Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar."

Transkript

1 Uppsala Till Styrelsen och TANGOGRUPPEN CAMBALACHE Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Med anledning av att föreningen går in i sitt tjugonde verksamhetsår lämnar jag här ett förslag till förtydligande av föreningens stadgar samt ändringar och uppdatering av det tidigare dokumentet Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Delar i dagens ordningsregler gäller inte längre. Tex har vi inte längre är egen tidning. Undertecknad har tidigare varit med i arbetsgruppen policygruppen vars uppdrag var att se över och föreslå nya stadgar och ordningsregler. Det är dessa regler och stadgar som gäller idag. Bifogar förslagen i bil 1 och bil 2 följt av tidigare stadgar och ordningsregler Med varm tangohälsning Lars Hedberg

2 TANGOGRUPPEN CAMBALACHE Förtydligande av förslag till stadegeändring 3 Ny text är markerat med grön färg 3 Föreningens syfte Föreningens syfte är att verka för tangokulturen genom att:! anordna föreningsträffar, bevara, främja och föra vidare klassisk rioplatensisk tango. Med rioplatensisk tango menas dansmusik och kända dansstilar som skapades mellan 1900 och slutet av 1950 talet i Argentina och Uruguay.! verka för social samvaro och gott kamratskap.! anordna allmänna sammankomster och tillställningar där inbjuden publik ges tillfälle att uppleva Rioplatensisk tango genom t. ex. konserter, uppvisningar och kurser.! på lokal och nationell nivå följa utveckling av tangomusik och tangodans samt verka för samarbete och utbyte med andra föreningar och kulturarbetare för att på så sätt medverka till kulturell etablering och mångfald. Tidigare text 3 Föreningens syfte (Stadgarna har reviderats i maj 1993 och februari 1999) Föreningens syfte är att verka för tangokulturen genom att:! anordna föreningsträffar som främjar Rioplatensisk tango, social samvaro och gott kamratskap.! anordna allmänna sammankomster och tillställningar där inbjuden publik ges tillfälle att uppleva Rioplatensisk tango genom t. ex. konserter, uppvisningar och kurser.! på lokal och nationell nivå verka för samarbete och utbyte med andra föreningar och på så sätt medverka till kulturell integrering och mångfald.

3 Bil 2. Uppsala den 4 dec 2008 Tangogruppen Cambalache Förslag till Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar Förtydligande av text som är ny. Ny text är markerat med grön färg Policies! Föreningsarbetet skall bygga på ömsesidig respekt för andras åsikter och önskemål.! Aktiva medlemmar bör hjälpa till med att ta ansvar för föreningens evenemang.! Medlemmar i Cambalache får gärna använda föreningens namn om de verkar enligt föreningens syften.! Erbjudanden som främjar föreningens medlemmar kan efter styrelsens godkännande annonseras på Cambalaches hemsida.! DJ till milongor. I första hand ska föreningens egna DJ användas. Ordningsregler Ljusättning på Milongor ska vara så att det går att få ögonkontakt på andra sidan lokalen för att bjuda upp. Musikinnehåll på Milongorna ska vara så att det överensstämmer med 3 stadgarna. Hotelser och okvädningsord skall inte förekomma i Cambalaches verksamhet. Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller motarbetar föreningens syften tex genom användning av fysiskt våld, hot eller genom att ge uttryck för en icke demokratisk eller rasistisk övertygelse, kan av medlemsmöte uteslutas ur föreningen. Beslut enligt ovan kan ej fattas utan att medlemmen fått tillfälle att, på eller till medlemsmöte, yttra sig. Motsättningar bör lösas genom muntlig dialog inte genom mejl och i första hand mellan medlemmar, i andra hand genom dialog på styrelsemöte, i tredje hand genom medlemsmöte. Inköpt material skall bokföras. Endast medlem får låna föreningens material. Medlem som från föreningen lånat material skall på fastställd tid eller vid begäran från kassören återlämna detta.

4 Arbetsuppgifter Allt nedan är ny text Bil 2. Styrelsen: Den valda styrelsen ska enligt stadgarna 6.1 ansvara för föreningens löpande verksamhet samt förbereder och kallar till föreningssammanträden 5. Styrelsen sammanträder minst sex gånger per år samt kallar till medlemsmöte minst två gånger per år och när verksamheten kräver det. Vid oenighet om större frågor ska de tas upp på ett medlemsmöte för beslut. Styrelsens har som ansvar och uppgift att genomföra verksamhetsplanen inom befintlig budget. Om budget, lokaler eller personella resurser inte räcker kan styrelsen efter att ha försökt lösa problemet ställa in planerade aktiviteter. En bra metod är i god tid kalla till medlemsmöte och försöka lösa eventuella problem gemensamt. Styrelsen bör inom sig fördela ansvaret så att var och en är ansvarig för ett eller flera verksamhetsområden. Det betyder inte att styrelsen själv aktivt måste genomföra aktiviteten utan den ansvarige verkar och är drivande genom en kontaktperson knuten till varje verksamhetsgrupp(se 6.2 i stadgarna). Styrelsen kan lägga ned verksamhetsgrupper som inte fungerar och även kunna omstarta en ny eller skapa nya verksamhetsgrupper efter behov. Styrelsen ansvarar för överlämnandet till ny styrelse. Den nya styrelsen ska uppdateras och sättas in i aktuella beslut, uppdrag, ekonomi, delegationsordning och rutiner för att få bästa förutsättningar för sitt styrelsearbete. Grupper som brukar vara aktuella och nödvändiga för verksamheten är: 1. Studiecirkels- och bidragsgruppen Genom kontakt med kursgrupp, kassör, infogrupp och praktikagrupper ansvara för att information om kursregler hålls aktuell. Ta reda på och hålla aktuellt vad som gäller för föreningens möjligheter att söka bidrag. Söka bidrag. 2. Informationsgruppen Sköter nyhetsblad, webb, marknadsföring, dokumentation, lokalbokningsgrupp. Informerar om ABF cirkelverksamhet. 3. Kursgruppen Annordnar interna kurser och externa kurser utifrån verksamhetsplanen enligt 3 i stadgarna. Ansvarar för kursplaner, anmälningar, dialog med lärare, ger underlag för information till infogruppen. Informerar om ABF cirkelverksamhet. 4. Musikgruppen Sköter inköp av musik, musikanläggningar, hyra av musikutrustning etc förvaring av cd samt ansvarar för DJ-utbildningar bokningar av DJ till milongor och andra evenemang samt bokning av orkestrar. 5. Milongagrupp för fredagar Sköter fika dukning undanplockning och öppning och stängning. Samarbetar med Musikgruppen 6. Praktikagrupp Sköter öppning och stängning samt ansvarar för musik i samråd med musikgruppen. Informerar om ABF cirkelverksamhet.

5 7. Festgrupp Ansvarig för fester, kulturnatten, och andra evenemang. Kan efter behov också i samråd med styrelsen utse särskilda tillfälliga projektgrupper. Bil 2. Alla grupper bör samverka med varandra för att nå bra resultat. Respektive grupp presenterar en planering för styrelsen och får efter godkännande av styrelsen delegation för genomförandet. Om grupperna inom sig är oense i en viktig fråga bör den gå till styrelsen för ett avgörande. Anmärkning: Alla oplanerade eller nya aktiviteter utanför verksamhetsplanen måste godkännas av styrelsen. Kaffe med fika bröd vid gruppmöten bekostas av föreningen mot uppvisande av kvitto. Anmärkning: Vissa av arbetsuppgifterna är direkt knutna till stadgarna. Övriga uppgifter/arbetsfördelning ska ses som en rekommendation av årsmötet. Styrelsen kan givetvis välja andra vägval/metoder för sitt arbete. Ordförande: Driver sammanträden utifrån dagordning och arbetar för att verksamhetsplanen genomförs. Viktig uppgift är att stötta de olika grupperna. Ordföranden bör därför vara närvarande så mycket som möjligt. Är föreningens ansikte utåt. Medverkar till att lösa interna konflikter. Sekreterare i styrelsen: Ansvarar för kallelse till möten, dagordning och protokollskrivning samt delar ansvar enligt ovan med övriga styrelsen. Kassör: Ansvarar för budget, bokföring och uppföljning samt delar ansvar enligt ovan med övriga styrelsen. Ansvarar för att det finns säkra rutiner för handhavande av pengar, attest mm tex högsta belopp för inköp utan hela styrelsens godkännande. Huvudansvarig för material är föreningens kassör. Inventarieförteckning över föreningens material (skivor, band, videos, musikanläggningar mm) skall finnas. Kassören kan delegera ansvar som tex förvaring av skivor eller annat material. Kassören lämnar underlag i god tid innan årsmötet till revisorn Suppleanter: Kan vara adjungerande reserver till styrelsen men kan också efter att styrelsen konstituerats och beslutat att suppleanten även delta som ordinarie styrelsemedlem med rösträtt Valberedning: Börjar till hösten med att kontakta medlemmar för att få framförslag till ny styrelse till årsmötet i februari nästkommande år enligt gällande stadgar. Revisor: Går igenom årets bokföring, lämnar redogörelse och synpunkter till årsmötet samt ger förslag till årsmötet om styrelsens ska få ansvarsfrihet eller ej.

6 Uppsala den 31 dec 1998 Tangogruppen Cambalache Förslag till Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar Text som tagits bort är markerat med rött Policies! Föreningsarbetet skall bygga på ömsesidig respekt för andras åsikter och önskemål.! Aktiva medlemmar bör hjälpa till med att ta ansvar för föreningens evenemang.! Evenemang/aktiviteter (även utanför föreningen) vilka främjar föreningens syften bör publiceras i medlemstidningen och på föreningens hemsida på Internet. Detta kan gälla tex kurser och danstillställningar vilka anordnas av medlemmar eller utomstående.! Medlemmar i Cambalache får gärna använda föreningens namn om de verkar enligt föreningens syften. Annonsering i Tango Nuevo 1. För annonsering i tidningen bör alltid 3 i stadgarna gälla samt att kvalitetsaspekten beaktas. 2. Föreningen annonserar om sina egna aktiviteter utan kostnad. 3. Andra föreningar, eller olika typer av kulturarrangemang får annonsera mot betalning av annonsutrymme. Annonspriser fastställs av Styrelsen. Priserna skall vara humana. Det skall vara tillåtet föreningar sinsemellan att utan betalning byta annonsplats i varandras tidningar. 4. Att deltaga i tidningens kalendarium är gratis Ordningsregler Hotelser och okvädningsord skall inte förekomma i Cambalaches verksamhet Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller motarbetar föreningens syften tex genom användning av fysiskt våld, hot eller genom att ge uttryck för en icke demokratisk eller rasistisk övertygelse, kan av medlemsmöte uteslutas ur föreningen. Beslut enligt ovan kan ej fattas utan att medlemmen fått tillfälle att, på eller till medlemsmöte, yttra sig Inköpt material skall bokföras. Huvudansvarig för material är föreningens kassör. (själva innehållet) Flyttat till stycket om styrelsens uppgifter.inventarieförteckning över föreningens material (skivor, band, videos, musikanläggningar mm) skall finnas. Endast medlem får låna föreningens material. Medlem som från föreningen lånat material skall på fastställd tid eller vid begäran från kassören återlämna detta.

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

ARBETSORDNING. För. Stora Tuna Folkdansgille

ARBETSORDNING. För. Stora Tuna Folkdansgille ARBETSORDNING För Stora Tuna Folkdansgille 2014 Fastställd på styrelsemöte 2014-10-08 ARBETSORDNING 2014-03-12 ST. TUNA FDG sidan 1 av 31 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Policy 3. Roller och ansvar

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer