InCharge Slutrapport till Energimyndigheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "InCharge Slutrapport till Energimyndigheten"

Transkript

1 InCharge Slutrapport till Energimyndigheten Datum för projektstart: Datum för projektslut: Diarienr: Projektnr: Projektledare: Cecilia Katzeff, Interactive Institute Huvudförfattare slutrapport: Cecilia Katzeff Illustration: Loove Broms

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Summary in English... 4 Inledning... 6 Forskningsprocess... 6 Fas 1: januari juli Fältstudie på företag... 7 Designöversikt... 7 koncept och prototyper... 7 Watt- lite Twist... 7 Ai Fas 2: aug 2010 jan Produktion av prototyper Produktion av prototypen Ai Införande av Watt- lite Twist på företag Fältstudie 2 på företag Fas 3: mars 2012 dec Analys av fältstudie Resultat Forskningskommunikation Hemsidor Presentationer Nyttiggörande och tillämpning av resultaten Energy- in- a- box Deltagare i projektet Bilagor... 17

4 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för InCharge var att potentialen att minska elförbrukningen i svenska företag ligger på över 50 % och att en del av sparpotentialen finns i människors beteende. Det övergripande målet med InCharge var att undersöka hur energianvändning inom kontorsmiljöer kan gestaltas i IT - baserade prototyper för att motivera och engagera anställda till effektivare energianvändning. Projektet genomfördes i tre faser där den första fasen innefattade fältstudier på företag och design av prototyper. I fas 2 tillverkades två prototyper Watt- lite Twist och Ai2. En av dessa implementerades sedan på fem företag där användning studerades genom intervjuer. Ett tredje koncept i form av en tävling designades och testades på företagen. Allt material som hade samlats in i projektet knöts ihop under fas 3. Fältstudie 2 analyserades, analysen dokumenterades och projektet avrapporterades i olika fora, vetenskapliga såväl som andra. Följande teman identifierades ifrån intervjuerna: Övergripande mönster för användning; hinder och möjliggörare; systematisk test av sensorer; inflytande och makt att styra över rutiner; förändring till miljövänligare rutiner. SUMMARY IN ENGLISH The potential to decrease electricity consumption in companies in Sweden is over 50%. Part of this potential lies in people s practices. This was the point of departure for InCharge. The goal of InCharge was to examine how energy use within office environments may be visualized through IT based prototypes that encourage and engage employees to more efficient energy use. The project was carried out in three phases, where the first phase included filed studies in companies and design of prototypes. Two prototypes were produced in phase 2 Watt- lite Twist and Ai2. One of these was, then, implemented in five companies were the use was studied through interviews. A third concept in the form of a competition was designed and tested at the companies. All collected material was analysed during phase 3. Field study 2 was analysed and documented and the project was reported through various channels, scientific and other. The following themes were identified from the interviews: Overall pattern of use; obstacles and facilitators; systematic test of sensors; influence and power to control routines; change to more pro- environmental routines. 4

5

6 INLEDNING Det övergripande målet med InCharge har varit att undersöka hur energianvändning inom kontorsmiljöer och angränsade ytor kan gestaltas i IT - baserade prototyper för att motivera och engagera anställda till effektivare energianvändning. Slutrapporten för InCharge har följande struktur: Först beskrivs den övergripande forksningsprocessen i diagramform och projektets faser från 1-3 i tur och ordning. Sedan beskrivs kortfattat de huvudsakliga resultaten, hur dessa har kommunicerats och hur de nyttiggörs och tillämpas. Projektdeltagarna räknas upp och slutligen ges en förteckning över de nio dokument som biläggs denna slutrapport. FORSKNINGSPROCESS Forskningsprocessen i InCharge har utgått från den process som generellt anammas av forskargruppen Energy Design. De olika faserna beskrivs i Figur 1. En del av forskningsprocessen är också den tvärvetenskapliga ansatsen och inblandning av kompetenser från olika typer av discipliner. Dessa är i huvudsak designers (industridesign/interaktionsdesign), kompetens om produktionsprocessen, beteedevetenskap, samt IT- och teknik- kompetens. Idé$ I$samband$med$ansökan$ Bygger$på$4digare$projekt$ Koncept$ Fältstudier$av$särskilda$miljöer$och$målgrupper$ workshops$ Revideras$och$konkre4seras$ ProtypDdesign$ Prototyper$ $papper$o$dyl$ Prototyper$D$tekniskt$fungerande$ Fältstudie$med$ prototyp$ Interven4on$ Utvärdering$av$prototyp$i$användbart$skick$ Användarstudier-i-verklig-miljö- Analys-fältstudier- Resultat$ Forskningsar4klar,$avhandlingar$ Prototyper$ Nya$ansökningar$ Figur 1: Översikt över forskningsprocessen i InCharge 6

7 FAS 1: JANUARI JULI 2010 Fas 1 innehöll följande aktiviteter: Rekrytering av företag där fältstudier genomfördes; genomförande av en designöversikt; och design av koncept till två prototyper. Medverkande företag Följande företag rekryterades till projektet: Eskilstuna Energi och Miljö, Eskilstuna Mälarenergi, Eskilstuna Sundbyberg fastighetsförvaltare, Sundbyberg Akademiska Hus, Umeå Eskilstuna Kommunfastigheter, Eskilstuna (Eskilstuna Folkhögskola) Eniro Senare rekryterades även konsultföretaget Tewonder, men det fanns inte i tid för dem att medverka i fältstudie 1. FÄLTSTUDIE PÅ FÖRETAG En intervjuguide och probe- material skapades för intervjuer och observation på företagen. Fem företag intervjuades för att få en bakgrundsbeskrivning av den kontext som prototyperna ska implementeras i. Tolkningsmöten följde på varje intervju så att fler medlemmar ur projektgruppen kunde få tillfälle att ställa frågor till intervjuaren. Varje tolknings- session dokumenterades. En rapport sammanställdes där varje företag beskrivs (Bilaga 3). DESIGNÖVERSIKT En grundläggande genomgång av olika inriktningar inom designområdet gjordes för att tillsammans med beskrivningen av företag ligga till grund för konceptutvecklingen inom projektet. Denna översikt och beskrivningen av företag analyseras för att förfina forskningsfrågorna som guidar projektet. Designöversikten finns i Bilaga 4. KONCEPT OCH PROTOTYPER Två koncept utvecklades och utifrån dessa designades konkreta prototyper. Till sin hjälp i detta arbete hade projektets designers två examensarbetare vid KTH och en från LTH. Det ena konceptet fick namnet Watt- lite Twist (ibland förkortat WLT) och det andra Ai2 (Ambient Interface 2). WATT- LITE TWIST Designen av Watt- lite Twist (figur 2-4) beskrivs i detalj i bilagor 3 och 6. Konceptet bygger på den tidigare prototypen Wattlite, som utformades för att användas i fabriksmiljöer. Genom sin form som liknar en förvuxen ficklampa avser WLT leda till associationer som har med detektivarbete att göra ett utforskande verktyg som kan avslöja det som annars pågår i det fördolda. En vanlig ficklampa avslöjar vad som pågår i mörkret och WLT avslöjar den dolda elförbrukningen. 7

8 Figur 2: Watt- lite Twist i genomskärning Figur 3: Från design till prototyp Figur 4: Watt- lite Twists skal WLT fungerar som en gammaldags ägg- klocka, men i stället för minuter räknar den ned kwh. Den avser att ge användare kunskap om hur lång tid det tar att använda en viss mängd kwh. Till WLT hör en uppsättning sensorer, som kan placeras på elapparater efter önskemål. Den mäter då elförbrukning på alla apparater där sensorer finns placerade, individuellt såväl som den sammanlagda mängden (figur 5). När WLT mätt klart och förbrukat den inställda mängden kwh avslutas mätningen med ett pling. 8

9 AI2 Figur 5: Projektion för kwh för sammanlagda sensorer respektive färger för individuella sensorer Koncept nummer två fick namnet AI2, en förkortning av Ambient Interface 2. Syftet med detta objekt var, liksom med det första konceptet, att synliggöra och göra användaren mer medveten om sin energianvändning. Figur 6: Visualisering av sandhögar i Ai2. Kortfattat visualiserar produkten energianvändningen av ett antal olika elapparater, i realtid. Sensorer om mäter elanvändningen placeras på ett antal utvalda elapparater. Dessa sensorer skickar sedan data om energianvändningen till AI2 som visualiserar denna. Varje apparats energianvändning representeras av en sandhög och sandkorn som faller ner i sandhögen representerar en mängd energi (kwh). Hastigheten med vilken sandkornet faller representerar elapparatens effekt. Figur 7: Ai2 i ett exempel på användning (Ill: Li Jönsson) 9

10 Designen Tanken bakom AI2 var att skapa ett obestämbart och neutralt objekt som inte skulle föra tankarna till något tidigare upplevt objekt. Detta skiljer sig från koncept 1 Watt- Lite Twist, där man grundade designen i välkända former såsom ficklampan (dess form och funktion att bringa upplysning i det fördolda eller visualisera det okända), äggklockan (som räknar ner en mängd tid, eller i detta fall, en mängd kwh) och brandvarnaren (den klara signalröda färgen). Koncept 2, skulle istället inte härma något annat. Detta för att användaren inte ska ha några förutfattade meningar om vad objektet är, skall användas till eller vart den hör hemma. Ytan på objektet är anonymt och utan skarvar, synlig elektronik eller andra detaljer som skulle kunna ge en ledtråd om dess funktion. Detta kan skapa en nyfikenhet. Formen och dess olika vinklar tillåter användaren att själv upptäcka positioner och sätt att placera objektet. Till exempel, på ett kontor kan objektet placeras liggande på skrivbordet, hängandes från en hylla, eller kanske ställas ovanpå datorskärmen? AI2 kan placeras stående eller liggande, beroende på användarens eget val och vad som skall visualiseras (enskilda sandhögar eller en total mängd sand som visar total elanvändning). FAS 2: AUG 2010 JAN 2012 Detta är projektets längsta fas och innehåller de mest resurskrävande delarna produktion av två prototyper samt införande och studie av användning av en funktionsduglig prototyp på totalt 7 företag (bortfall på 2). Detaljerna i denna fas finns dokumenterade i bilagor, bl a tre uppsatser från Mälardalens högskola. PRODUKTION AV PROTOTYPER Två koncept har tagits fram Watt- lite Twist och Ai2 (Ambient Interface 2). Watt- lite Twist är en färdig prototyp, medan utvecklingen av prototypen för Ai2 påbörjades i april Watt- lite Twist användbarhets- testades i labbmiljö i december Prototypen placerades även ut i ett hushåll i januari 2010 för att testas under tre månader. Design och prototyp- produktion av Watt- lite Twist finns dokumenterad i Bilaga 7, 8 och 10. Prototyputvecklingen av Ai2 skedde i samarbete med studenter på Mälardalens Högskola och teknikkonsultföretaget Addiva i Västerås. Prototyputvecklingen av Ai2 beskrivs nedan. Vi avser att ansöka om mönsterskydd för både Watt- lite Twist och Ai2. 10

11 PRODUKTION AV PROTOTYPEN AI2 Projektets två designers samarbetade i detta delprojekt för att utveckla prototyper av konceptet. Designkoncept och beskrivningar i form av texter, skisser, tidiga formprototyper och illustrationer togs fram. Tidigt i processen tog de även hjälp av en designstudent på Lunds Tekniska Högskola, genom ett studentarbete som skulle vidareutveckla tidiga designförslag och skisser. En teknisk projektledare anlitades i projektet för att ta fram så kallade 3D- ritningar och modeller av AI2. En fysisk Figur 8: Här visas en tidig version av en LED- skärm med ett program som skapar sandhögar som bildas av sandkorn som faller. Arbetet är utfört av master- studenterna på MDH för projektet InCharge. prototyp av skalet togs fram genom så kallad Rapid prototyping (SLA). Vidare involverades en grupp masterstudenter på Mälardalens högskola, som i ett grupparbete fick i uppgift att ta fram en prototyp av tekniken i AI2 samt utveckla mjukvaran. (Se bilagorna med uppsatser från MDH för en mer detaljerad kravspecifikation för studentarbetet.) AI2 utvecklades i detta projekt till en prototyp i form av en så kallad mock- up. Denna prototyp innehar inte alla funktioner och egenskaper som det tänka konceptet ska innehålla i sin slutgiltiga version. Val av material, design och konstruktion För att skapa en neutral känsla med AI2 s formspråk valdes att använda materialet Corian som ytterskal. Corian är ett kompositmaterial som består av 2/3 naturliga mineraler och 1/3 akryl samt pigment. Det används idag ibland annat köksbänkar, handfat osv. och har oftast en mjölkvit nyans, påminner om en marmorsten i sin kalla, lena och något transparenta yta. Designen utvecklades i många versioner men den slutgiltiga konstruktionen består av två delar; en del som innehåller displayen och den avancerade tekniken i form av trådlös sändare/mottagare, kretskort, sensorer (accelerometer, ljussensor, färgsensor, närhetssensor), uppladdningsbart batteri m.m och en del med en batteriuppladdningsfunktion. Delarna kopplas därmed samman exempelvis då batteriet skall laddas upp. Displayen är placerad under skalet så att, då objektet inte är i bruk syns inte displayen. Då displayen är påslagen lyser den igenom yttermaterialet och sandhögsvisualiseringen blir synlig. Utmaningar och vad som krävs för en fortsatt utveckling av AI2 På grund av ekonomiska aspekter kunde inte en fullt fungerande version av AI2 tas fram under detta projekt. En vidareutveckling eller ett slutförande av AI2 kan möjliggöras i ett fortsättningsprojekt. Objektet i sin slutgiltiga form innehåller ett tekniskt avancerat system med många komponenter i form av sensorer, trådlös kommunikation, LED- display och en mjukvara med många inbyggda funktioner och som skall reagera på användarens rörelser på ett intuitivt sätt. Designen gömmer undan tekniken för att inte avslöja dess funktioner. Den ska vara lättanvänd och intuitiv. Dessa egenskaper gör objektet mycket komplext vilket kräver utvecklingsarbete. Projektets utvecklingsprocess har varit lång med många inblandade parter. Detta kan dock ha genererat en bra grund av filtrering då konceptet och tekniken har behandlats och utvärderas av många personer. Utvecklingsteamet bakom AI2 är positiva till vad som har åstadkommits hittills och har förhoppningar om en fortsättning. 11

12 INFÖRANDE AV WATT- LITE TWIST PÅ FÖRETAG Introduktion och implementering av Watt- lite Twist på medverkande företag pågick april- juni 2011 och bestod av ett förberedande tekniskt besök, ett besök som introducerade projektet och prototypen för en större grupp på företaget. I samband med detta utformades en instruktionsbroschyr för Watt- lite Twist. Besöken kompletterades i vissa fall med uppföljande tekniska besök för att åtgärda fel hos prototypen. Införandet av Watt- lite Twist på företagen markerar början på fältstudie 2, som kommer att pågå c:a ett år. FÄLTSTUDIE 2 PÅ FÖRETAG En första omgång intervjuer (för fas 2) med företagen påbörjades i oktober Dessa syftade till att hämta kunskap om hur man på företagen hade gjort och resonerade beträffande: Placering av Watt- lite Twist och utplacering sensorer Användning och upplevelse av Watt- lite Twist Medvetenhet och praktik energianvändning Förändring sedan införandet av Watt- lite Twist Vi ville t ex ha reda på hur prototypen påverkade medvetenheten om elanvändning på kontoret, medarbetarnas beteende/vanor/rutiner, hur samspelet med prototypen såg ut. Företag som intervjuades var Akademiska Hus i Umeå, Eskilstuna Energi och Miljö i Eskilstuna, Mälarenergi i Västerås, Sundbybergs kommunkontor i Sundbyberg och Eskilstuna Folkhögskola i Eskilstuna. Alla intervjuer transkriberades och analyserades. Figur 9: Presentation och utplacering av Watt- lite Twist på ett företag Ett tävlingskoncept skapades där Watt- lite Twist spelade huvudrollen och som syftade till att ytterligare öka medvetenheten hos de anställda för energifrågor. Konceptet kan återanvändas och överföras till andra situationer, t ex utbildningssammanhang för andra målgrupper. Tävling genomfördes sedan hos alla fem företag som var kvar i projektet under hösten och vintern En grupp på c:a 8 personer på varje företag samt på Folkhögskolan deltog i tävlingen. Det främsta målet med tävlingen var att skapa ett nytt engagemang för Wattlite Twist. Tävlingen utgör 12

13 ett koncept för införande av energimedvetenhet på kontor. Tävlingskonceptet finns dokumenterat i Bilaga 5. En kort tid efter genomförandet av tävlingen genomfördes en andra omgång intervjuer med Sundbybergs kommunkontor, Eskilstuna Energi och Miljö och med Mälarenergi. Intervjuerna transkriberades och analyserades. FAS 3: MARS 2012 DEC 2012 Allt material som hade skapats och samlats in i projektet knöts ihop under fas 3. Fältstudie 2 analyserades, analysen dokumenterades och projektet avrapporterades i olika fora. Här följer en kort sammanfattning av analysen av fältstudie 2. En utförligare beskrivning finns i manuskriptet som jämför InCharges fältstudie med en annan som genomfördes i det tidigare projektet IndustryWise (Bilaga 8). ANALYS AV FÄLTSTUDIE 2 Intervjuer transkriberades och dessa analyserades. Följande teman identifierades ifrån intervjuerna: Övergripande mönster för användning; hinder och möjliggörare; systematisk test av sensorer; inflytande och makt att styra över rutiner; förändring till miljövänligare rutiner. De olika arbetsplatserna benämns O1, O2, O3 och O4. Nedan följer en översättning av ett utdrag från Katzeff et al. 2012: Designing for sustainable practices in workplace settings by visualizing electricity 1. För mer detaljer, se Bilaga 8. Övergripande mönster för användning av Watt- lite Twist Hos alla kontorsarbetsplatser som deltog i studien lämnades Watt- lite Twist (WLT) kvar på samma plats där den från början hade placerats. Trots att detta inte var ett krav från forskarlaget blev kontaktpersonen på varje företag den person som slog på WLT varje dag och slog av den när hon lämnade arbetsplatsen. Kontorens användning av WLT följde liknande mönster på alla arbetsplatser vilket utmärktes av engagemang från hela gruppen under de första veckorna. Detta övergick sedan i ett mer rutin- artad förhållningssätt mellan kontaktpersonen och WLT. Förutom på en arbetsplats lämnades även sensorerna på samma plats där de hade placerats från början. Hinder och möjliggörare för användning av Watt- Lite Twist Eftersom WLT ännu var en prototyp hade den givetvis ett flertal tekniska brister. Alla deltagare upplevde detta som ett stort problem. Dessa sträckte sig från att projektorerna ibland blev överhettade till att sensorerna tappade uppkopplingen. Trots detta försökte tre av fyra kontor göra sitt bästa av möjligheterna. Det fjärde kontoret hade förväntat sig en annan sorts prototyp, vilket påverkade deras motivation i att utforska sensorerna. Systematisk test av sensorer För att lista ut färgschemat för sensorer var den mest effektiva strategin att testa en sensor åt gången. Hos O2 gav informanter olika versioner av om de använde en systematisk strategi eller inte. En informant sa att de inte kunde göra en analys och därmed inte kunde lista ut vilken färg som hörde till de olika sensorerna. Tvärtemot detta hävdar en annan informant på samma företag att 1 Designing for sustainable practices in workplace settings by visualizing electricity. Transactions on Computer Human- Interaction (TOCHI), manuscript submitted August 2012, ACM, New York. 13

14 eftersom man är van vid felsökning listade man ut sensorernas färger mycket snabbt. Uppenbarligen hade denna information inte kommunicerats till resten av gruppen. På O3, å andra sidan, användes en medveten och systematisk strategi där hela gruppen deltog. Inflytande och makt att över rutiner Alla informanter tyckte att det var problematiskt att de inte kunde påverka sin elanvändning på arbetsplatsen i den utsträckning de önskade. Ett skäl var att de inte hade inflytande över inköp av företagets elektriska apparater och därmed inte kunde veta om dessa var de mest energieffektiva eller inte. IT- utrustning, exempelvis, köptes vanligtvis in av företagets IT- avdelning. En informant trodde att personalens handlingar på en kontorsarbetsplats kan påverkas av att man inte alltid vet vem som använder en särskild apparat. Informanten menar att man kan avstå från att stänga av en apparat för att man är rädd att förstöra för någon kollega. Den upplevda oförmågan att påverka kontorsrutiner illustreras även av arbetsplats O1, som genom en renoveringsprocess hade fått ett ventilationssystem som egentligen var ämnat för en tidigare planlösning. Informanten säger att arbetsplatsen förut hade individuella rum, men när väggar revs för att få en öppen planlösning uppstod praktiska problem. Nu finns återkommande konflikter om inomhusklimatet, eftersom vissa är för varma och andra för kalla. Genom ventilationens placering har vissa hamnat i mitt i utblås av kalluft. Förändring till miljövänligare rutiner Informanterna resonerade på olika sätt när de funderade över vilka rutiner som skulle gå att förändra på deras arbetsplats för att de skulle bli mer miljövänliga. Vissa såg användningen av viss el- utrustning som helt fast. Användning av kaffemaskiner, skrivare, kopieringsmaskiner ingick i detta. Vikten av förebilder och ledare betonades i förändringen av rutiner. En informant vittnade om det starka inflytande som en person med den formella rollen som miljöexpert hade. Informanten hade själv blivit påverkad av denna person. Efter kommunikation och möten med miljöexperten kunde informanten själv föra vidare sin kunskap till den grupp hon själv tillhörde. Detta säger något om vikten av att skapa gynnsamma omständigheter för social spridning av budskapet. Avvikelser Arbetet med InCharge har i stort sett följt den ursprungliga planen. Avvikelser har dock förekommit. Dessa är i huvudsak att två av de sju företag som ursprungligen deltog i projektet avbröt sin medverkan. Eniro avslutade sin medverkan i september Skälet var stora nedskärningar i företaget och brist på kapacitet att medverka. Tewonder avlutade sin medverkan i november Anledningen var tidsbrist och för hög arbetsbelastning i verksamheten. RESULTAT Fälstudie- rapport 1 (Bilaga 3) Designöversikt över olika inriktningar inom designområdet (Bilaga 4) Koncept + prototyp Watt- Lite Twist (Bilagor 6, 7, 8, 10) Koncept Ai2 (Bilagor 11, 12) Koncept tävlingsintervention (Bilaga 5) 14

15 Vetenskaplig artikel 1 (Bilaga 8): Manuskript till Transactions on Human computer interaction : Katzeff, C., Broms, L., Jönsson, L., Westholm, U. and Räsänen, M. (2012): Designing for sustainable practices in workplace settings by visualizing electricity. Transactions on Computer Human- Interaction (TOCHI), paper submitted August 2012, ACM, New York Vetenskaplig artikel 2 (Bilaga 6): Spagnolli, A., Corradi, N., Gamberini, L., Hoggan, E., Jacucci, G., Katzeff, C., Broms, L. and Jönsson, L.: Eco- Feedback on the Go: Motivating Energy Awareness. Computer, May 2011, pp IEEE Computer Society, N.Y. Poster till Create- konferensen i London (Bilaga 7): Jönsson, L.: Watt- lite Twist. Create 11 Symposium. Innovative Interactions. London, U.K. 23 June Rapport nyttiggörande (Bilaga 9) En dubbel masters- uppsats, KTH (Bilaga 10) Två kursuppsatser MDH (Bilagor 11 och 12) FORSKNINGSKOMMUNIKATION En vetenskaplig artikel publicerades i IEEE s tidskrift Computer. Ett konferensbidrag har skrivits om designen av Watt- lite Twist. Bidraget har presenterats av Li Jönsson på design- konferensen Create11 symposium, 23/ i London (http://www.create- conference.org/). En vetenskaplig tidskriftsartikel har skrivits om designen av Watt- lite Twist och fältstudierna på företagen. En första version av en artikel med titeln Designing for pro- environmental practices in workplace settings through visualizing electricity consumption. har antagits till ACM Transactions on Computer- Human Interaction. Huvudförfattare är Cecilia Katzeff, Loove Broms och Li Jönsson. Dessutom har en dubbel mastersuppsats skrivits inom projektet (en uppsats med två författare) samt tre examensarbeten. HEMSIDOR The Interactive Institute s hemsida: Beaware s hemsida presenterar prototypen Watt- Lite Twist: twist/ En demonstration av prototypen Watt- Lite Twist ligger också som film på YouTube: PRESENTATIONER Projektet har presenterats helt och delvis i olika sammanhang. Hos alla företag som medverkade i projektet Under utställningen Visual Voltage som pågick i Eskilstuna 8 november 2011 till 31 januari

16 Under en internationell workshop vid Loughborough Design School, Loughborough University, UK Design for sustainable behaviour: Current research, future directions, mars Programkonferensen för Energi, IT och Design- konferensen, som hölls vid KTH den 22 maj 2012 NYTTIGGÖRANDE OCH TILLÄMPNING AV RESULTATEN IMCGs roll i projektet var att bidra med analyser och rekommendationer för nyttiggörande och kommersialisering i InCharge. Deras arbete finns dokumenterat i Bilaga 9. Nedan följer en beskrivning av ett separat projekt där prototypen Watt- lite Twist ingår i ett nytt sammanhang. ENERGY- IN- A- BOX Fler spridningar av resultaten kan kopplas till Energy in a box. Under perioden september 2011 september 2012 pågick ett utvecklingsprojekt med syfte att utveckla ett energiläromedel benämnt Energy in a Box (projektledare Therese Balksjö, Interactive Institute). Läromedlet är avsett att användas i skolans årskurser 4 9 och tar utgångspunkt i Lgr11:s kursplaner för fysik och teknik samt i en teknisk artefakt med produktnamn Watt- lite Twist. Det finns ett flertal syften med läromedlet. Främst att elever ska utveckla fördjupade insikter inom energiområdet och om sin egen energianvändning. Ett bakomliggande syfte är därigenom att eleverna ska bidra till en lägre energianvändning i samhället. Ett annat syfte med läromedlet är att eleverna ska erhålla kunskaper om produktutveckling, konstruktion, undersökande arbetssätt etc. som utgör centrala innehåll i teknikämnets respektive fysikämnets kursplaner. DELTAGARE I PROJEKTET Forskargrupp från Energy Design, Interactive Institute: Cecilia Katzeff (projektledare, beteendespecialist), Carin Torstensson (budget) Li Jönsson (designer t o m början 2011), Loove Broms (designer t o m ), Sara Tunheden (designer), Åsa Nyblom (beteendevetare t o m ) Jonas Andersson (tekniker t o m ) Therèse Balksjö (teknisk projektledare fr o m ), Kristoffer Sjökvist (tekniker fr o m ) Emma Samsioe (beteendevetare, ) Ulrika Westholm (beteendevetare, ) Stina Wessman (designer), Gunhild Wallin (intervjuare), Erika Åslund (administrator) IMCG: Magnus Andersson, Filip Lorentzon Övriga: Konsulter, studenter, företag med användare, Energimyndigheten (finansiär) 16

17 BILAGOR 1. Sammanfattning svenska 2. Sammanfattning engelska 3. Fälstudie- rapport 1 4. Designöversikt över olika inriktningar inom designområdet 5. Koncept tävlingsintervention 6. Eco- Feedback on the Go: Motivating Energy Awareness. Computer, May 2011, pp IEEE Computer Society, N.Y. 7. Watt- lite Twist. Create 11 Symposium. Innovative Interactions. London, U.K. 23 June Designing for sustainable practices in workplace settings by visualizing electricity. Transactions on Computer Human- Interaction (TOCHI), manuscript submitted August 2012, ACM, New York. 9. Rapport nyttiggörande från IMCG 10. Examensuppsats Masterprogram Industriell Ekonomi, KTH 11. Uppsats Sima Banijamali, Mälardalens Högskola 12. Uppsats Alireza Kheradmand, Mälardalens Högskola 17

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken har haft i processen att ta fram prototypen Watt-lite

Läs mer

BeAware Energimedvetenhet och adaptiva hemmiljöer

BeAware Energimedvetenhet och adaptiva hemmiljöer BeAware Energimedvetenhet och adaptiva hemmiljöer Slutrapport den 20 juli 2011 skriven av: Carin Torstensson 1 Innehåll Sammanfattning...3 Summary...3 Resultat...4 Resultat från prototyputveckling...4

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken haft i processen att ta

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Mikael Kullman Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Vad ska jag prata om? Eskilstuna Energi och Miljö beskriver hur man arbetat under genomförandet av projektet PLEEC,

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Bedömningsprotokoll XX-programmet

Bedömningsprotokoll XX-programmet Utgåva 1.1 Datum 2013-03-25 Bedömningsprotokoll XX-programmet Principer för kvalitetsgranskning Kvalitet Programrelevans Genomförbarhet Nyttiggörande Projekttitel Diarienummer Projekttid Sökande organisation

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Konferens: ARBETE I KONTORSMILJÖ & FYSISK AKTIVITET PÅ JOBBET. 25 maj 2015 i UMEÅ

Konferens: ARBETE I KONTORSMILJÖ & FYSISK AKTIVITET PÅ JOBBET. 25 maj 2015 i UMEÅ Konferens: ARBETE I KONTORSMILJÖ & FYSISK AKTIVITET PÅ JOBBET 25 maj 2015 i UMEÅ Christina Bodin Danielsson, Teknologie doktor Master of Architecture SAR/MSA Christina.bodin.danielsson@arch.kth.se LEDARSKAPETS

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 DAYTONA COMMUNICATION AB Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Sweden Phone +46 8 579 397 50, Fax +46 8 579 397 55 www.daytona.se, info@daytona.se

Läs mer

Personas -En metod inom Participatory Design

Personas -En metod inom Participatory Design Personas -En metod inom Participatory Design Individuell inlämningsuppgift Sofie Persson 2003-10-27 Sammanfattning Att designa en ny produkt eller ett nytt system är inte enkelt. Det är många aspekter

Läs mer

Cartesias nya karttjänst

Cartesias nya karttjänst SOMMAR DESIGN KONTORET Cartesias nya karttjänst Sommardesignkontoret Lycksele/Norsjö 2009 2 Innehållsförteckning 1. Om SDK 2. Uppdraget 3. Arbetsprocess 4. Analys 4.1. Expertanalys av nuvarande karttjänst

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

ENERGIJAKTEN. Stora EnergiJakten

ENERGIJAKTEN. Stora EnergiJakten ENERGIJAKTEN Välj ut ett rum i bostaden... Bjud in familjen till en trevlig kväll och spela Lilla EnergiJakten Tillsammans lär ni er hur ni bäst sparar energi i er bostad Nyttja er kunskap och vinn presentkort

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1 Designstuga ett designlabb för hållbar utveckling Beskrivning designstuga, sida 1 Design Förmåga att lösa komplexa problem Designprocessen är en förmåga att samla och involvera aktörer för att tillsammans

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Green shower days Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Sammanfattning Vår produkt går ut på att man ska hålla koll på sin vattenförbrukning och försöka

Läs mer

Standbyutredning. Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler. Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB

Standbyutredning. Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler. Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB Standbyutredning Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB Göteborg, Mars, 2013 FÖRORD 3 1 BAKGRUND 3 2 TIDIGARE GENOMFÖRDA STUDIER

Läs mer

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK I detta kapitel skall vi titta lite närmare på några specifika tillämpningar inom datorteknik som har anknytning till El och Energiprogrammet. Om du som läser denna kurs

Läs mer

Matematiksatsningen Stödet från RUC- Mälardalen

Matematiksatsningen Stödet från RUC- Mälardalen Matematiksatsningen Stödet från RUC- Mälardalen Avdelningen för matematik och fysik Utvärderingsakademin MEA (Tidsperiod: 20101101 20130630) Konferens för Matematikutvecklare City Conference Centre, Stockholm

Läs mer

Ett Göteborg för alla

Ett Göteborg för alla Ett Göteborg för alla Projektrapport av: Jonathan Björk, Archana Khanna, Orsi Toró, Stine Marcinkowski och Hanna Johansson Kulturverkstan ht. 2012-12- 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Summary...3 2. Inledning...4

Läs mer

Levererar sundare arbetsplatser ett steg i taget

Levererar sundare arbetsplatser ett steg i taget Levererar sundare arbetsplatser ett steg i taget Ett skridt steg mot imod en rent start Mallslingan 4 187 66 TÄBY +46 8 732 70 80 www.materialgruppen.se Vi behöver skal alle alla ta ett steg tage et skridt

Läs mer

Aktionsforskning. och. Interaktiv forskning

Aktionsforskning. och. Interaktiv forskning Aktionsforskning och Interaktiv forskning Aktionsforskningens ursprung Aktionsforskningen lanserades av psykologen Kurt Lewin under 1940-talet, med huvudsyftet att hjälpa praktikern Handling/forskning,

Läs mer

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg 25/8 2011 kommunerna + högskolan = sant Fördjupningspass 2 A Samverkan: Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg Mälardalens högskola Grundad 1977 Campus i Eskilstuna och Västerås

Läs mer

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER Författare: Anna-Lena Lane Projektnummer: BF01 År: 2012 Onlinemätningar i butiker Rapport förstudie Anna-Lena Lane SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF01

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Bilaga 1. Steg-för-steg-guide. Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt

Bilaga 1. Steg-för-steg-guide. Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på att ansökningsprocessen tar lång tid även då man är

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: DEN MUSIKALISKA TANDBORSTEN

PROJEKTBESKRIVNING: DEN MUSIKALISKA TANDBORSTEN PROJEKTBESKRIVNING: DEN MUSIKALISKA TANDBORSTEN Grupp 4 Ubiquitous computing Johan Bergsten Jenny Dafgård Pia Hammargren Fredrik Kronhamn Stefan Thurnherr INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROBLEMBAKGRUND...3 KONCEPT...3

Läs mer

Delrapport Samarbete med andra lärosäten gällande rekrytering av betalstudenter

Delrapport Samarbete med andra lärosäten gällande rekrytering av betalstudenter Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger 2013-04-10 Delrapport Samarbete med andra lärosäten gällande rekrytering av betalstudenter Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund

Läs mer

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet 2011-11-25 Innovationstävling för studenter Sverige Det nya matlandet 1. Sammanfattning Skapat en helt ny innovationstävling inom svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer

Patient- och närståendeutbildning

Patient- och närståendeutbildning Patient- och utbildning En uppdatering av PNU-processen med återkopplingsmodell för ömsesidigt lärande mellan patienter, och verksamheten. INTRODUKTION Välkommen och tack för att du tar dig tid att läsa

Läs mer

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson Teknik med el sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål ur Lgr 11: Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta (Teknik åk 4-6) Olika sätt att hushålla med

Läs mer

Kort om kursplanen i teknik

Kort om kursplanen i teknik Kort om kursplanen i teknik är ett sammandrag av Skolverkets kursplan i teknik från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 1 samt Kommentarmaterial till kursplanen i teknik 2.

Läs mer

HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid

HUMAN-CENTERED SYSTEMS Stefan Holmlid Interaction design, industrial design, design management, service design, information design, experience design, graphic design, furniture design, destination design, product design, ergonomics design,

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Varför delta på AIMday?

Varför delta på AIMday? Varför delta på AIMday? Ni bestämmer agendan genom att skicka in era frågeställningar och på AIMday diskuteras dessa frågor Möta forskare från akademin som är intresserade av ert företag och era frågeställningar

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

TDDD26 Individuell projektrapport

TDDD26 Individuell projektrapport TDDD26 Individuell projektrapport Kort beskrivning av projektet Vi hade som projekt att utveckla en digital media servicer som skulle hjälpa filmentusiasten att organisera sitt filmbibliotek. Programmet

Läs mer

Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning

Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning Solenergi i stadsplaneringen Malmö, 20 april 2012 Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning Dr. Joakim Widén Built Environment Energy Systems Group (BEESG)

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Curriculum Vitae Jenni Wallin

Curriculum Vitae Jenni Wallin Curriculum Vitae Jenni Wallin Jag är en erfaren teknisk skribent som arbetar främst inom data- och telekomområdet, men jag arbetar även med material för andra tekniska produkter som mätinstrument, dataspel,

Läs mer

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT15 Kandidatarbete om 15 hp i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav för att få

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll

Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll Att främja miljövänligt beteende genom feedback: Energibesparingar i hushåll Andreas Nilsson Göteborgs Universitet Psykologiska Institutionen Projektet Att främja miljövänligt beteende genom feedback:

Läs mer

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet M som i MOPS En processutvärdering av MOPS 2011 en del i Samhällskontraktet Karin Axelsson, doktorand och vicerektor samverkan Anna Kremel, doktorand vid akademin för innovation, design och teknik Erik

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Tvättfat. Produktframtagning och projektgrupper. Tips. Vattenkran. Engreppsblandare. Blandare. Claes Tisell. Maskinkonstruktion.

Tvättfat. Produktframtagning och projektgrupper. Tips. Vattenkran. Engreppsblandare. Blandare. Claes Tisell. Maskinkonstruktion. Tvättfat Produktframtagning och projektgrupper Maskinkonstruktion Vattenkran Tips Blandare Engreppsblandare 1 Termostatblandare Nyrenoverat 6000 sek Tunga Resväskor Resväskor på hjul Stabila resväskor

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Hur chefer kommunicerar

Hur chefer kommunicerar Hur chefer kommunicerar Undersökning BY& KRY BYLANDER KRYLANDER 1 Indikativ undersökning Syfte att öka förståelsen för organisationers utveckling av chefer till kommunikativa ledare Utförd oktober november

Läs mer

Elementkurerna Jord Vatten Luft Eld

Elementkurerna Jord Vatten Luft Eld Jord Vatten Luft Eld Du kommer vilja vänta på bussen! Människor är transportberoende varelser. Transporterna ska ske snabbare, billigare, bekvämare och numera till en lägre miljöpåverkan. För att påverka

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster

Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster 1.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster i Göteborgs stad Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av

Läs mer

Den effektiva föreläsningen form och innehåll

Den effektiva föreläsningen form och innehåll Den effektiva föreläsningen form och innehåll Ulf Ekelund, Inst f Kliniska Vetenskaper, Lund Abstract I föreliggande arbete beskrivs kortfattat följande fördelar med föreläsningen som undervisningsform:

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet

Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet Hans Danielsson Engagement Manager Combitech Social Engineering Security Awareness 2015-05-27 Hans Danielsson Engagement Manager Cyber Security

Läs mer

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010 MinBaS II Område 4 Applikationsutveckling - stenindustrin Delområde 4.2 Projekt 4.2 Slutrapport TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad Juni 2007 Dec 2010 Kurt Johansson,

Läs mer

NWP. IFMA Nordic Workplace. program. 4:e december, 2014 I Stockholm

NWP. IFMA Nordic Workplace. program. 4:e december, 2014 I Stockholm NWP IFMA Nordic Workplace 4:e december, 2014 I Stockholm program NWP IFMA Nordic Workplace 4:e december, 2014 I Stockholm program 08.30 09.00 09.15 10.00 10.15 Registrering, mingel & fika IFMA hälsar välkommen

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

ÅRETS CHEF Dialogen mellan fyra ögon är jätteviktig, säger Årets chef 2008, Björn Olsson, chef för Postens brevterminaler.

ÅRETS CHEF Dialogen mellan fyra ögon är jätteviktig, säger Årets chef 2008, Björn Olsson, chef för Postens brevterminaler. BJÖRN OLSSONS TIPS Så förhindrar du överlevnadsjukan När företaget tagit beslutet att dra ner på personal måste du som chef skapa en egen målbild och strategi för det framtida arbetet: Hur ska processen

Läs mer

bilaga 2 administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar referensexempel / studiebesök

bilaga 2 administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar referensexempel / studiebesök bilaga 2 administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar referensexempel / studiebesök REFERENSBILDER FRÅN VÅRDEN Östra sjukhuset, Göteborg ABAKO Arkitektkontor 2 3 Östra sjukhuset, Göteborg

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

Bilaga 3. Steg-för-steg-guide. Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier

Bilaga 3. Steg-för-steg-guide. Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier Nätverksarbete, utbildningsutveckling och seminarier 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04.

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04. 2012 Översikt av SRS Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein Sør-Trøndelag University College 17.04.2012 Innehåll Inledning 3 Vad är ett studentresponssystem

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

Vad händer egentligen före en krasch? Svarta lådor och tidsmaskiner sparar pengar för företag

Vad händer egentligen före en krasch? Svarta lådor och tidsmaskiner sparar pengar för företag PRESSRELEASE 2003-02-07 Vad händer egentligen före en krasch? Res bakåt i tiden och se hur och varför programmet uppförde sig fel! Svarta lådor och tidsmaskiner sparar pengar för företag Svarta lådor och

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Idag Översikt över kursen Kursmål och metoder Examinationskriterier Inspiration Praktisk information

Läs mer

Joakim Achim Friedrich projektledare. 031 3891483 joakim.friedrich@ hallbarutvecklingvast.se

Joakim Achim Friedrich projektledare. 031 3891483 joakim.friedrich@ hallbarutvecklingvast.se Joakim Achim Friedrich projektledare 031 3891483 joakim.friedrich@ hallbarutvecklingvast.se Energiledningssystem för lokal utveckling En del av programmet Uthållig kommun av Energimyndigheten. Innehåll

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Livet med en laddhybrid

Livet med en laddhybrid Livet med en laddhybrid Erfarenheter från Vattenfalls tester under 2010 2011-06-09, Skånes Energiting Sara-Linnéa Östervall, presenterat av Stefan Liljemark Vattenfall Power Consultant 1 Sara-Linnéa Östervall,

Läs mer

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg Ett program för undervisning i teknik och fysik Vad är Algodoo? Ett program för alla åldrar Skapa simuleringar i fysik och teknik Uppföljare till Phun Bakgrund

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål.

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Bengt Wånggren, Vd 131024 Sweden Green Building Council 1 Sweden Green Building Council hanterar miljösystemen för byggnader Ideell förening för företag

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse

Projektet Liv & Rörelse Projektet Liv & Rörelse sammanfattning av slutrapport 1 Bakgrund Undersökningar av barns och ungas levnadsvanor visar att vardagsmotionen har minskat, datortid och tv-tittande har ökat och att barn äter

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer