SYNLIGGÖRA Bra övning i genus känslig undervisning och rådgivning i yrkesutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYNLIGGÖRA Bra övning i genus känslig undervisning och rådgivning i yrkesutbildning"

Transkript

1 SYNLIGGÖRA Bra övning i genus känslig undervisning och rådgivning i yrkesutbildning

2 ISBN Making Visible: Good Practice in Gender Sensitive Teaching and Counselling in Vocal Education.SWEDISH PDFversio.Verkkojulkaisu Julkaisija Helsingin yliopisto, Koulutusja kehittämiskeskus Palmenia. printing year 2008.

3 VISIBLE Guidebok Innehåll Förord... 5 Sektion 1: Genussammanhanget i partnerländerna... 6 Österike... 6 Tjeckien... 7 Danmark... 8 Finland... 9 Grekland Lettland Litauen Slovenien Storbrittanien Sektion 2: Nationella syften och regulationer i partnerländerna Österike Tjeckien Danmark Finland Grekland Lettland Litauen Slovenien Storbrittanien Sammanfattning Sektion 3: Teoretisk bakgrund till genuskänslig undervisning och karriärcoachning Vad är genuskänslig undervisning? Varför genuskänslig undervisning? Vad är genuskänslig rådgivning och yrkesmässig guidning? Varför genuskäsnlig guidning och rådgivning? Sektion 4: Fallstudier i god praxis från partnerländerna Österrike Danmark Finland Grekland Slovenien Storbrittanien Rekomendationer Bilagor Bilaga 1: VISIBLE Partners Bilaga 2: Ordlista Bilaga 3: Copyright

4 4

5 Förord Genuskänslig undervisning och rådgivning inom yrkesutbildning VISIBLE Denna handbok Att synliggöra: god praxis inom genuskänslig undervisning och rådgivning inom yrkesutbildning är ett resultat av VISIBLE projektet, som var ett transnationellt nätverksprojekt i Leonardo da Vinci-programmet. Det utvärderade och sammanfattade alla relevanta nationella och internationella projekt som vidrörde genuskänslig undervisning och rådgivning i alla deltagarländerna, såväl som på europeisk nivå i allmänhet, och ger ut rekommendationer för framtida åtgärder. Inom europafinansierade projekt de senaste åren har mycket kraft lagts på att uppmuntra i synnerhet kvinnor att välja otraditionella yrken. Ändå fortsätter flickor och pojkar att välja könstypiska yrkesvägar, särskilt i länder där omfattningen av kvinnor som deltar i arbetsmarknaden traditionellt har varit hög. Utbildningssystemet spelar en viktig roll i att främja idéer om kön som ofta resulterar från omedvetna sätt att hantera kvinnliga och manliga elever. Det finns fortfarande behov för innovativa metoder och praktiska mekanismer för att utveckla ett systematiskt sätt att inkludera genusaspekter i lärares vardag, och även ett behov att öka medvetenheten hos dem som utvecklar utbildningspolicys, så att genuskänsliga tillvägagångssätt kan i inkluderas i läroplanen för lärar/ rådgivarutbildning. Målen för VISIBLE projektet var a skapa en allmän bild av i vilket skick genuskänslig undervisning och rådgivning i yrkesutbildning var i varje deltagarland, att identifiera lovande praxis och pedagogiska metoder av genuskänslig undervisning och rådgivning, och att ge ut rekommendationer för framtida åtgärder, såsom utvecklandet av forsknings- och utbildningsprogram och material. VISIBLE projektet koordinerades av Helsingfors universitet, Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia, Finland och projektledare var Sirkka Perttu. Partnerna var Aristotle University of Thessaloniki psykologiska institutionen, Grekland; GERI/ Gender Equality Race Inclusion, Storbritannien; Folkuniversitetet, Sverige; BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, Österrike; KTP Förbundet för kvalifikation på arbetsmarknaden, Tjeckien; Lettlands universitet Centret för genusstudier, Lettland; Papilot institutionen för intensifieringen och utvecklandet av livskvaliteten, Slovenia; Vytautas Magnus Universitet Center för samhällsstudier, Litauen; Helsingfors läroanstalt för den tekniska sektorn, Finland; 3:dje teknik- och yrkeshögskolan i Stavropoulos, Grekland och Roskilde Tekniske Skole, Danmark. Denna handbok inkluderar en kort genomgång av den allmänna könssituationen och den könsspecifika situationen inom yrkesutbildning och på arbetsmarknaden i de deltagande partnerländerna, nationella syften och regulationer, en introduktion till teorin om genuskänslig undervisning och yrkesvägledning, och fallstudier i god praxis från partnerländerna. Denna handbok finns tillgänglig på VISIBLE partnernas webbsidor. Vi hoppas att denna handbok kommer att förse er med idéer för framtida åtgärder som ni kan vidta för att främja genuskänslig undervisning och rådgivning inom yrkesutbildning. Helsingfors 16 Maj 2008 Projektledare Sirkka Perttu 5

6 Del 1: Genussammanhanget i Partnerländerna Denna del innehåller: En kort genomgång av den allmänna könssituationen i de länder som deltar i VISIBLE projektet, med särskild fokus på genuskänslig undervisning och rådgivning inom yrkesvägledning. En kort genomgång av den könsspecifika situationen inom yrkesutbildning och på arbetsmarknaden i de deltagande partnernas länder. Österrike Allmän könssituation Österrike ser jämställdhetsintegrering som ännu en metod för att klarlägga de strukturella hinder som hämmar det aktiva deltagandet av kvinnor i alla livsaspekter. Positiva åtgärder för kvinnor är fortfarande den viktigaste manifestationen, och detta är också en av huvudfokuseringarna inom kvinnopolicy i Österrike. Österrike är redo att använda dualtrack inställningen att integrera könsperspektiv och den så kallade traditionella kvinnopolicyn men positiva åtgärder kommer fortfarande att prioriteras tills jämställdhetsintegrering har utvecklats effektivt, med ett opartiskt utvärderningssytem. Österrike stödjer utvecklingen av jämställdhetsintegrering, särskilt genom att vidta könssensibiliserade åtgärder som kommer att bana väg för framtida implementering av jämställdhetsintegrering av beslutstagare. Könsspecifik situation inom yrkesutbildning och på arbetsmarknaden År 2003 var antalet arbetande i genomsnitt och hade på så sätt ökat sedan året innan med (eller 0,9 %). Antalet kvinnor i arbete steg med till (2,1 % ökning), medan antalet män i arbete förblev nästan oförändrad på (minskning med 436). Potentiellt arbetskraftsutbud ökade med mer än (upp med 1,1 %) år 2003, och kvinnor svarade för majoriteten av denna ökning (upp med eller 2,1 %). Andelen kvinnor i arbete år 2003 var 62,8 %, en ökning med 1,7 % sedan På så sätt har målet att ha 60 % av kvinnor i arbete, som Europeiska rådet i Lissabon har satt upp, redan uppnåtts. Anledningarna till stora löneskillnader mellan könen är många, till exempel fördelningen av arbetstimmar från verksamhetsprofiler. Även när kvinnor jobbar heltid har de ofta de minst åtråvärda positionerna i de fyra lägsta utav tio inkomstgrupper. Medan män erfarer kontinuerligt ökande löner är kvinnliga inkomstmönster mer inkonsekventa: inkomsten för kvinnor i den aktiva åldersgruppen minskar ofta (på grund av perioder av barnomsorg) och ökar inte lika avsevärt som mäns inkomst med åldern. Analysering av för närvarande tillgänglig inkomststatistik indikerar en fortsättning på denna trend, vilket skulle resultera i en ständig löneskillnad mellan män och kvinnor. Avdelningen för könsfrågor och jämställdhet i utbildning grundades ursprungligen som Avdelningen för kvinnofrågor i utbildning 1989, och det hänger samman med Förbundsministeriet för utbildning, vetenskap och kultur. Dess mål är att eliminera diskriminering i utbildningssystemet enligt EU-konventionen och att vidta åtgärder för att främja lika rättigheter. Sedan 1997 har Utrikesministeriet initierat två omfattande handlingsplaner för att främja jämställdhet mellan män och kvinnor. Genuskänslig yrkesorientering, målmedveten implementering av läroprinciper, utbildning i jämställdhet, nätverksutveckling, skolkvalitet och lika möjligheter, och kvinnor och ny teknologi var några av huvudpunkterna i Handlingsplanen

7 Tjeckien Allmän könssituation Även om mäns och kvinnors tillgänglighet till arbete är lika har kvinnors möjligheter en brist. Vid en ålder då de flesta män är ekonomiskt aktiva ligger kvinnor ofta utanför arbetsprocessen på grund av barnomsorg. Om de förlorar sina jobb är det svårare för dem att få ett nytt; deras arbetsmöjligheter är begränsade; att arbeta i skift är omöjligt; det finns problem med pendling och arbetsgivare är inte intresserade av kvinnliga arbetare som kanske kommer att vara otillgängliga, till exempel för att ta hand om en familjemedlem. Resultatet är hög arbetslöshet för kvinnor i allmänhet, och jämfört med män är deras arbetslöshet mer långvarig. När det gäller arbetslöshet är kvinnor missgynnade i relation till nivån av socialt stöd de kan få, vilket beräknas efter deras senaste lön. Dessutom har män högre löner än kvinnor. Detta är ett resultat av orättvis ersättning, men det finns också andra synliga faktorer som kan påverka jämställdhet, till exempel att fler män än kvinnor är anställda inom företag med höga genomsnittslöner, kvinnors kortare yrkesliv orsakat av deras ekonomiska inaktivitet eller deltidsjobb. Könsspecifik situation inom yrkesutbildning och på arbetsmarknaden År 2002 förberedde arbetsmarknadsdepartementet en genusbaserad analys av arbetsmarknaden, som uppmärksammade de orättvisa positionerna för kvinnor och män på arbetsmarknaden som bidrar till kvinnors förlust. Trots en högre andel kvinnor än män i befolkningsmängden och faktumet att 55,2 % av befolkningen över 15 år arbetar, utgör kvinnor en mindre proportion av ekonomiskt aktiva medborgare. Bland den ekonomiskt aktiva befolkningen dominerar män andelen medborgare i arbete, och utgör 56,7 % av den arbetande befolkningen jämfört med 43,3 % för kvinnor. Kvinnor utgör majoriteten av arbetslösa. Nivån av ekonomisk aktivitet bland befolkningen är hög (59,9 %), men den är lägre för kvinnor i allmänhet (51,0 %). Utöver yrkesutbildning i låga åldersgrupper har den ekonomiska inaktiviteten resulterat från barnomsorg. Andelen män involverade i affärsrörelse är betydligt högre (både som arbetsgivare och anställda); om kvinnor inte arbetar ägnar de sig ofta åt att ta hand om släktingar. Andelen heltidsarbetande män (97,2 %) är högre än heltidsarbetande kvinnor (89,8 %). Endast 2,1 % av män arbetar deltid, medan andelen deltidsarbetande kvinnor är mycket högre (7,9 %). Den mest populär orsaken till att kvinnor arbetar deltid är för att det passar dem, och ofta är det ett initiativ som kommer från deras arbetsgivare. Kvinnor utgör 75 % av undersysselsatta (d.v.s. ofrivilligt deltidsanställda). Jämfört med män har kvinnor högre arbetslöshet, särskilt i yngre åldersgrupper. Bevis i form av sociala bidrag uträknade enligt den senaste lönen visar tydligt att män fortfarande har högre löner än kvinnor av anledningar såsom att en hög andel män är anställda inom industrier med högre genomsnittslön, och att kvinnor har kortare yrkesliv på grund av deras ekonomiska inaktivitet eller deltidsjobb. Över lag förblir kvinnor registrerade som arbetssökande under en längre tid än män. Statistiken för långtidsarbetslösa, särskilt för de som är registrerade som arbetssökande i mer än 24 månader, avslöjar att siffrorna för kvinnor är aningen högre än de för män. 7

8 Danmark Allmän könssituation Tillsammans med de andra nordiska länderna är Danmark känt i resten av världen som ett land som har kommit långt beträffande jämställdhet mellan män och kvinnor. Den nordiska välfärdsmodellen, även kallad den kvinnovänliga välfärdsstaten, med goda villkor för barnomsorg, omfattande äldrevård och individuella bidrag, har bidragit mest till denna bild. Danska kvinnor har de högsta arbetssiffrorna på arbetsmarknaden i världen och löneskillnaderna mellan män och kvinnor är också de minsta i världen. Könsspecifik situation inom yrkesutbildning och på arbetsmarknaden Det verkar finnas ett nästan obrytbart mönster: en vågrät genusbaserad arbetskraftsfördelning, där kvinnor jobbar inom den offentliga sektorn med områden som barnomsorg och äldrevård, sjukvård, utbildning och administration, medan män jobbar inom den privata sektorn med teknik-, ekonomi- eller ledningsjobb. Emellertid har det skett några ändringar, särskilt inom den akademiska världen, där före detta mansdominerade yrken såsom läkare och präster gradvis börjar visa större kvinnligt inflytande. Frågan blir mer komplicerad när invandrare från icke-västerländska stater och deras efterkommande räknas in i ekvationen. Ser man på dansk yrkesutbildning visar det sig att 43 % av män och 35 % av kvinnor har yrkesutbildning som sin högsta utbildningsnivå. Det finns fortfarande märkbara skillnader mellan danska kvinnor och män på arbetsmarknaden, även om Danmark är en av de mest progressiva länderna i världen. Statistiken visar att det fortfarande finns mycket jobb kvar för att uppnå könsbalans på arbetsmarknaden. 96 % av Danmarks högsta chefer är män, 4 % är kvinnor. 80 % av centralregeringens högsta beslutstagare är män, 20 % är kvinnor. 82 % av lokalförvaltningarnas högsta beslutstagare är män, 18 % är kvinnor. Andelen invandrarkvinnor från U-länder aktiva i arbete är 39 % jämfört med 74 % för kvinnor med dansk bakgrund. 6 % av förskollärare är män, 94 % är kvinnor. Mellan 16 och 18 % av förskollärarstudenter är män, och mellan 82 och 84 % är kvinnor. 8

9 Finland Allmän könssituation I Finland har kvinnor generellt deltagit i arbete tillsammans med män, men det finns fortfarande problemområden beträffande arbetslivets kvalité, till exempel löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Föräldraledighet har delats upp ojämnt mellan fäder och mödrar, och kostnaderna för detta tynger arbetsgivare i sektorer som domineras av kvinnor. De största förändringarna inom kvinnors ställning på Finlands arbetsmarknad har frysts i tre trender som började på 90-talet: Ett ökat antal arbetsplatser inom den of fentliga sektorn har tillfälliga anställnin gar. Kvinnors arbetslöshet har stigit till en hö gre nivå jämfört med mäns. Andelen småbarnsmödrar i arbete har sjunkit mer än för andra befolkningsgrupper. Finskt arbetsliv karaktäriseras av både horisontell och vertikal segregering. Horisontell segregering syftar på sektors- och uppdragsspecifik uppdelning av arbetsliv enligt kön. Vertikal segregering syftar på kvinnor och män som verkar på olika plan i hierarkin; de som arbetar med ledningsuppgifter är i huvudsak män, och kvinnor avancerar inte till mer krävande uppgifter i samma mån som män. Procenttalet kvinnor i beslutstagande positioner, båda inom den privata sektorn och offentliga administrationen, är fortfarande oproportionellt litet även i sektorer som domineras av kvinnor. Könsspecifik situation inom yrkesutbildning och på arbetsmarknaden Finlands arbetskraft är delad lika mellan kvinnor och män. Enligt den senaste statistiken deltar 66,9 % av kvinnor i yrkesliv och 71,6 % av män. Anställningsnivån för kvinnor ligger på 70,7 %, och för män, 75,1 %. Kvinnors arbetslöshet ligger på 6.8%, vilket betyder att den är aningen högre än mäns (5 %). Majoriteten av dem som är svåra att få anställning till och de långtidsarbetslösa är män. kvinnor än män, och utmärker sig mest hos högutbildade unga kvinnor. Det är vanligare för kvinnor att ha tillfälligt arbete och deltidsarbete än det är för män. Jämfört med svenska och danska kvinnor, och med europeiska kvinnor i allmänhet, är det mer troligt att en finsk kvinna jobbar en hel dag, men det är också mer troligt att de har ett tillfälligt jobb. Att befinna sig i en tillfällig anställningsförbindelse ökar risken för arbetslöshet och kan därför leda till inkomstminskning. Under de tre senaste årtiondena har kvinnors medellön legat stilla på ungefär 80 % av mäns motsvarande medellön, trots att principerna för lika löner har noterats både i konstitutionen och i jämställdhetslagen. Enligt beräkningar inträffar hälften av löneskillnaderna på grund av att lönerna är lägre i sektorer som domineras av kvinnor än i dem som domineras av män. År 2005 svarade kvinnor redan för 22 % av de högre ledningsposterna inom statsförvaltningen. Nästan hälften av statlig personal är kvinnor. Kvinnor svarade för 36 % av alla ledningsuppgifter Inom den privata sektorn utgör kvinnor en fjärdedel av alla chefer och män tre fjärdedelar. Kvinnors utbildningsnivå är, trots allt, högre än mäns: år 2005 hade 27,5 % av kvinnor och 23,2 % av män en universitetsexamen. År 2003 var 56 % av nya universitetsstudenter och 55,1 % av polytekniska studenter kvinnor. Ungefär hälften av elever i yrkesutbildning är kvinnor utgjorde kvinnor 48 % av de med yrkeskvalifikationer och män utgjorde 52 %. Däremot är det mer troligt att män i åldersgruppen år deltar i yrkesutbildning än kvinnor i samma åldersgrupp år 2005, till exempel, deltog 33,3 % av 17-åriga kvinnor och 49,5 % av 17-åriga män i yrkesutbildning. Trots detta är sektorerna som människorna väljer att arbeta inom könsuppdelade på så sätt att inom teknologi- och transportsektorerna är 85 % av eleverna män, medan eleverna inom social- och hälsosektorn är 90 % kvinnor. Både kvinnor och män arbetar i regel på heltid. År 2005 var över 14 % av anställd arbetskraft deltidsanställda och nästan två tredjedelar var kvinnor. Tillfälliga serviceförbindelser är mer utbredda hos 9

10 Grekland Allmän könssituation De två sista årtiondena av 1900-talet markerades av viktiga förändringar beträffande kvinnors sociala ställning i Grekland. Socialt tryck, europeiska direktiv och förändringar i beteende och attityder som har skett successivt i Greklands efterkrigssamhälle har resulterat i lagreformer i mitten på 80- talet inriktade på jämställdhet mellan män och kvinnor. Trots detta borde nämnas att även om lagreformerna verkar vara väldigt progressiva vad gäller jämställdhet, ser det inte ut som att dessa förändringar har haft någon inverkan på könsrelationer inom familjen och i arbetslivet. Nya studier i värderingar och attityder som existerar inom olika grupper av Greklands befolkning (särskilt ungdomsgrupper) beträffande mäns och kvinnors sociala ställning avslöjar motsägande åsikter om könsrelationer inom familjen. Å ena sidan ses kvinnor i egenskap av mödrar och fruar som dominanta i familjen, å andra sidan finns intrycket av att män kontrollerar beslutstagandet beträffande familjens ekonomi, tillökning och barnuppfostran. Moderna ideologiska, sociala och ekonomiska förändringar i det grekiska samhället har resulterat i stora förändringar inom familjestrukturen (även om dessa har utvecklats senare än i många andra länder). Sådana förändringar involverar till exempel accepterandet av kärnfamiljen som den föredragna familjetypen, och även en ökning av antalet familjer med ensamföräldrar och ogifta par som bor tillsammans. Könsspecifik situation inom yrkesutbildning och på arbetsmarknaden Grekiska kvinnor har uppnått ökad tillgänglighet till alla utbildningsnivåer (andelen kvinnliga studenter i högskoleutbildningar nådde 54 % av den totala studentbefolkningen i slutet på 90-talet) och är mer och mer involverade i arbetsmarknaden. Däremot utmanar inte detta framgångsrika kvinnliga deltagande i utbildning dominanta ideologier, eftersom de utbildnings- och yrkesval dessa framgångsrika kvinnor väljer fortfarande dikteras av könsattityder. Ändå är kvinnor i överlägset antal i högskoleutbildningar kvinnor har stått för 54 % av den totala studentbefolkningen sedan Trots detta hittas betydligt färre kvinnor i tekniska yrkesinriktade gymnasieutbildningar och tekniska högskoleutbildningar. Nya studier visar de intensiva motsägelserna som existerar i det grekiska samhället beträffande kvinnors utbildning. På samma sätt befinner sig de flesta kvinnor, fastän de officiellt utgör 40 % av arbetskraften, precis som i många andra länder på de lägsta positionerna i yrkeshierarkin. Dessutom får de, inom alla yrken och oberoende av deras utbildningsnivå, lägre löner än män. Därutöver är allt fler av de arbetslösa kvinnor, i större utsträckning än i övriga Europa. Det borde nämnas att arbetsmarknaden har förblivit högst könsrelaterad även om kvinnors deltagande i arbetslivet har ökat. Den traditionella modellen med mannen som försörjare och kvinnan som hemmafru dominerar fortfarande. Fastän ett antal åtgärder har vidtagits under de senaste åren för att få in fler kvinnor på arbetsmarknaden har situationen inte förändrats särskilt mycket. Kvinnor fortsätter att utföra obetalt arbete (i familjeföretag, husarbete, barnomsorg, äldrevård) eller svartjobb, vilket gör dem osynliga och nedvärderade. Detta är en fortsättning av det traditionella könsmönstret och därför också ojämställdhet mellan män och kvinnor. 10

11 Lettland Allmän könssituation Lettland är en självständig demokratisk republik som också upplever ojämställdhet mellan män och kvinnor. Detta kan ses tydligt på nivån av kvinnlig/manlig ekonomisk aktivitet. År 2005 var aktivitetsnivån för kvinnor i åldersgruppen år 65,0 % och för män 74,3 %. Däremot har löneskillnaderna minskat 1995 utgjorde kvinnors lön 78,5 % av mäns, men 2005 hade de ökat till 84,4 % av mäns löner. Ojämställdheten mellan män och kvinnor representeras också inom lokal- och statsförvaltningen. Fler kvinnor (71 %) arbetar inom statsförvaltningen än män (29 %), men högre beslutsposter innehas oftast av män medan kvinnor har jobb som ombud, vikarie eller verkställare av beslut. Kvinnors glesa deltagande i politik relaterar till den politiska kulturen och de gamla traditionerna i Lettland, där politik ses som ett manligt yrkesområde. Könsspecifik situation inom yrkesutbildning och på arbetsmarknaden Det lettiska yrkesutbildningssystemet kan karaktäriseras som skolbaserat, men med en relativt stark praktisk inriktning. Yrkesutbildningssystemet har relativt litet deltagande på gymnasienivå, där mindre än en tredjedel av dem som fullföljt grundskola fortsätter med yrkesinriktade utbildningar medan två tredjedelar fortsätter med allmänna gymnasieutbildningar. De flesta skolor för yrkesutbildning är statliga (till skillnad från allmänna gymnasieskolor som ofta drivs av kommuner) och har traditionellt drivits av ett flertal departement, vilket har resulterat i en fragmenterad struktur och yrkesutbildningspolicy. Kvinnor deltar i alla typer av utbildning, ofta i större utsträckning än män. Bland de studenter som studerar på yrkesinriktade skolor är 40,5 % kvinnor och bland de som studerar vid universitet och högskolor är 63,2 % kvinnor. Inom det statliga karriärutvecklingsprogrammet finns det särskilda kurser för kvinnor för att hjälpa dem tillbaka till arbetsmarknaden efter att de fått barn. Generellt sett är kvinnor bättre på att utnyttja de särskilda faciliteter, såsom kurser och tester, som arrangeras av den statliga arbetsförmedlingen (Nodarbinātības Valsts Aģentūra, NVA) som en del av den nationella anställningsplanen, såväl som de som arrangeras genom EU: s strukturfonder. Regeringen förbättrar lagstiftning och ombesörjer många åtgärder för att eliminera både formella och informella ojämställdheter mellan könen. Genusaspekter övervägs i all sociallagstiftning och alla anställningsprogram. Fackföreningar och arbetsgivarorganisation stödjer dessa åtgärder, men det är inte de som har tagit initiativet till några av de nya åtgärderna. Beträffande att främja lika karriärmöjligheter mellan män och kvinnor genom yrkesutbildning och kvalifikationer har inga särskilda ätgärder vidtagits inom utbildningssystemet. Däremot har regeringen fäst särskild uppmärksamhet vid kvinnors problem med utbildning och karriärutveckling inom dess stödsystem för karriärutveckling (som påbörjades 2004/05 med föreställningen att förbättra stödsystemet för karriärutveckling), och genom ett program om åtgärder för att öka konkurrenskraft arrangerat tillsammans med NVA. Arbetskraftsundersökningens siffror för manlig arbetslöshet är högre än de för kvinnor (14% respektive 12% år 2001), men kvinnor tar upp mer än hälften (57% år 2001) av dem som är registrerade som arbetslösa. Kvinnor använder tjänsterna hos studentarbetsförmedlingen oftare än män. 2002, till exempel, var 40% av alla kvinnliga arbetssökare registrerade hos studentarbetsförmedlingen jämfört med bara 30,8% av alla mannliga arbetssökare, och 2001 var siffrorna 33% respektive 25%. 11

12 Litauen Allmän könssituation Under de senaste åren har antalet kvinnor i arbete successivt ökat, men inte lika snabbt som antalet män i arbete. En närmare titt på utvecklingarna under de senaste tre åren avslöjar att antalet män i arbete har ökat hela tiden, medan motsvarande antal för kvinnor under samma period nästan har stått stilla. Däremot är skillnaderna mellan anställningssiffrorna för olika åldersgrupper mycket stora. Den åldersgrupp bland kvinnor där flest är i arbete är årsgruppen. År 2006 var antalet kvinnor i arbete lägre än antalet män i arbete i samtliga åldersgrupper. Barnafödande kan också påverka anställningssiffrorna. Till exempel är anställningssiffrorna för kvinnor mellan 20 och 49 något lägre för de som har barn under 12 år. Å andra sidan är anställningssiffrorna betydligt högre för män som har barn än de som inte har det. Många av de kvinnor som är arbetslösa är högre utbildade än de män som är arbetslösa. År 2006 utgjordes andelen arbetslösa kvinnor av 24,4% kvinnor med högskole- och universitetsutbildning, jämfört med bara 15,9% arbetslösa män på liknande utbildningsnivå. Förutom de officiella siffrorna över arbetslöshet existerar gömd arbetslöshet och svart anställning i stor omfattning, särskilt bland kvinnor. I sådana fall förlorar människorna sina rättigheter till socialt stöd och sjukförsäkring. Könsspecifik situation inom yrkesutbildning och på arbetsmarknaden Inledande yrkesutbildning (som ger grundskole- och gymnasieutbildning tillsammans med yrkesutbildning) ges på skolor för yrkesutbildning i Litauen. Högre yrkesutbildning (som inte är på universitetsnivå) erbjuds på yrkeshögskolor som en fortsättning av studier från gymnasieutbildningarna. Center för vuxenutbildning ombesörjer yrkesutbildning inom arbetsmarknaden Och arbetsmarknadens yrkesutbildningar organiseras genom regionala arbetsförmedlingar. Yrkesutbildningssystemet i Litauen gick igenom stora förändringar under 90-talet. Det aktuella systemet karaktäriseras av en upp-och-nervänd pyramid 80% av studenter studerar på universitet och högskolor som ger högre utbildningar medan bara 20% studerar på yrkesskolor och yrkeshögskolor. Alltså är det mycket svårare för arbetsgivare att hitta folk med med praktiska kvalifikationer än med teoretiska. Litauen är också ett av de länder där nivån av livslångt lärande är som lägst. Både grund- och fortsättningsnivåer inom yrkesutbildning och dess kvalitet är otillräckliga och kan inte möta behoven. 12

13 Slovenien Allmän könssituation Kvinnor i Slovenien upplever i allmänhet stor ojämställdhet mellan könen; och detta på en omfattande och ihållande nivå. De upplever ojämställdhet på arbetsplatsen och i tillgängligheten till ekonomisk utveckling. Representationen, ställningen och statusen som kvinnor har reflekterar denna ojämställdhet. Kvinnor upplever ojämställdhet i tillgängligheten till makt- och beslutstagarroller inom åtskilliga områden, som politik och högre ledning av företag. Denna ojämställdhet som kvinnor upplever är ett resultat av samhällsstrukturer, institutionella system, kutym, kultur och individuella attityder. Könsspecifik situation inom yrkesutbildning och på arbetsmarknaden Den genusbaserade arbetsindelningen, formad av stereotyper för lämpliga manliga och kvinnliga identiteter förstärks av traditionell utbildning. Utbildningsinnehållet är baserat på den traditionella bild som missgynnar kvinnor och främjar könsspecifika beteendemönster. Detta stämmer särskilt för böcker som används på lågstadier, med bilder av till exempel män som läser tidningen medan kvinnor lagar mat. Könsinriktningar som dessa finns också i massmedia, särskilt i reklam, och tillsammans med introduktionen av marknadsekonomin blev också reklam som erbjuder olika sexuella tjänster vanliga. På så sätt blir förhållandena för kvinnlig diskriminering återupprättade gång på gång. utbildningsnivå är kvinnor arbetslösa under en längre tid än män. Könsstrukturen för arbetslöshet bland yngre (upp till 26 år) tenderar till att skilja sig från den genomsnittliga totala könsstrukturen och andra åldersgruppers könsstruktur. Fastän könsproportionerna hos yngre arbetslösa nästan har jämnat ut sig på sista tiden ger en analys av utbildningsstrukturen ur könsperspektiv en något annorlunda bild. Bland arbetslösa är andelen män som ligger på en låg utbildningsnivå större än andelen kvinnor. Men situationen är omvänd för arbetslösa som har uppnått åtminstone den lägsta nivån av yrkesutbildning. Kvinnor utgör majoriteten (mer än 70%) av det totala antalet unga arbetslösa med gymnasie- eller högskoleutbildning. De senaste åren går det att se en liten förminskning i antalet arbetslösa kvinnor som ligger på en hög utbildningsnivå, men kvinnor utgör trots detta majoriteten. Den genomsnittliga arbetslöshetsperioden har ökat för både män och kvinnor, men den genomsnittliga väntetiden för de som söker arbete för första gången (oftast yngre människor) är något kortare. En av de avgörande faktorerna som bestämmer längden av arbetslöshet är utbildningsnivå. De senaste åren har proportionen av yngre arbetslösa utan yrkesutbildning (Nivå 1 och 2) överstigit 40%. Ju lägre den arbetssökandes utbildningsnivå, desto längre är väntetiden. Bland dem som ligger på en låg 13

14 Storbrittanien Allmän könssituation Storbritannien består av England, Skottland, Wales och Nordirland. Det är en parlamentarisk demokrati och regeringens säte ligger i London. Det är en konstitutionell monarki med drottning Elizabeth II som statsöverhuvud. Wales, Skottland och Nordirland har lokala regeringssystem och utbildning är ett område överlåts av Storbritanniens regering till dessa system. Det finns ändå ojämställdhet mellan könen, som följande statistik visar: Medellönen för kvinnor som arbetar heltid är 18% lägre än den för män som arbetar heltid. Medellönen för kvinnor som arbetar deltid är 40% lägre än den för män som arbetar deltid. Löneskillnaden står fortfarande på 17% för heltidsanställda och 35% för deltidsanställda och om utvecklingarna fortsätter som samma sätt som förut kommer skillnaden inte att försvinna förrän om 80 år! 45% av gravida kvinnor upplever diskrim inering på arbetsplatsen. Män under 45-årsåldern besöker sin läkare mindre än hälften så ofta som kvinnor. Brittiska fädrar har flest genomsnittliga ar betstimmar per vecka i hela EU. 70% av kvinnor med barn under 10 år ar betar. Det är mycket mer troligt att kvinnor arbetar deltid än män, vilket gäller för samtliga folkgrupper. Inom universitetsväsendet, på nivån högre föreläsare och forskare, utgör kvinnor 30,8% av heltidsanställda, men bara16,5% av professorer färre än en sjättedel är kvinnor. Män har fortfarande bättre betalt än kvinnor inom Storbritanniens universitetssystem. Medellönen för en kvinnlig föreläsare är 150 mindre per vecka än den som deras manliga kollegor har. Heltidsanställda kvinnliga högutbildade undervisare tjänar 17,2% mindre än sina manliga kollegor inom universitetsutbildning och 11,1% mindre inom vidareutbildning. Storbritannien upplever en ökande brist på praktiska färdigheter. Könsspecifik situation inom yrkesutbildning och på arbetsmarknaden Varje land i Storbritannien har ett separat utbildningssystem med ansvaret för utbildningsfrågor i Skottland, Wales och Nordirland överlåtet. Generellt är Storbritanniens läs- och skrivkunnighetsnivå (99%) normal för I-länder. OECD har uppskattat Storbritanniens utbildningsnivå att vara den fjortonde bästa i världen, och den ligger betydligt högre än OECDs genomsnitt. Trots detta finns det inget annat land i EU där färre pratar ett främmande språk, förutom Irland. Könsstereotyper förblir mycket inflytelserika inom utbildning i Storbritannien och detta är tydligt i litteratur och forskning. De har länge begränsat valen för flickor och pojkar. Att se naturvetenskap och matematik som något som pojkar gjorde, och konst och dans som något de inte gjorde, har haft inflytande på kursvalen och vad båda könen åstadkommer. Fastän flickor historiskt sett har gjort bättre ifrån sig och fortsatt att studera på eftergymnasial nivå i större utsträckning än pojkar har arbetssegregeringen som begränsar kvinnors val av jobb och löneskillnaderna mellan könen fortsatt tills nu. Immigration är också en faktor som måste tas med i beräkningarna. Censusen 2001 avslöjade att 7,9% av befolkningen såg sig själva som tillhörande en minoritetsgrupp. Städer där det finns höga proportioner av människor från minoritetsgrupper är till exempel London, där 40,1% av befolkningen kommer från minoritetsgrupper. Till skillnad från många andra länder i Europa bidrar en hög nivå av utlandsfödd immigration till ökad befolkningsmängd, och står för ungefär hälften av befolkningsökningen mellan 1991 och De senaste officiella siffrorna (2006) visar en nettoimmigration till Storbritannien på ( invandrare och utvandrare). Siffror som publicerades i augusti 2007 indikerar att sökte till systemet för registrering av arbetstagare (Worker Registration Scheme, som är till för medborgare av de central- och östeuropeiska stater som gick med i EU i maj 2004) mellan 1 maj, 2004 och 31 juni, 2007, och av dem accepterades. 14

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken En feministisk granskning av folkhälsopolitiken Innehåll Förord 1 1. Inledning 2 Disposition och tillvägagångssätt 3 2. Regeringens folkhälsopolitik 5 Folkhälsopolitikens mål och fokus 7 Inflytande och

Läs mer

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 0 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 1. Liberal jämställdhet Centerpartiet är ett grönt, liberalt, feministiskt parti.

Läs mer

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten?

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Hur ser jämställdhetsarbetet ut? Vilka är utsikterna för fortsatt förändring? Bära slang som en man? En bok för aktivt jämställdhetsarbete inom kommunal

Läs mer

Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? En uppföljning av. fn:s Kvinno kommittés. rekommendationer. Sveriges Kvinnolobby

Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? En uppföljning av. fn:s Kvinno kommittés. rekommendationer. Sveriges Kvinnolobby Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? En uppföljning av fn:s Kvinno kommittés rekommendationer Sveriges Kvinnolobby Förord 3 Inledning 4 Iakttagelse 6: Integrations- och jämställdhets departementet

Läs mer

Hör upp med stereotyper beträffande kön, ge begåvningen en chans

Hör upp med stereotyper beträffande kön, ge begåvningen en chans Hör upp med stereotyper beträffande kön, ge begåvningen en chans Instrumentet ELIMINERA KÖNSFÖRDOMAR BYGGA BRA AFFÄRSVERKSAMHET Tips och instrument för smarta chefer Utarbetat av det Internationella utbildningscentrum

Läs mer

Det könade landskapet Umeå

Det könade landskapet Umeå Det könade landskapet Umeå Reviderad version 2014 Innehåll Förord 3 Inledning 5 JÄMSTÄLLDHET 6 Vad jämställdhetspolitik 6 Hur Jämställdhets integrering 6 Jämställdhet och Intersektionalitet 6 Stödstrukturer

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204}

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.11.2002 KOM(2002) 621 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} MEDDELANDE

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.10.2001 KOM(2001) 565 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Utkast till

Läs mer

Politik för att främja kvinnors företagande

Politik för att främja kvinnors företagande Politik för att främja kvinnors företagande Beskrivning av åtgärder i Storbritannien, Nederländerna, Danmark och USA Regleringsbrev nummer 5, 2007 Diarienummer 2007/0025 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

Standard för jämställdhetsintegrering

Standard för jämställdhetsintegrering ver. 2015-02-04, s. 1/21 Standard för jämställdhetsintegrering ett verktyg för dig som arbetar med ESF i planering, programskrivande, genomförande, övervakning eller utvärdering på nationell, regional

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Mångfald i arbetslivet. Arbetsrapport 5. Gabriella Fägerlind. Eva Ekelöf. Mångfald i svenskt arbetsliv. idéer, aktiviteter och aktörer

Mångfald i arbetslivet. Arbetsrapport 5. Gabriella Fägerlind. Eva Ekelöf. Mångfald i svenskt arbetsliv. idéer, aktiviteter och aktörer Mångfald i arbetslivet Arbetsrapport 5 Gabriella Fägerlind Eva Ekelöf Mångfald i svenskt arbetsliv idéer, aktiviteter och aktörer Mångfald i svenskt arbetsliv idéer, aktiviteter och aktörer G a b r i e

Läs mer

NATIONELL AKTIVITETSRAPPORT FÖR SVERIGE ANTI-DISKRIMINERING OCH MÅNGFALDSTRÄNING. Centrum mot rasism / Center Against Racism

NATIONELL AKTIVITETSRAPPORT FÖR SVERIGE ANTI-DISKRIMINERING OCH MÅNGFALDSTRÄNING. Centrum mot rasism / Center Against Racism NATIONELL AKTIVITETSRAPPORT FÖR SVERIGE ANTI-DISKRIMINERING OCH MÅNGFALDSTRÄNING Centrum mot rasism / Center Against Racism MAJ 2008 Innehållet i denna rapport reflekterar nödvändigtvis inte Europa Kommissionens

Läs mer

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket RAPPORT INTEGRATION 2003 Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004 ISSN 1651-1662 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping www.integrationsverket.se Grafisk formgivning: Anna-Sofia Quensel

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Mäns våld mot kvinnor 1 2 Mäns våld mot kvinnor Innehåll Förord...3 Inledning...5 fn:s Kvinnokonvention cedaw...7 Flerfaldig diskriminering...9 Gender Budgeting...11 Artikel 2 Skyldighet att avskaffa diskriminering

Läs mer

Jämställt bemötande och jämställda förutsättningar grunden för en framtid på lika villkor

Jämställt bemötande och jämställda förutsättningar grunden för en framtid på lika villkor Jämställt bemötande och jämställda förutsättningar grunden för en framtid på lika villkor En jämställdhetsanalys av flickors och pojkars, kvinnors och mäns villkor inom Botkyrka kommun Sara Berggren Tryckt

Läs mer

Olika måttstockar. Om jämställdhet, karriär och chefskap. Charlotta Krafft

Olika måttstockar. Om jämställdhet, karriär och chefskap. Charlotta Krafft Olika måttstockar Om jämställdhet, karriär och chefskap 2012 Charlotta Krafft Omslag: Erik Lidsheim är civilekonom med en magisterutbildning från Handelshögskolan i Göteborg med inriktning mot småföretagande

Läs mer

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN [ [DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN FÖR JÄMSTÄLLDHET mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 www.skl.se/jamstalldhet

Läs mer

Utbildning ger utdelning? 17

Utbildning ger utdelning? 17 Sara Berggren Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Inledning 9 Utbildning ger utdelning? 17 Mål och lägesbeskrivning av barnoch ungdomsutbildningen 19 Statens insatser inom utbildningen 24 Delegationen

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Förord Ett långt och växlande yrkesliv möjlighet för alla

Förord Ett långt och växlande yrkesliv möjlighet för alla Långt arbetsliv Ett långt och växlande arbetsliv Möjlighet för alla är rubriken på ett samtal mellan arbetslivsjournalisten Eva Ekelöf och Per-Svante Landelius i utredningen Senior 2005 samt forskaren

Läs mer

Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden

Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden Recruitment for the future labour market Arnela Durakovic 2013-05-24 Handledare: Maria Appelqvist Examinator: Kerstin Hultén Urbana studier, Malmö högskola

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer