Sida (17)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 2011-01-13 1 (17)"

Transkript

1 (17) Plats och tid Valfisken, BUN:s sammanträdesrum, Simrishamn, kl (ajournering kl ) Beslutande Karin Fellström-Arnoldsson (M) Martin Dahlberg (M) Ulf Jönsson (M) tjänstgör för Ingegerd Bergfors (FP) Gunilla Aastrup Persson (ÖP), ordförande Martin Nkoubou (C) Göran Thorén (S) Birgitta Englander (S), 1-2 Per Thorstad (V) tjänstgör för Birgitta Englander (S), 3-14 Clas-Göran Thornqvist (S) Charlotte Elm Ravn (FI) Övriga närvarande Inga Olsson (M) Ulla Nilsson (M) Jeanette Svensson (ÖP) Ida Svensson (C) Gerd Lundin (S) Per Thorstad (V), 1-2 Jenny Ahlner (MP) Camilla Backman (FI) Gunilla Janlert, kultur- och fritidschef Mats Carlsson, stf kultur- och fritidschef Siw Persson Lena Alebo, museichef, 1, 4 Seth Selleck, ungdomssamordnare, 1, 4 Elisabeth Wikenhed, kultursekreterare, 1, 4 Utses att justera Martin Dahlberg Justeringens Kultur- och fritidsförvaltningen, , kl plats och tid Underskrifter Sekreterare Siw Persson Paragrafer 1-15 Ordförande Gunilla Aastrup Persson Organ Justerande Sammanträdesdatum Martin Dahlberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kultur- och fritidsförvaltningen Siw Persson

2 Dnr 20011/5 Information om kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden Kultur- och fritidschefen lämnar en kort presentation av kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden. Stf kultur- och fritidschef Mats Carlsson, ungdomssamordnare Seth Selleck, museichef Lena Alebo och Elisabeth Wikenhed lämnar information om sina respektive verksamhetsområden. Presentation av kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden. Ärendet föranleder inga beslut.

3 Redovisning av delegationsbeslut Kultur- och fritidsnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 1/ Anställningsavtal. Dnr 2010/8 - Dino Mujkovic, allmän visstidsanställning, , fritidsledare vid Ungdomens Hus. - Oline Sörensen, allmän visstidsanställning, , antikvarie vid Österlens Museum. - Teodor Widerberg, timanställning, , flytthjälp vid Österlens Museum. - Jenny Delin, allmän visstidsanställning, , bibliotekarie vid biblioteken i Simrishamns kommun. - Göran Schöldt, allmän visstidsanställning, , bibliotekarie vid biblioteken i Simrishamns kommun. - Ulrika Wallebom, allmän visstidsanställning, , antikvarie vid Österlens Museum. - Dino Mujkovic, allmän visstidsanställning, , fritidsledare vid Ungdomens Hus. - Matilda Åberg, tillsvidareanställning 50 %, from , fritidsledare vid Ungdomens Hus. - Daniel Quartey, allmän visstidsanställning, , fritidsledare vid Ungdomens Hus. - Daniel Quartey, tillsvidareanställning 50 %, from , fritidsledare vid Ungdomens Hus.

4 Dnr 2010/19 Kultur- och fritidsnämndens taxor 2011 Kultur- och fritidsnämndens förslag till taxor antogs i nämnden , 111. Kommunfullmäktige har därefter vid sammanträde , 166, gällande rubricerad fråga beslutat Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kultur- och fritidsnämnden för förtydligande och förnyad beredning med utgångspunkt från de frågor som ställts under kommunfullmäktiges överläggningar. Kultur- och fritidsnämndens beslut , 111. Kommunstyrelsens beslut , 245. Kommunfullmäktiges beslut , 141. Kommunfullmäktiges beslut , 166. Kultur- och fritidsnämndens beslut , 99. Kommunfullmäktiges beslut , 110. Avtal om köp av tid m m i Grand-biografens lokaler. Förslag till kultur- och fritidsnämndens taxor Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Ajournering Kultur- och fritidsnämndens sammanträde ajourneras kl för utdelning av Simrishamns kommuns kulturpris och föreningsledarstipendium. Ej uttaga hyresavgift vid föreningars entrébelagda arrangemang. Anta övriga taxor 2011 enligt föreliggande förslag. Uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att gällande Grand kontakta AV-Kompaniet för att inleda förhandlingar angående hyresfria lokaler för föreningar. Redovisa resultatet av förhandlingarna med AV-Kompaniet vid nämndens sammanträde forts.

5 forts. Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige AV-Kompaniet

6 Dnr 2010/70 Utdelning av kulturpris och föreningsledarstipendium 2010 I nämndens budget finns upptaget medel för utdelning av ett årligen återkommande kulturpris och ett föreningsledarstipendium. Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde att tilldela Simrishamns kommuns kulturpris till Anne Swärd och Simrishamns kommuns föreningsledarstipendium till Kay Hallgren, Gyllebo IF/Gärsnäs AIS. Årets utdelning av priserna sker på Ungdomens Hus i Kulturhuset Valfisken och prisutdelare är Karin Fellström-Arnoldsson. Ungdomar från Ungdomens Hus framför musik och egenhändigt skrivna låtar. Ärendet föranleder inget beslut.

7 Dnr 2010/116 Beslutsattestanter 2011 För disposition av 2011 års budget erfordras beslut angående beslutsattestanter respektive ersättare. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till attestlista Antaga föreliggande förslag till attestlista Kommunledningskontoret Revisionen

8 Dnr 2010/119 Kultur- och fritidsnämndens delegeringsordning Kultur- och fritidsnämnden har att antaga ny delegeringsordning för nämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsens delegeringsordning för personalärenden , 76. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till delegeringsordning. Antaga framlagt förslag till delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden. Samtliga delegater

9 Dnr 2011/4 Kultur- och fritidsnämndens representation i olika organ Kultur- och fritidsnämnden har att utse och välja representation i följande organ: Lokala Nationaldagskommittén Namngruppen för gatunamn Stiftelsen Björn och Gunilla Ståludds Donationsfond Stiftelsen Baskemölla Nykterhetsvänner 3 st 1 st 1+1 st 1+1 st Stadgar för Stiftelsen Björn och Gunilla Ståludds Donationsfond. Stadgar för Stiftelsen Baskemölla Nykterhetsvänner. Utse ordföranden, 1:e vice ordföranden och 2:e vice ordföranden som representanter i Lokala Nationaldagskommittén. Utse 1:e vice ordföranden som representant i Namngruppen för gatunamn. Utse Ulla Nilsson som ordinarie ledamot och Camilla Backman som ersättare i Stiftelsen Björn och Gunilla Ståludds Donationsfond. Utse 2:e vice ordföranden som ordinarie ledamot och Martin Nkoubou som ersättare i Stiftelsen Baskemölla Nykterhetsvänner. Lokala Nationaldagskommittén Namngruppen för gatunamn Stiftelsen Björn och Gunilla Ståludds Donationsfond Stiftelsen Baskemölla Nykterhetsvänner

10 Dnr 2010/104 Sammanträdesdagar 2011 Kultur- och fritidsnämnden skall fastställa sammanträdesdagar för Kultur- och fritidsförvaltningens förslag: 10-11/2, 10/3, 14/4, 12/5, 9/6, 11/8, 8/9, 13/10, 10/11 samt 8/12. Besluta i enlighet med föreliggande förslag. I samband med februarisammanträdet arrangera utbildningsdagar med övernattning. Hanna-Karin Persson, kommunledningskontoret

11 Dnr 2010/57 Arrangörsbidrag 2011, del 2 I underlaget inför kultur- och fritidsnämndens beslut angående arrangörsbidrag till Föreningen Frukostmöten i Simrishamn hade ett felaktigt belopp angående ansökt bidrag av misstag angivits. Det korrekta belopp som söktes var kronor beviljades föreningen bidrag på kronor. Inkommen bidragsansökan. Kultur- och fritidsnämndens protokoll, , 139. Ompröva tidigare beslut. Bevilja Föreningen Frukostmöten i Simrishamn ett bidrag på totalt kronor. Föreningen Frukostmöten

12 Dnr 2008/157 Förslag till detaljplan för Viks Fiskeläge 1:32 Utställt förslag till detaljplan för Viks Fiskeläge 1:32 syftar till att pröva möjligheten att uppföra ca 45 nya bostadshus väster om Viks fiskeläge och norr om Djupadals golfbana. Planområdet berörs inte av något riksintresse. Samhällsbyggnadsförvaltningens kungörelse , jämte utställningshandlingar. Kultur- och fritidsnämndens beslut , 18. Samhällsbyggnadsförvaltningens kungörelse , jämte utställningshandlingar. Inte framföra några erinringar mot förslaget, dock poängteras att i det fortsatta planarbetet bör stor hänsyn tas till bevarande av befintliga naturvärden som stengärde, äppelträd, trädridåer, grönytor och annan befintlig vegetation. Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och bygglovsavdelningen

13 Dnr 2008/127 Förslag till detaljplan för Borrby 62:1 och s:67 Utställt förslag till detaljplan möjliggör att en rastplats kan anordnas vid väg 1500 med allmänna parkeringsplatser samt en kiosk- och toalettbyggnad. Detaljplanen möjliggör också byggande av en friluftsanläggning/semesterby med uthyrningsstugor och en servicebyggnad samt gång- och cykelväg längs med väg Som utgångspunkt för planläggningen finns kommunens strävan att värna om naturmiljön samt öka tillgängligheten till planområdet, dynlandskapet och strandområdet. Planområdet ligger inom bl a område av riksintresse för rörligt friluftsliv. Samhällsbyggnadsförvaltningens kungörelse , jämte utställningshandlingar. Kultur- och fritidsnämndens beslut , 117. Samhällsbyggnadsförvaltningens kungörelse , jämte utställningshandlingar. Byggandet av en kiosk- och toalettbyggnad är positivt, dock bör utredas möjligheterna att lägga denna närmare badstranden för ökad tillgänglighet för badgästerna. Gångstigen till stranden bör, för ökad tillgänglighet, om möjligt hårdgöras. Nämnden ser positivt på planens intentioner att värna naturmiljön och att planen möjliggör tillkomsten av ytterligare parkeringsplatser längs med kusten samt anläggande av cykelvägen. Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och bygglovsavdelningen

14 Dnr 2006/79 Förslag till detaljplan för del av Hoby 18:17 Utställt förslag till detaljplan för del av Hoby 18:17 syftar till att skapa en tomt för bostadsändamål runt en befintlig byggnad på befintlig naturmark. Planområdet ligger inom bl a område av riksintresse för rörligt friluftsliv. Samhällsbyggnadsförvaltningens kungörelse , jämte utställningshandlingar. Kultur- och fritidsnämndens beslut , 84. Samhällsbyggnadsförvaltningens kungörelse , jämte utställningshandlingar. Kultur- och fritidsnämndens beslut , 96. Samhällsbyggnadsförvaltningens kungörelse , jämte utställningshandlingar. Inte framföra några erinringar mot förslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och bygglovsavdelningen

15 Dnr 2010/113 Kurs- och konferensinbjudningar Föreligger följande inbjudan: 1/ Kultur- och idrottspolitik i Stockholm den 17 mars Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting. Ärendet föranleder inget beslut

16 Meddelanden 1/ Aktuell föreningsinformation. Hid / Simfonytt november Hid / Skrivelse från S:t Olofs IF angående fördelning av tider i Simrishamns kommuns sporthallar och gymnastiksalar säsongen 2010/2011 samt svarsskrivelse. Dnr 2010/67 4/ Rapport angående Sankt Olofsbadet Dnr 2009/88 5/ Kommunstyrelsens, kommunstyrelsens utskotts samt kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för Kommunfullmäktiges beslut , 149. Hid / Angående ansökan om medel för 2011, Kulturens Bildningsverksamhet. Dnr 2010/41 7/ Angående nämndsreglemente samt utbildning för förtroendevalda. Kommunfullmäktiges ordförande Christer Akej. Dnr 2011/13 _

17 Dnr 2011/7 Aktuell information Ärendet föranleder inget beslut.

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Hanna-Karin Persson. Christer Akej. Karl-Erik Olsson

Hanna-Karin Persson. Christer Akej. Karl-Erik Olsson 2008-12-10 1 (30) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30

Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30 2008-02-13 1 (41) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30 Beslutande Christer Akej (m), ordförande, 55-66; 71-76; 77-81 Karl-Erik Olsson (s), ordförande, 67-70; 76; 82-83 Håkan Erlandsson (c)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 13.00-20.15, ajournering kl 19.40-19.45, 19.50-19.55 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-16 1 (29) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 12.45 Beslutande Övriga närvarande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 19 april 2011, kl. 15.30 16.50 Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15.

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15. 2010-06-28 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 18.00-19.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Rolf Hansson Ulla Nilsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, 2 december 2013, kl 13.30-18.15. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, 2 december 2013, kl 13.30-18.15. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (31) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, 2 december 2013, kl 13.30-18.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-14.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 172-178,

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-16

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-16 1 Plats och tid Kultur- och fritidskontoret i Lindesberg 14:00-16:45, ajournering kl. 15:15-15:30 ande Nafih Mawlod (S), vice ordförande Hans S Eriksson (S), ersättare för Carina Östrand (S) Farhia Ahmed

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2012-05-22 Sammanträdestid 13:30 16:00

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2012-05-22 Sammanträdestid 13:30 16:00 Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2012-05-22 Sammanträdestid 13:30 16:00 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Per Johansson (C), ordförande Bernt Zander (S), vice ordförande

Läs mer

Marie-Louise Ekberg (S) Daniel Eklund (S) Stig Marklund (MP) Stadshuset, Kultur och fritid 2013-06-19 kl. 8:00. Carina Wiberg Borgh

Marie-Louise Ekberg (S) Daniel Eklund (S) Stig Marklund (MP) Stadshuset, Kultur och fritid 2013-06-19 kl. 8:00. Carina Wiberg Borgh SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Sammanträdesrum Romanen, Stadsbiblioteket kl. 9:00-12:10. Ajournering klockan 9:34-9:36, 10:01-10:09 och 11:20-11:45 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2005-05-02 1 Plats och tid Måndag 2005-05-02 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer