3. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (I SKOLAN) 4. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (UTANFÖR SKOLAN)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (I SKOLAN) 4. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (UTANFÖR SKOLAN)"

Transkript

1 1. KRISPLAN, Östra kommundelen 2. FÖRHÅLLNINGSSÄTT 3. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (I SKOLAN) 4. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (UTANFÖR SKOLAN) 5. LÄRARES/PERSONALS DÖD 6. ELEVS FÖRÄLDRAR ELLER SYSKON AVLIDER 7. KLASSRUMSSAMTAL 8. BRUK AV RITUALER 9. MINNESSTUND FÖRSLAG PÅ DIKTER, PSALMER, BÖNER 10. FÖRSLAG PÅ LITTERATUR BREVMALLAR 11. BEREDSKAPSPLAN FÖR SKOLAN BARN I SORG 12. VID OLYCKA ELLER ANNAT KRISLARM (BLANKETT) 1

2 KRISPLAN Krisgruppen för östra kommundelen (Barnomsorgen och Skolorna) Den person som först får kännedom om händelse, som fordrar insatser utöver det vanliga, larmar (då så krävs) på telefon 112 räddningskår, utlöser brandlarm och kontaktar rektor i östra kommundelens krisgrupp. Denna i sin tur sammankallar snarast övriga i krisgruppen. Befattning Namn Ort Telefonnummer Telefonnummer arbete bostad Rektor Anette Mariannelund Lindblom Rektor Linda Mariannelund Carlsson Rektor Yvonne Hagle Ingatorp/Hult priv Expedition / Monica Mariannelund Adm assistent Karlsson Adm sekr. Maria Mariannelund Söderström priv Skolkurator Michael Mariannelund Molinder-Eklöf Skolsköterska Iréne Mariannelund Forsberg Lärare Elisabeth Mariannelund , Lindskog Lärare Jenny Johansson Ingatorp Fritidspedagog Catrine Evertsson Förskollärare Anna Mariannelund Hjort Barnomsorg Camilla Ingatorp Johansson Furan, personal Therese Eksjö Söderqvist Präst Åke Eldberg , Pastor, Centrum- Samuel Hagle kyrkan Checklista för kartläggning av situationen 1. Vilka har drabbats? 3. Hur och var skedde det hela? - Elev - I skolan - Anhörig till elev - Utanför skolan - Personal - Under vilka omständigheter 2. Vad är det som har hänt? 4. Vilken information har förmedlats? - Olycka - Svår sjukdom 5. Hur ser situationen ut nu? - Dödsfall - Andra händelser 2

3 Kontaktpersoner inom krisgruppen för Furulundsskolan Befattning Namn Telefonnummer Telefonnummer arbete bostad Rektor Anette Lindblom Expedition / Monica Karlsson Adm assistent Adm sekr. Maria Söderström pr Skolkurator Michael Molinder-Eklöf Skolsköterska Iréne Forsberg Skolvaktmästare Birger Karlsson Lärare Elisabeth Lindskog , Präst Åke Eldberg , Pastor, Centrum- Samuel Hagle kyrkan Checklista för krisgruppen 1. Arbetsfördelning - Rektor för respektive skola ansvarar för att skaffa information - Rektor för respektive skola ansvarar för att kontakta och samla all personal - Krisgruppen samlas för att organisera de åtgärder som skall vidtas - Elevhälsan eller klasslärare underrättar klassen om dödsfall - Rektor ansvarar för information till och hantering av massmedia 2. Information - Eleverna informeras klassvis av klassföreståndaren - Vid behov anlitas skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska, andra lärare i klassen, polisen eller präst - Vid allvarlig olycka/dödsfall kallas klassens föräldrar till föräldramöte - Övriga föräldrar meddelas skriftligt om det inträffade 3. Uppföljning - Klassrumssamtal - Ritualer i klassrummet - Deltagande i begravning - Utvärdering och genomgång av krisgruppens arbete 3

4 Kontaktpersoner inom krisgruppen för Ingatorps skola Befattning Namn Telefonnummer Telefonnummer arbete bostad Rektor Yvonne Hagle priv Expedition/ Monica Karlsson Adm assistent Adm sekr. Maria Söderström Skolkurator Michael Molinder-Eklöf Skolsköterska Iréne Forsberg Lärare Jenny Johansson Fritidsped Catrine Evertsson Präst Magnus Andersson Checklista för krisgruppen 1. Arbetsfördelning - Rektor för respektive skola ansvarar för att skaffa information - Rektor för respektive skola ansvarar för att kontakta och samla all personal - Krisgruppen samlas för att organisera de åtgärder som skall vidtas - Elevhälsan eller klasslärare underrättar klassen om dödsfall - Rektor ansvarar för information till och hantering av massmedia 2. Information - Eleverna informeras klassvis av klassföreståndaren - Vid behov anlitas skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska, andra lärare i klassen, polisen eller präst - Vid allvarlig olycka/dödsfall kallas klassens föräldrar till föräldramöte - Övriga föräldrar meddelas skriftligt om det inträffade 3. Uppföljning - Klassrumssamtal - Ritualer i klassrummet - Deltagande i begravning - Utvärdering och genomgång av krisgruppens arbete 4

5 FÖRHÅLLNINGSSÄTT Krishjälp - Finnas där - Våga stanna hos den drabbade så att känslor inte trycks undan - Hjälpa den drabbade att konfronteras med vad som hänt genom att uppmana till att berätta detaljerat (strukturerar kaos och bidrar till att förvirringen släpper) - Hjälpa den drabbade att undvika att fatta stora beslut - Mobilisera nätverk - Hjälpa den sörjande att ta farväl av den döde - Följa upp, respektera och klargöra att sorgeprocess tar tid - Vara uppmärksam på och respektera fysiska besvär Ändamålsenlig hållning Kunskaper Kunskap om krisförlopp, reaktioner och så vidare. Empati Förmågan till inlevelse och inkännande. Du får gärna känna "för" och "med", men inte "som". Man kan aldrig förstå en annan människa fullständigt. Det är bara i empatiska relationer vi känner oss förstådda. Självkännedom Vågar jag utsätta mig för andras utsatthet? Man kommer inte närmare en annan människa än sina egna rädslor. Tänk igenom vilka uppgifter du kan ta på dig i en krissituation. Det är viktigt att man får ventilera situationen. Eget liv Förankring och påfyllning utanför jobbet. Det är människors upplevelser som är viktiga men det är jobbigt att höra människors beskrivningar av sina lidanden. 5

6 ELEV DÖR HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD A. Om händelsen sker på skolan 1. Medicinsk första hjälp. 2. Personal stannar hos barnet. 3. Ambulans och polis tillkallas. 4. Rektor och expeditionspersonal underrättas. 5. Rektor samlar krisgrupp och utvald nyckelpersonal. 6. Krisgruppen/nyckelpersonal underrättar familjen om det är en olycka - vid dödsfall är det polisens ansvar att underrätta familjen. 7. Krisgruppen underrättar all personal på skolan om följande: - fakta kring händelsen - vilka stödåtgärder som satts in - hantering av massmedia 8. Krisgruppen ser till att berörda klasser/elever (helst av respektive lärare) får information om följande: - olyckan/dödsfallet (observera vid dödsfall: förvissa er om att de närmast anhöriga är underrättade innan eleverna meddelas) - klassrumssamtal samma dag eller senast påföljande dag - skolans vidare åtgärder - eventuella besök på sjukhus (vid olycksfall) - begravning 9. Krisgruppen gör en bedömning av följande: - händelsernas omedelbara effekter på elever och personal - vilka elever och vilka inom personalgruppen som har behov av särskild uppföljning och hjälp - behov av hjälp utifrån 10. Plan för återstoden av dagen: - stöd i klassrummet - eventuell minnesstund - skriftlig information utformas och mångfaldigas. Dels som komplement till den muntliga information som gått ut, dels som information till föräldrar 11. Stöd till berörd personal. 12. Om massmedia kommer till platsen skall elevens kamrater, familj och lärare skyddas. 13. Om eleven tillhör en klubb, organisation eller liknande: - kontakta laget eller klubben för samordning av uppföljning - inställ inte träningspass eller andra aktiviteter, men markera med en minnesstund/minnesord 6

7 - ha ett samtal med elevens närmaste vänner ELEV DÖR HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD, forts Uppföljning under de närmaste dagarna 1. Inled påföljande dag med en utvärdering av den föregående dagen och gå igenom planerna för den nya dagen. 2. Anordna klassrumssamtal för att gå igenom det inträffade alternativt en uppföljning - "Hur känns det idag?" 3. Anordna gruppsammankomster för särskilt starkt berörda barn. 4. Vid olycksfall utan dödlig utgång - låt klassen besöka sjukhuset. 5. Håll ett personalmöte vid dagens slut: - förmedla aktuell information - redogör för vidare planering - hjälp personalen att uttrycka sina tankar och reaktioner - informera om möjligheter att följa upp det som hänt 6. Kontakta familjen för att uttrycka skolans medkänsla och erbjud stöd: - rektor och/eller nyckelperson besöker familjen 7. Genomför ritualer med hela skolan samlad (minnesstund med tal av rektor och präst/pastor). 8. Hjälp syskon och nära vänner att återgå till normala rutiner. 9. Låt berörda lärare besöka eventuella syskon i hemmet för att: - planera återkomsten till skolan och diskutera sådant som barnen oroar sig särskilt för - diskutera kontakten mellan klass/skola och föräldrar 10. Låt eleverna delta i begravningen med lärare och/eller föräldrar (diskutera detta med den dödes anhöriga). 11. För särskilt drabbade elever bör kraven på ämnesprestationer anpassas till deras nedsatta koncentrationsförmåga och eleven bör erbjudas extra hjälp. 12. Se till att lärarna inhämtar sådan information som säkrar att elever med särskilda behov får den hjälp de behöver (till exempel nära vänner, barn som tidigare upplevt traumatiska förluster, extremt känsliga barn etc). 13. Låt klassen skriva ett brev eller rita teckningar till den döda elevens syskon eller föräldrar. 7

8 ELEV DÖR HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD, forts Organisatoriska synpunkter - Kontakta familjen eller berörd präst för att diskutera hur skolan bör förhålla sig vid begravningen - Planera expressiva ritualer i samband med begravningen - Informera andra berörda skolor i grannskapet (skolor där syskon går eller dit eleverna skall gå vidare) - Klassföreståndaren upprätthåller kontakten med familjen för att stötta - Låt skolbänk och andra föremål som påminner om den döde bli kvar i klassrummet till skolårets/terminens slut - Låt klasskamraterna besöka graven 8

9 ELEV DÖR HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD B. Om händelsen inträffar utanför skolan 1. Sjukhusets psykologiska katastrofledningsgrupp ansvarar för att skolans ledning informeras när en sådan olycka sker. 2. Under resor skall medföljande lärare förse sig med en aktuell adress- och telefonlista över samtliga elever och vuxna. Detta är väsentligt för att snabbt komma i kontakt med berörda personer om olyckan är framme. Kopior av dessa listor skall finnas på skolans expedition eller personalrum. Läraren meddelar skolan om frånvaro genom att exempelvis ringa från bussens mobiltelefon till skolan strax efter att resan påbörjats. Detta för att läraren skall slippa lämna bussen med eleverna. 3. Rektor/krisgruppen kontrollerar uppgifterna om döds- eller olycksfallet innan dessa förmedlas till personal och elever. Gruppen samlar in så mycket fakta som möjligt om händelsen från polis, sjukhus, föräldrar etc. Den information som förmedlas bör innehålla följande: - när, var och hur olyckan skedde - om andra elever var närvarande - var den döde befinner sig 4. Rektor ansvarar för information till krisgruppen och tillsammans ger de information till personal och elever. 5. Krisgruppen gör en bedömning av följande: - händelsernas omedelbara effekter på elever och personal - vilka elever och vilka inom personalgruppen som har behov av särskild uppföljning och hjälp - behov av hjälp utifrån 6. Plan för återstoden av dagen: - stöd i klassrummet - eventuell minnesstund - skriftlig information utformas och mångfaldigas. Dels som komplement till den muntliga information som gått ut, dels som information till föräldrar 7. Stöd till berörd personal. 8. Om massmedia kommer till platsen skall elevens kamrater, familj och lärare skyddas. 9. Om eleven tillhör en klubb, organisation eller liknande: - kontakta laget eller klubben för samordning av uppföljning - inställ inte träningspass eller andra aktiviteter, men markera med en minnesstund/minnesord - ha ett samtal med elevens närmaste vänner 9

10 ELEV DÖR HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD, forts Uppföljning under de närmaste dagarna 1. Personalen inleder påföljande dag med en utvärdering av den föregående dagen och gå igenom planerna för den nya dagen. 2. Anordna klassrumssamtal för att gå igenom det inträffade alternativt en uppföljning - "Hur känns det idag?" 3. Anordna gruppsammankomster för särskilt starkt berörda barn. 4. Håll ett personalmöte vid dagens slut: - förmedla aktuell information - redogör för vidare planering - hjälp personalen att uttrycka sina tankar och reaktioner - informera om möjligheter att följa upp det som hänt 5. Kontakta familjen för att uttrycka skolans medkänsla och erbjud stöd: - rektor och/eller nyckelperson besöker familjen 6. Genomför ritualer med hela skolan samlad (minnesstund med tal av rektor och präst/pastor). 7. Hjälp syskon och nära vänner att återgå till normala rutiner. 8. Låt berörda lärare besöka eventuella syskon i hemmet för att: - planera återkomsten till skolan och diskutera sådant som barnen oroar sig särskilt för - diskutera kontakten mellan klass/skola och föräldrar 9. Låt eleverna delta i begravningen med lärare och/eller föräldrar (diskutera med den dödes anhöriga om deltagande vid begravningen). 10. För särskilt drabbade elever bör kraven på ämnesprestationer anpassas till deras nedsatta koncentrationsförmåga och eleven bör erbjudas extra hjälp. 11. Se till att lärarna inhämtar sådan information som säkrar att elever med särskilda behov får den hjälp de behöver (till exempel nära vänner, barn som tidigare upplevt traumatiska förluster, extremt känsliga barn etc). 12. Låt klassen skriva ett brev eller rita teckningar till den döda elevens syskon eller föräldrar. 10

11 ELEV DÖR HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD, forts Organisatoriska synpunkter - Kontakta familjen eller berörd präst för att diskutera hur skolan bör förhålla sig vid begravningen - Förbered barnen på begravningen med tex ett besök i kyrkan - Planera expressiva ritualer i samband med begravningen - Informera andra berörda skolor i grannskapet (skolor där syskon går eller dit eleverna skall gå vidare) - Klassföreståndaren upprätthåller kontakten med familjen för att stötta - Låt skolbänk och andra föremål som påminner om den döde bli kvar i klassrummet till skolårets/terminens slut - Låt klasskamraterna besöka graven 11

12 NÄR PERSONAL DÖR ELLER BLIR SVÅRT SKADAD 1. Rektor samlar krisgrupp och utvald nyckelpersonal. 2. Krisgruppen underrättar familjen om det är en olycka - vid dödsfall är det polisens ansvar att underrätta familjen. 3. Rektor underrättar all personal på skolan om följande: - fakta kring händelsen - vilka stödåtgärder som satts in - hantering av massmedia 4. Krisgruppen ser till att berörda klasser/elever får information om följande: - Olyckan/dödsfallet (observera vid dödsfall: förvissa er om att de närmast anhöriga är underrättade innan eleverna meddelas) - klassrumssamtal samma dag eller senast påföljande dag - skolans vidare åtgärder - eventuella besök på sjukhus (vid olycksfall) - begravning 5. Krisgruppen gör en bedömning av följande: - händelsernas omedelbara effekter på elever och personal - vilka inom personalgruppen och vilka elever som har behov av särskild uppföljning och hjälp - behov av hjälp utifrån 6. Plan för återstoden av dagen: - stöd i klassrummet - eventuell minnesstund - skriftlig information utformas och mångfaldigas som komplement till den muntliga information som gått ut - återkoppling till familjen/anhöriga om vad vi planerar på skolan 7. Om dödsfallet inträffar plötsligt bör ett möte snarast sammankallas där personalen får möjlighet att tala om det inträffade. 12

13 NÄR PERSONAL DÖR ELLER BLIR SVÅRT SKADAD, forts Uppföljning under de närmaste dagarna 1. Inled påföljande dag med en utvärdering av den föregående dagen och gå igenom planerna för den nya dagen. 2. Anordna klassrumssamtal för att gå igenom det inträffade alternativt en uppföljning - "Hur känns det idag?" 3. Kontakta familjen för att uttrycka skolans medkänsla och erbjud stöd: - rektor och/eller nyckelperson besöker familjen 4. Genomför minnesstund med tal av rektor och präst/pastor. 5. Försök att så snabbt som möjligt återföra klassen till normala rutiner. 13

14 ELEVS FÖRÄLDER ELLER SYSKON DÖR 1. När ett dödsfall inträffar i en elevs familj bör rektor eller klassföreståndare underrättas. Om dödsfallet inträffar medan barnet är i skolan bör helst någon familjemedlem komma till skolan, hämta eleven och underrätta personligen. I de fall budet måste förmedlas av skolpersonal bör man använda följande riktlinjer: I Den person som förmedlar budskapet bör vara någon som eleven har förtroende för, helst klassföreståndaren. II Om meddelandet kommit per telefon skall skolan först kontrollera dess riktighet. Ta reda på när och hur dödsfallet ägde rum, innan barnet meddelas. III Samtalet bör äga rum på en ostörd plats, helst i ett rum där man kan sitta ned. IV Budskapet skall förmedlas öppet och rakt på sak, men med tid för mental förberedelse. Berätta för barnet att du kommer med dåliga nyheter: "Jag har något tråkigt att berätta för dig. På vägen till skolan idag råkade din äldste bror ut för en trafikolycka. Han blev påkörd av en bil. Ambulans och läkare kom snabbt till olycksplatsen, men trots att de gjorde allt vad de kunde gick det inte att rädda hans liv. Han dog på väg till sjukhuset." Det är olämpligt att vänta med ett sådant besked till skoldagens slut och man skall inte heller skjuta upp information om hur allvarlig situationen är till eleven skall gå hem. V Efter att budskapet förmedlats skall man sitta kvar hos eleven för att stötta och ta emot eventuella reaktioner och känsloyttringar. VI Läraren bör undvika uttryck av typen: "Allt kommer att bli bra", "Tiden läker alla sår". VII Lämna inte eleven ensam, stanna hos honom eller henne hela tiden och låt andra gå med eventuella besked. Fysisk kontakt kan ha en lugnande inverkan, men om eleven inte vill ha kroppskontakt skall det respekteras. VIII Läraren bör följa eleven hem eller till den plats där den övriga familjen är samlad. IX Med elevens eller familjens tillåtelse informeras klassen om dödsfallet så snart som möjligt. 2. Innan elevens kamrater meddelas, bör läraren tala med det sörjande barnet för att utröna vilka uppgifter som får lämnas ut och hur de skall presenteras. En del elever vill vara närvarande och kanske berätta själva medan andra föredrar att inte delta. Det underlättar om de övriga eleverna vet hur deras sörjande kamrat önskar att de skall förhålla sig (t ex om de skall ta initiativ till samtal eller om den berörde själv skall bestämma när han eller hon vill prata). Diskutera sorg och sorgereaktioner med klassen, men försäkra dig först om att den berörda eleven är beredd på detta. 3. Det har stort symbolvärde att en representant från skolan, helst klassföreståndaren, närvarar vid jordfästningen. 4. Vid en förälders död måste lärarna acceptera och visa förståelse för att den berörda elevens arbetskapacitet sätts ned under en längre tid. Eleven kan därför behöva extra stöd senare när koncentrationsförmågan stabiliserar sig på en mer normal nivå. 5. Låt eleven själv bestämma hur mycket han eller hon vill tala om det som hänt. Låt eleven veta att du finns där för att lyssna om han/hon behöver prata. 6. Informera fortlöpande de anhöriga om barnets prestationer i skolan. 14

15 KLASSRUMSSAMTAL Vid plötsliga, oväntade dödsfall eller andra krishändelser som berör många elever är det lämpligt att genomföra ett strukturerat klassrumssamtal (psykologisk debriefing). Syftet med samtalet är att klarlägga vad som hänt, ge eleverna möjlighet att dela sina reaktioner, berätta för dem att reaktionerna inte är onormala samt hjälpa dem att stötta varandra. Ett sådant samtal kan ta upp till ett par timmar. Man bör ändå undvika att lägga in pauser om det inte gäller de allra yngsta eleverna. Två lärare leder samtalet tillsammans. Båda lärarna bör vara väl kända för eleverna. Samtalet struktureras enligt följande: - Introduktion - Fakta - Tankar - Reaktioner - Information - Avslutning Under introduktionen betonar läraren att när någon dör drabbas de efterlevande av många tankar, intryck och reaktioner som är viktiga att tala om, eftersom det hjälper oss att förstå bättre. Sådana händelser gör oss ledsna och vi kan känna oss rädda eller arga. Genom att tala om det som hänt kan vi bättre förstå hur andra reagerar. Även om det gör ont att prata om det så kan det leda till att det gör mindre ont längre fram. Läraren kan också presentera några regler som är bra att följa därför att de ger barnen trygghet och struktur: - Eleverna skall inte berätta för kamrater eller andra utanför klassen vad deras klasskamrater upplevt, tänkt eller känt. Denna regel lär barnen att respektera varandra. - Ingen skall i efterhand kritiseras för något de sagt eller sättet på vilket de reagerat. Det är helt normalt om några elever gråter eller blir arga och ingen får reta dem för detta efteråt. - Var och en skall tala för sig, ingen talar för någon annan. - Ingen är tvingad att yttra sig under samtalet, bortsett från att berätta hur de fick veta vad som hade hänt. Om de vill kan de sedan bara sitta och lyssna på de andra under återstoden av samtalet. I faktafasen berättar barnen hur de fick höra talas om dödsfallet, vad de fick veta och på vilket sätt de fick veta det (var, när och av vem). Om eleverna varit närvarande vid händelsen, kan de berätta hur de agerade. På så sätt får man både en helhetsbild och en bättre förståelse av händelsen och information kan förmedlas från välinformerade barn till barn som inte vet lika mycket. Detta ger även tillfälle att klara upp missförstånd eller förvirring, motverkar ryktesspridning och ger klassen en gemensam plattform där alla är införstådda med situationen. I denna fas kan läraren notera om några elever är starkare berörda än andra, dvs om de varit vittne till dödsfallet eller informerats om det på ett "brutalt" sätt. På så vis identifierar man vilka elever som är i behov av extra hjälp och stöd. 15

16 KLASSRUMSSAMTAL, forts Läraren kan upplysa om vad han eller hon vet. Det är en fördel om läraren före samtalet har inhämtat så mycket information som möjligt om händelseförloppet, om orsakerna till dödsfallet med mera. I vissa fall kan det vara lämpligt att bjuda in polis, ambulanspersonal eller andra som kan ge barnen förstahandsinformation om händelsen. Barns stora behov av konkret information underskattas ofta av de vuxna. Krishändelser kan ge upphov till ryktesspridning och stor oro. Faktaupplysningar bidrar till att dämpa en sådan reaktion. Genom att fråga eleverna "Vilken var din första tanke när du hörde talas om händelsen?", får man nästan automatiskt fram svar som avslöjar barnens reaktioner och intryck. Barnen kan ha funderingar om att de själva orsakat olyckan eller att de borde ha gjort något för att förhindra den. Om barnen varit vittnen till händelsen kan sådana tankar kännas mycket smärtsamma. Barnens tankar kan också spegla overklighetskänsla eller drömtillstånd (chockreaktion). Med avseende på uttrycksformer överlappar tanke- och reaktionsfaserna delvis varandra. Frågan "Vad var det värsta med det du var med om?" stimulerar ofta eleven att uttrycka sina reaktioner och intryck, samtidigt som den demonstrerar respekt för det barnet upplever som viktigt. Om barnen varit vittnen till ett dödsfall, t ex sett hur en elev avlidit i skolan eller under en skolutflykt, hjälper detta dem att beskriva sina intryck detaljerat med ord. Intrycken kan ha tagits in via samtliga sensoriska kanaler: syn, hörsel, känsel eller lukt. En detaljerad genomgång kan lindra intensiteten i intrycken. Om barnen inte spontant nämner sådana intryck kan man fråga dem rakt på sak: "Var det någon som hörde att han skrek när han såg att han skulle bli påkörd?" Genom att låta barnen klä sådana starka sinnesintryck i ord hjälper man dem att "transportera" ut dem ur sitt aktiva minne. Om bara ett fåtal av barnen upplevt sådana intryck bör dessa tas om hand individuellt och inte tillsammans med den övriga klassen. I sådana fall är det extra viktigt att ha psykosocial stödpersonal för att assistera läraren under samtal. När barnen beskriver sina intryck och reaktioner bör läraren undvika yttrande av typen "Ja, det är helt normalt" och istället fråga: "Var det någon annan som upplevde detsamma eller något liknande?" På så vis låter man barnen uppleva att de reagerat som de andra. Läraren kan också på ett kontrollerat sätt visa sina egna reaktioner och beskriva hur han eller hon upplevt liknande händelser. Om någon elev beskriver en mycket avvikande reaktion undviker man att efterlysa liknande reaktioner hos de andra barnen, då barnet kan uppleva det som stigmatiserande att vara ensam om sitt reaktionssätt. I dessa fall kan istället läraren bekräfta barnets reaktion. I reaktionsfasen berättar barnen om alla sina tankar och reaktioner efter att de fått veta vad som hänt. Man kan uppmuntra dem att berätta hur de reagerat omedelbart efter olyckan, senare samma dag, under den första natten efteråt och hur de känner det nu. Sorg, längtan, hjälplöshet, rädsla och andra reaktioner kan komma fram. Barnen uppmuntras att dela med sig av sina reaktioner. I de lägsta klasserna kan man ta hjälp av t ex teckningar. Man kan inleda med: "Jag ska nu ge er var sitt papper där ni kan rita något av det som ni tänker och känner. Ni bestämmer själva vad ni vill rita." Om dödsfallet är resultatet av en olyckshändelse eller våldshandling bör man vara beredd på att få se teckningar som framställer detta i all sin hemskhet. Teckningarna kan spegla barnens vrede över det som hänt samt deras rädsla att förlora kontrollen över sina känslor. De kan vidare demonstrera en önskan att fullgöra eller göra om händelser (räddningsfantasier). De kan också helt sakna samband med det som hänt. 16

17 KLASSRUMSSAMTAL, forts Man kan även hjälpa barnen att med ord uttrycka och därmed motverka den hjälplöshet de känner, t ex genom att be dem skriva ner sina tankar och reaktioner. De kan få till uppgift att fullfölja meningar som: "Det första jag hörde om olyckan var..." "Det värsta jag upplevde var..." "Jag blir ledsen när jag tänker på..." "Jag önskar att jag kunde ha gjort..." Barnen kan även stimuleras att läsa berättelser och dikter för att hedra sin döda klasskamrat. Tanke- och reaktionsfaserna är de mest tidskrävande. Barnen kan uppvisa starka emotionella reaktioner. Om så sker är det viktigt att läraren mobiliserar omsorg och stöd från de andra barnen - inte bara står för detta själv. Barn kan ge varandra mycket omsorg, vänlighet och stöd. Lärarna kan uppmuntra dem genom att be kamraterna lägga armen om en elev som gråter eller genom att fråga vad de andra känner när Sven gråter. Detta stimulerar barnens prosociala beteende (empati). Var återhållsam med att låta elever berätta om mycket privata förhållanden i gruppen, då de kan ångra detta senare. I informationsfasen sammanfattar läraren det barnen berättar och betonar likheter i deras tankar och reaktioner. Om någon lärare vet hur andra barn reagerat i liknande situationer och berättar om detta, bidrar det ytterligare till att normalisera situationen. Man bör också informera om normala reaktioner vid denna typ av händelser, reaktioner som rädsla och ångest, vrede, hämndkänslor, skuldkänslor, självförebråelser, sorg och koncentrationssvårigheter. Barnen bör förberedas på att de kan uppleva att de hör eller ser den döde eller att det känns som om han eller hon befinner sig i rummet. Sådana upplevelser kan kännas mycket skrämmande, men om man förklarar att detta bara är vårt sätt att lindra förlusten kan onödig rädsla undvikas. Det är bra att förbereda barnen på att de i större eller mindre omfattning, kanske fortsätter att tänka på det tragiska dödsfallet under de närmaste veckorna eller månaderna. De måste emellertid också upplysas om att de inte är onormala om de inte reagerat så. Efter mord och våldsamma dödsfall skall man försäkra barnen att de kan känna sig trygga och inte behöver vara rädda att något skall hända dem själva. Lärarna kan vidare uppmana eleverna att: - tala med sina vänner om det som hänt - tala med sina föräldrar om tankar och intryck - skriva dagbok - stötta varandra under den närmaste tiden - skaffa sig faktaupplysningar om de känner att de behöver det - vid behov ta kontakt med lärare - snabbt komma igång med fritidssysselsättningar som de är intresserade av Att skriva hjälper eleverna att organisera händelsen kognitivt, få bättre perspektiv samt klarlägga och uttrycka känslor. Det kan de göra hemma utan att någon behöver se dem. Nyare forskning har visat hur detta att uttrycka sina innersta tankar och känslor kan ha mycket positiv inverkan på hälsan efter traumatiska händelser och krissituationer. 17

18 KLASSRUMSSAMTAL, forts I avslutningsfasen går man igenom de saker som tagits upp under samtalet och gör upp planer för den närmaste framtiden. Man kan även diskutera klassens roll vid jordfästningen. Man kan avtala om ett eventuellt nytt samtal. Huruvida detta är nödvändigt beror på intensiteten i barns reaktioner. Om flera elever är döda, eller om läraren avlidit hastigt, finns det ofta ett klart behov av flera samtal. Alternativt kan man sätta av fler lektioner för att låta eleverna uttrycka sin sorg. Under den närmaste tiden efteråt kan kreativa uttryck som dramatiskt återskapande av händelsen, teckning, målning och organiserad lek hjälpa barnen att bättre förstå och uttrycka vad som hänt. En samlad aktivitet eller ett initiativ från hela klassen, t ex att sy ett lapptäcke eller rita en stor teckning till de sörjande, kan bli en fin avslutning på ett klassrumssamtal och ger klassen möjlighet att uttrycka sin medkänsla med de drabbade. Under klassrumssamtalet skall lärarna vara observanta på om någon eller några av eleverna är särskilt starkt berörda och efteråt söka upp dessa individuellt. Lärarna bör även uppmuntra barnen att ta kontakt om de behöver prata ytterligare om dödsfallet. Vidare skall de bedöma om det finns enskilda barn som behöver terapeutisk hjälp. Om så är fallet måste barnens föräldrar kontaktas. 18

19 BRUK AV RITUALER Ritualer gör det möjligt att uttrycka känslor direkt utan att behöva använda så många ord. Ritualerna gör det overkliga verkligt och reducerar fantasier. En minnesstund till minne av en elevs eller lärares död är ett bra tillfälle att manifestera och uttrycka gruppens sorg. Eleverna samlas i någon lämplig lokal - aula, matsal, gymnastiksal - för att minnas olyckan på ett värdigt sätt. En minnesstund kan omfatta: - Minnesord av skolans rektor - Minnesord av klassföreståndaren - En tyst minut - En elev läser en passande dikt - Kort andakt förrättad av en präst - En sång eller ett musikstycke. Lämpligt val kan vara den dödes favoritmelodi Låt barnen smycka med blommor, levande ljus med mera. Barnets föräldrar och syskon kan bjudas in, liksom kamrater från andra skolor. Efter minnesstunden kan eleverna gå till sina klassrum, sitta en stund och tala med varandra om såväl akten som själva händelsen. I klassrummet kan den dödes skolbänk (vid lärares död: katedern) smyckas av klassen. Man kan tända ett ljus och sätta upp en bild av den döda kamraten. Eleverna ges sedan möjlighet att uttrycka sin sorg muntligt eller under tystnad medan de betraktar bänken. Elevers närvaro vid visning av den döde diskuteras särskilt i Appendix B i Beredskapsplan för skolan, Barn i Kris av Atle Dyregrov, Rädda Barnen. Deltagande i denna ritual bör vara förbehållet nära vänner, eventuellt den döda elevens klass. Beroende på typen av händelse kan antingen en enda klass, flera klasser eller hela skolan delta i jordfästningen. Här kan eleverna uttrycka sin sorg symboliskt, t ex genom blommor på kistan, teckningar eller andra symboler. En representant för klassen kan säga några ord eller å klassens vägnar lägga en krans på kistan. Ritualer kan genomföras även vid besök på olycks- eller katastrofplatsen. Det förekommer ofta att ceremonier sker spontant; man kan exempelvis se ungdomar som i samlad skara vandrar med tända ljus i händerna till platsen för en trafikolycka. Skolan kan ta initiativ till eller stödja sådana ceremonier, men eleverna bör själva utforma dem. Dagar som födelsedag, dödsdag eller första högtiden efter dödsfallet kan utgöra ett komplement till samtal om den döde. Man kan tända ljus, sjunga, ha blommor i klassrummet, lägga blommor på graven med mera. 19

20 MINNESSTUND FÖRSLAG PÅ DIKTER, PSALMER OCH BÖNER Dikter Jag drömmer om ett land - mörkret finns inte mer blommorna vissnar aldrig vattnet är rent och klart fåglarna sjunger sin lovsång utan uppehåll luften är ren och klar att andas hela skapelsen lovsjunger Gud Jag drömmer om ett land - människorna vaknar och gnuggar allt som varit ur ögonen de vaknar i ett barfotaland där inget längre kan sarga deras fötter där allt är så helt att inget längre kan brista och dö Erland Svenungsson Säg inte, att ingenting blir kvar av den vackraste fjärilen livet gav. Säg inte, att vingarnas färg bleknar bort och försvinner i vinden som stoft, som stoft. Om fjärilens kropp måste gömmas i grav, är ändå den svindlande flykten kvar! Bo Setterlind Jag skall gå genom tysta skyar genom hav av stjärnors ljus och vandra i vita nätter tills jag funnit min Faders hus. Jag skall klappa så sakta på porten där ingen mer går ut och jag skall sjunga av glädje som jag aldrig sjöng förut. 20

KRISPLAN för Vartofta Enhet Läsåret 2013/2014

KRISPLAN för Vartofta Enhet Läsåret 2013/2014 KRISPLAN för Vartofta Enhet Läsåret 2013/2014 Innehållsförteckning 1. Krisgrupp 1:1 Checklista för kartläggning av situationen 1:2 Checklista för krisgruppen 1:3 2. Checklista för arbetsfördelning i krisgruppen

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15

KRISPLAN UTMARKSSKOLAN. Läsåret 14/15 KRISPLAN UTMARKSSKOLAN Läsåret 14/15 Syftet med denna krisplan är att den skall fungera som hjälp och stöd vid kritiska händelser, såsom olyckor och dödsfall (elev/föräldrar/syskon och skolpersonal) som

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 SORGEN...4 VAD ÄR DÅ SORGEN OCH SORGEPROCESSEN?...4 SORGEN TAR SIN TID...5 SORGENS 4 STEG...5 SVÅRT

Läs mer

krisplan ( del 2/2 )

krisplan ( del 2/2 ) Annelundsskolans krisplan ( del 2/2 ) 2012-09-25 KRISGRUPPEN SKALL: Ansvara för innehållet i skolans ceremonilåda. Ansvara för att uppdatera telefonlistor. Ansvara för att krisplanen utvärderas varje läsår

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR Rudolf Steinerskolan I Göteborg 20120423

KRISHANTERINGSPLAN FÖR Rudolf Steinerskolan I Göteborg 20120423 KRISHANTERINGSPLAN FÖR Rudolf Steinerskolan I Göteborg 20120423 Aktuell personal och telefonnummer Elsebeth Östergaard Rektor 031-21 04 14 mobil 0706 272724 Karin Hammarskjöld Skolsköterska 031-21 37 97

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18

KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 KRISPLAN Uppdaterad 2010-02-18 Krisgrupp vid Strandängsskolan 7-9 Namn tel. arbete hemtelefon mobiltelefon Andreas Karlsson 77137 0706 577 137 rektor Susanne Kaczmarek 77769 0709 500 469 bitr. rektor Anna

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN

HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN HANDLINGSPLAN VID AKUTA KRISER PÅ SKANDINAVISKA SKOLAN Mål: Att skapa beredskap för hantering av kriser som berör elever, personal och anhöriga Innehållsförteckning Viktiga telefonnummer s 2 Handlingsplan

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Yttre Ursviksskolan F-5 14/15 Krisplaner för dödsfall, större katastrofer, olyckor och andra situationer

Yttre Ursviksskolan F-5 14/15 Krisplaner för dödsfall, större katastrofer, olyckor och andra situationer Yttre Ursviksskolan F-5 14/15 Krisplaner för dödsfall, större katastrofer, olyckor och andra situationer Reviderad den 6 december 2013 Krisberedskap Krisgruppen: Rektor Jenny Forsell arbetet: 070-2042442

Läs mer

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud.

Lillegårdsskolans ledningsgrupp och lokala skyddsombud. Krisplan för Lillegårdsskolan Inledning I krissituationer är det av högsta vikt att ha en bra och tydlig beredskap. Det skall finnas en välstrukturerad krisgrupp som är till hands för alla berörda vid

Läs mer

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN

KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN KRISGRUPPEN VID SJÖARPSSKOLAN NAMN TELEFON ARB TELEFON HEM Monica Boje 0457-61 88 19 0704-36 95 90 Rektor Reine Cederberg 0709-54 76 80 Arbetslagsledare Per Hultkrantz 0708-84 33 24 Arbetslagsledare Malin

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde

Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde Handlingsplan vid krishändelse Klagshamns skolområde Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: 2013-02-25 1.0 Pär Blondell Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning Innehållsförteckning Handlingsplan

Läs mer

Krisplan. Porthälla utbildning

Krisplan. Porthälla utbildning Krisplan Porthälla utbildning 2011-2012 Innehållförteckning KRISGRUPPENS MEDLEMMAR 1 Rektorer 1 Styrgruppen 1 Övriga i krisgruppen 1 KONTAKTER OCH TELEFONNUMMER 2 KRISREAKTIONER 3 Chockfas 3 Reaktionsfas

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

Efter att krisgruppen samlats och bestämt vilken generell plan som skall följas, görs följande av var och en.

Efter att krisgruppen samlats och bestämt vilken generell plan som skall följas, görs följande av var och en. Barn och ungdom Mjällby skola Christian Pröjtz/ Martin Åsman Direkttel 0456-816420 Direktfax 0456-50297 E-postadress christian.projtz@solvesborg.se martin.asman@solvesborg.se Efter att krisgruppen samlats

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Barns sorg. några råd till familj och vänner. av Atle Dyregrov och Elin Hordvik

Barns sorg. några råd till familj och vänner. av Atle Dyregrov och Elin Hordvik Barns sorg några råd till familj och vänner av Atle Dyregrov och Elin Hordvik Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

# $"%%% # ( "%% (, & ).. / %,"

# $%%% # ( %% (, & ).. / %, !" # $"%%% # & $"'( ( "%% ( ) $"%*% +%, -, & ).. / %,". / %,", ".."0". +,%"% #. 1 &. 1"2'' (.# / "2'' (.& 3 ).( -"*4%.) -"*4. -,%"5555# 1. Inledning 0,%,03,% % " " 0 " 0 % " " %,%" "0 %"" " '0"'%0,% "

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL VÄGLEDNING VID DÖDSFALL 2001-05-22 Rektorsämbetet Universitetskaplan Christina Stendahl 2001-05-17 Vägledning vid en anställds dödsfall När en medarbetare och arbetskamrat dör efter en kortare eller längre

Läs mer

CHECKLISTA VID OLYCKSFALL PÅ SKOLAN

CHECKLISTA VID OLYCKSFALL PÅ SKOLAN KRIS och BEREDSKAPSPLAN för KVARNGÄRDESSKOLAN Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppens medlemmar Resurspersoner och organisationer Checklista vid olycksfall på skolan Handlingsprogram vid olika

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Katastrof Definition: En händelser där flera personer är drabbade och många blir påverkade, direkt eller indirekt, tex bussolyckor, branden i Göteborg,

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola Handlingsplan för krissituationer på S:t Petri skola läsåret 2008/2009 1 Innehållsförteckning Krisgruppens sammansättning.3, 4 Viktiga telefonnummer 5 Dödsfall elev - i skolan 6, 7, 8 Dödsfall elev - utanför

Läs mer

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 1 Beredskapsplan 2013 (reviderad 2013 02 11) Sunnansjö rektorsområde Sunnansjö skola, Hyttvägen 57, 770 12 Sunnansjö / sun.sunnansjo@ludvika.se

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS

HANDLINGSPLAN VID KRIS Reviderad 2015-09-13 HANDLINGSPLAN VID KRIS Småfötternas förskola Lilla Harrie 2 Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppen sid. 3 Viktiga telefonnummer sid. 4 Handlingsplan sid. 5 Arbetsgång vid

Läs mer

KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014

KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014 KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014 Reviderad 2013-12-10 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Krisledningsgrupp sid 4 Telefonlista sid 5 Allvarlig olycka/händelse i förskolan sid 6 Allvarlig olycka

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Krisplan för Ekbackeskolan

Krisplan för Ekbackeskolan 1 Krisplan för Ekbackeskolan beslutad av krisgruppen 2015-08-26 I vår vardag uppstår oundvikligen olika krissituationer som upprör, exempelvis i skolan. Det kan vara en elevs eller arbetstagares dödsfall,

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 3 mars 2014 Karlfeldtgymnasiets krisplan Om en allvarlig olycka eller dödsfall inträffar där elev, lärare eller övrig personal på skolan är inblandad skall

Läs mer

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s.

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s. Krisplan - Studeranderelaterade situationer Reviderad 27.8.2015 Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2 Studerande - svår olycka s. 3 Studerande - dödsfall s. 4 Personal - svår olycka s. 5 Personal dödsfall

Läs mer

Checklista vid akutsituation (5:12 Ektorpsringens krisprogram)

Checklista vid akutsituation (5:12 Ektorpsringens krisprogram) För dig Personal, som tar emot krisbesked 1. Tag fram Mottagningsblanketten Fyll i! Checklista vid akutsituation (5:12 Ektorpsringens krisprogram) 2. Meddela rektor Anders Eriksson Om rektor inte är tillgänglig

Läs mer

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Datum 2015-01-20 Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Innehållsförteckning Inledning... 4 Vid olycka på förskolan/pedagogisk omsorg... 5 Till dig som kontaktar förskolechef:...

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa (eller någon annan du känner) dött.

Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa (eller någon annan du känner) dött. Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa (eller någon annan du känner) dött. För psykisk hälsa NÄR EN FÖRÄLDER DÖR...... så förändras ens liv. En dag händer det värsta, det som du varit så rädd

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm OSBECKSGYMNASIET HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm Reviderad 2014-08-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖLJANDE PERSONER INGÅR I OSBECKSGYMNASIET KRISGRUPP:... 3 TELEFONNUMMER TILL VIKTIGA

Läs mer

KRISPLAN. Föglö grundskola

KRISPLAN. Föglö grundskola 1 KRISPLAN Föglö grundskola 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dikt: Håll om mig 3 1. Stödgruppens funktion och medlemmar 4 2. Åtgärder vid plötsliga döds- och olycksfall 4 3. Om lärare/kollega dött eller om katastrof

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Handlingsplan för extra ordinära händelser Kultur- och utbildningsnämnden

Handlingsplan för extra ordinära händelser Kultur- och utbildningsnämnden Handlingsplan för extra ordinära händelser Kultur- och utbildningsnämnden All verksamhet i skolor, förskolor, bibliotek, badhus mm drabbas någon gång av den plötsliga och smärtsamma händelsen när någon

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER VID OLYCKSFALL, SVÅR SJUKDOM OCH DÖDSFALL HOS PERSONAL VID VÄSTERVIKS KOMMUN (HANDLEDNING VID KRIS) ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13,

Läs mer

Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor

Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor 1. Inledning... 2 2. Om att hjälpa... 3 3. Skolans krisgrupp... 4 4. Krisgruppens uppgift... 5 5. Viktiga telefonnummer... 6 6. Allvarlig händelse under skoltid...

Läs mer

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR Plan upprättad: 2010-01-29 KRIS OCH STÖDPLAN FÖR BARNOMSORGEN I BJURHOLMS KOMMUN Innehåll 1. Inledning... 3 1.2 Organisation... 3 1.3 Ledningsgruppen... 3 1.4 Krislåda... 3 2. Arbetsgång vid allvarlig

Läs mer

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21

29 KRISPLAN Väsby skola Sidan 1 av 8 Upplands Väsby kommun Rev. 2011-09-21 Väsby skola Sidan 1 av 8 Krisplan för Väsby skola, läsåret 2011/12 Innehållsförteckning 1 Krisgrupperna består av 2 Viktiga telefonnummer 2 Personer att kontakta vid kris Tanken med krisplanen 3 Krisgruppens

Läs mer

Krishanteringsplan vid:

Krishanteringsplan vid: Krishanteringsplan vid: Familjecentralen Långaveka förskola - Långavekaskolan Långåsskolan Långås förskola Morups förskola Ormvråkens förskola Skogstorpsskolan Solhagens förskola Smedjans förskola Vitklöverns

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Handlingsplan vid. för Stadsgårdens Utbildningsenhet. Reviderad: 2015-03-26

Handlingsplan vid. för Stadsgårdens Utbildningsenhet. Reviderad: 2015-03-26 Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet 1 Krisgruppen för Stadsgårdens Utbildningsenhet Leder och fattar beslut. Samlas på rektorsexpeditonen. Rektor Christin Lund Ansvarig för krisplanen Leder

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet

Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet Handlingsplan för krisarbete efter det akuta skedet Central krisgrupp Titel Namn Jobb Mobil Bostad Rektor Geneskolan Malin Petersson 26 53 62 073-086 68 44 765 27 Rektor Geneskolan Nicklas Wästlund 26

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris Handlingsplan vid kris Att skapa beredskap att hantera kriser som berör elever och personal INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga telefonnummer Handlingsmodell vid akuta kriser Krissituationer med olyckor och dödsfall

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Förord...2. Dödsfall...3. Olycksfall...5. Första hjälpen vid olyckor och brand...6. Deltagare som mister anhörig...7. Allmänna råd vid samtal...

Förord...2. Dödsfall...3. Olycksfall...5. Första hjälpen vid olyckor och brand...6. Deltagare som mister anhörig...7. Allmänna råd vid samtal... Innehållsförteckning Förord...2 Dödsfall...3 Olycksfall...5 Första hjälpen vid olyckor och brand...6 Deltagare som mister anhörig...7 Allmänna råd vid samtal... 8 Avlastningssamtal...9 Reaktionsfaser en

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Kris och katastrof handlingsplan för Viktoriaskolan inkl. Pärlan

Kris och katastrof handlingsplan för Viktoriaskolan inkl. Pärlan Viktoriaskolan Kris och katastrof handlingsplan för Viktoriaskolan inkl. Pärlan reviderad Örebro hösten 2015 Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man hamnat i en sådan

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Beredskapsplan för krissituationer

Beredskapsplan för krissituationer Beredskapsplan för krissituationer Sävsjö 2015-06-30 G:/Sävsjö-ADM/BUN/Aleholm/SAN Krisgrupp 2015//2016 Namn: Arbete: Mobil: Hem: Johnas Stranne (sammankallande) Rektor Sandra Andersson Rektor Ammi Hylander

Läs mer

KRISPLAN. Norsjö kommuns skolor

KRISPLAN. Norsjö kommuns skolor KRISPLAN Norsjö kommuns skolor Innehåll Krisledningsgruppen och kontaktpersoner... 4 Viktiga nummer... 5 Allvarlig olycka/händelse i skolan... 6 Akuta åtgärder på olycksplatsen... 6 Information till Rektor...

Läs mer