AnsREDovrsNrNG FoR Bostadsrdttsforeningen Ekoxen ORG.NR FO RAKENSKAPSAnET BOSTADSRATTSFORENINGEN E XOXEN, 3;159ffT,**0"

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sp@: AnsREDovrsNrNG FoR Bostadsrdttsforeningen Ekoxen ORG.NR. 769605-9570 FO RAKENSKAPSAnET 2009. BOSTADSRATTSFORENINGEN E XOXEN, 3;159ffT,**0""

Transkript

1 Bostadsrdttsforeningen Ekoxen Ekuddsvdgen 27, Nacka Webbadress: r,r'lt'r.v.brfekoxcn.sc, mailadress: str,'rclsen(qrbrfckoxen.se, telefon ;159ffT,**" AnsREDovrsNrNG FoR BOSTADSRATTSFORENINGEN E XOXEN, ORG.NR FO RAKENSKAPSAnET 29. Sida L av 19

2 B ostadsrdttsforeningen Ekoxen Ekuddsvdgen 27, Nacka Webbadress:,,r'i,vr.v.brfekcxcn.sg, mailadress: st]'relsen(lt,brfckoxen.se., telefon Sm: nl,1m,il**u FO nvaltn I N GS B E RATTE LS E Styrelsen for bostadsrdttsforeningen Ekoxen fflr hdrmed avge Srsredovisning for verksamhetsfrret 29 vilket dr foreningens fjdrde hela verksamhetsflr. Om inte sdrskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom parantes avser foregfrende 5r eller jdmforelse med foregfrende Ar. Foreningen har till dndamfrl att i foreningens hus upplita bostadslagenheter att nyttjas for permanent boende utan tidsbegrdnsning. I en vidare mening innebdr foreningens dndam5l aven att frdmja medlemmarnas ekonomiska intressen genom en aktiv forvaltning sa att avgifter hfllls pi en rimlig nivfi, att vardet pa fastigheten bibehfllls och att bostadsratternas marknadspris bevaras eller okar. Forutom bostadsratter upplfrts f.n. dven hyresrdtter. Medlem i foreningen dr den eller de som stfir som dgare till en bostadsrdtt i foreningen. Med bostadsrdtten foljer rdtten att delta i foreningens Srsmoten och extrastdmmor och rostrdtt med en rost per bostadsrdtt. SrvnElsE Styrelsen har sedan Srsmotet haft foljande sammansdttning: Namn Harry Viklund Christer Lindberg Ingrid Hedkvist Brolin Lennart Berg Dan Rydberg lda Landgren han Sangl iguve nd i re n Fredrik Bexelius Kennet Svensson Bef. I styrelsen Mandatperiod Ordf orande 2OO9-2OI1, Vice ordf. 2OO9-2O1,L Kassor 2OO9-2O11, Se krete rare Ledamot Ledamot Avgick p3 egen begdran i feb. 21 Ledamot Avgick pi egen begdran i sept 29 Suppf ant 2OO9-2O1,1, Supplant Avgick p.g.a. avflyttning i sept 29 FmUITECKNARE Firmatecknare har varit wa i forening av ordf., vice ordf., kassor och/eller sekreterare Rnwsonsn Av foreningsstamman utsedd revisor: Mats Lehtipalo, ADECO Av foreningsstdmman vald revisor: Fredrik Hogland. SrAuuon Ordinarie foreningsstamma holls Extra stamma holls Vid stdmman togs beslut att genomfora projekt Fasad och fonster. STvTrcEMOTEN Styrelsen har hfrllit 14 moten under Aret. M Sida 2 av 19.$ (? z-r"

3 B ostadsreittsforeningen Ekoxen Webbadress:.,rrr,t'lv.hrfekoxern.se, mailadress: styrelsent4,brfckoxcn.se, telefon {--\,B' 4.Dla.AU""-- :!ry **-{ \-. '1 fil,#mx**" FOnnNIUGENS FASTIGHET Den 1-l- november 25 kopte Brf Ekoxen samtliga 1 andelar i Brf Fenix nr 2 UPA av Wallenstam Bostad AB med tilltrddesdag den Pi tilltrddesdagen kopte Brf Ekoxen fastigheten Sicklaon 14:5, Nacka Kommun av Brf Fenix nr 2 UPA. Det bokforda vdrdet pi fastigheten var 1'I kronor. Brf Fenix nr 2 likviderades och for att balansera forlusten skrevs fastigheten upp med kronor. Vid uppskrivningen vdrderades marken till kronor och byggnader till t kronor. Fastigheten best5r av tvi bostadshus och ett garage med ett inbyggt och ett oppet parkeringsddck. Den totala bostadsytan uppgfrr till 9532 m'. Fordelningen av ldgenheter resp. bostadsrdtter och hyresratter och lokaler framgfrr av tabell 1 resp. 2. I garaget finns 48 P-platser. Pfr parkeringsddcket finns B5 P-platser samt ytterligare 3 platser vid sidan av garaget. Dessutom finns gdstparkering. Varje ldgenhet kan alltsfi disponera antingen en garageplats eller en P-plats ute. Lghtyp im' Antal bostadsrdtter Antal Hyresritter Tot. antal lgh Boyta brflgh Boyta hyresritter Total boyta ,5 77, , , ,5 54,5 49, ,5 49,5 46 I Totalt Genom s nittlig ,5 638, boyta Tabell 1 : Ldgenhetsfordelning. Anvdndning Yta i m2 Styre lse lokal 36 Lager 35 Kontor 62 Summa yta 133 Tabell 2: Lokaler w\ Fastigheten dr fullvdrdesforsdkrad genom Brandkontoret. Sida 3 av 19.1Y +.

4 B ostadsrettsforeningen Ekoxen Webbadress: u,lt.,r-.br{ekoxen.se, mailadress: st 'rels cn(q,b rf ckoxen. s e telefon Brl. il{ox$* Nacka or*.sr 7485-S9tE FaSncUETEN S TEKN ISKA STATU S Fore overtagandet av fastigheten gjordes en teknisk utredning av fastighetens status. Denna utredning har legat till grund for de Atgdrder som redan vidtagits aven om de kostnadsangivelser som ingick i utredningen delvis varit mycket for lfrga. Styrelsen har under flret utarbetat en ny underhallsplan och en investeringsplan med 2 firs sikt. Dessa planer uppdateras mer detaljerat for de narmaste 5 5ren. De ligger till grund for periodiskt underhill resp. investeringsatgdrder i framtiden. Genomfiirda fltgiirder Omputsning avfasad pa hus F Ekuddsvdgen 25 Renovering av balkonger Hus F Nytt s ophanteringssystem Stambyte med bl.a. nya badrum och toaletter Nya elstammar inklusive nya ledningar i lgh Ny inredning i hissar Mfrlning av tvdttstugor med tillhorande korridorer Byte av lager, kilremmar och vibrationsdampare i tilluftfldktar Nytt lflssystem L992 1, Pflgflende proiekt Omputsning av fasad och rep balkonger pfr hus G Ekuddsvagen2T 29-2L Byte av fonster i bfrda husen 2L Planerade proiekt Reparation av mur och ombyggnad av g5rd Reparation garage och P-d5ck Byte av hissmaskinerier i hus 25 2L-2rr 211 2t Proiekt i ftirstudie Byte av hissmaskinerier i hus 27 och nya hissdorrar i badahusen 21-21,2 Byte av utrustning i tvdttstugor fpfrborjat 21). 21,-2LL Fesn c u ETEN S LAN GSI KTI GA VARD E Fastighetens lfrngsiktiga vdrde har kunnat och kan sdkras framfor allt genom stambytet och det pfrgfrende projektet for fasad, balkonger och fonster. Stambytet har trots vissa problem i genomforandefasen gett ett gott resultat. Bytet av karm och fonster till nya med 2+1 glas med b5ge av Dreh-kipptyp kommer ytterligare att forbdttra husets standard. Ndr aven de planerade Stgdrderna avseende gfrrd, garage och hissar Ar utforda kommer fastigheten att ha en hog standard. Genom den lfrngsiktiga underh&llsplanen kan forebyggande underhill planeras pi ett optimalt satt. Investeringsplanen ger foreningen overblick och mojlighet att i god tid planera investeringar. tlt Sida 4 av 19 tr

5 B ostadsrdttsforeningen Ekoxen Webbadress ; 11,1v1v. [rlekoxein.se, ma il a d res s ::iy5:lsenq&ifuk.rxe11. sq, telef on rffi: Brf. El(SXfN Nacka FeSncnETSSERVICE Fastighetsservice utfordes under 29 genom ett kontrakt med Bricks. Under 21, kommer servicen att utforas av BC Bygg i Haninge AB. FnETTNGSFRAcoR Foreningen hade vid Srets slut 126 ldgenheter med bostadsrdtt. Flera av ldgenheterna dgs av mer dn en person, dock gdller L rost per lagenhet. Av foreningens ldgenheter var vid 6rets slut som tidigare ndmnts l- styck upplfltna som hyresrdtter. U p p tarn LS E R o c H }vs ntarr LSE R Under Aret har B tidigare hyresldgenheter upplatits* med bostadsrdtt. Foreningen har hdrigenom fatt ett vdlkommet kassaflode. 6 ldgenheter har overl5tits** under frret. * En upplitelse sker forsta och enda gingen ndr en forening uppl5ter en ldgenhet till en medlem i foreningen. ** En overlatelse sker ndr en medlem sdljer sin ldgenhet till en kopare som efter styrelsen provning blir medlem i foreningen. ANrat ANSTALLDA Foreningen har under Ar 29 inte haft nfigra anstdllda. Avrat Fjiirrvdrme EI VA och sophiimtn ing Tidningsinsamling Klottersanering Parkeringsovervakning SALUT Snorojning Stad n i ng Bredband Bred band Hisservice Jou r Forsrikring Fortum Mdlarenergi Nacka Kommun SITA Klotte rkonsu lte n Gahnstroms Akeri & Maskin Driftia ComHe m/upc Bred bandsbolaget Nacka hisservice Dygnet Fastighetsjour AB Brand kontoret Tills vidare Tills vidare Tills vidare Automatisk forldngni ng 15r Automatisk forldngni ng 15r Automatisk forldngni ng 16r rar Automatisk fdrliingning 16r 5 6rs autom. forlsngning Automatisk forliingni ng 15r Automatisk forldngning 16r Automatisk forldngni ng 16r Spotpris VNNTSaUHE T]NDER 2OO9 Utover lopande verksamhet har styrelsen arbetat med: 1. Ett flertal moten med totalentreprenoren Riksbyggen for att avsluta projektet stambyte. Projektet har varit sv&rt att avsluta eftersom totalentreprenoren inte lyckas styra en underentreprenor. Brf Ekoxen har formatt totalentreprenoren att anlita BC-Bygg i Haninge AB for att slutfora itgdrder som kvarst5r efter slutbesiktningen frfin slutet av 28. Dessa Atgdrder berdknas vara helt genomforda under maj mfrnad 21. Slutreglering av avtalssumman kommer darefter att ske. M Sida 5 av 19 {,$ I

6 B ostadsrattsforeningen Ekoxen Ekuddsvdgen 27, Nacka Webbadress: r,rrr,,-r,v.brfekoxen.se, mailadress: stl'relsr.n(4'brfekoxen "-qc., telefon 77 H(OXIN N*cfia VgnI<seuHET UNDER 2O9 FzRTS. 2. Under Aret har anbud inhdmtats for projektet fasadrenovering av hus G, Ekuddsvdgen 27, och byte av samtliga fonster i b6da husen. Projektet har upphandlats fran STARK Fasadrenoveringar AB och p5gir f.n. Projektet berdknas vara avslutat i september Ett nytt lfrssystem for skalet, d.v.s. entr6er och gemensamma utrymmen har installerats. Ldgenhetsinnehavare kan komplettera systemet genom att byta ut sina egna lsscylindrar till en cylinder frfrn systemet. Harigenom kan samma nyckel anvdndas i bfrde ldgenhet och gemensamma utrymmen. 4. PA de fyra frflnluftsfldktarna har lager, remmar och vibrationsddmpare bytts. 5. Energideklarationen har genomforts och blivit godkdnd. 6. Underhfrllsplanen har reviderats och utvidgats till en sikt ph2 ir. Den kommer att forfinas ytterligare under 21. En investeringsplan har utarbetats jdmsides med underhillsplanen. 7. Forstudie har gjorts for projektet reparation av garage. Under 21 kommer mer detaljerade planer att utarbetas. Projektet dr planerat att genomforas tidig vlr 211. B. Forstudie har dven gjorts for ombyggnad mur och gfrrd. GArdens framtida utseende har planerats av tradgardsgruppen. Muren fltgdrdas hosten 21. Under 21 kommer mer detaljerade planer att utarbetas for girden for att genomforas vfrren 2IL. 9. Anbud har inhdmtats for fastighetsservice. Byte har skett till BC-Bygg i Haninge AB. 1. Anbud har inhdmtats for ekonomisk forvaltning. Pi grund av tidsbrist och kapacitetsbrist orsakad av andra pfrgaende aktiviteter beslot dock styrelsen att behalla Bricks som forvaltare ytterligare ett 5r. L1-. Anbud har inhamtats for utbyte av hissmaskinerier och hissdorrar. Ett maskineri for stora hissen i nr 25 dr bestdllt och kommer att monteras under mars mfrnad 21-. Ett maskineri for en liten hiss ar likasa bestdllt att ha som reserv tills vidare. Under 21 kommer en mer precis Atgdrdsplan for hissarna att utarbetas. FnprurrucENS EKoNoMr Foreningens ekonomiska situation framg6r av resultat- och balansrdkning inklusive noter. Se aven nedanstfr ende punkter. AvsrcnruwrNGAR Avskrivningarna har ursprungligen baserats p& en progressiv avskrivningstabell med start pfl,5 o/o och loptid B Ar. Vid nagot byte till en ny forvaltare har denna princip gatt forlorad och en rak avskrivning med,5 har anvants. Flera nya projekt kommer att aktiveras under de ndrmaste Aren. Styrelsen har ddrfor i samrad med foreningens revisorer beslutat om nya avskrivningsprinciper. W Sida 6 av 19.t&},O

7 B ostadsrattsforeningen Ekoxen Webbadress: r,r,wi,v.br{ekoxen.se, mailadress: rlllglsetrrlqbdekoxe!..s9 telefon AvSXNIVIVINGAR FORTS. 1. Fastighetens byggnader, anskaffningsvdrde och uppskrivet vdrde, avskrivs med en progressivtabell over 1 Ar. Start 29 med,lo/o och rdnta3,7 o/o 2. Stambytet avskrivs med en progressiv tabell over 4 5r. Start 29 med 1,567 o/o och rdnta 2,25 o/o. 3. Byte av lfrssystem avskrivs med en progressiv tabell over 3 frr. Start 21 med 2,37 o/o och rdnta2,25 o/o. 4. Fasadrenovering och byte av fonster kommer att avskrivas med en progressiv tabell over 3 Ar. Start 2L med 2,37 o/o och rdnta 2,25 o/o. 5. Planerade projekt for rep av mur och nyanldggning av gflrd samt reparation av garage kommer att avskrivas efter i punkt 3 ndmnda tabell over 3 frr med 2,25o/o rdnta. Styrelsen anser att dessa nya avskrivningsprinciper fordelar avskrivningarna pa ett bra sdtt over tiden sfr att varje boendegeneration ffrr bdra sina avskrivningskostnader. Yrrrc FOND AvsAttningarna till yttre fond skall enligt stadgarna vara,3 o/o av anskaffningskostnaden for foreningens hus. Detta motsvarar ca 31 kr att avsatta. Beloppet stammer vdl med underhfrllsplanens behov. FONBNUKNIN GSTAL Anm.: Avgiften nedan inneh5ller dven kostnader for garage och P-platser. Jdmforelsetal Arsavglf:t kr/m' yta brflgh* Lin i kr/m2 total bostadsyta BelSningsgrad, l5n kr/mz bostadsyta brflgh* Elkostnad i kr/m2 total bostadsyta Vdrmekostnad i kr/m2 total bostadsyta Vattenkostnad i kr/m2 total bostadsyta Justerad vattenkostnad * brflgh = bostodsrattslogenheter Tabell 3: f dmforelsetal _1_ LO lfin och belflningsgrad L&nen har minskat med ca 3 frr 29 jmf med 28. Genom forsiiljning av hyresrdtter har ytan av bostadsrdtter okat med 495 m2. Vattenkostnad ikr /mz total bostadsyta Kostnaden for vatten varierar ddrfor att forbrukningen och ddrmed avgiften berdknas prelimindrt efter tidigare forbrukning. Efter en enda Srlig avldsning av vattenmdtaren i april l,/l Sida 7 av L9 i,'j'l).{-

8 B ostadsrattsforeningen Ekoxen Webbadress:,rr'.,r-.uv.briekoxen.se, mailadress: SlyrglggryLrrferkcxen.se. telefon 77 8rf. HWX${ Nacko debiteras mer forbrukning eller krediteras mindre forbrukning. Justeringen av den prelimindra kostnaden sker i juni. Efter avldsningen justeras den prelimindra forbrukningen med hdnsyn till skillnaden i berdknad och verklig forbrukning. HAr uppstar dock allt for stora svangningar. Problemet har diskuterats med Nacka kommun under augusti 29. V.v. se tabell "Justerad forbrukning" Under 29 har mdtarstdllning rapporterats in dven i november. Under 21, kommer mdtarstdllningen att rapporteras in minst var tredje m&nad. OVruCI KOMMENTARER TILL RESULTAT OCH BALANSRAKNING UTOVER GJIRDA NITER Vid senaste firsmotet stdlldes fr5gor om VA-kostnader och kostnader for sophantering. Kostnader for vatten och avlopp, sophdmtning och grovsopor kommer pfr en och samma rakning fr6n Nacka kommun. Ibland fordras stor uppmarksamhet for att sdrskilja dessa kostnader i rdkningen vid konteringen till resp. konto. Tyvdrr har under tidigare 5r vissa konteringsfel uppstitt. Efter en kontroll i augusti 29 har irets kostnader konterats till ratt konton. Efter en ny summering av kostnaderna for hdmtning av hushillssopor kunde besparingen for det nya sophanteringssystem som togs i bruk i slutet av 27 beraknas. Besparingen under det fosta Sret med den nya debiteringen var ca 1 kr jmf med det gamla systemet. Kostnaden for att installera systemet kommer genom den ldgre sophanteringskostnaden att iterbetalats pfr kortare tid dn 3 Ar. FmervSIELLA KoSTNADER Under Aret har ca2 kr varit Iin med bunden rdnta pa 3,85 %. Resten av lanen har haft rorlig resp. 3- m5naders rdnta. Foreningen har alltsfl kunnat ta utnyttja de f.n. mycket laga rdntorna. Det mesta talar for rdntorna nu kommer att stiga men okningstakten dr mycket osaker. I budget for 21 har styrelsen raknat med en genomsnittlig rdnta pa ca 3 o/o pa foreningens lfin. Historiskt sett har rorliga rantor i genomsnitt varit ldgre dn bundna och det dr styrelsens avsikt att tills vidare inte binda lflnen. Styrelsen kommer dock att folja ranteutvecklingen noga for att ev. senare binda en del av lsnen till en formanlig rdnta. F qiuti DA Ko STN AD SUTVE CKLI N G KostnadsuWecklingen dr som alltid sv6r att forutsdga. Inflationen Ar fortfarande lfrg men forutspas att oka till ca 2 o/o inom nfrgot 5r. Detta varde har ocksa anvdnts i var budgetering. Alla experter forutspar att rantan kommer att oka till mera normala 4-4,5 o/o.denstora fragan dr okningstakten. LAnen kommer att oka p.g.a. de planerade investeringarna men eventuella ldgenhetsforsdljningar kan bidra till att minska lsnebehovet. En okning av rantan med 1- o/o fr n den i budget 2L anvdnda rantan pi ca 3 /o motsvarar en kostnadsokning pfr ca 75 kr/ar. u Sida B av 19.-$u,y

9 B ostadsrdttsforeningen Ekoxen Webbadress: r,r.r.vr.v.brfekoxcn.ser, mailadress: st]'r'clsen(q;brfe:koxen.se, telefon Brf. H(fXfH Nacka Orq.er 7&9&S5-93I8 KoSTIvIDSFoRDELN IN G Fordelningen av kostnader framgfrr av diagram 1 ndsta sida. LITn BENCHMARKING SCB gor varje 5r statistik over intdkter och kostnader i bostadsrattsforeningar. Nedan visas Ekoxens utfall i jdmforelse med SCB:statistik for bostadsrdttsforeningar i Storstockholmsomridet for foreningar med 75-l4g ldgenheter 5r 28. Krlkvm totalyta Summa intdkter Drift, sko,tsel, adm, Vdrme, vatten, el Drift ovrigt Underhill, rep Avskrivningar Rdntebidrag Rdntor* Fastighetsskatt Summa kostnader Arets resultat** Stat. SCB Ekoxen U , , *varav tomtrdttsavgdld 14 ** rdntebidrag 17 Tabell 4: SCB:stat for 28resp. utfall 29 for Brf Ekoxen Kr/kvm bostadsyta SCB 28 Ekoxen Intdkt/kvm bostadsyta Intdkt lokaler kr/kvm lokalyta % lokalyta av totalyta ,5/o ,1/o Tabell 5: Intdkter enligt SCB for 28 resp. Brf Ekoxen utfall 29. wl Sida 9 av L9 'ss -y

10 Bostadsrettsforeningen Ekoxen Ekuddsvdgen 27, r*,l#ht,il*" Webbadress: r,r,lt.w.brfekoxen.se, mailadress: gtvrelseil('brfeko telefon 7A DISpoSITIONSFORSLAG Styrelsen foreslsr folj ande vinstdispositi on : Arets resultat Balanserat resultat Reservering till yttre fond Overforing till ny rdkning Betrdffande forenings resultat i ovrigt hdnvisas till med noter. W foljande resultat- och balansrdkning, Sida 1 av 19 '::t,{l P

11 Bostadsrettsforeningen Ekoxen Webbadress : u'.rr'.,v. brfekoxen. se, mailadress : st, rr- lsen(q'b rf erk ox en. s c telefon rf. fl(ox[n l-{arka re,sr I*9*SS-9t?4 RESULTATRAKNING 1 IANUART - 31 DECEMBER RORELSENS INTAKTER Arsavgifter och hyror Ovriga rorelseintdkter Not L RORELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Periodiskt underh6ll Taxebundna kostnader Ovriga driftskostnader Fastighetsskatt Ovriga forvaltnings- och rorelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar r tzl r L , , r , RORELSERESULTAT L RESULTAT FRAN FINANSIELLA POSTER Rdnteintakter och liknande resultatposter Rdntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER SKATT I nkomstskatt rdntei ntakter Annrs RESULTAT w Sida LL av L9

12 B ostadsrettsforeningen Ekoxen Webbadress: r,r'lr.w.briekoxen.se, mailadress: st.vrelsen(4'brfetkoxen.sc, telefon BATANSRAKNING 29-L2-3L TILLGANGAR ANTAGG NI NGSTILLCAIVCRN Materiella anldggningstillgfl ngar Byggnader och mark PAgAende byggnation Not rb BB r8r SUMMA ANLAGGNINGSTILTGANGAR tbl O MSIITT N I NGSTI LLGAN GAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts och hyresfordringar Ovriga fordringar Forutbetalda kostnader och uppl. intdkter Not r 2661, r5 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Kortfristiga placeringar Not KASSA OCH BANK Kassa och bank B zbl 686 I L L7 396 SUMMA OMSATTNINGSTILLGANGAR B 7OB tgl SUMMA TILLGANGAR t/u Sida LZ av 19.$ii p'

13 B ostadsrettsforeningen Ekoxen Webbadress: r,r.r,r,r,n-.krlfekoxen.se, mailadress: stlrrclsen(rrrbrfetkoxen.gg, telefon f*l -, F-5. 't'-ti 'fr.^ '-z -. &/ :al3'1ffi {\&dr$ylffi*,^ '_n-.-.-t- \*-{!'r* F,"".--"' Srf. EI$BXEN Nacka BALANSRIIKNING 29-\ EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Insatser Uppskrivningsfond Upplitelseavgifter Fond for yttre underhill Not 6 Not 7 12BB t6lo21 L rb L92 \97 Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat SUMMA EGET KAPITAT L BB L ll TAXCT.NISTIGA SKULDER Byggnadskreditiv Skulder till kreditinstitut Not rr52 674! KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Leverantorsskulder Skatteskulder Ovriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not 9 Forutbetalda avgifter och hyror zt r Summa eget kapital och skulder! StAllda sikerheter Uttagna fastigh etsinteckningar Ansvarsftirbindelser tal 77 5 Inga 77 5 Inga Sida 13 av L9 ':K-,.V

14 B ostadsrdttsforeningen Ekoxen Webbadress: r,r.rvlr'.briekoxen.sc, mailadress: st.vrelscn(qrbrfekoxen.sei, telefon 77 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Arsredovisningen har upprdttats enligt Arsredovisningslagen och bokforingsndmndens allmdnna rad, Samma redovisnings- och vdrderingsprinciper har anvdnts som foreg5ende Ar. Foreningens fond for yttre underhill redovisas i enlighet med bokforingsndmndens allmdnna rid [BFNAR 23:4) TillgAngar och skulder har vdrderats till anskaffningsvdrden om inte annat anges. Avskrivningar pa anldggningstillg6ngar enligt plan baseras pi ursprungliga anskaffningsvdrdet och berdknad nyttjandeperiod. Foljande avskrivningar uttryckt i procent tilldmpas. Avskrivningar Byggnader Stambyte Lissystem 1O-frrig progressiv plan, Arets avskrivning Ar,lo/o 4O-irig progressiv plan, irets avskrivning dr 1,567o/o 3-5rig progressiv plan, frrets avskrivning dr 2,37o/o Avsdttning till foreningens fond for yttre underhall gors firligen med,3%o av fastighetens taxeringsvdrde. Fordringar har efter individuell vdrdering upptagits till belopp varmed de beraknas inflyta. Not 1 AnsnvcrFTER och HYRoR Arsavgifter Hyresintdkter I Not 2 RORELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskotsel Fastighetsskotsel gard Snorojning Stddning Klotter Hiss, service och besiktning Garage Tvdttstuga vrigt l/vl ,674 1,27875 t , 771, 32 9BB IT BB Sida L4 av t9 '1,y \.:- c-,\ '

15 B ostadsrattsforeningen Ekoxen Webbadress: tv.'rtlv.b rfekoxeln"sc, mail adress : st,v rclsen(qrrlrrf etkoxen. se, telef o n &r{. f,l{oxlt{ Nacka *q.$7wlrfi Reparationer Reparationer Bostdder Ventilation Garage r52 4r Periodiskt underhfrll Tvdttstuga Hissar r L Taxebundna kostnader EI Vdrme Vatten SophAmtning Grovsopor Klottersanering r , L Ovriga driftskostnader Forsdkring Kabel-TV Fastighetsskaff Fastighetsskatt Kommunal fastighetsavgift L Ovriga fiirvaltnings och rtirelsekostnader Hyreskostnader Telekommunikation Inkasso Revisionsarvode Foreningskostnader Foreningsverksamhet Forvaltningsarvode Arvode SBC Fasti ghetsforvaltning Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Bankkostnader Foreningsavgifter l/ta , , , B Sida 15 av 19 f.1 {+ it -/

16 B ostadsrdttsforeningen Ekoxen Ekuddsvi gen 27, Nacka Webbadress: mailadress: telefon $rf. [K$(fN Hacka Oro.or fl$6$t-t5?o Personalkostnader Styrelsearvoden Arbetsgivaravgifter L62 4L L Zto 826 Avskrivningar Byggnad Uppskrivning byggnad Stambyte LAssystem L 596 BBB Not 3 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsviirden Vid Arets borjan Arets inkop Stambyte LAssystem Utgiende anskaffningsvdrde t lB Z9r Lt Ackumulerad uppskrivning Vid Arets borjan Ackumulerad avskr. pa uppskr. belopp Arets avskrivning pa uppskrivet belopp Utgienderedovisat restvirde pfl uppskrivet belopp L3B 25 43L r3b , tb' Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid Arets borjan Arets avskr. enl. plan byggnad Arets avskr. enl. plan stambyte Arets avskr. enl. plan lissystem Utgiende avskrivning enligt Plan Planenligt reswarde vid irets slut I planenligt resvdrde ingar mark med BBB L t4b BB Taxeringsvflrde Taxeringsvdrde byggnad Taxeringsvdrde mark 5351L Fastighetens taxeringsvflrde dr uppdelat enligt ftiliande Bostdder Lokaler IA 8L Sida L6 av L9 'l,t! q

17 B ostadsrattsforeningen Ekoxen Ekuddsvdgen 27, Nacka Webbadress: r.r'.'r.w'.brfekoxern-se, mailadress: slutglryq(rr&rfekoxen.ser. telefon *-..ffi-- *rffi* &rf. fl(oxfl* Nmko gre.er 7W&t1*-q.ntE '1 Not 4 FORUTBETATDA KOSTNADER Forsdkring Rdntekostnader Summa ftirutbetalda kostnader och upplupna intdkter 52 61, Not 5 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Nordea likvidinvest Not 5 EGET KAPITAL Bundet eget kapital Insatser Uppskrivningsfond UpplStelseavgifter Fond for yttre underhall Summa bundet eget kapital Belopp vid 6rets utg6ng 12BB 28 IB , t6t 2r Fordndring under Sret L Belopp vid Arets inging t rb It Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Arets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital ' BB t2 49 t6b tt Not 6 FOND FOR YTTRE UNDERHATL Vid irets btirian Reservering enligt stadgar Upplosning av fond for yttre underhill Vid irets slut , L 743 Not 7 BYGGNADSKREDITIV Beviljad kredit Utnyttj at kreditbelopp w r Sida L7 av t9 {e.r

18 B ostadsrattsforeningen Ekoxen Webbadress: rvr,r"'lv.brfekox*rr.se, mailadress: stl,relsen(rlibrfckoxr.n.sc, telefon ***7 *\* Brf. tlff)xen Nacka Not 8 SKUTDER TILL KREDITINSTITUT Swedbank Nordea Hypotek Nordea Hypotek Nordea Hypotek Summa skulder till kreditinstitut Belopp Belopp Kostfristig del av skulder till kreditinstitut Lt Not 9 Upplupna kostnader och ftirutbetalda intdkter EI Vdrme Vatten Sophdmtning Styrelsearvoden Rdntekostnader lrh ,721,5 t44 2BB r 1,97BB 241, rr Sida 18 av 19 ^'$1j- 4

19 Bostadsrattsforeningen Ekoxen Webbadress:.lvu'lv.brfekoxen.se, mailadress: telefon $ef,: $rf. fi(oxfx Nacka Stockholm den b aprtlg,o/o / ) Harry Viklund Christer Lindberg Lennart Berg Dan Rydberg 1 VAr revisionsberdttelse har avgivits den t vaq l I?Oto Mats Lehtipalo Godkdnd revisor Sida t9 av L9

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011.

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011. Bostadsrattsforernngen Ekoxen Nacka Org.nr. 76965-957 ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 76965-957 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 211. Ekuddsvägen 27 styrelsen@brfekoxen.se Sida 1 (21)

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Arsredovisning. 2011-01 -01-2011-12-31 Brf Stengodset Brdvalla 769604-5439

Arsredovisning. 2011-01 -01-2011-12-31 Brf Stengodset Brdvalla 769604-5439 o Arsredovisning 211-1 -1-211-12-31 Brf Stengodset Brdvalla 76964-5439 Inneh6llsforteckning Fdrvaltn ingsberdttelse Resultatrdkning Balansrdkning Stiillda sdkerheter och ansvarsforbindelser Kassaflodesanalys

Läs mer

a sbc Brf Topasberget ÅRSREDOVISNING 2011 Sveriges B osta dsrä ttsce ntru m

a sbc Brf Topasberget ÅRSREDOVISNING 2011 Sveriges B osta dsrä ttsce ntru m ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Topasberget a sbc Sveriges B osta dsrä ttsce ntru m Bekymmersfritt styrelsearbete och boende SBC är en stab il, etablerad och uppskattad aktör med ett starkt varumärke inom bostadsrättsområdet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. iv, r - 4sbc. BRF Hemmet 18. Sveriges Bostad srä ttscentru ni

Årsredovisning. iv, r - 4sbc. BRF Hemmet 18. Sveriges Bostad srä ttscentru ni Årsredovisning 2010 iv, 1 r - fl il ln BRF Hemmet 18 4sbc Sveriges Bostad srä ttscentru ni förening. Fastigheten Bekymmersfritt styrelsearbete och boende snabb överblick över föreningens ekonomi med mera

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Topasberget

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Topasberget Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Topasberget Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 213. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 MORELLTRÄDET 9 I STOCKHOLM. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MORELLTRÄDET 9 I STOCKHOLM. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MORELLTRÄDET

Läs mer

Bostadsrättsföreningen NORRA GULDHEDEN NR 1

Bostadsrättsföreningen NORRA GULDHEDEN NR 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen NORRA GULDHEDEN NR 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Jakob i Järfälla Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Jakob i Järfälla Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN

Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HELENEBORGSPARKEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svea Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

, Brf Svea Artilleri 17 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svea Artilleri 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Rörsjöhus upa

Årsredovisning. Bostadsföreningen Rörsjöhus upa Årsredovisning Bostadsföreningen Rörsjöhus upa Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINDORMEN 4. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINDORMEN 4. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINDORMEN 4

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Sid. 1 av 13 Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Y.K.- HUSET Furusundsgatan 9 Org. Nr.: 71 64 05-7387 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari 2006-31

Läs mer

Att bo i bostadsrf,tt

Att bo i bostadsrf,tt Att bo i bostadsrf,tt En bostadsrdttsfdrening tir en ekonomisk fdrening diir de boende antingen dger bostadsrdttsf6reningens mark och byggnader eller innehar fastigheten med tomtrdtt. Som dgare till en

Läs mer

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen TULLPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 BERZELIIGATAN 13. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BERZELIIGATAN 13. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BERZELIIGATAN

Läs mer

Årsredovisning 2014 TORPEDBÅTEN NR 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 TORPEDBÅTEN NR 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen TORPEDBÅTEN

Läs mer