Innehåll och textbearbetning: Ekonomiavdelningen Layout: Joanna Bladh Foto: Joanna Bladh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll och textbearbetning: Ekonomiavdelningen Layout: Joanna Bladh Foto: Joanna Bladh"

Transkript

1 Kävlinge kommun Årsredovisning 2013

2 Innehåll och textbearbetning: Ekonomiavdelningen Layout: Joanna Bladh Foto: Joanna Bladh

3 Innehåll Inledning Kävlinge En oslipad diamant 5 Organisation 6 Så fördelades skattepengarna under Viktiga händelser 10 Jämförelse med andra kommuner 11 Mål och god ekonomisk hushållning 12 Vision och kommunövergripande mål 13 Uppföljning kommunövergripande mål Förvaltningsberättelse 19 Omvärldsanalys 20 Finansiell analys 24 Personalredovisning 28 Verksamhetsberättelser 31 Fritid och kultur 32 Förskoleverksamhet 35 Grundskoleverksamhet 38 Handikappomsorg 42 Hemvården 46 Individ- och familjeomsorg 50 Infrastruktur och teknisk service 54 Ledning och samhällsutveckling 60 Miljö och hälsa 66 Samhällsbyggnad 69 Årets viktiga händelser 69 Utbildning och arbete för ungdomar och vuxna 73 Räkenskapsmaterial 76 Utveckling i korthet 77 Resultaträkning 78 Sammanställd redovisning särskild upplysning 78 Balansräkning 79 Kassaflödesanalys 80 Driftbudgetavräkning 80 Ombudgeteringar under året 81 Ombudgeteringar under året (forts) 82 Nämnder och bolag 83 Sammanställd redovisning 86 Investeringsbudget 87 Investeringsbudget 88 Investeringsbudget 89 Exploateringsredovisning 89 Redovisningsprinciper 90 Noter 91 Direktiv och uppdrag 95 Resultatenheter 98 VA-verksamhet 99 Diagram 100 Ekonomisk ordlista 101 Revisionsberättelse för år

4 4 Inledning

5 2013 Kävlinge En oslipad diamant Kommunstyrelsens ordförande har ordet Nya idrottsliga framgångar Våra invånare fortsätter att vara framgångsrika i idrottssammanhang fick kommunen sin första OSguldmedaljör genom Max Salminen fick vi en Jerringprisvinnare. Nämligen Henric Stenson. Detta, svenska folkets pris fick han eftersom han, som första golfare någonsin, vunnit USA-tourens slutspel och europatourens penningliga samma år, fantastiskt! Som om detta inte skulle räcka var en annan golfare från kommunen, Caroline Hedwall, med och vann Solheim cup för andra gången Även hon blev historisk, då hon är den första genom tiderna att vinna alla sina fem matcher i drabbningen mellan Europa och USA. Återigen fick vi anledning att vara stolta och glädjas tillsammans. Kävlinge ligger bra till! Ett starkt bokslut Resultatet för 2013 blev 62,7 miljoner kronor. Det är ett bra resultat och det lär behövas. Nämnderna har med något undantag, visat på positiva avvikelser. Lägg därtill nya återbetalningar av försäkringspengar från AFA och orsakerna till det positiva resultatet är funna. Varför behövs ett sådant resultat undrar du säkert? Jo dels pågår en omläggning av statens system för kostnadsutjämning vilket ger Kävlinge kommun lägre intäkter. Fullt genomfört 2016 talar vi om ca 20 miljoner kronor i lägre intäkter. Lägg därtill ett historiskt högt behov av investeringar. Dessa vill vi så långt som möjligt genomföra utan att behöva ta upp lån. Ett positivt näringsliv Jag har under året träffat många företagare och är imponerad över deras framåtanda och nytänkande. Inte minst visar det sig i utseendet av årets företagare där man lite djupare får möjlighet till insyn i olika företag. Precis som vanligt hade vi tre mycket bra finalister och Årets Företagare 2013 blev Peter Holmberg på Håkantorps däck AB. Ett generellt bevis på ett upplevt bättre näringslivsklimat är Svenskt Näringslivs ranking där vi klättrade från 78e till 29e plats under året. Ett bra kliv framåt, men målet är topp 10. Investerat för 76 miljoner kronor Investeringsbehovet i kommunen är stort och mycket görs för att renovera gammalt och bygga nytt var bland annat ombyggnaden av Ljungenskolan och om- och tillbyggnad av Ljunggårdens förskola stora projekt. Bland övriga märks renovering av Korsbackahallen och färdigställandet av cykelvägen mellan Löddeköpinge och Barsebäck. Kävlinge - en oslipad diamant Arbetet med Bilden av Kävlinge har tagit nya steg. Vi har fortsatt kommunicera med invånarna i bland annat medborgardialogsform. Vi jobbar med att förbättra vår service och tillgänglighet. Mycket är bra när vi mäter, men det finns förbättringspotential. Bland annat har vi tagit fram ett övergripande servicelöfte för att klargöra vad vi erbjuder våra invånare. Vi arbetar också aktivt för att stå väl förberedda med mark och planer när byggnationen tar fart igen. Sydnytt benämnde Kävlinge som en oslipad diamant i öresundsregionen. Trevligt, men jag tycker vi på många sätt påbörjat slipningsarbetet och med fast blick kan säga att till Kävlinge är du 100% välkommen Supervalåret Det är dags att lägga 2013 till handlingarna. Tack alla förtroendevalda och anställda för ett gott arbete. Nu vänder vi blicken framåt emot Året då vi ska välja till EUparlament, riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. I massmedia har man redan döpt det till supervalåret. Hur som helst, spännande blir det. Väl mött allesammans! Pia Almström Kommunstyrelsens ordförande 5

6 Organisation Kommunfullmäktige Kommunala bolag KKB Fastigheter AB Samverkan Finsam Gemensam nämnd Geoinfo Kommunassurans Syd Försäkrings AB Räddningstjänsten Syd Sydvatten AB SYSAV Gemensam nämnd Löneservice Kommunstyrelsen Styrelseordförande Pia Almström Kommundirektör Mikael Persson Verksamhetsområden Ekonomi/IT Kansli/Kommunikation Kommunledning Näringsliv/Turism Personal Säkerhet Strategisk infrastruktur/ planering Valberedningsnämnd Revisionen Valnämnd Överförmyndarnämnd Samarbetsnämnd IT Teknisk nämnd Miljö- och byggnadsnämnd Bildningsnämnd Socialnämnd Nämndsordförande Nämndsordförande Nämndsordförande Nämndsordförande Johan Ericsson Thomas Lövskog Leif Skytte Annsofie Thuresson Nämndsansvarig chef Nämndsansvarig chef Nämndsansvarig chef Nämndsansvarig chef Göran Sandberg Göran Sandberg Carina Serbinsson Christin Johansson Verksamhetsområden Verksamhetsområden Verksamhetsområden Verksamhetsområden Avfall Bygglov Arbetsmarknadsprogram Handikappomsorg Drift och underhåll Miljö- och hälsoskydd Fritid Hemvård Fastighet Mätverksamhet Förskola Individ- och familjeomsorg Vatten och avlopp Planfunktion Gymnasieskola Kostenhet Väghållning, park och grönområden Kultur Skola Vuxenutbildning 6

7 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige (kf) är Kävlinge kommuns högsta beslutande organ. Under sig har kommunfullmäktige en kommunstyrelse (ks) och nämnder som ska bereda och verkställa fullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller på annat sätt är av större vikt. Besluten gäller vanligtvis frågor som rör kommunens organisation, övergripande planer, de ekonomiska ramarna, val till nämnderna samt vad dessa nämnder ska arbeta med. Exempel på ärenden i kommunfullmäktige är budget och utdebitering, bokslut och ansvarsfrihet, reglementen för nämnder, övergripande taxor, översikts- och detaljplaner samt verksamhetsplaner. Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter och 30 ersättare. Mandatfördelning Parti Moderaterna Socialdemokraterna Folkpartiet Sverigedemokraterna Centerpartiet Kävlingebor 2 Miljöpartiet Kristdemokraterna Vänsterpartiet Sveriges Pensionärers Intresseparti 1 1 M-demokraterna 1 Kommunens väl 8 5 7

8 Koncernen KKB Fastigheter AB Kävlinge kommun har ett dotterbolag, KKB Fastigheter AB, KKB. Kommunens ägarandel i KKB uppgår till 100 procent. KKB är ett så kallat allmännyttigt bostadsbolag och hyr främst ut lägenheter men även verksamhetslokaler. Samägda och samverkande bolag och organisationer Kävlinge kommun samäger bolag och samverkar i kommunalförbund med andra kommuner. I följande organisationer har Kävlinge kommun mindre andelar: Kommunassurans Syd AB, Sydvatten, Räddningstjänsten Syd, SYSAV och Finsam. FINSAM Finsam Samordningsförbundet Finsam-Kävlinge-Lomma är ett kommunalt förbund som svarar för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne samt Lomma och Kävlinge kommun. ommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunassurans Syd AB Kommunförbundet Skåne beviljades 2005 koncession för ett skadeförsäkringsbolag, Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Bolaget har 46 delägande kommuner i Skåne, Småland, Blekinge, Halland och delar av Västra Götaland och ska verka som försäkringsbolag för dessa. Ägarandelen uppgår till 1,97 procent. Räddningstjänsten Syd Räddningstjänsten Syd är ett kommunalförbund mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Verksamhetsområdet ska vara inriktat på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Ägarandelen uppgår till 8,9 procent. Sydvatten Sydvatten är ett kommunägt företag som producerar vatten och ägs av 16 delägarkommuner. Ägarandelen uppgår till 3,26 procent. Sysav Sysav, Sydskånes avfalls aktiebolag, är ett kommunägt bolag med uppgift att svara för den regionala avfallshanteringen åt de 14 kommunerna i södra Skåne. Företaget ansvarar för att projektera, bygga och driva de regionala behandlingsoch avfallsanläggningar som behövs för att kunna omhänderta, återvinna och behandla avfall. Detta regleras i det konsortialavtal som gäller till och med Ägarandelen uppgår till 3,85 procent. 8

9 Så fördelades skattepengarna under ,01 kronor till grundskoleverksamhet 15,37 kronor till hemvård 14,26 kronor till förskoleverksamhet 12,46 kronor till gymnasie- och vuxenutbildning 6,75 kronor till handikappomsorg 6,87 kronor till kommunövergripande verksamhet 5,14 kronor till individ och familjeomsorg 2,87 kronor till teknisk verksamhet 3,52 kronor till årets resultat 3,84 kronor till fritids- och kulturverksamhet 1,32 kronor till räddningstjänst 0,60 kronor till miljöverksamhet 9

10 Viktiga händelser Bilden av Kävlinge Arbetet med bilden av Kävlinge fortskred under Förslag och idéer kommunicerades med invånarna såväl på marknader som i medborgardialog. Arbetet ledde fram till en varumärkesplattform som antogs av kommunfullmäktige i september. Hela arbetet med Bilden av Kävlinge är ett led i kommunens vision att vara en attraktiv boendekommun med ett aktivt näringsliv och god medborgardialog. Med anledning av detta har vi reviderat vår grafiska profil. Servicelöfte Ett övergripande servicelöfte för tillgänglighet och bemötande har tagits fram. Servicelöftet är till för att i förväg beskriva vad våra medborgare kan förvänta sig av service och bemötande och vilka kvalitetsnivåer som garanteras. Servicelöftet ska följas upp årligen och ligga till grund för förbättringar av verksamheten. Under 2014 kommer servicelöftet också att bli föremål för en medborgardialog. Förbättrad placering i svenskt näringslivsranking I Svenskt Näringslivsranking klättrade vi under året från 78:e plats till 29:e plats i riket. Det är ett stort kliv framåt och en bra bit på vägen mot målet på topp 10. Vi deltog också för första gången i undersökningen Insikt där företagare som anlitat kommunen får sätta betyg på vilken service, kvalitet och bemötande de mötts av. Även här står vi oss väl mot resten av deltagande kommuner, men förbättringsområden finns att jobba med inför Nyvångsskolan Efter larm om mögelskador på Nyvångsskolan tog kommunfullmäktige beslut att utrymma befintliga byggnader förutom idrottshall och matsal och placera verksamheten i moduler i avvaktan på att komma igång med rivning av befintliga byggnader samt uppförande av ny skolbyggnad. Befintlig idrottshall och matsal ska renoveras och anpassas efter det antalet elever som beräknas under de kommande åren. Infrastruktur och exploatering Kvarngatan färdigställdes under våren 2013 och under hösten färdigställdes ombyggnation av Annelundsgatan och byggnation av nya industrigator på Handelsplats Center Syd. Cykelväg har byggts mellan Barsebäck och Löddeköpinge. En ny pendlarparkering har byggts i Löddeköpinge och pendlarparkeringen vid Kävlinge station har utökats. Fortsatt utveckling av grundskolan Målsättningarna i och intentionerna med satsningen Framtidens skola har varit vägledande för verksamheten i grundskolan, förskoleklass och fritidshem. Satsningen för högre måluppfyllelse med bland annat deltagande i Skolverkets Mattelyftet och SKL:s satsning på nätverkslärande i Matematik har börjat ge skönjbara resultat. Vid publiceringen av SKL:s Öppna Jämförelser våren 2013 hade grundskola i Kävlinge kommun flyttat fram sin nationella position till 34 plats; en förbättring från plats 97 föregående år. Goda resultat för socialnämndens verksamheter Under flera år har socialnämndens verksamheter visat på goda resultat i öppna jämförelser och brukarundersökningar. Det är glädjande att se att samma goda betyg ges Fina exempel är att kostchefen nominerades till Årets Kostchef och att kommunen placerar sig högt i nationella öppna jämförelser. 10

11 Jämförelse med andra kommuner Kävlinge kommun genomför tillsammans med flertalet kommuner i Skåne, och sammantaget ett 190-tal kommuner i riket, en finansiell analys enligt en modell framtagen av Kommunforskning i Västsverige. Analysen som är ett komplement till den finansiella analys som återfinns längre fram i årsredovisningen beskriver var Kävlinge kommun befinner sig finansiellt och hur vi utvecklas i förhållande till jämförelsegruppen. Utgångspunkt för analysen är åtta olika finansiella nyckeltal som speglar de analyserade kommunernas ekonomi utifrån fyra perspektiv. De fyra perspektiven är långsiktig kapacitet, kortsiktig beredskap, riskberedskap och kontroll över den finansiella utvecklingen. Varje nyckeltal graderas från 1 till 5, där 5 är bäst och 3 är medeltal. Kommunerna poängsätts utifrån inbördes relation för respektive nyckeltal och resultatet åskådliggörs i nedanstående polärdiagram som bygger på 2010, 2011 och 2012 års räkenskaper. I en avslutande kommentar i rapporten står följande att läsa om Kävlinge kommun. Kävlinge har haft en kontrollerad finansiell utveckling under perioden och har en god ekonomi. Kommunens resultatnivå har visserligen försvagats de senaste åren, med detta från en mycket stark nivå. De goda resultatnivåerna de senaste åren stärker kommunen inför de närmaste åren, som förväntas bli tuffa på grund av att kommunen står inför utmaningar som ökade investeringar och ökade behov från befolkningsförändringar. I många kommuner finns också planerade ambitionshöjningar. Detta innebär sammantaget att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka snabbare än tidigare. För många kommuner innebär det att intäkterna från skatteunderlagets tillväxt inte beräknas räcka till. Det kommer i så fall behövas skattehöjningar för att finansiera kommunernas verksamheter framöver. Detta bör inte vara aktuellt för Kävlinge om kommunen har en fortsatt god ekonomistyrning. Finansiella profiler för Kävlinge kommun......i förhållande till Skåne län...i förhållande till riket 11

12 Mål och god ekonomisk hushållning 12

13 Vision och kommunövergripande mål Målkedjan Visionen Kävlinge med segel mot framtiden Övergripande mål Övergripande mål Övergripande mål Övergripande mål Övergripande mål Kävlingebon Utveckling Medarbetare Nämndsmål Ekonomi Miljö vad? Nämndsplan Förvaltningsdelar Verksamhetsplan Chefer hur? Chefsuppdrag Målkedjan Visionen handlar om hur kommunen ska möta medborgarnas behov av arbete, boende, trygghet, utbildning och upplevelser, om hur vi får företag att etablera sig i kommunen och kommuninvånarnas delaktighet i de beslut som fattas. Med visionen som utgångspunkt har fem kommunövergripande mål, som kommunfullmäktige fastställer, arbetats fram utifrån perspektiven kävlingebon, utveckling, medarbetaren, ekonomi och miljö. De olika perspektivens är viktiga strategiska inriktningar av kommunens styrning mot att uppnå visionen. För att konkretisera de fem kommunövergripande målen har ett antal inriktningsmål identifierats. Graden av måluppfyllelse för de olika framgångsfaktorerna stäms av regelbundet mot ett antal indikatorer. Uppföljning 2013 I samband med årsbokslutet görs en samlad avstämning kring måluppfyllelsen utifrån resultat på indikatorer och nämndernas genomförda aktiviteter kopplade till de olika inriktningsmålen på fullmäktigenivå. Värderingssytem Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt genom förbättring jämfört med föregående år. En försämring har skett jämfört med föregående år eller att ett mål inte uppnåtts vid satt tidpunkt. Målet kan ej bedömas eftersom mål eller resultat saknas. I uppföljning kan även utläsas resultattrenden för de tre senaste åren som illustreras med hjälp av trendpilar. Kävlingebon Mål: Att alla upplever fördelar med att bo, växa upp, utbilda sig, verka och åldras i Kävlinge kommun. Inriktningsmålen är identifierade inom följande områden: Engagerade Kävlingebor God kvalitet Attraktiv boende- och livsmiljö och fritid Lättillgängliga kommunikationer. Perspektivet kävlingebon är centralt för kommunen. Det utgår direkt från kommuninvånarna och deras behov. Inriktningsmålen mäts främst med indikatorer från medborgarundersökningen. Kävlinge kommun har under våren genomfört Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning. Precis som tidigare år får Kävlinge kommun jämna och goda resultat vilket visar på en genomgående hög kvalitet med nöjda invånare. De flesta resultaten ligger över genomsnittet för de deltagande kommunerna. De delar som visar lite sämre resultat belyser egentligen bara redan kända förbättringsområden som bekräftar många av de strategiska inriktningar kommunen redan arbetar med. Under året har arbetet fortsatt kring Bilden av Kävlinge kommun och hur vi vill att kommunen ska uppfattas. En viktig del i detta är vilken service, tillgänglighet och vilket bemötande vi ger. Ett övergripande servicelöfte har tagits fram och antagits av kommunstyrelsen. Inom ramen för projektet ska också Kontakt Kävlinge utvecklas till en kundtjänst med målsättningen att skapa en väg in där merparten av medborgarnas frågor kan lösas vid första kontakten. För att öka invånarnas möjlighet till påverkan och engagemang så har vi genomfört olika former av medborgardialog. Under 2013 genomfördes ett projekt för att ta fram grunderna för kommunens framtida medborgardialog. Med utgångspunkt från detta projekt bestämdes fyra områden för medborgardialog

14 Den årliga mätningen Kommunens kvalitet i korthet visar åter igen på ett mycket bra resultat. Hela 77 % av resultaten tillhör kommunerna med de bästa eller näst bästa resultaten om man delar in alla kommunresultat i fyra olika nivåer. Resultaten visar att Kävlinge kommun har låga kostnader samtidigt som kommunen levererar tjänster med god kvalitet. Nämnderna redovisar också flera insatser för att nå högre måluppfyllelse för perspektivet Kävlingebon. Samtliga nämnder har fördjupat sitt värdegrundsarbete tillsammans med handledare från lärcentrum kring bemötande och kundperspektiv. Det pågående förbättrings- och utvecklingsarbetet kring strategiskt och systematisk kvalitets- och utvecklingsarbete som pågår inom alla nämnder säkerställer ständiga förbättringar av de tjänster som levereras av kommunen. Årets måluppfyllelse på indikatornivå visar att fem av tolv indikatorer är helt uppfyllda vid årsskiftet. Måluppfyllelsen bedöms vara delvis uppfylld och planerade aktiviteter indikerar att uppsatta mål för 2014 kommer att uppnås Utveckling Mål: Kävlinge kommun ska ha en jämn befolkningstillväxt, en kommunal verksamhet i utveckling och ett attraktivt näringslivsklimat. Perspektivet spänner över flera områden: Livslångt lärande Befolkning, tillväxt och bra företagsklimat Social trygghet För måluppfyllelse av Livslångt lärande pågår flera olika åtgärder. Kävlinge kommuns grundskolor uppnår goda resultat över riksgenomsnittet, så som de framgår av SKL:s Öppna jämförelser, nationella ämnesprov, elevers upplevda trygghet och trivsel och behörighet till nationella gymnasieprogram. Måluppfyllelsen är god, men med långsiktigheten och hållbarheten i t ex satsningen Framtidens skola är målsättningarna än högre ställda. Den vikande måluppfyllelsen i skolår tre medför påbörjade riktade tidiga insatser i ämnena matematik och svenska samt uppföljning av dessa åtgärder. Elevernas upplevda trygghet i skolan är en förutsättning för studieframgång. Därför vidtages framför allt kommunikativa åtgärder i det förebyggande och främjande arbetet med trygghet och trivsel. Befolkningsökningen i kommunen förväntas att mattas av de närmaste åren men enligt gjorda prognoser kommer vi att kunna uppfylla målet på en genomsnittlig befolkningstillväxt på 1,5 procent per år mellan åren Under våren har Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet redovisats. Kävlinge kommun förbättrar sig till plats 29, en förbättring med 49 positioner. Inom området tillgång till kompetent arbetskraft har kommunen gjort den största uppryckningen. Men det är de samlade positiva omdömena inom alla områden som sammantaget tar kommunen tillbaka till den del av rankinglistan Kävlinge kommun vill vara. För att skapa förutsättningar för social trygghet i form av delaktighet, goda livsvillkor och utvecklingsmöjligheter har socialtjänsten under året arbetat med flera olika insatser delvis i samverkan med skola och förskola Årets måluppfyllelse på indikatornivå visar att fyra av arton indikatorer är helt uppfyllda vid årsskiftet och hela nio av indikatorerna visar att vi är nära kommunens målsättningar. Måluppfyllelsen bedöms vara delvis uppfylld och planerade aktiviteter indikerar på en utveckling mot högre måluppfyllelse för Medarbetaren Mål: Kävlinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetent och engagerad personal, där människor växer och tar ansvar i en uppmuntrande miljö som främjar hälsa, effektivitet och resultat. Inriktningsmålen är indelade i fem grupper: Förståelse för uppdraget Öppet förhållningssätt Aktivt ledarskap Tillvarata och utveckla kompetens Tydlig lönepolitik. De flesta indikatorerna som är kopplade till de olika inriktningsmålen under medarbetarperspektivet mäts med resultat från medarbetarenkäten som har genomförts under hösten med goda resultat. Nytt för 2013 års medarbetarenkät är att nio gemensamma enkätfrågor tagits fram centralt av SKL (Sveriges kommuner och landsting). På så sätt skapas jämförelsemöjligheter mellan kommuner över landet. För inriktningsmålet förståelse för uppdraget pågår ett arbete med att förtydliga uppdraget, bland annat via olika stöddokument och förbättrade anvisningar och blanketter. Medarbetarenkäten visar att medarbetarna tycker att arbetsmiljön präglas av en öppenhet. Sjukfrånvaron har dock ökat något och årets resultat visar att sjukfrånvaron uppgår till 5,7 % och målet på högst 5,5 % är därmed ej uppnått. Årets resultat för frisknärvaro är 36 % och detta är en förbättring sen 2012 men vår målsättning på 40 % har inte uppnåtts. Chefsutvecklingsprogram som är framtaget tillsammans med Staffanstorps och Svedalas kommuner har fortgått under 2013 och kommer att fortsätta under Ett gemensamt traineeprogram bedrivs tillsammans med övriga 4-yes kommuner, bland annat med syfte att identifiera och stärka framtida blivande ledare. Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan som är kopplad till medarbetarsamtalet. En gemensam utbildningsplan har påbörjats och kommer att utvecklas ytterligare under Ett belöningssystem för att uppmuntra goda prestationer har tagits fram och under våren 2014 kommer årets medarbetare, årets chef och årets aktivitet att utses, samt belönas Under 2013 har arbetet med lönekriterier prioriterats. Nya kriterier har tagits fram inom alla områden som saknat sådana, och beslut har fattats att alla lönekriterier som är äldre än tre år ska revideras. Fyra av sju indikatorer är uppfyllda och endast sjukfrånvaron visar ett försämrat resultat. Det är nödvändigt med en kontinuerlig uppföljning av sjukfrånvaron och aktiva insatser under Måluppfyllelsen för 2013 bedöms delvis vara uppfylld. 14

15 Ekonomi Mål: Kävlinge kommun ska, med en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande, ha en handlingsberedskap för framtiden. Inriktningsmålen är indelade i tre områden: Helhetssyn och långsiktighet Styrning och kontroll Vårda våra tillgångar. Uppföljningen per 31 dec 2013 visar fortsatt på mycket goda resultat för samtliga inriktningsmål och alla indikatorer är uppfyllda. Måluppfyllelsen för 2013 bedöms att vara uppfylld och bedömningen är att målen i huvudsak även uppnås under De ekonomiska förutsättningarna för 2015 ser i nuläget svagare ut och måluppfyllelsen bedöms inte vid utgången av 2015 uppnås för samtliga indikatorer. Miljö Mål: Kommunens verksamhet ska präglas av långsiktigt hållbar utveckling Inriktningsmålen är indelade i tre delar: Bo och leva Land och vatten Energi och transporter Kommunen verkar idag för en hälsosam och miljöanpassad boendemiljö genom grönytefaktorer och utveckling av källsorteringen. Planering av bostäder prioriteras där det finns goda förutsättningar för att nå kollektivtrafiken och cykelleder. Kommunen har ett pågående arbete med att ständigt öka andelen ekologiska livsmedel som serveras på förskolor, skolor och boende. I planeringsarbetet läggs också vikt på att bevara natur- och kulturlandskapet, både för skydd av arters livsmiljöer och för människors tillgång till natur- och kulturmiljöer. Under året antogs Energieffektiviseringsstrategin som formaliserar arbetet som redan sker med att minska och effektivisera energiförbrukningen i kommunens fastighter med målsättningen att kommunen år 2020 ska bli fossilbränslefritt. Fyra av sju indikatorer är uppfyllda under Måluppfyllelsen för 2013 bedöms vara delvis uppnådd men även de långsiktiga målen måste beaktas i det kortsiktiga arbetet. God ekonomisk hushållning Kommunen har i grunden en stark ekonomi och en stark finansiell ställning. Verksamhets- och kvalitetsmässigt visar årets uppföljning att det är mycket att glädjas åt men även på en del områden som kräver mer fokus för att utvecklas och förbättras. Sammantaget är bedömningen att Kävlinge kommun uppvisar god ekonomisk hushållning och att kommunen är på god väg att uppnå uppsatta mål för Aktiva åtgärder är dock nödvändigt för de områden där målen ännu inte är uppfyllda. Under 2013 beslutade kommunen att ta fram ett samlat miljödokument som ska redogöra för mål som är antagna, åtgärder som genomförts samt föreslå framtida mål och åtgärder i linje med nationella och lokala miljömål. 15

16 Uppföljning kommunövergripande mål 2013 Värderingssystem Målet är uppfyllt Förbättrat resultat Målet är delvis uppfyllt genom förbättring jämfört med föregående år. Oförändrat resultat En försämring har skett jämfört med föregående år eller att ett mål inte uppnåtts vid satt tidpunkt. Försämrat resultat Målet kan ej bedömas eftersom mål eller resultat saknas. Trend kan ej avgöras Kävlingebon Resultat 2012 Resultat 2013 Värdering Trend Engagarerade Kävlingebor Nöjd inflytandeindex uppgår till Betyget för påverkan uppgår till God kvalitet Nöjd medborgarindex uppgår till Betyget för bemötande och tillgänglighet uppgår till Socialstyrelsens nationella brukarundersökning avseende äldreboenden ligger över medelvärdet för riket. Socialstyrelsens nationella brukarundersökning avseende hemtjänst ligger över medelvärdet för riket. Minst 95 procent av föräldrarna uppger sig nöjda med förskolans verksamhet enligt Qualis brukarenkät. Attraktiv boende och livsmiljö > medelvärdet > medelvärdet 92 % 89 % Kävlinge 88 % Riket 83 % Kävlinge 91 % Riket 89 % Nöjd regionindex uppgår till Index för bostäder uppgår till Index för fritid uppgår till Trygghetsindex uppgår till Lättillgängliga kommunikationer Index för kommunikationer uppgår till

17 Utveckling Resultat 2012 Resultat 2013 Värdering Trend Livslångt lärande Grundskolan ska uppnå topp 20 i sammantaget resultat i SKL s Öppna jämförelse. 94 plats 34 plats 100 procent av eleverna uppnår godkända resultat på de nationella proven. Delmål: årlig förbättring Åk 3 Ma 79 % 79 % Åk 3 Sv 79 % 85 % Åk 6 Ma 85 % 95 % Åk 6 Sv 84 % 96 % Åk 6 En 94 % 96 % Åk 9 Ma 82 % 89 % Åk 9 Sv 98 % 95 % Åk 9 En 100 % 100 % 100 % av eleverna upplever sig trygga i skolan och inte någon känner sig mobbad eller kränkt. Delmål: minst 98 procent av eleverna uppger sig trygga. Andelen grundskoleelever som är behöriga till gymnasieskolan är minst 95 procent. 98 % 96 % 94 % 94 % Andel elever i procent (exkluderat elever på IV-programmet) som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år ökar. 89 % 84 % Befolkning, tillväxt och bra företgasklimat En genomsnittlig befolkningstillväxt på 1,5 procent per år mellan åren ,6 % 1,6 % Tillbaka till 10-i-topp på Svenskt Näringslivs ranking. 78 plats 29 plats Årlig tillväxt av turistkronan i TEM-mätningen. 218 mkr i.u Social trygghet Den genomsnittliga tiden för hushållens ekonomiska bistånd ska understiga medelvärdet för riket. Riket 6,6 mån Kävlinge 4,7 mån Riket 6,6 mån Kävlinge 5,0 mån Andelen ej återaktualiserade ungdomar (13-20 år) ett år efter avslutad kontakt ska årligen öka. 80 % 78 % Antalet ej verkställda beslut inom Handikappomsorgen som ger sanktionsavgift är Medarbetaren Resultat 2012 Resultat 2013 Värdering Trend Förståelse för uppdraget Index i medarbetarenkäten avseende ett system för delegation, information, introduktion och hur utvecklings-samtal fungerar uppgår till minst 4,0 på 5-gradig skala. i.u 4,4 Öppet förhållningssätt Index i medarbetarenkäten avseende arbetsmiljöförhållande uppgår till minst 3,7 på en 5-gradig skala. i.u 4,2 Nyckeltal för total sjukfrånvaro uppgår till högst 5,5 procent. 5,1 % 5,7 % Nyckeltal frisknärvaro uppgår till minst 40 procent ingen sjukfrånvaro. 33 % 36 % Aktivt ledarskap Index i medarbetarenkäten avseende ett aktivt ledarskap uppgår till minst 3,8 på en 5 gradig skala. i.u 4,1 Tillvarata och utveckla kompetens Index i medarbetarenkäten avseende ändamålsenlig kompetensnivå uppgår till minst 4,0 på en 5-gradig skala. i.u 4,3 Tydlig lönepolitik Index i medarbetarenkäten avseende tydlig lönepolitik uppgår till 4,2 på en 5-gradig skala. i.u 4,0 17

18 Ekonomi Resultat 2012 Resultat 2013 Värdering Trend Helhetssyn och långsiktighet Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna uppgår till 98 procent under en rullande fyraårsperiod. 96 % 96 % Ingen extern låneskuld. 0 0 Styrning och kontroll Investeringarna är självfinansierade med egna medel under en rullande fyraårsperiod. 119 % 117 % Skattesatsen är högst 18,51. 18,51 18,51 Verksamhetens nettokostnader överstiger inte budgeterad nivå. ok ok Årliga intern kontrollplaner tas fram. Eventuella föreslagna åtgärder genomförs och följs upp. Vårda våra tillgångar ok ok Planerat fastighetsunderhåll är under en rullande fyraårsperiod i genomsnitt mellan kronor per kvadratmeter inklusive hyresökande åtgärder av underhållskaraktär. 89 kr/m2 143 kr/m 2 Beläggningsunderhåll på gatorna understiger inte tkr per år, vilket motsvarar 2,78 kronor per kvadratmeter för att bibehålla gatornas skick och värde. 0/m2 3,98/m 2 Miljö Resultat 2012 Resultat 2013 Värdering Trend Bo och leva 100 procent av nybyggda bostadsområden (gruppbebyggelse, ej villor) har en grönytefaktor på minst 0,40 och verksamhetslokaler minst 0, % 100 % Minst 35 procent av matavfallet från hushållen återvinns genom biologisk behandling. 6 % 12 % Land och vatten Andelen ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter uppgår till minst 25 procent av den totala livsmedelskostnaden. 24 % 32 % År 2020 finns ett 10 km långt rekreationsstråk längs Kävlingeån från kusten till Kävlinge tätort. 5 km 5 km Energi och transporter 100 procent av nyinköpta/leasade kommunala personbilar är klassade som miljöbilar enligt statens definition. 100 % 100 % Den totala energianvändningen för kommunala verksamheter i egen regi är baserad på minst 30 procent förnybara energislag. 8 % 47 % Energiförbrukningen i kommunala offentliga fastigheter är lägre än 150 kwh/ m2och år och i alla nybyggda kommunala offentliga fastigheter lägre än 60 kwh/ m2 och år. 166 kwh/m2 60 kwh/m2 153 kwh/m 2 60 kwh/m 2 18

19 Förvaltningsberättelse 19

20 Omvärldsanalys Omvärldsanalysen speglar hur yttre omständigheter kan komma att påverka Kävlinge kommun. Några av de faktorer som kan påverka är konjunkturutvecklingen, den allmänna pris- och löneutvecklingen i samhället och riksdagsbeslut som berör det kommunala verksamhetsområdet. Staffettväxling i världsekonomin Världsekonomin är på väg att återhämta sig från den ekonomiska krisen. Den amerikanska ekonomin, som leder den globala återhämtningen, blir alltmer självgående och tillväxten förväntas accelerera under De senaste månaderna har utvecklingen också i industriländerna gått åt rätt håll. I Japan har de första faserna i den ekonomisk-politiska offensiven visat sig vara framgångsrika. Det återstår dock att se om dessa även skapat förutsättningar för en varaktig högre tillväxt. Eurozonen har lämnat recessionen bakom sig, men står inför både politiska och ekonomiska problem. Europeiska centralbankens (ECB) åtgärder har minskat riskerna. Återhämtningen i Europa hämmas dock av obalanser, där de norra delarna står på stabilare mark än de södra. I Storbritannien har utvecklingen överraskat positivt med snabbt fallande arbetslöshet och ett banksystem som kommit på fötter, samtidigt som inflationen kommit ned snabbare än väntat. Utvecklingen på tunga exportmarknader borgar för att uppsvinget i den brittiska ekonomin kommer fortsätta. De snabbväxande ekonomiernas, Emerging Markets (EM), problem har åter hamnat i fokus i början av 2014, men då de grundläggande förutsättningarna nu är radikalt olika jämfört med Asienkrisen på 1990-talet, anses riskerna ändå små. Kinas BNP växte 2013 med 7,7 procent och beräknas bli något lägre kommande år (7,4 respektive 7,0 procent 2014 och 2015). Sammantaget förväntas BNP-tillväxten i EM-länderna bli mycket modest, medan det förutspås en uppgång i OECD-områdets BNP, från 1,3 procent 2013 till 2,4 respektive 2,7 procent 2014 och Detta gör att stafettväxlingen för tillväxtmotorerna i världsekonomin, mellan de snabbväxande ekonomierna och OECD-länderna, är tydlig, men troligen inte problemfri. Den globala ekonomin väntas växa med cirka 4 procent de två kommande åren, vilket kan jämföras med 3,2 procent USA - tillväxten tar fart Den amerikanska ekonomin är på väg in i en period av stark och självgående tillväxt. Det är flera faktorer som bidrar till den gynnsamma tillväxten i USA. Förutsättningarna för att hushållen ska utgöra ett draglok i den fortsatta expansionen är goda. Hushållens förmögenhetsställning är rekordstark samtidigt som skuldavvecklingen troligen är avklarad. Huspriserna väntas stiga med cirka 15 procent till och med Hushållens ställning stärks ytterligare av att arbetsmarknaden blivit stabilare med en arbetslöshet som sjunkit till 6,7 procent (2013), och som under 2014 väntas sjunka till nivåer nära jämvikt (5,5 procent). Denna utveckling lär leda till ett minskat privat sparande och en ökad konsumtion, ett scenario som ytterligare kommer stimulera den amerikanska ekonomin. Företagens vinster är på rekordnivå samtidigt som arbetslösheten minskat och investeringsbehovet är stort, med fabriker och maskiner som har den högsta genomsnittliga åldern som noterats sedan sent 1950-tal. Produktiviteten måste således öka för att klara ekonomins utbudssida i ett längre återhämtningsperspektiv. Inflationen bedöms bli låg kommande år, men då arbetslösheten fallit snabbare än förväntat, höjs räntan troligen först under 2015 med en styrränta på cirka 1,25 procent. Till följd av kongressens budgetöverenskommelse i december 2013 har den finanspolitiska spelplanen klarnat. Detta minskar risken för politiska dödlägen, även om nya överenskommelser måste göras inom kort. Finanspolitiken förväntas bli nästintill neutral 2014, jämfört med en motvind 2013, vilket tyder på en allt starkare tillväxt och en konjunkturuppgång som lär fortsätta kommande år. BNP-tillväxten var under ,9 procent, men väntas bli 3,3 procent 2014 respektive 3,7 procent BNP-tillväxt i procent Världen 3,3 3,2 3,9 4,0 Euroområdet -0,7-0,4 1,0 1,6 Sverige 0,9 1,0 2,5 3,2 Danmark -0,4 0,4 2,0 2,5 Norge 2,9 0,8 2,1 1,8 Finland -1,0-1,3 0,8 1,4 Tyskland 0,7 0,5 1,7 2,1 USA 2,8 1,9 3,3 3,7 Kina 7,7 7,7 7,4 7,0 Indien 5,1 4,7 5,0 5,4 Japan 1,4 1,7 1,4 1,3 Källa: SEB, Nordic Outlook, februari

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

KÄVLINGE KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 KÄVLINGE KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll och textbearbetning: Ekonomiavdelningen Layout: Joanna Bladh Foto: Sid 37 Henrik Sylén, sid 44 Jenny Björling, sid 54 Fredric Palm, övriga bilder Joanna Bladh

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Budget 2014 PLAN 2015 2016

Budget 2014 PLAN 2015 2016 Budget 2014 PLAN 2015 2016 Innehållsförteckning Inledning Organisation 3 Så fördelades skattepengarna under 2012 6 Vision, mål och styrning 7 Vision, mål och styrning 8 Ekonomiska förutsättningar 2014

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Kävlinge Kommun årsredovisning 2011

Kävlinge Kommun årsredovisning 2011 Kävlinge kommun årsredovisning 2011 Innehåll och textbearbetning: Ekonomiavdelningen Layout: Joanna Bladh Foto: sidan 46 - Anneli Nilsson, sidan 58 - Patrik Lund, övriga - Joanna Bladh Tryck: Elanders

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Årsredovisning 2014 Kävlinge kommun

Årsredovisning 2014 Kävlinge kommun Årsredovisning Kävlinge kommun Innehåll Årsredovisning... 1 Kävlinge kommun... 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 -Kävlinge kommun 40 år... 3 Organisation... 5 Så fördelades skattepengarna under...

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Kävlinge kommun. Budget 2011

Kävlinge kommun. Budget 2011 Kävlinge kommun 2011 PLAN 2012 2013 Innehåll och textbearbetning: Ekonomiavdelningen Layout: Joanna Bladh Foto: sidan 11 Karin Paul, sidan 16 Eva Hallkvist, sidan 33 Andreas Lund, sidan 45 Elin Dahlgren,

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun

Finansiell profil Falköpings kommun Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Anders Hägg Anders Rabb Sandra Volter Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Solna stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Så används skattepengarna

Så används skattepengarna Så används skattepengarna kommunens ekonomi i korthet 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Medvind för Strömstads kommun Strömstad har en stark tillväxt, vilket är positivt ur många synvinklar. Men

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Klippans kommun Mattias Johansson Alf Wahlgren 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Finansiell profil Munkedals kommun

Finansiell profil Munkedals kommun Finansiell profil Munkedals kommun 00 007 profiler för Munkedals kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Munkedals kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Gällivare kommun Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och metod...2 3.1.1. Förvaltningsberättelse...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC Granskning av Malmö stads årsredovisning 2010 Mattias Haraldsson, PwC 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Iakttagelser - Förvaltningsberättelsen... 4 Formellt innehåll... 4 God ekonomisk hushållning... 4 Verksamhetsmål...

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 21 Paragraf Diarienummer KS-2013/1409.189 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar

Läs mer