Sida (17)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 2011-01-13 1 (17)"

Transkript

1 (17) Plats och tid Valfisken, BUN:s sammanträdesrum, Simrishamn, kl (ajournering kl ) Beslutande Karin Fellström-Arnoldsson (M) Martin Dahlberg (M) Ulf Jönsson (M) tjänstgör för Ingegerd Bergfors (FP) Gunilla Aastrup Persson (ÖP), ordförande Martin Nkoubou (C) Göran Thorén (S) Birgitta Englander (S), 1-2 Per Thorstad (V) tjänstgör för Birgitta Englander (S), 3-14 Clas-Göran Thornqvist (S) Charlotte Elm Ravn (FI) Övriga närvarande Inga Olsson (M) Ulla Nilsson (M) Jeanette Svensson (ÖP) Ida Svensson (C) Gerd Lundin (S) Per Thorstad (V), 1-2 Jenny Ahlner (MP) Camilla Backman (FI) Gunilla Janlert, kultur- och fritidschef Mats Carlsson, stf kultur- och fritidschef Siw Persson Lena Alebo, museichef, 1, 4 Seth Selleck, ungdomssamordnare, 1, 4 Elisabeth Wikenhed, kultursekreterare, 1, 4 Utses att justera Martin Dahlberg Justeringens Kultur- och fritidsförvaltningen, , kl plats och tid Underskrifter Sekreterare Siw Persson Paragrafer 1-15 Ordförande Gunilla Aastrup Persson Organ Justerande Sammanträdesdatum Martin Dahlberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kultur- och fritidsförvaltningen Siw Persson

2 Dnr 20011/5 Information om kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden Kultur- och fritidschefen lämnar en kort presentation av kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden. Stf kultur- och fritidschef Mats Carlsson, ungdomssamordnare Seth Selleck, museichef Lena Alebo och Elisabeth Wikenhed lämnar information om sina respektive verksamhetsområden. Presentation av kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden. Ärendet föranleder inga beslut.

3 Redovisning av delegationsbeslut Kultur- och fritidsnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 1/ Anställningsavtal. Dnr 2010/8 - Dino Mujkovic, allmän visstidsanställning, , fritidsledare vid Ungdomens Hus. - Oline Sörensen, allmän visstidsanställning, , antikvarie vid Österlens Museum. - Teodor Widerberg, timanställning, , flytthjälp vid Österlens Museum. - Jenny Delin, allmän visstidsanställning, , bibliotekarie vid biblioteken i Simrishamns kommun. - Göran Schöldt, allmän visstidsanställning, , bibliotekarie vid biblioteken i Simrishamns kommun. - Ulrika Wallebom, allmän visstidsanställning, , antikvarie vid Österlens Museum. - Dino Mujkovic, allmän visstidsanställning, , fritidsledare vid Ungdomens Hus. - Matilda Åberg, tillsvidareanställning 50 %, from , fritidsledare vid Ungdomens Hus. - Daniel Quartey, allmän visstidsanställning, , fritidsledare vid Ungdomens Hus. - Daniel Quartey, tillsvidareanställning 50 %, from , fritidsledare vid Ungdomens Hus.

4 Dnr 2010/19 Kultur- och fritidsnämndens taxor 2011 Kultur- och fritidsnämndens förslag till taxor antogs i nämnden , 111. Kommunfullmäktige har därefter vid sammanträde , 166, gällande rubricerad fråga beslutat Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kultur- och fritidsnämnden för förtydligande och förnyad beredning med utgångspunkt från de frågor som ställts under kommunfullmäktiges överläggningar. Kultur- och fritidsnämndens beslut , 111. Kommunstyrelsens beslut , 245. Kommunfullmäktiges beslut , 141. Kommunfullmäktiges beslut , 166. Kultur- och fritidsnämndens beslut , 99. Kommunfullmäktiges beslut , 110. Avtal om köp av tid m m i Grand-biografens lokaler. Förslag till kultur- och fritidsnämndens taxor Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Ajournering Kultur- och fritidsnämndens sammanträde ajourneras kl för utdelning av Simrishamns kommuns kulturpris och föreningsledarstipendium. Ej uttaga hyresavgift vid föreningars entrébelagda arrangemang. Anta övriga taxor 2011 enligt föreliggande förslag. Uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att gällande Grand kontakta AV-Kompaniet för att inleda förhandlingar angående hyresfria lokaler för föreningar. Redovisa resultatet av förhandlingarna med AV-Kompaniet vid nämndens sammanträde forts.

5 forts. Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige AV-Kompaniet

6 Dnr 2010/70 Utdelning av kulturpris och föreningsledarstipendium 2010 I nämndens budget finns upptaget medel för utdelning av ett årligen återkommande kulturpris och ett föreningsledarstipendium. Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde att tilldela Simrishamns kommuns kulturpris till Anne Swärd och Simrishamns kommuns föreningsledarstipendium till Kay Hallgren, Gyllebo IF/Gärsnäs AIS. Årets utdelning av priserna sker på Ungdomens Hus i Kulturhuset Valfisken och prisutdelare är Karin Fellström-Arnoldsson. Ungdomar från Ungdomens Hus framför musik och egenhändigt skrivna låtar. Ärendet föranleder inget beslut.

7 Dnr 2010/116 Beslutsattestanter 2011 För disposition av 2011 års budget erfordras beslut angående beslutsattestanter respektive ersättare. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till attestlista Antaga föreliggande förslag till attestlista Kommunledningskontoret Revisionen

8 Dnr 2010/119 Kultur- och fritidsnämndens delegeringsordning Kultur- och fritidsnämnden har att antaga ny delegeringsordning för nämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsens delegeringsordning för personalärenden , 76. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till delegeringsordning. Antaga framlagt förslag till delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden. Samtliga delegater

9 Dnr 2011/4 Kultur- och fritidsnämndens representation i olika organ Kultur- och fritidsnämnden har att utse och välja representation i följande organ: Lokala Nationaldagskommittén Namngruppen för gatunamn Stiftelsen Björn och Gunilla Ståludds Donationsfond Stiftelsen Baskemölla Nykterhetsvänner 3 st 1 st 1+1 st 1+1 st Stadgar för Stiftelsen Björn och Gunilla Ståludds Donationsfond. Stadgar för Stiftelsen Baskemölla Nykterhetsvänner. Utse ordföranden, 1:e vice ordföranden och 2:e vice ordföranden som representanter i Lokala Nationaldagskommittén. Utse 1:e vice ordföranden som representant i Namngruppen för gatunamn. Utse Ulla Nilsson som ordinarie ledamot och Camilla Backman som ersättare i Stiftelsen Björn och Gunilla Ståludds Donationsfond. Utse 2:e vice ordföranden som ordinarie ledamot och Martin Nkoubou som ersättare i Stiftelsen Baskemölla Nykterhetsvänner. Lokala Nationaldagskommittén Namngruppen för gatunamn Stiftelsen Björn och Gunilla Ståludds Donationsfond Stiftelsen Baskemölla Nykterhetsvänner

10 Dnr 2010/104 Sammanträdesdagar 2011 Kultur- och fritidsnämnden skall fastställa sammanträdesdagar för Kultur- och fritidsförvaltningens förslag: 10-11/2, 10/3, 14/4, 12/5, 9/6, 11/8, 8/9, 13/10, 10/11 samt 8/12. Besluta i enlighet med föreliggande förslag. I samband med februarisammanträdet arrangera utbildningsdagar med övernattning. Hanna-Karin Persson, kommunledningskontoret

11 Dnr 2010/57 Arrangörsbidrag 2011, del 2 I underlaget inför kultur- och fritidsnämndens beslut angående arrangörsbidrag till Föreningen Frukostmöten i Simrishamn hade ett felaktigt belopp angående ansökt bidrag av misstag angivits. Det korrekta belopp som söktes var kronor beviljades föreningen bidrag på kronor. Inkommen bidragsansökan. Kultur- och fritidsnämndens protokoll, , 139. Ompröva tidigare beslut. Bevilja Föreningen Frukostmöten i Simrishamn ett bidrag på totalt kronor. Föreningen Frukostmöten

12 Dnr 2008/157 Förslag till detaljplan för Viks Fiskeläge 1:32 Utställt förslag till detaljplan för Viks Fiskeläge 1:32 syftar till att pröva möjligheten att uppföra ca 45 nya bostadshus väster om Viks fiskeläge och norr om Djupadals golfbana. Planområdet berörs inte av något riksintresse. Samhällsbyggnadsförvaltningens kungörelse , jämte utställningshandlingar. Kultur- och fritidsnämndens beslut , 18. Samhällsbyggnadsförvaltningens kungörelse , jämte utställningshandlingar. Inte framföra några erinringar mot förslaget, dock poängteras att i det fortsatta planarbetet bör stor hänsyn tas till bevarande av befintliga naturvärden som stengärde, äppelträd, trädridåer, grönytor och annan befintlig vegetation. Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och bygglovsavdelningen

13 Dnr 2008/127 Förslag till detaljplan för Borrby 62:1 och s:67 Utställt förslag till detaljplan möjliggör att en rastplats kan anordnas vid väg 1500 med allmänna parkeringsplatser samt en kiosk- och toalettbyggnad. Detaljplanen möjliggör också byggande av en friluftsanläggning/semesterby med uthyrningsstugor och en servicebyggnad samt gång- och cykelväg längs med väg Som utgångspunkt för planläggningen finns kommunens strävan att värna om naturmiljön samt öka tillgängligheten till planområdet, dynlandskapet och strandområdet. Planområdet ligger inom bl a område av riksintresse för rörligt friluftsliv. Samhällsbyggnadsförvaltningens kungörelse , jämte utställningshandlingar. Kultur- och fritidsnämndens beslut , 117. Samhällsbyggnadsförvaltningens kungörelse , jämte utställningshandlingar. Byggandet av en kiosk- och toalettbyggnad är positivt, dock bör utredas möjligheterna att lägga denna närmare badstranden för ökad tillgänglighet för badgästerna. Gångstigen till stranden bör, för ökad tillgänglighet, om möjligt hårdgöras. Nämnden ser positivt på planens intentioner att värna naturmiljön och att planen möjliggör tillkomsten av ytterligare parkeringsplatser längs med kusten samt anläggande av cykelvägen. Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och bygglovsavdelningen

14 Dnr 2006/79 Förslag till detaljplan för del av Hoby 18:17 Utställt förslag till detaljplan för del av Hoby 18:17 syftar till att skapa en tomt för bostadsändamål runt en befintlig byggnad på befintlig naturmark. Planområdet ligger inom bl a område av riksintresse för rörligt friluftsliv. Samhällsbyggnadsförvaltningens kungörelse , jämte utställningshandlingar. Kultur- och fritidsnämndens beslut , 84. Samhällsbyggnadsförvaltningens kungörelse , jämte utställningshandlingar. Kultur- och fritidsnämndens beslut , 96. Samhällsbyggnadsförvaltningens kungörelse , jämte utställningshandlingar. Inte framföra några erinringar mot förslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och bygglovsavdelningen

15 Dnr 2010/113 Kurs- och konferensinbjudningar Föreligger följande inbjudan: 1/ Kultur- och idrottspolitik i Stockholm den 17 mars Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting. Ärendet föranleder inget beslut

16 Meddelanden 1/ Aktuell föreningsinformation. Hid / Simfonytt november Hid / Skrivelse från S:t Olofs IF angående fördelning av tider i Simrishamns kommuns sporthallar och gymnastiksalar säsongen 2010/2011 samt svarsskrivelse. Dnr 2010/67 4/ Rapport angående Sankt Olofsbadet Dnr 2009/88 5/ Kommunstyrelsens, kommunstyrelsens utskotts samt kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för Kommunfullmäktiges beslut , 149. Hid / Angående ansökan om medel för 2011, Kulturens Bildningsverksamhet. Dnr 2010/41 7/ Angående nämndsreglemente samt utbildning för förtroendevalda. Kommunfullmäktiges ordförande Christer Akej. Dnr 2011/13 _

17 Dnr 2011/7 Aktuell information Ärendet föranleder inget beslut.

Kulturhuset Valfisken, Simrishamn kl 17.00-20.00

Kulturhuset Valfisken, Simrishamn kl 17.00-20.00 1 (16) Plats och tid Kulturhuset Valfisken, Simrishamn kl 17.00-20.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran

Läs mer

Göran Thorén Kultur- och fritidsförvaltningen, , kl Siw Persson. Gunilla Aastrup Persson. Göran Thorén ANSLAG/BEVIS

Göran Thorén Kultur- och fritidsförvaltningen, , kl Siw Persson. Gunilla Aastrup Persson. Göran Thorén ANSLAG/BEVIS 2011-04-14 1 (20) Plats och tid Valfisken, BUN:s sammanträdesrum, Simrishamn, kl 17.00-20.45 (ajournering kl 18.55-19.05) Beslutande Karin Fellström-Arnoldsson (M) Ulla Nilsson (M) tjänstgör för Martin

Läs mer

Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl

Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl 2009-11-26 1(15) Plats och tid Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl 17.00-18.50 Beslutande Karin Fellström-Arnoldsson (M) Göran Thorén (S) Margreth Bengtsson (C) Gerd Lundin (S) Inga Olsson (M)

Läs mer

Karin Fellström Arnoldsson Kultur- och fritidsförvaltningen, onsdagen den 16 april kl Sekreterare. Ulrika Wedberg

Karin Fellström Arnoldsson Kultur- och fritidsförvaltningen, onsdagen den 16 april kl Sekreterare. Ulrika Wedberg 1 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Simrishamns Segelsällskap, Strandvägen 2, kl 08.30-15.00, ajournering kl. 10.15 10.30, 12.00 13.00, 14.30-14.45, gruppdiskussioner 11.20-12.00, 13.00-14.30. Beslutande

Läs mer

Glimmingehus, kl

Glimmingehus, kl 1 (15) Plats och tid Glimmingehus, kl 15.00-17.45 Beslutande Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran Thorén (s) Margreth Bengtsson (c) Gunilla Aastrup-Persson (öp), ordförande Clas-Göran Thornqvist (s) Cecilia

Läs mer

Sida (19)

Sida (19) 2008-10-23 1 (19) Plats och tid Ungdomens Hus, Ystad kl 17.00-20.50 (ajournering kl 18.50-19.20) Beslutande Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran Thorén (s) Göran Thorén (s), ordförande 111-123 Margreth

Läs mer

1 Kultur- och fritidsnämnden

1 Kultur- och fritidsnämnden 1 1 Plats och tid Lilla salen, kommunledningskontoret 2:a vån, Simrishamn, kl 14.00 16.05 ajournering kl. 14.45-15.00 Beslutande Närvarande ersättare: Närvarande tjänstemän: Närvarande övriga: Karin Fellström-Arnoldsson

Läs mer

Evelinas Kök, Storgatan 3, Simrishamn, kl 17.00-18.45

Evelinas Kök, Storgatan 3, Simrishamn, kl 17.00-18.45 2010-11-25 1 (21) Plats och tid Evelinas Kök, Storgatan 3, Simrishamn, kl 17.00-18.45 Beslutande Karin Fellström-Arnoldsson (M) Göran Thorén (S) Margreth Bengtsson (C) Gerd Lundin (S) Inga Olsson (M) Clas-Göran

Läs mer

Gerd Lundin Kultur- och fritidskontoret, 2007-03-27, kl 17.00. Siw Persson. Gerd Lundin ANSLAG/BEVIS

Gerd Lundin Kultur- och fritidskontoret, 2007-03-27, kl 17.00. Siw Persson. Gerd Lundin ANSLAG/BEVIS 1 (19) Plats och tid Lilla Vik, kl 15.00-17.20 Beslutande Övriga närvarande Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran Thorén (s), ordförande 24 Margreth Bengtsson (c) Gerd Lundin (s) Inga Olsson (m) Clas-Göran

Läs mer

Kulturhuset Valfisken, Simrishamn kl 17.00-20.05

Kulturhuset Valfisken, Simrishamn kl 17.00-20.05 1 (14) Plats och tid Kulturhuset Valfisken, Simrishamn kl 17.00-20.05 Beslutande Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran Thorén (s) Håkan Rosenqvist (m), tjänstgör för Margreth Bengtsson (c) Gunilla Aastrup-Persson

Läs mer

Valfisken, BUN:s sammanträderum 2:a vån. Simrishamn, kl 17.00 (ajournering kl. 18.00-18.30 samt 19.45-19.55)

Valfisken, BUN:s sammanträderum 2:a vån. Simrishamn, kl 17.00 (ajournering kl. 18.00-18.30 samt 19.45-19.55) 1 Kultur- och fritidsnämnden 1 (18) Plats och tid Valfisken, BUN:s sammanträderum 2:a vån. Simrishamn, kl 17.00 (ajournering kl. 18.00-18.30 samt 19.45-19.55) Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan

Läs mer

Sida (22)

Sida (22) 2009-09-10 1 (22) Plats och tid Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl 16.00-19.15 (ajournering kl 17.30-18.15) Beslutande Karin Fellström-Arnoldsson (M) Emma Karp Lundström (S) tjänstgör för Göran

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen kl Camilla Svensson. Gunilla Aastrup-Persson

Kultur- och fritidsförvaltningen kl Camilla Svensson. Gunilla Aastrup-Persson 1 1 Plats och tid Lilla salen, Kommunledningskontoret 2: vån, Simrishamn, kl. 14.00 16.50 (ajournering kl. 15.35 15.50) Beslutande Närvarande tjänstemän Karin Fellström-Arnoldsson (M) Inga Olsson (M) tjänstgör

Läs mer

Hotell Svea, kl. 08.00-18.50 (ajournering kl. 08.35 15.30, 16.35 16.45 samt 17.20 17.25) Beslutande. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Hotell Svea, kl. 08.00-18.50 (ajournering kl. 08.35 15.30, 16.35 16.45 samt 17.20 17.25) Beslutande. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sida 2012-03-22 1 (22) Plats och tid Hotell Svea, kl. 08.00-18.50 (ajournering kl. 08.35 15.30, 16.35 16.45 samt 17.20 17.25) Beslutande Enligt särskild

Läs mer

Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl

Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl 2010-02-04 1 (24) Plats och tid Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl 17.00-21.35 Beslutande Karin Fellström-Arnoldsson (M) Göran Thorén (S) Margreth Bengtsson (C) Gerd Lundin (S) Ulla Nilsson (M)

Läs mer

Autoseum, Fabriksgatan 10, Simrishamn, kl (ajournering )

Autoseum, Fabriksgatan 10, Simrishamn, kl (ajournering ) 1 1 Plats och tid Autoseum, Fabriksgatan 10, Simrishamn, kl 14.00-16.40 (ajournering 15.50-16.15) Beslutande Närvarande ersättare Inga Olsson (M) tjänstgör för Karin Fellström-Arnoldsson (M) Lars Ragnarsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-13 1 (13) Plats och tid Grand, Simrishamn, kl 17.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Håkan Rosenkvist (m), tjänstgör för Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran Thorén (s) Margreth Bengtsson (c)

Läs mer

Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl 17.00-20.15

Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl 17.00-20.15 2010-03-11 1 (21) Plats och tid Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl 17.00-20.15 Beslutande Karin Fellström-Arnoldsson (M) Göran Thorén (S) Margreth Bengtsson (C) Gerd Lundin (S) Inga Olsson (M)

Läs mer

Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl 17.00-20.05

Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl 17.00-20.05 2008-09-11 1 (19) Plats och tid Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl 17.00-20.05 Beslutande Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran Thorén (s) Margreth Bengtsson (c) Gerd Lundin (s) Inga Olsson (m)

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2007-08-16 1 (17) Plats och tid Grand, Simrishamn, kl 17.00 19.20 Beslutande Övriga närvarande Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran Thorén (s) Margreth Bengtsson (c) Gerd Lundin (s) Inga Olsson (m) Clas-Göran

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kulturhuset Valfisken, Simrishamn, kl

Kulturhuset Valfisken, Simrishamn, kl 2009-12-10 1 (21) Plats och tid Kulturhuset Valfisken, Simrishamn, kl 17.00-19.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Karin Fellström-Arnoldsson (M) Göran Thorén (S)

Läs mer

Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl 17.00-21.25

Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl 17.00-21.25 2008-06-12 1 (28) Plats och tid Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl 17.00-21.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Karin Fellström-Arnoldsson

Läs mer

Sida (23)

Sida (23) 2009-10-29 1 (23) Plats och tid Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl 15.00-22.00 (ajournering kl 17.10-18.20, 19.15-19.25) Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-01-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-01-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, kl. 14.00-15.40 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Ing-Marie Arwidsson (kd), 1:e vice ordf. Anders Johansson (kd) Sven Krafft (s) Veronica

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande 2013-08-22 - i Kommunhuset klockan 15.00-16.45 med ajournering till den 29 augusti kl.17.30-18.30, Örkelljunga kulturhus. Björn Zorec (FP) - ordförande, 55-61

Läs mer

Rådhuset, kl ,

Rådhuset, kl , 1 Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset, kl. 17.00 17.30, 21.30 21.35 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Siw Persson. Gunilla Aastrup-Persson. Anita Olsson ANSLAG/BEVIS

Siw Persson. Gunilla Aastrup-Persson. Anita Olsson ANSLAG/BEVIS 1 (14) Plats och tid Kulturhuset Valfisken, Simrishamn kl 17.00-19.50, ajournerat kl 19.30-19.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Karin Fellström-Arnoldsson

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Martin Nkoubou (C), Ulla Nilsson (M) Gunilla Janlert, kultur- och fritidschef Mats Carlsson, stf kultur- och fritidschef

Martin Nkoubou (C), Ulla Nilsson (M) Gunilla Janlert, kultur- och fritidschef Mats Carlsson, stf kultur- och fritidschef 2010-10-14 1 (20) Plats och tid Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl 17.00-19.50 (ajournering kl 19.10-19.20 samt 19.30-19.35) Beslutande Karin Fellström-Arnoldsson (M) Göran Thorén (S) Margreth

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 2007-08-22 1 (15) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 25 oktober 2012 kl. 14.00-15.30 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren(S),

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 5 november 2014 kl. 14.00-16.00 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

Havets Källa, kl 13.15 16.45. Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman

Havets Källa, kl 13.15 16.45. Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman 1 (9) Plats och tid Beslutande Havets Källa, kl 13.15 16.45 Olle Berg Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman (c) (m) Ej tjänstgörande ersättare och

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-08-30, kl 13:15-15:25 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tj ersättare för Anders

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Sävsjö Camping och Kommunalhuset, onsdag den 26 augusti kl.14.00 18.00 Beslutande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S), ordförande Fredrik Håkansson (KD), 1:e vice ordf. Maini Karlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Lars Månsson, S, Carina Kärrlander, S, Kenneth Nilsson, KD 17-19

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Lars Månsson, S, Carina Kärrlander, S, Kenneth Nilsson, KD 17-19 Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Plats och tid Högby, kl 14:00-16:40 Plats och tid Beslutande Göran Westerberg, S Roger Max, V Kristin Kellander, FP ersätter Maud Steen, C Birgit Ekström, S

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 (7) Jerker Carlsson, förvaltningschef Annelie Sandén, förvaltningssekreterare

Sammanträdesdatum Sida Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 (7) Jerker Carlsson, förvaltningschef Annelie Sandén, förvaltningssekreterare Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Kisa Bibliotek 25 maj 2010 kl.13.00 Lena Käcker Johansson (kd), ordförande Bengt Nordin (m) Pia Tingvall (c) Conny Forsberg (s) Karin

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L)

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L) Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-26 1 (9) Plats och tid Dala-Floda Värdshus Dala-Floda, kl. 09.00-10.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Christina

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-08-25 1 (7) Plats och tid Rådhuset, kl. 16.00-16.50, 17.05-17.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ulrika Wedberg. Karin Fellström-Arnoldsson. Camilla Backman ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ulrika Wedberg. Karin Fellström-Arnoldsson. Camilla Backman ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 1 Plats och tid Beslutande Närvarnade ersättare Närvarande tjänstemän Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Lilla Salen, kl 14.00 16.20, ajournering kl. 15.25 15.40. Karin

Läs mer

Peter Göthblad. Justerande... Peter Göthblad. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Göthblad. Justerande... Peter Göthblad. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-11-22 1 (10) Plats Vänersborg & Co, Sundsgatan 17, Vänersborg Tid Den 22 november 2007, kl. 15.00 16.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid: Sammanträdesrummet Stadsbiblioteket, 2 vån, 2012-11-06 Kl. 18:00-19:40 ande: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson, 1:e vice ordf. (FP) Sven Bergenstråhle 2:e vice ordf.(s)

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 08:30 09:20 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Rodret Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice. ordförande Bo Pettersson (c) Ersättare:

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sida (22)

Sida (22) 2007-12-06 1 (22) Plats och tid Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl 17.00-20.30 (ajournering kl 18.35-18.55) Beslutande Karin Fellström-Arnoldsson (m) Göran Thorén (s) Margreth Bengtsson (c) Gerd

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 17.30 20.45 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge Nilsson (c) Christer Vigren (öp),

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2011-01-12 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-11.30 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 17.00 19.15 Beslutande Sven Magnusson, ordförande Anders Westerlund, vice ordförande Patrik Dahlin, ledamot Kerstin den Braver, ledamot Anders Hansson, tjänstgörande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2009-09-11 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2327-2337 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 16 april 2013, kl. 15.30 17.00 Beslutande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén Monica Toll Sören Eriksson Claes-Göran

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Sida 1 av 7 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande ersättare Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 16.30 18.15 Carina Lorentzon (S) ordförande Christer Bohm (V) 1:e vice ordförande

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma Tid Tisdagen den 15 september 2009, kl. 17.30-18.15 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera

Läs mer

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden 2007-01-11 3 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 15.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Claes

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

Österlens Museum, Simrishamn, kl

Österlens Museum, Simrishamn, kl 2010-08-12 1 (25) Plats och tid Österlens Museum, Simrishamn, kl 17.00-19.45 Beslutande Övriga närvarande Karin Fellström-Arnoldsson (M) Göran Thorén (S) Margreth Bengtsson (C) Gerd Lundin (S) Inga Olsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-9 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-9 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Kultur- och fritidsnämnden 2013-02-04 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 16.30-18.00 Beslutande Ledamöter Lars Jonehög FP, ordf Bert Sahlin, FP Erik Ulriksson, C Kristina Kristiansson S Mårten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Bolmens sammanträdesrum, Kommunhuset i Gislaved, kl 14.00-16.45 Beslutande Solveig Davidsson (M) ordf. Jösta Forslund (M) Ulla Fredriksson (M) Ann-Britt Larsson (C) Elisabeth Andersson

Läs mer