Rapport. Vården i Almedalen 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Vården i Almedalen 2015"

Transkript

1 Rapport Vården i Almedalen 2015

2

3 Vården i Almedalen 2015 Inledning, s5 Tema: E-hälsa och innovation 3R de tre stora landstingen går före med modern informationsteknik, s9 Robotar men ställer etiska frågor, s11 Traditioner sinkar teknikutvecklingen, s13 Innovation ger tillväxt i vården, s15 Vill ha handslag om e-hälsoutvecklingen, s15 Ny teknik hjälper äldre, s17 Tema: Framtidens vård Kulturrevolution inom cancervården, s21 Framtidens patient är redan här, s23 Svalt politiskt intresse för personalfrågor, s25 Akut brist på sjuksköterskor kräver åtgärder, s27 Viktigt samverka över patientgränserna, s28 Almedalsprofilen: Sara Riggare, s31 Tema: Jämlik vård Flest men inte bäst, s35 Stroke kan förebyggas ändå görs det inte, s37 Nya riktlinjer för hjärtkärlsjukdom räcker inte, s39 Sjukvården och folkhälsopolitiken en hub för att uppnå jämlik hälsa, s41 Prostatacancer? Var god dröj, s43 Nu ska vården bli jämlik, s45 Tema: Läkemedelsframtid Forskning måste få ta plats, s49 Life Science dags för verkstad, s51 Kvalitetsregister kan göra Sverige attraktivt för läkemedelsforskning, s53 Almedalsprofilen: Anders Lönnberg, s55 Tema: Vård i utveckling Dold sjukdom dödlig i onödan, s59 Hopp om framtid för lungcancerpatienter, s61 Dags att se hela vårdkedjan vid psykisk sjukdom, s63 Underlätta samverkan, s65 Köer kortare men inte nog, s67 3

4 Stig-Björn Ljunggren

5 Vården i Almedalen 2015 veriges största folkuniversitet, kallar Anders Lönnberg Almedalsveckan i en artikel längre fram i denna rapport. S-politikern och regeringens Life sciencesamordnare är en av många som skyndat längst Visbys kullerstensgator mellan olika seminarier på temat vård och omsorg. Enligt arrangören av Almedalsveckan behåller vård och omsorg sin ställning som det största ämnet i Almedalen. Och intresset tycks fortsatt stort med fullsatta seminarier. Många frågor återkommer år efter år, men det går också att se tydliga trender i ämnesvalen. En sådan trend är vikten av digitalisering av sjukvården, där nye folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström vill att staten ska ta ett större ansvar när det gäller e-hälsan. Frågan lyfts också fram från patienthåll. Många kroniskt sjuka patienter är experter på sin egen sjukdom och skulle hellre sköta sina kontakter och provtagningar via nätet. Ett annat ämne i tiden rör personalbemanningen. Sjukvårdsministern hade inför Almedalsveckan kallat till en nationell samling för hälso- och sjukvården i syfte att hitta lösningar på vårdens kompetensförsörjning. Och frågan om hur vården ska kunna attrahera sjuksköterskor och övrig vårdpersonal och få dem att stanna kvar togs upp i flera seminarier. Ett tredje ämne rör den personcentrerade vården. En som har egen erfarenhet av att vara patient och som har idéer om hur patienterna själva ska kunna vara med och utforma sin egen vård är Sara Riggare, parkinsonpatient och doktorand vid Karolinska institutet som har utvecklat en modell för egenvård av parkinsonpatienter. Årets upplaga av Rapport Vården i Almedalen är den sjätte i ordningen och innehåller bland annat porträtt av Sara Riggare och Anders Lönnberg. Här speglas också diskussionerna om digitaliseringen av sjukvården, teknik och innovation som hjälpmedel i vården, vilka åtgärder som krävs för att Sverige återigen ska bli konkurrenskraftigt som forskarland och mycket, mycket mer. Rapporten samlar årets vårddebatt i fem olika teman: E-hälsa och innovation, Framtidens vård, Läkemedelsframtid, Jämlik vård och Vårdens utveckling. Almedalsveckan är över för denna gång, men diskussionerna lever kvar inte minst med denna rapport. stockholm augusti 2015 christina lucas, redaktör Rapporten har finansierats genom ovillkorat ekonomiskt stöd från organisationer och företag på vårdområdet. Gullers Grupp ansvarar för allt innehåll. 5

6 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer 6

7 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer Tema: E-hälsa och innovation Det finns ett stort engagemang för att utveckla e-hälsan, konstaterade Agneta Karlsson, statssekreterare på socialdepartementet på ett seminarium arrangerat av Inera som koordinerar landstingens och regionerns gemensamma e-hälsoarbete. Hon pekade på att e-hälsoutvecklingen kan effektivisera vården och öka tillgängligheten. Just tillgängligheten, att själv kunna sköta de årliga fysiska kontrollerna via nätet, var en av de saker Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet, lyfte fram på ett annat seminarium. Men gamla strukturer är ett hinder för innovationer. Alla säger att de är positiva till att införa ny teknik. Men jag möts ofta av att man samtidigt vill behålla de gamla arbetsmetoderna för säkerhets skull, hävdade Anders Henriksson, landstingsråd (S) i Kalmar. Förhoppningarna är att fler landsting ska följa initiativet från de tre stora regionerna och landstingen Skåne, Västra Götaland och Stockholm om en gemensam ITlösning för vården. För att det ska fungera krävs dock ett system som är standardiserat, har ett fackspråk som alla förstår, vara trådlöst och ha kommunikationsmöjligheter till patient, Försäkringskassan och apotek, framhöll Karin Båtelson, Läkarförbundet. Ny teknik, inte minst i form av robotar i vården, innebär stora möjligheter att effektivisera vården. Det är en utveckling som välkomnas av de flesta, men det är viktigt att pressa på patienterna den nya tekniken, framhöll författaren PC Jersild vid ett seminarium om de etiska aspekterna på den nya tekniken. 7

8 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer 8

9 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer 3R de tre stora landstingen går före med modern informationsteknik Sjukvårdspersonalens vardag är ett ständig hoppande mellan olika datasystem. Den omoderna informationsmiljön skapar stress och ökar risken för fel. Dessutom saknas möjlighet för kommunikation med patienten. Men inom fem år ska de tre största landstingen och regionerna ha ett integrerat it-system som utgår från användarnas behov. 3R är benämningen på det samarbete som Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Stockholms läns landsting inlett för att ta fram en gemensam lösning för hälso- och sjukvårdens skriande behov av ett modernt informationssystem. Tanken är att de tre stora landstingen ska gå före och sedan hakar de övriga 18 på. I Danmark är man redan igång och Mettemarie Tangen som är projektchef för Upphandling & Kvalitet på danska Sundhetsplattformen berättade på ett seminarium om deras erfarenheter. Hennes viktigaste råd var att prioritera personalens behov före itavdelningens och lägga stor vikt på funktionalitet före teknik. Karin Båtelson från Läkarförbundet hade en tydlig kravlista till politikerna: Systemet ska vara standardiserat, informationen ska vara efterfrågad och personalen ska i huvudsak registrera det som är avvikande, inte det som är normalt. Vidare måste det nationella fackspråket användas så att alla förstår varandra. Hon krävde också att systemet bara ska kräva en inloggning och nås överallt, det ska vara trådlöst och smart så man inte behöver börja om hela tiden. Informationen ska utgå från patienten och all information ska vara överblickbar. Dessutom måste det finnas kommunikationsmöjligheter till patient, Försäkringskassan och apotek. Ni måste också tänka på säkerheten. Vi vill inte att det ska gå att hacka sig in i våra journaler, tillade Karin Båtelson. FAKTA Hur landar vi Sveriges viktigaste förändringsresa inom hälso- och sjukvård? Arrangör: SLL, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Västsvenska arenan. 9

10 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer 10 PC Jersild

11 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer Robotar men ställer etiska frågor Robotar i vården innebär stora möjligheter att effektivisera vården, underlätta för vårdgivarna och ge patienterna ökad delaktighet och självbestämmande. Men användandet av robotar genererar även etiska frågor. När man för in robotar plockar man inte bara bort vårdgivarens lyft, utan också samtalet mellan två verkliga personer, menade Clara Lindblom (V), Stockholms stad. Att tekniska hjälpmedel inte ska användas som substitut för vårdpersonal utan för att effektivisera vården, betonades av flera. Tekniken får inte användas i besparingssyfte när det gäller personalinsatser, utan för att få bort tidstjuvar och ge medarbetarna mer tid för sociala kontakter, sade Barbro Westerholm (FP), ledamot i Statens medicinsk-etiska råd (Smer). Även om den generella åsikten under seminariet var att robotar kan stärka vård och omsorg och Barbro Westerholm att användandet bör uppmuntras, betonades att vårdbehovet och vårdtagarens eget beslut ska vara avgörande. Tekniken ska inte pressas på en patient, menade författaren PC Jersild. Han lyfte även fram att om man verkligen ska spara tid så måste tekniken vara användarvänlig. Sara Riggare, doktorand på KI, menade även att man tidigt behöver tydliggöra vem som ska ha tillgång till den data som tekniken samlar in, för att garantera patienternas integritet. FAKTA Roboten knackar på dörren hur kan ny teknologi stärka vård och omsorg? Arrangör: Stockholms Sjukhem, Statens medicinsk-etiska råd (Smer). 11

12 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer 12 Heidi Stensmyren

13 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer Traditioner sinkar teknikutvecklingen Gamla strukturer är ett hinder för innovationerna i vården. Varför är det omöjligt att boka läkartid på nätet? undrade Anne Carlsson, ordförande för Reumatikerförbundet och efterlyste en radikal modernisering av bokningssystem och hur vi har kontakt med läkare. Idag tvingas Anne Carlsson och andra reumatiker gå på årlig fysisk kontroll även när de mår bra. Det vill hon istället sköta via nätet. Jag kan klämma på mina leder digitalt. Fredrik Löndahl, ordförande för Diabetesförbundet, konstaterade att det finns många innovationer som skulle hjälpa diabetiker. Men Sverige ligger långt efter. Vad är då orsakerna till att det är så svårt att införa digitala system som skulle underlätta för patienterna och spara miljoner i vården? Anne Carlsson menade att patientdatalagen är ett stort hinder medan Fredrik Löndahl ansåg att lagen är ett svepskäl för att slippa göra förändringar. Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbund, tycker inte att hennes yrkeskår skulle vara särskilt teknikfientlig. Vi älskar ju ny teknik. Men det är stenstopp på alla beslutsnivåer. Ansvaret är som en tvål. Hon skulle till exempel välkomna en smart mobilapp för att kunna boka tid hos sin doktor. Frånvaron av smidiga tekniska lösningar återkom hela tiden i diskussionen. Läkaren Karin Träff-Nordström efterlyste ett journalsystem som kan kommunicera med patienten. Vi kan inte ens få en gemensam läkemedelslista. Patienterna blir förvånade när vi inte vet vilka mediciner de fått tidigare. Landstingspolitikerna på seminariet höll med om att det går alldeles för trögt. Alla säger att de är positiva till att införa ny teknik. Men jag möts ofta av att man samtidigt vill behålla de gamla arbetsmetoderna, för säkerhets skull, sade Anders Henriksson (S), landstingsråd i Kalmar. Anders Åkesson (MP) regionråd i Skåne, menade att det först och främst handlar om vem vården är till för. Utgår man från det perspektivet så kanske det leder till förändrade arbetssätt. Vem är vi till för, vart är vi på väg och vad är skälet? Då tror jag att man bygger ersättningsmodeller efter det. Och i en del fall måste man faktiskt tvinga människor framför sig. Alla får man inte med sig från början men man måste lära sig det. De tre stora regionerna och landstingen Region Skåne, Västra Götaland och Stockholms läns landsting (SLL) är otåliga och har gått samman för att snabbare införa ny teknisk miljö i vården. Det är svårt att samordna 21 landsting. Det ska vi vara ärliga om, sade Daniel Forslund (FP) som är innovationslandstingsråd på SLL. Han tycker att de tre stora regionerna har bättre förutsättningar att gå före i den här frågan och sedan bjuda på den kunskapen till andra landsting. Landstingspolitikerna är positiva till delfinansierade satsningar. Vi måste tänka tillväxt, sjukvården är en del av detta. Diskussionen om beröringsångest måste vi lämna bakom oss. Jag är positivt inställd till bra och konstruktiv samverkan med näringslivet för att kunna utveckla nya och spännande produkter, sade Anders Åkesson. FAKTA Same procedure as last year eller äntligen innovationer för kroniskt sjuka? Arrangör: Sanofi Medverkande: Anders Henriksson (S), LS ordförande, Landstinget i Kalmar, Daniel Forslund (FP), innovationslandstingsråd, SLL, Anders Åkesson (MP), regionråd, Region Skåne, Anne Carlsson, ordförande, Reumatikerförbundet, Fredrik Löndahl, ordförande, Diabetesförbundet, Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges läkarförbund, Karin Träff-Nordström, ordförande, Svensk Förening för Allmänmedicin, Johanna Adami, avdelningschef Hälsa, Vinnova. Kontakt: Anna Käll, Janssen, , 13

14 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer 14 Ebba Busch Thor

15 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer Innovation ger tillväxt i vården Ett skifte i synen på tillväxt och en kulturförändring kring innovationer är två förutsättningar för att skapa tillväxt inom svensk hälso- och sjukvård. Cirka 1,5 miljoner svenskar är anställda inom offentlig sektor. Detta skapar stora möjligheter för tillväxt och innovationer. Frågan är om det går att skapa tillväxt, utan att förlora kvalitet i vården. Det menar Johanna Adami, avdelningschef för Hälsa på Vinnova. Det krävs dock att vi ser på tillväxt på ett annat sätt än tidigare, enligt henne. Ska vi tjäna pengar på våra patienter? Nej, tillväxt handlar om att premiera innovationsklimatet så att fler kan undvika att bli sjuka. Då kan de jobba istället och på så sätt minskar vi sjukfrånvaron. Samtidigt menar flera innovatörer att det finns en motvilja att tänka nytt inom offentlig sektor i allmänhet och på landstingen i synnerhet. Detta leder till att svenska innovationer har svårt att konkurrera på den svenska marknaden, trots att deras idéer förbättrar vården på flera andra marknader. Vid sidan av den konservativa hållningen till nya innovationer är det en utmaning att kostnaden ligger på ett ställe och vinsten på ett annat. Klas Palm, doktorand i kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet, konstaterade att regionbildningen bidrar till att det blir lättare att se den totala samhällskostnaden. FAKTA Hälso- och sjukvården som tillväxtmotor Arrangör: Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Region Jönköpings län, Region Örebro län, Region Östergötland Vill ha handslag om e-hälsoutvecklingen Det finns ett stort engagemang för e-hälsa men också utmaningar, konstaterar Agneta Karlsson, statssekreterare på socialdepartementet. E-hälsoutvecklingen kan effektivisera vården och öka tillgängligheten. Patienterna vill vara delaktiga och ta ansvar och politikerna vill öka sysselsättningen och exportera svensk kunskap. Men utvecklingen är både snabb och ojämn. Det är till exempel fortfarande många inom hälso-och sjukvården som använder fax. Enligt Agneta Karlsson måste staten ta ett större ansvar. Det handlar inte så mycket om nya miljarder som att tillsammans med landstingen och huvudmännen få till ett handslag kring en gemensam vision, strategi och målbild för e-hälsoområdet. Ansvarsfrågan har varit alldeles för otydlig, enligt Karlsson. Det välkomnades av Anders Henriksson (S), landstingsråd i Kalmar. Sedan måste innovationskraften släppas lös genom att prova, testa och utveckla nya produkter, något som också kan bidra till att göra e-hälsoutvecklingen mer jämlik över landet, framhöll han. Agneta Karlsson och Anders Henriksson var överens om tre viktiga åtgärder för att komma vidare: Ta efter Sahlgrenska universitetssjukhuset och lyft ITfrågorna till ledningsnivå. Involvera personalen, många bra system används inte på grund av brist på kunskap och utbildning. Involvera patienterna, låt dem bidra i att utveckla och prova ut e-hälsolösningar. FAKTA Nationella ambitioner inom e-hälsoområdet regeringens tankar om arbetet fram till 2018 Arrangör: Inera 15

16 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer 16

17 Almedalen 2015: E-hälsa och innovationer Ny teknik hjälper äldre Bilden av framtidens äldrevård framställs ofta som dyster, men teknikutvecklingen gör att det finns skäl att se ljust på framtiden. Det var budskapet när teknikutvecklingen i äldreomsorgen diskuterades. Teknikutvecklingen kan spara resurser och frigöra mer tid för omsorg. Tekniken kan även öka individualiseringen och förbättra omvårdnaden. Som i Västerås, där modern teknik sedan flera år tillbaka är en del av äldreomsorgen. I Västerås kan de äldre välja om de vill ha e-hemtjänst, det vill säga tillsyn i hemmet via kamera. Det är ett alternativ till att det till exempel kommer in folk i hemmet på natten, sade Eva Sahlén, direktör i Västerås stad. De äldre väljer själva hur ofta kameran ska slås på och får en lugnare natt utan spring. Dessutom ger det ökat inflytande över vardagen. Eva Sahlén menade att mantrat att teknik inte får ersätta människor ligger som en våt filt över vård och omsorg. Med den inställningen skulle rullatorn, som ju ersätter någon som håller mig under armen, ha det svårt om den uppfanns idag. Hon fick medhåll från Anders Ekholm, vice vd för Institutet för framtidsstudier: Nu har vi möjlighet att ge många bättre och mer individualiserad service som dessutom ofta är billigare för skattebetalarna. Är det då etiskt försvarbart att inte införa den tekniken? FAKTA Hur möter vi äldres behov av omsorg år 2030? Arrangör: EY 17

18 Almedalen 2015: Framtidens vård 18

19 Almedalen 2015: Framtidens vård Tema: Framtidens vård Vården måste lära sig att möta de patienter som själva vill engagera sig i och påverka sin vård, framhöll en av Almedalsveckans mest uppmärksammade debattörer. Som parkinsonpatient träffar Sara Riggare sin neurolog en timme per år. Hon har räknat ut att hon övriga timmar om året ägnar sig åt egenvård. Vården bygger på ett felaktigt antagande, det vill säga att läkaren alltid vet mest och bäst, säger Sara Riggare. Till stor del handlar det om att ändra attityder, framhöll Melvin Samsom, sjukhusdirektör på Karolinska universitetssjukhuset. Men det är en resa som består av många små steg, beskrev han. Ökad patientmedverkan är också en nödvändighet om vården ska klara bemanningen i framtiden, enligt en utredning om framtidens sjuksköterskebrist. En annan lösning på personalbristen i vården är att se över vem som gör vad. En stor potential finns i de många vårdutbildade med utländsk bakgrund som nu kommer till Sverige. De är en enorm outnyttjad resurs och regeringen diskuterar just nu hur vi ska hitta snabbspår för dem, säger Agneta Karlsson, statssekreterare på socialdepartementet. 19

20 Almedalen 2015: Framtidens vård 20 Else-Britt Jarfelt

21 Almedalen 2015: Framtidens vård Kulturrevolution inom cancervården Den personcentrerade vården är på väg att få ett genombrott i svensk cancervård. Patienten ska få allt större möjlighet till inflytande, insyn och delaktighet i planering och utformning av sin vård. Else-Britt Jarfelt har myelom, en cancersjukdom som uppstår i benmärgen. Under ett seminarium i Almedalen berättade hon om hur hon under drygt tio års tid behandlats för sin cancer. Hon har medicinerats och transplanterat, fått biverkningar i form av hjärtsjukdom och mött många olika läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal genom åren. På det hela taget är Else-Britt Jarfelt nöjd med det bemötande hon har fått, men med några undantag. Som när hon berättade för en hjärtläkare att hon nog inte borde äta den medicin han ville ge henne eftersom hon samtidigt behandlades för sin cancer. Han sa: här kan vi bara tänka på hjärtat och så gick han. Hennes berättelse är ett exempel på ett bemötande och en inställning långt ifrån den som en personcentrerad vård innebär. Det vill säga att respektera och bekräfta personens upplevelse och tolkning av sin sjukdom, att personen är i centrum och så långt som möjligt inkluderas i alla vårdbeslut och processer. Det kan låta självklart och frågar man så är det många inom vården som hävdar att de arbetar personcentrerat. Men alla gör det inte och alla gör det inte hela tiden, konstaterade Inger Ekman, professor och föreståndare för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet. Hon redogjorde för forskningsresultat kring effekterna av en personcentrerad vård. Patienter känner sig tryggare och rapporterar högre livskvalitet. Vården leder till färre sjukhusinläggningar och en radikalt förkortad slutenvårdtid, vilket ger både en reduktion av vårdkostnader och en möjlighet för patienten att vara delaktig. Personcentrerad vård är en effektiv vård, slog Inger Ekman fast. Ingen säger sig vara emot personcentrerad vård, men att det ändå går långsamt för synsättet att få fäste, betonade hon. Det pågår en kulturförändring där gränser mellan professioner rivs ner i takt med att en mer personcentrerad vård växer fram. Det är en förändring som tar tid, men som inte behöver vara ett politiskt slagfält, menade Christoffer Bernsköld, socialdemokratiskt regionråd i Region Östergötland: Personcentrerad vård handlar egentligen inte om politisk inriktning utan om styrnings- och ledningsfilosofi och den behöver inte vara ideologisk. Bred patientmedverkan kräver en bred politisk bas. FAKTA Vad vinner cancervården när vi tar tillvara patientens perspektiv? Arrangör: Takeda i samarbete med Dagens Medicin Agenda Medverkande: Christoffer Bernsköld (S), regionråd, Region Östergötland, Elisabeth O Karlsson, verksamhetschef, Cancercentrum Norrlands universitetssjukhus, Inger Ekman, professor och föreståndare, Centrum för personcentrerad vård, Göteborgs universitet, Margareta Albinsson, utvecklingsstrateg, Region Skåne, Else-Britt Jarfelt, patientföreträdare. Kontaktperson: Carl-Johan Glans, Takeda, , 21

22 Almedalen 2015: Framtidens vård 22 Carina Nordqvist Falk

23 Almedalen 2015: Framtidens vård Framtidens patient är redan här Det finns ingen enskild snabb lösning på de problem vi står inför, sade Melvin Samsom, sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset, när han beskrev de nödvändiga förändringarna vården står inför. Systemet är komplext och den framkomliga vägen är att ta många snabba, små babysteps och justera längs vägen för att skapa ett hållbart system där passiva patienter blir aktiva personer, där läkarna går från att vara gudar till guider och vården blir individuell och värdebaserad. Mycket handlar om attitydförändringar menade Melvin Samsom och fick medhåll från Carina Nordqvist Falk, ansvarig för programmet för Framtidens sjukvård i Region Skåne. En som personifierar framtidens patient det vill säga som engagerar sig och påverkar sin behandling, är Sara Riggare. Som parkinsonpatient och forskare i hälsoinformatik, träffar hon sin neurolog en timme per år. Hon har lyckats optimera sin avancerade medicinering och blivit en förebild för många andra parkinsonpatienter. Genom att fördröja behovet av avancerad vård spar samhället resurser som motsvarar en skötersketjänst per år, konstaterade hon och gav tre råd: Vården måste lära sig möta patienter som hon själv. Patienterna behöver lära sig själva vad som är möjligt. Ersättningssystemen måste göras om så att de premierar egenvård, både för patienten och för vården. Det viktigaste steget för att kunna engagera sig i sin egen vård och behandling är att patienter får tillgång till sin journal digitalt. Det var Sara Riggare och Melvin Samsom överens om. FAKTA Sjukvårdens nya uppdrag att möta framtidens patient Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Karolinska Universitetssjukhuset 23

24 Almedalen 2015: Framtidens vård 24 Agneta Karlsson

25 Almedalen 2015: Framtidens vård Svalt politiskt intresse för personalfrågor En av hälso- och sjukvårdens allra största utmaningar är personalbristen. Trots att Sverige ligger högt upp på OECD-listorna över god vård, frisk befolkning och lågt antal vårdbesök per capita, återkommer larmrapporterna om bristen på medicinsk kompetens. Den stora utmaningen verkar vara att få rätt person att göra rätt sak i vården. Vi politiker har historiskt engagerat oss alldeles för lite i personalfrågorna, konstaterade Agneta Karlsson (S), statssekreterare på socialdepartementet. Med facit i hand har vi överlåtit alldeles för mycket till tjänstemännen och vi borde ha diskuterat en del strategiska beslut kring yrkesgrupper betydligt mer. Region Skånes budskap var att det är många aktörer som måste samverka för att lösa personalbristen. Vi har testat mottagningar där välskötta patienter med astma, kol och diabetes möter sjuksköterskor i första hand. Det är mer kostnadseffektivt och dessutom utvecklande för medarbetarna, berättade Birgitta Södertun, ledamot i beredningen för framtidens hälso- och sjukvård i Region Skåne. En stor potential finns också i de många vårdutbildade med utländsk bakgrund som nu kommer till Sverige. De är en enorm outnyttjad resurs och regeringen diskuterar just nu hur vi ska hitta snabbspår för dem, sade Lars Mogensen Agneta Karlsson. Och så måste vi berätta för invånarna att det faktiskt är okej och säkert att träffa en sjuksköterska istället för en läkare, sade Birgitta Södertun. FAKTA Gör rätt person rätt sak i vården? Arrangör: Region Skåne, Västra Götalandsregionen 25

26 Almedalen 2015: Framtidens vård 26 Anders Axelsson

27 Almedalen 2015: Framtidens vård Akut brist på sjuksköterskor kräver åtgärder Bristen på sjuksköterskor var ämnet för flera seminarier i Almedalen. Vanligaste frågorna var: Hur lockar vi sjuksköterskor till vården och hur får vi dem att stanna kvar? År 2014 gjordes det en uppskattning om att det saknades cirka sjuksköterskor i Sverige. Enligt Anders Axelsson, analytiker på Region Skåne, kommer det fram till år 2035 Oskar Nilsson finnas en stor risk för ökad brist på både grundutbildade sjuksköterskor och specialutbildade. Region Skåne har därför bett SCB ta fram underlag till en rapport om sjuksköterskebristen. Utredarnas slutsats är att det krävs flera åtgärder för att öka rekryteringen och behålla den personal som redan finns. Några av förslagen är: ändra sjuksköterskeutbildningen, bättre handledning, inför en kompetensmix som innebär att personalen varvar olika arbetsuppgifter, skapa tydliga utvecklings- och karriärvägar samt se över de administrativa rutiner som skapar mycket stress och frustration. Dessutom pekar utredarna på behovet av ökad patientmedverkan och tekniska innovationer. En undersökning gjord av Universum där drygt 1400 sjuksköterskor svarat, visar att de prioriterar trygghet på jobbet, karriärmöjligheter och ett tydligt ledarskap. Lönen hamnade först på 19:e plats av 40 attribut. På Danderyds sjukhus satsar man på utvecklingsmöjligheter för att kunna behålla akutsjuksköterskor som annars skulle sluta. Vi jobbar systematiskt med att visa vilka utvecklingsvägar som finns på sjukhuset, säger HR-direktör Lena Henning. FAKTA Klarar sjukvården framtidens kompetensbehov? Arrangör: Statistiska centralbyrån (SCB), Region Skåne Hur kan vi attrahera sjuksköterskor till akutsjukhusen? Arrangör: Danderyds sjukhus 27

28 Almedalen 2015: Framtidens vård Viktigt samverka över patientgränserna Patient- och funktionshindersorganisationernas delaktighet i utformningen av hälso- och sjukvården blir allt mer intressant för stat och landsting. Men det ställer samtidigt krav på organisationerna att se över sina roller, var utgångspunkten när Vårdanalys presenterade en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen. Många av de större organisationerna tappar i medlemsantal, samtidigt som det växer fram nya organisationer och organisationsformer. Inte minst efterfrågar den offentliga sektorn ibland ett bredare patientperspektiv på frågor som e-hälsa och patientsäkerhet, och där skulle organisationerna behöva samverka, enligt Vårdanalys. Jag skulle önska att samverkan var bättre, kanske kan vi hitta en gemensam arena, sade Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung. Tove Lindahl Greve, verksamhetschef på Ung Cancer, tyckte att rapporten visade på stor potential för patientorganisationerna. Men den potentialen kräver mycket mod från alla inblandade och ork, sade hon. Vårdanalys rekommendation till regering, myndigheter och landsting var att utveckla strategier och rutiner för att ta vara på patient- och funktionshindersrörelsens kompetens. Regeringen bör också se över statsbidragen i takt med att sätten att organiseras ändras, något som fick stöd av Anders Andersson, distriktsordförande för Kristdemokraterna i Kalmar län: Statsbidraget har varit konserverande. Därför har funktionshindersrörelsen för mycket av tal över sig, hävdade han. FAKTA Sjukt engagerad hur ser framtidens patient- och funktionshindersrörelse ut? Arrangör: Myndigheten för vårdanalys 28

29 Almedalen 2015: Framtidens vård 29

30 Almedalen 2015: Framtidens vård 30

31 Almedalen 2015: Framtidens vård Almedalsprofilen: Sara Riggare Vården bygger på ett felaktigt antagande att läkaren alltid vet mest och bäst, säger Sara Riggare. Hon fick sin parkinsondiagnos när hon var 32 år. Nu forskar hon om hur självstudier kan förbättra hälsan för parkinsonpatienter. Hennes namn dyker allt oftare upp i medierna. Och när Dagens Medicin listar vårdens 100 mäktigaste finns Sara Riggares namn med. Almedalsveckan har varit lagom fullspäckad, säger hon, med medverkan i totalt fem arrangemang, som samtalsledare, föreläsare eller paneldeltagare. Jag gillar att nätverka och Almedalen är en väldigt spännande vecka. Men det både tar och ger energi. Ett gemensamt tema för de arrangemang som hon deltar i är patientmakt. Ett ord som Sara Riggare själv tycker är missvisande. Jag pratar hellre om patientkraft. Jag vill inte ha makt, jag vill ha inflytande. Sara Riggare använder begreppet Ikea-vård: vård i tre nivåer, där patienten själv har möjlighet att välja vilken vårdnivå som man vill ha. Den mellersta nivån skulle vara ungefär som vården är nu. På den lägre nivån kan man få hjälp med allt, eller för att använda en Ikea-liknelse, både planera köket och få det hemkört och installerat. På den övre nivån kan man använda Ikeas verktyg för att planera och själv bygga upp köket. Men man kan också, om man misslyckas och dörren hamnar snett, vända sig till Ikea och få hjälp. Ett system inom vården som stödjer den nivån skulle ge oanade krafter. Man skulle släppa loss patientkraften, och då kan det hända hur mycket som helst, säger hon. Den möjligheten finns dock inte inom vården idag. Om Sara Riggare behöver träffa sin neurolog får hon vänta i minst tre månader. Som så många andra kroniskt sjuka har hon därför bokat in tider en gång i halvåret för säkerhets skull. Och därigenom belastat vården i onödan. Såväl vården som patienterna tror att vården har större betydelse än den har. Jag själv ägnar timmar om året åt egenvård och träffar min neurolog en timme om året. Jag vill inte ha fler timmar i vården. Jag vill använda vården för att nå hälsa. Sara Riggare är i grunden miljöingenjör. Sedan tre år tillbaka är hon doktorand vid Karolinska institutet där hon har utvecklat en modell för egenvård av parkinsonpatienter. Hon sitter även med i regeringens Life science-satsning och är engagerad i flera internationella organisationer. Hon reser runt, deltar i internationella konferenser och berättar om sina erfarenheter och sin forskning. På sin blogg slår Sara Riggare fast att hon är Not patient but im-patient. Och det har hon anledning att vara. Även om henne forskning på Karolinska institutet har bidragit till att förbättra hälsan för såväl henne själv som för de Parkinson- och MS- patienter som ingår i forskningsprojektet, har hon inte allt för höga förhoppningar om att forskningsresultaten snabbt kommer att spridas. Idag tar det i genomsnitt 17 år för forskningsresultat att leda till förändringar i vården, konstaterar hon. 31

Rapport: Vården i Almedalen 2011

Rapport: Vården i Almedalen 2011 Rapport: Vården i Almedalen 2011 Inledning, s5 Krönika Almedalen 2011, av Per Gunnar Holmgren, s6 Tema Äldrevård Välkända problem inom vården, s9 Att bli gammal i ny tid, s11 Nya föreskrifter kan minska

Läs mer

Distriktsläkaren. Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet

Distriktsläkaren. Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet Distriktsläkaren Nr 4 2014 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Ledande frågor 13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel Karlsson och Per Gunnar Holmgren &1 Vi kan styra

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

Nya behov, ny välfärd

Nya behov, ny välfärd Nordiska Välfärdskonferensen 2012 Nya behov, ny välfärd genom samverkan Nordiska Välfärdskonferensen i Göteborg 14-16 november 2012 arrangerad av Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA 1 Välkomna......

Läs mer

Distriktsläkaren. DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården. Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

Distriktsläkaren. DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården. Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkaren Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården Svenska Distriktsläkarföreningen Ledare Distriktsläkaren Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin ORDLISTA AT Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Framtidens. Bemanningsföretag som främjar vården

VÅRD & OMSORG. Framtidens. Bemanningsföretag som främjar vården HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.FRAMTIDENSVÅRD.NU Nr 2 MAJ 2014 ANNONS Framtidens VÅRD & OMSORG Missa inte VIRGINIA MASON Framgångsrik metod för att förbättra

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Ojämn puls ETT NUMMER OM FÖRMAKSFLIMMER. Kan 6 000 slippa stroke varje år? FORSKNING FÖR LIVET

Ojämn puls ETT NUMMER OM FÖRMAKSFLIMMER. Kan 6 000 slippa stroke varje år? FORSKNING FÖR LIVET ELDSJÄLEN Reser jorden runt för att bota flimmer SIDAN 8 SJUKHUSET De ser hela patienten SIDAN 16 PATIENTEN Lill-Babs fick flimmer på scen SIDAN 30 LANDSTINGEN Lär av världens bästa sjukhus SIDAN 38 FORSKNING

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

Nationell Finsamkonferens. 10 11 april 2013 i Skövde

Nationell Finsamkonferens. 10 11 april 2013 i Skövde Nationell Finsamkonferens 10 11 april 2013 i Skövde Nu börjar det! 3 Nationella rådet och fem strategiska fokusområden Per-Arne Andersson 4 Arbetsförmedlingen om arbetsmarknadsläget i landet Clas Olsson

Läs mer

Riksförbundet Sällsynta diagnosers Europlan-konferens den 26 november 2012

Riksförbundet Sällsynta diagnosers Europlan-konferens den 26 november 2012 Riksförbundet Sällsynta diagnosers Europlan-konferens den 26 november 2012 Riksförbundet Sällsynta diagnosers Europlan-konferens den 26 november 2012 Konferensdokumentation Innehåll Inledning 3 Referat

Läs mer

Sällsynta dagen 2012. Då det sällsynta blev vanligt!

Sällsynta dagen 2012. Då det sällsynta blev vanligt! Sällsynta dagen 2012 då det sällsynta blev vanligt 1 Sällsynta dagen 2012. Då det sällsynta blev vanligt! Vad sades, gjordes och vilka blir följderna? 2 Sällsynta dagen 2012 då det sällsynta blev vanligt

Läs mer

En rapport från Världsdiabetesdagen 2012 och den nationella konferensen Hur tar vi initiativet i kampen mot diabetes? i Stockholm den 14 november

En rapport från Världsdiabetesdagen 2012 och den nationella konferensen Hur tar vi initiativet i kampen mot diabetes? i Stockholm den 14 november En rapport från Världsdiabetesdagen 2012 och den nationella konferensen Hur tar vi initiativet i kampen mot diabetes? i Stockholm den 14 november 2012. Mötet arrangerades av det Nationella Diabetesteamet

Läs mer

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Distriktsläkaren Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Ledare Läkaren är ledaren Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) Styrelse: Ove Andersson

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

DRG lagt på is. av regeringens utredare. WHO: Görs inget går världen mot en post-antibiotisk era. Hur ska Sverige få fler donatorer?

DRG lagt på is. av regeringens utredare. WHO: Görs inget går världen mot en post-antibiotisk era. Hur ska Sverige få fler donatorer? LEDAREN: Glädjande svängning av regeringens utredare Sidorna 4-5 Dr Snake Sidan 3 TIDSKRIFT FÖR DRYGT 18. 000 SJUKHUSSPECIALISTER UTGIVEN AV SJUKHUSLÄKARNA NR3/2014 TEMA: VÄSTMANLAND DRG lagt på is POLITIKERNA

Läs mer

EXTRA JUBILEUMSNUMMER! 25 år!

EXTRA JUBILEUMSNUMMER! 25 år! EXTRA JUBILEUMSNUMMER! 25 år! Grattis på födelsedagen! Grattis på födelsedagen! Med den här tidningen fyller du som läsare 25 år. Så låt oss bjuda dig på en historisk tidningstårta! t Den är vårt tack

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Jakten på effektivitet. några exempel på mod och metod

Jakten på effektivitet. några exempel på mod och metod Jakten på effektivitet några exempel på mod och metod Jakten på effektivitet några exempel på mod och metod Upplysningar om innehållet: Anders Nilsson, anders.nilsson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Smartare välfärd. En rapport om hur teknologi kan ge oss smartare välfärd

Smartare välfärd. En rapport om hur teknologi kan ge oss smartare välfärd Smartare välfärd En rapport om hur teknologi kan ge oss smartare välfärd Januari 2012 Smartare välfärd En rapport om hur teknologi kan ge oss smartare välfärd Vi har för länge sedan lämnat diskussionen

Läs mer

Patientdata. brist och överflöd i vården. Mats Utbult (red), Anna Holmgren, Ragnhild Larsson, Claes Leo Lindwall

Patientdata. brist och överflöd i vården. Mats Utbult (red), Anna Holmgren, Ragnhild Larsson, Claes Leo Lindwall Patientdata brist och överflöd i vården Mats Utbult (red), Anna Holmgren, Ragnhild Larsson, Claes Leo Lindwall TELDOK Rapport 154 2004 Fler rapporter om IT i hälso- och sjukvård... Frilansjournalisten

Läs mer

FRAMTIDENS VÅRD - UTFORSKARFASEN. Bil 1 Svar från framtidsagenterna/avdelning 2014-11-10 VÅRDFÖRBUNDET

FRAMTIDENS VÅRD - UTFORSKARFASEN. Bil 1 Svar från framtidsagenterna/avdelning 2014-11-10 VÅRDFÖRBUNDET FRAMTIDENS VÅRD - UTFORSKARFASEN Bil 1 Svar från framtidsagenterna/avdelning 2014-11-10 VÅRDFÖRBUNDET 1 Bakgrund I arbetet med att utveckla Vårdförbundets idé om vården har 120 framtidsagenter med hjälp

Läs mer

Sineva Ribeiro. Dialog bättre än strejk. Alkohol, psoriasis. LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om. Forskningen

Sineva Ribeiro. Dialog bättre än strejk. Alkohol, psoriasis. LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om. Forskningen Ut med A4, in med G5 Vinn signerade 438 dagar Forskningen gör framsteg Nr 1 2014 Alkohol, psoriasis & klass LO & Svenskt näringsliv bryter arm MP, C & M talar ut om vården Sineva Ribeiro Dialog bättre

Läs mer

Nya etiska riktlinjer för hjärt lungräddning

Nya etiska riktlinjer för hjärt lungräddning Sanningen om J S Bachs ögonkirurgi KULTUR»Vart är den svenska sjukvården på väg?«lt DEBATT Nya rekommendationer för akut faryngotonsillit KOMMENTAR, RAPPORT Läkartidningen.se nr 3 4/2014 organ för sveriges

Läs mer