Mötesprotokoll Årsmöte för Cambalache

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesprotokoll Årsmöte för Cambalache 2012-02-20 19.00 21.00"

Transkript

1 Mötesprotokoll Årsmöte för Cambalache Grand, Trädgårdsgatan 5, Uppsala Närvarande: Jan Forsmark, Marta Fallgren, Torbjörn Silverpil, Annika Åqvist, Emma Rådahl, Wlodek Winkler, Danuta Loughran, Yuri Dorofeev, Danuta Thisner, Marek Kwiatkowski Johan Rönnelid, Göran Sterner, Mathias Tärnström, Sara Rydeman, Nafiseh Zarekohan, Alain Mardokhi, Henrik Eriksson, Torbjörn Lembke, Nathalie Colombo, Madeleine Tråvén, Björn Victor, Peter Johansson kom i anslutning till 7. Malin Zehaie kom i anslutning till Mötets öppnande Emma Rådahl hälsade alla välkoma och förklarade mötet öppnat. 2 Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet. Jan Forsmark valdes till mötesordförande, Marta Fallgren valdes till mötessekreterare. Till Justeringsmän valdes Johan Rönnelid och Sara Rydeman. 3 Fastställande av mötets behöriga utlysande. Årsmötet ska enligt Cambalaches stadgar utlysas minst två veckor innan årsmötet. I kallelsen ska dagordning och helst årsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse finnas. Kallelsen gick ut den 6:e februari och det var precis två veckor sedan. Mötet har utlysts på behörigt sätt. Mötet utlysts enligt stadgarna. 4 Godkännande av dagordning. Jan Forsmark föredrog den dagordning som föreslagits och som också stämmer överens med stadgarna finns i stadgarna och som också används vid detta årsmöte. Godkänna dagordningen. En övrig fråga anmäldes kurser av Torbjörn Silverpil.

2 5 Genomgång av protokoll från föregående årsmöte. Handlingarna har funnits till förfogande inklusive föregående årsmötes protokoll. Ordet lämnades fritt i anslutning till protokollet. Vi belsutade att: Lämna protokollet från föregående årsmöte till handlingarna. 6 Föredragning av verksamhetsberättelsen. Emma och Torbjörn föredrog verksamhetsberättelsen. Den bifogas även till handlingarna. Ur verksamhetsberättelsen berättades bland annat följande: Cambalache hade 185 medlemmar under det 22:a verksamhetsåret Löpande har det varit practica på måndagar och onsdagar. Fredagsmilongor har genomförst under terminerna. Under sommaren har det varit milonga på tisdagarna (Fragancia) från slutet av maj till början av september. Det har varit en Cambalache (= loppmarknad) Det har varit 2 medlemsmöten, 11 styrelsemöten och veckobrev har skickats till de medlemmar som vill ha veckobrevet. Utöver ordinarie verksamhet har bland annat följande skett: - Uppvisning i Stenhagen i mars - Dansens dag -uppvisning i april - Sommarnattsmilonga i juni (75 personer på middagen plus släppgäster) - Milonga på teaterbaren har genomförts vid tre tillfällen - Kulturnatten-uppvisning genomfördes på tre ställen - Prova-på tango genomfördes den 12:e september - Tango på UKK 29:e september - Vintertangofest genomfördes i anslutning till besök av Juan Martin Carrara och Stefania Colina i en vecka. - Till och från under sommaren har bryggtango arrangerats. Dessutom har styrelsen bland annat fattat beslut om att ta bort fikaavgiften på fredagar, fortsätta med tango på teaterbaren en gång i månaden och att skicka in handlingar till folkrörelsearkivet. Ordet lämnades öppet för kommentarer och frågor. Det som skickas till folkrörelsearkivet är framför allt handlingar en fråga uppkom om även foton och filmer inkluderas. Förhandlingar pågår med folkrörelsearkivet, troligen kommer det mesta att komma in.

3 - Godkänna verksamhetsberättelsen och lägger den till handlingarna. - Senare under kvällen gjordes ett tilläggsbeslut att uppdra åt Henrik och Emma att komplettera verksamhetsberättelsen med att delar av styrelsen dessutom varit aktiva uppvaktare av Uppsala kommun för att få till stånd en danspaviljong i Uppsala. 7 Föredragning av den ekonomiska berättelsen. Den ekonomiska berättelsen föredrogs i tre moment. Henrik föredrog först balansräkningen. Föreningen har en god ekonomi. För närvarande har föreningen cirka kronor. Vid årsskiftet fanns på bankkontot, på sparkontot och i kassan. Årets resultat blev kronor. Fortfarande har föreningen inte betalat för Gunilla Rydén, vilket belastar innevarande år med cirka kronor. En fråga som uppkom var om man inte kan (om)placera pengar? Det lämnades öppet för frågor. Hyran kommer i slutet på terminerna för Drabanten, kommunens hyror kommer löpande under året. Det ser mycket ut i kassan i redovisningen (med över kronor) man bör kanske titta på även hur kontanter hanteras? I dagsläget finns ca kronor i kassan, så kontanthanteringen är löst för närvarande. Henrik föredrog resultaträkningen som finns i två varianter en längre och en kortare. I den kortare ser redovisas bland annat följande: Vi har fått in kronor i medlemsavgifter, kronor på kurser, Fredagsmilongorna blir sponsrade de går back. Practicorna får vi in (måndagar) resp (onsdagarna). De två stora milongorna går vi back på, cirka kronor. Utbildning kronor för att skicka lärare på vidareutbildning. Fragancia hade kostnader för gäst-djs och en oförutsedd kostnad för en förstärkare som gick sönder. Vissa inventarier har införskaffats för ca kronor, kronor har gåt tåt för reklam och föreningen har fått in cirka kronor i bidrag från ABF för kurser, practicor och fredagsmilongor. Bidragen utbetalas per termin. Ordet lämnades fritt. Frågan uppkom om vi tagit ett medvetet beslut på att sponsra milongor. En fråga uppkom om varför reklamposten blivit så låg. Den blev det, då medlemmar i reklamgruppen av olika skäl slutat vara aktiva i föreningen. Kommunens lokaler kostar 40 kronor i timmen. Drabanten kostar 1500 kronor/kväll (om man hyr allt). I och med att vi samarbetar med ABF blir Drabanten kostnaden på 1500/kväll med 20 % rabatt. Resultaträkning två är mer omfattande och visar varje konto.

4 Ordet lämnades fritt. Internet 1200 kronor är vår webbsida och administrationstjänster är för Swingwebb där vi administrerar alla våra kurser och medlemmar. Under konto 7031 personalrepresentation redovisas middag för avgående styrelse och avtackning av personer som har hjälpt till i samband med olika evenemang och verksamheter. - Godkänna balansräkning, sammanfattande resultaträkning och den detaljerade resultaträkningen. - Lämna den ekonomiska redovisningen till handlingarna. 8 Revisorn/revisorernas berättelse. Björn redovisade sin berättelse. Björn har granskat alla handlingar och konstaterar att styrelsen har klarat sitt uppdrag med beröm godkänt! Dock konstateras att det är svårt med budgeten i föreningen. Det budgeterades för att gå minus kronor och resultatet är plus kronor. Frågan är vad man ska göra för verksamheten. Frågan är vad pengarna ska användas till ska det vara trevligare lokaler? Fler lärare? Billigare för medlemmar? Revisorn initierade frågan. Kan man tänka långsiktigt också? Orkestrar och lärare är jättekul på kort sikt också. Att införa Swingweb var ett genidrag! Här lämnades ordet fritt för att diskutera vad föreningens pengar kan användas till. Vi hade en diskussion om hur föreningen kan gå vidare. Dessa punkter redovisas under verksamhetsplanen. 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Beviljade styrelsen ansvarsfrihet utifrån ovanstående handlingar. Vi tackade den avgående styrelsen och påminde om att det är avsatt pengar för styrelsen att äta middag tillsammans. 10 Fastställande av medlemsavgiftens storlek och löptid. Fastställa medlemsavgiftens storlek till 200 kronor med löptid till nästa årsmöte.

5 11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen bifogas som bilaga nedan redovisas några punkter som föredrogs: Den avgående styrelsen har ett förslag på verksamhetsplan för Milonga på teaterbaren bör fortsätta minst en gång per månad. Fragancia finns det inget skäl att sluta med, MEN den dag vi har tillgång till en danspaviljong och Asado så är det än bättre! Prova-på har vi två gånger per år. Det är ett minimum. Förhoppningsvis ändras inget där. Kursverksamheten fortsätter som tidigare. Tango steg 5 skulle vara uppskattat! Den bör göras mer kontinuerligt och planeras in efter steg 4. Repetitionskurser och practicor bör motiveras för kursmedlemmar. Det får medlemmar att stanna. Temakurser uppskattar alla och bör förekomma med interna och externa lärarpar. Det finns ingen begränsning på hur många som ska anordnas. De på måndagar är ALLTID välbesökta. Det finns även förslag på att anordna innan onsdagen. Det finns önskemål på milonga-kurser för nybörjare bland annat. Instruktörskurserna bör fortsätta. För verksamhetsåret 2012 bjuds lärare in, utifrån budget och vi har budget för det. Det är redan bestämt att Andrea Bestvater och Martin La Bruna kommer i maj. Katalin Czidor och Tihamer Bogdan kommer också under våren. Ismael Ludman och Lovisa Curman kommer den 5 mars. Musiken förs kontinuerligt över till högre upplösning av musikgruppen. Det behöver tidigt tydliggöras hur grupperna ska jobba och hur informationsöverflödet ska gå till - till och från styrelsen. Uppvisningar och kulturnatten är också viktiga! Kontinuerlig information bör fortsätta skickas till medlemmarna. Cambalache ska synas och ersättas och tangoportalen blir bra synpunkt. Diskussionspunkter: Torbjörn Silverpil tog upp att det kan gå att använda sig av en bok Tango the stucture of the dance av Mauricio Castro. i en kurs som har en pedagogik som redovisar ett antal stegmoment/stegsekvenser. Det skulle kunna ge mer struktur så att man lär sig att öva figurer och lär sig att föra snabbare. Kursgruppen och practicagruppen får information om Torbjörns förslag. Göran tar upp frågan om att tangon har förändrats det har blivit mer avancerat. Den sociala strukturen har förändrats - den sociala dansen är det viktigaste. Det handlar om att få ett självförtroende och det måste föreningen fortsätta att värna genom en god social samvaro. Det är en fråga som uppmärksammas i det kommande föreningsarbetet. Följande förslag kom in som input till styrelsen i anslutning till revisionsberättelsen:

6 En alternativ lokal till Drabanten har varit på tal de senaste åren för de flesta styrelser. Alains förslag: Kortsiktigt har det varit tradition att bjuda på tårta och fruktfat i samband med vissa fredagsmilongor. Kanske boka en buss till evenemang som arrangeras i Stockholm eller omnejd? Långsiktigt nu är det dags att satsa på musik så att det köps in mer musik till föreningen kompletterar arkivet, sen en förstärkare till Grand. Sara lägger in att se över organiserade av bilpool/bussresor till tangoevenemang till Stockholm. Marta: Ta hit internationella lärare på måndagarna, som är i Stockholm på helgerna. Lokal det vore häftigt om den låg i närheten av tågstationen. Nathalie hakar på det med orkester levande musik är det en annan känsla att dansa till en sådan. Långsiktigt vore det läckert att fixa en gruppresa till Buenos Aires. Göran saknar Cambalache på tangonortes hemsida. Sara skickar med frågan om ytterligare DJ-kurs. Björn och Nathalie föreslår också en musikkurs för medlemmar som inte behöver vara en DJ-kurs. Kan handla såväl om musikalitetstolkningar som att lära lig lite grann om orkestrarna som spelas på milongor. Jannes förslag: var vill föreningen vara om fem år? han erbjuder sig som resurs för att dra i ett medlemsmöte om föreningens lite längre vision. Fotoutställning en gång per år Ismael som kommer den 5 mars vill göra en Tango-festival på Sätra Brunn tillsammans med honom kanske att Cmabalache eller vissa medlemmar vill vara med och samarrangera? Bjud in till en reunion för gamla medlemmar. Företagsevent! Göran: För ett år sedan tipsade han om två gamla medlemmar som ville komma tillbaka. En gammal medlem kommer i vår (april) till Stockholm och kommer även till Uppsala om medlemmen blir inbjuden. Göran kan vidarebefordra kontakt. Torbjörn S: Practica-kulturen om de är mer inriktade på övning så vissa kanske går för att dansa socialt. Se över hur verksamheten fungerar. Mötet beslutar att: - Mötet antar förslaget på att lägga in en musik/dj-kurs - Mötet godkänner verksamhetsplanen. Henrik redovisade förslaget på budget. Sponsrar medlemmar med externa lärare i viss mån (de får billigare priser), en sommarnattsmilonga, en novembermilonga och en instruktörsutbildning, en DJ-

7 utbildning. Totalt med lite satsningar på hemsida och instruktörsutbildningar så ska vi försöka att investera kronor. För ett år sedan tog Göran upp problemet med att höra. Han föreslår att bygga ihop sändare på ljudspelaren till mikrofoner för undervisningssammanhang. Styrelsen kan vända sig till Göran Sterner för att få mer information. (Det blir ungefär en mygga med mottagare ungefär). Mötet beslutar att: - Godkänna budgeten (inklusive förslaget från Göran) 12 Val av styrelseledamöter och ersättare. Valberedningens förslag på styrelse: - Johan Rönnelid - Nafiseh Zarekohan - Yuri Dorofeev - Wlodek Winkler - Danuta Lougrahn Som suppleanter: - Galina Semenova - Danuta Thisner - Sara Rydeman Vi beslutar att: Godkänna förslagen på styrelse och suppleanter. 13 Val av revisor(er) och ersättare. Valberedningens förslag är att under 2012 anta Björn Victor som revisor och Nils Gottfries som revisionsersättare Vi beslutar att: Godkänna förslagen på revisor och ersättare. 14 Val av valberedning och ersättare. Förslaget på valberedning för nästkommande år är Bengt Backlund, Ylva Jonsson och Ann-Christin Högberg Vi beslutar att: Godkänna förslagen på valberedning.

8 15 Motioner. Inga motioner har kommit in. 16 Övriga frågor. Kurser - Frågan behandlades under punkten om verksamhetsplan. 17 Mötet avslutas. Janne tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Mötesordförande: Mötessekreterare: Jan Forsmark Marta Fallgren Justeras: Johan Rönnelid Sara Rydeman

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12

Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23. Fotoföreningen Linslusen. Årsmöte 2014 2014-03-12 Årsmöte 2014 Fotoföreningen Linslusen sida 1 av 23 Fotoföreningen Linslusen Årsmöte 2014 2014-03-12 Närvarande Karl Mikaelsson, Ove Karlsson, Annie Fredriksson, Oscar Carlsson, Eva Syversen, Adine Lundahl,

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Närvarande: Bilagor: Viktor Sjögren Sebastian Hellvin Johan Skarin Sofia Carlsson Gawain Nordlander Johan Lundbäck Josefin Hellvin Bilaga A, Verksamhetsberättelse Bilaga B,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Sverok Gävle-Dala Falun 2014-02-23. Protokollstext: Närvarande: Mötesordförande Linnea Risinger

Protokoll fört vid årsmöte med Sverok Gävle-Dala Falun 2014-02-23. Protokollstext: Närvarande: Mötesordförande Linnea Risinger Protokoll fört vid årsmöte med Sverok Gävle-Dala Falun 2014-02-23 Närvarande: Mötesordförande Linnea Risinger Från styrelsen: Jonas Nordlander Lina Weingård Linus Lindgern Robin Hallberg Isak Tegmark Micke

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

mêçíçâçää= êëã íé=ommu=

mêçíçâçää= êëã íé=ommu= Årsmötet IF Friskis&Svettis, Örebro Torsdagen den 27 mars 2008, konferensrummet Kvarnen, Örebro 1. Årsmötets öppnande Sittande ordförande Ulf Marcusson hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet 2008

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet för Sverok GävleDala

Protokoll fört vid årsmötet för Sverok GävleDala Protokoll fört vid årsmötet för Sverok GävleDala Falun 2013-02-24 1. Mötets öppnande Linnea Risinger hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 2. Mötets behörighet Mötet förklaras behörigt. 3.

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar.

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Uppsala 2008-11-12 Till Styrelsen och TANGOGRUPPEN CAMBALACHE Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Med anledning

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer