3. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (I SKOLAN) 4. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (UTANFÖR SKOLAN)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (I SKOLAN) 4. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (UTANFÖR SKOLAN)"

Transkript

1 1. KRISPLAN, Östra kommundelen 2. FÖRHÅLLNINGSSÄTT 3. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (I SKOLAN) 4. ELEV AVLIDER HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD (UTANFÖR SKOLAN) 5. LÄRARES/PERSONALS DÖD 6. ELEVS FÖRÄLDRAR ELLER SYSKON AVLIDER 7. KLASSRUMSSAMTAL 8. BRUK AV RITUALER 9. MINNESSTUND FÖRSLAG PÅ DIKTER, PSALMER, BÖNER 10. FÖRSLAG PÅ LITTERATUR BREVMALLAR 11. BEREDSKAPSPLAN FÖR SKOLAN BARN I SORG 12. VID OLYCKA ELLER ANNAT KRISLARM (BLANKETT) 1

2 KRISPLAN Krisgruppen för östra kommundelen (Barnomsorgen och Skolorna) Den person som först får kännedom om händelse, som fordrar insatser utöver det vanliga, larmar (då så krävs) på telefon 112 räddningskår, utlöser brandlarm och kontaktar rektor i östra kommundelens krisgrupp. Denna i sin tur sammankallar snarast övriga i krisgruppen. Befattning Namn Ort Telefonnummer Telefonnummer arbete bostad Rektor Anette Mariannelund Lindblom Rektor Linda Mariannelund Carlsson Rektor Yvonne Hagle Ingatorp/Hult priv Expedition / Monica Mariannelund Adm assistent Karlsson Adm sekr. Maria Mariannelund Söderström priv Skolkurator Michael Mariannelund Molinder-Eklöf Skolsköterska Iréne Mariannelund Forsberg Lärare Elisabeth Mariannelund , Lindskog Lärare Jenny Johansson Ingatorp Fritidspedagog Catrine Evertsson Förskollärare Anna Mariannelund Hjort Barnomsorg Camilla Ingatorp Johansson Furan, personal Therese Eksjö Söderqvist Präst Åke Eldberg , Pastor, Centrum- Samuel Hagle kyrkan Checklista för kartläggning av situationen 1. Vilka har drabbats? 3. Hur och var skedde det hela? - Elev - I skolan - Anhörig till elev - Utanför skolan - Personal - Under vilka omständigheter 2. Vad är det som har hänt? 4. Vilken information har förmedlats? - Olycka - Svår sjukdom 5. Hur ser situationen ut nu? - Dödsfall - Andra händelser 2

3 Kontaktpersoner inom krisgruppen för Furulundsskolan Befattning Namn Telefonnummer Telefonnummer arbete bostad Rektor Anette Lindblom Expedition / Monica Karlsson Adm assistent Adm sekr. Maria Söderström pr Skolkurator Michael Molinder-Eklöf Skolsköterska Iréne Forsberg Skolvaktmästare Birger Karlsson Lärare Elisabeth Lindskog , Präst Åke Eldberg , Pastor, Centrum- Samuel Hagle kyrkan Checklista för krisgruppen 1. Arbetsfördelning - Rektor för respektive skola ansvarar för att skaffa information - Rektor för respektive skola ansvarar för att kontakta och samla all personal - Krisgruppen samlas för att organisera de åtgärder som skall vidtas - Elevhälsan eller klasslärare underrättar klassen om dödsfall - Rektor ansvarar för information till och hantering av massmedia 2. Information - Eleverna informeras klassvis av klassföreståndaren - Vid behov anlitas skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska, andra lärare i klassen, polisen eller präst - Vid allvarlig olycka/dödsfall kallas klassens föräldrar till föräldramöte - Övriga föräldrar meddelas skriftligt om det inträffade 3. Uppföljning - Klassrumssamtal - Ritualer i klassrummet - Deltagande i begravning - Utvärdering och genomgång av krisgruppens arbete 3

4 Kontaktpersoner inom krisgruppen för Ingatorps skola Befattning Namn Telefonnummer Telefonnummer arbete bostad Rektor Yvonne Hagle priv Expedition/ Monica Karlsson Adm assistent Adm sekr. Maria Söderström Skolkurator Michael Molinder-Eklöf Skolsköterska Iréne Forsberg Lärare Jenny Johansson Fritidsped Catrine Evertsson Präst Magnus Andersson Checklista för krisgruppen 1. Arbetsfördelning - Rektor för respektive skola ansvarar för att skaffa information - Rektor för respektive skola ansvarar för att kontakta och samla all personal - Krisgruppen samlas för att organisera de åtgärder som skall vidtas - Elevhälsan eller klasslärare underrättar klassen om dödsfall - Rektor ansvarar för information till och hantering av massmedia 2. Information - Eleverna informeras klassvis av klassföreståndaren - Vid behov anlitas skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska, andra lärare i klassen, polisen eller präst - Vid allvarlig olycka/dödsfall kallas klassens föräldrar till föräldramöte - Övriga föräldrar meddelas skriftligt om det inträffade 3. Uppföljning - Klassrumssamtal - Ritualer i klassrummet - Deltagande i begravning - Utvärdering och genomgång av krisgruppens arbete 4

5 FÖRHÅLLNINGSSÄTT Krishjälp - Finnas där - Våga stanna hos den drabbade så att känslor inte trycks undan - Hjälpa den drabbade att konfronteras med vad som hänt genom att uppmana till att berätta detaljerat (strukturerar kaos och bidrar till att förvirringen släpper) - Hjälpa den drabbade att undvika att fatta stora beslut - Mobilisera nätverk - Hjälpa den sörjande att ta farväl av den döde - Följa upp, respektera och klargöra att sorgeprocess tar tid - Vara uppmärksam på och respektera fysiska besvär Ändamålsenlig hållning Kunskaper Kunskap om krisförlopp, reaktioner och så vidare. Empati Förmågan till inlevelse och inkännande. Du får gärna känna "för" och "med", men inte "som". Man kan aldrig förstå en annan människa fullständigt. Det är bara i empatiska relationer vi känner oss förstådda. Självkännedom Vågar jag utsätta mig för andras utsatthet? Man kommer inte närmare en annan människa än sina egna rädslor. Tänk igenom vilka uppgifter du kan ta på dig i en krissituation. Det är viktigt att man får ventilera situationen. Eget liv Förankring och påfyllning utanför jobbet. Det är människors upplevelser som är viktiga men det är jobbigt att höra människors beskrivningar av sina lidanden. 5

6 ELEV DÖR HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD A. Om händelsen sker på skolan 1. Medicinsk första hjälp. 2. Personal stannar hos barnet. 3. Ambulans och polis tillkallas. 4. Rektor och expeditionspersonal underrättas. 5. Rektor samlar krisgrupp och utvald nyckelpersonal. 6. Krisgruppen/nyckelpersonal underrättar familjen om det är en olycka - vid dödsfall är det polisens ansvar att underrätta familjen. 7. Krisgruppen underrättar all personal på skolan om följande: - fakta kring händelsen - vilka stödåtgärder som satts in - hantering av massmedia 8. Krisgruppen ser till att berörda klasser/elever (helst av respektive lärare) får information om följande: - olyckan/dödsfallet (observera vid dödsfall: förvissa er om att de närmast anhöriga är underrättade innan eleverna meddelas) - klassrumssamtal samma dag eller senast påföljande dag - skolans vidare åtgärder - eventuella besök på sjukhus (vid olycksfall) - begravning 9. Krisgruppen gör en bedömning av följande: - händelsernas omedelbara effekter på elever och personal - vilka elever och vilka inom personalgruppen som har behov av särskild uppföljning och hjälp - behov av hjälp utifrån 10. Plan för återstoden av dagen: - stöd i klassrummet - eventuell minnesstund - skriftlig information utformas och mångfaldigas. Dels som komplement till den muntliga information som gått ut, dels som information till föräldrar 11. Stöd till berörd personal. 12. Om massmedia kommer till platsen skall elevens kamrater, familj och lärare skyddas. 13. Om eleven tillhör en klubb, organisation eller liknande: - kontakta laget eller klubben för samordning av uppföljning - inställ inte träningspass eller andra aktiviteter, men markera med en minnesstund/minnesord 6

7 - ha ett samtal med elevens närmaste vänner ELEV DÖR HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD, forts Uppföljning under de närmaste dagarna 1. Inled påföljande dag med en utvärdering av den föregående dagen och gå igenom planerna för den nya dagen. 2. Anordna klassrumssamtal för att gå igenom det inträffade alternativt en uppföljning - "Hur känns det idag?" 3. Anordna gruppsammankomster för särskilt starkt berörda barn. 4. Vid olycksfall utan dödlig utgång - låt klassen besöka sjukhuset. 5. Håll ett personalmöte vid dagens slut: - förmedla aktuell information - redogör för vidare planering - hjälp personalen att uttrycka sina tankar och reaktioner - informera om möjligheter att följa upp det som hänt 6. Kontakta familjen för att uttrycka skolans medkänsla och erbjud stöd: - rektor och/eller nyckelperson besöker familjen 7. Genomför ritualer med hela skolan samlad (minnesstund med tal av rektor och präst/pastor). 8. Hjälp syskon och nära vänner att återgå till normala rutiner. 9. Låt berörda lärare besöka eventuella syskon i hemmet för att: - planera återkomsten till skolan och diskutera sådant som barnen oroar sig särskilt för - diskutera kontakten mellan klass/skola och föräldrar 10. Låt eleverna delta i begravningen med lärare och/eller föräldrar (diskutera detta med den dödes anhöriga). 11. För särskilt drabbade elever bör kraven på ämnesprestationer anpassas till deras nedsatta koncentrationsförmåga och eleven bör erbjudas extra hjälp. 12. Se till att lärarna inhämtar sådan information som säkrar att elever med särskilda behov får den hjälp de behöver (till exempel nära vänner, barn som tidigare upplevt traumatiska förluster, extremt känsliga barn etc). 13. Låt klassen skriva ett brev eller rita teckningar till den döda elevens syskon eller föräldrar. 7

8 ELEV DÖR HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD, forts Organisatoriska synpunkter - Kontakta familjen eller berörd präst för att diskutera hur skolan bör förhålla sig vid begravningen - Planera expressiva ritualer i samband med begravningen - Informera andra berörda skolor i grannskapet (skolor där syskon går eller dit eleverna skall gå vidare) - Klassföreståndaren upprätthåller kontakten med familjen för att stötta - Låt skolbänk och andra föremål som påminner om den döde bli kvar i klassrummet till skolårets/terminens slut - Låt klasskamraterna besöka graven 8

9 ELEV DÖR HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD B. Om händelsen inträffar utanför skolan 1. Sjukhusets psykologiska katastrofledningsgrupp ansvarar för att skolans ledning informeras när en sådan olycka sker. 2. Under resor skall medföljande lärare förse sig med en aktuell adress- och telefonlista över samtliga elever och vuxna. Detta är väsentligt för att snabbt komma i kontakt med berörda personer om olyckan är framme. Kopior av dessa listor skall finnas på skolans expedition eller personalrum. Läraren meddelar skolan om frånvaro genom att exempelvis ringa från bussens mobiltelefon till skolan strax efter att resan påbörjats. Detta för att läraren skall slippa lämna bussen med eleverna. 3. Rektor/krisgruppen kontrollerar uppgifterna om döds- eller olycksfallet innan dessa förmedlas till personal och elever. Gruppen samlar in så mycket fakta som möjligt om händelsen från polis, sjukhus, föräldrar etc. Den information som förmedlas bör innehålla följande: - när, var och hur olyckan skedde - om andra elever var närvarande - var den döde befinner sig 4. Rektor ansvarar för information till krisgruppen och tillsammans ger de information till personal och elever. 5. Krisgruppen gör en bedömning av följande: - händelsernas omedelbara effekter på elever och personal - vilka elever och vilka inom personalgruppen som har behov av särskild uppföljning och hjälp - behov av hjälp utifrån 6. Plan för återstoden av dagen: - stöd i klassrummet - eventuell minnesstund - skriftlig information utformas och mångfaldigas. Dels som komplement till den muntliga information som gått ut, dels som information till föräldrar 7. Stöd till berörd personal. 8. Om massmedia kommer till platsen skall elevens kamrater, familj och lärare skyddas. 9. Om eleven tillhör en klubb, organisation eller liknande: - kontakta laget eller klubben för samordning av uppföljning - inställ inte träningspass eller andra aktiviteter, men markera med en minnesstund/minnesord - ha ett samtal med elevens närmaste vänner 9

10 ELEV DÖR HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD, forts Uppföljning under de närmaste dagarna 1. Personalen inleder påföljande dag med en utvärdering av den föregående dagen och gå igenom planerna för den nya dagen. 2. Anordna klassrumssamtal för att gå igenom det inträffade alternativt en uppföljning - "Hur känns det idag?" 3. Anordna gruppsammankomster för särskilt starkt berörda barn. 4. Håll ett personalmöte vid dagens slut: - förmedla aktuell information - redogör för vidare planering - hjälp personalen att uttrycka sina tankar och reaktioner - informera om möjligheter att följa upp det som hänt 5. Kontakta familjen för att uttrycka skolans medkänsla och erbjud stöd: - rektor och/eller nyckelperson besöker familjen 6. Genomför ritualer med hela skolan samlad (minnesstund med tal av rektor och präst/pastor). 7. Hjälp syskon och nära vänner att återgå till normala rutiner. 8. Låt berörda lärare besöka eventuella syskon i hemmet för att: - planera återkomsten till skolan och diskutera sådant som barnen oroar sig särskilt för - diskutera kontakten mellan klass/skola och föräldrar 9. Låt eleverna delta i begravningen med lärare och/eller föräldrar (diskutera med den dödes anhöriga om deltagande vid begravningen). 10. För särskilt drabbade elever bör kraven på ämnesprestationer anpassas till deras nedsatta koncentrationsförmåga och eleven bör erbjudas extra hjälp. 11. Se till att lärarna inhämtar sådan information som säkrar att elever med särskilda behov får den hjälp de behöver (till exempel nära vänner, barn som tidigare upplevt traumatiska förluster, extremt känsliga barn etc). 12. Låt klassen skriva ett brev eller rita teckningar till den döda elevens syskon eller föräldrar. 10

11 ELEV DÖR HASTIGT ELLER BLIR SVÅRT SKADAD, forts Organisatoriska synpunkter - Kontakta familjen eller berörd präst för att diskutera hur skolan bör förhålla sig vid begravningen - Förbered barnen på begravningen med tex ett besök i kyrkan - Planera expressiva ritualer i samband med begravningen - Informera andra berörda skolor i grannskapet (skolor där syskon går eller dit eleverna skall gå vidare) - Klassföreståndaren upprätthåller kontakten med familjen för att stötta - Låt skolbänk och andra föremål som påminner om den döde bli kvar i klassrummet till skolårets/terminens slut - Låt klasskamraterna besöka graven 11

12 NÄR PERSONAL DÖR ELLER BLIR SVÅRT SKADAD 1. Rektor samlar krisgrupp och utvald nyckelpersonal. 2. Krisgruppen underrättar familjen om det är en olycka - vid dödsfall är det polisens ansvar att underrätta familjen. 3. Rektor underrättar all personal på skolan om följande: - fakta kring händelsen - vilka stödåtgärder som satts in - hantering av massmedia 4. Krisgruppen ser till att berörda klasser/elever får information om följande: - Olyckan/dödsfallet (observera vid dödsfall: förvissa er om att de närmast anhöriga är underrättade innan eleverna meddelas) - klassrumssamtal samma dag eller senast påföljande dag - skolans vidare åtgärder - eventuella besök på sjukhus (vid olycksfall) - begravning 5. Krisgruppen gör en bedömning av följande: - händelsernas omedelbara effekter på elever och personal - vilka inom personalgruppen och vilka elever som har behov av särskild uppföljning och hjälp - behov av hjälp utifrån 6. Plan för återstoden av dagen: - stöd i klassrummet - eventuell minnesstund - skriftlig information utformas och mångfaldigas som komplement till den muntliga information som gått ut - återkoppling till familjen/anhöriga om vad vi planerar på skolan 7. Om dödsfallet inträffar plötsligt bör ett möte snarast sammankallas där personalen får möjlighet att tala om det inträffade. 12

13 NÄR PERSONAL DÖR ELLER BLIR SVÅRT SKADAD, forts Uppföljning under de närmaste dagarna 1. Inled påföljande dag med en utvärdering av den föregående dagen och gå igenom planerna för den nya dagen. 2. Anordna klassrumssamtal för att gå igenom det inträffade alternativt en uppföljning - "Hur känns det idag?" 3. Kontakta familjen för att uttrycka skolans medkänsla och erbjud stöd: - rektor och/eller nyckelperson besöker familjen 4. Genomför minnesstund med tal av rektor och präst/pastor. 5. Försök att så snabbt som möjligt återföra klassen till normala rutiner. 13

14 ELEVS FÖRÄLDER ELLER SYSKON DÖR 1. När ett dödsfall inträffar i en elevs familj bör rektor eller klassföreståndare underrättas. Om dödsfallet inträffar medan barnet är i skolan bör helst någon familjemedlem komma till skolan, hämta eleven och underrätta personligen. I de fall budet måste förmedlas av skolpersonal bör man använda följande riktlinjer: I Den person som förmedlar budskapet bör vara någon som eleven har förtroende för, helst klassföreståndaren. II Om meddelandet kommit per telefon skall skolan först kontrollera dess riktighet. Ta reda på när och hur dödsfallet ägde rum, innan barnet meddelas. III Samtalet bör äga rum på en ostörd plats, helst i ett rum där man kan sitta ned. IV Budskapet skall förmedlas öppet och rakt på sak, men med tid för mental förberedelse. Berätta för barnet att du kommer med dåliga nyheter: "Jag har något tråkigt att berätta för dig. På vägen till skolan idag råkade din äldste bror ut för en trafikolycka. Han blev påkörd av en bil. Ambulans och läkare kom snabbt till olycksplatsen, men trots att de gjorde allt vad de kunde gick det inte att rädda hans liv. Han dog på väg till sjukhuset." Det är olämpligt att vänta med ett sådant besked till skoldagens slut och man skall inte heller skjuta upp information om hur allvarlig situationen är till eleven skall gå hem. V Efter att budskapet förmedlats skall man sitta kvar hos eleven för att stötta och ta emot eventuella reaktioner och känsloyttringar. VI Läraren bör undvika uttryck av typen: "Allt kommer att bli bra", "Tiden läker alla sår". VII Lämna inte eleven ensam, stanna hos honom eller henne hela tiden och låt andra gå med eventuella besked. Fysisk kontakt kan ha en lugnande inverkan, men om eleven inte vill ha kroppskontakt skall det respekteras. VIII Läraren bör följa eleven hem eller till den plats där den övriga familjen är samlad. IX Med elevens eller familjens tillåtelse informeras klassen om dödsfallet så snart som möjligt. 2. Innan elevens kamrater meddelas, bör läraren tala med det sörjande barnet för att utröna vilka uppgifter som får lämnas ut och hur de skall presenteras. En del elever vill vara närvarande och kanske berätta själva medan andra föredrar att inte delta. Det underlättar om de övriga eleverna vet hur deras sörjande kamrat önskar att de skall förhålla sig (t ex om de skall ta initiativ till samtal eller om den berörde själv skall bestämma när han eller hon vill prata). Diskutera sorg och sorgereaktioner med klassen, men försäkra dig först om att den berörda eleven är beredd på detta. 3. Det har stort symbolvärde att en representant från skolan, helst klassföreståndaren, närvarar vid jordfästningen. 4. Vid en förälders död måste lärarna acceptera och visa förståelse för att den berörda elevens arbetskapacitet sätts ned under en längre tid. Eleven kan därför behöva extra stöd senare när koncentrationsförmågan stabiliserar sig på en mer normal nivå. 5. Låt eleven själv bestämma hur mycket han eller hon vill tala om det som hänt. Låt eleven veta att du finns där för att lyssna om han/hon behöver prata. 6. Informera fortlöpande de anhöriga om barnets prestationer i skolan. 14

15 KLASSRUMSSAMTAL Vid plötsliga, oväntade dödsfall eller andra krishändelser som berör många elever är det lämpligt att genomföra ett strukturerat klassrumssamtal (psykologisk debriefing). Syftet med samtalet är att klarlägga vad som hänt, ge eleverna möjlighet att dela sina reaktioner, berätta för dem att reaktionerna inte är onormala samt hjälpa dem att stötta varandra. Ett sådant samtal kan ta upp till ett par timmar. Man bör ändå undvika att lägga in pauser om det inte gäller de allra yngsta eleverna. Två lärare leder samtalet tillsammans. Båda lärarna bör vara väl kända för eleverna. Samtalet struktureras enligt följande: - Introduktion - Fakta - Tankar - Reaktioner - Information - Avslutning Under introduktionen betonar läraren att när någon dör drabbas de efterlevande av många tankar, intryck och reaktioner som är viktiga att tala om, eftersom det hjälper oss att förstå bättre. Sådana händelser gör oss ledsna och vi kan känna oss rädda eller arga. Genom att tala om det som hänt kan vi bättre förstå hur andra reagerar. Även om det gör ont att prata om det så kan det leda till att det gör mindre ont längre fram. Läraren kan också presentera några regler som är bra att följa därför att de ger barnen trygghet och struktur: - Eleverna skall inte berätta för kamrater eller andra utanför klassen vad deras klasskamrater upplevt, tänkt eller känt. Denna regel lär barnen att respektera varandra. - Ingen skall i efterhand kritiseras för något de sagt eller sättet på vilket de reagerat. Det är helt normalt om några elever gråter eller blir arga och ingen får reta dem för detta efteråt. - Var och en skall tala för sig, ingen talar för någon annan. - Ingen är tvingad att yttra sig under samtalet, bortsett från att berätta hur de fick veta vad som hade hänt. Om de vill kan de sedan bara sitta och lyssna på de andra under återstoden av samtalet. I faktafasen berättar barnen hur de fick höra talas om dödsfallet, vad de fick veta och på vilket sätt de fick veta det (var, när och av vem). Om eleverna varit närvarande vid händelsen, kan de berätta hur de agerade. På så sätt får man både en helhetsbild och en bättre förståelse av händelsen och information kan förmedlas från välinformerade barn till barn som inte vet lika mycket. Detta ger även tillfälle att klara upp missförstånd eller förvirring, motverkar ryktesspridning och ger klassen en gemensam plattform där alla är införstådda med situationen. I denna fas kan läraren notera om några elever är starkare berörda än andra, dvs om de varit vittne till dödsfallet eller informerats om det på ett "brutalt" sätt. På så vis identifierar man vilka elever som är i behov av extra hjälp och stöd. 15

16 KLASSRUMSSAMTAL, forts Läraren kan upplysa om vad han eller hon vet. Det är en fördel om läraren före samtalet har inhämtat så mycket information som möjligt om händelseförloppet, om orsakerna till dödsfallet med mera. I vissa fall kan det vara lämpligt att bjuda in polis, ambulanspersonal eller andra som kan ge barnen förstahandsinformation om händelsen. Barns stora behov av konkret information underskattas ofta av de vuxna. Krishändelser kan ge upphov till ryktesspridning och stor oro. Faktaupplysningar bidrar till att dämpa en sådan reaktion. Genom att fråga eleverna "Vilken var din första tanke när du hörde talas om händelsen?", får man nästan automatiskt fram svar som avslöjar barnens reaktioner och intryck. Barnen kan ha funderingar om att de själva orsakat olyckan eller att de borde ha gjort något för att förhindra den. Om barnen varit vittnen till händelsen kan sådana tankar kännas mycket smärtsamma. Barnens tankar kan också spegla overklighetskänsla eller drömtillstånd (chockreaktion). Med avseende på uttrycksformer överlappar tanke- och reaktionsfaserna delvis varandra. Frågan "Vad var det värsta med det du var med om?" stimulerar ofta eleven att uttrycka sina reaktioner och intryck, samtidigt som den demonstrerar respekt för det barnet upplever som viktigt. Om barnen varit vittnen till ett dödsfall, t ex sett hur en elev avlidit i skolan eller under en skolutflykt, hjälper detta dem att beskriva sina intryck detaljerat med ord. Intrycken kan ha tagits in via samtliga sensoriska kanaler: syn, hörsel, känsel eller lukt. En detaljerad genomgång kan lindra intensiteten i intrycken. Om barnen inte spontant nämner sådana intryck kan man fråga dem rakt på sak: "Var det någon som hörde att han skrek när han såg att han skulle bli påkörd?" Genom att låta barnen klä sådana starka sinnesintryck i ord hjälper man dem att "transportera" ut dem ur sitt aktiva minne. Om bara ett fåtal av barnen upplevt sådana intryck bör dessa tas om hand individuellt och inte tillsammans med den övriga klassen. I sådana fall är det extra viktigt att ha psykosocial stödpersonal för att assistera läraren under samtal. När barnen beskriver sina intryck och reaktioner bör läraren undvika yttrande av typen "Ja, det är helt normalt" och istället fråga: "Var det någon annan som upplevde detsamma eller något liknande?" På så vis låter man barnen uppleva att de reagerat som de andra. Läraren kan också på ett kontrollerat sätt visa sina egna reaktioner och beskriva hur han eller hon upplevt liknande händelser. Om någon elev beskriver en mycket avvikande reaktion undviker man att efterlysa liknande reaktioner hos de andra barnen, då barnet kan uppleva det som stigmatiserande att vara ensam om sitt reaktionssätt. I dessa fall kan istället läraren bekräfta barnets reaktion. I reaktionsfasen berättar barnen om alla sina tankar och reaktioner efter att de fått veta vad som hänt. Man kan uppmuntra dem att berätta hur de reagerat omedelbart efter olyckan, senare samma dag, under den första natten efteråt och hur de känner det nu. Sorg, längtan, hjälplöshet, rädsla och andra reaktioner kan komma fram. Barnen uppmuntras att dela med sig av sina reaktioner. I de lägsta klasserna kan man ta hjälp av t ex teckningar. Man kan inleda med: "Jag ska nu ge er var sitt papper där ni kan rita något av det som ni tänker och känner. Ni bestämmer själva vad ni vill rita." Om dödsfallet är resultatet av en olyckshändelse eller våldshandling bör man vara beredd på att få se teckningar som framställer detta i all sin hemskhet. Teckningarna kan spegla barnens vrede över det som hänt samt deras rädsla att förlora kontrollen över sina känslor. De kan vidare demonstrera en önskan att fullgöra eller göra om händelser (räddningsfantasier). De kan också helt sakna samband med det som hänt. 16

17 KLASSRUMSSAMTAL, forts Man kan även hjälpa barnen att med ord uttrycka och därmed motverka den hjälplöshet de känner, t ex genom att be dem skriva ner sina tankar och reaktioner. De kan få till uppgift att fullfölja meningar som: "Det första jag hörde om olyckan var..." "Det värsta jag upplevde var..." "Jag blir ledsen när jag tänker på..." "Jag önskar att jag kunde ha gjort..." Barnen kan även stimuleras att läsa berättelser och dikter för att hedra sin döda klasskamrat. Tanke- och reaktionsfaserna är de mest tidskrävande. Barnen kan uppvisa starka emotionella reaktioner. Om så sker är det viktigt att läraren mobiliserar omsorg och stöd från de andra barnen - inte bara står för detta själv. Barn kan ge varandra mycket omsorg, vänlighet och stöd. Lärarna kan uppmuntra dem genom att be kamraterna lägga armen om en elev som gråter eller genom att fråga vad de andra känner när Sven gråter. Detta stimulerar barnens prosociala beteende (empati). Var återhållsam med att låta elever berätta om mycket privata förhållanden i gruppen, då de kan ångra detta senare. I informationsfasen sammanfattar läraren det barnen berättar och betonar likheter i deras tankar och reaktioner. Om någon lärare vet hur andra barn reagerat i liknande situationer och berättar om detta, bidrar det ytterligare till att normalisera situationen. Man bör också informera om normala reaktioner vid denna typ av händelser, reaktioner som rädsla och ångest, vrede, hämndkänslor, skuldkänslor, självförebråelser, sorg och koncentrationssvårigheter. Barnen bör förberedas på att de kan uppleva att de hör eller ser den döde eller att det känns som om han eller hon befinner sig i rummet. Sådana upplevelser kan kännas mycket skrämmande, men om man förklarar att detta bara är vårt sätt att lindra förlusten kan onödig rädsla undvikas. Det är bra att förbereda barnen på att de i större eller mindre omfattning, kanske fortsätter att tänka på det tragiska dödsfallet under de närmaste veckorna eller månaderna. De måste emellertid också upplysas om att de inte är onormala om de inte reagerat så. Efter mord och våldsamma dödsfall skall man försäkra barnen att de kan känna sig trygga och inte behöver vara rädda att något skall hända dem själva. Lärarna kan vidare uppmana eleverna att: - tala med sina vänner om det som hänt - tala med sina föräldrar om tankar och intryck - skriva dagbok - stötta varandra under den närmaste tiden - skaffa sig faktaupplysningar om de känner att de behöver det - vid behov ta kontakt med lärare - snabbt komma igång med fritidssysselsättningar som de är intresserade av Att skriva hjälper eleverna att organisera händelsen kognitivt, få bättre perspektiv samt klarlägga och uttrycka känslor. Det kan de göra hemma utan att någon behöver se dem. Nyare forskning har visat hur detta att uttrycka sina innersta tankar och känslor kan ha mycket positiv inverkan på hälsan efter traumatiska händelser och krissituationer. 17

18 KLASSRUMSSAMTAL, forts I avslutningsfasen går man igenom de saker som tagits upp under samtalet och gör upp planer för den närmaste framtiden. Man kan även diskutera klassens roll vid jordfästningen. Man kan avtala om ett eventuellt nytt samtal. Huruvida detta är nödvändigt beror på intensiteten i barns reaktioner. Om flera elever är döda, eller om läraren avlidit hastigt, finns det ofta ett klart behov av flera samtal. Alternativt kan man sätta av fler lektioner för att låta eleverna uttrycka sin sorg. Under den närmaste tiden efteråt kan kreativa uttryck som dramatiskt återskapande av händelsen, teckning, målning och organiserad lek hjälpa barnen att bättre förstå och uttrycka vad som hänt. En samlad aktivitet eller ett initiativ från hela klassen, t ex att sy ett lapptäcke eller rita en stor teckning till de sörjande, kan bli en fin avslutning på ett klassrumssamtal och ger klassen möjlighet att uttrycka sin medkänsla med de drabbade. Under klassrumssamtalet skall lärarna vara observanta på om någon eller några av eleverna är särskilt starkt berörda och efteråt söka upp dessa individuellt. Lärarna bör även uppmuntra barnen att ta kontakt om de behöver prata ytterligare om dödsfallet. Vidare skall de bedöma om det finns enskilda barn som behöver terapeutisk hjälp. Om så är fallet måste barnens föräldrar kontaktas. 18

19 BRUK AV RITUALER Ritualer gör det möjligt att uttrycka känslor direkt utan att behöva använda så många ord. Ritualerna gör det overkliga verkligt och reducerar fantasier. En minnesstund till minne av en elevs eller lärares död är ett bra tillfälle att manifestera och uttrycka gruppens sorg. Eleverna samlas i någon lämplig lokal - aula, matsal, gymnastiksal - för att minnas olyckan på ett värdigt sätt. En minnesstund kan omfatta: - Minnesord av skolans rektor - Minnesord av klassföreståndaren - En tyst minut - En elev läser en passande dikt - Kort andakt förrättad av en präst - En sång eller ett musikstycke. Lämpligt val kan vara den dödes favoritmelodi Låt barnen smycka med blommor, levande ljus med mera. Barnets föräldrar och syskon kan bjudas in, liksom kamrater från andra skolor. Efter minnesstunden kan eleverna gå till sina klassrum, sitta en stund och tala med varandra om såväl akten som själva händelsen. I klassrummet kan den dödes skolbänk (vid lärares död: katedern) smyckas av klassen. Man kan tända ett ljus och sätta upp en bild av den döda kamraten. Eleverna ges sedan möjlighet att uttrycka sin sorg muntligt eller under tystnad medan de betraktar bänken. Elevers närvaro vid visning av den döde diskuteras särskilt i Appendix B i Beredskapsplan för skolan, Barn i Kris av Atle Dyregrov, Rädda Barnen. Deltagande i denna ritual bör vara förbehållet nära vänner, eventuellt den döda elevens klass. Beroende på typen av händelse kan antingen en enda klass, flera klasser eller hela skolan delta i jordfästningen. Här kan eleverna uttrycka sin sorg symboliskt, t ex genom blommor på kistan, teckningar eller andra symboler. En representant för klassen kan säga några ord eller å klassens vägnar lägga en krans på kistan. Ritualer kan genomföras även vid besök på olycks- eller katastrofplatsen. Det förekommer ofta att ceremonier sker spontant; man kan exempelvis se ungdomar som i samlad skara vandrar med tända ljus i händerna till platsen för en trafikolycka. Skolan kan ta initiativ till eller stödja sådana ceremonier, men eleverna bör själva utforma dem. Dagar som födelsedag, dödsdag eller första högtiden efter dödsfallet kan utgöra ett komplement till samtal om den döde. Man kan tända ljus, sjunga, ha blommor i klassrummet, lägga blommor på graven med mera. 19

20 MINNESSTUND FÖRSLAG PÅ DIKTER, PSALMER OCH BÖNER Dikter Jag drömmer om ett land - mörkret finns inte mer blommorna vissnar aldrig vattnet är rent och klart fåglarna sjunger sin lovsång utan uppehåll luften är ren och klar att andas hela skapelsen lovsjunger Gud Jag drömmer om ett land - människorna vaknar och gnuggar allt som varit ur ögonen de vaknar i ett barfotaland där inget längre kan sarga deras fötter där allt är så helt att inget längre kan brista och dö Erland Svenungsson Säg inte, att ingenting blir kvar av den vackraste fjärilen livet gav. Säg inte, att vingarnas färg bleknar bort och försvinner i vinden som stoft, som stoft. Om fjärilens kropp måste gömmas i grav, är ändå den svindlande flykten kvar! Bo Setterlind Jag skall gå genom tysta skyar genom hav av stjärnors ljus och vandra i vita nätter tills jag funnit min Faders hus. Jag skall klappa så sakta på porten där ingen mer går ut och jag skall sjunga av glädje som jag aldrig sjöng förut. 20

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog 1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog Hela natten har jag svävat mellan månljusa träd Och mitt hjärta bävar för förvandlingens väg Mina vänner ser

Läs mer

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Ingen kan göra allt, men alla kan göra något en studie kring pedagogers uppfattning om sin kompetens i att möta barn i sorg. Författare Linda Abrahamsson Madelene

Läs mer

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 - Resursskolan - Särskolan - Fritidshemmet - F-9 Förord Det är viktigt att all personal på enheten känner till vår lokala krisplan. Den bör läsas igenom som en förberedelse,

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

Ett steg i taget. när livet går i bitar

Ett steg i taget. när livet går i bitar Ett steg i taget när livet går i bitar Barncancerfonden Banérgatan 16, Box 5408 114 84 Stockholm www.barncancerfonden.se projektledare Johanna Perwe Produktion Snick-Snack AB Luntmakargatan 90 113 51 Stockholm

Läs mer

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05 Kris- och stödplan Skolförvaltning nordväst Örebro kommun 1 Uppdaterad 2012-11-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Skolans policy 3 Tänkbara krissituationer 4 Kriser och deras förlopp 5-7 Vanliga sorgereaktioner

Läs mer

Att stödja barn och ungdomar som mist en anhörig. Vägledning för föräldrar och andra som tar hand om barn

Att stödja barn och ungdomar som mist en anhörig. Vägledning för föräldrar och andra som tar hand om barn Att stödja barn och ungdomar som mist en anhörig. Vägledning för föräldrar och andra som tar hand om barn Att stödja ett barn som mist en anhörig Få händelser i livet påverkar familjer lika starkt som

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. Begravningstankar. En intervjustudie med några människor i Stockholm. Ingela Larsson Februari 2008

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. Begravningstankar. En intervjustudie med några människor i Stockholm. Ingela Larsson Februari 2008 Beteckning: Rel C vt 2008:1 Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Begravningstankar En intervjustudie med några människor i Stockholm Ingela Larsson Februari 2008 C-uppsats, 10 poäng Religionsvetenskap

Läs mer

ATT SKRIVA EN KRISPLAN

ATT SKRIVA EN KRISPLAN SVENSKA SCOUTRÅDET ATT SKRIVA EN KRISPLAN NÄR, HUR OCH VARFÖR MARIA LINDMARK 7/9/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 STEG FÖR STEG ATT SKRIVA EN KRISPLAN...5 STEG 1 Brainstorma!...5 STEG 2 Sortera

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Lärarhandledning Osynliga sår

Lärarhandledning Osynliga sår Lärarhandledning Lärarhandledning Osynliga sår Förord... 3 Inledning... 4 Inför användningen av programmen... 5 Inventera era styrkor och svagheter... 5 Fördomarna och verkligheten... 5 Frågor att reflektera

Läs mer

Tidskriften produceras av Västerbottens museum för Västerbottens läns hembygdsförbund Pris: 75: 3 09 I bleka dödens minut

Tidskriften produceras av Västerbottens museum för Västerbottens läns hembygdsförbund Pris: 75: 3 09 I bleka dödens minut 3 09 I bleka dödens minut I detta nummer INNEHÅLL Hur gör jag nu? Hur gjorde man förr? 2 iréne gustafson Konsten att dö 12 camilla lif Döden bevarad på bild 16 märta hedvall Vanliga och ovanliga begravningar

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN

GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN 1 INNEHÅLL GUDSTJÄNSTEN / introduktion... 4 Ordets och bordets gudstjänst 5 Ordets och bordets gudstjänst för alla åldrar 9 Ordets gudstjänst 12 Bordets andakt 14 RITUALER

Läs mer

Vägar genom sorg. CeFAM Kris- & katastrofpsykologi

Vägar genom sorg. CeFAM Kris- & katastrofpsykologi Vägar genom sorg CeFAM Kris- & katastrofpsykologi De dödas kläder som du får ta hand om på sjukhuset och lägga bakom dig i bilen och köra hemåt med, de dödas kläder är mycket tysta. Tystare än någon skog

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar

Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar artikelnr: 1806001 foto: Tord Harlin (omslag, sid 16, 32, 42, 60) Jim Elfström/IKON (sid 4, 8, 50) Conny Nyhlén (sid 24) produktion: Intellecta Uppsala

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Begravning istället för dop

Begravning istället för dop Begravning istället för dop Om begravningen av barn som föds döda eller dör i späd ålder. Karin Larsdotter Umeå universitet VT10 Teologi och religionsvetenskap Kandidatuppsats i historisk och praktisk

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer