InCharge Slutrapport till Energimyndigheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "InCharge Slutrapport till Energimyndigheten"

Transkript

1 InCharge Slutrapport till Energimyndigheten Datum för projektstart: Datum för projektslut: Diarienr: Projektnr: Projektledare: Cecilia Katzeff, Interactive Institute Huvudförfattare slutrapport: Cecilia Katzeff Illustration: Loove Broms

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Summary in English... 4 Inledning... 6 Forskningsprocess... 6 Fas 1: januari juli Fältstudie på företag... 7 Designöversikt... 7 koncept och prototyper... 7 Watt- lite Twist... 7 Ai Fas 2: aug 2010 jan Produktion av prototyper Produktion av prototypen Ai Införande av Watt- lite Twist på företag Fältstudie 2 på företag Fas 3: mars 2012 dec Analys av fältstudie Resultat Forskningskommunikation Hemsidor Presentationer Nyttiggörande och tillämpning av resultaten Energy- in- a- box Deltagare i projektet Bilagor... 17

4 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för InCharge var att potentialen att minska elförbrukningen i svenska företag ligger på över 50 % och att en del av sparpotentialen finns i människors beteende. Det övergripande målet med InCharge var att undersöka hur energianvändning inom kontorsmiljöer kan gestaltas i IT - baserade prototyper för att motivera och engagera anställda till effektivare energianvändning. Projektet genomfördes i tre faser där den första fasen innefattade fältstudier på företag och design av prototyper. I fas 2 tillverkades två prototyper Watt- lite Twist och Ai2. En av dessa implementerades sedan på fem företag där användning studerades genom intervjuer. Ett tredje koncept i form av en tävling designades och testades på företagen. Allt material som hade samlats in i projektet knöts ihop under fas 3. Fältstudie 2 analyserades, analysen dokumenterades och projektet avrapporterades i olika fora, vetenskapliga såväl som andra. Följande teman identifierades ifrån intervjuerna: Övergripande mönster för användning; hinder och möjliggörare; systematisk test av sensorer; inflytande och makt att styra över rutiner; förändring till miljövänligare rutiner. SUMMARY IN ENGLISH The potential to decrease electricity consumption in companies in Sweden is over 50%. Part of this potential lies in people s practices. This was the point of departure for InCharge. The goal of InCharge was to examine how energy use within office environments may be visualized through IT based prototypes that encourage and engage employees to more efficient energy use. The project was carried out in three phases, where the first phase included filed studies in companies and design of prototypes. Two prototypes were produced in phase 2 Watt- lite Twist and Ai2. One of these was, then, implemented in five companies were the use was studied through interviews. A third concept in the form of a competition was designed and tested at the companies. All collected material was analysed during phase 3. Field study 2 was analysed and documented and the project was reported through various channels, scientific and other. The following themes were identified from the interviews: Overall pattern of use; obstacles and facilitators; systematic test of sensors; influence and power to control routines; change to more pro- environmental routines. 4

5

6 INLEDNING Det övergripande målet med InCharge har varit att undersöka hur energianvändning inom kontorsmiljöer och angränsade ytor kan gestaltas i IT - baserade prototyper för att motivera och engagera anställda till effektivare energianvändning. Slutrapporten för InCharge har följande struktur: Först beskrivs den övergripande forksningsprocessen i diagramform och projektets faser från 1-3 i tur och ordning. Sedan beskrivs kortfattat de huvudsakliga resultaten, hur dessa har kommunicerats och hur de nyttiggörs och tillämpas. Projektdeltagarna räknas upp och slutligen ges en förteckning över de nio dokument som biläggs denna slutrapport. FORSKNINGSPROCESS Forskningsprocessen i InCharge har utgått från den process som generellt anammas av forskargruppen Energy Design. De olika faserna beskrivs i Figur 1. En del av forskningsprocessen är också den tvärvetenskapliga ansatsen och inblandning av kompetenser från olika typer av discipliner. Dessa är i huvudsak designers (industridesign/interaktionsdesign), kompetens om produktionsprocessen, beteedevetenskap, samt IT- och teknik- kompetens. Idé$ I$samband$med$ansökan$ Bygger$på$4digare$projekt$ Koncept$ Fältstudier$av$särskilda$miljöer$och$målgrupper$ workshops$ Revideras$och$konkre4seras$ ProtypDdesign$ Prototyper$ $papper$o$dyl$ Prototyper$D$tekniskt$fungerande$ Fältstudie$med$ prototyp$ Interven4on$ Utvärdering$av$prototyp$i$användbart$skick$ Användarstudier-i-verklig-miljö- Analys-fältstudier- Resultat$ Forskningsar4klar,$avhandlingar$ Prototyper$ Nya$ansökningar$ Figur 1: Översikt över forskningsprocessen i InCharge 6

7 FAS 1: JANUARI JULI 2010 Fas 1 innehöll följande aktiviteter: Rekrytering av företag där fältstudier genomfördes; genomförande av en designöversikt; och design av koncept till två prototyper. Medverkande företag Följande företag rekryterades till projektet: Eskilstuna Energi och Miljö, Eskilstuna Mälarenergi, Eskilstuna Sundbyberg fastighetsförvaltare, Sundbyberg Akademiska Hus, Umeå Eskilstuna Kommunfastigheter, Eskilstuna (Eskilstuna Folkhögskola) Eniro Senare rekryterades även konsultföretaget Tewonder, men det fanns inte i tid för dem att medverka i fältstudie 1. FÄLTSTUDIE PÅ FÖRETAG En intervjuguide och probe- material skapades för intervjuer och observation på företagen. Fem företag intervjuades för att få en bakgrundsbeskrivning av den kontext som prototyperna ska implementeras i. Tolkningsmöten följde på varje intervju så att fler medlemmar ur projektgruppen kunde få tillfälle att ställa frågor till intervjuaren. Varje tolknings- session dokumenterades. En rapport sammanställdes där varje företag beskrivs (Bilaga 3). DESIGNÖVERSIKT En grundläggande genomgång av olika inriktningar inom designområdet gjordes för att tillsammans med beskrivningen av företag ligga till grund för konceptutvecklingen inom projektet. Denna översikt och beskrivningen av företag analyseras för att förfina forskningsfrågorna som guidar projektet. Designöversikten finns i Bilaga 4. KONCEPT OCH PROTOTYPER Två koncept utvecklades och utifrån dessa designades konkreta prototyper. Till sin hjälp i detta arbete hade projektets designers två examensarbetare vid KTH och en från LTH. Det ena konceptet fick namnet Watt- lite Twist (ibland förkortat WLT) och det andra Ai2 (Ambient Interface 2). WATT- LITE TWIST Designen av Watt- lite Twist (figur 2-4) beskrivs i detalj i bilagor 3 och 6. Konceptet bygger på den tidigare prototypen Wattlite, som utformades för att användas i fabriksmiljöer. Genom sin form som liknar en förvuxen ficklampa avser WLT leda till associationer som har med detektivarbete att göra ett utforskande verktyg som kan avslöja det som annars pågår i det fördolda. En vanlig ficklampa avslöjar vad som pågår i mörkret och WLT avslöjar den dolda elförbrukningen. 7

8 Figur 2: Watt- lite Twist i genomskärning Figur 3: Från design till prototyp Figur 4: Watt- lite Twists skal WLT fungerar som en gammaldags ägg- klocka, men i stället för minuter räknar den ned kwh. Den avser att ge användare kunskap om hur lång tid det tar att använda en viss mängd kwh. Till WLT hör en uppsättning sensorer, som kan placeras på elapparater efter önskemål. Den mäter då elförbrukning på alla apparater där sensorer finns placerade, individuellt såväl som den sammanlagda mängden (figur 5). När WLT mätt klart och förbrukat den inställda mängden kwh avslutas mätningen med ett pling. 8

9 AI2 Figur 5: Projektion för kwh för sammanlagda sensorer respektive färger för individuella sensorer Koncept nummer två fick namnet AI2, en förkortning av Ambient Interface 2. Syftet med detta objekt var, liksom med det första konceptet, att synliggöra och göra användaren mer medveten om sin energianvändning. Figur 6: Visualisering av sandhögar i Ai2. Kortfattat visualiserar produkten energianvändningen av ett antal olika elapparater, i realtid. Sensorer om mäter elanvändningen placeras på ett antal utvalda elapparater. Dessa sensorer skickar sedan data om energianvändningen till AI2 som visualiserar denna. Varje apparats energianvändning representeras av en sandhög och sandkorn som faller ner i sandhögen representerar en mängd energi (kwh). Hastigheten med vilken sandkornet faller representerar elapparatens effekt. Figur 7: Ai2 i ett exempel på användning (Ill: Li Jönsson) 9

10 Designen Tanken bakom AI2 var att skapa ett obestämbart och neutralt objekt som inte skulle föra tankarna till något tidigare upplevt objekt. Detta skiljer sig från koncept 1 Watt- Lite Twist, där man grundade designen i välkända former såsom ficklampan (dess form och funktion att bringa upplysning i det fördolda eller visualisera det okända), äggklockan (som räknar ner en mängd tid, eller i detta fall, en mängd kwh) och brandvarnaren (den klara signalröda färgen). Koncept 2, skulle istället inte härma något annat. Detta för att användaren inte ska ha några förutfattade meningar om vad objektet är, skall användas till eller vart den hör hemma. Ytan på objektet är anonymt och utan skarvar, synlig elektronik eller andra detaljer som skulle kunna ge en ledtråd om dess funktion. Detta kan skapa en nyfikenhet. Formen och dess olika vinklar tillåter användaren att själv upptäcka positioner och sätt att placera objektet. Till exempel, på ett kontor kan objektet placeras liggande på skrivbordet, hängandes från en hylla, eller kanske ställas ovanpå datorskärmen? AI2 kan placeras stående eller liggande, beroende på användarens eget val och vad som skall visualiseras (enskilda sandhögar eller en total mängd sand som visar total elanvändning). FAS 2: AUG 2010 JAN 2012 Detta är projektets längsta fas och innehåller de mest resurskrävande delarna produktion av två prototyper samt införande och studie av användning av en funktionsduglig prototyp på totalt 7 företag (bortfall på 2). Detaljerna i denna fas finns dokumenterade i bilagor, bl a tre uppsatser från Mälardalens högskola. PRODUKTION AV PROTOTYPER Två koncept har tagits fram Watt- lite Twist och Ai2 (Ambient Interface 2). Watt- lite Twist är en färdig prototyp, medan utvecklingen av prototypen för Ai2 påbörjades i april Watt- lite Twist användbarhets- testades i labbmiljö i december Prototypen placerades även ut i ett hushåll i januari 2010 för att testas under tre månader. Design och prototyp- produktion av Watt- lite Twist finns dokumenterad i Bilaga 7, 8 och 10. Prototyputvecklingen av Ai2 skedde i samarbete med studenter på Mälardalens Högskola och teknikkonsultföretaget Addiva i Västerås. Prototyputvecklingen av Ai2 beskrivs nedan. Vi avser att ansöka om mönsterskydd för både Watt- lite Twist och Ai2. 10

11 PRODUKTION AV PROTOTYPEN AI2 Projektets två designers samarbetade i detta delprojekt för att utveckla prototyper av konceptet. Designkoncept och beskrivningar i form av texter, skisser, tidiga formprototyper och illustrationer togs fram. Tidigt i processen tog de även hjälp av en designstudent på Lunds Tekniska Högskola, genom ett studentarbete som skulle vidareutveckla tidiga designförslag och skisser. En teknisk projektledare anlitades i projektet för att ta fram så kallade 3D- ritningar och modeller av AI2. En fysisk Figur 8: Här visas en tidig version av en LED- skärm med ett program som skapar sandhögar som bildas av sandkorn som faller. Arbetet är utfört av master- studenterna på MDH för projektet InCharge. prototyp av skalet togs fram genom så kallad Rapid prototyping (SLA). Vidare involverades en grupp masterstudenter på Mälardalens högskola, som i ett grupparbete fick i uppgift att ta fram en prototyp av tekniken i AI2 samt utveckla mjukvaran. (Se bilagorna med uppsatser från MDH för en mer detaljerad kravspecifikation för studentarbetet.) AI2 utvecklades i detta projekt till en prototyp i form av en så kallad mock- up. Denna prototyp innehar inte alla funktioner och egenskaper som det tänka konceptet ska innehålla i sin slutgiltiga version. Val av material, design och konstruktion För att skapa en neutral känsla med AI2 s formspråk valdes att använda materialet Corian som ytterskal. Corian är ett kompositmaterial som består av 2/3 naturliga mineraler och 1/3 akryl samt pigment. Det används idag ibland annat köksbänkar, handfat osv. och har oftast en mjölkvit nyans, påminner om en marmorsten i sin kalla, lena och något transparenta yta. Designen utvecklades i många versioner men den slutgiltiga konstruktionen består av två delar; en del som innehåller displayen och den avancerade tekniken i form av trådlös sändare/mottagare, kretskort, sensorer (accelerometer, ljussensor, färgsensor, närhetssensor), uppladdningsbart batteri m.m och en del med en batteriuppladdningsfunktion. Delarna kopplas därmed samman exempelvis då batteriet skall laddas upp. Displayen är placerad under skalet så att, då objektet inte är i bruk syns inte displayen. Då displayen är påslagen lyser den igenom yttermaterialet och sandhögsvisualiseringen blir synlig. Utmaningar och vad som krävs för en fortsatt utveckling av AI2 På grund av ekonomiska aspekter kunde inte en fullt fungerande version av AI2 tas fram under detta projekt. En vidareutveckling eller ett slutförande av AI2 kan möjliggöras i ett fortsättningsprojekt. Objektet i sin slutgiltiga form innehåller ett tekniskt avancerat system med många komponenter i form av sensorer, trådlös kommunikation, LED- display och en mjukvara med många inbyggda funktioner och som skall reagera på användarens rörelser på ett intuitivt sätt. Designen gömmer undan tekniken för att inte avslöja dess funktioner. Den ska vara lättanvänd och intuitiv. Dessa egenskaper gör objektet mycket komplext vilket kräver utvecklingsarbete. Projektets utvecklingsprocess har varit lång med många inblandade parter. Detta kan dock ha genererat en bra grund av filtrering då konceptet och tekniken har behandlats och utvärderas av många personer. Utvecklingsteamet bakom AI2 är positiva till vad som har åstadkommits hittills och har förhoppningar om en fortsättning. 11

12 INFÖRANDE AV WATT- LITE TWIST PÅ FÖRETAG Introduktion och implementering av Watt- lite Twist på medverkande företag pågick april- juni 2011 och bestod av ett förberedande tekniskt besök, ett besök som introducerade projektet och prototypen för en större grupp på företaget. I samband med detta utformades en instruktionsbroschyr för Watt- lite Twist. Besöken kompletterades i vissa fall med uppföljande tekniska besök för att åtgärda fel hos prototypen. Införandet av Watt- lite Twist på företagen markerar början på fältstudie 2, som kommer att pågå c:a ett år. FÄLTSTUDIE 2 PÅ FÖRETAG En första omgång intervjuer (för fas 2) med företagen påbörjades i oktober Dessa syftade till att hämta kunskap om hur man på företagen hade gjort och resonerade beträffande: Placering av Watt- lite Twist och utplacering sensorer Användning och upplevelse av Watt- lite Twist Medvetenhet och praktik energianvändning Förändring sedan införandet av Watt- lite Twist Vi ville t ex ha reda på hur prototypen påverkade medvetenheten om elanvändning på kontoret, medarbetarnas beteende/vanor/rutiner, hur samspelet med prototypen såg ut. Företag som intervjuades var Akademiska Hus i Umeå, Eskilstuna Energi och Miljö i Eskilstuna, Mälarenergi i Västerås, Sundbybergs kommunkontor i Sundbyberg och Eskilstuna Folkhögskola i Eskilstuna. Alla intervjuer transkriberades och analyserades. Figur 9: Presentation och utplacering av Watt- lite Twist på ett företag Ett tävlingskoncept skapades där Watt- lite Twist spelade huvudrollen och som syftade till att ytterligare öka medvetenheten hos de anställda för energifrågor. Konceptet kan återanvändas och överföras till andra situationer, t ex utbildningssammanhang för andra målgrupper. Tävling genomfördes sedan hos alla fem företag som var kvar i projektet under hösten och vintern En grupp på c:a 8 personer på varje företag samt på Folkhögskolan deltog i tävlingen. Det främsta målet med tävlingen var att skapa ett nytt engagemang för Wattlite Twist. Tävlingen utgör 12

13 ett koncept för införande av energimedvetenhet på kontor. Tävlingskonceptet finns dokumenterat i Bilaga 5. En kort tid efter genomförandet av tävlingen genomfördes en andra omgång intervjuer med Sundbybergs kommunkontor, Eskilstuna Energi och Miljö och med Mälarenergi. Intervjuerna transkriberades och analyserades. FAS 3: MARS 2012 DEC 2012 Allt material som hade skapats och samlats in i projektet knöts ihop under fas 3. Fältstudie 2 analyserades, analysen dokumenterades och projektet avrapporterades i olika fora. Här följer en kort sammanfattning av analysen av fältstudie 2. En utförligare beskrivning finns i manuskriptet som jämför InCharges fältstudie med en annan som genomfördes i det tidigare projektet IndustryWise (Bilaga 8). ANALYS AV FÄLTSTUDIE 2 Intervjuer transkriberades och dessa analyserades. Följande teman identifierades ifrån intervjuerna: Övergripande mönster för användning; hinder och möjliggörare; systematisk test av sensorer; inflytande och makt att styra över rutiner; förändring till miljövänligare rutiner. De olika arbetsplatserna benämns O1, O2, O3 och O4. Nedan följer en översättning av ett utdrag från Katzeff et al. 2012: Designing for sustainable practices in workplace settings by visualizing electricity 1. För mer detaljer, se Bilaga 8. Övergripande mönster för användning av Watt- lite Twist Hos alla kontorsarbetsplatser som deltog i studien lämnades Watt- lite Twist (WLT) kvar på samma plats där den från början hade placerats. Trots att detta inte var ett krav från forskarlaget blev kontaktpersonen på varje företag den person som slog på WLT varje dag och slog av den när hon lämnade arbetsplatsen. Kontorens användning av WLT följde liknande mönster på alla arbetsplatser vilket utmärktes av engagemang från hela gruppen under de första veckorna. Detta övergick sedan i ett mer rutin- artad förhållningssätt mellan kontaktpersonen och WLT. Förutom på en arbetsplats lämnades även sensorerna på samma plats där de hade placerats från början. Hinder och möjliggörare för användning av Watt- Lite Twist Eftersom WLT ännu var en prototyp hade den givetvis ett flertal tekniska brister. Alla deltagare upplevde detta som ett stort problem. Dessa sträckte sig från att projektorerna ibland blev överhettade till att sensorerna tappade uppkopplingen. Trots detta försökte tre av fyra kontor göra sitt bästa av möjligheterna. Det fjärde kontoret hade förväntat sig en annan sorts prototyp, vilket påverkade deras motivation i att utforska sensorerna. Systematisk test av sensorer För att lista ut färgschemat för sensorer var den mest effektiva strategin att testa en sensor åt gången. Hos O2 gav informanter olika versioner av om de använde en systematisk strategi eller inte. En informant sa att de inte kunde göra en analys och därmed inte kunde lista ut vilken färg som hörde till de olika sensorerna. Tvärtemot detta hävdar en annan informant på samma företag att 1 Designing for sustainable practices in workplace settings by visualizing electricity. Transactions on Computer Human- Interaction (TOCHI), manuscript submitted August 2012, ACM, New York. 13

14 eftersom man är van vid felsökning listade man ut sensorernas färger mycket snabbt. Uppenbarligen hade denna information inte kommunicerats till resten av gruppen. På O3, å andra sidan, användes en medveten och systematisk strategi där hela gruppen deltog. Inflytande och makt att över rutiner Alla informanter tyckte att det var problematiskt att de inte kunde påverka sin elanvändning på arbetsplatsen i den utsträckning de önskade. Ett skäl var att de inte hade inflytande över inköp av företagets elektriska apparater och därmed inte kunde veta om dessa var de mest energieffektiva eller inte. IT- utrustning, exempelvis, köptes vanligtvis in av företagets IT- avdelning. En informant trodde att personalens handlingar på en kontorsarbetsplats kan påverkas av att man inte alltid vet vem som använder en särskild apparat. Informanten menar att man kan avstå från att stänga av en apparat för att man är rädd att förstöra för någon kollega. Den upplevda oförmågan att påverka kontorsrutiner illustreras även av arbetsplats O1, som genom en renoveringsprocess hade fått ett ventilationssystem som egentligen var ämnat för en tidigare planlösning. Informanten säger att arbetsplatsen förut hade individuella rum, men när väggar revs för att få en öppen planlösning uppstod praktiska problem. Nu finns återkommande konflikter om inomhusklimatet, eftersom vissa är för varma och andra för kalla. Genom ventilationens placering har vissa hamnat i mitt i utblås av kalluft. Förändring till miljövänligare rutiner Informanterna resonerade på olika sätt när de funderade över vilka rutiner som skulle gå att förändra på deras arbetsplats för att de skulle bli mer miljövänliga. Vissa såg användningen av viss el- utrustning som helt fast. Användning av kaffemaskiner, skrivare, kopieringsmaskiner ingick i detta. Vikten av förebilder och ledare betonades i förändringen av rutiner. En informant vittnade om det starka inflytande som en person med den formella rollen som miljöexpert hade. Informanten hade själv blivit påverkad av denna person. Efter kommunikation och möten med miljöexperten kunde informanten själv föra vidare sin kunskap till den grupp hon själv tillhörde. Detta säger något om vikten av att skapa gynnsamma omständigheter för social spridning av budskapet. Avvikelser Arbetet med InCharge har i stort sett följt den ursprungliga planen. Avvikelser har dock förekommit. Dessa är i huvudsak att två av de sju företag som ursprungligen deltog i projektet avbröt sin medverkan. Eniro avslutade sin medverkan i september Skälet var stora nedskärningar i företaget och brist på kapacitet att medverka. Tewonder avlutade sin medverkan i november Anledningen var tidsbrist och för hög arbetsbelastning i verksamheten. RESULTAT Fälstudie- rapport 1 (Bilaga 3) Designöversikt över olika inriktningar inom designområdet (Bilaga 4) Koncept + prototyp Watt- Lite Twist (Bilagor 6, 7, 8, 10) Koncept Ai2 (Bilagor 11, 12) Koncept tävlingsintervention (Bilaga 5) 14

15 Vetenskaplig artikel 1 (Bilaga 8): Manuskript till Transactions on Human computer interaction : Katzeff, C., Broms, L., Jönsson, L., Westholm, U. and Räsänen, M. (2012): Designing for sustainable practices in workplace settings by visualizing electricity. Transactions on Computer Human- Interaction (TOCHI), paper submitted August 2012, ACM, New York Vetenskaplig artikel 2 (Bilaga 6): Spagnolli, A., Corradi, N., Gamberini, L., Hoggan, E., Jacucci, G., Katzeff, C., Broms, L. and Jönsson, L.: Eco- Feedback on the Go: Motivating Energy Awareness. Computer, May 2011, pp IEEE Computer Society, N.Y. Poster till Create- konferensen i London (Bilaga 7): Jönsson, L.: Watt- lite Twist. Create 11 Symposium. Innovative Interactions. London, U.K. 23 June Rapport nyttiggörande (Bilaga 9) En dubbel masters- uppsats, KTH (Bilaga 10) Två kursuppsatser MDH (Bilagor 11 och 12) FORSKNINGSKOMMUNIKATION En vetenskaplig artikel publicerades i IEEE s tidskrift Computer. Ett konferensbidrag har skrivits om designen av Watt- lite Twist. Bidraget har presenterats av Li Jönsson på design- konferensen Create11 symposium, 23/ i London (http://www.create- conference.org/). En vetenskaplig tidskriftsartikel har skrivits om designen av Watt- lite Twist och fältstudierna på företagen. En första version av en artikel med titeln Designing for pro- environmental practices in workplace settings through visualizing electricity consumption. har antagits till ACM Transactions on Computer- Human Interaction. Huvudförfattare är Cecilia Katzeff, Loove Broms och Li Jönsson. Dessutom har en dubbel mastersuppsats skrivits inom projektet (en uppsats med två författare) samt tre examensarbeten. HEMSIDOR The Interactive Institute s hemsida: Beaware s hemsida presenterar prototypen Watt- Lite Twist: twist/ En demonstration av prototypen Watt- Lite Twist ligger också som film på YouTube: PRESENTATIONER Projektet har presenterats helt och delvis i olika sammanhang. Hos alla företag som medverkade i projektet Under utställningen Visual Voltage som pågick i Eskilstuna 8 november 2011 till 31 januari

16 Under en internationell workshop vid Loughborough Design School, Loughborough University, UK Design for sustainable behaviour: Current research, future directions, mars Programkonferensen för Energi, IT och Design- konferensen, som hölls vid KTH den 22 maj 2012 NYTTIGGÖRANDE OCH TILLÄMPNING AV RESULTATEN IMCGs roll i projektet var att bidra med analyser och rekommendationer för nyttiggörande och kommersialisering i InCharge. Deras arbete finns dokumenterat i Bilaga 9. Nedan följer en beskrivning av ett separat projekt där prototypen Watt- lite Twist ingår i ett nytt sammanhang. ENERGY- IN- A- BOX Fler spridningar av resultaten kan kopplas till Energy in a box. Under perioden september 2011 september 2012 pågick ett utvecklingsprojekt med syfte att utveckla ett energiläromedel benämnt Energy in a Box (projektledare Therese Balksjö, Interactive Institute). Läromedlet är avsett att användas i skolans årskurser 4 9 och tar utgångspunkt i Lgr11:s kursplaner för fysik och teknik samt i en teknisk artefakt med produktnamn Watt- lite Twist. Det finns ett flertal syften med läromedlet. Främst att elever ska utveckla fördjupade insikter inom energiområdet och om sin egen energianvändning. Ett bakomliggande syfte är därigenom att eleverna ska bidra till en lägre energianvändning i samhället. Ett annat syfte med läromedlet är att eleverna ska erhålla kunskaper om produktutveckling, konstruktion, undersökande arbetssätt etc. som utgör centrala innehåll i teknikämnets respektive fysikämnets kursplaner. DELTAGARE I PROJEKTET Forskargrupp från Energy Design, Interactive Institute: Cecilia Katzeff (projektledare, beteendespecialist), Carin Torstensson (budget) Li Jönsson (designer t o m början 2011), Loove Broms (designer t o m ), Sara Tunheden (designer), Åsa Nyblom (beteendevetare t o m ) Jonas Andersson (tekniker t o m ) Therèse Balksjö (teknisk projektledare fr o m ), Kristoffer Sjökvist (tekniker fr o m ) Emma Samsioe (beteendevetare, ) Ulrika Westholm (beteendevetare, ) Stina Wessman (designer), Gunhild Wallin (intervjuare), Erika Åslund (administrator) IMCG: Magnus Andersson, Filip Lorentzon Övriga: Konsulter, studenter, företag med användare, Energimyndigheten (finansiär) 16

17 BILAGOR 1. Sammanfattning svenska 2. Sammanfattning engelska 3. Fälstudie- rapport 1 4. Designöversikt över olika inriktningar inom designområdet 5. Koncept tävlingsintervention 6. Eco- Feedback on the Go: Motivating Energy Awareness. Computer, May 2011, pp IEEE Computer Society, N.Y. 7. Watt- lite Twist. Create 11 Symposium. Innovative Interactions. London, U.K. 23 June Designing for sustainable practices in workplace settings by visualizing electricity. Transactions on Computer Human- Interaction (TOCHI), manuscript submitted August 2012, ACM, New York. 9. Rapport nyttiggörande från IMCG 10. Examensuppsats Masterprogram Industriell Ekonomi, KTH 11. Uppsats Sima Banijamali, Mälardalens Högskola 12. Uppsats Alireza Kheradmand, Mälardalens Högskola 17

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken har haft i processen att ta fram prototypen Watt-lite

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken haft i processen att ta

Läs mer

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan.

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. energi krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. elektricitet är när negativa och positiva laddningar dras till varandra.

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Framtidens energivisualisering i kontorsmiljö

Framtidens energivisualisering i kontorsmiljö Framtidens energivisualisering i kontorsmiljö Carolina Dolff Ett bättre byggande, 2016 11 15 Onödig energianvändning i kontor 1 Motivation och överblick Projekt 1 (avslutat) Projekt 2 (pågående) Forskningsfokus

Läs mer

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg ordlista Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till elvisualiseringsverktyg 2 3 datorgrafik 4 Datorgrafik är bilder skapade med hjälp av en dator, ofta i särskilda

Läs mer

BeAware Energimedvetenhet och adaptiva hemmiljöer

BeAware Energimedvetenhet och adaptiva hemmiljöer BeAware Energimedvetenhet och adaptiva hemmiljöer Slutrapport den 20 juli 2011 skriven av: Carin Torstensson 1 Innehåll Sammanfattning...3 Summary...3 Resultat...4 Resultat från prototyputveckling...4

Läs mer

Simulering av brand i Virtual Reality

Simulering av brand i Virtual Reality Simulering av brand i Virtual Reality Bakgrund Användningen av virtual reality (VR, virtuell verklighet) som ett forskningsverktyg inom brandteknik och utrymning har på senare tid visat sig vara mycket

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Interaktionsdesign. Användbarhet ISO 9241. Usability goals. Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Sammanfattande föreläsning

Interaktionsdesign. Användbarhet ISO 9241. Usability goals. Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Sammanfattande föreläsning Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Sammanfattande föreläsning Interaktionsdesign Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives.

Läs mer

SONOTOPIA slutrapport

SONOTOPIA slutrapport 1 (5) SONOTOPIA slutrapport Baran Cürüklü, Dr., Universitetslektor, Projektledare för projektet SONOTOPIA Mejl: baran.curuklu@mdh.se Tel: 021-103171 Adress: Högskoleplan 2, Gåsmyrevreten, 721 23 Västerås,

Läs mer

Bruksanvisning och formalia för proben

Bruksanvisning och formalia för proben Bruksanvisning och formalia för proben En studie i användarcentrerad programmutveckling Institutionen för Numerisk analys och datalogi, KTH Innehåll 1 Introduktion 2 2 Om kursen ACPU-02 2 2.1 Kursansvariga...

Läs mer

Participatory Design III

Participatory Design III Participatory Design III Participatory Design & Språkmönster Vecka 3 Summering av förra veckan Participatory Design Utgår från artikelseminariet Framtidsverkstad Språkmönster Binda ihop SUMMERING AV VECKA

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (6)

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (6) SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (6) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR PROCESSUTVÄRDERING AV INFÖRANDET AV SINGLE SYSTEM DESIGN (SSD) HOS BOENDESTÖDJARE INOM UTFÖRARENHETEN SOCIALPSYKIATRIN

Läs mer

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens Högskola INPRE 4 2006-04-24 Index Inledning... 2 Den klassiska PU-processen... 2

Läs mer

INNOVATIONS AMBULANSEN. Utveckla medarbetare och affärer med hjälp av Design Thinking

INNOVATIONS AMBULANSEN. Utveckla medarbetare och affärer med hjälp av Design Thinking INNOVATIONS AMBULANSEN Utveckla medarbetare och affärer med hjälp av Design Thinking Nya tider ställer nya och högre krav på ditt företag. Kollegor och kunder tänker och agerar på ett nytt och annorlunda

Läs mer

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Mikael Kullman Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Vad ska jag prata om? Eskilstuna Energi och Miljö beskriver hur man arbetat under genomförandet av projektet PLEEC,

Läs mer

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling.

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Våra lösningar lär dig hur du kan använda din kreativa intelligens som motor i ditt företag,

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning Haldex Traction Systems AB

Ingenjörsinriktad yrkesträning Haldex Traction Systems AB Ingenjörsinriktad yrkesträning Haldex Traction Systems AB Haris Omeragic M 04 2008-06-04 1 Haldex Traction Systems AB Haldex är ett företag som utvecklar innovativa lösningar till fordonsindustrin. Fokusering

Läs mer

Projektresultat DIG IN. DIGitaliserat VälbefINnande 2016-03-09 Sandra Mattsson, Jeton Partini och Åsa Fast-Berglund

Projektresultat DIG IN. DIGitaliserat VälbefINnande 2016-03-09 Sandra Mattsson, Jeton Partini och Åsa Fast-Berglund Projektresultat DIG IN DIGitaliserat VälbefINnande 2016-03-09 Sandra Mattsson, Jeton Partini och Åsa Fast-Berglund ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA Energimyndigheten och Formas.

Läs mer

Bedömningsprotokoll XX-programmet

Bedömningsprotokoll XX-programmet Utgåva 1.1 Datum 2013-03-25 Bedömningsprotokoll XX-programmet Principer för kvalitetsgranskning Kvalitet Programrelevans Genomförbarhet Nyttiggörande Projekttitel Diarienummer Projekttid Sökande organisation

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS)

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Sida 1 av 8 MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Sökande SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 556464-6874

Sökande SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 556464-6874 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Dnr 1 (5) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 556464-6874 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Elektronik

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

Samarbete mellan forskare och forskningspartners, utbildade brukare, för starkare forskning. Kristin Blidberg Forskningschef Reumatikerförbundet

Samarbete mellan forskare och forskningspartners, utbildade brukare, för starkare forskning. Kristin Blidberg Forskningschef Reumatikerförbundet Samarbete mellan forskare och forskningspartners, utbildade brukare, för starkare forskning Kristin Blidberg Forskningschef Reumatikerförbundet Varför brukarmedverkan? Nothing about us without us People

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU Inspirationsfasen Förvänta er framgång! Fokusera på problemet, men leta efter möjligheter. Titta på världen, observera och låt dig inspireras. Utforska det som kittlar din nyfikenhet! Ha med så många olika

Läs mer

Energimyndighetens titel på projektet svenska DelibRetro - Deltagande design för hållbar energi-användning i renoverade miljonprograms-områden

Energimyndighetens titel på projektet svenska DelibRetro - Deltagande design för hållbar energi-användning i renoverade miljonprograms-områden SAMMANFATTNING AV SLUTRAPPORT Datum 28 jun 2015 Dnr 2013-006274 1 (6) Projektnr 38224-1 Energimyndighetens titel på projektet svenska DelibRetro - Deltagande design för hållbar energi-användning i renoverade

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

REPUBLIC OF INNOVATION

REPUBLIC OF INNOVATION - We are the - REPUBLIC OF INNOVATION we make products easy to use... REPUBLIC OF INNOVATION Vi hjälper företag med innovation. Vi är designers och ingenjörer som utvecklar produkter och tjänster som är

Läs mer

F2 Konceptutveckling. Konceptutvecklingsprocessen och några stödjande metoder

F2 Konceptutveckling. Konceptutvecklingsprocessen och några stödjande metoder F2 Konceptutveckling Konceptutvecklingsprocessen och några stödjande metoder Disposition Introduktion Konceptgenerering Kreativa verktyg Presentation av koncept Konceptval Allmänt om koncept Ett koncept

Läs mer

Människa-Datorinteraktion

Människa-Datorinteraktion Människa-Datorinteraktion Grundutbildnings-, forskarutbildnings- och forskningsämne som behandlar Gränssnitt och kommunikation människa-dator Kommunikation och samarbete människa-människa via (medierat

Läs mer

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER Författare: Anna-Lena Lane Projektnummer: BF01 År: 2012 Onlinemätningar i butiker Rapport förstudie Anna-Lena Lane SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF01

Läs mer

Redigeringsteknik och postproduktion

Redigeringsteknik och postproduktion Interaktionsdesign- Process Olika förhållningssätt till designprocessen: Utgångspunkter- perspektiv på design Övergripande processen Detaljerat förfarande- iterativ och konceptuell design Introducera en

Läs mer

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson Teknik med el sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål ur Lgr 11: Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta (Teknik åk 4-6) Olika sätt att hushålla med

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK I detta kapitel skall vi titta lite närmare på några specifika tillämpningar inom datorteknik som har anknytning till El och Energiprogrammet. Om du som läser denna kurs

Läs mer

Projektet Eddies hemliga vän

Projektet Eddies hemliga vän Projektet Eddies hemliga vän Eddies hemliga vän Vårt bidrag är en pop upbok som handlar om att minska vår energiförbrukning. Det är en barnbok som ska få barn att bli medvetna om att energiförbrukningen

Läs mer

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Redovisning av regeringsuppdrag S2014/3701/FST 2015-04-15 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Förord I denna rapport redovisar Socialstyrelsen

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Hur kommer man på en produkt?

Hur kommer man på en produkt? 2. Hur kommer man på en produkt? 14 2. Hur kommer man på en produkt? Syfte Syftet med detta moment är att fokusera på ett annat visualiseringsverktyg, Watt-lite Twist-eninnovation, och på att några individer

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

DH2622 MDI-fk Introduktion till kursen & ämnet. MDI på KTH. Kursen i sitt sammanhang

DH2622 MDI-fk Introduktion till kursen & ämnet. MDI på KTH. Kursen i sitt sammanhang DH2622 MDI-fk Introduktion till kursen & ämnet Tisdagen den 27 oktober 13-15 i svg alz@kth.se http://www.csc.kth.se/utbildni ng/kth/kurser/dh2622/ MDI på KTH Kursen i sitt sammanhang Forskningsmiljö Utbildning

Läs mer

idé Från till nytta GOtHiA SCiEnCE PArK OPEn ArEnA

idé Från till nytta GOtHiA SCiEnCE PArK OPEn ArEnA idé nytta Från till GOTHIA SCIENCE PARK OPEN ARENA Projektkoncept Projektansökan Projektgenomförande Innehåll Sammanfattning 1. Idé 2. Projektidé 3. Projektkandidat 4. Projektkoncept 5. Projektansökan

Läs mer

Levererar sundare arbetsplatser ett steg i taget

Levererar sundare arbetsplatser ett steg i taget Levererar sundare arbetsplatser ett steg i taget Ett skridt steg mot imod en rent start Mallslingan 4 187 66 TÄBY +46 8 732 70 80 www.materialgruppen.se Vi behöver skal alle alla ta ett steg tage et skridt

Läs mer

Användbarhet. Datorbaserade verktyg används till att. Aspekter på användbarhet. uppfylla behov eller lösa problem! Användbarhet.

Användbarhet. Datorbaserade verktyg används till att. Aspekter på användbarhet. uppfylla behov eller lösa problem! Användbarhet. Innehåll Användbarhet Användbarhet När, hur och vem? Specificering av krav Utvärdering Stefan Berglund Användbarhet Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Forum för utbildning och forskningskommunikation

Forum för utbildning och forskningskommunikation Slutrapport av projekt inom Nätverket för vindbruk Forum för utbildning och forskningskommunikation Diarienummer 2013-002562 Projektnummer 37439 Projekttid 2013-10-01 2015-10-31 Handläggare Projektledare

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

Foto: Emma Ingolf. Grön Flagg

Foto: Emma Ingolf. Grön Flagg Foto: Emma Ingolf Grön Flagg Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i fler än 40 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket finns idag i mer än 2000 skolor

Läs mer

Matematiksatsningen Stödet från RUC- Mälardalen

Matematiksatsningen Stödet från RUC- Mälardalen Matematiksatsningen Stödet från RUC- Mälardalen Avdelningen för matematik och fysik Utvärderingsakademin MEA (Tidsperiod: 20101101 20130630) Konferens för Matematikutvecklare City Conference Centre, Stockholm

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Tjänsteprototypning. Föreläsning i kursen TDDD51 Linköpings universitet den 21 februari Johan Blomkvist

Tjänsteprototypning. Föreläsning i kursen TDDD51 Linköpings universitet den 21 februari Johan Blomkvist Tjänsteprototypning Föreläsning i kursen TDDD51 Linköpings universitet den 21 februari 2011 Johan Blomkvist johan.blomkvist@liu.se UPPLÄGG Upplägg - tillbakablick Vad har vi gjort hittills? Tjänstedesignens

Läs mer

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna.

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna. ACPU 2006 Experter Årets tema handlar om tekniska stöd åt experter. Vi vill att ni ska koncenterar er på människor som har en konkret och specifik kompetens inom ett avgränsat område. Denna kunskap kan

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i elektronik. 1. Ämnesbeskrivning. 2. Utbildningens mål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i elektronik. 1. Ämnesbeskrivning. 2. Utbildningens mål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i elektronik Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Elektronikämnet spänner över ett stort område, alltifrån

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Slutrapport: Act Art for Tourism

Slutrapport: Act Art for Tourism Slutrapport: Act Art for Tourism 1. Projektfakta. Projektnamn: Hotspot Kölleröd 2.0. Act Art for Tourism Leaderområde: MittSkåne Projektägare: Coompanion Jordbruksverkets journalnummer 2013 4929 Kontaktperson:

Läs mer

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang 60 högskolepoäng Master Programme in Economics of Tourism and Events 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål

Läs mer

1IK430 Brukarorienterad design

1IK430 Brukarorienterad design 1IK430 Brukarorienterad design Projektarbete i 1IK430 Följande text är en förklaring av projektarbetet som ingår i kursen 1IK430 Brukarorienterad design, 15 högskolepoäng Enligt kursplanen, ska studenten,

Läs mer

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

Anne Persson, Professor anne.persson@his.se

Anne Persson, Professor anne.persson@his.se FÖRUTSÄTTNINGAR OCH STRUKTUR FÖR ATT HANTERA KUNSKAP OCH KUNSKAPSUTVECKLING Anne Persson, Professor anne.persson@his.se Bild 1 AGENDA Kunskapsarbete i verksamheter en kort introduktion Hur kan en kunskapsportal

Läs mer

Utlysningar 2015 och aktuella

Utlysningar 2015 och aktuella Utlysningar 2015 och aktuella finansieringsverktyg Cecilia Ramberg, Swerea Vice verksamhetsledare för LIGHTer Våren 2015 LIGHTer industriförankrade utvecklingsprojekt LIGHTer innovationscheckar och gränsgångare

Läs mer

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Delprojektets namn Barn som anhöriga - Hälsohögskolan Delprojektsansvarig Karin Enskär Datum 14-06-03 Sammanfattning Projektet innehåller två delar. Den

Läs mer

Power Through Paris Workshop

Power Through Paris Workshop Power Through Paris Workshop (en 2,5 timmar lång session) Material som behövs Blädderblock och pennor Mediaspelare för den 15 minuter långa filmenwww.350.org/power-through-parisvideo) Utskriven information

Läs mer

Individbaserad systematisk uppföljning

Individbaserad systematisk uppföljning Individbaserad systematisk uppföljning Johan Glad 2015-09-21 Den evidensbaserade beslutsprocessen (Haynes, Devereaux & Guyatt, 2002) Personens situation samt kontextuella omständigheter Professionell expertis

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Datavetenskap är ett brett ämne som omfattar de teoretiska

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

ATT STUDERA MED EN FUNKTIONSNEDSÄTTNING:

ATT STUDERA MED EN FUNKTIONSNEDSÄTTNING: ATT STUDERA MED EN : PROBLEM, STRATEGIER OCH LÖSNINGAR Elisabeth Raddock och Hanna Zipernovszky Slutrapport 2015 09 01 2016 12 21 Foto: Kata Major, Regnbåge, 2015-09-13 1 Innehåll PROJEKTMÅL... 3 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Att planera bort störningar

Att planera bort störningar ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare

Läs mer

F12: Användarna i fokus

F12: Användarna i fokus F12: Användarna i fokus Användarcentrerad design och modellering av användare Användarcentrerad design Motiv till detta Hur kan man göra? Olika synsätt Användarna i fokus 2 Varför ska användarna vara med?

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

Möjliga Världar. Skapande Skola, Halmstad. Robert Hais

Möjliga Världar. Skapande Skola, Halmstad. Robert Hais Skapande Skola, Halmstad Skapande skola Här följer ett antal olika fördefinierade projekt att välja mellan men även att få inspiration av vilket kan användas till att sätta ihop ett skrädddasytt program.

Läs mer

Det kommer att ges tillfälle och möjlighet att prova förbättringsidéer på ett systematiskt sätt genom att använda genombrottsmetoden.

Det kommer att ges tillfälle och möjlighet att prova förbättringsidéer på ett systematiskt sätt genom att använda genombrottsmetoden. Inledning Kunskap och förhållningssätt inom vård och omsorg är en färskvara som ständigt måste underhållas. En bra dag måste skapas dag för dag om och om igen. I detta ligger det svåra och det kompetenskrävande

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Prototyping. Susanna Olsson, TietoEnator Funda Denizhan, TietoEnator Ann Lantz, CID

Prototyping. Susanna Olsson, TietoEnator Funda Denizhan, TietoEnator Ann Lantz, CID Prototyping Susanna Olsson, TietoEnator Funda Denizhan, TietoEnator Ann Lantz, CID TRITA-NA-D0105 CID-139, KTH, Stockholm, Sweden 2001 Susanna Olsson, TietoEnator, Funda Denizhan, TietoEnator, Ann Lantz,

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Göteborg den 30 oktober 2014 Ann-Christine Gullacksen 1 Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Göteborg den 30 oktober 2014 Ann-Christine Gullacksen 2 Delaktighetstrappan

Läs mer

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Första gången jag kom i kontakt med termen entreprenörskap och Ung företagsamhet var när jag läste till lärare på Malmö högskola.

Läs mer

Kommunikation kring energi och vardagsfrågor. Elforsk rapport 09:58

Kommunikation kring energi och vardagsfrågor. Elforsk rapport 09:58 Kommunikation kring energi och vardagsfrågor Elforsk rapport 09:58 Inger Lindstedt, Karin Mårdsjö Blume, Christel Brost Juni 2009 Kommunikation kring energi och vardagsfrågor Elforsk rapport 09:58 Inger

Läs mer

innehållsförteckning Förord... 7

innehållsförteckning Förord... 7 innehållsförteckning Förord........................................... 7 1. Introduktion............................... 9 Välkommen till oss.......................... 9 Presentation av eleverna..................

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Vårdförbundets medlemmars syn på Journal via nätet - En första titt på enkätresultaten

Vårdförbundets medlemmars syn på Journal via nätet - En första titt på enkätresultaten DOME Deployment of Online Medical records and E-health services Bakgrund Forsknings- och införandeprojekt Vårdförbundets medlemmars syn på Journal via nätet - En första titt på enkätresultaten Isabella

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Uppsats i MDI En reflektion över designarbetet i tidigare inlämningsuppgift

Uppsats i MDI En reflektion över designarbetet i tidigare inlämningsuppgift Uppsats i MDI En reflektion över designarbetet i tidigare inlämningsuppgift Personlig uppsats i kursen Människa-datorinteraktion Magisterprogrammet MDI/ID 2003 11 03 Mattias Ludvigsson it3luma@ituniv.se

Läs mer

Upprop & Lediga tjänster

Upprop & Lediga tjänster Upprop & Lediga tjänster Det finns 60 lediga tjänster på PPU AB Välj en ledig tjänst vid första bordet PPU AB har 4 avdelningar vid huvudkontoret i Eskilstuna samt vid Västeråsfilialen: Marknadsavdelning,

Läs mer

De interaktiva kuddarna Textil som kommunikationsredskap

De interaktiva kuddarna Textil som kommunikationsredskap De interaktiva kuddarna Textil som kommunikationsredskap Linda Melin, Interactive Institute, PLAY Research www.interactiveinstitute.se Abstract in English This work is about combining textile design and

Läs mer

Cross Media Interaction Design masterprogram

Cross Media Interaction Design masterprogram Samhällsvetenskapliga fakulteten/institutionen för informatik Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledning@informatik.umu.se www.umu.se Dnr 502-1440- 2010-09-15 Sid 1 (8)

Läs mer

Motiv till deltagande i kompetensutveckling. Kristin Ekholm

Motiv till deltagande i kompetensutveckling. Kristin Ekholm Motiv till deltagande i kompetensutveckling Kristin Ekholm Agenda 1. Presentation av uppsats 1) Bakgrund 2) Teori & Tidigare forskning 3) Metod 4) Resultat 5) Reflektioner & Slutsatser 2. Diskussionsfrågor

Läs mer

Säsongslagring för tillvaratagande av spillvärme

Säsongslagring för tillvaratagande av spillvärme Naturvårdsverkets diarienummer 752-7499-06 Regionförbundets diarienummer 2006-369/400 Slutrapport Säsongslagring för tillvaratagande av spillvärme Åtgärdsbeskrivning, sammanfattning Åtgärden har lett till

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Projektrapport Kritisk design

Projektrapport Kritisk design Projektrapport Kritisk design 1. Projektidé Projektet Kritisk design - en förstudie och en kartläggning över designers, företag och forskningsinstanser för vidare samarbeten och utveckling i Stockholm.

Läs mer