Rapport. Vården i Almedalen 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Vården i Almedalen 2015"

Transkript

1 Rapport Vården i Almedalen 2015

2

3 Vården i Almedalen 2015 Inledning, s5 Tema: E-hälsa och innovation 3R de tre stora landstingen går före med modern informationsteknik, s9 Robotar men ställer etiska frågor, s11 Traditioner sinkar teknikutvecklingen, s13 Innovation ger tillväxt i vården, s15 Vill ha handslag om e-hälsoutvecklingen, s15 Ny teknik hjälper äldre, s17 Tema: Framtidens vård Kulturrevolution inom cancervården, s21 Framtidens patient är redan här, s23 Svalt politiskt intresse för personalfrågor, s25 Akut brist på sjuksköterskor kräver åtgärder, s27 Viktigt samverka över patientgränserna, s28 Almedalsprofilen: Sara Riggare, s31 Tema: Jämlik vård Flest men inte bäst, s35 Stroke kan förebyggas ändå görs det inte, s37 Nya riktlinjer för hjärtkärlsjukdom räcker inte, s39 Sjukvården och folkhälsopolitiken en hub för att uppnå jämlik hälsa, s41 Prostatacancer? Var god dröj, s43 Nu ska vården bli jämlik, s45 Tema: Läkemedelsframtid Forskning måste få ta plats, s49 Life Science dags för verkstad, s51 Kvalitetsregister kan göra Sverige attraktivt för läkemedelsforskning, s53 Almedalsprofilen: Anders Lönnberg, s55 Tema: Vård i utveckling Dold sjukdom dödlig i onödan, s59 Hopp om framtid för lungcancerpatienter, s61 Dags att se hela vårdkedjan vid psykisk sjukdom, s63 Underlätta samverkan, s65 Köer kortare men inte nog, s67 3

4 Stig-Björn Ljunggren

5 Vården i Almedalen 2015 veriges största folkuniversitet, kallar Anders Lönnberg Almedalsveckan i en artikel längre fram i denna rapport. S-politikern och regeringens Life sciencesamordnare är en av många som skyndat längst Visbys kullerstensgator mellan olika seminarier på temat vård och omsorg. Enligt arrangören av Almedalsveckan behåller vård och omsorg sin ställning som det största ämnet i Almedalen. Och intresset tycks fortsatt stort med fullsatta seminarier. Många frågor återkommer år efter år, men det går också att se tydliga trender i ämnesvalen. En sådan trend är vikten av digitalisering av sjukvården, där nye folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström vill att staten ska ta ett större ansvar när det gäller e-hälsan. Frågan lyfts också fram från patienthåll. Många kroniskt sjuka patienter är experter på sin egen sjukdom och skulle hellre sköta sina kontakter och provtagningar via nätet. Ett annat ämne i tiden rör personalbemanningen. Sjukvårdsministern hade inför Almedalsveckan kallat till en nationell samling för hälso- och sjukvården i syfte att hitta lösningar på vårdens kompetensförsörjning. Och frågan om hur vården ska kunna attrahera sjuksköterskor och övrig vårdpersonal och få dem att stanna kvar togs upp i flera seminarier. Ett tredje ämne rör den personcentrerade vården. En som har egen erfarenhet av att vara patient och som har idéer om hur patienterna själva ska kunna vara med och utforma sin egen vård är Sara Riggare, parkinsonpatient och doktorand vid Karolinska institutet som har utvecklat en modell för egenvård av parkinsonpatienter. Årets upplaga av Rapport Vården i Almedalen är den sjätte i ordningen och innehåller bland annat porträtt av Sara Riggare och Anders Lönnberg. Här speglas också diskussionerna om digitaliseringen av sjukvården, teknik och innovation som hjälpmedel i vården, vilka åtgärder som krävs för att Sverige återigen ska bli konkurrenskraftigt som forskarland och mycket, mycket mer. Rapporten samlar årets vårddebatt i fem olika teman: E-hälsa och innovation, Framtidens vård, Läkemedelsframtid, Jämlik vård och Vårdens utveckling. Almedalsveckan är över för denna gång, men diskussionerna lever kvar inte minst med denna rapport. stockholm augusti 2015 christina lucas, redaktör Rapporten har finansierats genom ovillkorat ekonomiskt stöd från organisationer och företag på vårdområdet. Gullers Grupp ansvarar för allt innehåll. 5

6 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer 6

7 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer Tema: E-hälsa och innovation Det finns ett stort engagemang för att utveckla e-hälsan, konstaterade Agneta Karlsson, statssekreterare på socialdepartementet på ett seminarium arrangerat av Inera som koordinerar landstingens och regionerns gemensamma e-hälsoarbete. Hon pekade på att e-hälsoutvecklingen kan effektivisera vården och öka tillgängligheten. Just tillgängligheten, att själv kunna sköta de årliga fysiska kontrollerna via nätet, var en av de saker Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet, lyfte fram på ett annat seminarium. Men gamla strukturer är ett hinder för innovationer. Alla säger att de är positiva till att införa ny teknik. Men jag möts ofta av att man samtidigt vill behålla de gamla arbetsmetoderna för säkerhets skull, hävdade Anders Henriksson, landstingsråd (S) i Kalmar. Förhoppningarna är att fler landsting ska följa initiativet från de tre stora regionerna och landstingen Skåne, Västra Götaland och Stockholm om en gemensam ITlösning för vården. För att det ska fungera krävs dock ett system som är standardiserat, har ett fackspråk som alla förstår, vara trådlöst och ha kommunikationsmöjligheter till patient, Försäkringskassan och apotek, framhöll Karin Båtelson, Läkarförbundet. Ny teknik, inte minst i form av robotar i vården, innebär stora möjligheter att effektivisera vården. Det är en utveckling som välkomnas av de flesta, men det är viktigt att pressa på patienterna den nya tekniken, framhöll författaren PC Jersild vid ett seminarium om de etiska aspekterna på den nya tekniken. 7

8 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer 8

9 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer 3R de tre stora landstingen går före med modern informationsteknik Sjukvårdspersonalens vardag är ett ständig hoppande mellan olika datasystem. Den omoderna informationsmiljön skapar stress och ökar risken för fel. Dessutom saknas möjlighet för kommunikation med patienten. Men inom fem år ska de tre största landstingen och regionerna ha ett integrerat it-system som utgår från användarnas behov. 3R är benämningen på det samarbete som Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Stockholms läns landsting inlett för att ta fram en gemensam lösning för hälso- och sjukvårdens skriande behov av ett modernt informationssystem. Tanken är att de tre stora landstingen ska gå före och sedan hakar de övriga 18 på. I Danmark är man redan igång och Mettemarie Tangen som är projektchef för Upphandling & Kvalitet på danska Sundhetsplattformen berättade på ett seminarium om deras erfarenheter. Hennes viktigaste råd var att prioritera personalens behov före itavdelningens och lägga stor vikt på funktionalitet före teknik. Karin Båtelson från Läkarförbundet hade en tydlig kravlista till politikerna: Systemet ska vara standardiserat, informationen ska vara efterfrågad och personalen ska i huvudsak registrera det som är avvikande, inte det som är normalt. Vidare måste det nationella fackspråket användas så att alla förstår varandra. Hon krävde också att systemet bara ska kräva en inloggning och nås överallt, det ska vara trådlöst och smart så man inte behöver börja om hela tiden. Informationen ska utgå från patienten och all information ska vara överblickbar. Dessutom måste det finnas kommunikationsmöjligheter till patient, Försäkringskassan och apotek. Ni måste också tänka på säkerheten. Vi vill inte att det ska gå att hacka sig in i våra journaler, tillade Karin Båtelson. FAKTA Hur landar vi Sveriges viktigaste förändringsresa inom hälso- och sjukvård? Arrangör: SLL, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Västsvenska arenan. 9

10 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer 10 PC Jersild

11 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer Robotar men ställer etiska frågor Robotar i vården innebär stora möjligheter att effektivisera vården, underlätta för vårdgivarna och ge patienterna ökad delaktighet och självbestämmande. Men användandet av robotar genererar även etiska frågor. När man för in robotar plockar man inte bara bort vårdgivarens lyft, utan också samtalet mellan två verkliga personer, menade Clara Lindblom (V), Stockholms stad. Att tekniska hjälpmedel inte ska användas som substitut för vårdpersonal utan för att effektivisera vården, betonades av flera. Tekniken får inte användas i besparingssyfte när det gäller personalinsatser, utan för att få bort tidstjuvar och ge medarbetarna mer tid för sociala kontakter, sade Barbro Westerholm (FP), ledamot i Statens medicinsk-etiska råd (Smer). Även om den generella åsikten under seminariet var att robotar kan stärka vård och omsorg och Barbro Westerholm att användandet bör uppmuntras, betonades att vårdbehovet och vårdtagarens eget beslut ska vara avgörande. Tekniken ska inte pressas på en patient, menade författaren PC Jersild. Han lyfte även fram att om man verkligen ska spara tid så måste tekniken vara användarvänlig. Sara Riggare, doktorand på KI, menade även att man tidigt behöver tydliggöra vem som ska ha tillgång till den data som tekniken samlar in, för att garantera patienternas integritet. FAKTA Roboten knackar på dörren hur kan ny teknologi stärka vård och omsorg? Arrangör: Stockholms Sjukhem, Statens medicinsk-etiska råd (Smer). 11

12 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer 12 Heidi Stensmyren

13 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer Traditioner sinkar teknikutvecklingen Gamla strukturer är ett hinder för innovationerna i vården. Varför är det omöjligt att boka läkartid på nätet? undrade Anne Carlsson, ordförande för Reumatikerförbundet och efterlyste en radikal modernisering av bokningssystem och hur vi har kontakt med läkare. Idag tvingas Anne Carlsson och andra reumatiker gå på årlig fysisk kontroll även när de mår bra. Det vill hon istället sköta via nätet. Jag kan klämma på mina leder digitalt. Fredrik Löndahl, ordförande för Diabetesförbundet, konstaterade att det finns många innovationer som skulle hjälpa diabetiker. Men Sverige ligger långt efter. Vad är då orsakerna till att det är så svårt att införa digitala system som skulle underlätta för patienterna och spara miljoner i vården? Anne Carlsson menade att patientdatalagen är ett stort hinder medan Fredrik Löndahl ansåg att lagen är ett svepskäl för att slippa göra förändringar. Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbund, tycker inte att hennes yrkeskår skulle vara särskilt teknikfientlig. Vi älskar ju ny teknik. Men det är stenstopp på alla beslutsnivåer. Ansvaret är som en tvål. Hon skulle till exempel välkomna en smart mobilapp för att kunna boka tid hos sin doktor. Frånvaron av smidiga tekniska lösningar återkom hela tiden i diskussionen. Läkaren Karin Träff-Nordström efterlyste ett journalsystem som kan kommunicera med patienten. Vi kan inte ens få en gemensam läkemedelslista. Patienterna blir förvånade när vi inte vet vilka mediciner de fått tidigare. Landstingspolitikerna på seminariet höll med om att det går alldeles för trögt. Alla säger att de är positiva till att införa ny teknik. Men jag möts ofta av att man samtidigt vill behålla de gamla arbetsmetoderna, för säkerhets skull, sade Anders Henriksson (S), landstingsråd i Kalmar. Anders Åkesson (MP) regionråd i Skåne, menade att det först och främst handlar om vem vården är till för. Utgår man från det perspektivet så kanske det leder till förändrade arbetssätt. Vem är vi till för, vart är vi på väg och vad är skälet? Då tror jag att man bygger ersättningsmodeller efter det. Och i en del fall måste man faktiskt tvinga människor framför sig. Alla får man inte med sig från början men man måste lära sig det. De tre stora regionerna och landstingen Region Skåne, Västra Götaland och Stockholms läns landsting (SLL) är otåliga och har gått samman för att snabbare införa ny teknisk miljö i vården. Det är svårt att samordna 21 landsting. Det ska vi vara ärliga om, sade Daniel Forslund (FP) som är innovationslandstingsråd på SLL. Han tycker att de tre stora regionerna har bättre förutsättningar att gå före i den här frågan och sedan bjuda på den kunskapen till andra landsting. Landstingspolitikerna är positiva till delfinansierade satsningar. Vi måste tänka tillväxt, sjukvården är en del av detta. Diskussionen om beröringsångest måste vi lämna bakom oss. Jag är positivt inställd till bra och konstruktiv samverkan med näringslivet för att kunna utveckla nya och spännande produkter, sade Anders Åkesson. FAKTA Same procedure as last year eller äntligen innovationer för kroniskt sjuka? Arrangör: Sanofi Medverkande: Anders Henriksson (S), LS ordförande, Landstinget i Kalmar, Daniel Forslund (FP), innovationslandstingsråd, SLL, Anders Åkesson (MP), regionråd, Region Skåne, Anne Carlsson, ordförande, Reumatikerförbundet, Fredrik Löndahl, ordförande, Diabetesförbundet, Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges läkarförbund, Karin Träff-Nordström, ordförande, Svensk Förening för Allmänmedicin, Johanna Adami, avdelningschef Hälsa, Vinnova. Kontakt: Anna Käll, Janssen, , 13

14 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer 14 Ebba Busch Thor

15 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer Innovation ger tillväxt i vården Ett skifte i synen på tillväxt och en kulturförändring kring innovationer är två förutsättningar för att skapa tillväxt inom svensk hälso- och sjukvård. Cirka 1,5 miljoner svenskar är anställda inom offentlig sektor. Detta skapar stora möjligheter för tillväxt och innovationer. Frågan är om det går att skapa tillväxt, utan att förlora kvalitet i vården. Det menar Johanna Adami, avdelningschef för Hälsa på Vinnova. Det krävs dock att vi ser på tillväxt på ett annat sätt än tidigare, enligt henne. Ska vi tjäna pengar på våra patienter? Nej, tillväxt handlar om att premiera innovationsklimatet så att fler kan undvika att bli sjuka. Då kan de jobba istället och på så sätt minskar vi sjukfrånvaron. Samtidigt menar flera innovatörer att det finns en motvilja att tänka nytt inom offentlig sektor i allmänhet och på landstingen i synnerhet. Detta leder till att svenska innovationer har svårt att konkurrera på den svenska marknaden, trots att deras idéer förbättrar vården på flera andra marknader. Vid sidan av den konservativa hållningen till nya innovationer är det en utmaning att kostnaden ligger på ett ställe och vinsten på ett annat. Klas Palm, doktorand i kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet, konstaterade att regionbildningen bidrar till att det blir lättare att se den totala samhällskostnaden. FAKTA Hälso- och sjukvården som tillväxtmotor Arrangör: Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Region Jönköpings län, Region Örebro län, Region Östergötland Vill ha handslag om e-hälsoutvecklingen Det finns ett stort engagemang för e-hälsa men också utmaningar, konstaterar Agneta Karlsson, statssekreterare på socialdepartementet. E-hälsoutvecklingen kan effektivisera vården och öka tillgängligheten. Patienterna vill vara delaktiga och ta ansvar och politikerna vill öka sysselsättningen och exportera svensk kunskap. Men utvecklingen är både snabb och ojämn. Det är till exempel fortfarande många inom hälso-och sjukvården som använder fax. Enligt Agneta Karlsson måste staten ta ett större ansvar. Det handlar inte så mycket om nya miljarder som att tillsammans med landstingen och huvudmännen få till ett handslag kring en gemensam vision, strategi och målbild för e-hälsoområdet. Ansvarsfrågan har varit alldeles för otydlig, enligt Karlsson. Det välkomnades av Anders Henriksson (S), landstingsråd i Kalmar. Sedan måste innovationskraften släppas lös genom att prova, testa och utveckla nya produkter, något som också kan bidra till att göra e-hälsoutvecklingen mer jämlik över landet, framhöll han. Agneta Karlsson och Anders Henriksson var överens om tre viktiga åtgärder för att komma vidare: Ta efter Sahlgrenska universitetssjukhuset och lyft ITfrågorna till ledningsnivå. Involvera personalen, många bra system används inte på grund av brist på kunskap och utbildning. Involvera patienterna, låt dem bidra i att utveckla och prova ut e-hälsolösningar. FAKTA Nationella ambitioner inom e-hälsoområdet regeringens tankar om arbetet fram till 2018 Arrangör: Inera 15

16 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer 16

17 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer Ny teknik hjälper äldre Bilden av framtidens äldrevård framställs ofta som dyster, men teknikutvecklingen gör att det finns skäl att se ljust på framtiden. Det var budskapet när teknikutvecklingen i äldreomsorgen diskuterades. Teknikutvecklingen kan spara resurser och frigöra mer tid för omsorg. Tekniken kan även öka individualiseringen och förbättra omvårdnaden. Som i Västerås, där modern teknik sedan flera år tillbaka är en del av äldreomsorgen. I Västerås kan de äldre välja om de vill ha e-hemtjänst, det vill säga tillsyn i hemmet via kamera. Det är ett alternativ till att det till exempel kommer in folk i hemmet på natten, sade Eva Sahlén, direktör i Västerås stad. De äldre väljer själva hur ofta kameran ska slås på och får en lugnare natt utan spring. Dessutom ger det ökat inflytande över vardagen. Eva Sahlén menade att mantrat att teknik inte får ersätta människor ligger som en våt filt över vård och omsorg. Med den inställningen skulle rullatorn, som ju ersätter någon som håller mig under armen, ha det svårt om den uppfanns idag. Hon fick medhåll från Anders Ekholm, vice vd för Institutet för framtidsstudier: Nu har vi möjlighet att ge många bättre och mer individualiserad service som dessutom ofta är billigare för skattebetalarna. Är det då etiskt försvarbart att inte införa den tekniken? FAKTA Hur möter vi äldres behov av omsorg år 2030? Arrangör: EY 17

18 Almedalen 2015: Framtidens vård 18

19 Almedalen 2015: Framtidens vård Tema: Framtidens vård Vården måste lära sig att möta de patienter som själva vill engagera sig i och påverka sin vård, framhöll en av Almedalsveckans mest uppmärksammade debattörer. Som parkinsonpatient träffar Sara Riggare sin neurolog en timme per år. Hon har räknat ut att hon övriga timmar om året ägnar sig åt egenvård. Vården bygger på ett felaktigt antagande, det vill säga att läkaren alltid vet mest och bäst, säger Sara Riggare. Till stor del handlar det om att ändra attityder, framhöll Melvin Samsom, sjukhusdirektör på Karolinska universitetssjukhuset. Men det är en resa som består av många små steg, beskrev han. Ökad patientmedverkan är också en nödvändighet om vården ska klara bemanningen i framtiden, enligt en utredning om framtidens sjuksköterskebrist. En annan lösning på personalbristen i vården är att se över vem som gör vad. En stor potential finns i de många vårdutbildade med utländsk bakgrund som nu kommer till Sverige. De är en enorm outnyttjad resurs och regeringen diskuterar just nu hur vi ska hitta snabbspår för dem, säger Agneta Karlsson, statssekreterare på socialdepartementet. 19

20 Almedalen 2015: Framtidens vård 20 Else-Britt Jarfelt

21 Almedalen 2015: Framtidens vård Kulturrevolution inom cancervården Den personcentrerade vården är på väg att få ett genombrott i svensk cancervård. Patienten ska få allt större möjlighet till inflytande, insyn och delaktighet i planering och utformning av sin vård. Else-Britt Jarfelt har myelom, en cancersjukdom som uppstår i benmärgen. Under ett seminarium i Almedalen berättade hon om hur hon under drygt tio års tid behandlats för sin cancer. Hon har medicinerats och transplanterat, fått biverkningar i form av hjärtsjukdom och mött många olika läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal genom åren. På det hela taget är Else-Britt Jarfelt nöjd med det bemötande hon har fått, men med några undantag. Som när hon berättade för en hjärtläkare att hon nog inte borde äta den medicin han ville ge henne eftersom hon samtidigt behandlades för sin cancer. Han sa: här kan vi bara tänka på hjärtat och så gick han. Hennes berättelse är ett exempel på ett bemötande och en inställning långt ifrån den som en personcentrerad vård innebär. Det vill säga att respektera och bekräfta personens upplevelse och tolkning av sin sjukdom, att personen är i centrum och så långt som möjligt inkluderas i alla vårdbeslut och processer. Det kan låta självklart och frågar man så är det många inom vården som hävdar att de arbetar personcentrerat. Men alla gör det inte och alla gör det inte hela tiden, konstaterade Inger Ekman, professor och föreståndare för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet. Hon redogjorde för forskningsresultat kring effekterna av en personcentrerad vård. Patienter känner sig tryggare och rapporterar högre livskvalitet. Vården leder till färre sjukhusinläggningar och en radikalt förkortad slutenvårdtid, vilket ger både en reduktion av vårdkostnader och en möjlighet för patienten att vara delaktig. Personcentrerad vård är en effektiv vård, slog Inger Ekman fast. Ingen säger sig vara emot personcentrerad vård, men att det ändå går långsamt för synsättet att få fäste, betonade hon. Det pågår en kulturförändring där gränser mellan professioner rivs ner i takt med att en mer personcentrerad vård växer fram. Det är en förändring som tar tid, men som inte behöver vara ett politiskt slagfält, menade Christoffer Bernsköld, socialdemokratiskt regionråd i Region Östergötland: Personcentrerad vård handlar egentligen inte om politisk inriktning utan om styrnings- och ledningsfilosofi och den behöver inte vara ideologisk. Bred patientmedverkan kräver en bred politisk bas. FAKTA Vad vinner cancervården när vi tar tillvara patientens perspektiv? Arrangör: Takeda i samarbete med Dagens Medicin Agenda Medverkande: Christoffer Bernsköld (S), regionråd, Region Östergötland, Elisabeth O Karlsson, verksamhetschef, Cancercentrum Norrlands universitetssjukhus, Inger Ekman, professor och föreståndare, Centrum för personcentrerad vård, Göteborgs universitet, Margareta Albinsson, utvecklingsstrateg, Region Skåne, Else-Britt Jarfelt, patientföreträdare. Kontaktperson: Carl-Johan Glans, Takeda, , 21

22 Almedalen 2015: Framtidens vård 22 Carina Nordqvist Falk

23 Almedalen 2015: Framtidens vård Framtidens patient är redan här Det finns ingen enskild snabb lösning på de problem vi står inför, sade Melvin Samsom, sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset, när han beskrev de nödvändiga förändringarna vården står inför. Systemet är komplext och den framkomliga vägen är att ta många snabba, små babysteps och justera längs vägen för att skapa ett hållbart system där passiva patienter blir aktiva personer, där läkarna går från att vara gudar till guider och vården blir individuell och värdebaserad. Mycket handlar om attitydförändringar menade Melvin Samsom och fick medhåll från Carina Nordqvist Falk, ansvarig för programmet för Framtidens sjukvård i Region Skåne. En som personifierar framtidens patient det vill säga som engagerar sig och påverkar sin behandling, är Sara Riggare. Som parkinsonpatient och forskare i hälsoinformatik, träffar hon sin neurolog en timme per år. Hon har lyckats optimera sin avancerade medicinering och blivit en förebild för många andra parkinsonpatienter. Genom att fördröja behovet av avancerad vård spar samhället resurser som motsvarar en skötersketjänst per år, konstaterade hon och gav tre råd: Vården måste lära sig möta patienter som hon själv. Patienterna behöver lära sig själva vad som är möjligt. Ersättningssystemen måste göras om så att de premierar egenvård, både för patienten och för vården. Det viktigaste steget för att kunna engagera sig i sin egen vård och behandling är att patienter får tillgång till sin journal digitalt. Det var Sara Riggare och Melvin Samsom överens om. FAKTA Sjukvårdens nya uppdrag att möta framtidens patient Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Karolinska Universitetssjukhuset 23

24 Almedalen 2015: Framtidens vård 24 Agneta Karlsson

25 Almedalen 2015: Framtidens vård Svalt politiskt intresse för personalfrågor En av hälso- och sjukvårdens allra största utmaningar är personalbristen. Trots att Sverige ligger högt upp på OECD-listorna över god vård, frisk befolkning och lågt antal vårdbesök per capita, återkommer larmrapporterna om bristen på medicinsk kompetens. Den stora utmaningen verkar vara att få rätt person att göra rätt sak i vården. Vi politiker har historiskt engagerat oss alldeles för lite i personalfrågorna, konstaterade Agneta Karlsson (S), statssekreterare på socialdepartementet. Med facit i hand har vi överlåtit alldeles för mycket till tjänstemännen och vi borde ha diskuterat en del strategiska beslut kring yrkesgrupper betydligt mer. Region Skånes budskap var att det är många aktörer som måste samverka för att lösa personalbristen. Vi har testat mottagningar där välskötta patienter med astma, kol och diabetes möter sjuksköterskor i första hand. Det är mer kostnadseffektivt och dessutom utvecklande för medarbetarna, berättade Birgitta Södertun, ledamot i beredningen för framtidens hälso- och sjukvård i Region Skåne. En stor potential finns också i de många vårdutbildade med utländsk bakgrund som nu kommer till Sverige. De är en enorm outnyttjad resurs och regeringen diskuterar just nu hur vi ska hitta snabbspår för dem, sade Lars Mogensen Agneta Karlsson. Och så måste vi berätta för invånarna att det faktiskt är okej och säkert att träffa en sjuksköterska istället för en läkare, sade Birgitta Södertun. FAKTA Gör rätt person rätt sak i vården? Arrangör: Region Skåne, Västra Götalandsregionen 25

26 Almedalen 2015: Framtidens vård 26 Anders Axelsson

27 Almedalen 2015: Framtidens vård Akut brist på sjuksköterskor kräver åtgärder Bristen på sjuksköterskor var ämnet för flera seminarier i Almedalen. Vanligaste frågorna var: Hur lockar vi sjuksköterskor till vården och hur får vi dem att stanna kvar? År 2014 gjordes det en uppskattning om att det saknades cirka sjuksköterskor i Sverige. Enligt Anders Axelsson, analytiker på Region Skåne, kommer det fram till år 2035 Oskar Nilsson finnas en stor risk för ökad brist på både grundutbildade sjuksköterskor och specialutbildade. Region Skåne har därför bett SCB ta fram underlag till en rapport om sjuksköterskebristen. Utredarnas slutsats är att det krävs flera åtgärder för att öka rekryteringen och behålla den personal som redan finns. Några av förslagen är: ändra sjuksköterskeutbildningen, bättre handledning, inför en kompetensmix som innebär att personalen varvar olika arbetsuppgifter, skapa tydliga utvecklings- och karriärvägar samt se över de administrativa rutiner som skapar mycket stress och frustration. Dessutom pekar utredarna på behovet av ökad patientmedverkan och tekniska innovationer. En undersökning gjord av Universum där drygt 1400 sjuksköterskor svarat, visar att de prioriterar trygghet på jobbet, karriärmöjligheter och ett tydligt ledarskap. Lönen hamnade först på 19:e plats av 40 attribut. På Danderyds sjukhus satsar man på utvecklingsmöjligheter för att kunna behålla akutsjuksköterskor som annars skulle sluta. Vi jobbar systematiskt med att visa vilka utvecklingsvägar som finns på sjukhuset, säger HR-direktör Lena Henning. FAKTA Klarar sjukvården framtidens kompetensbehov? Arrangör: Statistiska centralbyrån (SCB), Region Skåne Hur kan vi attrahera sjuksköterskor till akutsjukhusen? Arrangör: Danderyds sjukhus 27

28 Almedalen 2015: Framtidens vård Viktigt samverka över patientgränserna Patient- och funktionshindersorganisationernas delaktighet i utformningen av hälso- och sjukvården blir allt mer intressant för stat och landsting. Men det ställer samtidigt krav på organisationerna att se över sina roller, var utgångspunkten när Vårdanalys presenterade en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen. Många av de större organisationerna tappar i medlemsantal, samtidigt som det växer fram nya organisationer och organisationsformer. Inte minst efterfrågar den offentliga sektorn ibland ett bredare patientperspektiv på frågor som e-hälsa och patientsäkerhet, och där skulle organisationerna behöva samverka, enligt Vårdanalys. Jag skulle önska att samverkan var bättre, kanske kan vi hitta en gemensam arena, sade Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung. Tove Lindahl Greve, verksamhetschef på Ung Cancer, tyckte att rapporten visade på stor potential för patientorganisationerna. Men den potentialen kräver mycket mod från alla inblandade och ork, sade hon. Vårdanalys rekommendation till regering, myndigheter och landsting var att utveckla strategier och rutiner för att ta vara på patient- och funktionshindersrörelsens kompetens. Regeringen bör också se över statsbidragen i takt med att sätten att organiseras ändras, något som fick stöd av Anders Andersson, distriktsordförande för Kristdemokraterna i Kalmar län: Statsbidraget har varit konserverande. Därför har funktionshindersrörelsen för mycket av tal över sig, hävdade han. FAKTA Sjukt engagerad hur ser framtidens patient- och funktionshindersrörelse ut? Arrangör: Myndigheten för vårdanalys 28

29 Almedalen 2015: Framtidens vård 29

30 Almedalen 2015: Framtidens vård 30

31 Almedalen 2015: Framtidens vård Almedalsprofilen: Sara Riggare Vården bygger på ett felaktigt antagande att läkaren alltid vet mest och bäst, säger Sara Riggare. Hon fick sin parkinsondiagnos när hon var 32 år. Nu forskar hon om hur självstudier kan förbättra hälsan för parkinsonpatienter. Hennes namn dyker allt oftare upp i medierna. Och när Dagens Medicin listar vårdens 100 mäktigaste finns Sara Riggares namn med. Almedalsveckan har varit lagom fullspäckad, säger hon, med medverkan i totalt fem arrangemang, som samtalsledare, föreläsare eller paneldeltagare. Jag gillar att nätverka och Almedalen är en väldigt spännande vecka. Men det både tar och ger energi. Ett gemensamt tema för de arrangemang som hon deltar i är patientmakt. Ett ord som Sara Riggare själv tycker är missvisande. Jag pratar hellre om patientkraft. Jag vill inte ha makt, jag vill ha inflytande. Sara Riggare använder begreppet Ikea-vård: vård i tre nivåer, där patienten själv har möjlighet att välja vilken vårdnivå som man vill ha. Den mellersta nivån skulle vara ungefär som vården är nu. På den lägre nivån kan man få hjälp med allt, eller för att använda en Ikea-liknelse, både planera köket och få det hemkört och installerat. På den övre nivån kan man använda Ikeas verktyg för att planera och själv bygga upp köket. Men man kan också, om man misslyckas och dörren hamnar snett, vända sig till Ikea och få hjälp. Ett system inom vården som stödjer den nivån skulle ge oanade krafter. Man skulle släppa loss patientkraften, och då kan det hända hur mycket som helst, säger hon. Den möjligheten finns dock inte inom vården idag. Om Sara Riggare behöver träffa sin neurolog får hon vänta i minst tre månader. Som så många andra kroniskt sjuka har hon därför bokat in tider en gång i halvåret för säkerhets skull. Och därigenom belastat vården i onödan. Såväl vården som patienterna tror att vården har större betydelse än den har. Jag själv ägnar timmar om året åt egenvård och träffar min neurolog en timme om året. Jag vill inte ha fler timmar i vården. Jag vill använda vården för att nå hälsa. Sara Riggare är i grunden miljöingenjör. Sedan tre år tillbaka är hon doktorand vid Karolinska institutet där hon har utvecklat en modell för egenvård av parkinsonpatienter. Hon sitter även med i regeringens Life science-satsning och är engagerad i flera internationella organisationer. Hon reser runt, deltar i internationella konferenser och berättar om sina erfarenheter och sin forskning. På sin blogg slår Sara Riggare fast att hon är Not patient but im-patient. Och det har hon anledning att vara. Även om henne forskning på Karolinska institutet har bidragit till att förbättra hälsan för såväl henne själv som för de Parkinson- och MS- patienter som ingår i forskningsprojektet, har hon inte allt för höga förhoppningar om att forskningsresultaten snabbt kommer att spridas. Idag tar det i genomsnitt 17 år för forskningsresultat att leda till förändringar i vården, konstaterar hon. 31

Almedalen 2015. www.halsodalen.se

Almedalen 2015. www.halsodalen.se Almedalen 2015 www.halsodalen.se Översiktskarta Hälsodalen S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 Ingång alla lokaler Om Hälsodalen Hälsodalen är en naturlig mötesplats för hälsa under Almedalsveckan med en mix

Läs mer

Capio i Almedalen 2015

Capio i Almedalen 2015 Capio i Almedalen 2015 Modern Medicin Modern Organisation Modernt Ledarskap Välkommen att möta Capio i Almedalen Capios ledning och medarbetare finns på plats mitt i Visby och vi vill dela med oss av våra

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev maj 2012. Individuellt ansvar är det tanken med framtidens vård? Janssen-Cilag AB

Janssen Nyhetsbrev maj 2012. Individuellt ansvar är det tanken med framtidens vård? Janssen-Cilag AB Janssen Nyhetsbrev maj 2012 Individuellt ansvar är det tanken med framtidens vård? Janssen-Cilag AB Förord Cancervården i Sverige fungerar bra om man gör en internationell jämförelse och vi har höga överlevnadstal.

Läs mer

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat

Kunskapsunderlag Mätsystem Stöd till förbättring Ej kategoriserat Dokumentation från regional konferens kroniska sjukdomar (Västervik, Gränsö 13-14 november) Dokumentation har fördelats mellan Kunskapsunderlag, Mätsystem och Stöd till förbättring, men inte på MIKRO (Vårdteam/klinik),

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Patientkraft i vården!

Patientkraft i vården! Rapport från Almedalen 2013 Patientkraft i vården! RUNDABORDSSAMTAL OM PATIENTEN SOM PARTNER Hur kan vi öka patientmedverkan och bättre ta tillvara patienternas resurser? Stockholms Sjukhem arrangerade

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1410-1231 Landstingsstyrelsen Meddelande till Socialstyrelsen om Stockholms läns landstings intention att år 2020 ansöka

Läs mer

Uppsala. Värdegrund. Bra

Uppsala. Värdegrund. Bra Uppsala Värdegrund Vårdkedja och team med olika professioner istället för täta skott mellan vårdnivåer. Kompetensutnyttjande HSL följs bättre med människovärdesprincipen först. Mindre vårdkostnader i längden,

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Mångfald i vården. Hänger vårdgivarna med?

Mångfald i vården. Hänger vårdgivarna med? Mångfald i vården. Hänger vårdgivarna med? Rapport från seminarium Visby 29 juni 2015 Seminarium: Mångfald i vården hänger vårdgivarna med? Restaurang Vinäger, Visby 29 juni 2015 En vacker sommareftermiddag

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Inledning Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem

Läs mer

Delegationens uppdrag:

Delegationens uppdrag: Delegationens uppdrag: Stärka samverkan inom den kliniska forskningen genom att förbättra förutsättningarna för samarbete mellan aktörer som är verksamma inom klinisk forskning Delegationens uppdrag gäller

Läs mer

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession 2013-10-16 Lars Midbøe Termkonferensen, Göteborg 2013-10-20 sid 2 Innehåll Journal på nätet Lars

Läs mer

Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan. Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se

Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan. Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se Journal på nätet - högt prioriterad i landstingens handlingsplan Sofie Zetterström, vice VD Inera sofie.zetterstrom@inera.se Nytt namn Nytt uppdrag Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Center of Excellence. ett centrum för diabeteskompetens. Ett samlat grepp om diabetes forskning, behandling, utveckling och delaktighet

Center of Excellence. ett centrum för diabeteskompetens. Ett samlat grepp om diabetes forskning, behandling, utveckling och delaktighet Center of Excellence ett centrum för diabeteskompetens Ett samlat grepp om diabetes forskning, behandling, utveckling och delaktighet Centrum för diabeteskompetens Centrum för diabeteskompetens Center

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

4 perspektiv på patientmedverkan i praktiken

4 perspektiv på patientmedverkan i praktiken Memeologen White Paper 2014:01 4 perspektiv på patientmedverkan i praktiken 2014:01 Memeologen White Paper Memeologen Västerbottens läns landsting E-post: memeologen@vll.se Hemsida: www.memeologen.se Memeologen

Läs mer

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.

Journalen på nätet ett nationellt projekt. Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis. Journalen på nätet ett nationellt projekt Sofie Zetterström, programansvarig invånartjänster sofie.zetterstrom@cehis.se 08-452 71 67 Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar"

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar HANDIKAPP FÖRBUNDEN 2014-01-17 Vår kontaktperson: Maryanne Rönnersten Roger Molin Enheten för folkhälsa och sjukvård Socialdepartementet Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI

Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI Health Informatics Centre a collaboration between Stockholm County Council and KI E-hälsa - hur kan vi dra nytta av den nya tekniken? Maria Hägglund, Ph.D. Hälsoinformatik Health Informatics Centre, Dept.

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 1, 2013. Vad får ett nytt läkemedel kosta? HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se

Nyhetsbrev Nr 1, 2013. Vad får ett nytt läkemedel kosta? HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se Nyhetsbrev Nr 1, 2013 Vad får ett nytt läkemedel kosta? Årets första nätverksträff ägde rum den 20 februari. Mötet inleddes med att moderator Krister

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring Delprojekt 3.3. i Nationella läkemedelsstrategin Sevim Barbasso Helmers 2014-03-26 Socialstyrelsen i samverkan med berörda

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringsbeslut III:5 2015-03-05 S2015/1659/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringens beslut

Läs mer

I år var ResMed i Almedalen tillsammans med Gert Grundström, ordförande i Apnéföreningen i Stockholm samt Patric Ilar som skapat och leder

I år var ResMed i Almedalen tillsammans med Gert Grundström, ordförande i Apnéföreningen i Stockholm samt Patric Ilar som skapat och leder Patientmakt pa politikens gator i Visby ResMed i Almedalen 2015 I år var ResMed i Almedalen tillsammans med Gert Grundström, ordförande i Apnéföreningen i Stockholm samt Patric Ilar som skapat och leder

Läs mer

E-hälsa och jämlik vård hetast

E-hälsa och jämlik vård hetast ALMEDALEN 2015: E-hälsa och jämlik vård hetast Det var som vanligt en späckad vecka och antalet seminarier nådde nästan samma nivå som under förra året hela 3 465 arrangemang. Det slogs rekord när det

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Tobacco Endgame. Vägen till beslut i Region Jämtland Härjedalen. Elin Khokhar, Distriktsläkare 2015-04-20 VAD VI GÖR OCH HUR

Tobacco Endgame. Vägen till beslut i Region Jämtland Härjedalen. Elin Khokhar, Distriktsläkare 2015-04-20 VAD VI GÖR OCH HUR Tobacco Endgame Vägen till beslut i Region Jämtland Härjedalen Elin Khokhar, Distriktsläkare 2015-04-20 Ett beslut fattas i ett landsting när alla planeter står i en linje" Börje Carlsson, Gävleborg Folkhälsopolitisk

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte När vården flyttar hem Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte Arbetsgrupp Robin Åberg Marianne Brindbergs Tina Kall Haide Gårdlind Mellgren Rapporten: När vården flyttar

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Hur påverkar statens nya styrprinciper vårdens prioriteringar? Vårdgarantins effekter för de neurologiskt sjuka

Hur påverkar statens nya styrprinciper vårdens prioriteringar? Vårdgarantins effekter för de neurologiskt sjuka Hur påverkar statens nya styrprinciper vårdens prioriteringar? Vårdgarantins effekter för de neurologiskt sjuka Ingela Nilsson Remahl Karolinska Universitetssjukhuset Neurologiska kliniken Vad är neurologi?

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Frukostmöte DM 11 februari 2014 Göran Stiernstedt Socialdepartementet

Frukostmöte DM 11 februari 2014 Göran Stiernstedt Socialdepartementet Bättre resursutnyttjande Frukostmöte DM 11 februari 2014 Göran Stiernstedt Effektivare resursutnyttjande Vad är effektivitet? Kvalitet Kostnader Nytta 10% fler besök till 2% högre kostnader är inte nödvändigtvis

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation (IHE & Continua) Mikael Johansson, IT-strateg, inera mikael.johansson@inera.se 0706-987425

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.

Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11. Protokoll fört vid sammanträde 2013-11-20 Plats och tid för sammanträde: Ungdomens hus tidigare Kyrkbyns röda skola Kl. 08.30-11.30 Närvarande: Hans Sternbro, Ordförande Socialnämnden Ann-Marie Fröjd,

Läs mer

Patientmedverkan i riskanalyser

Patientmedverkan i riskanalyser nationell satsning för ökad patientsäkerhet Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och uppdragsgivare Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

ehälsa invånarperspektivet

ehälsa invånarperspektivet Ehälsa och stategisk IT ehälsa invånarperspektivet Ewa Printz ehälsa är. de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen,

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanhanget, person, partnerskap, hälsa Andra krav på teamet. Samverkan med

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.

Läs mer

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT EN DEL TROR ATT FARMACEUTER BARA FINNS PÅ APOTEK. DET ÄR FEL. VAD ÄR EN FARMACEUT? Läkemedel hjälper många till ett bättre, friskare och mer funktionellt liv. Många använder

Läs mer

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet:

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014-03-26

Läs mer

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund 2012-12-06 Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i Västra Götaland En värdegrund uttrycker

Läs mer

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna sida: Frågor från RME Stockholm Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting Frågor riktade till

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.00 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Att följa nationella riktlinjer på ledningsnivå ett utvecklingsarbete

Att följa nationella riktlinjer på ledningsnivå ett utvecklingsarbete Att följa nationella riktlinjer på ledningsnivå ett utvecklingsarbete Nätverk Uppdrag Hälsa 7 maj 2010 U/Ö-regionen 2009/2010 Gunilla Esbjörn/Maj Halth UPPDRAGET att sammanställa och göra en första bearbetning

Läs mer

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Del i landstingets strategi för verksamhetsutveckling med IT Utgångspunkt för en samlad länsstrategi om vård på distans: Landstingets

Läs mer