BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA I PRODUKTRESUMÉ"

Transkript

1 BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1

2 1. LÄKEMEDLETS NAMN XALKORI 200 mg, hård kapsel 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje hård kapsel innehåller 200 mg crizotinib. För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt LÄKEMEDELSFORM Hård kapsel Vit ogenomskinlig och rosa ogenomskinlig hård kapsel, märkt med Pfizer på överdelen och CRZ 200 på underdelen. 4. KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer XALKORI är indicerat för behandling av vuxna med tidigare behandlad anaplastiskt lymfomkinas (ALK)- positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC). 4.2 Dosering och administreringssätt Behandling med XALKORI ska inledas och övervakas av läkare med erfarenhet av behandling med cancerläkemedel. ALK-testning En korrekt och validerad ALK-analys krävs för att identifiera vilka patienter som ska behandlas med XALKORI (se avsnitt 5.1 för information om analyser som använts i prövningarna). Analys avseende ALK-positiv NSCLC ska utföras på laboratorier med kunskaper i den speciella metodik som används. Dosering Rekommenderad doseringsregim för XALKORI är 250 mg två gånger dagligen (500 mg dagligen), som tas kontinuerligt. Behandlingen ska pågå till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet inträffar. Fortsatt behandling efter objektiv sjukdomsprogression kan, efter individuell bedömning, övervägas hos vissa patienter, men ingen ytterligare fördel har visats. Om en dos skulle missas, ska den tas så snart patienten kommer ihåg det om det inte är mindre än 6 timmar till nästa dos. I det senare fallet ska patienten inte ta den missade dosen. Patienten ska inte ta två doser samtidigt för att kompensera för en missad dos. Dosjusteringar 2

3 Behandlingsavbrott och/eller dosminskning kan behövas baserat på säkerhet och tolerabilitet för den enskilde patienten. Om dosen måste reduceras ska XALKORI-dosen sänkas till 200 mg två gånger dagligen. Om ytterligare dosminskning behövs ska dosen ändras till 250 mg en gång dagligen, baserat på individuell säkerhet och tolerabilitet. Riktlinjer för dosminskning vid hematologiska och ickehematologiska toxiciteter finns i tabell 1 och tabell 2. Tabell 1. Dosändring av XALKORI hematologiska toxiciteter a CTCAE b -grad XALKORI-behandling Grad 3 Behandlingsuppehåll tills återhämtning skett till grad 2, därefter återupptas behandlingen med samma dosering Grad 4 Behandlingsuppehåll tills återhämtning skett till grad 2, därefter återupptas behandlingen med 200 mg två gånger dagligen c a Med undantag för lymfopeni b National Cancer Institute (NCI) Common Terminology Criteria for Adverse Events c Vid fortsatt toxicitet, ska behandlingen avbrytas tills återhämtning skett till grad 2, därefter ska behandlingen återupptas till en dosering på 250 mg en gång dagligen. Behandlingen måste avbrytas permanent vid fortsatt toxicitet grad 4. Tabell 2. Dosändring av XALKORI icke hematologiska toxiciteter CTCAE a -grad XALKORI-behandling Förhöjda ALAT- eller ASAT-värden grad Behandlingsuppehåll tills återhämtning skett till 3 eller 4 med totalt bilirubin grad 1 grad 1 eller till baslinjevärdet, därefter återupptas behandlingen till en dosering på 200 mg två gånger Förhöjda ALAT- eller ASAT-värden grad 2, 3 eller 4 med samtidig ökning av totalt bilirubin grad 2, 3 eller 4 (i avsaknad av kolestas eller hemolys) Pneumonit av alla grader c QTc-förlängning grad 3 dagligen b Permanent behandlingsavbrott Permanent behandlingsavbrott Behandlingsuppehåll tills återhämtning skett till grad 1, därefter återupptas behandlingen till en dosering på 200 mg två gånger dagligen b QTc-förlängning grad 4 Permanent behandlingsavbrott a NCI Common Terminology Criteria for Adverse Events b Vid fortsatt toxicitet, ska behandlingen avbrytas tills återhämtning skett till grad 1, därefter ska behandlingen återupptas till en dosering på 250 mg en gång dagligen. Behandlingen ska avbrytas permanent vid fortsatt toxicitet grad 3 eller 4. c Som inte kan hänföras till NSCLC-progression, andra lungsjukdomar, infektion eller strålningseffekter. Gör ett behandlingsuppehåll om pneumonit misstänks. Avbryt behandlingen permanent om behandlingsrelaterad pneumonit diagnostiseras. Nedsatt leverfunktion XALKORI har inte studerats hos patienter med nedsatt leverfunktion. I de kliniska studier som utförts exkluderades patienter med ASAT eller ALAT >2,5 x ULN (övre gränsen för normalvärde) eller, om orsaken var underliggande malignitet, >5,0 x ULN eller totalt bilirubin >1,5 x ULN. Behandling med XALKORI ska ske med försiktighet till patienter med lätt och måttligt nedsatt leverfunktion (se tabell 2 och avsnitt 4.8). XALKORI ska inte användas till patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion, se avsnitt 4.3. Nedsatt njurfunktion 3

4 När det gäller patienter med lätt (kreatininclearance (CLcr) 60 till 90 ml/min) och måttligt (CLcr 30 till 60 ml/min) nedsatt njurfunktion rekommenderas ingen ändring av startdosen. Dalvärdena vid steady state i dessa två grupper motsvarade värdena för patienter med normal njurfunktion (CLcr överstigande 90 ml/min) i studie A och B. Det finns inga data för patienter med allvarlig eller terminal njursjukdom (se avsnitt 5.2). Inga formella dosrekommendationer kan därför fastställas. Äldre Kliniska studier av XALKORI har inte omfattat tillräckligt antal patienter i åldern 65 år eller äldre för att man ska kunna avgöra om dessa patienters svar på behandlingen skiljer sig från yngre patienters. Av de 125 patienter som deltog i studie A var 18 (14 %) 65 år eller äldre. Av de 261 patienter som deltog i studie B var 30 (11 %) 65 år eller äldre (se avsnitt 5.2). Med tanke på de begränsade data som finns för denna patientgrupp kan inga formella dosrekommendationer fastställas förrän ytterligare data finns tillgängliga. Pediatrisk population Säkerhet och effekt för XALKORI för pediatriska patienter har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga. Administreringssätt Kapslarna ska sväljas hela, helst med vatten. De ska inte krossas, lösas upp eller öppnas. De kan tas med eller utan föda. Grapefrukt och grapefruktjuice bör undvikas eftersom det kan öka plasmakoncentrationen av crizotinib. Johannesört bör undvikas eftersom det kan sänka plasmakoncentrationen av crizotinib (se avsnitt 4.5). 4.3 Kontraindikationer Överkänslighet mot crizotinib eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1. Allvarligt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2, 4.4 och 4.8). 4.4 Varningar och försiktighet Levertoxicitet Läkemedelsinducerad levertoxicitet med dödlig utgång har inträffat. Dessa fall inträffade under behandling med XALKORI i kliniska prövningar hos mindre än 1 % av patienterna. Samtidiga höjningar av ALAT över 3 x ULN och totalt bilirubin över 2 x ULN utan förhöjda alkaliska fosfataser har observerats hos färre än 1 % av patienterna i kliniska prövningar. ALAT-ökning till grad 3 eller 4 observerades hos 6 % av patienterna i studie A och 8 % av patienterna i studie B. Ökningarna till grad 3 och 4 var oftast asymtomatiska och gick tillbaka efter behandlingsavbrott. Patienterna återupptog oftast behandlingen med en lägre dos utan att biverkningarna återkom. En patient i studie A (<1 %) och 3 patienter i studie B (1 %) måste emellertid avbryta behandlingen permanent. Förhöjda transaminaser inträffade vanligen inom de första två månaderna av behandlingen. XALKORI ska inte användas till patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2, 4.3 och 4.8). Leverfunktionsvärden inklusive test av ALAT, ASAT och totalt bilirubin ska kontrolleras två gånger per månad under de första två behandlingsmånaderna och därefter en gång i månaden. Kontrollera med tätare intervall när det är kliniskt indikerat, vid ökning till grad 2, 3 eller 4. När det gäller patienter som får förhöjda transaminasvärden, se avsnitt 4.2. Pneumonit XALKORI har satts i samband med allvarlig, livshotande eller fatal behandlingsrelaterad pneumonit i kliniska prövningar, med frekvensen 4 fall på 386 patienter (1 %) i studie A och B sammantaget. Samtliga 4

5 fall inträffade inom 2 månader efter behandlingsstarten. Patienter med lungsymtom som kan tyda på pneumonit ska övervakas. Uppehåll i XALKORI-behandlingen ska göras vid misstanke om pneumonit. Andra orsaker till pneumonit ska uteslutas och behandlingen med XALKORI ska avbrytas permanent om patienten får diagnosen behandlingsrelaterad pneumonit (se avsnitt 4.2). Förlängt QT-intervall QTc-förlängning har observerats, vilket kan leda till en förhöjd risk för ventrikulär takyarrytmi (tex Torsade de Pointes) eller plötslig död. Risken för QTc-förlängning kan vara förhöjd hos patienter med samtidig användning av antiarrytmika och hos patienter med relevant tidigare känd hjärtsjukdom, bradykardi och elektrolytstörningar (tex sekundärt vid diarré eller kräkningar). XALKORI ska administreras med försiktighet till patienter som har anamnes på eller är predisponerade för QTcförlängning, eller som tar läkemedel som man vet förlänger QT-intervallet. När XALKORI används till dessa patienter ska regelbundna kontroller med EKG och elektrolyter övervägas. När det gäller patienter som utvecklar QTc-förlängning, se avsnitt 4.2. Effekter på synen Synrubbningar förekom hos patienter i studie A och i studie B. Oftalmologisk undersökning ska övervägas om synrubbningarna kvarstår eller förvärras (se avsnitt 4.8). Läkemedelsinteraktioner Samtidig användning av crizotinib och starka CYP3A4-hämmare/-inducerare och CYP3A4-substrat med snävt terapeutiskt index bör undvikas (se avsnitt 4.5). Äldre Det finns begränsad information om patienter 65 år och ingen information om patienter äldre än 85 år. Icke-adenokarcinomhistologi Det finns endast begränsad information tillgänglig om patienter med ALK-positiv NSCLC av ickeadenokarcinomhistologi. Den kliniska nyttan kan vara lägre i denna sub-population, vilket bör tas i beaktande innan individuella behandlingsbeslut tas (se avsnitt 5.1). 4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner Farmakokinetiska interaktioner Ämnen som kan öka plasmakoncentrationen av crizotinib Samtidig administrering av crizotinib och starka CYP3A-hämmare kan öka plasmakoncentrationen av crizotinib. Samtidig administrering av en oral singeldos om 150 mg crizotinib i närvaro av ketokonazol (200 mg två gånger dagligen), en stark CYP3A-hämmare, resulterade i ökad systemisk crizotinibexponering med AUC inf och C max cirka 3,2 respektive 1,4 gånger högre än de värden som sågs när crizotinib administrerades ensamt. Av denna anledning bör samtidig användning av starka CYP3A-hämmare undvikas (vissa proteashämmare som atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir och sakvinavir, vissa azolantimykotika som itrakonazol, ketokonazol och vorikonazol, samt vissa makrolider som klaritromycin, telitromycin och troleandomycin). Grapefrukt och grapefruktjuice kan också öka plasmakoncentrationerna av crizotinib och bör undvikas (se avsnitt 4.2 och 4.4). Effekten av CYP3A-hämmare på steady state för crizotinibexponeringen har inte fastställts. 5

6 Ämnen som kan sänka plasmakoncentrationen av crizotinib Samtidig administrering av en singeldos crizotinib om 250 mg och rifampicin (600 mg en gång dagligen), en stark CYP3A4-inducerare, ledde till en sänkning av AUC inf och C max för crizotinib på 82 % respektive 69 %, jämfört med när crizotinib gavs ensamt. Samtidig administrering av crizotinib och starka CYP3Ainducerare kan minska plasmakoncentrationen av crizotinib. Samtidig användning av starka CYP3Ainducerare som till exempel karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifabutin, rifampicin och Johannesört ska undvikas (se avsnitt 4.4). Effekten av CYP3A-inducerare på steady state för crizotinib-exponeringen har inte fastställts. Ämnen vars plasmakoncentration kan förändras av crizotinib Efter 28 dagars behandling av cancerpatienter med crizotinib i dosen 250 mg två gånger dagligen, var AUC för oralt midazolam 3,7 gånger högre än när midazolam administrerades ensamt, vilket tyder på att crizotinib är en måttlig hämmare av CYP3A. Därför ska samtidig administrering av crizotinib och CYP3A-substrat med snävt terapeutiskt index, bland annat alfentanil, cisaprid, cyklosporin, ergotderivat, fentanyl, pimozid, kinidin, sirolimus och takrolimus undvikas (se avsnitt 4.4). Om denna kombination är nödvändig måste behandlingen övervakas noggrant. En in vitro-studie av humana hepatocyter indikerade att crizotinib kan inducera pregnan X- receptorreglerade (PXR-reglerade) enzymer (t.ex. CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9 och UGT1A1, med undantag av CYP3A4). Försiktighet ska därför iakttas vid administrering av crizotinib i kombination med läkemedel som huvudsakligen metaboliseras av dessa enzymer. Observera att vid samtidig administrering av orala preventivmedel kan effekten av dessa förändras. Crizotinibs hämmande effekt på UGTs, särskilt UGT1A, är inte fastställd. Därför ska försiktighet iakttas när crizotinib kombineras med UGTs substrat som paracetamol, morfin eller irinotekan. En in vitro-studie har visat att crizotinib kan hämma intestinalt P-gp. Därför kan administrering av crizotinib tillsammans med läkemedelssubstrat som är P-gp-substrat (t.ex. digoxin, dabigatran, kolkicin, pravastatin) öka läkemedlens terapeutiska effekt och biverkningar. Noggrann övervakning rekommenderas när crizotinib administreras med läkemedel som är P-gp-substrat. Farmakodynamiska interaktioner Förlängt QT-intervall har observerats i kliniska studier av crizotinib. Samtidig användning av crizotinib och läkemedel som man vet förlänger QT-intervallet eller läkemedel som kan inducera torsades de pointes (t.ex. klass IA (kinidin, disopyramid) eller klass III (t.ex. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), metadon, cisaprid, moxifloxacin, antipsykotika etc.) ska därför övervägas noga. Kontroll av QT-intervallet ska göras vid kombination med sådana läkemedel (se avsnitt 4.4). Bradykardi har rapporterats vid kliniska studier. Använd därför crizotinib med försiktighet på grund av risken för kraftig bradykardi vid användning i kombination med andra frekvenssänkande preparat, (t.ex. kalciumkanalblockerare av icke-dihydropyridintyp som verapamil och diltiazem, betablockerare, klonidin, guanfacin, digoxin, meflokin, antikolinesteras och pilokarpin). 4.6 Fertilitet, graviditet och amning Preventivmetoder för män och kvinnor Fertila kvinnor ska tillrådas att undvika graviditet under behandlingen med XALKORI. Adekvata preventivmetoder ska användas under behandlingen och minst 90 dagar efter avslutad behandling (se avsnitt 4.5). 6

7 Graviditet XALKORI kan orsaka fosterskador om det ges till en gravid kvinna. Djurstudier har visat reproduktionstoxiska effekter (se avsnitt 5.3). Det finns inga data från användning av crizotinib hos gravida kvinnor. Detta läkemedel ska inte användas under graviditet om inte moderns kliniska tillstånd gör behandling nödvändig. Gravida kvinnor, eller patienter som blir gravida under behandling med crizotinib, eller behandlade manliga patienter som är partner till en gravid kvinna, ska underrättas om den eventuella risken för fostret. Amning Det är okänt om crizotinib eller dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk. På grund av risken för eventuella skador på barnet ska mödrar rekommenderas att undvika amning medan de behandlas med XALKORI (se avsnitt 5.3). Fertilitet Baserat på pre-kliniska resultat kan fertiliteten hos män och kvinnor försämras av behandling med XALKORI (se avsnitt 5.3). Såväl män som kvinnor bör söka rådgivning avseende fertilitetsbevarande åtgärder före behandling. 4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner XALKORI har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Försiktighet ska dock iakttas vid framförande av fordon eller användning av maskiner eftersom patienterna kan drabbas av synrubbningar, yrsel eller trötthet när de tar XALKORI (se avsnitt 4.8). 4.8 Biverkningar Sammanfattning av säkerhetsprofilen Data som beskrivs nedan avser 386 patienter med tidigare behandlad ALK-positiv NSCLC, som exponerades för XALKORI under deltagande i två kliniska enarmade prövningar (studie A och B). Behandlingen inleddes med en startdos om 250 mg peroralt två gånger dagligen som därefter togs kontinuerligt. Jämförande säkerhetsdata från randomiserade kliniska prövningar är ännu inte tillgängliga. Tabell över biverkningar I tabell 3 redovisas incidensen av biverkningar som ofta rapporterades för patienterna som fick XALKORI. De flesta biverkningarna var av svårighetsgrad 1 eller 2. De vanligaste biverkningarna (>20 %) oavsett grad, för båda studierna sammantaget, var synrubbningar, illamående, diarré, kräkningar, ödem, förstoppning och trötthet. De vanligaste biverkningarna av grad 3 och 4 ( 3 %) för båda studierna var förhöjt ALAT och neutropeni. De potentiellt allvarliga biverkningarna pneumonit och förlängt QTintervall beskrivs i avsnitt 4.4. Dosminskning på grund av biverkningar inträffade hos 6 % av patienterna i studie A och 15 % av patienterna i studie B. Frekvensen av behandlingsrelaterade biverkningar som ledde till permanent behandlingsavbrott var 2 % i studie A och 4 % i studie B. Obs: Frekvenskategorierna definieras enligt följande: mycket vanliga (> 1/10), vanliga (> 1/100, < 1/10), mindre vanliga (> 1/1 000, < 1/100), sällsynta (> 1/10 000, < 1/1 000) och mycket sällsynta (< 1/10 000). Inom varje frekvensgrupp redovisas biverkningarna efter fallande svårighetsgrad. 7

8 Tabell 3. Biverkningar rapporterade i studie A a och B a Biverkning, n (%) Blodet och lymfsystemet Neutropeni Mycket vanliga Leukopeni Vanliga Lymfopeni Vanliga Anemi Vanliga Metabolism och nutrition Minskad aptit Hypofosfatemi Centrala och perifera nervsystemet Neuropati c Yrsel Dysgeusi Frekvens b N = 386 Alla grader Grad 3/4 Mycket vanliga Vanliga Mycket vanliga Mycket vanliga Mycket vanliga 39 (10) 17 (4) 9 (2) 6 (2) 73 (19) 10 (3) 44 (11) 59 (15) 51 (13) 26 (7) 2 (<1) 8 (2) 1 (<1) 0 (0) 6 (2) 2 (<1) 0 (0) 0 (0) Ögon Synrubbningar c Mycket vanliga 225 (58) 1 (<1) Hjärtat Bradykardi c Vanliga 14 (4) 0 (0) Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum Pneumonit Vanliga 4 (1) 4 (1) d Magtarmkanalen Kräkningar Illamående Diarré Förstoppning Esofagusrelaterad störning c Dyspepsi Mycket vanliga Mycket vanliga Mycket vanliga Mycket vanliga Vanliga Vanliga 157 (41) 208 (54) 160 (42) 111 (29) 24 (6) 19 (5) 3 (<1) 2 (<1) 2 (<1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) Hud och subkutan vävnad Utslag Vanliga 35 (9) 0 (0) Njurar och urinvägar Njurcysta e Mindre vanliga 2 (<1) 1 (<1) Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället Trötthet c Ödem c Mycket vanliga Mycket vanliga 86 (22) 104 (27) 6 (2) 0 (0) Undersökningar Förhöjt ALAT Förlängt QT-intervall på EKG Förhöjt ASAT Förhöjt alkaliskt fosfatas i blodet Mycket vanliga Vanliga Vanliga Vanliga 53 (14) 4 (1) 38 (10) 9 (2) 20 (5) 2 (<1) 7 (2) 0 (0) a I studie A användes NCI Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) version 3.0, och i studie B användes NCI CTCAE version 4.0 b Baserat på högst frekvens i studie A eller studie B c Inkluderar fall som grupperats enligt följande: ödem (ödem, perifert ödem), esofagusrelaterad sjukdom (gastroesofageal refluxsjukdom, odynofagi, esofageal smärta, esofagussår, esofagit, esofagusreflux, dysfagi, epigastriska besvär), neuropati (neuralgi, perifer neuropati, parestesi, perifer motorisk neuropati, perifer sensomotorisk neuropati, sensorisk rubbning), synrubbningar (diplopi, fotopsi, dimsyn, nedsatt syn, grumlingar i glaskroppen), bradykardi (bradykardi, sinusbradykardi) och trötthet (asteni, trötthet) d Inkluderar en händelse av grad 5 8

9 e Inkluderar komplexa njurcystor Beskrivning av utvalda biverkningar Levertoxicitet Läkemedelsinducerad levertoxicitet med dödlig utgång har inträffat. Dessa fall inträffade under behandling med XALKORI i kliniska prövningar hos mindre än 1 % av patienterna. Samtidiga höjningar av ALAT över 3 x ULN och totalt bilirubin över 2 x ULN utan förhöjda alkaliska fosfataser har observerats hos färre än 1 % av patienterna i kliniska prövningar. ALAT-ökning till grad 3 eller 4 observerades hos 6 % av patienterna i studie A och 8 % av patienterna i studie B. Ökningarna till grad 3 och 4 var oftast asymtomatiska och gick tillbaka efter behandlingsavbrott. Patienterna återupptog oftast behandlingen med en lägre dos utan att biverkningarna återkom. En patient i studie A (<1 %) och 3 patienter i studie B (1 %) måste emellertid avbryta behandlingen permanent. Förhöjning av transaminaser inträffade vanligen inom de första två månaderna av behandlingen. XALKORI ska inte användas till patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2, 4.3, 4.4). Leverfunktionsvärden inklusive test av ALAT, ASAT och totalt bilirubin ska kontrolleras två gånger per månad under de första två behandlingsmånaderna och därefter en gång i månaden. Kontrollera med tätare intervall när det är kliniskt indikerat, vid ökning till grad 2, 3 eller 4. När det gäller patienter som får förhöjda transaminasvärden, se avsnitt 4.2. Effekter på synen Synrubbningar som diplopi, fotopsi, dimsyn, nedsatt syn och glaskroppsgrumling drabbade 76 patienter (61 %) i studie A och 149 patienter (57 %) i studie B. Biverkningen rapporterades som lindrig (96 %), måttlig (3 %) och allvarlig (< 1 %) och uppträdde i median efter 15 respektive 6 dagar i studie A och studie B. Dosen behövde inte sänkas på grund av synrubbningar för någon av patienterna i studie A och B, och inte heller behövde man avbryta behandlingen permanent. En patient i studie A och tre patienter i studie B måste emellertid tillfälligt upphöra med behandlingen. Oftalmologisk undersökning ska övervägas om synrubbningarna kvarstår eller förvärras (se avsnitt 4.2). Gastrointestinala effekter Illamående, diarré, kräkningar och förstoppning var de oftast rapporterade gastrointestinala biverkningarna och var huvudsakligen av svårighetsgrad 1. Behandlingen av gastrointestinala biverkningar kan inkludera standardpreparat mot kräkningar och/eller diarré eller laxerande läkemedel. Effekter på nervsystemet Neuropati så som den definieras i tabell 3, främst perifer neuropati, drabbade 11 patienter (9 %) i studie A och 33 patienter (13 %) i studie B, och var främst av svårighetsgrad 1. Yrsel och dysgeusi rapporterades också mycket ofta i dessa studier men var alla av svårighetsgrad 1 eller 2. Avvikande laboratorievärden Förhöjda transaminaser ALAT-ökning till grad 3 eller 4 observerades hos 6 % av patienterna i studie A och 8 % av patienterna i studie B. Ökningarna till grad 3 och 4 var oftast asymtomatiska och gick tillbaka efter behandlingsavbrott. Patienterna återupptog oftast behandlingen med en lägre dos utan att biverkningarna återkom. En patient i studie A (<1 %) och 3 patienter i studie B (1 %) måste emellertid avbryt behandlingen permanent. Samtidiga höjningar av ALAT till >3 x ULN och totalt bilirubin till >2 x ULN utan förhöjda alkaliska fosfataser observerades hos 1 av 375 (< 0,5 %) av de patienter i båda studierna för vilka laboratorievärden finns tillgängliga. Leverfunktionsvärden inklusive test av ALAT, ALAT och totalt bilirubin ska 9

10 kontrolleras två gånger per månad under de första två behandlingsmånaderna och därefter en gång i månaden. Kontrollera med tätare intervall när det är kliniskt indikerat, vid ökning till grad 2, 3 eller 4. När det gäller patienter som får förhöjda transaminasvärden, se avsnitt 4.2. Avvikande hematologiska laboratorievärden I studie A observerades sänkningar i leukocyt- och trombocytvärden till grad 3 respektive 4 hos patienterna, båda med frekvenser på <3 %, och sänkningar av neutrofiler och lymfocyter till grad 3 eller 4 observerades med en frekvens på 10 % respektive 14 %. I studie B observerades sänkta leukocytvärden till grad 3 eller 4 med en frekvens på 3 %, sänkt antal neutrofiler till grad 3 eller 4 observerades med en frekvens på 9 %, sänkt antal lymfocyter till grad 3 eller 4 observerades med en frekvens på 14 % och sänkt antal trombocyter till grad 3 eller 4 observerades med en frekvens på <1 %. Fullständiga blodvärden med differentialräkning av vita blodkroppar ska kontrolleras när det är kliniskt indikerat, med tätare intervall om avvikelser av grad 3 eller 4 noteras eller om feber eller infektion tillstöter. När det gäller patienter som får avvikande hematologiska laboratorievärden, se avsnitt Överdosering Det finns inga kända fall av överdosering med XALKORI. Behandling av överdosering med detta läkemedel består av allmänt stödjande åtgärder. Det finns ingen antidot mot XALKORI. 5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiska egenskaper Farmakoterapeutisk grupp: Övriga cytostatiska/cytotoxiska medel - proteinkinashämmare. ATC-kod: L01XE16. Verkningsmekanism Crizotinib är en selektiv småmolekylär hämmare av ALK-receptortyrosinkinas (RTK) och dess onkogena varianter (dvs. ALK-fusioner och vissa ALK-mutationer). Crizotinib hämmar också receptorn för hepatocyttillväxtfaktorn (HGFR, c-met) RTK. Crizotinib demonstrerade koncentrationsberoende hämning av kinasaktiviteten hos ALK och c-met i biokemiska analyser, samt hämmade fosforylering och modulerade kinasberoende fenotyper i cellbaserade analyser. Crizotinib visade potent och selektiv tillväxthämmande aktivitet och inducerade apoptos i tumörcellinjer som uppvisade ALK-fusion (däribland EML4-ALK och NPM-ALK) eller amplifiering av ALK- eller MET-genlokus. Crizotinib visade antitumoral effekt, däribland betydande cytoreduktiv antitumoral aktivitet, hos möss med xenografttumörer som uttryckte ALK-fusionsproteiner. Den antitumorala effekten av crizotinib var dosberoende och korrelerade med farmakodynamisk hämning av fosforyleringen av ALK-fusionsproteiner (däribland EML4-ALK och NPM-LK) i tumörer in vivo. Kliniska studier Användning av XALKORI som monoterapi vid behandlingen av ALK-positiv avancerad NSCLC har undersökts i två multicenter-, enarmade studier (studie A (A ) och B (A )). Av de patienter som inkluderades i studierna hade de patienter som beskrivs nedan tidigare fått systemisk behandling för lokalt avancerad eller metastaserad sjukdom. Primärt effektmått i båda studierna var objektiv responsfrekvens (ORR) enligt Response Evaluation Criteria in Solid Tumours (RECIST). Sekundära effektmått var tid till tumörrespons (TTR), responsens varaktighet (DR), sjukdomskontroll (DCR), progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS). Jämförande effektdata från randomiserade kliniska prövningar är ännu inte tillgängliga. 10

11 Patienterna fick 250 mg crizotinib peroralt två gånger dagligen. Demografiska och sjukdomskaraktäristika för studie A och B redovisas i tabell 4. Tabell 4. Demografiska och sjukdomskaraktäristika för studie A och B Karaktäristika Studie A n = 125 Kön, n (%) Man Kvinna Ålder (år), n (%) Median (intervall) <65 år >65 år Etnicitet, n (%) Vita Svarta Asiatiska Övriga Rökning, n (%) Har aldrig rökt F.d. rökare Rökare Sjukdomsstadium Lokalt avancerad Metastaserad Histologisk klassificering Adenokarcinom Storcelligt karcinom Skivepitelkarcinom Adenoskvamöst karcinom Övriga ECOG PS vid baslinjen, n (%) a Tidigare strålbehandling Nej Ja Ej rapporterat Tidigare systemisk behandling mot avancerad sjukdom Antal regimer för avancerad/metastaserad sjukdom (50) 62 (50) 51 (21 79) 107 (86) 18 (14) 76 (61) 5 (4) 37 (30) 7 (6) 90 (72) 34 (27) 1 (1) 7 (6) 118 (94) 122 (98) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 40 (32) 69 (55) 16 (13) 51 (41) 74 (59) 0 (0) 0 (0) 47 (38) 31 (25) 47 (38) a Inkluderar 1 patient med ECOG PS 1 vid screening men 3 vid baslinjen Studie B n = (46) 142 (54) 52 (24 82) 231 (89) 30 (11) 152 (58) 8 (3) 96 (37) 5 (2) 176 (67) 73 (28) 12 (5) 21 (8) 240 (92) 242 (93) 4 (2) 3 (1) 3 (1) 9 (3) 67 (26) 147 (56) 47 (18) 107 (41) 153 (59) 1 (1) 0 (0) 27 (10) 90 (35) 144 (55) I studie A måste patienterna med avancerad NSCLC ha ALK-positiva tumörer innan de inkluderades i den kliniska prövningen. ALK-positiv NSCLC identifierades genom ett antal lokala analyser för klinisk prövning. 125 patienter med tidigare behandlad ALK-positiv avancerad NSCLC hade inkluderats i studie A vid datainsamlingens slut. Medianbehandlingstiden var 42 veckor. 11

12 I studie B måste patienterna med avancerad NSCLC ha haft ALK-positiva tumörer innan inklusion i den kliniska prövningen. ALK-positiv NSCLC identifierades med hjälp av Vysis ALK Break-Apart FISH Probe Kit-analys. 261 patienter med tidigare behandlad ALK-positiv avancerad NSCLC i studie B hade analyserats vid datainsamlingens slut. Medianbehandlingstiden var 25 veckor. Viktiga effektdata för studie A och B redovisas i tabell 5. Tabell 5: Effektresultat från studie A och B vid ALK-positiv avancerad NSCLC Effektmått Studie A (n = 125) Study B (n = 261) Objektiv responsfrekvens a, ORR (% 60 % (51 %, 69 %) 53 % (47 %, 60 %) (95 % KI)) Tid till tumörrespons, TTR (median (intervall)) 7,9 veckor (2,1 veckor, 39,6 veckor) 6,1 veckor (4,9 veckor, 30,4 veckor) Responsens varaktighet b, DR (median (95 % KI)) 48,1 veckor (35,7 veckor, 64,1 veckor) 42,9 veckor (36,1 veckor, 49,7 veckor) Sjukdomskontroll c, DCR vid 8 veckor (studie A) (% (95 % KI)); vid 6 veckor (studie B) (% (95 % KI)) 84 % (77 %, 90 %) 85 % (80 %, 89 %) Progressionsfri överlevnad, PFS (median (95 % KI)) 9,2 månader (7,3 månader, 12,7 månader) 8,5 månader (6,5 månader, 9,9 månader) Totalöverlevnad, OS (median) Ej uppnådd Ej uppnådd Sannolikhet för OS vid 12 mån. b (% (95 % KI)) 72 % (63 %, 80 %) 61 % (49 %, 71 %) a Fyra patienter i studie A och sex patienter i studie B kunde inte utvärderas avseende respons b Beräknat med Kaplan-Meier-metoden c Andel patienter med komplett respons, partiell respons eller stabil sjukdom enligt RECIST, vid 8 veckor (studie A) eller 6 veckor (studie B) Icke-adenokarcinomhistologi Det finns endast uppgifter om 29 patienter med NSCLC av icke-adenokarcinomtyp och utvärderingsbar respons i studie A och studie B. Partiell respons sågs hos 10 av dessa patienter motsvarande en ORR på 31 %, vilket var lägre än den ORR i studie A (60 %) och studie B (53 %). Jämförelser av ORR i denna subgrupp av NSCLC-patienter, behandlade med standard kemoterapi finns ännu inte tillgängliga (se avsnitt 4.4). Äldre Kliniska studier av XALKORI har inte omfattat tillräckligt antal patienter i åldern 65 år och däröver för att man ska kunna avgöra om dessa patienters svar på behandlingen skiljer sig från yngre patienters. Av de 125 patienter som deltog i studie A var 18 (14 %) 65 år eller äldre. Av de 261 patienter som deltog i studie B var 30 (11 %) 65 år eller äldre. Inga patienter i studie A eller B var 85 år eller äldre. Patienter med hjärnmetastaser Tjugo patienter i studie B inkluderades med asymtomatiska hjärnmetastaser som inte strålbehandlats. Av dessa kunde 17 utvärderas avseende såväl hjärnmetastaser som systemisk tumörrespons. Åtta (47 %) av dessa 17 patienter uppvisade respons i hjärnan som var jämförbar med eller överskred den systemiska tumörresponsen, varav 2 (25 %) fick komplett respons avseende hjärnmetastaser. Nio (53 %) av de 12

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN YERVOY 5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml koncentrat innehåller 5 mg ipilimumab. En 10 ml injektionsflaska

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Pixuvri 29 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En injektionsflaska innehåller 29 mg pixantron

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN CHAMPIX 0,5 mg filmdragerade tabletter. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 0,5 mg vareniklin (som tartrat).

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Xarelto 10 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg rivaroxaban. Hjälpämnen: Varje

Läs mer

3 LÄKEMEDELSFORM Tablett. Vita till benvita, kapselformade tabletter märkta med 414 på en sida.

3 LÄKEMEDELSFORM Tablett. Vita till benvita, kapselformade tabletter märkta med 414 på en sida. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Ezetrol 10 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 10 mg ezetimib. Hjälpämne(n): En tablett innehåller 55 mg laktosmonohydrat. För

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Rödbrun, flat, oval filmdragerad tablett (märkt med RIB 400 på ena sidan och ROCHE på den andra sidan).

PRODUKTRESUMÉ. Rödbrun, flat, oval filmdragerad tablett (märkt med RIB 400 på ena sidan och ROCHE på den andra sidan). PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN 400 mg filmdragerad tablett 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 400 milligram ribavirin. För fullständig förteckning över

Läs mer

3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Vit, rund, bikonvex filmdragerad tablett märkt på ena sidan med A i blått.

3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Vit, rund, bikonvex filmdragerad tablett märkt på ena sidan med A i blått. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Almogran 12,5 mg filmdragerad tablett. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 12,5 mg almotriptan som almotriptan D,L-vätemaleat. För fullständig

Läs mer

Varje filmdragerad tablett innehåller dapoxetinhydroklorid motsvarande 30 mg eller 60 mg dapoxetin.

Varje filmdragerad tablett innehåller dapoxetinhydroklorid motsvarande 30 mg eller 60 mg dapoxetin. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Priligy 30 mg filmdragerade tabletter Priligy 60 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller dapoxetinhydroklorid motsvarande

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Ziagen 300 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg abakavir (som sulfat). För fullständig

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Oval, ljusorange filmdragerad tablett med RSN på en sida och 35 mg på den andra.

PRODUKTRESUMÉ. 3 LÄKEMEDELSFORM Filmdragerad tablett. Oval, ljusorange filmdragerad tablett med RSN på en sida och 35 mg på den andra. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Optinate Septimum 35 mg filmdragerade tabletter. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 35 mg natriumrisedronat motsvarande 32,5

Läs mer

Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg eller 100 mg sertralin (som sertralinhydroklorid).

Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg eller 100 mg sertralin (som sertralinhydroklorid). PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Sertralin KRKA 50 mg filmdragerade tabletter Sertralin KRKA 100 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Voxra 150 mg tablett med modifierad frisättning. Voxra 300 mg tablett med modifierad frisättning. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Clopidogrel Teva 75 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 75 mg clopidogrel (som vätesulfat).

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN BRINAVESS 20 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml koncentrat innehåller 20 mg vernakalanthydroklorid

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 500 mg suppositorier.

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 500 mg suppositorier. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 500 mg suppositorier. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje suppositorium innehåller: 500 mg mesalazin. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

Administreringssätstorlek Styrka Läkemedelsform

Administreringssätstorlek Styrka Läkemedelsform BILAGA A EMEA:s aktnummer Fantasinamn Administreringssätstorlek Styrka Läkemedelsform Förpackning Innehåll (koncentration) Förpacknings- EMEA/H/C/593 Xyrem 500 mg/ml Oral lösning Oral användning Flaska

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN AVONEX 30 mikrogram pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje BIO-SET-injektionsflaska innehåller

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Ryzodeg 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml lösning innehåller 100 enheter

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN Rimactazid Paed 60/60, 60 mg/60 mg, dispergerbar tablett/tuggtablett

1 LÄKEMEDLETS NAMN Rimactazid Paed 60/60, 60 mg/60 mg, dispergerbar tablett/tuggtablett PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Rimactazid Paed 60/60, 60 mg/60 mg, dispergerbar tablett/tuggtablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 60 mg rifampicin och 60 mg isoniazid.

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje rektalsuspension med 100 ml innehåller: 1 g mesalazin.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje rektalsuspension med 100 ml innehåller: 1 g mesalazin. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Asacol 1 g rektalsuspension 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje rektalsuspension med 100 ml innehåller: 1 g mesalazin. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Ljusgula tabletter: Varje aktiv tablett innehåller 3 mg drospirenon och 0,030 mg etinylestradiol.

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Ljusgula tabletter: Varje aktiv tablett innehåller 3 mg drospirenon och 0,030 mg etinylestradiol. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Yasmin 28, 0,03 mg/3 mg, filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Ljusgula tabletter: Varje aktiv tablett innehåller 3 mg drospirenon och 0,030

Läs mer

Utseende tablett 400 mg: Vit kapselformad tablett (16,4 x 6,8 mm) med skåra, märkt med SPlogotyp

Utseende tablett 400 mg: Vit kapselformad tablett (16,4 x 6,8 mm) med skåra, märkt med SPlogotyp PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Taloxa 400 mg tabletter Taloxa 600 mg tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller 400 mg respektive 600 mg felbamat. Beträffande hjälpämnen

Läs mer

84, 90, 100, 112, 120, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180 168 & 180

84, 90, 100, 112, 120, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180 168 & 180 BILAGA I LISTA ÖVER NAMN, FARMACEUTISK FORM, STYRKA PÅ DEN MEDICINSKA PRODUKTEN, ADMINISTRERINGSVÄG, SÖKANDE, INNEHAVARE AV MARKNADSRÄTTIGHETER, FÖRPACKNING OCH FÖRPACKNINGSSTORLEKAR I VARJE MEDLEMSSTAT

Läs mer

1. LÄKEMEDLETS NAMN. Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING. Humant normalt immunglobulin (IVIg)

1. LÄKEMEDLETS NAMN. Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING. Humant normalt immunglobulin (IVIg) 1. LÄKEMEDLETS NAMN Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml innehåller: Humant normalt immunglobulin 50 mg (minst

Läs mer

Ihållande smärta. var uppmärksam på

Ihållande smärta. var uppmärksam på Förskrivarguide Effentora (fentanyl buckal tablett) är indicerad för behandling av genombrottssmärta hos vuxna cancerpatienter som redan står på underhållsbehandling med långverkande opioider. var uppmärksam

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Remicade 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning. 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje injektionsflaska innehåller 100 mg

Läs mer

Moclobemid Actavis 150 mg: Gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Diameter 10 mm.

Moclobemid Actavis 150 mg: Gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Diameter 10 mm. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Moclobemid Actavis filmdragerad tablett 150 mg Moclobemid Actavis filmdragerad tablett 300 mg 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller moklobemid

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN GANFORT 300 mikrogram/ml + 5 mg/ml ögondroppar, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml lösning innehåller 0,3 mg bimatoprost och 5 mg timolol

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN OPATANOL 1 mg/ml ögondroppar, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml lösning innehåller 1 mg olopatadin (som hydroklorid). Hjälpämnen med

Läs mer