Nyansökan Ändring av försäkring nummer:... Gruppmedlem. Medförsäkrad. Sökt försäkring Gruppmedlem Premie per månad Medförsäkrad Premie per månad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyansökan Ändring av försäkring nummer:... Gruppmedlem. Medförsäkrad. Sökt försäkring Gruppmedlem Premie per månad Medförsäkrad Premie per månad"

Transkript

1 ANSÖKAN OM GRUPPFÖRSÄKRING Läs informationsbladet om försäkringen innan du fyller i ansökan Ansökan avser Nyansökan Ändring av försäkring nummer:... Gruppmedlem Tilltalsnamn och efternamn Personnummer Adress Postnummer Ort E-postadress Telefon på arbetet Mobiltelefonnummer Är du Civilekonom? Ja Är du folkbokförd i Sverige? Ja Är du inskriven i Svensk allmän försäkringskassa? Ja Är du fullt arbetsför? Ja Medförsäkrad Tilltalsnamn och efternamn Med fullt arbetsför menas att du inte till någon del uppbär sjuklön, sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukbidrag, aktivitetsersättning, sjukersättning, skadelivränta, vårdbidrag, handikappersättning eller liknande ersättning samt kan fullgöra ditt vanliga arbete utan några inskränkningar eller särskilda anpassningar av hälsoskäl. Personnummer Är du folkbokförd i Sverige? Ja Är du inskriven i Svensk allmän försäkringskassa? Ja Är du fullt arbetsför? Ja Ange din relation till ovanstående gruppmedlem Make Registrerad partner Sambo Med fullt arbetsför menas att du inte till någon del uppbär sjuklön, sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukbidrag, aktivitetsersättning, sjukersättning, skadelivränta, vårdbidrag, handikappersättning eller liknande ersättning samt kan fullgöra ditt vanliga arbete utan några inskränkningar eller särskilda anpassningar av hälsoskäl. Sökt försäkring Gruppmedlem Premie per månad Medförsäkrad Premie per månad Livförsäkring endast dödsfallskapital Livförsäkringsbeloppet reduceras inte efter en viss ålder. Livförsäkring med enkelt förtidskapital och barnskydd Livförsäkringsbeloppet reduceras inte efter viss ålder, dock kan det reduceras om rätt till förtidskapital blivit gällande. Olycksfallsförsäkring Försäkringsbeloppet avser högsta invaliditetsersättning. Sjukförsäkring 3 månaders karenstid. Barnförsäkring Försäkringsbelopp avser högsta invaliditetsersättning år år år år år år kr 31 kr 42 kr 54 kr kr 31 kr 42 kr 54 kr kr 62 kr 84 kr 108 kr kr 62 kr 84 kr 108 kr kr 93 kr 126 kr 162 kr kr 93 kr 126 kr 162 kr kr 124 kr 168 kr 216 kr kr 124 kr 168 kr 216 kr kr 155 kr 210 kr 270 kr kr 155 kr 210 kr 270 kr år år år år år år kr 41 kr 54 kr 72kr kr 41 kr 54 kr 72kr kr 81 kr 108 kr 144 kr kr 81 kr 108 kr 144 kr kr 122 kr 162 kr 216 kr kr 122 kr 162 kr 216 kr kr 162 kr 216 kr 288 kr kr 162 kr 216 kr 288 kr kr 203 kr 270 kr 360 kr kr 203 kr 270 kr 360 kr år år kr 23 kr kr 23 kr kr 45 kr kr 45 kr kr 63 kr kr 63 kr Förmån Månadslön år 700 kr kr 34 kr 1400 kr kr kr 68 kr 2100 kr kr kr 102 kr 2800 kr kr kr 136 kr 3500 kr kr kr 170 kr 4200 kr kr kr -25 år kr 55 kr kr 90 kr Medförsäkrad kan ej anslutas Premien gäller oavsett antal barn Barnförsäkring kan endast tecknas av gruppmedlem som även har något annat försäkringsmoment. Barnförsäkringen omfattar medlemmens samtliga arvsberättigade barn upp till 25 års ålder (oavsett folkbokföringsort) och make, registrerad partner eller sambos arvsberättigade barn upp till 25 års ålder om de är folkbokförda på samma adress som medlemmen. ACE Försäkringsgivare: Movestic Livförsäkring AB, Org.nr , Försäkringsgivare Sjukvårdsförsäkring: Vardia Insurance Group ASA, Org. nr Styrelsens säte Oslo, Norge 1 (2)

2 ANSÖKAN OM GRUPPFÖRSÄKRING Läs informationsbladet om försäkringen innan du fyller i ansökan Kritisk sjukdom Inklusive barnskydd. Sjukvårdsförsäkring 500 kr i självrisk per besök hos vårdgivare. Max kr per skadefall. Tilläggstjänst Hälsoundersökning (pris inkl. moms) Kan tecknas i förening med ovan sjukvårdsförsäkring år år kr 59 kr kr 59 kr kr 117 kr kr 117 kr år år år 60-67år år år år 60-67år Smart 139 kr 166 kr 216 kr 265 kr Smart 139 kr 166 kr 216 kr 265 kr år år år år år år år år Optimal 216 kr 433 kr 497 kr 635 kr Optimal 216 kr 433 kr 497 kr 635 kr år år Hälsoundersökning 51 kr Hälsoundersökning 51 kr Försäkringsstart och premiebetalning Ange från vilket datum försäkringen ska gälla Dagen efter ansökan* Senare datum (inom 3 månader från undertecknandet) år: månad: dag: * Med dagen efter ansökan menas att försäkringen kan börja gälla dagen efter att ansökan postades till Movestic under förutsättning att ansökan är fullständig och att den sökta försäkringen kan beviljas enligt Movestics regler. Premien ska betalas Helårsvis Halvårsvis Kvartalsvis Månadsvis (endast autogiro) Betalningssätt Clearingnummer för autogiro Kontonummer för autogiro Bankens namn Faktura Autogiro av gruppmedlem (försäkringstagare) Jag intygar att alla uppgifter i denna ansökan är riktiga och fullständiga. Om någon av uppgifterna är oriktig eller ofullständig kan försäkringen bli ogiltig eller så kan ersättningen komma att sättas ned eller helt utebli och försäkringen sägas upp eller ändras. Jag samtycker till att Movestic får utföra all behandling och registrering av mina personuppgifter som behövs för att behandla min ansökan, administrera beviljade försäkringar och sammanställa statistik. Personuppgifterna får lämnas till Movestic samarbetspartners, medicinska rådgivare och de återförsäkringsbolag som Movestic anlitar. Jag har läst informationsbladet om försäkringen. Medgivande till betalning via autogiro (om detta valts som betalningssätt) Undertecknad ( här kallad betalaren ), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ( förfallodagen ) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan vinnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. Datum Namnförtydligande av medförsäkrad Jag intygar att alla uppgifter i denna ansökan är riktiga och fullständiga. Om någon av uppgifterna är oriktig eller ofullständig kan försäkringen bli ogiltig eller så kan ersättningen komma att sättas ned eller helt utebli och försäkringen sägas upp eller ändras. Jag samtycker till att Movestic får utföra all behandling och registrering av mina personuppgifter som behövs för att behandla min ansökan, administrera beviljade försäkringar och sammanställa statistik. Personuppgifterna får lämnas till Movestic samarbetspartners, medicinska rådgivare och de återförsäkringsbolag som Movestic anlitar. Jag har läst informationsbladet om försäkringen. Datum Namnförtydligande Skicka ansökan med hälsodeklarationer till Movestic Liv & Pension, Box 7853, Stockholm ACE Försäkringsgivare: Movestic Livförsäkring AB, Org.nr , Försäkringsgivare Sjukvårdsförsäkring: Vardia Insurance Group ASA, Org. nr Styrelsens säte Oslo, Norge 2 (2)

3 HÄLSODEKLARATION GRUPPFÖRSÄKRING Ofullständiga blanketter returneras. A Hälsodeklaration 1. Ange ditt yrke och yrkesområde: 2. Ange din längd i cm: 3. Ange din vikt i kg: 4. Är du inskriven i svensk allmän försäkringskassa? Ja 5. Är du folkbokförd i Sverige? 6. Är du fullt arbetsför? Med fullt arbetsför menas att du inte till någon del uppbär sjuklön, sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukbidrag, aktivitetsersättning, sjukersättning, skadelivränta, vårdbidrag, handikappersättning eller liknande ersättning samt kan fullgöra ditt vanliga arbete utan några inskränkningar eller särskilda anpassningar av hälsoskäl. 7. Har du eller har du haft någon sjukdom, skada, fysiska eller psykiska besvär, fel på inre organ eller annat kroppsfel? (Syn- och hörselfel ska även anges) 8. Har du under de senaste fem åren varit helt eller delvis sjukskriven eller arbetsoförmögen i mer än 30 dagar i följd? 9. Har du under de senaste fem åren vårdats, undersökts eller behandlats eller i övrigt anlitat läkare eller annan sjukvårdpersonal (hit räknas även psykolog, kiropraktor, psykoterapeut, naprapat eller liknande)? 10. Har du inom det senaste året använt eller erhållit recept för något receptbelagt läkemedel eller använder du något receptfritt läkemedel? Ange i så fall läkemedlets namn, dosering, syfte och receptskrivande läkare. 11. Har du tidigare behandlats eller undersökts för hjärt-/kärlsjukdom, rygg-/ledbesvär, tumörsjukdom, endokrin sjukdom, njursjukdom, neurologisk sjukdom, psykiska besvär, problem med alkohol, narkotika, läkemedel, andra berusningsmedel eller anabola steroider? 12. Röker du eller har du varit rökare inom det senaste året? Om Ja ange hur mycket, t ex antal cigaretter: B Komplettering av svar i hälsodeklarationen *Här lämnar du uppgifter om du har besvarat fråga A 6 nekande eller någon av frågorna A 7 A 11 jakande. Om du svarat Ja på flera frågor och det berör samma besvär/anledning, var god ange samtliga frågenummer i aktuell kolumn. Om du behöver mer utrymme kan du använda baksidan. Fråga under avsnitt A Nr: Nr: Nr: Nr: Nr: Nr: Nr: Nr: Besvär / anledning utför- (beskriv alla besvär ligt) Besvärsdebut Sjukskrivningsperiod fr o m fr o m fr o m fr o m t o m t o m t o m t o m Namn på uppsökta vårdinstanser Läkarnamn Behandling Läkemedel med eller utan recept Resultat Antal vårdbesök Är du fullt återställd och helt besvärsfri? Ja sedan när: Ja sedan när: Ja sedan när: Ja sedan när: C Sida 1 (4)

4 TILLÄGGSFRÅGOR KRITISK SJUKDOM Du ska endast besvara nedanstående frågor om du ansöker om försäkring gällande kritisk sjukdom. D Tilläggsfrågor 1. Är du fullständigt frisk och fri från tecken på sjukdom? Ja ange av vilken orsak: 2. Har du någonsin haft, blivit behandlad eller undersökts för: hjärt-/kärlbesvär, förhöjt blodtryck, förhöjda blodfetter, stroke, diabetes, njur- eller leversjukdom, urinvägsbesvär, nervsjukdom inklusive epilepsi, minnesstörningar, eller förlamning, luftvägsbesvär, synnedsättning, hörselnedsättning, fetma, HIV, någon form av cancer eller tumör, multipel skleros (MS), muskel-, led- eller skelettbesvär inklusive gikt eller psykisk sjukdom? Ja ange vilka sjukdomar/besvär, var och när: 3. Har någon av dina föräldrar eller någon av dina syskon före 60 års ålder drabbats, eller avlidit av hjärtsjukdom, stroke, förhöjt blodtryck, förhöjt kolesterol, diabetes, multipel skleros (MS), muskelförtvining, njursjukdom, cancer eller tumörsjukdom? Ja ange vem, vilket besvär, nuvarande ålder eller ålder vid dödsfall: 4. Får du för närvarande någon medicinsk behandling, använder du receptbelagda eller receptfria läkemedel, ska du inom den närmsta framtiden undersökas av läkare eller vid sjukhus eller ska du genomgå medicinsk eller kirurgisk behandling? Ja ange vilken medicin, undersökning, behandling: 5. Har du någonsin varit helt eller delvis sjukskriven eller arbetsoförmögen under längre tid än en månad? Vilka åkommor? När? Hur länge? Kvarvarande besvär? 6. a) Röker du eller har du rökt tobak regelbundet? Hur mycket röker du? Om du har slutat, när? 6. b) Dricker du alkohol? Ja besvara följande fråga: 6. c) Har du tidigare druckit mera? Ja besvara följande fråga: 6. d) Får du eller har du tidigare fått någon behandling för alkoholbesvär? 7. Använder du eller har du någonsin använt narkotika eller dopingpreparat? 8. Har din vikt förändrats med mer än 5 kg under den senaste 12 månadersperioden? (Bortsett från graviditet.) Vilken behandling? När och var? Narkotikatyp: Första gången: Senaste gången: Ja ange av vilken orsak: 9. Har du tidigare sökt livförsäkring, sjukförsäkring eller försäkring mot kritisk sjukdom och erhållit avslag eller erbjudande om försäkring med förbehåll eller förhöjd premie? Ja ange var, när och av vilken orsak: E Sida 2 (4)

5 HÄLSODEKLARATION GRUPPFÖRSÄKRING Ofullständiga blanketter returneras. A Hälsodeklaration 1. Ange ditt yrke och yrkesområde: 2. Ange din längd i cm: 3. Ange din vikt i kg: 4. Är du inskriven i svensk allmän försäkringskassa? Ja 5. Är du folkbokförd i Sverige? 6. Är du fullt arbetsför? Med fullt arbetsför menas att du inte till någon del uppbär sjuklön, sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukbidrag, förtidspension, aktivitetsersättning, sjukersättning, skadelivränta, vårdbidrag, handikappersättning eller liknande ersättning samt kan fullgöra ditt vanliga arbete utan några inskränkningar eller särskilda anpassningar av hälsoskäl. 7. Har du eller har du haft någon sjukdom, skada, fysiska eller psykiska besvär, fel på inre organ eller annat kroppsfel? (Syn- och hörselfel ska även anges) 8. Har du under de senaste fem åren varit helt eller delvis sjukskriven eller arbetsoförmögen i mer än 30 dagar i följd? 9. Har du under de senaste fem åren vårdats, undersökts eller behandlats eller i övrigt anlitat läkare eller annan sjukvårdpersonal (hit räknas även psykolog, kiropraktor, psykoterapeut, naprapat eller liknande)? 10. Har du inom det senaste året använt eller erhållit recept för något receptbelagt läkemedel eller använder du något receptfritt läkemedel? Ange i så fall läkemedlets namn, dosering, syfte och receptskrivande läkare. 11. Har du tidigare behandlats eller undersökts för hjärt-/kärlsjukdom, rygg-/ledbesvär, tumörsjukdom, endokrin sjukdom, njursjukdom, neurologisk sjukdom, psykiska besvär, problem med alkohol, narkotika, läkemedel, andra berusningsmedel eller anabola steroider? 12. Röker du eller har du varit rökare inom det senaste året? Om Ja ange hur mycket, t ex antal cigaretter: B Komplettering av svar i hälsodeklarationen *Här lämnar du uppgifter om du har besvarat fråga A 6 nekande eller någon av frågorna A 7 A 11 jakande. Om du svarat Ja på flera frågor och det berör samma besvär/anledning, var god ange samtliga frågenummer i aktuell kolumn. Om du behöver mer utrymme kan du använda baksidan. Fråga under avsnitt A Nr: Nr: Nr: Nr: Nr: Nr: Nr: Nr: Besvär / anledning utför- (beskriv alla besvär ligt) Besvärsdebut Sjukskrivningsperiod fr o m fr o m fr o m fr o m t o m t o m t o m t o m Namn på uppsökta vårdinstanser Läkarnamn Behandling Läkemedel med eller utan recept Resultat Antal vårdbesök Är du fullt återställd och helt besvärsfri? Ja sedan när: Ja sedan när: Ja sedan när: Ja sedan när: C.. Sida 3 (4)

6 TILLÄGGSFRÅGOR KRITISK SJUKDOM Du ska endast besvara nedanstående frågor om du ansöker om försäkring gällande kritisk sjukdom. D Tilläggsfrågor 1. Är du fullständigt frisk och fri från tecken på sjukdom? Ja ange av vilken orsak: 2. Har du någonsin haft, blivit behandlad eller undersökts för: hjärt-/kärlbesvär, förhöjt blodtryck, förhöjda blodfetter, stroke, diabetes, njur- eller leversjukdom, urinvägsbesvär, nervsjukdom inklusive epilepsi, minnesstörningar, eller förlamning, luftvägsbesvär, synnedsättning, hörselnedsättning, fetma, HIV, någon form av cancer eller tumör, multipel skleros (MS), muskel-, led- eller skelettbesvär inklusive gikt eller psykisk sjukdom? Ja ange vilka sjukdomar/besvär, var och när: 3. Har någon av dina föräldrar eller någon av dina syskon före 60 års ålder drabbats, eller avlidit av hjärtsjukdom, stroke, förhöjt blodtryck, förhöjt kolesterol, diabetes, multipel skleros (MS), muskelförtvining, njursjukdom, cancer eller tumörsjukdom? Ja ange vem, vilket besvär, nuvarande ålder eller ålder vid dödsfall: 4. Får du för närvarande någon medicinsk behandling, använder du receptbelagda eller receptfria läkemedel, ska du inom den närmsta framtiden undersökas av läkare eller vid sjukhus eller ska du genomgå medicinsk eller kirurgisk behandling? Ja ange vilken medicin, undersökning, behandling: 5. Har du någonsin varit helt eller delvis sjukskriven eller arbetsoförmögen under längre tid än en månad? Vilka åkommor? När? Hur länge? Kvarvarande besvär? 6. a) Röker du eller har du rökt tobak regelbundet? Hur mycket röker du? Om du har slutat, när? 6. b) Dricker du alkohol? Ja besvara följande fråga: 6. c) Har du tidigare druckit mera? Ja besvara följande fråga: 6. d) Får du eller har du tidigare fått någon behandling för alkoholbesvär? 7. Använder du eller har du någonsin använt narkotika eller dopingpreparat? 8. Har din vikt förändrats med mer än 5 kg under den senaste 12 månadersperioden? (Bortsett från graviditet.) Vilken behandling? När och var? Narkotikatyp: Första gången: Senaste gången: Ja ange av vilken orsak: 9. Har du tidigare sökt livförsäkring, sjukförsäkring eller försäkring mot kritisk sjukdom och erhållit avslag eller erbjudande om försäkring med förbehåll eller förhöjd premie? Ja ange var, när och av vilken orsak: E Sida 4 (4)

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som

Läs mer

Ansökan gruppförsäkring

Ansökan gruppförsäkring Skicka in din ansökan/hälsodeklaration i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan gruppförsäkring Företag Leg. Kiropraktorers

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 22500 Pingstförs.Pensionsst Enhet: 22501 Pingstförs.Pensionsstiftelse sid 1(8) *GM avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen

Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen Denna ansökan sänds in tillsammans med hälsodeklarationen. Ansökan Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn (SA) För barn upp till 18-årsdagen Ankomstdatum Har du Babydax PLUS och tecknar KOMBI Barn

Läs mer

Fonus Begravningsförsäkring. Försäkringsgivare är Folksam

Fonus Begravningsförsäkring. Försäkringsgivare är Folksam Fonus Begravningsförsäkring Försäkringsgivare är Folksam Fonus Begravningsförsäkring Större valfrihet vid din begravning Det finns många sätt att skapa trygghet och visa omtanke. Ett är att teckna en försäkring

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLU SIV T f ör dig so m m ed lem i personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Förköpsinformation SIG Gruppförsäkring

Förköpsinformation SIG Gruppförsäkring Förköpsinformation SIG Gruppförsäkring 2014-09-15 Informationsbladet innehåller information om Movestics Gruppförsäkring som är nyttig att känna till före ansökan och under försäkringstiden. Informationsbladet

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2015 Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2015 Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2015 Teckna försäkring idag! Snabb hjälp när du behöver den som mest En bra gruppförsäkring är ett omtänksamt sätt att försäkra

Läs mer

Hälsodeklaration avseende ansökan om personförsäkring

Hälsodeklaration avseende ansökan om personförsäkring Hälsodeklaration avseende ansökan om personförsäkring Personnr (år, mån, dag och nr) Efternamn, tilltalsnamn Yrke/sysselsättning Utdelningsadress Postnr och ortnamn Telefonnr Är du inskriven i svensk försäkringskassa?

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 16220 Kungliga Tekniska H Enhet: 16220 Kungliga Tekniska Högskolan sid 1(11) * avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

För- och efterköpsinformation Liv och Hälsa

För- och efterköpsinformation Liv och Hälsa För- och efterköpsinformation Liv och Hälsa Denna information utgör för -och efterköpsinformation tillsammans med dokumentet villkorssammanfattning. I villkorssammanfattningen kan du bland annat läsa mer

Läs mer

Ansökan Sjukavbrott & Sjukvårdsförsäkring

Ansökan Sjukavbrott & Sjukvårdsförsäkring Ansökan Sjukavbrott & Sjukvårdsförsäkring 1/5 q Nyteckning q Ändring/tillägg Försäkrad Namn Telefon (dagtid) E-post Företagsuppgifter Företagsnamn Organisationsnummer Premiebetalare (ifylles om annan än

Läs mer

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad.

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad. Personförsäkringar Förköpsinformation Allmän information om Skandias Gruppförsäkring Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringarna i ditt gruppavtal. Vid skadereglering används försäkringsvillkoren

Läs mer

Information inför anslutning Liv och Hälsa

Information inför anslutning Liv och Hälsa Information inför anslutning Liv och Hälsa Här får du information som kan vara till nytta att känna till innan du köper din försäkring. Detta är endast en översiktlig sammanfattning av försäkringens innehåll.

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Psykologförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några läkare på att de som grupp hade unika behov när det gällde deras

Läs mer

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n A b o n n e m a n g & F ö r s ä k r i n g s v i l l k o r 2 0 1 3 : 1 WELLCARE ABONNEMANG OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Läs mer

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n

W e l l C a r e V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n V i l l k o r A b o n n e m a n g & P r i v a t v å r d s f ö r s ä k r i n g - p r i v a t p e r s o n A b o n n e m a n g & F ö r s ä k r i n g s v i l l k o r 2 0 1 3 : 1 WELLCARE ABONNEMANG OCH FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Avtalet. Information inför anslutning Liv och Hälsa

Avtalet. Information inför anslutning Liv och Hälsa Information inför anslutning Liv och Hälsa Här får du information som kan vara till nytta att känna till innan du köper din försäkring. Detta är endast en översiktlig sammanfattning av försäkringens innehåll.

Läs mer

Avtalet. Information inför anslutning Liv och Hälsa

Avtalet. Information inför anslutning Liv och Hälsa Information inför anslutning Liv och Hälsa Här får du information som kan vara till nytta att känna till innan du köper din försäkring. Detta är endast en översiktlig sammanfattning av försäkringens innehåll.

Läs mer

Information inför anslutning Liv och Hälsa

Information inför anslutning Liv och Hälsa Information inför anslutning Liv och Hälsa Här får du information som kan vara till nytta att känna till innan du köper din försäkring. Detta är endast en översiktlig sammanfattning av försäkringens innehåll.

Läs mer

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med

Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Grattis till ditt medlemskap i RPG. Här är dina förmåner hos SalusAnsvar. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några

Läs mer

Försvarsförbundets medlemsförsäkringar

Försvarsförbundets medlemsförsäkringar Försvarsförbundets medlemsförsäkringar hos Folksam 2009 2 Innehåll Förmånliga försäkringar...3 Vilken försäkring gäller...4 Hemförsäkring...5 Sjuk- och efterlevandeförsäkring...7 Folksam Sparkapital...9

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer