för hushållsel och hemförsäkring Upphandling av metodutbildning och handledning för personal i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för hushållsel och hemförsäkring 2010 17 Upphandling av metodutbildning och handledning för personal i"

Transkript

1 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 12 Årsredovisning Reviderad investeringsbudget Redovisning av handkassor och växelkassor inom nämndens verksamhet 15 Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd 16 Norm för försörjningsstöd 2010 samt förslag till ny norm/schablon för hushållsel och hemförsäkring Upphandling av metodutbildning och handledning för personal i verksamheten Ungdomslotsen 18 Upphandling av gymnasial omvårdnadsutbildning 19 Förslag till bildande av föreningsråd 20 Erbjudande om etappvärdskap under O-Ringen Detaljplan för del av Skummeslöv 24:1 22 Överföring av kvarstående medel från Laholm turist ekonomisk förening 23 Anslag till projektet Turista hemma 24 Redovisning av delegationsbeslut 25 Anmälan av delegationsbeslut 26 Informationsärenden 27 Anmälningsärenden

2 Laholms kommun Utvecklings- och näringslivsnämnden har haft sammanträde den 4 mars 2010 Protokollet, som justerats den 8 mars 2010, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, Laholm. Kommunledningskontoret Barbro Nilsson Sekreterare Bevis om anslag Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 9 mars till och med den 31 mars 2010 intygas. Barbro Nilsson Kommunledningskontoret

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 1 (18) Plats och tid Lärcentrum, Laholm, kl Beslutande Roland Gottfridsson (C), ordf Magnus Johansson (S) Jan Gottfriedson (FP) Kaj Talik (C) Angela Magnusson (M) Susanne Blixt (M), ej 19, Olof Bertilsson (S) Kenneth Camitz (M), 19, Övriga deltagande Kenneth Camitz (M), ersättare Louise Robertsson, ekonom, Inger Jönsson, 1:e socialsekreterare, 15, 16, 24, 26 Pia Svensson, enhetschef, 17, 18 Annika Fernlund, personalsekreterare, 19 Mats Franzén, projektledare, 19 Reino Jacobsson, vik. turistchef, 20, 23, 26 Tomas Segerlund, turistsamordnare, 20, 23, 26 Anna-Lena Lundby, karttekniker, 21 Marie Holm-Hofve, socialsekreterare, 24 Fredrik Swärdh, näringslivssekreterare, 26 Gerry Andersson, verksamhetschef Barbro Nilsson, kommunsekreterare Utses att justera Olof Bertilsson Plats och tid för justering Kommunledningskontoret, Paragrafer Sekreterare Barbro Nilsson Ordförande Roland Gottfridsson Justerande

4 Olof Bertilsson

5 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 UNN 12 Dnr Årsredovisning 2009 Enligt den kommunala redovisningslagen skall för varje räkenskapsår den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut och en årsredovisning. Syftet med årsredovisningen är att den skall redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Den kommunala årsredovisningen skall således ge information till olika intressenter samt utgöra underlag för styrning och uppföljning av nämndernas verksamheter. Beslutsunderlag Utvecklings- och näringslivskontorets förslag till årsredovisning. Vid sammanträdet föreslås följande ändringar: Effektmål 3:1: Målet är uppfyllt. Redovisning sidan 7: Redovisningen för 2008 kompletteras med kostnader för ekonomiskt bistånd. 1. Årsredovisningen för 2009 godkännes med de förändringar som föreslagits vid sammanträdet. 2. Årsredovisningen överlämnas till kommunstyrelsen.

6 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 UNN 13 Dnr Reviderad investeringsbudget 2010 Utvecklings- och näringslivskontoret redovisar förslag till reviderad investeringsbudget år Beslutsunderlag Förslag till reviderad investeringsbudget år Förslaget till reviderad investeringsbudget för 2010 godkännes och överlämnas till kommunstyrelsen.

7 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 UNN 14 Dnr Redovisning av handkassor och växelkassor inom nämndens verksamhet Utvecklings- och näringslivsnämnden beslutar om tilldelning och ansvar avseende handkassor och växelkassor. Information lämnas årligen i samband med bokslutet gällande omslutningen. En handkassa kan användas till mindre inköp där fakturering ej är rimlig och får inte vara större än vad som är motiverat med hänsyn till användningsområdet. Nedanstående personer har utsetts på respektive arbetsställe och dessa får ansvar för varsin handkassa: Annika Stark, Serv-center, ersättare Göran Lago. Handkassan är på 500 kronor. Elisabeth Pauldén, Turistbyrån, ersättare Tomas Segerlund. Handkassa på 200 kronor och växelkassa på kronor. Redovisningen godkännes.

8 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 UNN 15 Dnr Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd Utvecklings- och näringslivskontoret har upprättat förslag till vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsens Stöd för rättstillämpning och handläggning, Ekonomiskt bistånd är ett komplement till Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd. I Stöd för rättstillämpning och handläggning ges praktiska råd för handläggning av ekonomiskt bistånd. Det nu upprättade förslaget avser kommunens avvikelse eller tillägg till Socialstyrelsens rekommendationer. Beslutsunderlag Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Laholms kommun. Föreliggande förslag till vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd antas att gälla fr o m den 4 mars 2010.

9 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 UNN 16 Dnr Norm för försörjningsstöd 2010 samt förslag till ny norm/schablon för hushållsel och hemförsäkring 2010 Regeringen har den 3 december 2009 fattat beslut om ändring i socialtjänstförordningen som innehåller riksnormen för försörjningsstöd. Ändringen har trätt i kraft den 1 januari Normen för 2010 är oförändrad i förhållande till 2009 års norm. Utvecklings- och näringslivsnämnden beslutade den 10 december 2008 att försörjningsstödet skall baseras på den av regeringen fastställda riksnormen. Skäliga kostnader för hushållsel, hemförsäkring och möbler kommer att läggas utanför normen och beräknas utifrån konsumentverkets beräkningar för 2009 samt bedömas utifrån det individuella behovet. Basbeloppet för 2010 har sänkts till kronor. Alla belopp som enligt riktlinjerna är knutna till basbeloppet kommer att justeras för Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 12 februari Nämnden lägger redovisningen till handlingarna.

10 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 UNN 17 Dnr Upphandling av metodutbildning och handledning för personal i verksamheten Ungdomslotsen Enhetschefen vid vuxenutbildningen informerar om upphandling av metodutbildning och handledning för personal i verksamheten Ungdomslotsen. Upphandlingen har genomförts som en förenklad upphandling. Avtalsperioden omfattar tiden 15 mars mars Nämnden uppdrar åt ordföranden att anta anbud för upphandlingen.

11 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 UNN 18 Dnr Upphandling av gymnasial omvårdnadsutbildning Inom ramen för samverkan kring vuxnas lärande slöts ett samverkansavtal under 2009 mellan de halländska kommunerna. Syftet med avtalet är ett ökat utbildningsutbud för medborgarna och därigenom utökad tillgång till utbildning för vuxna i Halland. Avtalet reglerar också hur samverkan sker gällande inventering av utbildningsbehov för att möta efterfrågan samt anpassa befintligt utbud mot behov. En av ambitionerna med samverkansavtalet är att skapa en struktur för vuxnas lärande i Halland genom framtagande av nya utbildningar, gemensam upphandling och gemensam marknadsföring. Just nu pågår en sammanställning av nu gällande upphandlingsavtal i respektive kommun. Denna kartläggning syftar även till att ge underlag för ett utökat framtida samarbete kring gemensam upphandling och utnyttjande av varandras avtal. Noteras bör att gemensam upphandling inte garanterar lägre kostnad per utbildningsplats. Däremot ger det ökad flexibiliteten, ett bredare utbildningsutbud och högre kvalitet ur ett individperspektiv. Laholm har tre pågående upphandlingsavtal avseende gymnasial utbildning för vuxna. I gällande avtal för kurser ur omvårdnadsprogrammet är klausul om förlängning av avtalet redan utnyttjat och gäller till Detta innebär att ny upphandling behöver göras under våren Alternativt kan platser köpas av annan kommun, förslagsvis Halmstad, för att invänta en översyn inom ramen för det regionala samarbetet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 23 februari forts

12 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 UNN 18 forts Ny lokal upphandling skall göras för ett år med möjlighet till förlängning.

13 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 UNN 19 Dnr Förslag till bildande av föreningsråd Behovet av meningsfull sysselsättning för ungdomar, långtidsarbetslösa och för personer med olika former av arbetsnedsättning har under senare år ökat. Samtidigt uttrycker det ideella föreningslivet ett behov av arbetskraft för olika uppgifter inom den enskilda föreningen av såväl längre som kortare karaktär. Bildande av ett föreningsråd kan vara ett sätt att tillmötesgå båda behoven på ett effektivt och strukturerat sätt. Ett föreningsråd kan utgöra en funktion som gör att ungdomar eller personer med arbetsnedsättning eller liknade fångas upp för att erbjudas arbeten inom föreningslivet. Detta kan gälla personer med lönebidrag eller som befinner sig i Fas 3, nära utförsäkring, inom Lyftet, Ungdomslotsen eller liknade. Synergieffekter kan uppnås med en jämnare årsarbetstid, säsongsarbete i en förening ska kunna kompletteras med arbete i en annan förening övrig tid. Föreningsrådet ska vara en fristående verksamhet som finansieras genom medlemsavgifter, anställningsstöd, avgifter och kommunalt bidrag. Målsättningen är att individer årligen erbjuds sysselsättning inom föreningslivet. Enligt tidsplanen uppgår det kommunala bidraget för 2010 till kronor, för 2011 till kronor och för 2012 till kronor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 22 februari Nämnden godkänner förslaget till bildande av föreningsråd. 2. Utvecklings- och näringslivsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag med kronor för verksamheten 2010.

14 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 UNN 20 Dnr Erbjudande om etappvärdskap under O-Ringen 2012 O-Ringen som är världens största orienteringsäventyr och ett av Sveriges största idrottsevenemang kommer under 2012 att arrangeras i Halmstad. Evenemanget beräknas då få mer än besökare från över 40 länder. O-Ringen erbjuder i skrivelse kommunen att vara värd för en tävlingsetapp, vilket bl a innebär att tävlingsetappen namnsätts efter kommunen och presenteras i massmedia och i tävlingsbestämmelserna som Laholms etappen. Etappens namn skall exponeras vid tävlingsplatsen på portalerna vid ingångarna till arenan samt på mål och prisutdelningstribun. Dessutom disponeras en monter i marknadsföringstältet samt möjlighet att marknadsföra sig vid O-ringen 2010 och Som ersättning för rättigheterna enligt ovan skall kommunen erlägga kronor. Nämnden beslutade den 18 november 2009 att ställa sig positiv till deltagande i arrangemanget och föreslår att kostnaderna fördelas med hälften vardera av kommunstyrelsen och utvecklings- och näringslivsnämnden. Kommunstyrelsen beslutade den 9 februari 2010 att delta i arrangemanget och vara värd för en tävlingsetapp och anslå kronor för deltagandet. Kommunstyrelsen uppmanar nämnden att tillföra resterande kronor. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 9 februari 2010, 35. Turistchefens tjänstskrivelse den 11 januari Utvecklings- och näringslivsnämnden anslår kronor ur nämndens budgetram för arrangemanget.

15 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 UNN 21 Dnr Detaljplan för del av Skummeslöv 24:1 Miljö- och byggnadsnämnden har för samråd översänt förslag till detaljplan för Skummeslöv 24:1 m fl. Planområdet ligger i den södra delen av Skummeslövsstrand. Infart till området sker från Stjärnhemsvägen i öster. I väster gränsar området till stugområde vid Fiskaregatan och i norr till grönområde på fastigheten Skummeslöv 3:10. I söder gränsar planområdet till bostadsområde vid Fäladsvägen. Syftet med planförslaget är att pröva lämpligheten att inom fastigheten Skummeslöv 24:1 fortsätta utbyggnaden med friliggande enbostadshus för permanentboende och i västra delen komplettera befintlig sommarbebyggelse med en mindre bostadsgrupp nya fritidshus på relativt små tomter. Mellan de båda bostadsdelarna är planerat ett relativt brett naturstråk. Tillsammans med mark såväl söder som norr om skapar detta ett grönt stråk i landskapet. Beslutsunderlag Samrådshandling den 10 februari Nämnden har ingen erinran mot förslaget, dock skall tillfartsvägarna till området beaktas ur trafiksäkerhetssynpunkt.

16 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 UNN 22 Dnr Överföring av kvarstående medel från Laholm turist ekonomisk förening Laholm turist ekonomisk förenings årsstämma beslutade den 15 juni 2005 att avveckla föreningen snarast. I och med detta möte anser sig styrelsen ha uppfyllt det som beslutades vid Laholm turist ekonomisk förenings årsmöte den 30 mars 2005, 11b och därmed upplöses styrelsen. Kvarstående frågor om likvidation handhas av ordföranden och vice ordföranden som har rätt att avsluta verksamheten och därmed sammanhängande frågor. Enligt föreningens stadgar, 17: Föreningens upplösning. Vid en upplösning av föreningen skall kommunen besluta om de bibehållna tillgångarnas användning till ändamål som främjar turistnäringen i föreningens verksamhetsområde. Beslutsunderlag Stadgar för Laholm turist ekonomisk förening. Protokoll från årsstämma den 30 mars Protokoll från extra föreningsstämma den 15 juni Utvecklings- och näringslivsnämnden beslutar enligt föreningens intention att överta kvarstående medel, ,96 kronor, att användas enligt föreningens stadgar. 2. Utvecklings- och näringslivskontoret ges i uppdrag att inkomma med förslag till användning av övertagna medel.

17 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 UNN 23 Dnr Anslag till projektet Turista hemma Turistchefen redogör för projektet Turista hemma som är planerat att genomföras i slutet av maj eller början av juni. En enkät om intresset från turistföretagen att delta för en kostnad av kronor/företag har genomförts. Intresset från företagen har varit lågt och anmälningsavgiften, som skall användas till marknadsföring, har upplevts som för hög. Nämnden beslutar anslå kronor ur marknadsföringsanslaget för arrangemanget. Ny enkät till företagen om intresset för deltagande skall göras.

18 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 UNN 24 Dnr Redovisning av delegationsbeslut Enligt delegationsordning för utvecklings- och näringslivsnämnden skall beslut som fattats med stöd av delegeringsuppdrag fortlöpande anmälas till nämnden genom överlämnande av förteckning eller protokoll över besluten. Nämnden beslutade vid sammanträde den 22 april 2009, 37, att justeringsmannen skall välja ut ett delegationsbeslut för redovisning vid nämndens nästa sammanträde. Justeringsmannen har valt följande ärende: Avslag enligt SoL 4:1 till försörjningsstöd. Socialsekreterare Marie Holm-Hofve redovisar ärendets handläggning. Redovisningen godkännes.

19 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 UNN 25 Dnr Anmälan av delegationsbeslut 1. Arbetsutskottets beslut , Ordföranden, åtgärd för att undvika försörjningsstödsberoende Dnr /20 3. Beslut om ekonomiskt bistånd mm: Januari st Februari

20 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 UNN 26 Dnr Informationsärenden Socialbidragsstatistik Inger Jönsson Semestra hemma Reino Jacobsson Stadsfesten Reino Jacobsson Förslag till framtida organisation och samarbetsområden, Offensiva Laholm. Separat bilaga. Fredrik Swärdh Ledamöternas inspel. Verksamhetschefens agenda. _

21 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 UNN 27 Dnr Anmälningsärenden 1. Arbetsförmedlingen, lokal överenskommelse om sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Dnr /10 2. Kommunstyrelsen, omdisponering av anslag på grund av lägre internhyror. Dnr / Länsstyrelsen, uppföljning av introduktion december Dnr /10 4. Migrationsverket, ansökan om extra ersättning för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden. Dnr / Migrationsverket, skrivelse om organiserad vidareflyttning. Dnr / Länsrätten, domar i ärenden om ekonomiskt bistånd. Dnr / Polismyndigheten, underrättelse om beslut i bidragsbrott. Dnr / Åklagarmyndigheten, underrättelser om beslut. Dnr /

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 16 Ekonomisk redovisning 17 Ungdomsarbetslösheten och ekonomiskt bistånd 18 Vandrarhemsverksamheten i Laholm 19 Internkontrollplan för år 2011 20 Namnsättning

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-29

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-29 Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2012-10-29 Ärendelista 131 Närvarorätt för utomstående 132 Arbetsmarknadsinsatser - AMI 133 Ekonomisk redovisning 2012 134 Handkassa - Koordinator på Lärcentrum

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Lars Carlén Kommunhuset i Lomma 2014-10-08 Paragrafer 168-180

Lars Carlén Kommunhuset i Lomma 2014-10-08 Paragrafer 168-180 Sammanträdesdatum s. 1 (19) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-09-30 10-01 Plats The Lodge, Romeleåsen Tid Tis- onsdagen 30 september-1 oktober 2014 kl. 9.00-16.30, 9.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 472-476, 484, 486 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29. 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland

Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29. 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29 Paragraf Ärendelista 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland 23 Interpellation om internt e-postmeddelande

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016

84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2013-08-21 Ärendelista 84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 85 Yttrande över rapport Effektivare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer