ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011."

Transkript

1 Bostadsrattsforernngen Ekoxen Nacka Org.nr ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR FÖR RÄKENSKAPSÅRET 211. Ekuddsvägen 27 Sida 1 (21) Nacka Tel

2 Brf. Ekoxen Nacka ~ ~jj~ Org.nr Förvaltningsberättelse Styrelsen för bostadsrättsföreningen Ekoxen får härmed lämna årsredovisning för verksamhetsåret 211, Detta är föreningens sjätte hela verksamhetsår. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom parantes avser föregående år eller jämförelse med föregående ar. Vår vision är att Brf Ekoxen skall erbjuda ett boende som passar för olika livssituationer, kännetecknad av hög kvalitet, trivsel och trygghet och till en konkurrenskraftig kostnad som bärs rättvist av varje boendegeneration. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadsrättslägenheter eller mark som ligger i anslutning till föreningens hus till nyttjande under obegränsad tid, förvalta föreningens fasta och lösa egendom samt i övrigt främja sina medlemmars intressen. 1 en vidare mening innebär detta att medlemmarnas ekonomiska intressen skall främjas genom en aktiv förvaltning så att avgifter hålls på en rimlig och konkurrenskraftig nivå, att värdet på fastigheten bevaras och att bostadsrätternas marknadspris bevaras eller ökar. Medlem i föreningen är den eller de som står som ägare till en bostadsrätt i föreningen. Med bostadsrätten följer rätten att delta i föreningens årsmöten och extrastämmor och rösträtt med en röst per bostadsrätt. Förutom bostadsrätter upplåts f.n. även hyresrätter. Dessa omvandlas till bostadsrätter när de blir lediga. Styrelse Revisorer Styrelsen har sedan årsmötet haft följande sammansättning: Ledamot Post Valperiod Harry Viklund Ordförande Christer Lindberg Vice ordf Ingrid Hedkvist Brolin Kassor Lennart Berg Sekreterare Anders Elfström Ledamot Avgick RutgerRosén Ledamot Avgick2Oll-1-19 Gösta Asplund Ledamot Jane MottetAge Supplant Elisabeth Rydberg Supplant Firmatecknare har varit två i förening av ordf., vice ordf., kassör och/eller sekreterare. Av föreningsstämman utsedd revisor: Mats Lehtipalo, ADECO Av föreningsstämman vald revisor: Dan Rydberg Revisorssuppleant Lars Olsén 114 Sida 2 (21)

3 Bil. Ekoxen Nacka ~ Org.nr ~. c_ Stämma och styrelsemöten Ordinarie föreningsstämma hölls Styrelsen har hållit 12 möten under året. Föreningens fastighet Den 11 november 25 köpte Bil Ekoxen samtliga 1 andelar i Bil Fenix nr 2 UPA av Wallenstam Bostad AB med tillträdesdag På tiliträdesdagen köpte Bil Ekoxen fastigheten Sicklaön 14o:5, Nacka Kommun av Bil Fenix nr 2 UPA. Det bokförda värdet på fastigheten var fl kronor. Bil Fenix nr 2 likviderades och för att balansera förlusten skrevs fastigheten upp med kronor. Vid uppskrivningen värderades marken till kronor och byggnader till kronor. Fastigheten består av två bostadshus och ett garage med ett inbyggt och ett öppet parkeringsdäck. Den totala bostadsytan uppgår till 9532 m2. Fördelningen av lägenheter resp. bostadsrätter och hyresrätter och lokaler framgår av tabell 1 resp garaget finns efter reparationen 49 P-platser. På parkeringsdäcket finns 8~ P-platser. Dessutom finns gästparkering. Varje lägenhet kan alltså disponera antingen en garageplats eller en P-plats ute. Vid ingången av år 212 fanns 128 bostadsrättslägenheter med totalytan 932,5 m2 med en genomsnittlig yta 71 m2. Hyreslägenheterna var 8 styck med totalytan 499,5 m~ och snittyta 7 m2. Dessutom finns lokaler enl. nedan Användning Styrelselokal Kontor Summa Tabell 2: Lokaler Yta i m Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Din Försäkring Fastighetens tekniska status Underhållsplan Före övertagandet av fastigheten gjordes en teknisk utredning av fastighetens status. Denna utredning har legat till grund för de åtgärder som redan vidtagits även om de kostnadsangivelser som ingick i utredningen delvis varit alldeles för låga. Styrelsen utarbetade 29 en ny underhållsplan och en investeringsplan med 2 års sikt. Dessa planer uppdateras mer detaljerat varje år för de närmaste ~ åren. Planerna ligger till grund för periodiskt underhåll resp. investeringsåtgärder i framtiden. Genomförda åtgärder Omputsning avfasad på hus F Ekuddsvägen Renovering av balkonger Hus F 1992 Nytt sophanteringssystem 27 Stambyte med bl.a. nya badrum och toaletter Nya elstammar inklusive nya ledningar i lgh inredning i hissar 29 Sida 3 (~i)

4 Brf. Ekoxen Nacka Org.nr Målning av tvättstugor med tillhörande korridorer 29 Byte av lager, kilremmar och vibrationsdämpare i frånluftsfl~ktar 29 Nytt låssystem 29 Omputsning av fasad och rep balkonger på hus G Ekuddsvägen Byte av fönster i båda husen 21 Reparation av mur mot sjön 21 Byte av hissmaskinerier i hus F, nr Byte av maskinutrustning tvättstuga i hus G, fl~27 21 Byte av hissmaskinerier i hus Byte av maskinutrustning tvättstuga i hus Reparation garage och P-däck (mindre efterarbeten 212) 211 Beslutade projekt Ombyggnad av gård (inköpt i februari 212) Ovrigt Eluttag har under 211 installerats i de förrådsutrymmen där uttag saknats. Fastighetens långsiktiga värde Fastighetens långsiktiga värde har kunnat säkras framför allt genom stambytet och projektet för fasad, balkonger och fönster. Stambytet har trots vissa problem i genomförandefasen gett ett gott resultat. Bytet av fönster till nya i aluminium med 2+1 glas med båge av Dreh-kipptyp har ytterligare förbättrat husets standard. 1 garaget har pelare, ytskikt och belysning reparerats eller bytts ut under 211. När även de planerade åtgärderna avseende gård är utförda 212 kommer fastigheten att ha en ännu högre standard. Genom den långsiktiga underhålispianen kan förebyggande underhåll planeras på ett optimalt sätt. Investeringsplanen ger föreningen överblick och möjlighet att i god tid planera investeringar. Fastighetsservice Fastighetsservice utfördes under 211 genom BC Bygg i Haninge AB. Föreningsfrågor Föreningen hade vid årets slut 128 lägenheter med bostadsrätt. Flera av lägenheterna ägs av mer än en person, dock gäller 1 röst per lägenhet. Av föreningens lägenheter var vid årets slut som tidigare nämnts 8 styck upplåtna som hyresrätter. Upplåtelser och överlåtelser Under året har 1 tidigare hyreslägenhet upplåtits* med bostadsrätt. 12 lägenheter har överlåtits** under året. En upplåtelse sker första och enda gången när en förening upplåter en lägenhet till en medlem i föreningen. * En överlåtelse sker när en medlem säljer sin lägenhet till en köpare som efter styrelsens prövning blir medlem i flireningen. LM Sida 4 (21)

5 Brf. Ekoxen Nacka ~n~n Org.nr Antal anställda Föreningen har inte haft några anställda under verksamhetsåret. Avtal Område Avtaispart Löptid Tekn./Anm. Ekon.förvalting DelagottAB 1 år 21 Fastighetsservice BC-Bygg i HaningeAB Autom. förlängningi år 21 Fjarivarme Fortum Tills vidire End~i tilig alt El Malareneigi. Rorligt VA/sophamtning Nacka Kommun Tillsvidare Enda tilig alt Tiduingsinsamling SITA Autom fot langning 1 åt Klottersanet ing Klotterkonsulten Autom torlangning i år Parkeringsover- Q-Paik Autom forlangning 1 ar Snöröjning GahnströmsÅkeri & 1 år Städning Driftia Autom. förlängning 1 år Biedlyind ComHem/UPC 5 ais autom foihngning Bredband Bredbandsbolaget Hisseivice Nack~i hasseivace Autom fot langning 1 at 28 Jour Dygnet Fastighetsjour AB Autom forlangning 1 åt 21 Forsakring Dina Forsakringar Autom forlangning 1 år 21 Verksamhet under 211 Utöver löpande verksamhet har styrelsen arbetat med: 1. Under senhösten 29 påbörjades projektet fasad. På huset Ekuddsvägen 27 har fasaden förnyats och balkonger reparerats. Fasad och balkonger på Ekuddsvägen 25 reparerades redan före bildandet av föreningen. Ett komplett utbyte av fönster till högisolerade 3-glasfönster av dreh-kipp typ, med karm och bågar i aluminium har skett i båda husen. En del justeringar har utförts under 211. Projektet är inte helt avslutat och avskrivning påbörjas först Under året har projektet garage upphandlats och genomförts. 1 projektet har förutom reparationsarbeten ingått installation av 44 elanslutningar för motorvärmare samt byte av belysningsstolpar på gården. 1 samband med detta ändras också hyran för P-platser. Se vidare under Föreningens ekonomi. Projektet är ej helt avslutat och avskrivning påbörjas Hissmaskinerierna i båda hissarna i hus G, nr 27 har bytts ut. 4. Förstudie för ombyggnad gården gjordes redan 29. Gårdens framtida utseende har planerats i samråd med trädgårdsgruppen. Som ett led i detta projekt stagades muren upp under 21. Under 211 har mer detaljerade planer utarbetas för gård inklusive vägar för att börja genomföras under OVK har genomförts. Ändringsarbeten av installationer i kök och badrum samt fläktar ingår i posten OVK i årsredovisningen. Vissa justeringsarbeten kvarstår ännu att utföras 212. Sida 5 (fn)

6 Brf. Ekoxen Nacka ~ Org.nr Nytt elavtal har tecknats. Föreningen ingår nu i en el-pool där gynnsammare elpriser kan erhållas,, Avtalet börjar dock verka först 1juli 212. Föreningens ekonomi Under åren har alla P-platser oavsett om de varit i garage eller utomhus kostat 1 kr/år. Detta har inneburit en underbalansering av kostnaderna för P-platser som blev ännu tydligare efter ombyggnaden. Fr.o.m. 1januari 212 sätts hyran för P-platser på en realistisk beräknad kostnad baserad på fördelade driftskostnader, räntekostnader och avskrivningar för P-platserna. För 212 omfördelas kostnaderna eni. följande: Avgiften för bostadsrättslägenheter sänks med 5 %. Hyra för garageplats utgår med 4 kr/månad Hyra för P-plats ute utgår med 235 kr/mån. Hyra för eluttag vid P-plats utgår med 1 kr/månad. Ev. lediga P-platser hyrs ut till utomstående. För hyreslägenheter utgår som tidigare ingen hyra för P-plats. Gästparkeringen har avgiftsbelagts. Föreningens ekonomiska situation framgår av resultat- och balansräkning inklusive noter. Övriga kommentarer till resultat och balansräkning utöver gjorda noter Styrelsen söker minimera kostnaderna genom god planering, kostnadskontroll, en aktiv inköpspolitik och noggrann styrning av större reparations och investeringsprojekt. Kostnaderna påverkas dock framför allt av generella kostnadsökningar, belåningsgraden och ränteutvecklingen. Projekt Genomförda projekt under verksamhetsåret har genomförts med slutkostnaden väl under budgeterad kostnad. ta4 Sida 6 (21)

7 Brf. Ekoxen Nacka Org.nr Förbrukningstal Jämfiirelsetal 2 ~11 2 ~ 2 Ot~9 LJ L. Årsavgift i kr/ni2 yta brflgh* Lån i kr/m2 total bostadsyta 7 8i~ Belånmgsgrad, lån kr/m2 ~ bostadsyta brflgh* Elkostnad i kr/m2 total bostadsyta Värmekostnad i kr/m2 tota~l bostadsyta Vattenkostnad i kr/m2 total bostadsyta Justerad vattenkostnad 25 Tabell ~: Jämförelsetal. 1 avgifter ingår även hyra för P-platser Allmänt 12- månadersförändringen i KPI, inflationen, under 211 var 2,3 %. Tjänsteprisindex har ökat med 1,7 %. Sedan sexton år tillbaka ger Nils Holgerson-gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige, årligen ut rapporten Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner. Enligt denna studie var prisökningen för dessa nyttigheter under 211 i Nacka kommun 3,2 %, dvs, betydligt högre än KPI. Prisökningen i Nacka ligger nära riksgenomsnittet. Vattenkostnad i kr/m2 total bostadsyta Kostnaden för vatten har varierat under åren därför att förbrukningen och därmed avgiften beräknas preliminärt efter tidigare förbrukning. Efter en enda årlig avläsning av vattenmätaren i april debiterades mer förbrukning eller krediterades mindre förbrukning. Justeringen av den preliminära kostnaden skedde i juni. Efter avläsningen justerades den preliminära förbrukningen med hänsyn till skillnaden i beräknad och verklig förbrukning. Här uppstod dock allt för stora svängningar. Problemet har diskuterats med Nacka kommun under augusti 29. V.v. se tabell Justerad förbrukning Under 29 rapporterades mätarställningen in även i november. Under de följande åren rapporteras mätarställningen in fler gånger per år. Lån och belåningsgrad Lånen uppgår till ca 75 miljoner kronor. Belåningsgraden är ca 78 kr/m2 totalyta. 1 övrig hänvisas till tabell 3. Den planerade ombyggnaden av gården täcks av befintliga likvida medel. Föreningen äger 8 lägenheter med en total yta av 499,5 m2. Dessa kommer Sida 7 (21)

8 Brf. Ekoxen Nacka -r~ Org.nr ~ att omvandlas till bostadsrätter i den takt de blir lediga. Genererade likvida medel och intäkter från eventuella lägenhetsförsäljningar planeras i framtiden i första hand att användas för att minska lånebördan. Finansiella kostnader Den största enskilda utgiftsposten är kostnadsräntor. Under året har ca 2 kr varit lån med bunden ränta på 3,85 %. Resten av lånen har haft s.k. 3- månaders ränta. Den genomsnittliga låneräntan har under 211 har varit 3,54 %. Alla experter förutspår att räntan kommer att öka till mera normala 4-4,5 %. 1 budget 212 har räntan beraknats vara ca 4 %. Historiskt sett har rörliga räntor i genomsnitt varit lägre än bundna och det är styrelsens avsikt att tills vidare inte binda lånen. Styrelsen kommer dock att följa ränteutvecklingen noga för att ev. senare binda en del av lånen till en förmånlig ränta. Mm. En förändring av räntan med,1 % från den i budget 211 använda räntan på ca 3,76 % motsvarar en kostnadsändring på ca 75 kr/år eller ca 1 % på årsavgiften. Avskrivningar Avskrivningarna har ursprungligen baserats på en progressiv avskrivningstabell med start på,5 % och löptid 8o år. Vid något byte till en ny förvaltare har denna princip gått förlorad och en rak avskrivning med,5 har använts. Flera nya projekt kommer att aktiveras under de närmaste åren Styrelsen beslöt därför i början av 21 i samråd med föreningens revisorer om nya avskrivningsprinciper. Dessa började tillämpas i 29 års bokslut. 1. Fastighetens byggnader, anskaffningsvärde och uppskrivet värde, avskrivs med en progressiv tabell över 1 år. Start 29 med,1 % och ränta3,763%. 2. Stambytet avskrivs med en progressiv tabell över 4 år. Start 29 med och ränta 1,5677 %. 3. Byte av låssystem avskrivs med en progressiv tabell över 3 år. Start 21 med 2,37 % och ränta 2,25 %. 4. Fasadrenovering och byte av fönster avskrivs med en progressiv tabell över 4 år. Start 212 med 1,5677 % och ränta 2,25 %. 5. Planerade projekt för rep av mur och nyanläggning av gård samt reparation av garage kommer att avskrivas efter en progressiv tabell med löptid som beslutas senare. Styrelsen anser att dessa nya avskrivningsprinciper fördelar avskrivningarna på ett bra sätt över tiden så att varje boendegeneration får bära sina avskrivningskostnader. Sida 8 (21)

9 Brf Ekoxen Nacka Org.nr Yttre fond Avsättningarna till yttre fond skall enligt stadgarna vara,3 % av anskaffningskostnaden för föreningens hus. Detta motsvarar ca 31 kr att avsätta. Beloppet är något högt jämfört med underhållsplanen. Dispositionsförslag Styrelsen föreslår följande vinstdisposition: 31 kronor omförs enligt stadgarna till yttre fond. Periodiskt underhåll av hissar uppgår till 217 kr. Andringsarbeten p.g.a. OVK uppgår till 516 kr. Styrelsen föreslår att summan av dessa två poster, 2686 kr, återförs till balanserat resultat. Årets resultat Balanserat resultat Överföring till ny räkning Sida 9 (21)

10 Brf. Ekoxen Nacka ~ Org.nr RESULTATRÄKNING JANUARI-31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Periodiskt underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER SKATT Inkomstskatt ränteintäkter ÅRETS RESULTAT Sida 1 (21)

11 Brf. Ekoxen Nacka ~r4~ Org.rir BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnaderoch mark Not Pågående byggnation SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts och hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och uppl. intäkter Not KORTFRISTIGA PLACERINGAR Kortfristiga placeringar Not KASSA OCH BANK Kassaochbank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR UA Sida 11 (21)

12 Brf. Ekoxen Nacka Org nr ~ BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Not6 Bun det eget kapital Insatser Uppskrivningsfond Upplåtelseavgifter Fond föryttre underhåll Not Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Byggnadskreditiv Not Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Ansvarsförbincjelser Inga Inga IM Sida 12 (21)

13 Brf. Ekoxen Nacka ~ ~_ Org.nr ~ Noter med redovisningsprinciper och boksiutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med bokföringsnämndens almänna råd (BFNAR 23:4) Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas. Avskrivningar Byggnader 1-årig progressiv plan, årets avskrivning är,137% Stambyte 4-årig progressiv plan, årets avskrivning är 1,63% Låssystem 3-årig progressiv plan, årets avskrivning är 2,4233% Tvättstuga 1-årig rak avskrivning Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll görs årligen med,3% av fastighetens taxeringsvärde. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta Not 1 ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Årsavgifter Hyresintäkter NotZ RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel gård Snöröjning Städning Klotter Hiss, service och besiktning Tvättstuga OVK , Sida 13 (21)

14 Brf. Ekoxen Nacka Org.nr ~ Reparationer Reparationer Bostäder VVs Garage Tvättstuga Elinstallationer Markytor Hiss Periodiskt underhåll Tvättstuga Hissar Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning Grovsopor Övriga driftskostnader Försäkring Kabel-TV Ovrigt Arvode för teknisk förvaltning Fastighetsskatt Fastighetsskatt Kommunal fastighetsavgift Justering tidigare års skatt Övriga förvaltnings och rörelsekostnader Hyreskostnader Telekommunikation lnkasso Revisionsarvode Föreningskostnader Förvaltningsarvode Fastighetsförvaltning Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Bankkostnader Hyresförlust Ovrigt Sida 14 (21)

15 Brf. Ekoxen Nacka ~ Org.nr Personalkostnader Styrelsearvoden Arbetsgivaravgifter Avskrivningar Byggnad Uppskrivning byggnad Stambyte Låssystem Tvättstuga Not 3 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Stambyte Fasad och fönsterrenovering Tvättstuga Låssystem Utgående anskaffningsvärde Ackumulerad uppskrivning Vid årets början Ackumulerad avskr. på uppskr. belopp Årets avskrivning på uppskrivet belopp Utgåenderedovisat restvärde på uppskrivet belopp Ackurnulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Årets avskr. eni. plan byggnad Årets avskr. eni. plan stambyte Årets avskr. eni. plan tvättstugor Årets avskr. eni. plan låssystem Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut planenligt resvärde ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Lokaler Sida 15 (21)

16 Brf. Ekoxen Nacka -r~r~ ~a Org.nr Not4 FÖRUTBETALDA KOSTNADER Försäkring Snöröjning 5 77 Förvaltning Mabel-TV Räntekostnader Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 5 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Nordea likvidinvest Not6 EGET KAPITAL Belopp vid Förändring Belopp vid årets utgång under året årets ingång Bundet eget kapital Insatser Uppskrivningsfond Upplåtelseavgifter Fondföryttreunderhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa fritt eget kapital Summaegetkapital Not7 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Upplösning av fond för yttre underhåll Vid årets slut Not8 BYGGNADSKREDITIV Beviljad kredit 1 1 Utnyttjat kreditbelopp Sida i6 (21)

17 Brf. Ekoxen Nacka Org.nr ~ Not 9 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Swedbank Nordea Hypotek Nordea Hypotek Nordea Hypotek Summa skulder till kreditinstitut Kostfristig del av skulder till kreditinstitut Not 1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter El Värme Sophämtning Fastighetsskötsel Snöröjning Städning Tvättstuga Räntekostnader Stockholm L~S ~ lz HarWViklund Christer Lindberg Hedkvist Brolin ~rt Berg ~ta Asplund Vår revisionsberättelse har avgivits den 1 (D7r Zt~ ~ Mats Lehtipalo Dan Rydberg Godkänd revisor Föreningsrevisor Föreningsi evisor Sida 17 (21)

18

19 ADECO REVISORER OCH FÖRETAGSKONSULTER REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Brf Ekoxen Nacka Org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har reviderat årsredovisningen för Brf Ekoxen Nacka för år 211. Styrelsens ansvarfår årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 211 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämrnan fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Sida 1(2)

20 Hl ADECO REVISORER OCH FÖRETAGSKONSULTER Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Brf Ekoxen Nacka för år 211. Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på armat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stocft~m~~1j~ Mats Lehtipalo Godkänd revisor / Medlem i Far Sida 2(2)

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Sid. 1 av 13 Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Y.K.- HUSET Furusundsgatan 9 Org. Nr.: 71 64 05-7387 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari 2006-31

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning

RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238. Årsredovisning RÖBÄCKSHUS R 1 Org. nr 716415-2238 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2007 DAGORD I G VID ORDI ARIE FÖRE I GSSTÄMMA Måndag 14 april 2007, kl. 19.00 Linnéaskolans matsal, Sönkmyrvägen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer