FormPipe Kvalitetsledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FormPipe Kvalitetsledning"

Transkript

1 Ökad Kostnadseffektivitet - Kundnöjdhet - Lönsamhet - Kontroll - Kvalitet FormPipe Kvalitetsledning Komplett IT-stöd för Kvalitetsledning

2 FormPipe Kvalitetsledning Ett komplett, integrerat IT-stöd för verksamhetens dokument, processer, rutiner och avvikelser. Följer dokumentationskrav som säkrar att rätt information finns på rätt ställe. Kvalitetssäkrar processer med fullständig spårbarhet och säkerhet i alla led. I enlighet med föreskrifter, regelverk och Socialstyrelsens allmäna råd för dokumentation och ledningssystem för kvalitet. Stöd för ISO-certifiering av standardserien ISO:9001 samt SWEDAC ackreditering. Regulatoriska krav Stöder rådande lagar och föreskrifter samt Socialstyrelsens allmänna råd för kvalitetsledningssystem (SoL). Skapar förutsättningar för ackreditering samt certifiering enligt standardserien ISO:9001. FormPipe Kvalitetsledning överensstämmer därutöver med gällande GMP regleringar för läkemedelstillverkning som tagits fram av tillsynsmyndigheter. Användningen av elektroniska dokument och elektroniska signaturer sker i enlighet med FDA 21 CFR Part 11 och EU Annex 11. Kontroll Ger en strukturerad hantering av kvalitetsdokumentation, styrdokument och processer med full spårbarhet. Innehåller kraftfulla verktyg för att utföra verksamhetens alla kvalitetsärenden, samt hantera och hämta dokument och register. Inkluderar även rutin och ad hoc-rapporteringsverktyg för att mäta processer och för att kunna bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete. Flexibilitet Flexibilitet Är ett skalbart system med möjlighet att växa med verksamhetens behov. Form- Pipe Kvalitetsledning är konfigurerad att kunna tillgodose verksamhetsspecifika behov inom kommuner, landsting, myndigheter, läkemedelsbolag, tillverkningsbolag mfl. Beroende på verksamhet erbjuds färdiga moduler för tex. avancerad dokumentstyrning, diariehantering, avvikelsehantering, utbildning mm. Med denna standardfunktionalitet följer fullt uppgraderingsbara tillämpningar för specifika behov. Effektivitet Dokument, händelser och ärenden kombineras med automatiserade processer för att skapa optimalt effektiva arbetsflöden. Systematiska rutiner för uppgifter, utbildning och uppföljningar minimerar fel och ökar effektiviteten som står till grund för god tillgänglighet, kompetens, samverkan och inte minst ökad kundnöjdhet och lönsamhet. Användarvänlighet Ett enkelt grafiskt gränssnitt med intuitiva verktyg för konfiguration gör IT-stödet mycket enkelt att använda och garanterar användarens delaktighet och engagemang. Detta skapar en förutsättning för ett ständigt förbättringsarbete och certifiering enligt ISO Kostnadseffektivitet Tydliga rutiner och samlad dokumentation sparar tid för personal och resulterar i minskade administrationskostnader. Med minimerad risk för fel ökar verksamhetens kvalitet och främjar kostnadseffektivitet.

3 Varför ett Kvalitetsledningssystem? Varje organisation strävar efter att bli mer effektiva i sitt sätt att arbeta, vare sig det gäller att öka sin marknadsandel, pressa ned kostnaderna, hantera riskerna mer effektivt eller öka kundtillfredställelsen. Gemensamt är syftet att nå en hållbar framgång och lönsamhet. Detta är en komplex och krävande utmaning för verksamheter i en ständigt föränderlig miljö. Ett ledningssystem för kvalitet ger det ramverk som behövs för att övervaka och förbättra prestanda, oavsett om organisationen är verksam inom det privata näringslivet eller inom den offentliga sektorn. Kvalitetsfrågor regleras i flera lagar och föreskrifter. Inom offentlig sektor ställer Socialstyrelsen krav på kvalitet i kommunernas socialtjänst, vård och omsorg. Man refererar i Socialstyrelsens föreskrifter till ISO:9001 som en standardserie som kan tillämpas för att uppfylla delar av kraven. Dokumenterade rutiner, identifierade processer, struktur, tydligt ansvar och uppföljning är föreskriftens krav, vilka även utgör grundförutsättningarna för ackreditering och certifiering. Dessa krav bör samtidigt ses som en samling goda råd för att uppnå en lönsam och konkurrenskraftig organisation, oavsett verksamhetsormråde och bransch. FormPipe Software är sedan 10 år verksamma inom branscher med tuffa kvalitetskrav och har en gedigen erfarenhet av såväl privat som offentlig sektor. Inom den offentliga sektorn berörs alla verksamheter av någon form av kvalitetsledning, inte minst inom socialförvaltning, vård och omsorg. Merparten av Sveriges landsting, hundratalet kommuner och lika många myndigheter använder idag FormPipes produkter för kvalitet, ordning och reda. Inom det privata näringslivet har FormPipe bred kunskap och kunder från bl.a. den bransch som står på toppen av kvalitetsledningskedjan, nämligen Life Science- och läkemedelsindustrin. Dessa är hårt styrda av olika tillsynsorgan, regelverk och standarder (tex. FDA, EMA, GMP, ISO mm). Oavsett verksamhet kan FormPipe Software erbjuda ett av marknadens mest kompletta IT-stöd för kvalitetsledning. Med FormPipe Kvalitetsledning kan verksamheten uppnå fullständig ordning och reda på styrande dokument, diarie, ärenden, rutiner och avvikelser. Detta är en förutsättning för ett strukturerat arbetssätt som syftar till att leda verksamheten mot en gynnsam och lönsam framgång. Lönsamhet och patientsäkerthet genom ordning och reda Anders Tollmar, Landstinget Gävleborg FormPipe Kvalitetsledning skapar ordning och reda Förebygga risker och misstag FormPipe Kvalitetsledning utgör en grundsten för ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete. Ärenden, rutiner och metoder för åtgärder ska i de allra flesta verksamheter dokumenteras och på olika sätt informeras till medarbetare. Med hjälp av FormPipe Kvalitetsledning kan varje åtgärd identifieras och spåras i dokumentationen. Med en automatiserad arbetsprocess säkerställs att rätt personer tar del och involveras vid rätt tidpunkt. Detta säkerställer på så vis kvaliteten och inte minst effektiviserar förändringsarbetet och beslutsfattandet. Ett integrerat, webbaserat IT-stöd för Kvalitetsledning FormPipe Kvalitetsledning är en vertikal tillämpning som bygger på FormPipe Platina som plattform. FormPipe Platina är ett webbaserat IT-system för effektiv och kvalitetssäkrad hantering av information. Det levereras med färdiga moduler för t.ex. dokument-, ärendehantering, diarie, processmotor samt avancerade rapporteringsverktyg. Med FormPipe Platina som plattform implementerar FormPipe Kvalitetsledning de ärendetyper, rutiner och arbetsflöden som är specifika för verksamheten. Med FormPipe Kvalitetsledning som IT-stöd kvalitetssäkras de processer och rutiner som bidrar till kundtillfredställelse och lönsamhet.

4 FormPipe Kvalitetsledning Ett komplett IT-stöd för: Dokumenthantering Applikationen tillhandahåller såväl enkel filhantering med versionshantering, till avancerad dokumentstyrning med erkänd revisionskontroll som hjälper till att uppfylla hårt ställda krav från ledande kvalitetsregelverk och standarder (tex. FDA, EMA, GMP, ISO). Inbyggda säkerhetskontroller styr att olika användare har korrekt behörighet och får tillgång till rätt dokument i rätt ordning i en process. Med applikationen följer även kraftfulla sökfunktioner som möjliggör enkel hämtning av rätt dokumentversioner. Ärendehantering Beroende på typ av verksamhet kan ärenden vara av många olika slag; diarieförda ärenden, avvikelseärenden, supportärenden mm. Med hjälp av FormPipe Kvalitetsledning automatiseras och effektiviseras verksamhetens ärendehantering. Applikationen är utvecklad i nära samarbete med ett flertal företag och myndigheter, speciellt framtagen att stödja olika regulatoriska krav i målet med att förbättra och effektivisera verksamheters informationshantering. Applikationen hanterar alla verksamhetens dokument och andra typer av elektronisk information som e-post och bilder, integrerat med ärendena. Funktioner för arbetsprocesser gör att ärenden och dokument automatiskt flödar till rätt person i organisationen. Processoptimering Väl definierade och implementerade processer är en viktig del av ett levande kvalitetsarbete. Med FormPipe Kvalitetsledning följer en kraftfull processmotor för automatisering och effektivisering av verksamhetens processer. Oavsett om det gäller ärenden, dokument, avvikelser eller förbättringsarbete kan dessa kopplas till visualiserade och integrerade processer. Intuitiva, användarvänliga verktyg gör det enkelt att skapa professionella processvyer som sedan kan användas för att automatisera verksamheten i olika nivåer. Avvikelsehantering Rapportering av negativa händelser och tillbud är en skyldighet inom t.ex. vård & omsorg, labb och läkemedelsbolag, och utgör därför en av grunderna för god kvalitet och patientsäkerhet. Med FormPipe Kvalitetsledning skapas ett systematiskt sätt att följa upp och åtgärda avvikelser i olika processer, med rutiner för t.ex. Lex Maria anmälningar och andra typer av utredningar. Anpassade avvikelserapporter och åtgärdsrapporter levereras till rätt område inom organisationen via automatiserade processer - hela vägen från identifiering till utvärdering och fastställande. Tack vare FormPipe Platina har antalet fel minimerats och processer effektiviserats avsevärt. Tele2

5 Landstinget Gävleborg Uppnår kvalitet med FormPipe Kvalitetshantering Laboratoriemedicin inom Landstinget Gävleborg bedriver verksamhet vid sex laboratorieenheter. För att garantera kvalitet och säkerhet i verksamheten finns cirka styrande dokument och cirka 500 redovisande dokument i ett ledningssystem. Det kan handla om allt från rutiner, arbetsplatsbeskrivningar eller beskrivningar för utrustning, till redovisande dokument som krävs för ackreditering från SWEDAC. Det är av yttersta vikt att dessa alltid är uppdaterade med giltiga versioner. Ledningssystemet bestod tidigare av pappersdokument och pärmsystem vilket skapade en tungrodd process. Med ca 200 medarbetare på sex olika orter var det svårt att garantera att dokumenten var uppdaterade, med risk för kvalitetsbrister som följd. Det tog lång tid att uppdatera nya instruktioner och pappersförbrukningen var hög. Det förekom ibland även fel i dokumenten vilket gjorde att det tog längre tid än nödvändligt att få fram relevant information och därmed kunde kvaliteten i verksamheten riskeras. Medarbetarna inom Laboratoriemedicin är väldigt nöjda med den direkta tillgången till giltiga dokument som blivit möjlig genom införandet av FormPipe Platina, säger Anders Tollmar, samordningsdirektör på Landsrtinget Gävleborg tillika systemägare för FormPipe Platina. Idag används Dokumenthanteringen i skarp drift i hela Laboratoriemedicin 24 timmar per dygn och i princip alla pappersdokument är borta ur verksamheten. Införs inom hela koncernen Med medarbetarnas positiva respons som grund beslutade Landstinget Gävleborg att införa FormPipe Platina som stöd för ett ledningssystem inom hela koncernen på samtliga 230 vårdenheter. De blir därmed ett av de första landstingen som lägger bort pärmar och papper för att helt och hållet förlita sig till webben. Just nu utbildas verksamhetens kvalitetssamordnare i systemets olika funktioner. Mina kollegor tycker det är väldigt spännande och stimulerande att få börja använda FormPipe Platina. Det är knappt att de vill lämna utbildningarna. Vi får nästan slänga ut dem, berättar Anders och skrattar. Vad hoppas ni uppnå med utökningen av nya ECM-systemet? Lönsamhet och patientsäkerhet genom ordning och reda. Det är jätteviktigt att alla dokument snabbt och smidigt kan uppdateras. Med detta system kan nu alla medarbetare gå in och läsa de senaste uppdateringarna inom just deras specifika område. Vidare kan man även välja ut vilka som ska kunna ta del av dokumentet samt kontrollera att dessa personer verkligen läst det. Det går även smidigare att underhålla ledningssystemet med olika roller/personer som sköter upprättandet, granskningen och fastställandet av dokumenten eftersom det meddelas automatiskt när det är dags att ta del av processen. Tack vare produktens inbyggda funktioner för dokumentstyrning har man hela tiden kontroll över versionshanteringen av dokumentet och vilka ändringar som gjorts. Behörigheter och roller administreras enkelt i FormPipe Platinas administrationsgränssnitt som är integrerat med landstingets Active Directory. Vilka vinster har ni fått med FormPipe Platina? Det viktigaste för oss är patienternas hälsa. Med FormPipe Platina kan vi systematiskt arbeta med att minska fel och brister genom snabbare tillgång till relevanta och aktuella rutiner, checklistor och andra dokument. Den stora vinsten är en bättre vård med färre fel. Målet är givetvis så få fel som möjligt, att göra rätt från början samt att på det sättet slippa onödigt lidande och kostnader för att rätta till felen i efterhand. Självklart har även administrationen effektiviserats och pappersmängderna minskat från skrivborden. Ytterligare en stor fördel är möjligheten att arbeta från distans. Med en enda källa till dokumenten har det inte heller någon betydelse var man sitter geografiskt och man har åtkomst till dokumenten dygnet runt.

6 Om FormPipe Software FormPipe Software är en ledande utvecklare av Enterprise Content Management lösningar, som hjälper organisationer att fånga, bearbeta, lagra, arkivera och tillhandahålla information på ett systematiskt och kontrollerat sätt. FormPipe Softwares flexibla och skalbara lösningar hjälper kunder att sänka kostnader, minska riskexponeringen, minska ledtider och förbättra kvalitetskontrollen. Kontakt: FormPipe Software AB Tel +46 (0) Webb:

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

Kalendarium. AffärSIDé, VISIon och mål 8

Kalendarium. AffärSIDé, VISIon och mål 8 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 PRODUKTION PUBLICERA INFORMATION AB INNEHÅLL Kalendarium Årsstämma 27 mars 2012 Delårsrapport januari-mars 19 april 2012 Delårsrapport april-juni 13 juli 2012 Delårsrapport

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Ny produkt: Formpipe Long-term archive. ordning och reda ger ökad

Ny produkt: Formpipe Long-term archive. ordning och reda ger ökad Ny produkt: Formpipe Long-term archive ordning och reda ger ökad effektivitet årsredovisning 2010 Intro Kort om FormPipe Software FormPipe Software är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content

Läs mer

Effektiva. En prioriterad investering dokument- och ärendehantering i fokus. på Kulturrådet med FormPipe W3D3. - nya tidens starkaste konkurrensfördel

Effektiva. En prioriterad investering dokument- och ärendehantering i fokus. på Kulturrådet med FormPipe W3D3. - nya tidens starkaste konkurrensfördel Effektiva e-tjänster på Kulturrådet med FormPipe W3D3 En prioriterad investering dokument- och ärendehantering i fokus INFORMATIONS HANTERING - nya tidens starkaste konkurrensfördel årsredovisning 2009

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Öppen kommun. Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati.

Öppen kommun. Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati. Öppen kommun Ett stegvis program till en integrerad förvaltning med full e-service, e-förvaltning och e-demokrati. Innehåll Bakgrund. 6-7 WM-datas koncept för en Öppen, Integrerad Förvaltning. 8-11 Öppen

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14)

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14) Strategi Datum HT 2014 1(14) e-förvaltningsrådet e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE SAMMANFATTNING Offentlig information är en gemensam samhällsresurs som ska hållas tillgänglig för olika

Läs mer

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 F O R M P I P E Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 KALENDARIUM Delårsrapport januari mars 23 april 2015 Årsstämma 24 april 2015 Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 Delårsrapport januari september

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013 2013-11-20 1 (16) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATT- OCH

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Expertgruppen för kvalitet i välfärden Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Innehåll 1. Expertgruppens uppdrag... 3 2. Välfärdsuppdraget... 4 3. Marknaden för vård, skola och omsorg... 5

Läs mer

KALENDARIUM. BESTÄLLNING AV EKONOMISK INFORMATION Ekonomisk information och övrig relevant bolagsinformation publiceras på www.formpipe.

KALENDARIUM. BESTÄLLNING AV EKONOMISK INFORMATION Ekonomisk information och övrig relevant bolagsinformation publiceras på www.formpipe. ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL KALENDARIUM Årsstämma 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 16 april 2014 Delårsrapport januari juni 14 juli 2014 Delårsrapport januari september 24 oktober 2014 Bokslutskommuniké

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten sida 2 av 73 Välkommen Välkommen till denna utbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten. Utbildningen innehåller olika exempel från kommuner

Läs mer

Kalendarium. Om ECM 12

Kalendarium. Om ECM 12 INNEHÅLL Kalendarium Årsstämma 25 april 2013 Delårsrapport januari mars 3 maj 2013 Delårsrapport januari juni 16 juli 2013 Delårsrapport januari september 25 oktober 2013 Bokslutskommuniké för 2013 14

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1 / Maj 2009 EFFEKTIVISERING AV OFFENTLIG SEKTOR 4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR Lean i sjukvården Ökad produktivitet genom lean

Läs mer

Frihet och flexibilitet på dina villkor!

Frihet och flexibilitet på dina villkor! Frihet och flexibilitet på dina villkor! EPiServer är en enkel, effektiv och flexibel plattform ett klokt val för alla som vill använda webben som en kvalitetssäker och affärskritisk informationskanal.

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem

Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Rapport till Läkemedelsverket Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Fokus på elektroniska patientjournalsystem Lisa Ericson Nils Schönström Göran Petersson ehälsoinstitutet, Linnéuniversitetet

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

Trender inom dokumenthantering.

Trender inom dokumenthantering. Dokumenthantering Lön & personal Patent Säkerhet Telefoni Trender inom dokumenthantering. Hinder mot effektiva och säkra dokumentflöden i svenska bolag I svenska bolag hanteras stora mänger information

Läs mer

För kommunikationsmyndigheten PTS

För kommunikationsmyndigheten PTS PTS-ER-2012:12 För kommunikationsmyndigheten PTS - Kartläggning och analys av den svenska marknaden för trygghetslarm Mars 2012 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och

Läs mer