Niklasljungbtom2ärledamot,tomtlmarkansvarig Reine Hernodh I år ledamot' fastighetsfrågor Matitda Klintemård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Niklasljungbtom2ärledamot,tomtlmarkansvarig Reine Hernodh I år ledamot' fastighetsfrågor Matitda Klintemård"

Transkript

1 BRF MajroParkenl Ore.nr ARsneoovlsNlNc 214 sid 1 F ÖRVALTNINGSBERÄTTEL SE StyrelsenforBostadsrättsftireningenMajropartelr-(]! )fårhärmedavge årsredovisnin g ftlr rzik"r,,kupsarei ZO t A-O '31 Verksamheten Allmönt om verksamheten Bostadsriittsloreningen Majroparkenl som bildades 1gg6,äger byggnadernlnå fastigheten Flackstången 1 i gri["6., "Stockholm stad. eyggnadernayöfördes mellan åren i vilken man upplåter lägenheter u"r, tutui*r. ioi'ät"" innehas med tomträfi' Föreningens huwdsakliga anoamår ätr attiftireningen hus upplåta bostadslägenheter fiir permanent boende åt ftireningens medremmar. Förening;;;g;t:finns registr"rät ho* bolagsverket senast april 25. Styrelsen har efter ordinarie fiireningsstämma 2OM'A4'24 haft foljande sammansättning: Runeliljegren2äIledamot,ordforandeochkassör Gunnar SandeII 2 fu ledamot' vice ordfiirande Jan-Eric Samuelsson 1 fu ledamot' fastighetsansvarig Niklasljungbtom2ärledamot,tomtlmarkansvarig Reine Hernodh I år ledamot' fastighetsfrågor Matitda Klintemård 1 år suppleant' tf sekreterare Nils Eklöf 1 år suppleant Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas av två i fiirening av ledamöterna' Stiimmanvaldefoljandepersonertillvalberedningen orettar: lngnd Harris Port 33 tuänicat'lorrhed Port 35 Elaine Hasselblad Port 41 Liselott Söderström Port 41 Stiimman valde ftiljande personer till portombud flor ett år: Yvonne Rauma-Cassel Port 31 Ingrid Harris Port 33 McnicaNorrhed Port 35 t

2 BRF MajroParkenl Org.nr sid 2 GöstaLundqvist Elise Vuori Perez Liselott Söderström port 37 port 39 port 41 Val av revisorer: Bo Revision valdes som revisor och revisorssuppleant Föreningens fastighet, Flacktangen 1 som uppftirdes T:1lT bestar av 4 bostadshus med tillsammans 6 tråpphus må adress Majiovagen : Fastigheten innehåller 88 st miljövarudeklarerade båstader uppråtna -.å uort*asrätt. Förening"trr 88 bostäder lordelar sig enligt ftiljande: 32 sf 5 rok, 11 si4 rok, 15 st 3 rok' 28 st 2 rok och2 st 1 rok Föreningen har 3st gårdshus som inhyser cykelforråd lägenhetsfiirråd och komposter' Ett fiiirde gårdshus åi r.a* ZOOZ onaiigtiiu noreningslokal ftir fest' övernathring och hobbyverksamhet- I foreningen finns även möjlighet att parkera sin bil antingen i våra 34st garage eller 23st utomhusplatser med e1ler utan el mot avgrft' Styrelsen har under året hållit 11 protokollftjrda sammanträden (nr )' Under året har foreningen inte haft några anstä1lda. Styt"it.u*oden ft)r är214 om 88' kr har utbetalats' Till deua kommer skatter och sociala avgifter' AB Rådstomet har liksom tidigare skött den ekonomiska redovisningen. Revisorer har under verksamhetsåret varit Bo Revision' Den periodiska underhållsplanen fol fastigheten som lifosas har uppdaterats och ft'ljs kontimrerligt av styrelsen åch frstigft"ttöppen. Fastigheisservice har under året skett i egen resi utan arvode. Fastigheten iir firltviirdeftirsåikrad. i IF Försiikringar- Marken innehas som tomträtt genom avtal som löper på 1 år i taget. Nuvarande avtj som löper med en årlig avgift pä242'- gäller Ett nytt tomträttsavtal har tecknats for en ny l årsperiod fram t'o'm' Detnyaaltaletinnebeirensuccessivhöjningavavgäldenfram-t.9.m.2i! Därefter ligger avgiften fast med en årlig avgia pa ::z'ooo:- t'o'm' tto3nirrg.n ar Äearatiaa i fbreningens ekonomiska plan framåt i tiden. fastighetens taxeringsvåirden år 214?ir: Biggnader, bostialer Mkr 61' gyä;ttaa"t,lokaler 1'61 M;[, bostäder B'6ao Mark,lokaler '396 Totalt 86'57

3 BRF MajroParkenl Org.nr 7696A-4352 sid 3 Föreningens lån, som ligger hos SBAB' har fibljande villkor: Belopp Mkr Räntesats % per Villkorsändringsdag 12, ,84 3, Summa snittr?inta 2,32 (2,93 fu213 ) Investeringslån Bottenlån? x) 'i;!l! 'råi\,-ot,r r',41. Rörligt Bottenlån 3man + rs.oöö zorq-oo-zz 2'3-O Bqtt"nlå" x) Lanet har amorterats med 4 kr under 2t4' S'BAB innehar 4st Datapantbrev om totalt 58'935'6 kr' Föreningen har under året haftfortlöpande avtaljör tiönster med o naattoä"t (Ekonomisk administration) Kone Hissar (Hissar) o Jourman (Jour) a Kraft & Kultur (El) o Forh:m Viirme g3 iirrvzirme/varmvatten) o Jannes Mekanik J"n r*ia".service (underhåll komposterna) o ComHem (Kabel-TV) o Plantera Med Mera (Trädgårdsarbete) o R.A. Trädgård (Snöröjning) il Rena AvloPP (AvloPPsrensning) r: Danderyds Sotam (Ventilationskonroll/besiktning) o Topp piat louu (Diverse plåtarbeten) n roäi Light (Byte av utebelysning med LED lampor) o IWA21 (Fönsterrenovering) väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Föreningensunderhållsplansombifogassträckersigframti]t 276. I'l#f:":#'r#:i7 meddelandentill medlemmarna under året. samarbetet och utbvtet av information har fortsatt m"d aogrrinsande bostadsrzittsforeningar (Fyrklövern)' o Föreningslokaten har under 214 bokats vid 5 tillftillen' o Vi har haft "n g"*""tam vårstädning och en höststiidning' s Samma leverantör som f'g' år har anlitats for snöröjning' o Frivilliga medtemm"itt"t"ft:afpt till att bygga en trätrappa vid matavfallstunnomq ommålning "" s;;;&g; å*t rug"i"s/"tuvtt?n ofo vid jordlotter' o I vår vzi:rne- och vattencentrar h* J;;;"*åt", instailerats for att'nderlätta avl,iming av i"rrrp"rut*en på returvattnet i tappvattensystemet' odenomfattandefonsterrenoverlngensompåbörjad1su1der213(l(i'962':-)'slutfordes under 214 for en resterande t ort tuållrg' SOI'OO:-' Fortfarande återstår en delq

4 BRF MajroParkenl Ors.nr 7696A-$52 sid 4 garantiarbeten under 2A 1 5' Fömyad obligatorisk ventilationskontroll OVK har genomforts efter nedslag från en besiktning som gjordes under 2t3.Coataot protolioll har nu erhållits' Ny besiktning planeras ske 22'., a, 11,.-,- ^!-- *^,{ r Er\ rqrnnm har belr Efter tester med lågenergilampor och/eller armatur med LED lampor så hl belysningen t trapphusen bytts u1 *otlgo-tampor. Belysning på garage och utegårdar har bytts mot lågenergilampor. erre' t iir ska feo-tampor uaiutii,"tainart starkare lampor finns att tillgå. Under 215 d;;; sto$belysndgen,'tt pa gtndamaatt b1'tas tillny armatur med LED-lamPor. n Utebrunnar som slammat igen har rensats' o Klottersanering ;;t;*-åi.i"g pa "tt gutase ha1 genomforts vid ett tillf?ille' o Artalet fiir distribution av TV kanaleräan-co*ttem som löper ut i januari 216 med 1 års uppsägrring har sagts tpl..n1tt avtal med TV och gruppaavtal for bredband 5/1 Mbit samt bredb*a"tjefo* titt aita m"dt"åat ska tecknai under våren 2AI5' o Föreningens fi)rsåikringsavtal *.amran ti"gsbolaget IF, har sagts upp per 31 december Z[I4.Nytt avtaf har tånrut, med gr;dkoritoret (Fastiglretsägarnas florsåikringsbolag) " fl,åäjj,ttriljiäihn till stadens politiker har.låimnats per semensamt-brev med grannfiirening*,?å, "tt ra u{ga truåto""rträdelser på Majrovägen' Alltfor höga hastigheter och genomfart med u.rrr- "fi finjetrafik sker. Forsrag till åtgåirder har låimnats till Trafrknåimndeno lnnetaket i tvättstugans toalett har bytts ut' Planerlör 215 ominst4.sekiamorteringpåettrtls'.ilikhetmedtidigarear. obyteavutebelysningtillnyarmaturmedledlampor.kostnadcag6.:-' o iiutliga garantiarbeten i fonsterrenoveringen' o Resterande,tofplutt* av plåt ska monteras på en del balkonger' o Mot garanti d;"id orno*aning av vissabalkongräcken. o Renovering av samtliga balkongräckå fiir" eventuell plåtinramning' n Renovering/lagning av balkongstaket' o Nytt avtal med CoåH"- med fler tjanster tecknas senast under februari månad' o Nytt ftrsäkringsavtal -.4 gt*dkoätoret loreligger fr'o'm' 1 januari' o Blte av styrniig och fltikt till tvattstugeventilationen' o Byte av filter På vindarna' n Byte fl?iktmotor i torktumlare' o Byte av WC 'rtxiat" och installation av WC temperaturmiitar$' n Äterkommande spolning a' aulopp-igrourop* med fiireningens högtryckspruta' o plåtarbetrn pa tåira..dtr"or,ttittåts 6t att forhindra intrång av råttor' o Äterkommande obligatorisk radonmätning i oktober' o Förl2ingrring av plåt på fasadgavlar'

5 BRF MajroParkenl Org.nr sid 5 Medlemsinformation Nya medlemmsr under 214 Lågenhet 12 i port 41, MariNordström Bask iåä"tft"t 123 iport+t, glisabet Regner och Frederic Elfver Läienhet 21 i port 39, Milena Restrepo och Tomas Jansson Lägenhet 32 i port 37, LottaAndersson iaeeoft"t 31a i port :2, Vtichele Azorbo och Fredrik Kirst Lägenhet 323 ipottlz, Nuotia Batenkova och Max Unistål Ortlieb Lägenhet 324 i port 11" piåauberry_eklund och Jonathan Michael Berry Lääenhet 44 i port 35, Ann-Sofie Pavasson Lääenhet 424 i port35, Ingrid Sagström Omstittningen Omsättninlen består i huvudsak av avgifter fr1n me$enmama' Avgiftshöjnirrg* tt* ""aer nåirmaste tidigutt *l tltllå fbljande sätt' Fr.o.m kvartal Z,ZA1 med4yoo"f, fr.oå kvartal 2,2Ag ^åaz6'lngen avgiftshöjning har skettunder 21, 211 och 212.r.'oät *a:" n#ur"t 213 skedde en avgiftshöjning med 2oÄ.lngenavgiftshöjning har skettlnder zoi+.i budgeten fijr 215 planeras ingenhöjning' I den ekonomiska planen for 216 planeras for 2Ä oth ftlt 2afi yfietligarc TV, Omsrittningen under åren o ch ft amåt : 212 z}rc 214 SZntYt tkr 5'36 tkr 215 budget 216 prognos 217 prognos f:oo ttt- 5.4 tlx 5'5 tkr Yåfå#"r året plus kr.77.94g:- har specierlt påverkats av två större kostnadsposter, dels en resterande del pan SOZ.O:- ftir den lonstenenovering som inleddes år 213' samt en högre avskrivning påä;grri.r, *"a m. +zs.ooo:- foranlett av en ny ålrsredovisningsnorm som inträdd e 214.Den nya normen rnnebåir att bostadsriittsfi)reningar regelverk med bl.a. krav på högre avskrivning' skall folja ett s'k' K- MajroparkenlharilikhetmedmångaandrabostadsrättsforeningarantagitK2-regelnsom innebiir att avskrivningen på fastigheten ska vara linjär över fastighetens nyttjandeperiod och livslängd. Under tidigåre århar urrrt"i*i"gen på "at futtigstt legat pä'5%o och ansetts vara progressiv, mea ragrsärrsr,"i.orring t d;?;"hh.lgi: djrersom åren går. Avskrivningen kommer fr.o.m. 214 varalinjär mea tå1" ooer helä Hvsl:ingden- Dgn hogre avskriwingen från 425.:- till g5.:- får i likhet med arrdra foreningar kånsekvjnser även for Majroparkenl som p.g.a. a"ttu r"aårrlsar eu mindre plusresultat zin våintat for år 214. )^11 )M budget 216 prognos LVLL Re sultat far e dispo sttioner under åren och fr amåt : ffi.t*, 1iG *t n ty* 283 tkr 21r tkx prognos 158 tkr Stpelsen budgeterar inte for en avgiftshöjning 215' För 216 höjs avgiften i prognosen med 2o/o ochfor2lt med2ya.det låga ranteiageittar-f'n' 9n 99ftiv paverkan på resultatet'varje år sker nödvåindig budgetering ror reparuiiä", och underiå[ med ca kr. 5-:-. F.n' ser vi

6 BRF MajroParkenl Ors.ff 7696A-4352 sid 6 inga väsentligt stora projekt under den nåirmaste tiden i underhållsplanen som gör att vt behöver utnyttja netjaetta uffymme. Istället kan förhoppningsvis ett oufiryttjat utrymme skapa ett loiuattrat resultatet om inget oforutsätt händer' Årets resultat Jiamgår av resultat- och balansrdkningen' I bilaga visas en ekonomisk översiktlig planfram till år 217' Likviditeten Manga branschorganisationer utreder f.n. den negativa effekt som den nya regeln med högre avskrivning fär på resultatet. Trots ett eventuellt iesultatmässigt såimre resultat foranlett av högre avskrivning,,å k;;anga ftreni"g;r*-u yilt. om likviditeten bibehålls' Eftersom avskrivningen icke;;fö, en u:tbetalni"äia ulurnaus ett likviditetsutrymme fiir framtida reparationå och underhåll i enlighet med underhållsplanen' Omsrittningstillgångar år 214 : 3'2-5.6'3:- ( år 213 : 2'727'277:) Kortfristiga stcnair ar ZOtl 561'79:- (år 21j : 561'143:) Majroparkenl:s likviditet (omsrittningr't;igangå'kortfristiga skulder' Bör vara > 1%o) 2JJ esv, '486% 579% Soliditeten I vilken grad sämre eller eventuella underskott foranlett av högre avskrirming i frarntiden kommer att påverka det egna kapitalet i fiireningen, så måste detta foljas' styrelsen kommer att ftilja utvecklingen och planera fiir att bibehålla det egna kapitalet intakt' både genom kostradsmedvetenhet men också g"oo- eventuellthöjda anpassade mtq:-ysfter' För år 216 och 217 kan det d?irfor uri attuefit *"J no3au avgiftei medzva,vilket framgår av den ekonomiska planen fram till är 217 ' Eget kapital 214 : 28'559'93:- (år 21j : 28'481'982:) Totals skulder 214 : 81'196'72:- (år 213 : 81'518'125:) Majroparkenl:s soliditet (Egna kapitalet/totala skulder eller balansomslutninfl % 35% 35% Övriga nyckeltal Ärsav gifl/krtm bo stadsrättsyta Låneskuld/kvm bostadsrättsyta Belåningsgrad (skuld/byggn'tax'våir de) % Elkostnadlkvm bo stadsrättsyta V?irmeko stnad/kvm b o stadsrättsyta Vatten lkvm bo stadsrättsyta kvm : i6.386kvm : s2.7s. I : kvm : 7A kvm : kvm = 781:-lkvm 8.155:-/rvm 84% 21:-/kvm 11O:-/lcan 15:-/kvm

7 BRF MajroParkenl Ors.ff 7696A-4352 sid 7 Ärets resultat Förslag till resultatdisposition Till fiireningsstämmans fiirfogande står fiiliande: Ingående Balans Avsatt till yftre reparationsfond 2 14 Ä.tets resultat Utgående balanserat resultat 214-t Till öreningsstiimmans forfogande 234A.% Styrelsen fiireslår fiiljande disposition att till y'tfre fonden reserveras att av yttre fonden ianspråklas att i ny riikning överfores Redovisnings- och värderingsprinciper Ärsredovisningen har upprättats i enlighet med arsredovisningslagen och BFNAR 29:1 årsredovisning i mindre åkonomiska foreningar (K2)' Dettl kan inneb?ira en bristande jåimforbarhet mettan rait "rrrtup.aret och det niirmast ftiregående råikenskapsåret' som framgår av not 7 sker fr.å.m. 214 enlinjär avskrivning med 1 % (tidigare,5yo) av anskaffningsviirdet k :- : kr 35' per år'

8 BRF MajroPmken nr I Arg.w RESULTATN:TCITXC NOT Nettoomsättning Nettoomsättning Summa nettoomsättning 5 3A Rörelsekostnader Drift - och fastighetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader och arvoden - Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa kostnader fiir fastighetsfiirvaltning._ Rörelseresultat z a J A r , l7r Finansiella Poster Ränteintäkter och liknande resultatposter R?intekostnader och'liknande resultatposter Summa linansiella Poster t s Resultat efter finansiella Poster ÅXTTS RESULTAT T94A J56-s

9 BRF MajroParken nr I Arg.ru BALANSRÄIS'{ING NOT 214-t2-3L TILLGÅNGAR Anlä ggningstillgångar Matetiella anläe gningstill gån gar Byggnader och mark lnventarier Andra langfristi ga v?irdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar n 94A Omsättningstillgån gar Kortfristi ea fordringar Hyres- / avgiftsfordtingar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 1 6s8 462 $42A8 t r s Kassa och bank Summa omsättningstillgångar 11 I SUMMA TILLGÅNGAR uj96la s1j-1-8l2j #

10 BRF MajroParken nr 1 Ore.ff EGET KAPITAL OCII SKULDER NOT 2r4-12-3r Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser och upplåtelseavgifter Fond for Yttre underhåll Summa bundet eget kapital t A L9 A AAA Fritt eqet kapital Balanserat resultat Ärets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital ', Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder IJ s Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och örutbetalda int?ikter Summa kortfristiga skulder i r9l SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER UE6JN s Ställda säkerheter (fastighetsinteckningar) Ansvarsfiirbindelser s8 93s 6 - Inga Inga

11 BRF MajroParken nr 1 Ory.m TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Ärsredovisningen har ftir lorsta gången upprättats i enlighet med nårsredovisningslagen och BFNAR 29:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska ftireningar (K2).! Då företaget tillämpar det allmänna rådet BFNAR 29:l for forsta gången kan detta innebära en bristande jämforbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast foregående räkenskapsåret' Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvåirden minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över forväntade nyttjandeperioder. Ursprunglig byggnad har tidigare skrivits av med a,5o/o av anskaffningsvärdet per år' En ny rak avskrivningsplan har upprättats med 1 yo perår. Tillkommande utgifter skrivs av linjärt enligt forväntad nyttjandeperiod. Föliande avskrivningsprocent tillämpas: * UrsprungligbYggnad, 1 % * Inventariet,2}oÄ * Datorer, 3,33 Yo Marken upplåts med tomträtt och är inte foremål for avskrivning' Eget kapital Avsättningar och ianspråkstagande av yttre fond skeri enlighet med fbreningsstämmans beslut om vinstdisposition' Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta' Övrigt Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges'?

12 BRF Majroparken nr I Orc.nt j52 Noter Not 1 Nettoomsättning Ärsavgifter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter bilplatser Överlåtelseavgifter Luftfilterbyte (213) Övrigt Summa nettoomsättning A 16 2tt ' Not 2 Drift- och fastighetskostnader Periodiskt underhåll' Rep- och underhåll, tekn inst Rep- och underhåll, bostad Rep- och underhåll, Yttre Rep- och underhåll, tvättstuga Rep- och underhåll, övrigt EI Värme Vatten Fastighetsskötsel och städning Sophantering Trädgårdsskötsel och snöbekämpning Serviceavtal - tekniska installationer F örvaltningskostnader Tomträttsavgäld Försiikring Fastighetsavgift Övriga arvoden Övriga kostnader Summa Drift- och fastighetskostnader Specificering periodiskt underhåll r r3 8' r t A 62 r J l5l r r1 24i Ombyggnad ftinster Byte av golvbrunn samt säkervatteninstallation s26319 {*{- {,1

13 BRF MajroParken nr I Ore.nr Not 3 övriga externa kostnader Admini strativa kostnader Övriga kostnader Summa övriga externa kostnader Not 4 Personalkostnader och arvoden Styrelsearvoden enligt stämmobeslut Sociala kostnader Revisionsarvode Summa personal* och arvodeskostnader 2gl A s Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Råinteintiikter Övri ga råinteintiikter Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter zl r 153 2,4 4t Not 6 Räntekostnader oeh liloande resultatposter Räntekostnader ft r skulder till kreditinstitut Övriga fi nansiella kostnader Summa övriga räntekostnader och liknande resultatposter t I s

14 BRF MajroParken nr I Ore.nr 7696A4352 Not 7 Byggnader och mark Föreningen äger byggnaderna på fastigheten Flacktången 1' Marken innehas med tomträtt' Ingående anskaffningsvärde fuets inköp Utgående anskaffiringsvåirde 2A r s Ingående avskrivningar Årets avskrivningar * Ackumulerade avskrivnin gar Bokliirt viirde byggnad Bokftirt värde mark Utgående redovisatvärde byggnader och mark 42249s s s r13-6? * Föreningen tillämpade t.o.m. 213 en linjär avskrivning på byggrader med,5ä per år' Fr.o.m 214 tillämpas rak avskrivning medlo/o per år' Taxeringsvärde Byggnader Bostäder Lokaler rc* Bostäder Lokaler Totalt taxeringsvärde n t3 6i I n 996 A ffi

15 BRF Majroparken nr 1 Ors..n 7696O-+352 Not 8 Inventarier In gående anskaffningsvärde fuets inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden In gående avskrivningar Årets avskrivningar på kvarvarande inventarier Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde inventarier * Not 9 Övriga fordringar Klientmedelskonto SHB Skattekontot Summa övriga fordringar r r 629 & I Not 1 Förutbetalcla kostnader och upplupna intäkter Bevakning Försäkring Kabel-TV Tomträttsavgäld Vatten och avlopp Ovriga fijrutbetalda kostnader och upplupna intåikter Summa fiirutbetalda kostnader och upplupna intäkter L s s i Not 11 Kassa och bank SBAB Handkassa Summa kassa och bank r r *

16 BRF Majroparken nr I Orc.w7696A-4352 Not 12 Eget kapital Bundet eget kapital Ingående belopp Insatser / Grundavgifter Förändring under året Utgående belopp Insatser / Grundavgifter Ingående belopp Upplåtelseavgifter Förändring under året Utgående belopp Upplåtelseavgifter Ingående belopp Yttre reparationsfond Förändring under året Utgående belopp Yttre reparationsfond Summa bundet eget kapital r 1 9s Fritt eget kapital Ingående belopp balanserat resultat Förändring under året (avsättning yttre rep'fond) Utgående belopp balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital s v.t :J It -h./'

17 BRF MajroParken nr I Qre.N 7696A-4352 Not 13 Skulder till kreditinstitut Län Ränta SBAB ,84Vo SBAB SBAB SBAB l,4ly6 3,16/o 2,36yo Summa skulder till kreditinstitut Lån nr r?intejusteras ' Villkorsänd Avgår kortfristig del 4 4 Varav långfristig del s Beräknad amortering de närmaste 5 åren är 4 KKr årligen' Om 5 år beräknas skulden till kreditgivare uppgå till 5 75 KKr Not 14 Upplupna kostnader och fiirutbetalda intäkter Förskottsbetalda hyror och årsavgifter Upplupna sociala avgifter Upplupna kostnader och lorutbetalda intlikter Summa upplupna kostnader och fiirutbetalda intäkter lzt

18 BRF Majroparken nr 1 Arg.w Stockholrn 2AI5-ef- 8 {, /)t LIn *q 12,'u&rt Grmnar Sandell REVISORSPÅTECKNING Revisionsberättelse har aygivits t Borevision

19 ffiborewisiott-* Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Brf Majroparken 1, org.nr 76g Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Majroparken 1 för räkenskapsåret Sfyrelsens a n sv ar fö r ärsred ov i sn in g en Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligl årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegeniligheter eller på fel, Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revislon innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsenfliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur foreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte a1t utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll, En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergrlpande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighel med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 214 och av dess finansiella resu ltat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av forslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Brf Majroparken 1 för räkenskapsåret Sfyre/sens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättlagen. Reyisorns ansyar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen, Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet harjag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen, Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhåmtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm cen i l V ZOn -7",/ --/''",4 r"? ti' /l't'.-'? /"""""1"'w.'r""' Johannes Aasa BoRevision AB BoRevision i Sverige AB o Vasagatan e-oost 46 4tr. r:.r zo Stockholm. Tel o9-n Fax ob-737 9o 36 Organisationsnr 55649o-4t4r. Styrelsens säte: Stockholm GÖTEBORG / MALMÖ / STOCKHOLM / SUNDSVALL/ ÖREBRO

20 Ekonomisk plan för Majroparkenl år Alla siffror i tkr U=Utfall B=Budget P=Prognos Avgiftshöjningar Rörelsens intäkter Diverse intäkter, garage, hyror Arsavgifter S:a intäkter 2%, 2Yc 2% u 212 u 213 U 214 B 214 B 215 P 216 P Rörelsens kostnader Underhåll diverse Underhåll (garagedörrar) Underhåll (svalskydd) Underhåll (fönsterbeklädnad) Drift, värme, el och vatten Skötsel Avgifter tomträttsavgäl der Administration - S:a kostnader 173.1, B \ n Avskrivningar Rörelseresultat ' Finansiella intäkter Finansiella kostnader Arets resultat Utveckling föreningens fria egna kapital Ingående fritt eget kapital Arets resultat ' Avsättning yttre rep.fond Utgående fritt eget kapital % ökning/minskning Utveckling föreningens likvida medel/tillgångar Ingående likvida medel/tillgånga Bg 4651 Ökning/minskning kortfr.skulder Avskrivningar Amorteringar Arets resultat * B Utgående likvida medel/titlgångi % ökning/minskning (Rek.=1%) Ränteutveckling S:alån Räntekostnad ' ' Genomsnittlig räntesats 3,58 2,99 2,82 3,18 2,43 2,55 2,66

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3 Årsredovisning ftir Brf Ekudden I 769606-3119 Räkenskapsåret 20t3 Brf Ekudden 1 1 (10) Styrelsen fiir Brf Ekudden I får härmed avge årsredovisning ftr räkenskapsåret 2013. Förvaltn in gsberättelse Allmänt

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4 Årsredovisning för BRF Ugglan Mindre 4 769609-9337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltnings berättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar 1 4 5 7 l ( 11) Styrelsen för BRF

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9 Årsredovisning för Brf Valkyrian 9 769604-0 174 Räkenskapsåret 2014 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr 769604-0174 Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

1 ~ ::~ ~ ~13. Jj.j -4, ~2.~ el.-. L--. 1 - -~ -. -.. ~, (0

1 ~ ::~ ~ ~13. Jj.j -4, ~2.~ el.-. L--. 1 - -~ -. -.. ~, (0 OJ -. -4, D 0 0~ 0 0~ QJ it D >0 ~13 m 0 Ln z z 0 -h - 7 *.1 Il -. -.. / ::~ ~ fl L--. t ~ Jj.j ~~ ~2.~.7 el.-. 1 ~ / 1 - -~ 4-4 kf 1. Ln 0< ~, (0 -. Ln r Ln fl fl c 3 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. för. Bostadsrättsföreningen Västgötagatan. Org.nr. 769606-0693

ÅRSREDO VISNING. för. Bostadsrättsföreningen Västgötagatan. Org.nr. 769606-0693 ÅRSREDO VISNING för Bostadsrättsföreningen Västgötagatan Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-O1-O1--2014-12-31. Innehåll Sida - ffirvaltningsberättelse - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

r4j D D .sbc - BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING

r4j D D .sbc - BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING BACKEN 1 LULEÅ r4j Bostadsrättsföreningen LO D D MEDLEMMAR FÖRENINGSSTÄMMA L1 (D FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE INTÄKTER KOSTNADER REVISION STYRELSE RESULTATRÄKNING BOKSLUT AVGIFT UNDERHÅLLSPLAN v - BALANSRÄKNING

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

" Riksbyggen. Årsredovisning. BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

 Riksbyggen. Årsredovisning. BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. " Riksbyggen Årsredovisning BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. r Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011.

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011. Bostadsrattsforernngen Ekoxen Nacka Org.nr. 76965-957 ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 76965-957 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 211. Ekuddsvägen 27 styrelsen@brfekoxen.se Sida 1 (21)

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening S;~!~~~ Org.nr. 757203-0992 Bostadsrättsförening 0 Arsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Sid 1-5 Sid 6 Sid 7-8 Sid 9-13 Sid 13 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar/noter

Läs mer