Innehåll och textbearbetning: Ekonomiavdelningen Layout: Joanna Bladh Foto: Joanna Bladh

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll och textbearbetning: Ekonomiavdelningen Layout: Joanna Bladh Foto: Joanna Bladh"

Transkript

1 Kävlinge kommun Årsredovisning 2013

2 Innehåll och textbearbetning: Ekonomiavdelningen Layout: Joanna Bladh Foto: Joanna Bladh

3 Innehåll Inledning Kävlinge En oslipad diamant 5 Organisation 6 Så fördelades skattepengarna under Viktiga händelser 10 Jämförelse med andra kommuner 11 Mål och god ekonomisk hushållning 12 Vision och kommunövergripande mål 13 Uppföljning kommunövergripande mål Förvaltningsberättelse 19 Omvärldsanalys 20 Finansiell analys 24 Personalredovisning 28 Verksamhetsberättelser 31 Fritid och kultur 32 Förskoleverksamhet 35 Grundskoleverksamhet 38 Handikappomsorg 42 Hemvården 46 Individ- och familjeomsorg 50 Infrastruktur och teknisk service 54 Ledning och samhällsutveckling 60 Miljö och hälsa 66 Samhällsbyggnad 69 Årets viktiga händelser 69 Utbildning och arbete för ungdomar och vuxna 73 Räkenskapsmaterial 76 Utveckling i korthet 77 Resultaträkning 78 Sammanställd redovisning särskild upplysning 78 Balansräkning 79 Kassaflödesanalys 80 Driftbudgetavräkning 80 Ombudgeteringar under året 81 Ombudgeteringar under året (forts) 82 Nämnder och bolag 83 Sammanställd redovisning 86 Investeringsbudget 87 Investeringsbudget 88 Investeringsbudget 89 Exploateringsredovisning 89 Redovisningsprinciper 90 Noter 91 Direktiv och uppdrag 95 Resultatenheter 98 VA-verksamhet 99 Diagram 100 Ekonomisk ordlista 101 Revisionsberättelse för år

4 4 Inledning

5 2013 Kävlinge En oslipad diamant Kommunstyrelsens ordförande har ordet Nya idrottsliga framgångar Våra invånare fortsätter att vara framgångsrika i idrottssammanhang fick kommunen sin första OSguldmedaljör genom Max Salminen fick vi en Jerringprisvinnare. Nämligen Henric Stenson. Detta, svenska folkets pris fick han eftersom han, som första golfare någonsin, vunnit USA-tourens slutspel och europatourens penningliga samma år, fantastiskt! Som om detta inte skulle räcka var en annan golfare från kommunen, Caroline Hedwall, med och vann Solheim cup för andra gången Även hon blev historisk, då hon är den första genom tiderna att vinna alla sina fem matcher i drabbningen mellan Europa och USA. Återigen fick vi anledning att vara stolta och glädjas tillsammans. Kävlinge ligger bra till! Ett starkt bokslut Resultatet för 2013 blev 62,7 miljoner kronor. Det är ett bra resultat och det lär behövas. Nämnderna har med något undantag, visat på positiva avvikelser. Lägg därtill nya återbetalningar av försäkringspengar från AFA och orsakerna till det positiva resultatet är funna. Varför behövs ett sådant resultat undrar du säkert? Jo dels pågår en omläggning av statens system för kostnadsutjämning vilket ger Kävlinge kommun lägre intäkter. Fullt genomfört 2016 talar vi om ca 20 miljoner kronor i lägre intäkter. Lägg därtill ett historiskt högt behov av investeringar. Dessa vill vi så långt som möjligt genomföra utan att behöva ta upp lån. Ett positivt näringsliv Jag har under året träffat många företagare och är imponerad över deras framåtanda och nytänkande. Inte minst visar det sig i utseendet av årets företagare där man lite djupare får möjlighet till insyn i olika företag. Precis som vanligt hade vi tre mycket bra finalister och Årets Företagare 2013 blev Peter Holmberg på Håkantorps däck AB. Ett generellt bevis på ett upplevt bättre näringslivsklimat är Svenskt Näringslivs ranking där vi klättrade från 78e till 29e plats under året. Ett bra kliv framåt, men målet är topp 10. Investerat för 76 miljoner kronor Investeringsbehovet i kommunen är stort och mycket görs för att renovera gammalt och bygga nytt var bland annat ombyggnaden av Ljungenskolan och om- och tillbyggnad av Ljunggårdens förskola stora projekt. Bland övriga märks renovering av Korsbackahallen och färdigställandet av cykelvägen mellan Löddeköpinge och Barsebäck. Kävlinge - en oslipad diamant Arbetet med Bilden av Kävlinge har tagit nya steg. Vi har fortsatt kommunicera med invånarna i bland annat medborgardialogsform. Vi jobbar med att förbättra vår service och tillgänglighet. Mycket är bra när vi mäter, men det finns förbättringspotential. Bland annat har vi tagit fram ett övergripande servicelöfte för att klargöra vad vi erbjuder våra invånare. Vi arbetar också aktivt för att stå väl förberedda med mark och planer när byggnationen tar fart igen. Sydnytt benämnde Kävlinge som en oslipad diamant i öresundsregionen. Trevligt, men jag tycker vi på många sätt påbörjat slipningsarbetet och med fast blick kan säga att till Kävlinge är du 100% välkommen Supervalåret Det är dags att lägga 2013 till handlingarna. Tack alla förtroendevalda och anställda för ett gott arbete. Nu vänder vi blicken framåt emot Året då vi ska välja till EUparlament, riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. I massmedia har man redan döpt det till supervalåret. Hur som helst, spännande blir det. Väl mött allesammans! Pia Almström Kommunstyrelsens ordförande 5

6 Organisation Kommunfullmäktige Kommunala bolag KKB Fastigheter AB Samverkan Finsam Gemensam nämnd Geoinfo Kommunassurans Syd Försäkrings AB Räddningstjänsten Syd Sydvatten AB SYSAV Gemensam nämnd Löneservice Kommunstyrelsen Styrelseordförande Pia Almström Kommundirektör Mikael Persson Verksamhetsområden Ekonomi/IT Kansli/Kommunikation Kommunledning Näringsliv/Turism Personal Säkerhet Strategisk infrastruktur/ planering Valberedningsnämnd Revisionen Valnämnd Överförmyndarnämnd Samarbetsnämnd IT Teknisk nämnd Miljö- och byggnadsnämnd Bildningsnämnd Socialnämnd Nämndsordförande Nämndsordförande Nämndsordförande Nämndsordförande Johan Ericsson Thomas Lövskog Leif Skytte Annsofie Thuresson Nämndsansvarig chef Nämndsansvarig chef Nämndsansvarig chef Nämndsansvarig chef Göran Sandberg Göran Sandberg Carina Serbinsson Christin Johansson Verksamhetsområden Verksamhetsområden Verksamhetsområden Verksamhetsområden Avfall Bygglov Arbetsmarknadsprogram Handikappomsorg Drift och underhåll Miljö- och hälsoskydd Fritid Hemvård Fastighet Mätverksamhet Förskola Individ- och familjeomsorg Vatten och avlopp Planfunktion Gymnasieskola Kostenhet Väghållning, park och grönområden Kultur Skola Vuxenutbildning 6

7 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige (kf) är Kävlinge kommuns högsta beslutande organ. Under sig har kommunfullmäktige en kommunstyrelse (ks) och nämnder som ska bereda och verkställa fullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller på annat sätt är av större vikt. Besluten gäller vanligtvis frågor som rör kommunens organisation, övergripande planer, de ekonomiska ramarna, val till nämnderna samt vad dessa nämnder ska arbeta med. Exempel på ärenden i kommunfullmäktige är budget och utdebitering, bokslut och ansvarsfrihet, reglementen för nämnder, övergripande taxor, översikts- och detaljplaner samt verksamhetsplaner. Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter och 30 ersättare. Mandatfördelning Parti Moderaterna Socialdemokraterna Folkpartiet Sverigedemokraterna Centerpartiet Kävlingebor 2 Miljöpartiet Kristdemokraterna Vänsterpartiet Sveriges Pensionärers Intresseparti 1 1 M-demokraterna 1 Kommunens väl 8 5 7

8 Koncernen KKB Fastigheter AB Kävlinge kommun har ett dotterbolag, KKB Fastigheter AB, KKB. Kommunens ägarandel i KKB uppgår till 100 procent. KKB är ett så kallat allmännyttigt bostadsbolag och hyr främst ut lägenheter men även verksamhetslokaler. Samägda och samverkande bolag och organisationer Kävlinge kommun samäger bolag och samverkar i kommunalförbund med andra kommuner. I följande organisationer har Kävlinge kommun mindre andelar: Kommunassurans Syd AB, Sydvatten, Räddningstjänsten Syd, SYSAV och Finsam. FINSAM Finsam Samordningsförbundet Finsam-Kävlinge-Lomma är ett kommunalt förbund som svarar för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne samt Lomma och Kävlinge kommun. ommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunassurans Syd AB Kommunförbundet Skåne beviljades 2005 koncession för ett skadeförsäkringsbolag, Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Bolaget har 46 delägande kommuner i Skåne, Småland, Blekinge, Halland och delar av Västra Götaland och ska verka som försäkringsbolag för dessa. Ägarandelen uppgår till 1,97 procent. Räddningstjänsten Syd Räddningstjänsten Syd är ett kommunalförbund mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Verksamhetsområdet ska vara inriktat på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Ägarandelen uppgår till 8,9 procent. Sydvatten Sydvatten är ett kommunägt företag som producerar vatten och ägs av 16 delägarkommuner. Ägarandelen uppgår till 3,26 procent. Sysav Sysav, Sydskånes avfalls aktiebolag, är ett kommunägt bolag med uppgift att svara för den regionala avfallshanteringen åt de 14 kommunerna i södra Skåne. Företaget ansvarar för att projektera, bygga och driva de regionala behandlingsoch avfallsanläggningar som behövs för att kunna omhänderta, återvinna och behandla avfall. Detta regleras i det konsortialavtal som gäller till och med Ägarandelen uppgår till 3,85 procent. 8

9 Så fördelades skattepengarna under ,01 kronor till grundskoleverksamhet 15,37 kronor till hemvård 14,26 kronor till förskoleverksamhet 12,46 kronor till gymnasie- och vuxenutbildning 6,75 kronor till handikappomsorg 6,87 kronor till kommunövergripande verksamhet 5,14 kronor till individ och familjeomsorg 2,87 kronor till teknisk verksamhet 3,52 kronor till årets resultat 3,84 kronor till fritids- och kulturverksamhet 1,32 kronor till räddningstjänst 0,60 kronor till miljöverksamhet 9

10 Viktiga händelser Bilden av Kävlinge Arbetet med bilden av Kävlinge fortskred under Förslag och idéer kommunicerades med invånarna såväl på marknader som i medborgardialog. Arbetet ledde fram till en varumärkesplattform som antogs av kommunfullmäktige i september. Hela arbetet med Bilden av Kävlinge är ett led i kommunens vision att vara en attraktiv boendekommun med ett aktivt näringsliv och god medborgardialog. Med anledning av detta har vi reviderat vår grafiska profil. Servicelöfte Ett övergripande servicelöfte för tillgänglighet och bemötande har tagits fram. Servicelöftet är till för att i förväg beskriva vad våra medborgare kan förvänta sig av service och bemötande och vilka kvalitetsnivåer som garanteras. Servicelöftet ska följas upp årligen och ligga till grund för förbättringar av verksamheten. Under 2014 kommer servicelöftet också att bli föremål för en medborgardialog. Förbättrad placering i svenskt näringslivsranking I Svenskt Näringslivsranking klättrade vi under året från 78:e plats till 29:e plats i riket. Det är ett stort kliv framåt och en bra bit på vägen mot målet på topp 10. Vi deltog också för första gången i undersökningen Insikt där företagare som anlitat kommunen får sätta betyg på vilken service, kvalitet och bemötande de mötts av. Även här står vi oss väl mot resten av deltagande kommuner, men förbättringsområden finns att jobba med inför Nyvångsskolan Efter larm om mögelskador på Nyvångsskolan tog kommunfullmäktige beslut att utrymma befintliga byggnader förutom idrottshall och matsal och placera verksamheten i moduler i avvaktan på att komma igång med rivning av befintliga byggnader samt uppförande av ny skolbyggnad. Befintlig idrottshall och matsal ska renoveras och anpassas efter det antalet elever som beräknas under de kommande åren. Infrastruktur och exploatering Kvarngatan färdigställdes under våren 2013 och under hösten färdigställdes ombyggnation av Annelundsgatan och byggnation av nya industrigator på Handelsplats Center Syd. Cykelväg har byggts mellan Barsebäck och Löddeköpinge. En ny pendlarparkering har byggts i Löddeköpinge och pendlarparkeringen vid Kävlinge station har utökats. Fortsatt utveckling av grundskolan Målsättningarna i och intentionerna med satsningen Framtidens skola har varit vägledande för verksamheten i grundskolan, förskoleklass och fritidshem. Satsningen för högre måluppfyllelse med bland annat deltagande i Skolverkets Mattelyftet och SKL:s satsning på nätverkslärande i Matematik har börjat ge skönjbara resultat. Vid publiceringen av SKL:s Öppna Jämförelser våren 2013 hade grundskola i Kävlinge kommun flyttat fram sin nationella position till 34 plats; en förbättring från plats 97 föregående år. Goda resultat för socialnämndens verksamheter Under flera år har socialnämndens verksamheter visat på goda resultat i öppna jämförelser och brukarundersökningar. Det är glädjande att se att samma goda betyg ges Fina exempel är att kostchefen nominerades till Årets Kostchef och att kommunen placerar sig högt i nationella öppna jämförelser. 10

11 Jämförelse med andra kommuner Kävlinge kommun genomför tillsammans med flertalet kommuner i Skåne, och sammantaget ett 190-tal kommuner i riket, en finansiell analys enligt en modell framtagen av Kommunforskning i Västsverige. Analysen som är ett komplement till den finansiella analys som återfinns längre fram i årsredovisningen beskriver var Kävlinge kommun befinner sig finansiellt och hur vi utvecklas i förhållande till jämförelsegruppen. Utgångspunkt för analysen är åtta olika finansiella nyckeltal som speglar de analyserade kommunernas ekonomi utifrån fyra perspektiv. De fyra perspektiven är långsiktig kapacitet, kortsiktig beredskap, riskberedskap och kontroll över den finansiella utvecklingen. Varje nyckeltal graderas från 1 till 5, där 5 är bäst och 3 är medeltal. Kommunerna poängsätts utifrån inbördes relation för respektive nyckeltal och resultatet åskådliggörs i nedanstående polärdiagram som bygger på 2010, 2011 och 2012 års räkenskaper. I en avslutande kommentar i rapporten står följande att läsa om Kävlinge kommun. Kävlinge har haft en kontrollerad finansiell utveckling under perioden och har en god ekonomi. Kommunens resultatnivå har visserligen försvagats de senaste åren, med detta från en mycket stark nivå. De goda resultatnivåerna de senaste åren stärker kommunen inför de närmaste åren, som förväntas bli tuffa på grund av att kommunen står inför utmaningar som ökade investeringar och ökade behov från befolkningsförändringar. I många kommuner finns också planerade ambitionshöjningar. Detta innebär sammantaget att kostnaderna för kommunala tjänster kommer att öka snabbare än tidigare. För många kommuner innebär det att intäkterna från skatteunderlagets tillväxt inte beräknas räcka till. Det kommer i så fall behövas skattehöjningar för att finansiera kommunernas verksamheter framöver. Detta bör inte vara aktuellt för Kävlinge om kommunen har en fortsatt god ekonomistyrning. Finansiella profiler för Kävlinge kommun......i förhållande till Skåne län...i förhållande till riket 11

12 Mål och god ekonomisk hushållning 12

13 Vision och kommunövergripande mål Målkedjan Visionen Kävlinge med segel mot framtiden Övergripande mål Övergripande mål Övergripande mål Övergripande mål Övergripande mål Kävlingebon Utveckling Medarbetare Nämndsmål Ekonomi Miljö vad? Nämndsplan Förvaltningsdelar Verksamhetsplan Chefer hur? Chefsuppdrag Målkedjan Visionen handlar om hur kommunen ska möta medborgarnas behov av arbete, boende, trygghet, utbildning och upplevelser, om hur vi får företag att etablera sig i kommunen och kommuninvånarnas delaktighet i de beslut som fattas. Med visionen som utgångspunkt har fem kommunövergripande mål, som kommunfullmäktige fastställer, arbetats fram utifrån perspektiven kävlingebon, utveckling, medarbetaren, ekonomi och miljö. De olika perspektivens är viktiga strategiska inriktningar av kommunens styrning mot att uppnå visionen. För att konkretisera de fem kommunövergripande målen har ett antal inriktningsmål identifierats. Graden av måluppfyllelse för de olika framgångsfaktorerna stäms av regelbundet mot ett antal indikatorer. Uppföljning 2013 I samband med årsbokslutet görs en samlad avstämning kring måluppfyllelsen utifrån resultat på indikatorer och nämndernas genomförda aktiviteter kopplade till de olika inriktningsmålen på fullmäktigenivå. Värderingssytem Målet är uppfyllt Målet är delvis uppfyllt genom förbättring jämfört med föregående år. En försämring har skett jämfört med föregående år eller att ett mål inte uppnåtts vid satt tidpunkt. Målet kan ej bedömas eftersom mål eller resultat saknas. I uppföljning kan även utläsas resultattrenden för de tre senaste åren som illustreras med hjälp av trendpilar. Kävlingebon Mål: Att alla upplever fördelar med att bo, växa upp, utbilda sig, verka och åldras i Kävlinge kommun. Inriktningsmålen är identifierade inom följande områden: Engagerade Kävlingebor God kvalitet Attraktiv boende- och livsmiljö och fritid Lättillgängliga kommunikationer. Perspektivet kävlingebon är centralt för kommunen. Det utgår direkt från kommuninvånarna och deras behov. Inriktningsmålen mäts främst med indikatorer från medborgarundersökningen. Kävlinge kommun har under våren genomfört Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning. Precis som tidigare år får Kävlinge kommun jämna och goda resultat vilket visar på en genomgående hög kvalitet med nöjda invånare. De flesta resultaten ligger över genomsnittet för de deltagande kommunerna. De delar som visar lite sämre resultat belyser egentligen bara redan kända förbättringsområden som bekräftar många av de strategiska inriktningar kommunen redan arbetar med. Under året har arbetet fortsatt kring Bilden av Kävlinge kommun och hur vi vill att kommunen ska uppfattas. En viktig del i detta är vilken service, tillgänglighet och vilket bemötande vi ger. Ett övergripande servicelöfte har tagits fram och antagits av kommunstyrelsen. Inom ramen för projektet ska också Kontakt Kävlinge utvecklas till en kundtjänst med målsättningen att skapa en väg in där merparten av medborgarnas frågor kan lösas vid första kontakten. För att öka invånarnas möjlighet till påverkan och engagemang så har vi genomfört olika former av medborgardialog. Under 2013 genomfördes ett projekt för att ta fram grunderna för kommunens framtida medborgardialog. Med utgångspunkt från detta projekt bestämdes fyra områden för medborgardialog

14 Den årliga mätningen Kommunens kvalitet i korthet visar åter igen på ett mycket bra resultat. Hela 77 % av resultaten tillhör kommunerna med de bästa eller näst bästa resultaten om man delar in alla kommunresultat i fyra olika nivåer. Resultaten visar att Kävlinge kommun har låga kostnader samtidigt som kommunen levererar tjänster med god kvalitet. Nämnderna redovisar också flera insatser för att nå högre måluppfyllelse för perspektivet Kävlingebon. Samtliga nämnder har fördjupat sitt värdegrundsarbete tillsammans med handledare från lärcentrum kring bemötande och kundperspektiv. Det pågående förbättrings- och utvecklingsarbetet kring strategiskt och systematisk kvalitets- och utvecklingsarbete som pågår inom alla nämnder säkerställer ständiga förbättringar av de tjänster som levereras av kommunen. Årets måluppfyllelse på indikatornivå visar att fem av tolv indikatorer är helt uppfyllda vid årsskiftet. Måluppfyllelsen bedöms vara delvis uppfylld och planerade aktiviteter indikerar att uppsatta mål för 2014 kommer att uppnås Utveckling Mål: Kävlinge kommun ska ha en jämn befolkningstillväxt, en kommunal verksamhet i utveckling och ett attraktivt näringslivsklimat. Perspektivet spänner över flera områden: Livslångt lärande Befolkning, tillväxt och bra företagsklimat Social trygghet För måluppfyllelse av Livslångt lärande pågår flera olika åtgärder. Kävlinge kommuns grundskolor uppnår goda resultat över riksgenomsnittet, så som de framgår av SKL:s Öppna jämförelser, nationella ämnesprov, elevers upplevda trygghet och trivsel och behörighet till nationella gymnasieprogram. Måluppfyllelsen är god, men med långsiktigheten och hållbarheten i t ex satsningen Framtidens skola är målsättningarna än högre ställda. Den vikande måluppfyllelsen i skolår tre medför påbörjade riktade tidiga insatser i ämnena matematik och svenska samt uppföljning av dessa åtgärder. Elevernas upplevda trygghet i skolan är en förutsättning för studieframgång. Därför vidtages framför allt kommunikativa åtgärder i det förebyggande och främjande arbetet med trygghet och trivsel. Befolkningsökningen i kommunen förväntas att mattas av de närmaste åren men enligt gjorda prognoser kommer vi att kunna uppfylla målet på en genomsnittlig befolkningstillväxt på 1,5 procent per år mellan åren Under våren har Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet redovisats. Kävlinge kommun förbättrar sig till plats 29, en förbättring med 49 positioner. Inom området tillgång till kompetent arbetskraft har kommunen gjort den största uppryckningen. Men det är de samlade positiva omdömena inom alla områden som sammantaget tar kommunen tillbaka till den del av rankinglistan Kävlinge kommun vill vara. För att skapa förutsättningar för social trygghet i form av delaktighet, goda livsvillkor och utvecklingsmöjligheter har socialtjänsten under året arbetat med flera olika insatser delvis i samverkan med skola och förskola Årets måluppfyllelse på indikatornivå visar att fyra av arton indikatorer är helt uppfyllda vid årsskiftet och hela nio av indikatorerna visar att vi är nära kommunens målsättningar. Måluppfyllelsen bedöms vara delvis uppfylld och planerade aktiviteter indikerar på en utveckling mot högre måluppfyllelse för Medarbetaren Mål: Kävlinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetent och engagerad personal, där människor växer och tar ansvar i en uppmuntrande miljö som främjar hälsa, effektivitet och resultat. Inriktningsmålen är indelade i fem grupper: Förståelse för uppdraget Öppet förhållningssätt Aktivt ledarskap Tillvarata och utveckla kompetens Tydlig lönepolitik. De flesta indikatorerna som är kopplade till de olika inriktningsmålen under medarbetarperspektivet mäts med resultat från medarbetarenkäten som har genomförts under hösten med goda resultat. Nytt för 2013 års medarbetarenkät är att nio gemensamma enkätfrågor tagits fram centralt av SKL (Sveriges kommuner och landsting). På så sätt skapas jämförelsemöjligheter mellan kommuner över landet. För inriktningsmålet förståelse för uppdraget pågår ett arbete med att förtydliga uppdraget, bland annat via olika stöddokument och förbättrade anvisningar och blanketter. Medarbetarenkäten visar att medarbetarna tycker att arbetsmiljön präglas av en öppenhet. Sjukfrånvaron har dock ökat något och årets resultat visar att sjukfrånvaron uppgår till 5,7 % och målet på högst 5,5 % är därmed ej uppnått. Årets resultat för frisknärvaro är 36 % och detta är en förbättring sen 2012 men vår målsättning på 40 % har inte uppnåtts. Chefsutvecklingsprogram som är framtaget tillsammans med Staffanstorps och Svedalas kommuner har fortgått under 2013 och kommer att fortsätta under Ett gemensamt traineeprogram bedrivs tillsammans med övriga 4-yes kommuner, bland annat med syfte att identifiera och stärka framtida blivande ledare. Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan som är kopplad till medarbetarsamtalet. En gemensam utbildningsplan har påbörjats och kommer att utvecklas ytterligare under Ett belöningssystem för att uppmuntra goda prestationer har tagits fram och under våren 2014 kommer årets medarbetare, årets chef och årets aktivitet att utses, samt belönas Under 2013 har arbetet med lönekriterier prioriterats. Nya kriterier har tagits fram inom alla områden som saknat sådana, och beslut har fattats att alla lönekriterier som är äldre än tre år ska revideras. Fyra av sju indikatorer är uppfyllda och endast sjukfrånvaron visar ett försämrat resultat. Det är nödvändigt med en kontinuerlig uppföljning av sjukfrånvaron och aktiva insatser under Måluppfyllelsen för 2013 bedöms delvis vara uppfylld. 14

15 Ekonomi Mål: Kävlinge kommun ska, med en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande, ha en handlingsberedskap för framtiden. Inriktningsmålen är indelade i tre områden: Helhetssyn och långsiktighet Styrning och kontroll Vårda våra tillgångar. Uppföljningen per 31 dec 2013 visar fortsatt på mycket goda resultat för samtliga inriktningsmål och alla indikatorer är uppfyllda. Måluppfyllelsen för 2013 bedöms att vara uppfylld och bedömningen är att målen i huvudsak även uppnås under De ekonomiska förutsättningarna för 2015 ser i nuläget svagare ut och måluppfyllelsen bedöms inte vid utgången av 2015 uppnås för samtliga indikatorer. Miljö Mål: Kommunens verksamhet ska präglas av långsiktigt hållbar utveckling Inriktningsmålen är indelade i tre delar: Bo och leva Land och vatten Energi och transporter Kommunen verkar idag för en hälsosam och miljöanpassad boendemiljö genom grönytefaktorer och utveckling av källsorteringen. Planering av bostäder prioriteras där det finns goda förutsättningar för att nå kollektivtrafiken och cykelleder. Kommunen har ett pågående arbete med att ständigt öka andelen ekologiska livsmedel som serveras på förskolor, skolor och boende. I planeringsarbetet läggs också vikt på att bevara natur- och kulturlandskapet, både för skydd av arters livsmiljöer och för människors tillgång till natur- och kulturmiljöer. Under året antogs Energieffektiviseringsstrategin som formaliserar arbetet som redan sker med att minska och effektivisera energiförbrukningen i kommunens fastighter med målsättningen att kommunen år 2020 ska bli fossilbränslefritt. Fyra av sju indikatorer är uppfyllda under Måluppfyllelsen för 2013 bedöms vara delvis uppnådd men även de långsiktiga målen måste beaktas i det kortsiktiga arbetet. God ekonomisk hushållning Kommunen har i grunden en stark ekonomi och en stark finansiell ställning. Verksamhets- och kvalitetsmässigt visar årets uppföljning att det är mycket att glädjas åt men även på en del områden som kräver mer fokus för att utvecklas och förbättras. Sammantaget är bedömningen att Kävlinge kommun uppvisar god ekonomisk hushållning och att kommunen är på god väg att uppnå uppsatta mål för Aktiva åtgärder är dock nödvändigt för de områden där målen ännu inte är uppfyllda. Under 2013 beslutade kommunen att ta fram ett samlat miljödokument som ska redogöra för mål som är antagna, åtgärder som genomförts samt föreslå framtida mål och åtgärder i linje med nationella och lokala miljömål. 15

16 Uppföljning kommunövergripande mål 2013 Värderingssystem Målet är uppfyllt Förbättrat resultat Målet är delvis uppfyllt genom förbättring jämfört med föregående år. Oförändrat resultat En försämring har skett jämfört med föregående år eller att ett mål inte uppnåtts vid satt tidpunkt. Försämrat resultat Målet kan ej bedömas eftersom mål eller resultat saknas. Trend kan ej avgöras Kävlingebon Resultat 2012 Resultat 2013 Värdering Trend Engagarerade Kävlingebor Nöjd inflytandeindex uppgår till Betyget för påverkan uppgår till God kvalitet Nöjd medborgarindex uppgår till Betyget för bemötande och tillgänglighet uppgår till Socialstyrelsens nationella brukarundersökning avseende äldreboenden ligger över medelvärdet för riket. Socialstyrelsens nationella brukarundersökning avseende hemtjänst ligger över medelvärdet för riket. Minst 95 procent av föräldrarna uppger sig nöjda med förskolans verksamhet enligt Qualis brukarenkät. Attraktiv boende och livsmiljö > medelvärdet > medelvärdet 92 % 89 % Kävlinge 88 % Riket 83 % Kävlinge 91 % Riket 89 % Nöjd regionindex uppgår till Index för bostäder uppgår till Index för fritid uppgår till Trygghetsindex uppgår till Lättillgängliga kommunikationer Index för kommunikationer uppgår till

17 Utveckling Resultat 2012 Resultat 2013 Värdering Trend Livslångt lärande Grundskolan ska uppnå topp 20 i sammantaget resultat i SKL s Öppna jämförelse. 94 plats 34 plats 100 procent av eleverna uppnår godkända resultat på de nationella proven. Delmål: årlig förbättring Åk 3 Ma 79 % 79 % Åk 3 Sv 79 % 85 % Åk 6 Ma 85 % 95 % Åk 6 Sv 84 % 96 % Åk 6 En 94 % 96 % Åk 9 Ma 82 % 89 % Åk 9 Sv 98 % 95 % Åk 9 En 100 % 100 % 100 % av eleverna upplever sig trygga i skolan och inte någon känner sig mobbad eller kränkt. Delmål: minst 98 procent av eleverna uppger sig trygga. Andelen grundskoleelever som är behöriga till gymnasieskolan är minst 95 procent. 98 % 96 % 94 % 94 % Andel elever i procent (exkluderat elever på IV-programmet) som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år ökar. 89 % 84 % Befolkning, tillväxt och bra företgasklimat En genomsnittlig befolkningstillväxt på 1,5 procent per år mellan åren ,6 % 1,6 % Tillbaka till 10-i-topp på Svenskt Näringslivs ranking. 78 plats 29 plats Årlig tillväxt av turistkronan i TEM-mätningen. 218 mkr i.u Social trygghet Den genomsnittliga tiden för hushållens ekonomiska bistånd ska understiga medelvärdet för riket. Riket 6,6 mån Kävlinge 4,7 mån Riket 6,6 mån Kävlinge 5,0 mån Andelen ej återaktualiserade ungdomar (13-20 år) ett år efter avslutad kontakt ska årligen öka. 80 % 78 % Antalet ej verkställda beslut inom Handikappomsorgen som ger sanktionsavgift är Medarbetaren Resultat 2012 Resultat 2013 Värdering Trend Förståelse för uppdraget Index i medarbetarenkäten avseende ett system för delegation, information, introduktion och hur utvecklings-samtal fungerar uppgår till minst 4,0 på 5-gradig skala. i.u 4,4 Öppet förhållningssätt Index i medarbetarenkäten avseende arbetsmiljöförhållande uppgår till minst 3,7 på en 5-gradig skala. i.u 4,2 Nyckeltal för total sjukfrånvaro uppgår till högst 5,5 procent. 5,1 % 5,7 % Nyckeltal frisknärvaro uppgår till minst 40 procent ingen sjukfrånvaro. 33 % 36 % Aktivt ledarskap Index i medarbetarenkäten avseende ett aktivt ledarskap uppgår till minst 3,8 på en 5 gradig skala. i.u 4,1 Tillvarata och utveckla kompetens Index i medarbetarenkäten avseende ändamålsenlig kompetensnivå uppgår till minst 4,0 på en 5-gradig skala. i.u 4,3 Tydlig lönepolitik Index i medarbetarenkäten avseende tydlig lönepolitik uppgår till 4,2 på en 5-gradig skala. i.u 4,0 17

18 Ekonomi Resultat 2012 Resultat 2013 Värdering Trend Helhetssyn och långsiktighet Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna uppgår till 98 procent under en rullande fyraårsperiod. 96 % 96 % Ingen extern låneskuld. 0 0 Styrning och kontroll Investeringarna är självfinansierade med egna medel under en rullande fyraårsperiod. 119 % 117 % Skattesatsen är högst 18,51. 18,51 18,51 Verksamhetens nettokostnader överstiger inte budgeterad nivå. ok ok Årliga intern kontrollplaner tas fram. Eventuella föreslagna åtgärder genomförs och följs upp. Vårda våra tillgångar ok ok Planerat fastighetsunderhåll är under en rullande fyraårsperiod i genomsnitt mellan kronor per kvadratmeter inklusive hyresökande åtgärder av underhållskaraktär. 89 kr/m2 143 kr/m 2 Beläggningsunderhåll på gatorna understiger inte tkr per år, vilket motsvarar 2,78 kronor per kvadratmeter för att bibehålla gatornas skick och värde. 0/m2 3,98/m 2 Miljö Resultat 2012 Resultat 2013 Värdering Trend Bo och leva 100 procent av nybyggda bostadsområden (gruppbebyggelse, ej villor) har en grönytefaktor på minst 0,40 och verksamhetslokaler minst 0, % 100 % Minst 35 procent av matavfallet från hushållen återvinns genom biologisk behandling. 6 % 12 % Land och vatten Andelen ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter uppgår till minst 25 procent av den totala livsmedelskostnaden. 24 % 32 % År 2020 finns ett 10 km långt rekreationsstråk längs Kävlingeån från kusten till Kävlinge tätort. 5 km 5 km Energi och transporter 100 procent av nyinköpta/leasade kommunala personbilar är klassade som miljöbilar enligt statens definition. 100 % 100 % Den totala energianvändningen för kommunala verksamheter i egen regi är baserad på minst 30 procent förnybara energislag. 8 % 47 % Energiförbrukningen i kommunala offentliga fastigheter är lägre än 150 kwh/ m2och år och i alla nybyggda kommunala offentliga fastigheter lägre än 60 kwh/ m2 och år. 166 kwh/m2 60 kwh/m2 153 kwh/m 2 60 kwh/m 2 18

19 Förvaltningsberättelse 19

20 Omvärldsanalys Omvärldsanalysen speglar hur yttre omständigheter kan komma att påverka Kävlinge kommun. Några av de faktorer som kan påverka är konjunkturutvecklingen, den allmänna pris- och löneutvecklingen i samhället och riksdagsbeslut som berör det kommunala verksamhetsområdet. Staffettväxling i världsekonomin Världsekonomin är på väg att återhämta sig från den ekonomiska krisen. Den amerikanska ekonomin, som leder den globala återhämtningen, blir alltmer självgående och tillväxten förväntas accelerera under De senaste månaderna har utvecklingen också i industriländerna gått åt rätt håll. I Japan har de första faserna i den ekonomisk-politiska offensiven visat sig vara framgångsrika. Det återstår dock att se om dessa även skapat förutsättningar för en varaktig högre tillväxt. Eurozonen har lämnat recessionen bakom sig, men står inför både politiska och ekonomiska problem. Europeiska centralbankens (ECB) åtgärder har minskat riskerna. Återhämtningen i Europa hämmas dock av obalanser, där de norra delarna står på stabilare mark än de södra. I Storbritannien har utvecklingen överraskat positivt med snabbt fallande arbetslöshet och ett banksystem som kommit på fötter, samtidigt som inflationen kommit ned snabbare än väntat. Utvecklingen på tunga exportmarknader borgar för att uppsvinget i den brittiska ekonomin kommer fortsätta. De snabbväxande ekonomiernas, Emerging Markets (EM), problem har åter hamnat i fokus i början av 2014, men då de grundläggande förutsättningarna nu är radikalt olika jämfört med Asienkrisen på 1990-talet, anses riskerna ändå små. Kinas BNP växte 2013 med 7,7 procent och beräknas bli något lägre kommande år (7,4 respektive 7,0 procent 2014 och 2015). Sammantaget förväntas BNP-tillväxten i EM-länderna bli mycket modest, medan det förutspås en uppgång i OECD-områdets BNP, från 1,3 procent 2013 till 2,4 respektive 2,7 procent 2014 och Detta gör att stafettväxlingen för tillväxtmotorerna i världsekonomin, mellan de snabbväxande ekonomierna och OECD-länderna, är tydlig, men troligen inte problemfri. Den globala ekonomin väntas växa med cirka 4 procent de två kommande åren, vilket kan jämföras med 3,2 procent USA - tillväxten tar fart Den amerikanska ekonomin är på väg in i en period av stark och självgående tillväxt. Det är flera faktorer som bidrar till den gynnsamma tillväxten i USA. Förutsättningarna för att hushållen ska utgöra ett draglok i den fortsatta expansionen är goda. Hushållens förmögenhetsställning är rekordstark samtidigt som skuldavvecklingen troligen är avklarad. Huspriserna väntas stiga med cirka 15 procent till och med Hushållens ställning stärks ytterligare av att arbetsmarknaden blivit stabilare med en arbetslöshet som sjunkit till 6,7 procent (2013), och som under 2014 väntas sjunka till nivåer nära jämvikt (5,5 procent). Denna utveckling lär leda till ett minskat privat sparande och en ökad konsumtion, ett scenario som ytterligare kommer stimulera den amerikanska ekonomin. Företagens vinster är på rekordnivå samtidigt som arbetslösheten minskat och investeringsbehovet är stort, med fabriker och maskiner som har den högsta genomsnittliga åldern som noterats sedan sent 1950-tal. Produktiviteten måste således öka för att klara ekonomins utbudssida i ett längre återhämtningsperspektiv. Inflationen bedöms bli låg kommande år, men då arbetslösheten fallit snabbare än förväntat, höjs räntan troligen först under 2015 med en styrränta på cirka 1,25 procent. Till följd av kongressens budgetöverenskommelse i december 2013 har den finanspolitiska spelplanen klarnat. Detta minskar risken för politiska dödlägen, även om nya överenskommelser måste göras inom kort. Finanspolitiken förväntas bli nästintill neutral 2014, jämfört med en motvind 2013, vilket tyder på en allt starkare tillväxt och en konjunkturuppgång som lär fortsätta kommande år. BNP-tillväxten var under ,9 procent, men väntas bli 3,3 procent 2014 respektive 3,7 procent BNP-tillväxt i procent Världen 3,3 3,2 3,9 4,0 Euroområdet -0,7-0,4 1,0 1,6 Sverige 0,9 1,0 2,5 3,2 Danmark -0,4 0,4 2,0 2,5 Norge 2,9 0,8 2,1 1,8 Finland -1,0-1,3 0,8 1,4 Tyskland 0,7 0,5 1,7 2,1 USA 2,8 1,9 3,3 3,7 Kina 7,7 7,7 7,4 7,0 Indien 5,1 4,7 5,0 5,4 Japan 1,4 1,7 1,4 1,3 Källa: SEB, Nordic Outlook, februari

Budget 2014 PLAN 2015 2016

Budget 2014 PLAN 2015 2016 Budget 2014 PLAN 2015 2016 Innehållsförteckning Inledning Organisation 3 Så fördelades skattepengarna under 2012 6 Vision, mål och styrning 7 Vision, mål och styrning 8 Ekonomiska förutsättningar 2014

Läs mer

Årsredovisning 2014 Kävlinge kommun

Årsredovisning 2014 Kävlinge kommun Årsredovisning Kävlinge kommun Innehåll Årsredovisning... 1 Kävlinge kommun... 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 -Kävlinge kommun 40 år... 3 Organisation... 5 Så fördelades skattepengarna under...

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Budget 2015. Plan 2016 2017

Budget 2015. Plan 2016 2017 2015 Plan 2016 2017 Innehållsförteckning Organisation 3 Så fördelades skattepengarna 2013 6 Vision, mål och styrning 7 Kommunövergripande mål 9 Ekonomiska förutsättningar 17 Omvärldsanalys 21 Finansiell

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Kävlinge kommuns ledningssystem

Kävlinge kommuns ledningssystem Kävlinge kommuns ledningssystem Innehåll ETT gemensamt LEDNINGSSYSTEm 4 Vår organisationskultur 5 KvaLITET 6 Positiva effekter 7 Vem gör vad? 8 Hur fungerar styrningen? 10 LedningssystemET 11 1. Målkedjan

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Övergripande nyckeltal

Övergripande nyckeltal Övergripande nyckeltal 21. Invånare totalt, antal (Index (basår=100)) Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. Kolada N01951. Det är ett positivt flyttningsnetto som gör att befolkningen ökar i Falun.

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Samhällsservice 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Samhällsservice 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Kerstin Fredriksson Projektledare

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Svensk finanspolitik 2013

Svensk finanspolitik 2013 Svensk finanspolitik 2013 Finanspolitiska rådets rapport Pressträff 15 maj, 2013 Rådets uppgift Rådets uppgift är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den ekonomiska politik

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Finansiell analys. Svenska utmaningar

Finansiell analys. Svenska utmaningar Finansiell analys KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING Svenska utmaningar Den finansiella profilen

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

VARA KOMMUN Maria Viidas

VARA KOMMUN Maria Viidas VARA KOMMUN Maria Viidas FAKTA & FÖRUTSÄTTNINGAR Korta fakta om Vara kommun 16.000 invånare 7.347 hushåll 46 % bosatta på landsbygden 701 km2 1.369 medarbetare 789 (58%) arbetar heltid 587 (82%) kvinnor

Läs mer