ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011."

Transkript

1 Bostadsrattsforernngen Ekoxen Nacka Org.nr ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR FÖR RÄKENSKAPSÅRET 211. Ekuddsvägen 27 Sida 1 (21) Nacka Tel

2 Brf. Ekoxen Nacka ~ ~jj~ Org.nr Förvaltningsberättelse Styrelsen för bostadsrättsföreningen Ekoxen får härmed lämna årsredovisning för verksamhetsåret 211, Detta är föreningens sjätte hela verksamhetsår. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom parantes avser föregående år eller jämförelse med föregående ar. Vår vision är att Brf Ekoxen skall erbjuda ett boende som passar för olika livssituationer, kännetecknad av hög kvalitet, trivsel och trygghet och till en konkurrenskraftig kostnad som bärs rättvist av varje boendegeneration. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadsrättslägenheter eller mark som ligger i anslutning till föreningens hus till nyttjande under obegränsad tid, förvalta föreningens fasta och lösa egendom samt i övrigt främja sina medlemmars intressen. 1 en vidare mening innebär detta att medlemmarnas ekonomiska intressen skall främjas genom en aktiv förvaltning så att avgifter hålls på en rimlig och konkurrenskraftig nivå, att värdet på fastigheten bevaras och att bostadsrätternas marknadspris bevaras eller ökar. Medlem i föreningen är den eller de som står som ägare till en bostadsrätt i föreningen. Med bostadsrätten följer rätten att delta i föreningens årsmöten och extrastämmor och rösträtt med en röst per bostadsrätt. Förutom bostadsrätter upplåts f.n. även hyresrätter. Dessa omvandlas till bostadsrätter när de blir lediga. Styrelse Revisorer Styrelsen har sedan årsmötet haft följande sammansättning: Ledamot Post Valperiod Harry Viklund Ordförande Christer Lindberg Vice ordf Ingrid Hedkvist Brolin Kassor Lennart Berg Sekreterare Anders Elfström Ledamot Avgick RutgerRosén Ledamot Avgick2Oll-1-19 Gösta Asplund Ledamot Jane MottetAge Supplant Elisabeth Rydberg Supplant Firmatecknare har varit två i förening av ordf., vice ordf., kassör och/eller sekreterare. Av föreningsstämman utsedd revisor: Mats Lehtipalo, ADECO Av föreningsstämman vald revisor: Dan Rydberg Revisorssuppleant Lars Olsén 114 Sida 2 (21)

3 Bil. Ekoxen Nacka ~ Org.nr ~. c_ Stämma och styrelsemöten Ordinarie föreningsstämma hölls Styrelsen har hållit 12 möten under året. Föreningens fastighet Den 11 november 25 köpte Bil Ekoxen samtliga 1 andelar i Bil Fenix nr 2 UPA av Wallenstam Bostad AB med tillträdesdag På tiliträdesdagen köpte Bil Ekoxen fastigheten Sicklaön 14o:5, Nacka Kommun av Bil Fenix nr 2 UPA. Det bokförda värdet på fastigheten var fl kronor. Bil Fenix nr 2 likviderades och för att balansera förlusten skrevs fastigheten upp med kronor. Vid uppskrivningen värderades marken till kronor och byggnader till kronor. Fastigheten består av två bostadshus och ett garage med ett inbyggt och ett öppet parkeringsdäck. Den totala bostadsytan uppgår till 9532 m2. Fördelningen av lägenheter resp. bostadsrätter och hyresrätter och lokaler framgår av tabell 1 resp garaget finns efter reparationen 49 P-platser. På parkeringsdäcket finns 8~ P-platser. Dessutom finns gästparkering. Varje lägenhet kan alltså disponera antingen en garageplats eller en P-plats ute. Vid ingången av år 212 fanns 128 bostadsrättslägenheter med totalytan 932,5 m2 med en genomsnittlig yta 71 m2. Hyreslägenheterna var 8 styck med totalytan 499,5 m~ och snittyta 7 m2. Dessutom finns lokaler enl. nedan Användning Styrelselokal Kontor Summa Tabell 2: Lokaler Yta i m Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Din Försäkring Fastighetens tekniska status Underhållsplan Före övertagandet av fastigheten gjordes en teknisk utredning av fastighetens status. Denna utredning har legat till grund för de åtgärder som redan vidtagits även om de kostnadsangivelser som ingick i utredningen delvis varit alldeles för låga. Styrelsen utarbetade 29 en ny underhållsplan och en investeringsplan med 2 års sikt. Dessa planer uppdateras mer detaljerat varje år för de närmaste ~ åren. Planerna ligger till grund för periodiskt underhåll resp. investeringsåtgärder i framtiden. Genomförda åtgärder Omputsning avfasad på hus F Ekuddsvägen Renovering av balkonger Hus F 1992 Nytt sophanteringssystem 27 Stambyte med bl.a. nya badrum och toaletter Nya elstammar inklusive nya ledningar i lgh inredning i hissar 29 Sida 3 (~i)

4 Brf. Ekoxen Nacka Org.nr Målning av tvättstugor med tillhörande korridorer 29 Byte av lager, kilremmar och vibrationsdämpare i frånluftsfl~ktar 29 Nytt låssystem 29 Omputsning av fasad och rep balkonger på hus G Ekuddsvägen Byte av fönster i båda husen 21 Reparation av mur mot sjön 21 Byte av hissmaskinerier i hus F, nr Byte av maskinutrustning tvättstuga i hus G, fl~27 21 Byte av hissmaskinerier i hus Byte av maskinutrustning tvättstuga i hus Reparation garage och P-däck (mindre efterarbeten 212) 211 Beslutade projekt Ombyggnad av gård (inköpt i februari 212) Ovrigt Eluttag har under 211 installerats i de förrådsutrymmen där uttag saknats. Fastighetens långsiktiga värde Fastighetens långsiktiga värde har kunnat säkras framför allt genom stambytet och projektet för fasad, balkonger och fönster. Stambytet har trots vissa problem i genomförandefasen gett ett gott resultat. Bytet av fönster till nya i aluminium med 2+1 glas med båge av Dreh-kipptyp har ytterligare förbättrat husets standard. 1 garaget har pelare, ytskikt och belysning reparerats eller bytts ut under 211. När även de planerade åtgärderna avseende gård är utförda 212 kommer fastigheten att ha en ännu högre standard. Genom den långsiktiga underhålispianen kan förebyggande underhåll planeras på ett optimalt sätt. Investeringsplanen ger föreningen överblick och möjlighet att i god tid planera investeringar. Fastighetsservice Fastighetsservice utfördes under 211 genom BC Bygg i Haninge AB. Föreningsfrågor Föreningen hade vid årets slut 128 lägenheter med bostadsrätt. Flera av lägenheterna ägs av mer än en person, dock gäller 1 röst per lägenhet. Av föreningens lägenheter var vid årets slut som tidigare nämnts 8 styck upplåtna som hyresrätter. Upplåtelser och överlåtelser Under året har 1 tidigare hyreslägenhet upplåtits* med bostadsrätt. 12 lägenheter har överlåtits** under året. En upplåtelse sker första och enda gången när en förening upplåter en lägenhet till en medlem i föreningen. * En överlåtelse sker när en medlem säljer sin lägenhet till en köpare som efter styrelsens prövning blir medlem i flireningen. LM Sida 4 (21)

5 Brf. Ekoxen Nacka ~n~n Org.nr Antal anställda Föreningen har inte haft några anställda under verksamhetsåret. Avtal Område Avtaispart Löptid Tekn./Anm. Ekon.förvalting DelagottAB 1 år 21 Fastighetsservice BC-Bygg i HaningeAB Autom. förlängningi år 21 Fjarivarme Fortum Tills vidire End~i tilig alt El Malareneigi. Rorligt VA/sophamtning Nacka Kommun Tillsvidare Enda tilig alt Tiduingsinsamling SITA Autom fot langning 1 åt Klottersanet ing Klotterkonsulten Autom torlangning i år Parkeringsover- Q-Paik Autom forlangning 1 ar Snöröjning GahnströmsÅkeri & 1 år Städning Driftia Autom. förlängning 1 år Biedlyind ComHem/UPC 5 ais autom foihngning Bredband Bredbandsbolaget Hisseivice Nack~i hasseivace Autom fot langning 1 at 28 Jour Dygnet Fastighetsjour AB Autom forlangning 1 åt 21 Forsakring Dina Forsakringar Autom forlangning 1 år 21 Verksamhet under 211 Utöver löpande verksamhet har styrelsen arbetat med: 1. Under senhösten 29 påbörjades projektet fasad. På huset Ekuddsvägen 27 har fasaden förnyats och balkonger reparerats. Fasad och balkonger på Ekuddsvägen 25 reparerades redan före bildandet av föreningen. Ett komplett utbyte av fönster till högisolerade 3-glasfönster av dreh-kipp typ, med karm och bågar i aluminium har skett i båda husen. En del justeringar har utförts under 211. Projektet är inte helt avslutat och avskrivning påbörjas först Under året har projektet garage upphandlats och genomförts. 1 projektet har förutom reparationsarbeten ingått installation av 44 elanslutningar för motorvärmare samt byte av belysningsstolpar på gården. 1 samband med detta ändras också hyran för P-platser. Se vidare under Föreningens ekonomi. Projektet är ej helt avslutat och avskrivning påbörjas Hissmaskinerierna i båda hissarna i hus G, nr 27 har bytts ut. 4. Förstudie för ombyggnad gården gjordes redan 29. Gårdens framtida utseende har planerats i samråd med trädgårdsgruppen. Som ett led i detta projekt stagades muren upp under 21. Under 211 har mer detaljerade planer utarbetas för gård inklusive vägar för att börja genomföras under OVK har genomförts. Ändringsarbeten av installationer i kök och badrum samt fläktar ingår i posten OVK i årsredovisningen. Vissa justeringsarbeten kvarstår ännu att utföras 212. Sida 5 (fn)

6 Brf. Ekoxen Nacka ~ Org.nr Nytt elavtal har tecknats. Föreningen ingår nu i en el-pool där gynnsammare elpriser kan erhållas,, Avtalet börjar dock verka först 1juli 212. Föreningens ekonomi Under åren har alla P-platser oavsett om de varit i garage eller utomhus kostat 1 kr/år. Detta har inneburit en underbalansering av kostnaderna för P-platser som blev ännu tydligare efter ombyggnaden. Fr.o.m. 1januari 212 sätts hyran för P-platser på en realistisk beräknad kostnad baserad på fördelade driftskostnader, räntekostnader och avskrivningar för P-platserna. För 212 omfördelas kostnaderna eni. följande: Avgiften för bostadsrättslägenheter sänks med 5 %. Hyra för garageplats utgår med 4 kr/månad Hyra för P-plats ute utgår med 235 kr/mån. Hyra för eluttag vid P-plats utgår med 1 kr/månad. Ev. lediga P-platser hyrs ut till utomstående. För hyreslägenheter utgår som tidigare ingen hyra för P-plats. Gästparkeringen har avgiftsbelagts. Föreningens ekonomiska situation framgår av resultat- och balansräkning inklusive noter. Övriga kommentarer till resultat och balansräkning utöver gjorda noter Styrelsen söker minimera kostnaderna genom god planering, kostnadskontroll, en aktiv inköpspolitik och noggrann styrning av större reparations och investeringsprojekt. Kostnaderna påverkas dock framför allt av generella kostnadsökningar, belåningsgraden och ränteutvecklingen. Projekt Genomförda projekt under verksamhetsåret har genomförts med slutkostnaden väl under budgeterad kostnad. ta4 Sida 6 (21)

7 Brf. Ekoxen Nacka Org.nr Förbrukningstal Jämfiirelsetal 2 ~11 2 ~ 2 Ot~9 LJ L. Årsavgift i kr/ni2 yta brflgh* Lån i kr/m2 total bostadsyta 7 8i~ Belånmgsgrad, lån kr/m2 ~ bostadsyta brflgh* Elkostnad i kr/m2 total bostadsyta Värmekostnad i kr/m2 tota~l bostadsyta Vattenkostnad i kr/m2 total bostadsyta Justerad vattenkostnad 25 Tabell ~: Jämförelsetal. 1 avgifter ingår även hyra för P-platser Allmänt 12- månadersförändringen i KPI, inflationen, under 211 var 2,3 %. Tjänsteprisindex har ökat med 1,7 %. Sedan sexton år tillbaka ger Nils Holgerson-gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige, årligen ut rapporten Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner. Enligt denna studie var prisökningen för dessa nyttigheter under 211 i Nacka kommun 3,2 %, dvs, betydligt högre än KPI. Prisökningen i Nacka ligger nära riksgenomsnittet. Vattenkostnad i kr/m2 total bostadsyta Kostnaden för vatten har varierat under åren därför att förbrukningen och därmed avgiften beräknas preliminärt efter tidigare förbrukning. Efter en enda årlig avläsning av vattenmätaren i april debiterades mer förbrukning eller krediterades mindre förbrukning. Justeringen av den preliminära kostnaden skedde i juni. Efter avläsningen justerades den preliminära förbrukningen med hänsyn till skillnaden i beräknad och verklig förbrukning. Här uppstod dock allt för stora svängningar. Problemet har diskuterats med Nacka kommun under augusti 29. V.v. se tabell Justerad förbrukning Under 29 rapporterades mätarställningen in även i november. Under de följande åren rapporteras mätarställningen in fler gånger per år. Lån och belåningsgrad Lånen uppgår till ca 75 miljoner kronor. Belåningsgraden är ca 78 kr/m2 totalyta. 1 övrig hänvisas till tabell 3. Den planerade ombyggnaden av gården täcks av befintliga likvida medel. Föreningen äger 8 lägenheter med en total yta av 499,5 m2. Dessa kommer Sida 7 (21)

8 Brf. Ekoxen Nacka -r~ Org.nr ~ att omvandlas till bostadsrätter i den takt de blir lediga. Genererade likvida medel och intäkter från eventuella lägenhetsförsäljningar planeras i framtiden i första hand att användas för att minska lånebördan. Finansiella kostnader Den största enskilda utgiftsposten är kostnadsräntor. Under året har ca 2 kr varit lån med bunden ränta på 3,85 %. Resten av lånen har haft s.k. 3- månaders ränta. Den genomsnittliga låneräntan har under 211 har varit 3,54 %. Alla experter förutspår att räntan kommer att öka till mera normala 4-4,5 %. 1 budget 212 har räntan beraknats vara ca 4 %. Historiskt sett har rörliga räntor i genomsnitt varit lägre än bundna och det är styrelsens avsikt att tills vidare inte binda lånen. Styrelsen kommer dock att följa ränteutvecklingen noga för att ev. senare binda en del av lånen till en förmånlig ränta. Mm. En förändring av räntan med,1 % från den i budget 211 använda räntan på ca 3,76 % motsvarar en kostnadsändring på ca 75 kr/år eller ca 1 % på årsavgiften. Avskrivningar Avskrivningarna har ursprungligen baserats på en progressiv avskrivningstabell med start på,5 % och löptid 8o år. Vid något byte till en ny förvaltare har denna princip gått förlorad och en rak avskrivning med,5 har använts. Flera nya projekt kommer att aktiveras under de närmaste åren Styrelsen beslöt därför i början av 21 i samråd med föreningens revisorer om nya avskrivningsprinciper. Dessa började tillämpas i 29 års bokslut. 1. Fastighetens byggnader, anskaffningsvärde och uppskrivet värde, avskrivs med en progressiv tabell över 1 år. Start 29 med,1 % och ränta3,763%. 2. Stambytet avskrivs med en progressiv tabell över 4 år. Start 29 med och ränta 1,5677 %. 3. Byte av låssystem avskrivs med en progressiv tabell över 3 år. Start 21 med 2,37 % och ränta 2,25 %. 4. Fasadrenovering och byte av fönster avskrivs med en progressiv tabell över 4 år. Start 212 med 1,5677 % och ränta 2,25 %. 5. Planerade projekt för rep av mur och nyanläggning av gård samt reparation av garage kommer att avskrivas efter en progressiv tabell med löptid som beslutas senare. Styrelsen anser att dessa nya avskrivningsprinciper fördelar avskrivningarna på ett bra sätt över tiden så att varje boendegeneration får bära sina avskrivningskostnader. Sida 8 (21)

9 Brf Ekoxen Nacka Org.nr Yttre fond Avsättningarna till yttre fond skall enligt stadgarna vara,3 % av anskaffningskostnaden för föreningens hus. Detta motsvarar ca 31 kr att avsätta. Beloppet är något högt jämfört med underhållsplanen. Dispositionsförslag Styrelsen föreslår följande vinstdisposition: 31 kronor omförs enligt stadgarna till yttre fond. Periodiskt underhåll av hissar uppgår till 217 kr. Andringsarbeten p.g.a. OVK uppgår till 516 kr. Styrelsen föreslår att summan av dessa två poster, 2686 kr, återförs till balanserat resultat. Årets resultat Balanserat resultat Överföring till ny räkning Sida 9 (21)

10 Brf. Ekoxen Nacka ~ Org.nr RESULTATRÄKNING JANUARI-31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Periodiskt underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER SKATT Inkomstskatt ränteintäkter ÅRETS RESULTAT Sida 1 (21)

11 Brf. Ekoxen Nacka ~r4~ Org.rir BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnaderoch mark Not Pågående byggnation SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts och hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och uppl. intäkter Not KORTFRISTIGA PLACERINGAR Kortfristiga placeringar Not KASSA OCH BANK Kassaochbank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR UA Sida 11 (21)

12 Brf. Ekoxen Nacka Org nr ~ BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Not6 Bun det eget kapital Insatser Uppskrivningsfond Upplåtelseavgifter Fond föryttre underhåll Not Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Byggnadskreditiv Not Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Ansvarsförbincjelser Inga Inga IM Sida 12 (21)

13 Brf. Ekoxen Nacka ~ ~_ Org.nr ~ Noter med redovisningsprinciper och boksiutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med bokföringsnämndens almänna råd (BFNAR 23:4) Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas. Avskrivningar Byggnader 1-årig progressiv plan, årets avskrivning är,137% Stambyte 4-årig progressiv plan, årets avskrivning är 1,63% Låssystem 3-årig progressiv plan, årets avskrivning är 2,4233% Tvättstuga 1-årig rak avskrivning Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll görs årligen med,3% av fastighetens taxeringsvärde. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta Not 1 ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Årsavgifter Hyresintäkter NotZ RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel gård Snöröjning Städning Klotter Hiss, service och besiktning Tvättstuga OVK , Sida 13 (21)

14 Brf. Ekoxen Nacka Org.nr ~ Reparationer Reparationer Bostäder VVs Garage Tvättstuga Elinstallationer Markytor Hiss Periodiskt underhåll Tvättstuga Hissar Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning Grovsopor Övriga driftskostnader Försäkring Kabel-TV Ovrigt Arvode för teknisk förvaltning Fastighetsskatt Fastighetsskatt Kommunal fastighetsavgift Justering tidigare års skatt Övriga förvaltnings och rörelsekostnader Hyreskostnader Telekommunikation lnkasso Revisionsarvode Föreningskostnader Förvaltningsarvode Fastighetsförvaltning Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Bankkostnader Hyresförlust Ovrigt Sida 14 (21)

15 Brf. Ekoxen Nacka ~ Org.nr Personalkostnader Styrelsearvoden Arbetsgivaravgifter Avskrivningar Byggnad Uppskrivning byggnad Stambyte Låssystem Tvättstuga Not 3 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Stambyte Fasad och fönsterrenovering Tvättstuga Låssystem Utgående anskaffningsvärde Ackumulerad uppskrivning Vid årets början Ackumulerad avskr. på uppskr. belopp Årets avskrivning på uppskrivet belopp Utgåenderedovisat restvärde på uppskrivet belopp Ackurnulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Årets avskr. eni. plan byggnad Årets avskr. eni. plan stambyte Årets avskr. eni. plan tvättstugor Årets avskr. eni. plan låssystem Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut planenligt resvärde ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Lokaler Sida 15 (21)

16 Brf. Ekoxen Nacka -r~r~ ~a Org.nr Not4 FÖRUTBETALDA KOSTNADER Försäkring Snöröjning 5 77 Förvaltning Mabel-TV Räntekostnader Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 5 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Nordea likvidinvest Not6 EGET KAPITAL Belopp vid Förändring Belopp vid årets utgång under året årets ingång Bundet eget kapital Insatser Uppskrivningsfond Upplåtelseavgifter Fondföryttreunderhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa fritt eget kapital Summaegetkapital Not7 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Upplösning av fond för yttre underhåll Vid årets slut Not8 BYGGNADSKREDITIV Beviljad kredit 1 1 Utnyttjat kreditbelopp Sida i6 (21)

17 Brf. Ekoxen Nacka Org.nr ~ Not 9 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Swedbank Nordea Hypotek Nordea Hypotek Nordea Hypotek Summa skulder till kreditinstitut Kostfristig del av skulder till kreditinstitut Not 1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter El Värme Sophämtning Fastighetsskötsel Snöröjning Städning Tvättstuga Räntekostnader Stockholm L~S ~ lz HarWViklund Christer Lindberg Hedkvist Brolin ~rt Berg ~ta Asplund Vår revisionsberättelse har avgivits den 1 (D7r Zt~ ~ Mats Lehtipalo Dan Rydberg Godkänd revisor Föreningsrevisor Föreningsi evisor Sida 17 (21)

18

19 ADECO REVISORER OCH FÖRETAGSKONSULTER REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Brf Ekoxen Nacka Org.nr Rapport om årsredovisningen Jag har reviderat årsredovisningen för Brf Ekoxen Nacka för år 211. Styrelsens ansvarfår årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 211 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämrnan fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Sida 1(2)

20 Hl ADECO REVISORER OCH FÖRETAGSKONSULTER Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Brf Ekoxen Nacka för år 211. Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på armat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stocft~m~~1j~ Mats Lehtipalo Godkänd revisor / Medlem i Far Sida 2(2)

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen 38 769622-2541 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(10) Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen EKOXEN NACKA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen EKOXEN NACKA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen EKOXEN NACKA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, med noter.

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, med noter. ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn 8 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt.

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hu upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(11) Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Långkorven

Bostadsrättsföreningen Långkorven Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Långkorven får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2000. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn 8 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr 769614-3028. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr 769614-3028. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern Org nr 769614-3028 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009-31 december 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(9) Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31. Fastighet

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka Styrelsen för Org.nr: 716416-4761 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 848

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer