Niklasljungbtom2ärledamot,tomtlmarkansvarig Reine Hernodh I år ledamot' fastighetsfrågor Matitda Klintemård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Niklasljungbtom2ärledamot,tomtlmarkansvarig Reine Hernodh I år ledamot' fastighetsfrågor Matitda Klintemård"

Transkript

1 BRF MajroParkenl Ore.nr ARsneoovlsNlNc 214 sid 1 F ÖRVALTNINGSBERÄTTEL SE StyrelsenforBostadsrättsftireningenMajropartelr-(]! )fårhärmedavge årsredovisnin g ftlr rzik"r,,kupsarei ZO t A-O '31 Verksamheten Allmönt om verksamheten Bostadsriittsloreningen Majroparkenl som bildades 1gg6,äger byggnadernlnå fastigheten Flackstången 1 i gri["6., "Stockholm stad. eyggnadernayöfördes mellan åren i vilken man upplåter lägenheter u"r, tutui*r. ioi'ät"" innehas med tomträfi' Föreningens huwdsakliga anoamår ätr attiftireningen hus upplåta bostadslägenheter fiir permanent boende åt ftireningens medremmar. Förening;;;g;t:finns registr"rät ho* bolagsverket senast april 25. Styrelsen har efter ordinarie fiireningsstämma 2OM'A4'24 haft foljande sammansättning: Runeliljegren2äIledamot,ordforandeochkassör Gunnar SandeII 2 fu ledamot' vice ordfiirande Jan-Eric Samuelsson 1 fu ledamot' fastighetsansvarig Niklasljungbtom2ärledamot,tomtlmarkansvarig Reine Hernodh I år ledamot' fastighetsfrågor Matitda Klintemård 1 år suppleant' tf sekreterare Nils Eklöf 1 år suppleant Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas av två i fiirening av ledamöterna' Stiimmanvaldefoljandepersonertillvalberedningen orettar: lngnd Harris Port 33 tuänicat'lorrhed Port 35 Elaine Hasselblad Port 41 Liselott Söderström Port 41 Stiimman valde ftiljande personer till portombud flor ett år: Yvonne Rauma-Cassel Port 31 Ingrid Harris Port 33 McnicaNorrhed Port 35 t

2 BRF MajroParkenl Org.nr sid 2 GöstaLundqvist Elise Vuori Perez Liselott Söderström port 37 port 39 port 41 Val av revisorer: Bo Revision valdes som revisor och revisorssuppleant Föreningens fastighet, Flacktangen 1 som uppftirdes T:1lT bestar av 4 bostadshus med tillsammans 6 tråpphus må adress Majiovagen : Fastigheten innehåller 88 st miljövarudeklarerade båstader uppråtna -.å uort*asrätt. Förening"trr 88 bostäder lordelar sig enligt ftiljande: 32 sf 5 rok, 11 si4 rok, 15 st 3 rok' 28 st 2 rok och2 st 1 rok Föreningen har 3st gårdshus som inhyser cykelforråd lägenhetsfiirråd och komposter' Ett fiiirde gårdshus åi r.a* ZOOZ onaiigtiiu noreningslokal ftir fest' övernathring och hobbyverksamhet- I foreningen finns även möjlighet att parkera sin bil antingen i våra 34st garage eller 23st utomhusplatser med e1ler utan el mot avgrft' Styrelsen har under året hållit 11 protokollftjrda sammanträden (nr )' Under året har foreningen inte haft några anstä1lda. Styt"it.u*oden ft)r är214 om 88' kr har utbetalats' Till deua kommer skatter och sociala avgifter' AB Rådstomet har liksom tidigare skött den ekonomiska redovisningen. Revisorer har under verksamhetsåret varit Bo Revision' Den periodiska underhållsplanen fol fastigheten som lifosas har uppdaterats och ft'ljs kontimrerligt av styrelsen åch frstigft"ttöppen. Fastigheisservice har under året skett i egen resi utan arvode. Fastigheten iir firltviirdeftirsåikrad. i IF Försiikringar- Marken innehas som tomträtt genom avtal som löper på 1 år i taget. Nuvarande avtj som löper med en årlig avgift pä242'- gäller Ett nytt tomträttsavtal har tecknats for en ny l årsperiod fram t'o'm' Detnyaaltaletinnebeirensuccessivhöjningavavgäldenfram-t.9.m.2i! Därefter ligger avgiften fast med en årlig avgia pa ::z'ooo:- t'o'm' tto3nirrg.n ar Äearatiaa i fbreningens ekonomiska plan framåt i tiden. fastighetens taxeringsvåirden år 214?ir: Biggnader, bostialer Mkr 61' gyä;ttaa"t,lokaler 1'61 M;[, bostäder B'6ao Mark,lokaler '396 Totalt 86'57

3 BRF MajroParkenl Org.nr 7696A-4352 sid 3 Föreningens lån, som ligger hos SBAB' har fibljande villkor: Belopp Mkr Räntesats % per Villkorsändringsdag 12, ,84 3, Summa snittr?inta 2,32 (2,93 fu213 ) Investeringslån Bottenlån? x) 'i;!l! 'råi\,-ot,r r',41. Rörligt Bottenlån 3man + rs.oöö zorq-oo-zz 2'3-O Bqtt"nlå" x) Lanet har amorterats med 4 kr under 2t4' S'BAB innehar 4st Datapantbrev om totalt 58'935'6 kr' Föreningen har under året haftfortlöpande avtaljör tiönster med o naattoä"t (Ekonomisk administration) Kone Hissar (Hissar) o Jourman (Jour) a Kraft & Kultur (El) o Forh:m Viirme g3 iirrvzirme/varmvatten) o Jannes Mekanik J"n r*ia".service (underhåll komposterna) o ComHem (Kabel-TV) o Plantera Med Mera (Trädgårdsarbete) o R.A. Trädgård (Snöröjning) il Rena AvloPP (AvloPPsrensning) r: Danderyds Sotam (Ventilationskonroll/besiktning) o Topp piat louu (Diverse plåtarbeten) n roäi Light (Byte av utebelysning med LED lampor) o IWA21 (Fönsterrenovering) väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Föreningensunderhållsplansombifogassträckersigframti]t 276. I'l#f:":#'r#:i7 meddelandentill medlemmarna under året. samarbetet och utbvtet av information har fortsatt m"d aogrrinsande bostadsrzittsforeningar (Fyrklövern)' o Föreningslokaten har under 214 bokats vid 5 tillftillen' o Vi har haft "n g"*""tam vårstädning och en höststiidning' s Samma leverantör som f'g' år har anlitats for snöröjning' o Frivilliga medtemm"itt"t"ft:afpt till att bygga en trätrappa vid matavfallstunnomq ommålning "" s;;;&g; å*t rug"i"s/"tuvtt?n ofo vid jordlotter' o I vår vzi:rne- och vattencentrar h* J;;;"*åt", instailerats for att'nderlätta avl,iming av i"rrrp"rut*en på returvattnet i tappvattensystemet' odenomfattandefonsterrenoverlngensompåbörjad1su1der213(l(i'962':-)'slutfordes under 214 for en resterande t ort tuållrg' SOI'OO:-' Fortfarande återstår en delq

4 BRF MajroParkenl Ors.nr 7696A-$52 sid 4 garantiarbeten under 2A 1 5' Fömyad obligatorisk ventilationskontroll OVK har genomforts efter nedslag från en besiktning som gjordes under 2t3.Coataot protolioll har nu erhållits' Ny besiktning planeras ske 22'., a, 11,.-,- ^!-- *^,{ r Er\ rqrnnm har belr Efter tester med lågenergilampor och/eller armatur med LED lampor så hl belysningen t trapphusen bytts u1 *otlgo-tampor. Belysning på garage och utegårdar har bytts mot lågenergilampor. erre' t iir ska feo-tampor uaiutii,"tainart starkare lampor finns att tillgå. Under 215 d;;; sto$belysndgen,'tt pa gtndamaatt b1'tas tillny armatur med LED-lamPor. n Utebrunnar som slammat igen har rensats' o Klottersanering ;;t;*-åi.i"g pa "tt gutase ha1 genomforts vid ett tillf?ille' o Artalet fiir distribution av TV kanaleräan-co*ttem som löper ut i januari 216 med 1 års uppsägrring har sagts tpl..n1tt avtal med TV och gruppaavtal for bredband 5/1 Mbit samt bredb*a"tjefo* titt aita m"dt"åat ska tecknai under våren 2AI5' o Föreningens fi)rsåikringsavtal *.amran ti"gsbolaget IF, har sagts upp per 31 december Z[I4.Nytt avtaf har tånrut, med gr;dkoritoret (Fastiglretsägarnas florsåikringsbolag) " fl,åäjj,ttriljiäihn till stadens politiker har.låimnats per semensamt-brev med grannfiirening*,?å, "tt ra u{ga truåto""rträdelser på Majrovägen' Alltfor höga hastigheter och genomfart med u.rrr- "fi finjetrafik sker. Forsrag till åtgåirder har låimnats till Trafrknåimndeno lnnetaket i tvättstugans toalett har bytts ut' Planerlör 215 ominst4.sekiamorteringpåettrtls'.ilikhetmedtidigarear. obyteavutebelysningtillnyarmaturmedledlampor.kostnadcag6.:-' o iiutliga garantiarbeten i fonsterrenoveringen' o Resterande,tofplutt* av plåt ska monteras på en del balkonger' o Mot garanti d;"id orno*aning av vissabalkongräcken. o Renovering av samtliga balkongräckå fiir" eventuell plåtinramning' n Renovering/lagning av balkongstaket' o Nytt avtal med CoåH"- med fler tjanster tecknas senast under februari månad' o Nytt ftrsäkringsavtal -.4 gt*dkoätoret loreligger fr'o'm' 1 januari' o Blte av styrniig och fltikt till tvattstugeventilationen' o Byte av filter På vindarna' n Byte fl?iktmotor i torktumlare' o Byte av WC 'rtxiat" och installation av WC temperaturmiitar$' n Äterkommande spolning a' aulopp-igrourop* med fiireningens högtryckspruta' o plåtarbetrn pa tåira..dtr"or,ttittåts 6t att forhindra intrång av råttor' o Äterkommande obligatorisk radonmätning i oktober' o Förl2ingrring av plåt på fasadgavlar'

5 BRF MajroParkenl Org.nr sid 5 Medlemsinformation Nya medlemmsr under 214 Lågenhet 12 i port 41, MariNordström Bask iåä"tft"t 123 iport+t, glisabet Regner och Frederic Elfver Läienhet 21 i port 39, Milena Restrepo och Tomas Jansson Lägenhet 32 i port 37, LottaAndersson iaeeoft"t 31a i port :2, Vtichele Azorbo och Fredrik Kirst Lägenhet 323 ipottlz, Nuotia Batenkova och Max Unistål Ortlieb Lägenhet 324 i port 11" piåauberry_eklund och Jonathan Michael Berry Lääenhet 44 i port 35, Ann-Sofie Pavasson Lääenhet 424 i port35, Ingrid Sagström Omstittningen Omsättninlen består i huvudsak av avgifter fr1n me$enmama' Avgiftshöjnirrg* tt* ""aer nåirmaste tidigutt *l tltllå fbljande sätt' Fr.o.m kvartal Z,ZA1 med4yoo"f, fr.oå kvartal 2,2Ag ^åaz6'lngen avgiftshöjning har skettunder 21, 211 och 212.r.'oät *a:" n#ur"t 213 skedde en avgiftshöjning med 2oÄ.lngenavgiftshöjning har skettlnder zoi+.i budgeten fijr 215 planeras ingenhöjning' I den ekonomiska planen for 216 planeras for 2Ä oth ftlt 2afi yfietligarc TV, Omsrittningen under åren o ch ft amåt : 212 z}rc 214 SZntYt tkr 5'36 tkr 215 budget 216 prognos 217 prognos f:oo ttt- 5.4 tlx 5'5 tkr Yåfå#"r året plus kr.77.94g:- har specierlt påverkats av två större kostnadsposter, dels en resterande del pan SOZ.O:- ftir den lonstenenovering som inleddes år 213' samt en högre avskrivning påä;grri.r, *"a m. +zs.ooo:- foranlett av en ny ålrsredovisningsnorm som inträdd e 214.Den nya normen rnnebåir att bostadsriittsfi)reningar regelverk med bl.a. krav på högre avskrivning' skall folja ett s'k' K- MajroparkenlharilikhetmedmångaandrabostadsrättsforeningarantagitK2-regelnsom innebiir att avskrivningen på fastigheten ska vara linjär över fastighetens nyttjandeperiod och livslängd. Under tidigåre århar urrrt"i*i"gen på "at futtigstt legat pä'5%o och ansetts vara progressiv, mea ragrsärrsr,"i.orring t d;?;"hh.lgi: djrersom åren går. Avskrivningen kommer fr.o.m. 214 varalinjär mea tå1" ooer helä Hvsl:ingden- Dgn hogre avskriwingen från 425.:- till g5.:- får i likhet med arrdra foreningar kånsekvjnser även for Majroparkenl som p.g.a. a"ttu r"aårrlsar eu mindre plusresultat zin våintat for år 214. )^11 )M budget 216 prognos LVLL Re sultat far e dispo sttioner under åren och fr amåt : ffi.t*, 1iG *t n ty* 283 tkr 21r tkx prognos 158 tkr Stpelsen budgeterar inte for en avgiftshöjning 215' För 216 höjs avgiften i prognosen med 2o/o ochfor2lt med2ya.det låga ranteiageittar-f'n' 9n 99ftiv paverkan på resultatet'varje år sker nödvåindig budgetering ror reparuiiä", och underiå[ med ca kr. 5-:-. F.n' ser vi

6 BRF MajroParkenl Ors.ff 7696A-4352 sid 6 inga väsentligt stora projekt under den nåirmaste tiden i underhållsplanen som gör att vt behöver utnyttja netjaetta uffymme. Istället kan förhoppningsvis ett oufiryttjat utrymme skapa ett loiuattrat resultatet om inget oforutsätt händer' Årets resultat Jiamgår av resultat- och balansrdkningen' I bilaga visas en ekonomisk översiktlig planfram till år 217' Likviditeten Manga branschorganisationer utreder f.n. den negativa effekt som den nya regeln med högre avskrivning fär på resultatet. Trots ett eventuellt iesultatmässigt såimre resultat foranlett av högre avskrivning,,å k;;anga ftreni"g;r*-u yilt. om likviditeten bibehålls' Eftersom avskrivningen icke;;fö, en u:tbetalni"äia ulurnaus ett likviditetsutrymme fiir framtida reparationå och underhåll i enlighet med underhållsplanen' Omsrittningstillgångar år 214 : 3'2-5.6'3:- ( år 213 : 2'727'277:) Kortfristiga stcnair ar ZOtl 561'79:- (år 21j : 561'143:) Majroparkenl:s likviditet (omsrittningr't;igangå'kortfristiga skulder' Bör vara > 1%o) 2JJ esv, '486% 579% Soliditeten I vilken grad sämre eller eventuella underskott foranlett av högre avskrirming i frarntiden kommer att påverka det egna kapitalet i fiireningen, så måste detta foljas' styrelsen kommer att ftilja utvecklingen och planera fiir att bibehålla det egna kapitalet intakt' både genom kostradsmedvetenhet men också g"oo- eventuellthöjda anpassade mtq:-ysfter' För år 216 och 217 kan det d?irfor uri attuefit *"J no3au avgiftei medzva,vilket framgår av den ekonomiska planen fram till är 217 ' Eget kapital 214 : 28'559'93:- (år 21j : 28'481'982:) Totals skulder 214 : 81'196'72:- (år 213 : 81'518'125:) Majroparkenl:s soliditet (Egna kapitalet/totala skulder eller balansomslutninfl % 35% 35% Övriga nyckeltal Ärsav gifl/krtm bo stadsrättsyta Låneskuld/kvm bostadsrättsyta Belåningsgrad (skuld/byggn'tax'våir de) % Elkostnadlkvm bo stadsrättsyta V?irmeko stnad/kvm b o stadsrättsyta Vatten lkvm bo stadsrättsyta kvm : i6.386kvm : s2.7s. I : kvm : 7A kvm : kvm = 781:-lkvm 8.155:-/rvm 84% 21:-/kvm 11O:-/lcan 15:-/kvm

7 BRF MajroParkenl Ors.ff 7696A-4352 sid 7 Ärets resultat Förslag till resultatdisposition Till fiireningsstämmans fiirfogande står fiiliande: Ingående Balans Avsatt till yftre reparationsfond 2 14 Ä.tets resultat Utgående balanserat resultat 214-t Till öreningsstiimmans forfogande 234A.% Styrelsen fiireslår fiiljande disposition att till y'tfre fonden reserveras att av yttre fonden ianspråklas att i ny riikning överfores Redovisnings- och värderingsprinciper Ärsredovisningen har upprättats i enlighet med arsredovisningslagen och BFNAR 29:1 årsredovisning i mindre åkonomiska foreningar (K2)' Dettl kan inneb?ira en bristande jåimforbarhet mettan rait "rrrtup.aret och det niirmast ftiregående råikenskapsåret' som framgår av not 7 sker fr.å.m. 214 enlinjär avskrivning med 1 % (tidigare,5yo) av anskaffningsviirdet k :- : kr 35' per år'

8 BRF MajroPmken nr I Arg.w RESULTATN:TCITXC NOT Nettoomsättning Nettoomsättning Summa nettoomsättning 5 3A Rörelsekostnader Drift - och fastighetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader och arvoden - Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa kostnader fiir fastighetsfiirvaltning._ Rörelseresultat z a J A r , l7r Finansiella Poster Ränteintäkter och liknande resultatposter R?intekostnader och'liknande resultatposter Summa linansiella Poster t s Resultat efter finansiella Poster ÅXTTS RESULTAT T94A J56-s

9 BRF MajroParken nr I Arg.ru BALANSRÄIS'{ING NOT 214-t2-3L TILLGÅNGAR Anlä ggningstillgångar Matetiella anläe gningstill gån gar Byggnader och mark lnventarier Andra langfristi ga v?irdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar n 94A Omsättningstillgån gar Kortfristi ea fordringar Hyres- / avgiftsfordtingar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 1 6s8 462 $42A8 t r s Kassa och bank Summa omsättningstillgångar 11 I SUMMA TILLGÅNGAR uj96la s1j-1-8l2j #

10 BRF MajroParken nr 1 Ore.ff EGET KAPITAL OCII SKULDER NOT 2r4-12-3r Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser och upplåtelseavgifter Fond for Yttre underhåll Summa bundet eget kapital t A L9 A AAA Fritt eqet kapital Balanserat resultat Ärets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital ', Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder IJ s Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och örutbetalda int?ikter Summa kortfristiga skulder i r9l SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER UE6JN s Ställda säkerheter (fastighetsinteckningar) Ansvarsfiirbindelser s8 93s 6 - Inga Inga

11 BRF MajroParken nr 1 Ory.m TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Ärsredovisningen har ftir lorsta gången upprättats i enlighet med nårsredovisningslagen och BFNAR 29:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska ftireningar (K2).! Då företaget tillämpar det allmänna rådet BFNAR 29:l for forsta gången kan detta innebära en bristande jämforbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast foregående räkenskapsåret' Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvåirden minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över forväntade nyttjandeperioder. Ursprunglig byggnad har tidigare skrivits av med a,5o/o av anskaffningsvärdet per år' En ny rak avskrivningsplan har upprättats med 1 yo perår. Tillkommande utgifter skrivs av linjärt enligt forväntad nyttjandeperiod. Föliande avskrivningsprocent tillämpas: * UrsprungligbYggnad, 1 % * Inventariet,2}oÄ * Datorer, 3,33 Yo Marken upplåts med tomträtt och är inte foremål for avskrivning' Eget kapital Avsättningar och ianspråkstagande av yttre fond skeri enlighet med fbreningsstämmans beslut om vinstdisposition' Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta' Övrigt Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges'?

12 BRF Majroparken nr I Orc.nt j52 Noter Not 1 Nettoomsättning Ärsavgifter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter bilplatser Överlåtelseavgifter Luftfilterbyte (213) Övrigt Summa nettoomsättning A 16 2tt ' Not 2 Drift- och fastighetskostnader Periodiskt underhåll' Rep- och underhåll, tekn inst Rep- och underhåll, bostad Rep- och underhåll, Yttre Rep- och underhåll, tvättstuga Rep- och underhåll, övrigt EI Värme Vatten Fastighetsskötsel och städning Sophantering Trädgårdsskötsel och snöbekämpning Serviceavtal - tekniska installationer F örvaltningskostnader Tomträttsavgäld Försiikring Fastighetsavgift Övriga arvoden Övriga kostnader Summa Drift- och fastighetskostnader Specificering periodiskt underhåll r r3 8' r t A 62 r J l5l r r1 24i Ombyggnad ftinster Byte av golvbrunn samt säkervatteninstallation s26319 {*{- {,1

13 BRF MajroParken nr I Ore.nr Not 3 övriga externa kostnader Admini strativa kostnader Övriga kostnader Summa övriga externa kostnader Not 4 Personalkostnader och arvoden Styrelsearvoden enligt stämmobeslut Sociala kostnader Revisionsarvode Summa personal* och arvodeskostnader 2gl A s Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Råinteintiikter Övri ga råinteintiikter Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter zl r 153 2,4 4t Not 6 Räntekostnader oeh liloande resultatposter Räntekostnader ft r skulder till kreditinstitut Övriga fi nansiella kostnader Summa övriga räntekostnader och liknande resultatposter t I s

14 BRF MajroParken nr I Ore.nr 7696A4352 Not 7 Byggnader och mark Föreningen äger byggnaderna på fastigheten Flacktången 1' Marken innehas med tomträtt' Ingående anskaffningsvärde fuets inköp Utgående anskaffiringsvåirde 2A r s Ingående avskrivningar Årets avskrivningar * Ackumulerade avskrivnin gar Bokliirt viirde byggnad Bokftirt värde mark Utgående redovisatvärde byggnader och mark 42249s s s r13-6? * Föreningen tillämpade t.o.m. 213 en linjär avskrivning på byggrader med,5ä per år' Fr.o.m 214 tillämpas rak avskrivning medlo/o per år' Taxeringsvärde Byggnader Bostäder Lokaler rc* Bostäder Lokaler Totalt taxeringsvärde n t3 6i I n 996 A ffi

15 BRF Majroparken nr 1 Ors..n 7696O-+352 Not 8 Inventarier In gående anskaffningsvärde fuets inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden In gående avskrivningar Årets avskrivningar på kvarvarande inventarier Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde inventarier * Not 9 Övriga fordringar Klientmedelskonto SHB Skattekontot Summa övriga fordringar r r 629 & I Not 1 Förutbetalcla kostnader och upplupna intäkter Bevakning Försäkring Kabel-TV Tomträttsavgäld Vatten och avlopp Ovriga fijrutbetalda kostnader och upplupna intåikter Summa fiirutbetalda kostnader och upplupna intäkter L s s i Not 11 Kassa och bank SBAB Handkassa Summa kassa och bank r r *

16 BRF Majroparken nr I Orc.w7696A-4352 Not 12 Eget kapital Bundet eget kapital Ingående belopp Insatser / Grundavgifter Förändring under året Utgående belopp Insatser / Grundavgifter Ingående belopp Upplåtelseavgifter Förändring under året Utgående belopp Upplåtelseavgifter Ingående belopp Yttre reparationsfond Förändring under året Utgående belopp Yttre reparationsfond Summa bundet eget kapital r 1 9s Fritt eget kapital Ingående belopp balanserat resultat Förändring under året (avsättning yttre rep'fond) Utgående belopp balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital s v.t :J It -h./'

17 BRF MajroParken nr I Qre.N 7696A-4352 Not 13 Skulder till kreditinstitut Län Ränta SBAB ,84Vo SBAB SBAB SBAB l,4ly6 3,16/o 2,36yo Summa skulder till kreditinstitut Lån nr r?intejusteras ' Villkorsänd Avgår kortfristig del 4 4 Varav långfristig del s Beräknad amortering de närmaste 5 åren är 4 KKr årligen' Om 5 år beräknas skulden till kreditgivare uppgå till 5 75 KKr Not 14 Upplupna kostnader och fiirutbetalda intäkter Förskottsbetalda hyror och årsavgifter Upplupna sociala avgifter Upplupna kostnader och lorutbetalda intlikter Summa upplupna kostnader och fiirutbetalda intäkter lzt

18 BRF Majroparken nr 1 Arg.w Stockholrn 2AI5-ef- 8 {, /)t LIn *q 12,'u&rt Grmnar Sandell REVISORSPÅTECKNING Revisionsberättelse har aygivits t Borevision

19 ffiborewisiott-* Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Brf Majroparken 1, org.nr 76g Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Majroparken 1 för räkenskapsåret Sfyrelsens a n sv ar fö r ärsred ov i sn in g en Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligl årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegeniligheter eller på fel, Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revislon innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsenfliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur foreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte a1t utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll, En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergrlpande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighel med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 214 och av dess finansiella resu ltat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av forslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Brf Majroparken 1 för räkenskapsåret Sfyre/sens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättlagen. Reyisorns ansyar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen, Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet harjag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen, Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhåmtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm cen i l V ZOn -7",/ --/''",4 r"? ti' /l't'.-'? /"""""1"'w.'r""' Johannes Aasa BoRevision AB BoRevision i Sverige AB o Vasagatan e-oost 46 4tr. r:.r zo Stockholm. Tel o9-n Fax ob-737 9o 36 Organisationsnr 55649o-4t4r. Styrelsens säte: Stockholm GÖTEBORG / MALMÖ / STOCKHOLM / SUNDSVALL/ ÖREBRO

20 Ekonomisk plan för Majroparkenl år Alla siffror i tkr U=Utfall B=Budget P=Prognos Avgiftshöjningar Rörelsens intäkter Diverse intäkter, garage, hyror Arsavgifter S:a intäkter 2%, 2Yc 2% u 212 u 213 U 214 B 214 B 215 P 216 P Rörelsens kostnader Underhåll diverse Underhåll (garagedörrar) Underhåll (svalskydd) Underhåll (fönsterbeklädnad) Drift, värme, el och vatten Skötsel Avgifter tomträttsavgäl der Administration - S:a kostnader 173.1, B \ n Avskrivningar Rörelseresultat ' Finansiella intäkter Finansiella kostnader Arets resultat Utveckling föreningens fria egna kapital Ingående fritt eget kapital Arets resultat ' Avsättning yttre rep.fond Utgående fritt eget kapital % ökning/minskning Utveckling föreningens likvida medel/tillgångar Ingående likvida medel/tillgånga Bg 4651 Ökning/minskning kortfr.skulder Avskrivningar Amorteringar Arets resultat * B Utgående likvida medel/titlgångi % ökning/minskning (Rek.=1%) Ränteutveckling S:alån Räntekostnad ' ' Genomsnittlig räntesats 3,58 2,99 2,82 3,18 2,43 2,55 2,66

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå Årsredovisning för Brf Öbacka Strand 4, Umeå 769625-2670 Räkenskapsåret 2014 Brf Öbacka Strand 4, Umeå 1 (8) Styrelsen för Brf Öbacka Strand 4, Umeå får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Herden 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF HEMMET

BRF HEMMET 1 BRF HEMMET 14 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Tilläggsupplysningar 8 Sida

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr

Brf Roslagsbanan 12 Org. nr Brf Roslagsbanan 12 Org. nr. 716419 1954 Årsredovisning för Räkenskapsåret 2008 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Baggensstäket

Bostadsrättsföreningen Baggensstäket Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Baggensstäket Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ANDRA LÅNGGATAN 18 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen 38 769622-2541 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

BRF HUNNEBERG NR 6. Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2011

BRF HUNNEBERG NR 6. Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2011 BRF HUNNEBERG NR 6 Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2011 2 ( 8 ) BRF Hunneberg nr 6 757200-9533 Styrelsen för BRF Hunneberg nr 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011.

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4 Årsredovisning för BRF Ugglan Mindre 4 769609-9337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltnings berättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar 1 4 5 7 l ( 11) Styrelsen för BRF

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ARSREDOVISNING. for Brf Freden Org.nr. 769606-7144. Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31.

ARSREDOVISNING. for Brf Freden Org.nr. 769606-7144. Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31. ARSREDOVISNING for Brf Freden Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31 Innehgll Sida - forvahningsberattelse 2 - resultatralcning 4 balansrakning 5 - stallda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Skytten i Duvbo

Årsredovisning. Brf Skytten i Duvbo Årsredovisning för Brf Skytten i Duvbo 715200-1280 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Skytten i Duvbo får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Utöver den lagstadgade informationen

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer