AnsREDovrsNrNG FoR Bostadsrdttsforeningen Ekoxen ORG.NR FO RAKENSKAPSAnET BOSTADSRATTSFORENINGEN E XOXEN, 3;159ffT,**0"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sp@: AnsREDovrsNrNG FoR Bostadsrdttsforeningen Ekoxen ORG.NR. 769605-9570 FO RAKENSKAPSAnET 2009. BOSTADSRATTSFORENINGEN E XOXEN, 3;159ffT,**0""

Transkript

1 Bostadsrdttsforeningen Ekoxen Ekuddsvdgen 27, Nacka Webbadress: r,r'lt'r.v.brfekoxcn.sc, mailadress: str,'rclsen(qrbrfckoxen.se, telefon ;159ffT,**" AnsREDovrsNrNG FoR BOSTADSRATTSFORENINGEN E XOXEN, ORG.NR FO RAKENSKAPSAnET 29. Sida L av 19

2 B ostadsrdttsforeningen Ekoxen Ekuddsvdgen 27, Nacka Webbadress:,,r'i,vr.v.brfekcxcn.sg, mailadress: st]'relsen(lt,brfckoxen.se., telefon Sm: nl,1m,il**u FO nvaltn I N GS B E RATTE LS E Styrelsen for bostadsrdttsforeningen Ekoxen fflr hdrmed avge Srsredovisning for verksamhetsfrret 29 vilket dr foreningens fjdrde hela verksamhetsflr. Om inte sdrskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom parantes avser foregfrende 5r eller jdmforelse med foregfrende Ar. Foreningen har till dndamfrl att i foreningens hus upplita bostadslagenheter att nyttjas for permanent boende utan tidsbegrdnsning. I en vidare mening innebdr foreningens dndam5l aven att frdmja medlemmarnas ekonomiska intressen genom en aktiv forvaltning sa att avgifter hfllls pi en rimlig nivfi, att vardet pa fastigheten bibehfllls och att bostadsratternas marknadspris bevaras eller okar. Forutom bostadsratter upplfrts f.n. dven hyresrdtter. Medlem i foreningen dr den eller de som stfir som dgare till en bostadsrdtt i foreningen. Med bostadsrdtten foljer rdtten att delta i foreningens Srsmoten och extrastdmmor och rostrdtt med en rost per bostadsrdtt. SrvnElsE Styrelsen har sedan Srsmotet haft foljande sammansdttning: Namn Harry Viklund Christer Lindberg Ingrid Hedkvist Brolin Lennart Berg Dan Rydberg lda Landgren han Sangl iguve nd i re n Fredrik Bexelius Kennet Svensson Bef. I styrelsen Mandatperiod Ordf orande 2OO9-2OI1, Vice ordf. 2OO9-2O1,L Kassor 2OO9-2O11, Se krete rare Ledamot Ledamot Avgick p3 egen begdran i feb. 21 Ledamot Avgick pi egen begdran i sept 29 Suppf ant 2OO9-2O1,1, Supplant Avgick p.g.a. avflyttning i sept 29 FmUITECKNARE Firmatecknare har varit wa i forening av ordf., vice ordf., kassor och/eller sekreterare Rnwsonsn Av foreningsstamman utsedd revisor: Mats Lehtipalo, ADECO Av foreningsstdmman vald revisor: Fredrik Hogland. SrAuuon Ordinarie foreningsstamma holls Extra stamma holls Vid stdmman togs beslut att genomfora projekt Fasad och fonster. STvTrcEMOTEN Styrelsen har hfrllit 14 moten under Aret. M Sida 2 av 19.$ (? z-r"

3 B ostadsreittsforeningen Ekoxen Webbadress:.,rrr,t'lv.hrfekoxern.se, mailadress: styrelsent4,brfckoxcn.se, telefon {--\,B' 4.Dla.AU""-- :!ry **-{ \-. '1 fil,#mx**" FOnnNIUGENS FASTIGHET Den 1-l- november 25 kopte Brf Ekoxen samtliga 1 andelar i Brf Fenix nr 2 UPA av Wallenstam Bostad AB med tilltrddesdag den Pi tilltrddesdagen kopte Brf Ekoxen fastigheten Sicklaon 14:5, Nacka Kommun av Brf Fenix nr 2 UPA. Det bokforda vdrdet pi fastigheten var 1'I kronor. Brf Fenix nr 2 likviderades och for att balansera forlusten skrevs fastigheten upp med kronor. Vid uppskrivningen vdrderades marken till kronor och byggnader till t kronor. Fastigheten best5r av tvi bostadshus och ett garage med ett inbyggt och ett oppet parkeringsddck. Den totala bostadsytan uppgfrr till 9532 m'. Fordelningen av ldgenheter resp. bostadsrdtter och hyresratter och lokaler framgfrr av tabell 1 resp. 2. I garaget finns 48 P-platser. Pfr parkeringsddcket finns B5 P-platser samt ytterligare 3 platser vid sidan av garaget. Dessutom finns gdstparkering. Varje ldgenhet kan alltsfi disponera antingen en garageplats eller en P-plats ute. Lghtyp im' Antal bostadsrdtter Antal Hyresritter Tot. antal lgh Boyta brflgh Boyta hyresritter Total boyta ,5 77, , , ,5 54,5 49, ,5 49,5 46 I Totalt Genom s nittlig ,5 638, boyta Tabell 1 : Ldgenhetsfordelning. Anvdndning Yta i m2 Styre lse lokal 36 Lager 35 Kontor 62 Summa yta 133 Tabell 2: Lokaler w\ Fastigheten dr fullvdrdesforsdkrad genom Brandkontoret. Sida 3 av 19.1Y +.

4 B ostadsrettsforeningen Ekoxen Webbadress: u,lt.,r-.br{ekoxen.se, mailadress: st 'rels cn(q,b rf ckoxen. s e telefon Brl. il{ox$* Nacka or*.sr 7485-S9tE FaSncUETEN S TEKN ISKA STATU S Fore overtagandet av fastigheten gjordes en teknisk utredning av fastighetens status. Denna utredning har legat till grund for de Atgdrder som redan vidtagits aven om de kostnadsangivelser som ingick i utredningen delvis varit mycket for lfrga. Styrelsen har under flret utarbetat en ny underhallsplan och en investeringsplan med 2 firs sikt. Dessa planer uppdateras mer detaljerat for de narmaste 5 5ren. De ligger till grund for periodiskt underhill resp. investeringsatgdrder i framtiden. Genomfiirda fltgiirder Omputsning avfasad pa hus F Ekuddsvdgen 25 Renovering av balkonger Hus F Nytt s ophanteringssystem Stambyte med bl.a. nya badrum och toaletter Nya elstammar inklusive nya ledningar i lgh Ny inredning i hissar Mfrlning av tvdttstugor med tillhorande korridorer Byte av lager, kilremmar och vibrationsdampare i tilluftfldktar Nytt lflssystem L992 1, Pflgflende proiekt Omputsning av fasad och rep balkonger pfr hus G Ekuddsvagen2T 29-2L Byte av fonster i bfrda husen 2L Planerade proiekt Reparation av mur och ombyggnad av g5rd Reparation garage och P-d5ck Byte av hissmaskinerier i hus 25 2L-2rr 211 2t Proiekt i ftirstudie Byte av hissmaskinerier i hus 27 och nya hissdorrar i badahusen 21-21,2 Byte av utrustning i tvdttstugor fpfrborjat 21). 21,-2LL Fesn c u ETEN S LAN GSI KTI GA VARD E Fastighetens lfrngsiktiga vdrde har kunnat och kan sdkras framfor allt genom stambytet och det pfrgfrende projektet for fasad, balkonger och fonster. Stambytet har trots vissa problem i genomforandefasen gett ett gott resultat. Bytet av karm och fonster till nya med 2+1 glas med b5ge av Dreh-kipptyp kommer ytterligare att forbdttra husets standard. Ndr aven de planerade Stgdrderna avseende gfrrd, garage och hissar Ar utforda kommer fastigheten att ha en hog standard. Genom den lfrngsiktiga underh&llsplanen kan forebyggande underhill planeras pi ett optimalt satt. Investeringsplanen ger foreningen overblick och mojlighet att i god tid planera investeringar. tlt Sida 4 av 19 tr

5 B ostadsrdttsforeningen Ekoxen Webbadress ; 11,1v1v. [rlekoxein.se, ma il a d res s ::iy5:lsenq&ifuk.rxe11. sq, telef on rffi: Brf. El(SXfN Nacka FeSncnETSSERVICE Fastighetsservice utfordes under 29 genom ett kontrakt med Bricks. Under 21, kommer servicen att utforas av BC Bygg i Haninge AB. FnETTNGSFRAcoR Foreningen hade vid Srets slut 126 ldgenheter med bostadsrdtt. Flera av ldgenheterna dgs av mer dn en person, dock gdller L rost per lagenhet. Av foreningens ldgenheter var vid 6rets slut som tidigare ndmnts l- styck upplfltna som hyresrdtter. U p p tarn LS E R o c H }vs ntarr LSE R Under Aret har B tidigare hyresldgenheter upplatits* med bostadsrdtt. Foreningen har hdrigenom fatt ett vdlkommet kassaflode. 6 ldgenheter har overl5tits** under frret. * En upplitelse sker forsta och enda gingen ndr en forening uppl5ter en ldgenhet till en medlem i foreningen. ** En overlatelse sker ndr en medlem sdljer sin ldgenhet till en kopare som efter styrelsen provning blir medlem i foreningen. ANrat ANSTALLDA Foreningen har under Ar 29 inte haft nfigra anstdllda. Avrat Fjiirrvdrme EI VA och sophiimtn ing Tidningsinsamling Klottersanering Parkeringsovervakning SALUT Snorojning Stad n i ng Bredband Bred band Hisservice Jou r Forsrikring Fortum Mdlarenergi Nacka Kommun SITA Klotte rkonsu lte n Gahnstroms Akeri & Maskin Driftia ComHe m/upc Bred bandsbolaget Nacka hisservice Dygnet Fastighetsjour AB Brand kontoret Tills vidare Tills vidare Tills vidare Automatisk forldngni ng 15r Automatisk forldngni ng 15r Automatisk forldngni ng 16r rar Automatisk fdrliingning 16r 5 6rs autom. forlsngning Automatisk forliingni ng 15r Automatisk forldngning 16r Automatisk forldngni ng 16r Spotpris VNNTSaUHE T]NDER 2OO9 Utover lopande verksamhet har styrelsen arbetat med: 1. Ett flertal moten med totalentreprenoren Riksbyggen for att avsluta projektet stambyte. Projektet har varit sv&rt att avsluta eftersom totalentreprenoren inte lyckas styra en underentreprenor. Brf Ekoxen har formatt totalentreprenoren att anlita BC-Bygg i Haninge AB for att slutfora itgdrder som kvarst5r efter slutbesiktningen frfin slutet av 28. Dessa Atgdrder berdknas vara helt genomforda under maj mfrnad 21. Slutreglering av avtalssumman kommer darefter att ske. M Sida 5 av 19 {,$ I

6 B ostadsrattsforeningen Ekoxen Ekuddsvdgen 27, Nacka Webbadress: r,rrr,,-r,v.brfekoxen.se, mailadress: stl'relsr.n(4'brfekoxen "-qc., telefon 77 H(OXIN N*cfia VgnI<seuHET UNDER 2O9 FzRTS. 2. Under Aret har anbud inhdmtats for projektet fasadrenovering av hus G, Ekuddsvdgen 27, och byte av samtliga fonster i b6da husen. Projektet har upphandlats fran STARK Fasadrenoveringar AB och p5gir f.n. Projektet berdknas vara avslutat i september Ett nytt lfrssystem for skalet, d.v.s. entr6er och gemensamma utrymmen har installerats. Ldgenhetsinnehavare kan komplettera systemet genom att byta ut sina egna lsscylindrar till en cylinder frfrn systemet. Harigenom kan samma nyckel anvdndas i bfrde ldgenhet och gemensamma utrymmen. 4. PA de fyra frflnluftsfldktarna har lager, remmar och vibrationsddmpare bytts. 5. Energideklarationen har genomforts och blivit godkdnd. 6. Underhfrllsplanen har reviderats och utvidgats till en sikt ph2 ir. Den kommer att forfinas ytterligare under 21. En investeringsplan har utarbetats jdmsides med underhillsplanen. 7. Forstudie har gjorts for projektet reparation av garage. Under 21 kommer mer detaljerade planer att utarbetas. Projektet dr planerat att genomforas tidig vlr 211. B. Forstudie har dven gjorts for ombyggnad mur och gfrrd. GArdens framtida utseende har planerats av tradgardsgruppen. Muren fltgdrdas hosten 21. Under 21 kommer mer detaljerade planer att utarbetas for girden for att genomforas vfrren 2IL. 9. Anbud har inhdmtats for fastighetsservice. Byte har skett till BC-Bygg i Haninge AB. 1. Anbud har inhdmtats for ekonomisk forvaltning. Pi grund av tidsbrist och kapacitetsbrist orsakad av andra pfrgaende aktiviteter beslot dock styrelsen att behalla Bricks som forvaltare ytterligare ett 5r. L1-. Anbud har inhamtats for utbyte av hissmaskinerier och hissdorrar. Ett maskineri for stora hissen i nr 25 dr bestdllt och kommer att monteras under mars mfrnad 21-. Ett maskineri for en liten hiss ar likasa bestdllt att ha som reserv tills vidare. Under 21 kommer en mer precis Atgdrdsplan for hissarna att utarbetas. FnprurrucENS EKoNoMr Foreningens ekonomiska situation framg6r av resultat- och balansrdkning inklusive noter. Se aven nedanstfr ende punkter. AvsrcnruwrNGAR Avskrivningarna har ursprungligen baserats p& en progressiv avskrivningstabell med start pfl,5 o/o och loptid B Ar. Vid nagot byte till en ny forvaltare har denna princip gatt forlorad och en rak avskrivning med,5 har anvants. Flera nya projekt kommer att aktiveras under de ndrmaste Aren. Styrelsen har ddrfor i samrad med foreningens revisorer beslutat om nya avskrivningsprinciper. W Sida 6 av 19.t&},O

7 B ostadsrattsforeningen Ekoxen Webbadress: r,r,wi,v.br{ekoxen.se, mailadress: rlllglsetrrlqbdekoxe!..s9 telefon AvSXNIVIVINGAR FORTS. 1. Fastighetens byggnader, anskaffningsvdrde och uppskrivet vdrde, avskrivs med en progressivtabell over 1 Ar. Start 29 med,lo/o och rdnta3,7 o/o 2. Stambytet avskrivs med en progressiv tabell over 4 5r. Start 29 med 1,567 o/o och rdnta 2,25 o/o. 3. Byte av lfrssystem avskrivs med en progressiv tabell over 3 frr. Start 21 med 2,37 o/o och rdnta2,25 o/o. 4. Fasadrenovering och byte av fonster kommer att avskrivas med en progressiv tabell over 3 Ar. Start 2L med 2,37 o/o och rdnta 2,25 o/o. 5. Planerade projekt for rep av mur och nyanldggning av gflrd samt reparation av garage kommer att avskrivas efter i punkt 3 ndmnda tabell over 3 frr med 2,25o/o rdnta. Styrelsen anser att dessa nya avskrivningsprinciper fordelar avskrivningarna pa ett bra sdtt over tiden sfr att varje boendegeneration ffrr bdra sina avskrivningskostnader. Yrrrc FOND AvsAttningarna till yttre fond skall enligt stadgarna vara,3 o/o av anskaffningskostnaden for foreningens hus. Detta motsvarar ca 31 kr att avsatta. Beloppet stammer vdl med underhfrllsplanens behov. FONBNUKNIN GSTAL Anm.: Avgiften nedan inneh5ller dven kostnader for garage och P-platser. Jdmforelsetal Arsavglf:t kr/m' yta brflgh* Lin i kr/m2 total bostadsyta BelSningsgrad, l5n kr/mz bostadsyta brflgh* Elkostnad i kr/m2 total bostadsyta Vdrmekostnad i kr/m2 total bostadsyta Vattenkostnad i kr/m2 total bostadsyta Justerad vattenkostnad * brflgh = bostodsrattslogenheter Tabell 3: f dmforelsetal _1_ LO lfin och belflningsgrad L&nen har minskat med ca 3 frr 29 jmf med 28. Genom forsiiljning av hyresrdtter har ytan av bostadsrdtter okat med 495 m2. Vattenkostnad ikr /mz total bostadsyta Kostnaden for vatten varierar ddrfor att forbrukningen och ddrmed avgiften berdknas prelimindrt efter tidigare forbrukning. Efter en enda Srlig avldsning av vattenmdtaren i april l,/l Sida 7 av L9 i,'j'l).{-

8 B ostadsrattsforeningen Ekoxen Webbadress:,rr'.,r-.uv.briekoxen.se, mailadress: SlyrglggryLrrferkcxen.se. telefon 77 8rf. HWX${ Nacko debiteras mer forbrukning eller krediteras mindre forbrukning. Justeringen av den prelimindra kostnaden sker i juni. Efter avldsningen justeras den prelimindra forbrukningen med hdnsyn till skillnaden i berdknad och verklig forbrukning. HAr uppstar dock allt for stora svangningar. Problemet har diskuterats med Nacka kommun under augusti 29. V.v. se tabell "Justerad forbrukning" Under 29 har mdtarstdllning rapporterats in dven i november. Under 21, kommer mdtarstdllningen att rapporteras in minst var tredje m&nad. OVruCI KOMMENTARER TILL RESULTAT OCH BALANSRAKNING UTOVER GJIRDA NITER Vid senaste firsmotet stdlldes fr5gor om VA-kostnader och kostnader for sophantering. Kostnader for vatten och avlopp, sophdmtning och grovsopor kommer pfr en och samma rakning fr6n Nacka kommun. Ibland fordras stor uppmarksamhet for att sdrskilja dessa kostnader i rdkningen vid konteringen till resp. konto. Tyvdrr har under tidigare 5r vissa konteringsfel uppstitt. Efter en kontroll i augusti 29 har irets kostnader konterats till ratt konton. Efter en ny summering av kostnaderna for hdmtning av hushillssopor kunde besparingen for det nya sophanteringssystem som togs i bruk i slutet av 27 beraknas. Besparingen under det fosta Sret med den nya debiteringen var ca 1 kr jmf med det gamla systemet. Kostnaden for att installera systemet kommer genom den ldgre sophanteringskostnaden att iterbetalats pfr kortare tid dn 3 Ar. FmervSIELLA KoSTNADER Under Aret har ca2 kr varit Iin med bunden rdnta pa 3,85 %. Resten av lanen har haft rorlig resp. 3- m5naders rdnta. Foreningen har alltsfl kunnat ta utnyttja de f.n. mycket laga rdntorna. Det mesta talar for rdntorna nu kommer att stiga men okningstakten dr mycket osaker. I budget for 21 har styrelsen raknat med en genomsnittlig rdnta pa ca 3 o/o pa foreningens lfin. Historiskt sett har rorliga rantor i genomsnitt varit ldgre dn bundna och det dr styrelsens avsikt att tills vidare inte binda lflnen. Styrelsen kommer dock att folja ranteutvecklingen noga for att ev. senare binda en del av lsnen till en formanlig rdnta. F qiuti DA Ko STN AD SUTVE CKLI N G KostnadsuWecklingen dr som alltid sv6r att forutsdga. Inflationen Ar fortfarande lfrg men forutspas att oka till ca 2 o/o inom nfrgot 5r. Detta varde har ocksa anvdnts i var budgetering. Alla experter forutspar att rantan kommer att oka till mera normala 4-4,5 o/o.denstora fragan dr okningstakten. LAnen kommer att oka p.g.a. de planerade investeringarna men eventuella ldgenhetsforsdljningar kan bidra till att minska lsnebehovet. En okning av rantan med 1- o/o fr n den i budget 2L anvdnda rantan pi ca 3 /o motsvarar en kostnadsokning pfr ca 75 kr/ar. u Sida B av 19.-$u,y

9 B ostadsrdttsforeningen Ekoxen Webbadress: r,r.r.vr.v.brfekoxcn.ser, mailadress: st]'r'clsen(q;brfe:koxen.se, telefon Brf. H(fXfH Nacka Orq.er 7&9&S5-93I8 KoSTIvIDSFoRDELN IN G Fordelningen av kostnader framgfrr av diagram 1 ndsta sida. LITn BENCHMARKING SCB gor varje 5r statistik over intdkter och kostnader i bostadsrattsforeningar. Nedan visas Ekoxens utfall i jdmforelse med SCB:statistik for bostadsrdttsforeningar i Storstockholmsomridet for foreningar med 75-l4g ldgenheter 5r 28. Krlkvm totalyta Summa intdkter Drift, sko,tsel, adm, Vdrme, vatten, el Drift ovrigt Underhill, rep Avskrivningar Rdntebidrag Rdntor* Fastighetsskatt Summa kostnader Arets resultat** Stat. SCB Ekoxen U , , *varav tomtrdttsavgdld 14 ** rdntebidrag 17 Tabell 4: SCB:stat for 28resp. utfall 29 for Brf Ekoxen Kr/kvm bostadsyta SCB 28 Ekoxen Intdkt/kvm bostadsyta Intdkt lokaler kr/kvm lokalyta % lokalyta av totalyta ,5/o ,1/o Tabell 5: Intdkter enligt SCB for 28 resp. Brf Ekoxen utfall 29. wl Sida 9 av L9 'ss -y

10 Bostadsrettsforeningen Ekoxen Ekuddsvdgen 27, r*,l#ht,il*" Webbadress: r,r,lt.w.brfekoxen.se, mailadress: gtvrelseil('brfeko telefon 7A DISpoSITIONSFORSLAG Styrelsen foreslsr folj ande vinstdispositi on : Arets resultat Balanserat resultat Reservering till yttre fond Overforing till ny rdkning Betrdffande forenings resultat i ovrigt hdnvisas till med noter. W foljande resultat- och balansrdkning, Sida 1 av 19 '::t,{l P

11 Bostadsrettsforeningen Ekoxen Webbadress : u'.rr'.,v. brfekoxen. se, mailadress : st, rr- lsen(q'b rf erk ox en. s c telefon rf. fl(ox[n l-{arka re,sr I*9*SS-9t?4 RESULTATRAKNING 1 IANUART - 31 DECEMBER RORELSENS INTAKTER Arsavgifter och hyror Ovriga rorelseintdkter Not L RORELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Periodiskt underh6ll Taxebundna kostnader Ovriga driftskostnader Fastighetsskatt Ovriga forvaltnings- och rorelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar r tzl r L , , r , RORELSERESULTAT L RESULTAT FRAN FINANSIELLA POSTER Rdnteintakter och liknande resultatposter Rdntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER SKATT I nkomstskatt rdntei ntakter Annrs RESULTAT w Sida LL av L9

12 B ostadsrettsforeningen Ekoxen Webbadress: r,r'lr.w.briekoxen.se, mailadress: st.vrelsen(4'brfetkoxen.sc, telefon BATANSRAKNING 29-L2-3L TILLGANGAR ANTAGG NI NGSTILLCAIVCRN Materiella anldggningstillgfl ngar Byggnader och mark PAgAende byggnation Not rb BB r8r SUMMA ANLAGGNINGSTILTGANGAR tbl O MSIITT N I NGSTI LLGAN GAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts och hyresfordringar Ovriga fordringar Forutbetalda kostnader och uppl. intdkter Not r 2661, r5 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Kortfristiga placeringar Not KASSA OCH BANK Kassa och bank B zbl 686 I L L7 396 SUMMA OMSATTNINGSTILLGANGAR B 7OB tgl SUMMA TILLGANGAR t/u Sida LZ av 19.$ii p'

13 B ostadsrettsforeningen Ekoxen Webbadress: r,r.r,r,r,n-.krlfekoxen.se, mailadress: stlrrclsen(rrrbrfetkoxen.gg, telefon f*l -, F-5. 't'-ti 'fr.^ '-z -. &/ :al3'1ffi {\&dr$ylffi*,^ '_n-.-.-t- \*-{!'r* F,"".--"' Srf. EI$BXEN Nacka BALANSRIIKNING 29-\ EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Insatser Uppskrivningsfond Upplitelseavgifter Fond for yttre underhill Not 6 Not 7 12BB t6lo21 L rb L92 \97 Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat SUMMA EGET KAPITAT L BB L ll TAXCT.NISTIGA SKULDER Byggnadskreditiv Skulder till kreditinstitut Not rr52 674! KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Leverantorsskulder Skatteskulder Ovriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not 9 Forutbetalda avgifter och hyror zt r Summa eget kapital och skulder! StAllda sikerheter Uttagna fastigh etsinteckningar Ansvarsftirbindelser tal 77 5 Inga 77 5 Inga Sida 13 av L9 ':K-,.V

14 B ostadsrdttsforeningen Ekoxen Webbadress: r,r.rvlr'.briekoxen.sc, mailadress: st.vrelscn(qrbrfekoxen.sei, telefon 77 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Arsredovisningen har upprdttats enligt Arsredovisningslagen och bokforingsndmndens allmdnna rad, Samma redovisnings- och vdrderingsprinciper har anvdnts som foreg5ende Ar. Foreningens fond for yttre underhill redovisas i enlighet med bokforingsndmndens allmdnna rid [BFNAR 23:4) TillgAngar och skulder har vdrderats till anskaffningsvdrden om inte annat anges. Avskrivningar pa anldggningstillg6ngar enligt plan baseras pi ursprungliga anskaffningsvdrdet och berdknad nyttjandeperiod. Foljande avskrivningar uttryckt i procent tilldmpas. Avskrivningar Byggnader Stambyte Lissystem 1O-frrig progressiv plan, Arets avskrivning Ar,lo/o 4O-irig progressiv plan, irets avskrivning dr 1,567o/o 3-5rig progressiv plan, frrets avskrivning dr 2,37o/o Avsdttning till foreningens fond for yttre underhall gors firligen med,3%o av fastighetens taxeringsvdrde. Fordringar har efter individuell vdrdering upptagits till belopp varmed de beraknas inflyta. Not 1 AnsnvcrFTER och HYRoR Arsavgifter Hyresintdkter I Not 2 RORELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskotsel Fastighetsskotsel gard Snorojning Stddning Klotter Hiss, service och besiktning Garage Tvdttstuga vrigt l/vl ,674 1,27875 t , 771, 32 9BB IT BB Sida L4 av t9 '1,y \.:- c-,\ '

15 B ostadsrattsforeningen Ekoxen Webbadress: tv.'rtlv.b rfekoxeln"sc, mail adress : st,v rclsen(qrrlrrf etkoxen. se, telef o n &r{. f,l{oxlt{ Nacka *q.$7wlrfi Reparationer Reparationer Bostdder Ventilation Garage r52 4r Periodiskt underhfrll Tvdttstuga Hissar r L Taxebundna kostnader EI Vdrme Vatten SophAmtning Grovsopor Klottersanering r , L Ovriga driftskostnader Forsdkring Kabel-TV Fastighetsskaff Fastighetsskatt Kommunal fastighetsavgift L Ovriga fiirvaltnings och rtirelsekostnader Hyreskostnader Telekommunikation Inkasso Revisionsarvode Foreningskostnader Foreningsverksamhet Forvaltningsarvode Arvode SBC Fasti ghetsforvaltning Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Bankkostnader Foreningsavgifter l/ta , , , B Sida 15 av 19 f.1 {+ it -/

16 B ostadsrdttsforeningen Ekoxen Ekuddsvi gen 27, Nacka Webbadress: mailadress: telefon $rf. [K$(fN Hacka Oro.or fl$6$t-t5?o Personalkostnader Styrelsearvoden Arbetsgivaravgifter L62 4L L Zto 826 Avskrivningar Byggnad Uppskrivning byggnad Stambyte LAssystem L 596 BBB Not 3 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsviirden Vid Arets borjan Arets inkop Stambyte LAssystem Utgiende anskaffningsvdrde t lB Z9r Lt Ackumulerad uppskrivning Vid Arets borjan Ackumulerad avskr. pa uppskr. belopp Arets avskrivning pa uppskrivet belopp Utgienderedovisat restvirde pfl uppskrivet belopp L3B 25 43L r3b , tb' Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid Arets borjan Arets avskr. enl. plan byggnad Arets avskr. enl. plan stambyte Arets avskr. enl. plan lissystem Utgiende avskrivning enligt Plan Planenligt reswarde vid irets slut I planenligt resvdrde ingar mark med BBB L t4b BB Taxeringsvflrde Taxeringsvdrde byggnad Taxeringsvdrde mark 5351L Fastighetens taxeringsvflrde dr uppdelat enligt ftiliande Bostdder Lokaler IA 8L Sida L6 av L9 'l,t! q

17 B ostadsrattsforeningen Ekoxen Ekuddsvdgen 27, Nacka Webbadress: r.r'.'r.w'.brfekoxern-se, mailadress: slutglryq(rr&rfekoxen.ser. telefon *-..ffi-- *rffi* &rf. fl(oxfl* Nmko gre.er 7W&t1*-q.ntE '1 Not 4 FORUTBETATDA KOSTNADER Forsdkring Rdntekostnader Summa ftirutbetalda kostnader och upplupna intdkter 52 61, Not 5 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Nordea likvidinvest Not 5 EGET KAPITAL Bundet eget kapital Insatser Uppskrivningsfond UpplStelseavgifter Fond for yttre underhall Summa bundet eget kapital Belopp vid 6rets utg6ng 12BB 28 IB , t6t 2r Fordndring under Sret L Belopp vid Arets inging t rb It Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Arets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital ' BB t2 49 t6b tt Not 6 FOND FOR YTTRE UNDERHATL Vid irets btirian Reservering enligt stadgar Upplosning av fond for yttre underhill Vid irets slut , L 743 Not 7 BYGGNADSKREDITIV Beviljad kredit Utnyttj at kreditbelopp w r Sida L7 av t9 {e.r

18 B ostadsrattsforeningen Ekoxen Webbadress: rvr,r"'lv.brfekox*rr.se, mailadress: stl,relsen(rlibrfckoxr.n.sc, telefon ***7 *\* Brf. tlff)xen Nacka Not 8 SKUTDER TILL KREDITINSTITUT Swedbank Nordea Hypotek Nordea Hypotek Nordea Hypotek Summa skulder till kreditinstitut Belopp Belopp Kostfristig del av skulder till kreditinstitut Lt Not 9 Upplupna kostnader och ftirutbetalda intdkter EI Vdrme Vatten Sophdmtning Styrelsearvoden Rdntekostnader lrh ,721,5 t44 2BB r 1,97BB 241, rr Sida 18 av 19 ^'$1j- 4

19 Bostadsrattsforeningen Ekoxen Webbadress:.lvu'lv.brfekoxen.se, mailadress: telefon $ef,: $rf. fi(oxfx Nacka Stockholm den b aprtlg,o/o / ) Harry Viklund Christer Lindberg Lennart Berg Dan Rydberg 1 VAr revisionsberdttelse har avgivits den t vaq l I?Oto Mats Lehtipalo Godkdnd revisor Sida t9 av L9

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen EKOXEN NACKA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen EKOXEN NACKA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen EKOXEN NACKA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Slottskogsledet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Slottskogsledet Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Slottskogsledet Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6 18

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6 18 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Brf Skonaren på Masthugget

Läs mer

Årsredovisning 2014 NYBODA 9. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NYBODA 9. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NYBODA 9 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 14/15 MALLEN 1-3. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 14/15 MALLEN 1-3. Bostadsrättsföreningen , Årsredovisning 14/15 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MALLEN 1-3

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Årsredovisning 2014 SOMMAREN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SOMMAREN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SOMMAREN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÖLUNTEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÖLUNTEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SJÖLUNTEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning 2014. Skrivaren i Sundsvall. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Skrivaren i Sundsvall. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Skrivaren i

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011.

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011. Bostadsrattsforernngen Ekoxen Nacka Org.nr. 76965-957 ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 76965-957 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 211. Ekuddsvägen 27 styrelsen@brfekoxen.se Sida 1 (21)

Läs mer

Årsredovisning 2014. POPPELN nr 12. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. POPPELN nr 12. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen POPPELN nr 12

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLGÄRDAN 1. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLGÄRDAN 1. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLGÄRDAN 1

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen NOBELGÅRDEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(10) Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bockhornsgatan 13

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bockhornsgatan 13 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bockhornsgatan 13 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tessingården

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tessingården Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tessingården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kvarnen På Norra Älvstranden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Kvarnen På Norra Älvstranden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Kvarnen På Norra

Läs mer

Årsredovisning 14/15 MIDSOMMARBUKETTEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 14/15 MIDSOMMARBUKETTEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 14/15 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MIDSOMMARBUKETTEN

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(11) Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31.

Läs mer

Årsredovisning 2014 AURORA I FINSPÅNG. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 AURORA I FINSPÅNG. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen AURORA I FINSPÅNG

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 INGEMAR 3. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 INGEMAR 3. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen INGEMAR 3 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Båtsmannen mindre 9

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Båtsmannen mindre 9 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Båtsmannen mindre 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014 GLASBJÖRKEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 GLASBJÖRKEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen GLASBJÖRKEN

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Fastighetskostnader Drift 1, 5-6 720 466-6 802 262 Reparationer och underhåll -6 135 182-1 638

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Pontus 3

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Pontus 3 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Pontus 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 SKOGSBRYNET I BACKA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SKOGSBRYNET I BACKA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SKOGSBRYNET

Läs mer

Årsredovisning 2014 STOLMAKAREN 6. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 STOLMAKAREN 6. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen STOLMAKAREN

Läs mer

Årsredovisning 2014 KASTELL 20. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KASTELL 20. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KASTELL 20 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Neptunus 11

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Neptunus 11 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Neptunus 11 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt.

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hu upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan

Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Inland 3

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Inland 3 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Inland 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning 2014 KATTHUVUDET 26. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KATTHUVUDET 26. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KATTHUVUDET

Läs mer

Årsredovisning 2014 BOKLOK SÖDRA BERGET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BOKLOK SÖDRA BERGET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BOKLOK SÖDRA

Läs mer

Årsredovisning 2014 SKRUVEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SKRUVEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SKRUVEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Stengodset nr 15

Årsredovisning. Brf Stengodset nr 15 , Årsredovisning för Brf Stengodset nr 15 716422-1751 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Brf Stengodset nr 15 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning 2009 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2009 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2009 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vindruvan 3 avger härmed årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari 2014-31 december 2014.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vindruvan 3 avger härmed årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari 2014-31 december 2014. Bostadsrättsföreningen Vindruvan 3 1 (12) Org.nr. 7696084123 ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VINDRUVAN 3 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vindruvan 3 avger härmed årsredovisning för verksamheten

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen RÅDET får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen RÅDET får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Bostadsrättsföreningen Rådet, Org nr 712800-0176 Sid 1:11 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RÅDET Org nr 712800-0176 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen RÅDET får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Brf Oljemålningen nr 1

Årsredovisning. Brf Oljemålningen nr 1 Årsredovisning för Brf Oljemålningen nr 1 702001-5942 Räkenskapsåret 2014 1 (10) Styrelsen för Brf Oljemålningen nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Brf Hamngatan 32 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Årets resultat 226 957 Dispositionsfond 673 383 Återstår

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(12) Brf Bullaren i Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter 8 Om

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Norra Vasa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Norra Vasa Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Norra Vasa Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2008 Brf Lilla Korpen 1(12) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning 2014 BRF DOMICIL. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BRF DOMICIL. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BRF DOMICIL

Läs mer

Årsredovisning 2014 VÅRDSÄTRA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VÅRDSÄTRA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Årsredovisning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Orren 5

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Orren 5 2015 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Orren 5 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Orren 5 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 FREGATTEN NR 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 FREGATTEN NR 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen FREGATTEN NR

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr 769614-3028. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr 769614-3028. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern Org nr 769614-3028 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009-31 december 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen 38 769622-2541 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning

Läs mer