använda andra tekniker och instrument i förvaltningen. Ingen av dessa möjligheter har utnyttjats under perioden. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas som riskbedömningsmetod den så kallade åtagandemetoden avseende derivatinstrument vilken innebär att derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna. Köp och försäljning av finansiella instrument med närstående Ingen handel av finansiella instrument har skett med bolag inom samma koncern. Köp och försäljningar av finansiella instrument med andra fonder som förvaltas av Lannebo Fonder AB uppgick till 0,5 procent av den totala omsättningen för Lannebo Sverige Select har under perioden före fusionen med Lannebo Sverige handlat med närstående fonder som för - valtas av Lannebo Fonder AB. Denna handel uppgick till 0,8 procent av den totala omsättningen fram till fusionsdagen. Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som fondbolaget använder sig av. Nyckeltal Lannebo Sverige, org nr Fonden startade Fondens utveckling Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 17,24 15,58 19,37 14,81 9,61 15,88 18,21 15,04 12,00 10,72 Antal utestående andelar Utdelning per andel, kr 0,81 0,25 0,10 0,18 0,54 0,87 0,61 0,43 0,26 0,00 Totalavkastning, % 15,9-18,3 31,5 56,0-35,7-8,2 25,4 29,0 14,4 30,9 SIX Portfolio Return Index ¹, % 16,7-13,6 26,9 53,3-39,1-2,6 28,7 36,7 21,3 34,2 Risk- och avkastningsmått Totalrisk, % 19,4 20,6 21,1 28,9 21,4 Totalrisk jmf index, % 15,6 17,2 20,0 28,6 22,3 Aktiv risk (tracking error), % 6,1 6,0 6,4 6,5 4,2 Sharpe kvot neg 0,2 1,8 0,0 neg Genomsnittlig årsavkastning 24 mån, % -2,7 3,7 43,2 0,1-23,2 5 år, % 4,5-0,2 8,7 8,3 1,8 Kostnader ² Förvaltningsavgift 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Transaktionskostnader, tkr Transaktionskostnader, % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Årlig avgift, % 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Insättnings- och uttagsavgifter, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Förvaltningskostnad för engångsinsättning kr löpande sparande 100 kr Omsättning Omsättningshastighet, ggr 1,6 1,5 1,0 1,1 1,5 1) SIX Portfolio Return Index är ett index som har gjorts med utgångspunkt att spegla marknadsutvecklingen av bolag på Stockholmsbörsen, med begränsningen att inget bolag får överstiga 10 %, samt att bolag som väger 5 % eller mer, ej får väga mer än 40 % tillsammans (viktbegränsning enligt UCITS). Detta innebär att indexet väl avspeglar fondens placeringsregler. Six Portfolio Return Index tar hänsyn till den avkastning aktieägarna erhåller i form av utdelning. 2) Avser kostnader för de senaste tolv månaderna. 14 lannebo fonder årsberättelse 2012

15 dec-02 dec-04 dec-06 dec-08 dec-10 dec-12 Lannebo Sverige Branschfördelningar Sverige Energi Finans och Fastighet Hälsovård Industrivaror och tjänster Informationsteknologi Material Sällanköpsvaror och tjänster Telekomoperatörer Övriga tillgångar 0% 10% 20% 30% 40% FONDENS FEM STÖRSTA TKR % AV FOND- INNEHAV FÖRMÖGENHET Volvo B ,6 Ericsson B ,0 Autoliv SDB ,7 Sandvik ,4 SEB A ,9 Balansräkning, tkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 1) Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (not 2 och 3) Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 4) Ränteintäkter Utdelningar Övriga intäkter 27 0 Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader ersättning till fondbolaget ersättning till förvaringsinstitutet ersättning till tillsynsmyndighet 0-49 Övriga kostnader Summa kostnader Not 1 Se Innehav i finansiella instrument nedan Not 2 Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Fusionsdifferens Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Not 3 Fusion av Lannebo Sverige Select Lannebo Fonder fusionerade Lannebo Sverige Select med Lannebo Sverige den 17 september Fusionen innebar att Lannebo Sverige Select stängdes och de tidigare andelsägarna i Lannebo Sverige Select erhöll nya andelar i Lannebo Sverige. Utbytesrelationen i Lannebo Sverige Select, d v s hur många andelar i Lannebo Sverige Select gav i utbyte i Lannebo Sverige, bestämdes per 14 september För varje andel i Lannebo Sverige Select erhölls 54, andelar i Lannebo Sverige. Fusionen trädde formellt ikraft den 17 september 2012 då nedanstående tillgångar och skulder överfördes till Sverigefonden Sverige Select Tillgångar Placering på konto hos kreditinstitut Överlåtbara värdepapper upptagna till handel på reglerad marknad Netto av övriga tillgångar och skulder -26 Summa överförda tillgångar Resultatet i Lannebo Sverige Select före fusionsdagen (d v s perioden 1 januari 17 september 2012) framgår av not 5, Årets Resultat. Not 4 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 5 Årets Resultat Sverige Selects andel av årets resultat 1/1 17/ Sverige Select Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Ränteintäkter 24 Utdelningar Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader ersättning till fondbolaget -512 Övriga kostnader -175 Summa kostnader -687 Periodens resultat Ovan anges det belopp som Lannebo Sverige Selects intäkter, värdeförändring, kostnader och rörelseresultat ingår i Sverigefondens resultaträkning för tiden före fusionen vann laga kraft (1/1 17/9 2012). Årets resultat (not 5) lannebo fonder årsberättelse

16 Lannebo Sverige Innehav i finansiella instrument per LAND/ ANTAL MARKNADS- % AV FOND- VALUTA VÄRDE TKR FÖRMÖGENHET ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ REGLERAD MARKNAD ENERGI Lundin Petroleum se/sek , ,6 FINANS OCH FASTIGHET Nordea se/sek ,6 SEB a se/sek ,9 Swedbank a se/sek , ,6 HÄLSOVÅRD Swedish Orphan Biovitrum SE/SEK , ,5 INDUSTRIVAROR OCH TJÄNSTER ABB CH/SEK ,5 Atlas Copco b se/sek ,7 Cision se/sek ,9 NCC b se/sek ,5 SKF b se/sek ,7 Sandvik se/sek ,4 Trelleborg b se/sek ,1 Volvo b se/sek , ,3 INFORMATIONSTEKNOLOGI Ericsson b se/sek ,0 IFS b se/sek ,7 Net Insight b se/sek , ,0 MATERIAL Boliden se/sek ,6 SCA b se/sek ,2 Stora Enso R SEK fi/sek , ,0 SÄLLANKÖPSVAROR OCH TJÄNSTER Autoliv SDB US/SEK ,7 H&M b se/sek ,3 Nobia se/sek , ,0 TELEKOMOPERATÖRER Tele2 b se/sek ,0 TeliaSonera se/sek , ,5 Redovisningsprinciper Fondens redovisningsprinciper bygger på god redovisningssed och är i tillämpliga delar upprättad enligt lagen om investeringsfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder, Finansinspektionens vägledning, Fondbolagens förenings riktlinjer samt bokföringslagen. Värdering av finansiella instrument Fondens finansiella instrument inklusive skulder och derivatinstrument värderas till gällande marknadsvärde. Gällande marknadsvärde fastställs genom olika metoder, vilka tillämpas enligt följande ordning: 1. Om det finansiella instrumentet handlas på en aktiv marknad används senaste betalkurs på balansdagen. 2. Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv marknad härleds gällande marknadsvärde utifrån information om liknande transaktioner som skett under marknadsmässiga omständigheter den senaste tidsperioden. 3. Om inte metod 1 eller 2 går att tillämpa, eller blir uppenbart missvisande, fastställs gällande marknadsvärde genom att en värderingsmodell som är etablerad på marknaden används. SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,5 Övriga tillgångar och skulder netto ,5 FONDFÖRMÖGENHET ,0 SUMMA EXPONERING MOT FÖRETAG ELLER FÖRETAGSGRUPP SEB 8,5 16 lannebo fonder årsberättelse 2012

17 Lannebo Sverige 130/30 Förvaltningsberättelse Fondens placeringsinriktning: Lannebo Sverige 130/30 är en aktivt förvaltad fond som huvudsakligen investerar på den svenska aktiemarknaden. I grunden påminner fonden om Lannebo Sverige men kan dessutom via blankningar och derivatinstrument addera korta positioner som balanseras av ytterligare långpositioner (vardera upp till cirka 30 procent). Portföljförvaltare: Lars Bergkvist/Martin Wallin PPM-nr: Bg: Pg: Kursutveckling Sverige / Index 240 Lannebo Sverige 130/ SIXPRX dec-08 jun-09 dec-09 jun-10 dec-10 jun-11 dec-11 jun-12 dec-12 Den rekommenderade placeringshorisonten i fonden är fem år. Avkastningen i fonden sedan start har varit 108,7 procent. Branschfördelning Sverige 130/30 Fondens utveckling Fondförmögenheten har ökat från 1,2 miljarder kronor vid årets början till 1,4 miljarder kronor vid årets slut. Netto av in- och utflöde i fonden under 2012 var 18 miljoner kronor. Lannebo Sverige 130/30 steg under året med 17,3 procent. Stockholmsbörsen (SIXPRX) steg med 16,7 procent. Kommentarer till resultatutfallet Fonden har under 2012 haft en avkastning i linje med Stockholmsbörsen. Däremot har fondens utveckling relativt index varierat under året. I takt med att placerarna ökat eller minskat sin oro kring statsfinanserna inom eurozonen har investerarnas syn på vilka aktier som uppfattas som attraktiva varierat. I orostider har placerarna sökt sig till bolag som uppfattas som stabila. När oron minskat har istället bolag med ett större konjunkturellt beroende ökat i attraktionskraft. Fonden har under 2012 haft en tyngdpunkt mot banker och industribolag, vilka enligt vår mening varit attraktivt värderade i relation till intjäningen över en konjunkturcykel. Detta förklarar varför fonden haft en utveckling relativt index som varierat. De aktieinnehav som bidragit mest positivt till fondens utveckling jämfört med sitt jämförelseindex är Swedbank, Ericsson och Trelleborg. Swedbank är ett av de bolag på Stockholmsbörsen som utvecklats bäst under 2012 med en kursuppgång om 50 procent, innehavet i Swedbank har dessutom varit en av fondens största positioner. Stark resultatutveckling tillsammans med en omvärdering förklarar kursutvecklingen. Under 2012 föll Ericsson med 4 procent förklarat av en svag vinstutveckling. Aktien har dock periodvis haft en stark utveckling vilket fonden lyckats dra nytta av. Trelleborgs aktie steg under året med 39 procent mycket tack vare att marknaden alltmer uppskattar den omstrukturering som bolaget genomfört. Verksamheter med hög konjunkturkänslighet och låga marginaler har avyttrats vilket medfört att bolaget har en stabilare och högre intjäningsförmåga. Innehaven i Lundin Petroleum, Securitas samt Net Insight har bidragit negativt till fondens utveckling. Lundin Petroleum anklagades under våren för att ha agerat oetiskt inom sin tidigare verksamhet i Sudan. I samband med detta deklarerade ett antal större ägare att de avsåg att avveckla sitt ägande i bolaget vilket satte press på aktien. Bolaget har under året haft en positiv operationell utveckling och aktien har under hösten återhämtat en stor del av kursnedgången. Securitas har haft en svag utveckling, både vad avser aktiekursutveckling och bolagets verksamhet. Det finns flera förklaringar till att bolaget kontinuerligt gjort marknaden besviken, bland annat en stor exponering mot Sydeuropa. Net Insight levererar optiska transportlösningar för datatrafik. Bolaget gynnas av den snabbt växande trafiken av rörliga bilder i datanäten. Värderingen har därför speglat marknadens tro på en snabb tillväxt i försäljningen. Under 2012 blev försäljningen svagare än vad marknaden hoppats på och aktien hade därför en svag utveckling. De största nettoköpen har gjorts i SEB, Atlas Copco och Sandvik. Under första halvåret utvecklades SEB-aktien väsentligt Energi sämre Finans än övriga ochbankaktier. Detta trots att tem. Företaget har levererat över fastighet bolaget utvecklades i positiv riktning. Vi nätverk i mer än 180 länder och mer Hälsovård valde därför att skifta en del av vår bankexponering ochtjänster in i SEB. Atlas Copcos aktie passerar genom system levererade av än 40 procent av världens mobiltrafik Industrivaror pressades Informationsteknologi under året av marknadens oro Ericsson. Ericssons lönsamhet har under för minskade gruvinvesteringar och aktien lång tid pressats av hård konkurrens och Material handlades Sällanköpsvaror på attraktiva nivåer. Sandvik av att bolaget medvetet tagit kontrakt genomför och tjänster en kraftfull omstrukturering och till en låg marginal för att återta tidigare Telekomoperatörer att Sandvik kommer att kunna förlorade marknadsandelar i Europa. vi bedömer uppvisa högre Övrigaoch stabilare marginaler i Flera faktorer talar för att Ericsson står tillgångar framtiden vilket gör 0% aktien intressant 10% på inför 20% en period av 30% bättre lönsamhet. 40% nuvarande nivåer. Många konkurrenter förlorar pengar och Större nettoförsäljningar gjordes i det finns indikationer på att prispressen Nordea, Svenska Handelsbanken och avtagit. Kontrakten med låg eller ingen Skanska. Svenska bankaktier hade en marginal kommer dessutom att utgöra en mycket stark kursutveckling under 2012 mindre andel av försäljningen. Växande och vi har därför reducerat fondens trafik i nätet talar för att operatörerna exponering mot sektorn. Skanskas resultatutveckling under 2012 har varit en vilka är lönsamma för Ericsson. behöver göra kapacitetsuppgraderingar, besvikelse. Dessutom finns en risk att Autoliv är global ledare inom bilsäkerhet med det bredaste produkterbju- marginalerna är pressade i de kontrakt bolaget vinner under en lågkonjunktur. dandet. Bolaget har under de senaste Fondens fem största innehav vid årsskiftet var Volvo, Ericsson, Autoliv, Sand- styrkeposition och växt ytterligare genom årens ekonomiska turbulens utnyttjat sin vik samt SEB. förvärv. Autoliv har dessutom en stark Volvo är en ledande tillverkare av ställning på den allt viktigare kinesiska lastvagnar, bussar samt anläggningsmaskiner. Efterfrågan inom lastvagnar drivs Sandvik är en högteknologisk verk- marknaden. främst av en åldrade lastvagnsflotta i stadskoncern med avancerade produkter västvärlden samt av nya behov i de framväxande marknaderna. Efterfrågan inom valda nischer. Huvudverksamheterna är och en världsledande position inom ut- anläggningsmaskiner drivs även den av verktyg och maskiner för gruvindustrin, behovet av infrastrukturutbyggnad i de verktyg för metallbearbetning, produkter framväxande marknaderna. Vår bedömning är att bolaget under kommande år, duktlösningar till anläggningsindustrin. i högt förädlade rostfria stål samt pro- tack vare en ny organisation, kommer Genomförda och pågående förändringar att uppvisa en bättre produktivitet och i koncernens struktur kommer att få positiva effekter på lönsamheten. Bolaget förbättrade marginaler vilket inte reflekteras i dagens aktiekurs. erbjuder även en av Stockholmsbörsen Ericsson är en global ledare inom bästa exponeringar mot en bättre industrikonjunktur. marknaden för telekommunikationssys- lannebo fonder årsberättelse

18 dec-08 jun-09 dec-09 jun-10 dec-10 jun-11 dec-11 jun-12 dec-12 Lannebo Sverige 130/30 Branschfördelningar Branschfördelning Sverige 130/30 Energi Finans och fastighet Hälsovård Industrivaror ochtjänster Informationsteknologi Material Sällanköpsvaror och tjänster Telekomoperatörer Övriga tillgångar 0% 10% 20% 30% 40% SEB är enligt vår bedömning den bank som har störst potential att förbättra sin kostnadsstruktur. Kraftfulla kostnadsbesparingar och minskad kapitalbindning i kombination med en låg värdering gör att vi bedömer SEB som den intressantaste bankaktien på Stockholmsbörsen. Övriga upplysningar Fondbestämmelserna har uppdaterats under perioden. Det har skett förtydliganden av fondens placeringsinriktning, utdelningen har slopats och minsta sparbelopp har sänkts. Väsentliga risker Sparande i aktier innebär en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk genom att fonden äger aktier i flera bolag vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar, vilket kallas diversifiering. Diversifieringseffekten mäts som skillnaden mellan fondens Value at Risk och summan av Value at Risk för de enskilda innehaven. Med Value at Risk avses här den största sannolika förlusten under en dag givet ett 99-procentigt konfidensintervall. Baserat på historiska priser kommer fonden en dag av 100 att ge en förlust större än det beräknade värdet. Under 99 dagar av 100 kommer förlusten därmed att vara mindre än det beräknade värdet. Fonden var vid årsskiftet förhållandevis koncentrerad. Diversifieringseffekten i portföljen är dock alltjämt god. Marknadsrisken mätt som volatilitet har minskat under året, i linje med aktiemarknaden, i dagsläget är volatiliteten något högre än för SIXPRX. Till skillnad från renodlade aktiefonder har Sverige 130/30 möjlighet att ta både långa och korta positioner i aktier och aktierelaterade instrument, vilket kan bidra både positivt och negativt till marknadsrisken i fonden. Fondens nettoexponering mäter summan av alla långa positioner minus summan av alla korta positioner och är ett mått på fondens hävstång. Sverige 130/30 kan ha en nettoexponering mellan 50 och 150 procent med en strävan om att över tiden ha en nettoexponering om cirka 100 procent. Bruttoexponeringen mäter summan av alla långa och korta positioner och kan för Sverige 130/30 vara maximalt 200 procent. I slutet av 2012 låg fondens nettoexponering på cirka 100 procent och fondens bruttoexponering på cirka 113 procent. Vid årsskiftet hade fonden alltså en relativt låg bruttoexponering. En hög bruttoexponering medför en risk att fonden förlorar värde både på långsidan och kortsidan vilket kan leda till en större total förlust än en portfölj som inte tar korta positioner. Sverige 130/30 har en möjlighet att använda derivat som ett led i fondens placeringsinriktning. Användandet av derivat avser normalt inte att öka fondens totala risknivå. För att mäta den sammanlagda exponeringen genom derivat i fonden tilllämpas den så kallade åtagandemetoden vilket innebär att derivatinstrumenten konverteras till motsvarande positioner i de underliggande tillgångarna. I slutet av 2012 var den sammanlagda exponeringen genom derivat, beräknat med hjälp av åtagandemetoden, relativt begränsad och låg på cirka 10 procent av fondens värde. Derivatinstrument och riskbedömning Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och likartade finansiella instrument samt rätt att låna ut värdepapper. Enligt Nyckeltal Lannebo Sverige 130/30, org nr Fonden startade Fondens utveckling Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 20,33 17,78 21,91 16,38 Antal utestående andelar Utdelning per andel, kr 0,52 0,00 0,00 0,00 Totalavkastning, % 17,3-18,9 33,8 63,8 Six Portfolio Return Index¹, % 16,7-13,6 26,9 53,3 Risk- och avkastningsmått Totalrisk, % 21,3 22,2 22,1 - Totalrisk jmf index, % 15,6 17,2 20,0 - Aktiv risk (tracking error), % 8,0 7,6 6,6 - Sharpe kvot neg. 0,2 1,9 - Genomsnittlig årsavkastning 24 mån, % -2,4 4,2 48,0-5 år, % Kostnader ² Förvaltningsavgift (fast och rörlig), % 1,0 1,1 2,6 1,6 Transaktionskostnader, tkr Transaktionskostnader, % 0,1 0,1 0,1 0,1 Årlig avgift, % 1,0 1,0 1,0 1,1 Insättnings- och uttagsavgifter, % 0,0 0,0 0,0 0,0 Förvaltningskostnad för engångsinsättning kr löpande sparande 100 kr Omsättning Omsättningshastighet, ggr 2,3 4,2 3,3 4,0 1) SIX Portfolio Return Index är ett index som har gjorts med utgångspunkt att spegla marknadsutvecklingen av bolag på Stockholmsbörsen, med begränsningen att ingetbolag får överstiga 10 %, samt att bolag som väger 5 % eller mer, ej får väga mer än 40 % tillsammans (viktbegränsning enligt UCITS). Detta innebär att indexet väl avspeglar fondens placeringsregler. Six Portfolio Return Index tar hänsyn till den avkastning aktieägarna erhåller i form av utdelning. 2) Avser kostnader för de senaste tolv månaderna gällande regelverk får fonden även använda andra tekniker och instrument i förvaltningen. I begränsad omfattning har fonden använt terminer för att effektivisera förvaltningen och som ett led i förvaltningsstrategin har fonden i begränsad omfattning använt optioner. Fonden har i viss omfattning lånat in aktier för att sälja sig kort i aktier där vi har trott på en svag utveckling. Hävstången i fonden har under året i genomsnitt varit 14 procent. Det högsta värdet var 28 procent och det lägsta värdet 4 procent. Beräkningen av hävstångseffekten följer Finansinspektionens föreskrifter. Beräkningsmetoden är förenklad och skiljer sig från den mer avancerade så kallade åtagandemetoden som används vid beräkning av de gränsvärden som anges i lag och föreskrifter samt fondbestämmelserna, bland annat vad gäller sammanlagd exponering. Hävstångseffekten är beräknad enligt underliggande exponerat värde, vilket innebär att ingen så kallad deltajustering görs. Blankning inkluderas inte i beräkningen och hänsyn tas inte till nettning av korta och långa positioner. Detta medför att värdet ger en förenklad bild av fondens exponering och kan skilja sig från uppgifter som anges i andra sammanhang. Köp och försäljning av finansiella instrument med närstående Ingen handel av finansiella instrument har skett med bolag inom samma koncern. Köp och försäljningar av finansiella instrument med andra fonder som förvaltas av Lannebo Fonder AB uppgick till 0,6 procent av den totala omsättningen för Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som fondbolaget använder sig av. 18 lannebo fonder årsberättelse 2012

19 Lannebo Sverige 130/30 FONDENS FEM STÖRSTA TKR % AV FOND- INNEHAV FÖRMÖGENHET Volvo B ,2 Ericsson B ,8 Autoliv SDB ,9 Sandvik ,8 SEB A ,3 Balansräkning, tkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 18 Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 1) Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde (not 1) Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (not 2) Poster inom linjen Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument % av fondförmögenhet 11,6 9,3 Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument % av fondförmögenhet 0,8 4,3 Resultaträkning, tkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (not 3) Värdeförändring på övriga derivatinstrument (not 4) Ränteintäkter Utdelningar Övriga intäkter 13 0 Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader ersättning till fondbolaget ersättning till förvaringsinstitutet ersättning till tillsynsmyndighet 0-16 Övriga finansiella kostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Not 1 Se Innehav i finansiella instrument nedan Not 2 Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Not 3 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 4 Värdeförändring på övriga derivatinstrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Innehav i finansiella instrument per LAND/ ANTAL MARKNADS- % AV FOND- VALUTA VÄRDE TKR FÖRMÖGENHET ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ REGLERAD MARKNAD ENERGI Lundin Petroleum se/sek ,0 Lundin Petroleum Jun 13 Call 170 SE/SEK ,0 Lundin Petroleum Jun 13 Put 150 SE/SEK , ,9 FINANS OCH FASTIGHET Danske Bank dk/dkk ,3 Handelsbanken a se/sek ,9 Handelsbanken A Lån se/sek ,0 Nordea se/sek ,6 SEB a se/sek ,3 Swedbank a se/sek , ,4 HÄLSOVÅRD Swedish Orphan Biovitrum SE/SEK , ,2 INDUSTRIVAROR OCH TJÄNSTER ABB CH/SEK ,4 ASSA ABLOY b se/sek ,4 ASSA ABLOY B Lån se/sek ,0 Atlas Copco b se/sek ,4 Cision se/sek ,5 Hexagon b se/sek ,4 Hexagon B Lån se/sek ,0 Metso fi/eur ,6 NCC b se/sek ,4 SKF b se/sek ,7 Sandvik se/sek ,8 Trelleborg b se/sek ,2 Volvo b se/sek , ,4 INFORMATIONSTEKNOLOGI Ericsson b se/sek ,8 IFS b se/sek ,5 Net Insight b se/sek , ,5 lannebo fonder årsberättelse

20 Lannebo Sverige 130/30 LAND/ ANTAL MARKNADS- % AV FOND VALUTA VÄRDE TKR FÖRMÖGENHET MATERIAL BillerudKorsnäs se/sek ,8 BillerudKorsnäs bta se/sek ,1 Boliden se/sek ,4 SCA b se/sek ,6 Stora Enso R SEK fi/sek , ,1 SÄLLANKÖPSVAROR OCH TJÄNSTER Autoliv SDB US/SEK ,9 H&M b se/sek ,5 Nobia se/sek ,8 H&M B Jun 13 Put 210 se/sek , ,2 TELEKOMOPERATÖRER Tele2 b se/sek ,0 TeliaSonera se/sek , ,2 Redovisningsprinciper Fondens redovisningsprinciper bygger på god redovisningssed och är i tillämpliga delar upprättad enligt lagen om investeringsfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder, Finansinspektionens vägledning, Fondbolagens förenings riktlinjer samt bokföringslagen. Värdering av finansiella instrument Fondens finansiella instrument inklusive skulder och derivatinstrument värderas till gällande marknadsvärde. Gällande marknadsvärde fastställs genom olika metoder, vilka tillämpas enligt följande ordning: 1. Om det finansiella instrumentet handlas på en aktiv marknad används senaste betalkurs på balansdagen. 2. Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv marknad härleds gällande marknadsvärde utifrån information om liknande transaktioner som skett under marknadsmässiga omständigheter den senaste tidsperioden. 3. Om inte metod 1 eller 2 går att tillämpa, eller blir uppenbart missvisande, fastställs gällande marknadsvärde genom att en värderingsmodell som är etablerad på marknaden används. SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,9 Övriga tillgångar och skulder netto ,1 FONDFÖRMÖGENHET ,0 STANDARDISERADE DERIVATINSTRUMENT INNEHAVDA Lundin Petroleum Jun 13 Call 170 0,0 UTSTÄLLDA Lundin Petroleum Jun 13 Put 150-0,1 H&M B Jun 13 Put 210-0,1 INLÅNADE VÄRDEPAPPER ANTAL ASSA ABLOY B Handelsbanken A Hexagon B SUMMA EXPONERING MOT FÖRETAG ELLER FÖRETAGSGRUPP SEB 9,7 Danske Bank 4,4 Lundin Petroleum 4,3 H&M B 3,2 BillerudKorsnäs 2,9 20 lannebo fonder årsberättelse 2012

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27 l a n n e b o f o n d e r halvårsredogörelse för fonder 2012 Aktiemarknaden 2 3 Våra förvaltare 4 Lannebo Mixfond 5 8 Lannebo Småbolag 9 11 Lannebo Sverige 12 14 Lannebo Sverige 130/30 15 17 Lannebo Vision

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Årsberättelse för fonder 2011

Årsberättelse för fonder 2011 L A N N E B O F O N D E R Årsberättelse för fonder 2011 Foto: Hans-Peter Huber / folio I N N E H Å L L Våra förvaltare 2 Lannebo Sverige 12 14 Styrelsens och VD:s underskrift 25 Information om fondbolaget

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Indexjämförelser... 48 Skatteregler... 48 Information om fondbolaget... 49 50 Ordlista... 51 Kontaktuppgifter...52

ÅRSBERÄTTELSE. Indexjämförelser... 48 Skatteregler... 48 Information om fondbolaget... 49 50 Ordlista... 51 Kontaktuppgifter...52 l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2013 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond...6 10 Lannebo Småbolag... 11 14 Lannebo Småbolag Select...15 18 Lannebo

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

Lannebo Fonder Årsberättelse för specialfonder

Lannebo Fonder Årsberättelse för specialfonder 2012 Lannebo Fonder Årsberättelse för specialfonder Innehållsförteckning VD har ordet... 4 Viktig information... 4 Aktiemarknaden... 5 Lannebo Småbolag Select... 6-8 Lannebo Utdelningsfond... 9-11 Revisionsberättelse...

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE FOTO: ISTOCKPHOTO

ÅRSBERÄTTELSE FOTO: ISTOCKPHOTO l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2014 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare...4 Lannebo Mixfond...6 10 Lannebo Pension... 11 13 Lannebo Småbolag...14 17 Lannebo Småbolag

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

IKC Sunrise

IKC Sunrise Årsberättelse för IKC Sunrise Perioden 2012-04-19-2012-12-31 IKC Sunrise 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953 får härmed avge årsberättelse för

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Bästa årsredovisning 2011

Bästa årsredovisning 2011 Bästa årsredovisning 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Wallenstam AB 40 1 Axfood AB 38 2 Byggmax Group AB 38 2 Trelleborg AB 36 4 SAS AB 36 4 Ericsson, Telefonab. L M 35 6

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Affärsvärlden Fonden

Affärsvärlden Fonden Halvårsredogörelse för Affärsvärlden Fonden Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Affärsvärlden Fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lundmark & Co Fondförvaltning AB, 556703-8269,

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

IKC Sverige Flexibel

IKC Sverige Flexibel Årsberättelse för IKC Sverige Flexibel Perioden 2012-01-01-2012-12-31 IKC Sverige Flexibel 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Proffice AB 16 4 Kungsleden AB 15

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Indexjämförelser... 47 Skatteregler... 47 48 Information om fondbolaget... 48 50 Ordlista... 51 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Indexjämförelser... 47 Skatteregler... 47 48 Information om fondbolaget... 48 50 Ordlista... 51 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2014 FOTO: SHUTTERSTOCK Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond...6 10 Lannebo Pension... 11 13 Lannebo Småbolag...14 17 Lannebo

Läs mer

Årsberättelse Lannebo Stiftelsefond

Årsberättelse Lannebo Stiftelsefond 2010 Årsberättelse Lannebo Stiftelsefond Lannebo Stiftelsefond Portföljförvaltare: Lars Bergkvist lars.bergkvist@lannebofonder.se Fondens placeringsinriktning Lannebo Stiftelsefond är en aktivt förvaltad

Läs mer

Plain Capital StyX

Plain Capital StyX Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Året 2015 har varit en relativt vild åktur. Efter flera år av låg volatilitet på aktiemarknaden

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE FOTO: ISTOCKPHOTO

ÅRSBERÄTTELSE FOTO: ISTOCKPHOTO l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2015 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktie- och räntemarknaden...2 3 Våra förvaltare...4 Lannebo Mixfond...6 10 Lannebo Pension... 11 13 Lannebo Småbolag...14 17 Lannebo

Läs mer

Plain Capital BronX

Plain Capital BronX Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10. Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.31 Jämförelseindex OMRXTBILL Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 %

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. för fonder 2015

HALVÅRSREDOGÖRELSE. för fonder 2015 l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE för fonder 2015 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktiemarknaden 2 3 Våra förvaltare 4 Lannebo Mixfond 6 10 Lannebo Pension 11 13 Lannebo Småbolag 14 17 Lannebo Småbolag Select

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 29 1 Byggmax Group AB 28 2 Svenska Cellulosa AB SCA 28 2 Wallenstam AB 27,5 4 Husqvarna AB 27 5

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Årsberättelse 2010 I N N E H Å L L. Våra förvaltare 2. Lannebo Småbolag 7 8. Lannebo Likviditetsfond 13. Indexjämförelser 15 Aktiemarknaden 3

Årsberättelse 2010 I N N E H Å L L. Våra förvaltare 2. Lannebo Småbolag 7 8. Lannebo Likviditetsfond 13. Indexjämförelser 15 Aktiemarknaden 3 L A N N E B O F O N D E R Årsberättelse 2010 Foto: Peter Westrup / FOLIO I N N E H Å L L Våra förvaltare 2 Lannebo Småbolag 7 8 Lannebo Likviditetsfond 13 Indexjämförelser 15 Aktiemarknaden 3 Lannebo Sverige

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 29,5 1 Axfood AB 28 2 Byggmax Group AB 26 3 Wallenstam, AB 25,5 4 Husqvarna AB 25 5 SKF, AB 25

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 2 (7) FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Tundra Vietnam Fund 515602-6824

Tundra Vietnam Fund 515602-6824 Årsberättelse för Tundra Vietnam Fund Perioden 2014-05-06-2014-12-31 Tundra Vietnam Fund 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tundra Fonder AB, 556838-6303, får härmed avge

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

SELECT BRASILIEN HALVÅRSBERÄTTELSE 2015

SELECT BRASILIEN HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 SELECT BRASILIEN PLACERINGSINRIKTNING Select Brasilien är en aktivt förvaltad fond som investerar oberoende av index. Fonden får göra placeringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar,

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans Org.nr. 515602 3318 Fondens startdatum 2009.05.29 Jämförelseindex MSCI TR Net World Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer