Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012-01-01 2012-12-31"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse

2 Innhåll sid. 1. Bakgrund och initiativ 3 2. Vision, syfte & mål 4 3. Medlemmar 4 4. Ledningsgrupp 5 5. Administration 5 6. Möten 6 7. Föredragningar 6 8. Verksamhet/projekt 7 9. Ekonomi 9 2

3 1. Bakgrund och initiativ 1995 samlades kommunerna längs Bohuskusten för att diskutera ett stärkt samarbete i regionen rörande fiskerinäringsfrågor och samtidigt höja fiskenäringens betydelse inom den kommunala planeringen. Detta resulterade i att Fiskekommunerna bildades och idag samverkar sju, mer eller mindre fiskeberoende kommuner längs Bohuskusten tillsammans med Västra Götalandsregionen i frågor som är kopplade till fiskenäring. Under årens lopp har ett nätverk med kompetens kring fiskenäringsfrågor byggts upp och skapat ett forum som kan agera utifrån ett gemensamhetsperspektiv i viktiga frågor och med gemensamma uttalanden. Fiskekommunernas verksamhet har växlat genom åren och har bland annat handlat om: nätverksbyggande mellan fiskerinäring och offentliga myndigheter, både lokalt och regionalt agerat remissinstans i viktiga frågor som rör fiskets förutsättningar arrangerat seminarium och informationsträffar deltagit på nationella och internationella mässor/konferenser arrangerat och/eller deltagit i olika studieresor, bl.a. till Shetlandsöarna, Kanada, Finland, Holland/Belgien, Storbritannien, Skottland, Norge, Danmark, Hebriderna, Italien och Spanien informationsspridning genom ex. informationsmaterial, hemsida, möten och seminarier verkat för en ökad samverkan mellan fiskerinäringen och övrig näring i syfte att nå ökad lönsamhet inom näringen stöttat näringen när det gäller investeringsstöd stöttat och medverkat till att flera projektinitiativ gått från idé till förstudie, projekt eller verksamhet som exempelvis: Kvalitetskräftan, Samförvaltningsinitiativet norra Bohuslän, Svenska o Norska Musslor till Europa, Yrkesfisket möter besöksnäringen, Klustron, samverkan kring ostronnäringen Fiskeområde Bohuslän, Olika utbildningsinsatser, Förstudie kring en gemensam logistikcentral. Musselprojekt Studier av olika slag 3

4 2. Vision/Syfte/mål Vision Fiskekommunerna skall fungera som ett kommunalt o regionalt nätverk för fiskenäringsfrågor i vår region. Det innebär att: Fiskekommunerna skall fungera som remissinstans regionalt och nationellt Fiskekommunerna skall ha till uppdrag att lyfta idéer, tankar och frågor kring fiskerinäringen som förtjänar att belysas och diskuteras. Fiskekommunerna skall kunna bidra med kunskap och erfarenheter för att stödja nya initiativ som är till gagn för fiskrelaterade verksamheter i vår region i samverkan med initiativtagare och olika intressenter till fiskenäringen samt i samarbete med Fiskeområde Bohuslän. Mål Fiskekommunerna är ett nätverk för fiskenäringsfrågor, mellan kommunerna i Bohuslän och Västra Götalandsregionen och skall medverka till en positiv utveckling av fiskerirelaterade verksamheter. Syfte Syftet med Fiskekommunerna är att genom samverkan med berörda intressenter skapa en bärkraftig utveckling av fiskerinäringen i vårt område. Fiskekommunerna skall även fungera som en positiv drivkraft till stöd för utveckling av nya alternativa verksamhetsområden. 3. Medlemmar Fiskekommunerna har under 2012 haft följande medlemmar: Strömstads kommun Tanums kommun Sotenäs kommun Lysekils kommun Tjörns kommun Öckerös kommun Göteborgs kommun Västra Götalandsregionen. 4

5 4. Ledningsgrupp Den löpande verksamheten har styrts av en ledningsgrupp som utsetts av medlemmarna: Organisation Strömstads kommun Tanums kommun Sotenäs kommun Lysekils kommun Tjörns kommun Öckerö kommun Göteborgs kommun Västra Götalandsregionen Ledamöter Ander Olsson Helena Raunegger Clas-Åke Sörkvist Elenor Olofsson Mats Abrahamsson Jörgen Samuelsson Roland Karlsson, Kristina von Schenk Anders G Högmark Arne Lernhag, ordförande Ingvar TH Karlsson Katarina Stensryd Kia Andreasson, vice ordförande Anders Fast Anders Carlberg 5. Administration Från 1 april 2010 har Fiskekommunerna finansierat genom projektmedel från Fiskeområde norra och södra Bohuslän med Lysekils kommun som projektägare. Ulla Olsson har arbetat som sekreterare för Fiskekommunerna motsvarande en 30- procentig tjänst. Uppdragen har under 2012 fördelats enligt följande: Namn Ulla Olsson Ingegerd Thornardsson Uppdrag Sekreterare för ledningsgruppen Ekonomiansvarig 5

6 6. Möten Ledningsgruppen för Fiskekommunerna har under 2012 haft 6 möten. Plats Datum Ant. deltagare Kvinnor Män Fyrbodals kommunalförbund, Uddevalla Fyrbodals kommunalförbund, Uddevalla Fyrbodals kommunalförbund, Uddevalla Fyrbodals kommunalförbund, Uddevalla Fyrbodals kommunalförbund, Uddevalla Bohusgården, Uddevalla Föredragningar Klusterstudien Axel Wenblad redogjorde för bakgrunden och syftet med Klusterstudien som kan ses som en uppföljning till Västra Götalandsregionens maritima strategi från Studien vill bland annat utreda vilka kompetenser som finns i regionen samt, utifrån ett näringslivsperspektiv, analysera vilka utvecklingspotentialer som finns. Sju klusterområden har identifierats och inom dessa kommer workshops att genomföras för att nå en bred förankring och samverkan kring studien. Landsbygdsdepartementet Johan Andersson Anell redogjorde för nuläget i viktiga frågeställningar som kan komma att påverka fiskets förutsättningar på lång sikt. Informationen handlade bland annat om den nya gemensamma fiskeripolitiken och Sveriges ställningstagande i viktiga frågeställningar som exempelvis överlåtbara fiskenyttjanderätter, utkastförbud osv. Fiskets betydelse för Kustkommunerna i Göteborgs o Bohus län Fiskekommunerna har under året initierat ett projekt som finansieras av Fiskeområde Bohuslän och som syftar till att utreda fiskets betydelse för kustkommunerna och även sätta det i relation till andra nationella och regionala mål som exempelvis nationella mål för turismen eller Sverige Matlandet. Bengt Strömblom är projektledare för projektet och Öckerö kommun är projektägare. Jordbruksverket Jörgen Fransson, chef för landsbygdsanalysenheten informerade om jordbruksverkets uppdrag och ansvarsområden. Informationen handlade även om Sverige Matlandet samt om några av landsbygdsanalysenhetens ansvarsområde t.ex. landsbygdssäkring samt Landsbygdsstatistisk årsbok Anna Lööv informerade om nuvarande fiskeprogram och om arbetet med Tekniskt underlag för havs- och fiskeriprogrammet

7 8. Verksamhet/projekt Remissyttranden och andra skrivelser Fiskekommunerna har under året gjort ett yttrande: Europaparlamentets och rådets förordning och havs- och fiskerifonden Vidare har Fiskekommunerna kommenterat olika förslag och ställningstagenden löpande och i samband med olika dialogmöten och workshops både muntligen och skriftligen. Hemsidan Här finns information om olika projekt, protokoll m.m Nätverkande Fiskekommunerna arbetar aktivt med olika aktiviteter för att stärka dialogen mellan yrkesfiskare, forskare och myndigheter. Samordnade möten, studiebesök, nätverksbyggande osv. är exempel på aktiviteter som Fiskekommunerna genomfört under sina verksamhetsår i syfte att skapa förutsättningar för parterna att träffas och utbyta erfarenheter. Målet är att nå en ökad förståelse för olika parters åsikter och förutsättningar. Under året har möten arrangerats där bland annat fiskhandlare, fiskgrossister, turistföretag och yrkesfiskare träffats för att diskutera logistikfrågor och ökad samverkan. Möten har även genomförts mellan yrkesfiskare, forskare och turistföretag för att diskutera olika utvecklingsprojekt exempelvis inom livsmedelssäkerhet och levandeförvaring. Yrkesfiskets framtid Yrkesfisket står inför flera stora förändringar som kommer att påverka näringens förutsättningar att bedriva sina verksamheter; en ny fiskelag diskuteras, EU:s nya gemensamma fiskeripolitik tas fram samt ett nytt fiskeprogram för Samverkan och dialog är viktiga verktyg för att säkerställa yrkesfiskets möjligheter för framtiden, där yrkesfisket kan bedrivas på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Möjlighet till vidareutbildning eller att kunna prova idéer genom olika utvecklingsprojekt är andra viktiga förutsättningar för att fisket skall kunna möta framtidens utmaningar. Detta arbete vill Fiskekommunerna stödja och säkerställa. Vattenbruk. Vattenbruket är ett utpekat tillväxtområde som anses ha stor utvecklingspotential i Sverige. Från regeringens sida understryks vattenbruket som ett prioriterat område där de vill arbeta för ett konkurrenskraftigt och miljömässigt hållbart vattenbruk i Sverige. Flera olika aktiviteter bedrivs i syfte att stödja denna utveckling även inom Fiskekommunernas område. Privata odlingsinitiativ är aktuella för Västkusten och här är det viktigt att stödja samverkan mellan olika aktörer (forskare, myndigheter, odlare och övriga verksamheter i området) för att skapa bästa möjliga förutsättningar. Andra exempel på aktiviteter som stödjer vattenbrukets utveckling är olika forskningsprojekt och utvecklingsinitiativ. Vattenbrukscentrum Väst samordnar forskningsaktiviteterna inom Västra Götaland. Fiskekommunerna stödjer och följer med intresse denna utveckling. 7

8 Följande aktiviteter och projekt har Fiskekommunerna stöttat och tagit del av under 2012: Samförvaltning norra Bohuslän. Fiskekommunerna har på olika sätt samverkat med Samförvaltningen i norra Bohuslän. Det kan gälla samverkan vid olika evenemang, workshops osv. Fiskeområde norra och södra Bohuslän. Fiskekommunerna har under 2012 stöttat arbetet inom de två fiskeområden i Bohuslän på olika sätt. Samförvaltning som modell för att utveckla vattenbruket. Fiskekommunerna samverkar med Samförvaltning vattenbruk exempelvis genom nätverksmöten, gemensamma utvecklingsfrågor mellan yrkesfisket och vattenbruket (t.ex. rening, levandeförvaring), studiebesök osv. Utvecklingsfrågor. Fiskekommunerna har varit rådgivande i samband med olika utvecklingsfrågor för näringen. Det kan gälla stödmöjligheter, rekvisitioner projektidéer. Fiskets betydelse för kustkommunerna i Göteborgs och Bohus län. Detta är ett projekt som initierats av Fiskekommunerna. Projektet syftar till att belysa kustfiskets betydelse för en levande kust- och landsbygd i kustkommunerna. Den skall beskriva kustfiskets betydelse idag men även vara framåtsyftande och analysera utvecklingstendenser fram till Den skall också ge underlag för insatser som kommunerna kan göra för att medverka till ett hållbart och livskraftigt kustfiske. Övriga aktiviteter Klusterstudien Klusterstudien är en uppföljning av Västra Götalandsregionens Maritima strategi från 2008, nu med fokus på innovation, förnyelse och framtida möjligheter. Vattenbruk och fiske samt kustturism identifierades som några av studiens tillväxtområden. Fiskekommunerna har deltagit i flera av studiens aktiviteter. Väddö folkhögskola och Ostkustens fiskelaboratorium Fiskekommunerna har utbytt erfarenheter med ostkusten kring utbildningsbehovet för yrkesfisket, dels för att säkerställa nyrekrytering men även för att kunna vidareutbilda dagens fiskare för att de skall kunna möta framtidens utmaningar. Från Västkusten har yrkesfiskare (bur och trål) samt vattenbrukare anmält intresse av att vara med i det fortsatta arbetet. Det kan handla om att sitta med i styrelsen för en eventuell kommande utbildning eller att ställa upp med praktikplatser. Vattenbrukscentrum Väst Fiskekommunerna deltar i Vattenbrukscentrum Västs arbetsgrupp och har även stöttat framtagningen av en möjlighetsstudie samt en fortsatt utrening av möjliga odlingstekniker som kan anpassas för svenska förhållanden. 8

9 Seminarium och Konferenser Fiskekommunerna har deltagit i flera seminarier och konferenser under året vilka anordnats av olika parter och intressenter till näringen som exempelvis; Jordbruksverkats hearing om Fiskeprogrammet , Fiskbranschens riksförbunds årsmöte, Kungsfenan, European Maritime Day, Nordostronkonferensen samt en konferens om överlåtbara fiskenyttjanderätter i Kristianstad. Nätverkande Nätverkandet är en stor del av Fiskekommunernas verksamhet. Dialog och erfarenhetsutbyte sker ständigt med olika intressenter kopplade till fiskenäringen (förutom de som nämnts ovan). Under året har Fiskekommunerna fört en dialog med bland annat; Hav och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Landsbygdsdepartementet, Länsstyrelser, Livsmedelsverket, Sida/ICDL. Fiskeområde Bohuslän, Leader, Food port, Fiskbranschens Riksförbund, Sveriges Vattenbrukares riskförbund, Näringens Producentorganisationer, Sveriges Fiskares Riksförbund, Västsvenska Turistrådet, Lokalproducerat i Väst, Hushållningssällskapet m.fl. 9. Ekonomi Fiskekommunerna är projektfinansierat genom Fiskeområde norra respektive södra Bohuslän. Projekttiden är 29 mars juni 2013 Underskrifter Uddevalla 5/ Uddevalla 5/ Arne Lernhag. Arne Lernhag Ulla Olsson. Ulla Olsson 9

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund och initiativ 3 2. Vision, syfte & mål 4 3. Medlemmar 4 4. Ledningsgrupp 5 5. Administration 5 6. Möten 6 7. Föredragningar 6 8. Verksamhet/projekt

Läs mer

Fiskekommunerna. Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31

Fiskekommunerna. Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Fiskekommunerna Strömstad-Tanum-Sotenäs-Lysekil-Uddevalla-Orust-Tjörn-Stenungsund Kungälv-Göteborg-Öckerö samt Västra Götalandsregionen Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Björn Ohlén Henrik Olsson 1 Inledning Projekt Industrimuseum Västra Götaland är ett utvecklingsprojekt som skall pröva

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN

FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN FÖRENINGEN L&SEK LOKAL UTVECKLING & SOCIAL EKONOMI I ÖREBRO LÄN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012 2(8) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen för Föreningen L&SEK lämnar här sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik "[Ev underrubrik/beskrivning]" Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09

Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik [Ev underrubrik/beskrivning] Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09 FÖRSTUDIETRAPPORT Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik "[Ev underrubrik/beskrivning]" Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Leader Bohuskust och gränsbygd

Leader Bohuskust och gränsbygd Bilaga 1 Leader Bohuskust och gränsbygd samverkan för hållbar framtid i hav, skärgård och inland Strategi för Leader-område Norra Bohuslän med utökat verksamhetsområde för Havs- och fiskerifonden (Södra

Läs mer

Projektplan. 1. Projektnamn. Näringskonsulent. 2. Projektidé

Projektplan. 1. Projektnamn. Näringskonsulent. 2. Projektidé Projektplan 1. Projektnamn Näringskonsulent 2. Projektidé 2008 fick Nutek i uppdrag av regeringen att göra en studie om hemslöjden som näringsgren. Uppdraget resulterade i rapporten "Hemslöjden som näringsgren",

Läs mer

Workshop om innovationer inom jordbruket. Sid 6

Workshop om innovationer inom jordbruket. Sid 6 NYHETSBREV Tema: Fisket utvecklar landsbygden från Landsbygdsnätverket Nr 1 2014 Konsekvenser efter valet. Sid 3 och 4 Workshop om innovationer inom jordbruket. Sid 6 Medlem har ordet: Sid 4 Eldsjälarnas

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Nu förstår jag helheten KNUT är ett nationellt skolutvecklingsprojekt som ger stöd till skolor och förskolor i arbetet

Läs mer

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Redovisning av deluppdrag i regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar N 2009/8901/ENT (delvis) Tillväxtverket dnr 012-2010-2662

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden

Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden Inledning Hushållningssällskapens Förbund har getts möjlighet

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-05-14 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 14 maj

Läs mer

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Förslag till Verksamhetsplan 2014 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund s. 3 1.1 Organisation, se bilaga 1

Läs mer

Näringsliv, samhälle och forskning i samarbete för hållbar utveckling. Verksamhetsberättelse 2006

Näringsliv, samhälle och forskning i samarbete för hållbar utveckling. Verksamhetsberättelse 2006 Näringsliv, samhälle och forskning i samarbete för hållbar utveckling Verksamhetsberättelse 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Ordförande har ordet GAME Verksamhetsberättelse 2006 Produktion: GAME kansli

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27

Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27 Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27 1 Innehållsförteckning Politisk representation Direktion 2014... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Verksamhetsidé... 4 Arbetsformer...

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer