Ansökan Gruppförsäkring Förmedlarkod Försäkringsrådgivarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan Gruppförsäkring Förmedlarkod Försäkringsrådgivarna"

Transkript

1 Ansökan Gruppförsäkring Förmedlarkod Försäkringsrådgivarna 1. Uppgifter om gruppmedlem (försäkrad) 1. Provisionsansvarig Förnamn och efternamn Personnummer Utdelningsadress Postnummer Ort 2. Uppgifter om medförsäkrad (maka/make, sambo och registrerad partner) Förnamn och efternamn Personnummer 3. Uppgifter om försäkringstagare (om annan än försäkrad) Förnamn och efternamn/företagets namn Personnummer/Organistationsnummer 4. Uppgifter om premiebetalare (om annan än försäkringstagaren) Förnamn och efternamn/företagets namn Personnummer/Organistationsnummer Utdelningsadress Postnummer Ort 5. Försäkringsmoment och belopp Prisbasbelopp (pbb) år 2012 = kr Livförsäkring med barnskydd - (16-70 år) Årspremie Kan tecknas med intervallen 10, 20, 30, 40 eller 50 prisbasbelopp. Ålder år år år år år Pris vid 10 pbb 309 kr 856 kr kr kr kr Pris vid 20 pbb 618 kr kr kr kr kr Pris vid 30 pbb 927 kr kr kr kr kr Pris vid 40 pbb kr kr kr kr kr Pris vid 50 pbb kr kr kr kr kr Ingen avtrappning på dödsfallskapitalet. Livförsäkringen upphör att gälla vid 70 års ålder. Livförsäkring med barnskydd, enkelt sjukkapital - (16-62 år) Årspremie Kan tecknas med intervallen 10, 20, 30, 40 eller 50 prisbasbelopp. Ålder år år år Pris vid 10 pbb 538 kr kr 2 580kr Pris vid 20 pbb kr kr kr Pris vid 30 pbb kr kr kr Pris vid 40 pbb kr kr kr Pris vid 50 pbb 2 690kr kr kr Sjukkapitalet avtrappas från 35 års ålder och upphör att gälla vid 62 års ålder. 1

2 Kritisk sjukdom - (16-60 år) Årspremie Kan tecknas med intervallen 5, 10, 15, 20, 25 eller 30 prisbasbelopp. Ålder år år år Pris vid 5 pbb 800 kr kr kr Pris vid 10 pbb kr kr kr Pris vid 15 pbb kr kr kr Pris vid 20 pbb kr kr kr Pris vid 25 pbb kr kr kr Pris vid 30 pbb kr kr kr Kan tecknas före fyllda 55 år. Sjukförsäkring - (16-65 år) Årspremie Månadslön Ersättning/månad år år år kr 700 kr 269 kr 538 kr 806 kr kr kr 538 kr kr kr kr kr 806 kr kr kr kr kr kr kr kr Kan tecknas från 16 års ålder och upphör att gälla vid 65 års ålder. Ersättning lämnas efter 90 dagars oavbruten sjukskrivning i max 36 månader. Sjukavbrottsförsäkring - (16-65 år) Årspremie Kan tecknas med intervallen 5, 10, 15 eller 20 prisbasbelopp. Ålder år år år Pris vid 5 pbb kr kr kr Pris vid 10 pbb kr kr kr Pris vid 15 pbb kr kr kr Pris vid 20 pbb kr kr kr Fyll alltid i Årsomsättning och Rörelsens kostnader. Omsättning tkr Rörelsens kostnader tkr Sjukvårdsförsäkring - Vuxen (16-75 år) Årspremie Ålder år år kr kr Självrisk 500 kr Medförsäkrad kr kr Självrisk 500 kr Sjukvårdsförsäkring Vuxen kan tecknas före fyllda 67 år. *Sjukvårdsförsäkring - Barn (0-25 år) Flerbarnspremie år Barn 0-25 år Premie kr Självrisk 500 kr *Sjukvårdsförsäkring Barn kan endast tecknas om har en gällande sjukvårdsförsäkring hos Vital Försäkring. Med flerbarnspremie menas samtliga hemmavarande barn som är under 25 år. Fyll alltid i yngsta barnets personnummer. Yngsta barnets personnummer (xxxx-xx-xx-xxxx) Olycksfallsförsäkring Heltid - (16-70 år) Årspremie Kan tecknas med intervallen 30, 40 eller 50 prisbasbelopp. Ålder Invaliditetsbelopp 30 pbb Invaliditetsbelopp 40 pbb Invaliditetsbelopp 50 pbb år 802 kr kr kr Kan tecknas från 16 års ålder och upphör att gälla vid 70 års ålder. 2

3 Sjuk- och Olycksfallsförsäkring Vuxen - (16-65 år) Årspremie Kan tecknas med intervallerna, 20, 30 eller 40 prisbasbelopp. Ålder (Årspremie) år år år Invaliditetsbelopp 20 pbb 864 kr kr kr Invaliditetsbelopp 30 pbb kr kr kr Invaliditetsbelopp 40 pbb kr kr kr Kan tecknas från 16 års ålder och upphör att gälla vid 65 års ålder. *Sjuk- och Olycksfallsförsäkring Barn - (0-25 år) Flerbarnspremie år Kan tecknas med intervallerna, 30, 40 eller 50 prisbasbelopp. Ålder (Årspremie) Invaliditetsbelopp 30 pbb Invaliditetsbelopp 40 pbb Invaliditetsbelopp 50 pbb 0-25 år kr kr kr Kan tecknas från 0-18 års ålder och upphör att gälla vid 25 års ålder. *Sjuk- och Olycksfallsförsäkring Barn kan endast tecknas om försäkrad har en gällande gruppförsäkring hos Vital Försäkring. Med flerbarnspremie menas samtliga hemmavarande barn som är under 25 år. Fyll alltid i yngsta barnets personnummer. Yngsta barnets personnummer (xxxx-xx-xx-xxxx) 6. Viktig information gällande hälsodeklarationen Läs igenom nedanstående information innan Du besvarar frågorna på hälsodeklarationen Uppgifterna i hälsodeklarationen ska ligga till grund för försäkringen. Har Du har svarat "Ja" på någon av frågorna 6, 7, 8, 9 eller 15 som är markerade med *, lämna kompletterande upplysningar enligt följdfrågorna A - I på sidan 4. Samtliga sjukdomar, skador, handikapp, undersökningar och sjukskrivningar mer än 14 dagar i följd skall anges. För att beviljas Sjukvårdsförsäkring ska Du vara fullt arbetsför och endast fråga 1 besvaras i denna Hälsodeklaration. 7. Hälsodeklaration 1. Uppbär du sjuklön, sjuk- eller rehabiliteringspenning, minst halv arbetskadelivränta, sjuk-/aktivitetsersättning Medförsäkrad (tidbegränsad eller varaktig) eller har du tidigare haft sjuk-/aktivitetsersättning eller har du av hälsskäl eller annat skäl särskilt anpassat arbete eller har duvarit arbetsoförmögen mer än 30 dagar de senast 360 dagarna? Ja Nej Ja Nej Om "Ja", specificera vilken typ av ersättning Fr o m - T o m Orsak 2. Är du inskriven i svensk allmän försäkringskassa? Ja Nej Ja Nej 3. Är du folkbokförd i Sverige? Ja Nej Ja Nej 4. Ange ditt yrke och yrkesområde: 5. Ange längd och vikt (utan skor och kläder)? Cm Kg Cm Kg 6. Kontrolleras eller behandlas Du på grund av sjukdom, skada eller handikapp? Ja* Nej Ja* Nej 7. Har Du något fel på inre organ, fysiskt eller psykisk handikapp eller annat kroppsfel? (Syn- eller hörselfel anges under H nedan) Ja* Nej Ja* Nej 8. Har Du under de senaste 5 åren a) vårdats, behandlats eller undersökts på sjukhus eller någon annan sjukvårdsinrättning eller i övrigt anlitat läkare eller annan sjukvårdspersonal? Ja* Nej Ja* Nej b) varit sjukskriven (helt eller delvis) mer än 14 dagar i följd? All sjukskrivning mer än 14 dagar i följd, liksom all vård, behandling, undersökning och kontroll skall uppges. Detta gäller även Ja* Nej Ja* Nej misstanke om HIV (AIDS-virus)-smitta, för psykiska och nervösa besvär. 9. Har du någonsin haft, blivit behandlad för eller undersökts för: hjärt-/kärlbesvär, förhöjt blodtryck, förhöjt kolesterol, stroke, diabetes, njur- eller leversjukdom, urinvägsbesvär, nervsjukdom Ja* Nej Ja* Nej inklusive epilepsi, minnesstörningar eller förlamning, luftvägsbesvär, synnedsättning, hörselnedsättning, fetma, någon form av cancer eller tumör, multipel skleros (MS), muskel-, led- eller skelettbesvär inklusive gikt eller psykisk sjukdom?. 10a. Har Du lämnat blodprov för HIV (AIDS-virus)-test? Ja Nej Ja Nej 10b. Om du svarat "Ja" på fråga 10a, ange när, var samt resultatet: Positivt Positivt Negativt Negativt 3

4 11. Använder Du någon receptbelagd medicin? Om "Ja", ange vilken/vilka receptbehandlande läkare: Dosering? Ja Nej Ja Nej Anledning? 12. Använder Du eller har Du någon gång använt narkotika eller dopingpreparat? Om "Ja", ange vilken narkotikatyp: Första och senaste gången? Ja Nej Ja Nej 13. Har Du under de senast 5 åren sökt försäkring i annat försäkringsbolag av motsvarande omfattning som inte beviljats eller som beviljats med förhöjd premie eller med förbehåll (klausul)? Om "Ja", ange vilket/vilka försäkringsbolag: Ja Nej Ja Nej 14. Röker Du? Ja Nej Ja Nej Om "Ja", hur mycket röker Du dagligen? 15. Har du någon föräldrar eller något av dina syskon före 60 års ålder drabbats av, eller avlidit av, hjärtsjukdom, stroke, förhöjt Ja* Nej Ja* Nej blodtryck, förhöjt kolesterol, diabetes, multipel skleros (MS), muskelförtvinging, njursjukdom, cancer eller tumörsjukdom? 8. Kompletterande upplysningar A. Vilken sjukdom, skada eller handikapp gäller det? Vilken var anledningen till undersökning? Medförsäkrad B. Under vilka tider var Du sjuk? C. När undersöktes, kontrollerades eller behandlades du? D. Vilken läkare eller sjukvårdsinrättning har Du anlitat? Ange klinik, mottagning, avdelning (kir, med, psyk etc). E. Vilken behandling har Du genomgått? (Operation, strålbehandling, medicinering etc) F. Vad blev resultatet av behandlingen, undersökningen eller kontrollen? G. Sedan när är Du symtomfri eller vilka kvarstående men eller besvär har Du? H. Vid syn-eller hörselfel, ange felets art och grad samt om det är ensidigt eller dubbelsidigt. Vid närsynthet ange dioptritalet. Är Du tveksam bifoga kopia på senast glasögon receptet. I. Vilken försäkringskassa tillhör Du? 4

5 9. Underskrift/Fullmakt av försäkrad och medförsäkrad * Jag är medveten om att oriktiga eller ofullständig uppgift kan göra försäkringen ogiltig. * Jag är medveten om att försäkringen gäller när registrering skett hos Vital Forsikring ASA under förutsättning att försäkringen kan beviljas på normala grunder. * Jag medger att: läkare, sjukhus eller annan vårdinrättning, Försäkringskassan, annan försäkringsinrättning och övriga myndigheter får lämna journaler, register, handlingar, intyg mm. som Vital Forsikring ASA och dess återförsäkringsbolag anser sig behöva för att bedöma försäkringsansökan, skadefall och försäkringens giltighet i framtiden. * Jag bekräftar att jag i samband med denna ansökan om försäkring erhållit Vitals förköpsinformation. * Vidare medger jag att de uppgifter som lämnats om mitt hälsotillstånd, personuppgifter, samt riskbedömning- och skaderegleringsresultatet får registreras i bolagets dataregister. * Ovanstående uppgifter kan bli aktuella även vid ett försäkringsfall. Ort och datum Underskrift Namnförtydligande Personnummer Medförsäkrad Ort och datum Underskrift Namnförtydligande Personnummer Försäkringstagare (om annan än försäkrad) Ort och datum Underskrift Namnförtydligande Personnummer/Organisationsnummer 10. Personuppgifter Behandlingen av personuppgifter (PUL) enligt personuppgiftslagen (SFS: 1998:204) Personuppgifterna som lämnas i denna ansökan kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundengagemang hos Vital Forsikring ASA. Även personuppgifterna som inhämtas från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifterna behandlas i datasystem hos företag och organisationer som samarbetar med Vital Forsikring ASA. Vid all behandling av personuppgifterna beaktas regler i Personuppgiftslagen (PUL). Hälsouppgifter behandlas hos Vital Forsikring ASA och utgör underlag för riskbedömning av försäkringsärenden samt skadereglering. Information om behandling av personuppgifterna lämnas av Vital Forsikring ASA och dess samarbetspartner. Vital Forsikring ASA har rätt att registrera anmälda skador med anledning av detta försäkringsavtal i ett skadeanmälningsregister som är gemensamt för försäkringsbranschen. Blanketten skickas till: Försäkringsrådgivarna i Stockholm, Riddargatan 13 A, Stockholm Vital Försäkring Sverige Adress: Huvudkontor filial till Vital Forsikring ASA i Norge Fredsgatan 12, Stockholm Telefon: Vital Forsikring ASA Org.nr: Telefax: PB 7500, 5020 Bergen, Norge - ett bolag i DnB NOR koncernen Registrerad hos Bolagsverket Reg. i Brønnøysund-registrene Vital Försäkring Sverige står under tillsyn av med org. nr Kredittilsynet i Norge, adress PB 100 Bryn, 0611 Oslo 5

Nyansökan Ändring av försäkring nummer:... Gruppmedlem. Medförsäkrad. Sökt försäkring Gruppmedlem Premie per månad Medförsäkrad Premie per månad

Nyansökan Ändring av försäkring nummer:... Gruppmedlem. Medförsäkrad. Sökt försäkring Gruppmedlem Premie per månad Medförsäkrad Premie per månad ANSÖKAN OM GRUPPFÖRSÄKRING Läs informationsbladet om försäkringen innan du fyller i ansökan Ansökan avser Nyansökan Ändring av försäkring nummer:... Gruppmedlem Tilltalsnamn och efternamn Personnummer

Läs mer

Vi behöver uppgifter om din hälsa

Vi behöver uppgifter om din hälsa Vi behöver uppgifter om din hälsa För att du ska kunna teckna försäkring behöver vi uppgifter om din hälsa och ber dig därför fylla i en hälsoförklaring tillsammans med ansökningsblanketten. Vi behöver

Läs mer

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Vi ska leverera nytta till våra medlemmar och därför erbjuder vi er att teckna FARs verksamhetsförsäkring. Det är en anpassad försäkring för

Läs mer

Fonus Begravningsförsäkring. Försäkringsgivare är Folksam

Fonus Begravningsförsäkring. Försäkringsgivare är Folksam Fonus Begravningsförsäkring Försäkringsgivare är Folksam Fonus Begravningsförsäkring Större valfrihet vid din begravning Det finns många sätt att skapa trygghet och visa omtanke. Ett är att teckna en försäkring

Läs mer

Ansökan gruppförsäkring

Ansökan gruppförsäkring Skicka in din ansökan/hälsodeklaration i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan gruppförsäkring Företag Leg. Kiropraktorers

Läs mer

Hälsodeklaration avseende ansökan om personförsäkring

Hälsodeklaration avseende ansökan om personförsäkring Hälsodeklaration avseende ansökan om personförsäkring Personnr (år, mån, dag och nr) Efternamn, tilltalsnamn Yrke/sysselsättning Utdelningsadress Postnr och ortnamn Telefonnr Är du inskriven i svensk försäkringskassa?

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 22500 Pingstförs.Pensionsst Enhet: 22501 Pingstförs.Pensionsstiftelse sid 1(8) *GM avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Ansökan Sjukavbrott & Sjukvårdsförsäkring

Ansökan Sjukavbrott & Sjukvårdsförsäkring Ansökan Sjukavbrott & Sjukvårdsförsäkring 1/5 q Nyteckning q Ändring/tillägg Försäkrad Namn Telefon (dagtid) E-post Företagsuppgifter Företagsnamn Organisationsnummer Premiebetalare (ifylles om annan än

Läs mer

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön Ansökan Gruppförsäkring 2014 Avtal: 16, Svenska Journalistförbundet =gruppmedlem dvs. medlem hos Svenska Journalistförbundet. =Make/registrerad partner/sambo till gruppmedlem. Efternamn, förnamn anställd/medlem

Läs mer

Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen

Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen Denna ansökan sänds in tillsammans med hälsodeklarationen. Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen Ankomstdatum Har du Babydax PLUS och tecknar KOMBI Barn

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLU SIV T f ör dig so m m ed lem i personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sid 1 av 10 Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sida 1/10 Hälsodeklaration barn Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2015 Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2015 Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2015 Teckna försäkring idag! Snabb hjälp när du behöver den som mest En bra gruppförsäkring är ett omtänksamt sätt att försäkra

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 16220 Kungliga Tekniska H Enhet: 16220 Kungliga Tekniska Högskolan sid 1(11) * avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund

Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund 106 50 Stockholm Ansökan om gruppförsäkring år 2015 1881/48597 Svenska Samernas Riksförbund Utskriftsdatum 2015-01-13 Sid 1 (2) ff9d2ddb-1276-48fa-8b81-bdc4fa6eafd2 Personnummer anställd/medlem GM Anställningsnummer/medlemsnummer

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som

Läs mer

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Psykologförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några läkare på att de som grupp hade unika behov när det gällde deras

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

Försäkringsvillkor Sjukvård Gruppförsäkring

Försäkringsvillkor Sjukvård Gruppförsäkring Försäkringsvillkor Sjukvård Gruppförsäkring Försäkringsgivare är Vital Forsikring ASA 2008-01-01 / Organisationsnummer: 914782007 Gäller från 2008-01-01 Innehåll 1 Allmänna bestämmelser sida 2 1.1 Försäkringsgivare

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. 3 Innehåll Över 100 år av erfarenhet 3 Sjukförsäkring Student 5 Olycksfallsförsäkring Student

Läs mer

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad.

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad. Personförsäkringar Förköpsinformation Allmän information om Skandias Gruppförsäkring Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringarna i ditt gruppavtal. Vid skadereglering används försäkringsvillkoren

Läs mer

Vårdförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Vårdförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Vårdförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet För hundra år sedan kom några

Läs mer

om dig som studerande och din trygghet.

om dig som studerande och din trygghet. EXKLUSIVT för dig som medlem i studentförsäkring om dig som studerande och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var

Läs mer

Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Försäkringsinformation 2006-06-01

Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Försäkringsinformation 2006-06-01 Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Som medlem och anställd har du genom denna försäkring möjlighet att komplettera det skydd som lag och eventuella

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer