Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen EKOXEN NACKA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen EKOXEN NACKA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008."

Transkript

1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen EKOXEN NACKA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan. Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Sicklaön 140: Nacka Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Brandkontoret. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadernas uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes 1966 och består av 2 flerbostadshus i 13 till 14 våningar. Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav kvadratmeter utgör lägenhetsyta och 139 kvadratmeter utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 120l ägenheter med bostadsrätt samt 15 lägenheter och 4 lokaler med hyresrätt. Lägenhetsfördelningen för bostadsrätter och hyresrätter 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok i lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta Styrelselokal 36 Lager 35 Kontor 62 Sid 1 (13)

2 Byggnadernas tekniska status Nedanstående åtgärder har genomförts. Åtgärd År Kommentar Stambyte Elstambyte Nyinstallation hiss 1966 Omputsning av fasad 1992 Endast genomförd på Ekuddsvägen 25, 27:an reparerad i omgångar 2005 Omläggning av tak 1966 Nytt gårdsbjälklag 1966 Renovering av balkonger 1992 Renoverade på 25:an, Ej på 27:an Nya balkonger 1966 Styrelsen beslutade, den 20 november 2007, att anta en långsiktig underhållsplan för fastigheten. Utgångsläget för underhållsplanen har varit den tekniska rapport som Densia AB genomförde I samband med att vi köpte fastigheten av Wallenstam. Den omfattar 9 punkter av större karaktär. 3 av dom åtgärdas för tillfället nämligen stammar, el och hissar. Styrelsen beslutade att påbörja arbetet med att undersöka de ekonomiska förutsättningarna för att åtgärda fönster, fasad/balkonger på 27: an samt garage och parkeringsdäck. Arbetet med dessa åtgärder startas när det finns ekonomiska förutsättningar. Förvaltning Följande uppdrag har skötts av Bricks AB Ekonomisk förvaltning Lägenhetsförteckning Teknisk förvaltning Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen är 135 st. Av föreningens medlemslägenheter har under året 12 överlåtits ( varav 2 st hyresrätter ). Föreningens policy för andrahandsuthyrning är: Beslutas av styrelsen från fall till fall. Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Lennart Bergh Ingrid Hedkvist Brolin Curt G Karlsson Kurt Lindholm Ida Landgren Christer Lindberg Ilhan Sanliguvendiren Dan Rydberg Suppleant Lars Olsen Suppleant Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Ingrid Hedkvist- Brolin, Curt G Karlsson, Kurt Lindholm, Christer Lindberg samt Dan Rydberg Styrelsen har under året avhållit 15 protokollförda sammanträden. Sid 2 (13)

3 Revisorer Mars Lehtipalo Margareta Brodén Inger Hellqvist Adeco Revisorer HB Ordinarie Intern Suppleant Intern Valberedning Valberedning har varit Fredrik Högland sammankallande samt Pia Fredriksson och Göran B Larsson. Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls den Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utfärda underhållsarbeten Stambytet Under våren 2008 pågick stambytet för fullt. En etapp återstod i 25.an. Den påbörjades i januari. I februari inleddes stambytet i 27:an. Styrelsen och byggruppen vill rikta ett tack till medlemmar och hyresgäster som under pågående arbete visat berömvärt tålamod. Riksbyggenavtalet Inför stambytet tecknades ett så kallat Riksbyggenavtal (RB-avtal) med Riksbyggen där företaget åtog sig ekonomiskt, administrativt och byggtekniskt totalansvar för projektet. Förhandling pågår i skrivande stund (maj 2009) med Riksbyggen om ett avslut. Föreningsstyrelsen/ Byggruppen Föreningsstyrelsen tillsatte inför stambytet en byggrupp. Byggruppen består av Curt Karlsson, Kurt Lindolm och Anders Högland. Byggruppen har deltagit i 20-talet byggmöten och ett 50-tal besiktningar. Evakueringar Föreningen har genomfört evakueringar av de medlemmar och hyresgäster som haft sådana önskemål. Dagcenter Styrelsen beslutade att upplåta några av föreningens tomma lägenheter till dagcenter för de boende. För hemmavarande på dagtid var dagcenter en plats att komma undan oväsen. Försäljning lägenheter Upprustning och utförsäljning av lediga lägenheter i föreningens ägo påbörjades. Vägen När byggbarackerna för stambytet togs bort lagades tillfartsvägen provisoriskt. Uteplatsen bakom 25:an Under 2008 iordningställdes uteplatsen bakom 25:an med nya bänkar och bord. Dessutom snyggades det låga staketet upp. Uteplatsen kompletterar föreningens grill och är numera en utmärkt plats att vistas på och umgås. Sid 3 (13)

4 Föreningens ekonomi Föreningsstyrelsen beslutade under inte höja avgifterna Höjning för föreningens hyresgäster kommer att förhandlas fram när stambytet under Sid 4 (13)

5 Nyckeltal Årsavgift/kvm bostadsrättsyta Lån/kvm bostadsrättsyta Elkostnad/kvm totalyta Värmekostnad/kvm totalyta Vattenkostnad/kvm totalyta Dispositionsförslag Förslag till vinstdisposition. Till föreningsstämmans förfogande står följande medel årets resultat balanserad vinst före reservering reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgarna Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning överföres Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sid 5 (13)

6 RESULTATRÄKNING JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Periodiskt underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER SKATT Statlig inkomstskatt ÅRETS RESULTAT Sid 6 (13)

7 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not Pågående byggnation Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader KORTFRISTIGA PLACERINGAR Kortfristiga placeringar Not KASSA OCH BANK Kassa och Bank SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sid 7 (13)

8 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Uppskrivningsfond Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Not Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Byggnadskreditiv Not Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser inga inga Sid 8 (13)

9 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens almänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens almänna råd (BFNAR 2003:4) Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas Avskrivningar Byggnader 0,55% 0,515% Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta Not 1 ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Årsavgifter Hyresintäkter Not 2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel enl beställn Fastighetsskötsel gård beställn Snöröjning Städning Hissbesikning Garage Gård Hiss Övrigt Reparationer Reparationer Periodiskt underhåll Periodiskt underhåll Sid 9 (13)

10 Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning Grovsopor Klottersanering Övriga driftskostnader Försäkring KabelTV Fastighetsskatt Fastighetsskatt Kommunal fastighetsavgift Övriga förvaltnings och rörelsekostnader Hyreskostnader Kreditupplysning Telekommunikation Inkasso Revisionsarvode Föreningskostnader Styrelseomkostnader Stämma Föreningsverksamhet Förvaltningsarvode Arvode SBC Fastighetsförvaltning Administration Korttidsinventarier Konsultarvode Bankkostnader Föreningsavgifter Medlemsavgift SBC ek för Personalkostnader Styrelsearvoden Kostnadsersättningar Arbetsgivaravgifter Avskrivningar Byggnad Uppskrivning byggnad TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER Sid 10 (13)

11 Not 3 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Årets inköp Utgående anskaffningsvärde Ackumulerad uppskrivning Vid årets början Årets avskrivning på uppskrivet belopp Utgåenderedovisat restvärde på uppskrivet belopp Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Lokaler Not 4 PÅGÅENDE BYGGNATION Pågående om- och tillbyggnad Not 5 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Swedbank, fasträntekonto Nordea likvidinvest Sid 11 (13)

12 Disposition av Not 6 föregående EGET KAPITAL års resultat Belopp vid Förändring enl stämmans Belopp vid årets utgång under året beslut årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Uppskrivningsfond Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll enligt not Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Not 7 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Upplösning av fond för yttre underhåll Vid årets slut Not 8 BYGGNADSKREDITIV Räntesats Beviljad kredit Utnyttjat kreditbelopp 4,30% Not 9 Räntesats Belopp Belopp SKULDER TILL KREDITINSTITUT Nordea Hypotek 2,26% Nordea Hypotek 3,46% Nordea Hypotek 3,86% Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not 10 UPPLUPNA KOSTNADER El Värme Vatten Extern revisor Räntekostnader Hiss Sophämtning Avgift SHB Sid 12 (13)

13 Stockholm den 2009 Curt Karlsson Kurt Lindholm Ingrid Hedkvist Lennart Bergh Christer Lindberg Ilhan Sanligüvendiren Ida Landgren Vår revisionsberättelse har avgivits den 2009 Mats Lehtipalo Extern revisor Margareta Brodén Intern revisor Sid 13 (13)

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen DROTTNINGTORGET DRAGONEN

Bostadsrättsföreningen DROTTNINGTORGET DRAGONEN Årsredovisning Bostadsrättsföreningen DROTTNINGTORGET DRAGONEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Sjölunten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26

Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Ratten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ENEN NR 17

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ENEN NR 17 Brf Enen Nr 17 rg nr 716408 7574 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ENEN NR 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2006. FörvaItningsberätteIse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 BERZELIIGATAN 13. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BERZELIIGATAN 13. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BERZELIIGATAN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svea Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Briljanthöjden

Läs mer

Årsredovisning 2014 HJORTHAGSHÖJDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HJORTHAGSHÖJDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HJORTHAGSHÖJDEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NORRSKENET Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sefiren. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sefiren. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Sefiren Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer